Skip to main content

Full text of "Kronika světové války 1914 - 1919"

See other formats


!~f a kli teti 


ROČNÍK IX. 1928-1929. B K L K T B I K. 


ČÍSLO 32. 


-tT 


F. I». VOZÍC K Ý 


KRONIKA 

SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-19. 


Dokumenty válečné, politické, kulturní, hospodářské, sociální, 
zdravotní, společenské atd. — Slavné činy Českoslo- 
venských legií. — „Maffie.“ — Působnost prof. 
Masaryka a j. Čechů za hranicemi. — 

Persekuce a hrůzy válečné. 


j 


IV. v y (1 á n í . 


Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623., 
Londýnská 35. Vychází 4krát ročně. — Tiskem Pražské akc. tiskárny. 
V komisi má Nakladatelství Pražské akc. tiskárny Praha II., Lutzowova 3. 

Novinové známky povolilo ředitelství pošt a telegrafů v Praze dne 

11. února 1919 pod čís. 53024 -19 -VI. 


Předmluva 

k třetímu, opravenému vydání. 

Jedno desetiletí uplynulo. Po práci, za večera sesed- 
nou se v rodinách děti kolem svého otce a zaprosí: „Tati, 
vypravuj mám o té veliké válce !“ A on, účastník mávne 
mrzutě rukou a řekne: „Oh, neradno vzpomínat !“ 

Opět dvě desetiletí minou. U teplých kamen sedí stří- 
brovlasý děd, týž účastník, a mláď, nové pokolení, sesype 
se k němu, na kolena usedají a žebroní útlými hlásky: 
„Děde, vypravuj o té veliké válce !“ On se zasní, zraky 
upnou se v dáli, obejme vnuky své a začne vzpomínati jak 
veliká doba zrodila velké pokolení, muže chrabrých srdcí, 
kteří dovedli hrdě umírat za svou vlast, jak přišla doba, 
která zázrakem tvořila z otroku svobodné národy. Pak 
bude ise toto vypravování poslouchati jako bájka z tisíce 
a jedné noci. 

A mine desetiletí, kdy nebude již dědů-pamětníků. 
Kdo bude vyprávěti našim vnukům o ponížení, o slavném 
vzkříšení? 

Hle, kniha tato! Proto, aby nezapadly v zapomnění 
slavné ty paměti, pro poučení našim budoucím je ucho- 
vejte! Nechť není jediné knihovny, jediné rodiny bohaté 
ni chudé, aby tu chyběla! 

V těžkých dobách rodilo se první vydání tohoto díla. 
Den za dnem přibývalo obsahových detailů a když dozrál 
čas převratu, sháněl jsem nakladatele. Ačkoli zaťukal jsem 
u několika předních firem — nebylo zájmu. Nechtěl jsem 
zahodit čtyři léta zodpovědné práce, a věděl jsem, že úda- 


3 


je dnes všední a známé, za dvacet let — padesát let ne- 
budou již k nalezení, stanou se vzácnými. Odhodlal jsem 
se tedy vydati kroniku války sám pod titulem své „Bel- 
letrie". Hledal jsem tiskárnu, ty byly však zaměstnány 
pracemi pro nově tvořící se stát, a pak — neměly papíru. 
Nuže, hledej papír! Těžká rada, vždyť i noviny jako „Ná- 
rodní Politika" vycházely zpola na režném, zpola na ze- 
leném papíře. Konečně se značnými obětmi našel jsem ti- 
skárnu i papír. Mezitím horečně srovnával jsem textovou 
látku, nastavoval noci, půl roku nespal jsem víc jak tři 
hodiny denně, neboť chtěl jsem vydati dílo co nejdříve. 

První díl „Kroniky" vyšel již za šest měsíců po pře- 
vratu, v dubnu 1919, v nákladu 5000 exernpl. o 144 stra- 
nách a byla to jedna z prvních knih na tehdejším knihku- 
peckém trhu a další následovaly v obvyklých termínech 
za sebou. Toto původní vydání jsem později dle potřeby 
dotiskoval, dostalo se do rukou čtenářů přes 20.000 vý- 
tisku, počet, který má na českém trhu málo soupeřů. 

Jak pochopitelno — a uvedl jsem to již v úvodu prv- 
ního vydání, nečinila moje „Kronika", ač mnohotvárná, 
přece nároků na úplnost, neboť v té době ještě nevrátili se 
ani naši hrdinové legionáři z Ruska a z jiných bojišť, a 
nebyly tedy mnohé události známy. Vždyť ještě dnes je 
o různé okolnosti spor a historická fakta se stále doplňují. 
Mohu však být i s výsledkem své práce spokojen, neboť 
dostalo se mi i z míst nejvážnějších i od kritiky licho- 
tivých posudků, nehledě k velikému rozšíření „Kroniky". 
Lichotím si, ač jsem sám dílo toto zpracoval i vydal bez 
jakékoli pomoci, že máme v něm časnou nejúplnější a 
nejvšestrannější kroniku války, na jakou se ani mnozí 
větší národové nezmohli. 


Zatím dílo bylo rozebráno a poněvadž stále docházejí 
četné žádanky i ze škol, knihkupců i svazů vojenských a 
poněvadž sebral jsem hojně nového materiálu ze zúčast- 
něných pramenů legionářských i jiných, odhodlal jsem 
«e k přepracování a doplnění původní „Kroniky" světové 


4 


války. Zejména vypustil jsem dosti lživých válečných 
zpráv rakouských i německých, které tehdy nebylo ještě 
možno kontrolovati, a pokud jsem je ponechal, učinil jsem 
proto, aby jejich nespolehlivost byla dokumentována. 
Zato hojně jsem doplnil autentických zpráv z ruské ana- 
base našich legií, této hrdinské epopeje, která pro věčné 
časy má býti zachována a vděčně pamatována. 

Kdo má původní čtyři svazky mé „Kroniky války 41 , 
nechť ji zachová jako cennou a dnes již hledanou památ- 
ku, ale nechť si opatří i toto nove vydání, neboť oboje se 
doplňuje a časem získává na ceně. 


Ú V O I). 


, V roce 1526, po smrti českého krále Ludvíka z rodu 
Jagailovců, jenž zahynul v bitvě u Moháče, zvolili stavové 
čeští svobodně za krále českého Ferdinanda 1. z rodu 
Habsburského, držícího dosud země alpské, a dali tak 
základ k pozdějšímu mocnářství rakousko-uherskému. 
Habsburkové, v uznání důležitosti království českého a 
vděk za to, sídlili na hradě pražském skoro 100 let, až do 
Matyáše, jenž přeložil sídlo své do Vídně. 


Někteří králové z rodu Habsburského chovali se mír- 
ně ku protestantskému vyznání Čechů, jiní, jako Matyáš 
je potírali. Po jeho smrti stavové čeští odepřeli korunu 
jeho bratranci, Ferdinandu II. Štýrskému, jakožto nepří- 
teli své víry a zvolili králem slabocha Fridricha Falcké- 
ho. Ferdinand II. v bitvě na Bílé Iloře v neděli o 2. hod. 
odpol. dne 8. listopadu 1620 porazil Fridricha a stavy, 
z nichž mnozí uprchli s Fridrichem. 

Odboj krůtě potrestán. Dvacet sedm pánů českých r. 
1621 popraveno mečem na Staroměstském náměstí, větši- 
na národu vyhnána, statky zkonfiskovány a dány šlechtě 
cizí, samostatnost česká, jazyk, písemnictví pohřbeno, če- 
ští lidé vězněni a pronásledováni, jezovité pálili české knihy 
a s nimi českou kulturu. Města a vesnice hubeny a vy- 
palovány, lid ožebračen, pobíjen, zneuctěn. Nejslavnější 
Čech, Jan Amos Komenský, vyštván do ciziny. 

Během třicetileté války z toho vzniklé nastal v ze- 
mích českých úpadek zemědělství, dolování, v průmyslu 
a obchodu; obyvatelstvo vyhubeno na třetinu. Hrozné bě- 


G 


dy, protivenství, persekuce snesly se na ubohé, zmalátnělé 
království české, druhdy za Karla IV. tak slavné! Dvěstě- 
letá poroba, smrti podobná, rozhostila se za dalších Habs- 
burků, Ferdinanda III., Leopolda 1., Josefa I., Karla II. 
Povstání u týraných sedláků proti přistěhovalecké šlech- 
tě dal Leopold I. potlačiti vojskem. 

Tak bylo v Čechách v době slavného ruského cara 
Petra Velikého, jenž zakládal v Rusku školy, soudy, ti- 
skárny, továrny, přístavy, trhy, silnice a průplavy. U nás 
nebylo škol, soudů, nebylo ruchu obchodního, lid ožebra- 
čen, bez svobody, víry a myšlení. 

Marie Terezie (1740 — 1780) zničila českou kancelář 
v Praze a s ní poslední zbytek české samostatnosti. Josef 
II. usiloval krůtě o poněmčení zbytku česky cítícího ná- 
roda, chtě zavěsti jednotnou státní němčinu, čímž dal pod- 
nět dalším panovačným snahám Němců v Čechách. Vy- 
volal tím však pozvolné vzkříšení národa českého, jež 
dálo se vždy až do dob našich proti vůli vlád rakouských 
a za stálého pronásledování se strany Vídně. 

Habsburkové nikdy nepřilnuli k národu českému a 
národ český marně očekával od nich spravedlnosti. „Dám 
se korunovat za krále českého, “ slíbil předposlední z nich, 
František Josef — zťístalo však při slibu. Skoro čtyři sta 
let kořistili ze zemí království českého, vyssávali lid če- 
sko-slovenský. Martyrium toto vyvrcholilo ve válce své- 
volně a lehkomyslně vyvolané. Nikdo se netázal národů 
slovanských, chtějí-li válce, ano, válka zahájena proti nim. 

A my třeseme se obavami, co nám toto krveprolití 
přinese. Jest spravedlnost? 

Nuže, odhalujeme stránky hrůzné tragedie, list za li- 
stem; jsme diváky, ale i účastníky velikých dějů. Autor 
„Kroniky 11 ;sám od ledna 1916 do června 1918 přinucen byl 
k službě vojenské, přes to však sbíral materiál, aby ucho- 
val památku na řádění austrofilské. Všechny české a čet- 
né cizí časopisy, zejména „Nár. Politika 11 , „Nár. Listy“, 
„Venkov 11 , „Čes. Slovo 11 , „Právo Lidu“ v Praze, „Česko- 


7 


slovenská Samostatnost 11 v Paříži a „V Boj“ v Římě, byly 
mi dobrými prameny, nezřídka též i ústní podání zasvě 
eenců. Časopisy pařížské a římské ochotné mi obstaral 
sergeant československého vojska ze záp. fronty, p. Kristl. 
Při novém přepracováni poskytly mi hojně materiálu vzpo- 
mínky Rud. Medka, „Vznik a vývoj čsl. legie v Itálii” Jindř. 
Kretšího a Paměti R. Gajdy. Bývalo nutno pečlivě skrývati 
dokumenty před zrakem nepovolaných, neboť pro mnohem 
lehčí proviněni byli lidé žalářováni, věšeni a stříleni. A mé 
zápisky, jichž časem vzrostl značný stoh velkých půlarchů, 
poschovány byly za obrazy na stěnách, jindy v okapním 
žlabu, na vojně v duté stěně baráku a pod. 

Není ani možno, aby „Kronika 11 obsáhla vše, co se 
v širém světě hnulo, přes to však nalezne tu i laik i hi- 
storik nepřebranou látku ke vzpomínkám i ke studiu. Na- 
šim generacím příštím zachytil jsem zajisté to nejdůle- 
žitější, poznání doby, systému, utrpení lidu, heroismus na- 
šich hrdinů, jakož i obraz rozvoje života v době rozvratu, 
kácení trůnů a konečného zářivého východu slunce svo- 
body národů vůbec a československého zvlášť. 

Chci, aby naše generace příští měly co možná věrný 
obraz toho, co jsme prožívali a jak jsme pracovali pro 
lepší budoucnost a svobodu svého národa, aby seznaly 
důležitost této doby, aby učily se z dějin jak lehko ztra- 
cené těžko zpět se dobývá a aby si vážily nabyté státní 
samostatnosti, po níž tři sta let jsme toužili, pro niž jsme 
strádali, trpěli a pro níž synové naší hrdinně umírali na 
všech bojištích světa. 

F. P. Vožick ý. 


8 


Huká Principová sprovodila se světa dne 28. června 1914 dva 
životy: „nadějného muže, od něhož bylo ještě mnoho očekáváno", 
a „vzorné manželky a matky", jak oficielní tisk vídeňský oplakával 
arciknížete Ferdinanda z Este a jeho choť vévodkyni Hohenberg- 
skou. Leč, přes noc byla nenahraditelná škoda odčiněna: měli 
jsme nového následníka „nadějného muže, od něhož . . . atd.“ 
v osobě arciknížete Karla a vzornou manželku a matku, arci- 
kněžnu Zittu. 

Leč, to nestačilo, Vídeň a Pešť burácí na ulicích, žádá krev 
slovanskou. Všeobecné rozechvění. Něco visí ve vzduchu, jenž jest 
těžký k zalknutí. Mračna se stahují. Vražda sarajevská měla býti 
záminkou krvavého zakročení, ve skutečnosti Maďaři (Tisza), 
Vilém německý a Vídeň od srpna 1913, kdy Srbsko značně se v bal- 
kánské válce rozšířilo, hledali příležitost k tomu, aby Slovany 
srazili k zemi. Maďaři chtěli v tom odvetu proti Rusku za Világoš, 
Vilém a Ferdinand Este smluvili válku proti Slovanstvu již na 
Konopišti. 

Rakousko však připravovalo válku již v únoru r. 1913; tehdy 
obdržel Giolitti depeši od Marchese di San G i u 1 i a n o, 
v níž ohlašovalo Rakousko Itálii a Německu úmysl, zakročiti proti 
Srbsku, a zavazuje spojence ku pomoci. Italská vláda však pro- 
hlásila, že neběží o casus foederis a z války sešlo. V červnu r. 1914 
pak, před atentátem sarajevským, vypracovali B e r c h t o 1 d, 
Stúrgkh, Tisza a Conrad z Hótzendorfu pamětní spis, 
v němž dovozovali nutnost války se Srbskem. Dále provedlo Ra- 
kousko na jaře r. 1914 mimořádně důkladný soupis koní v dubnu 
a květnu. Majitelé odvedených koní obdrželi odvodní lístky s po- 
známkou: „Tento kůň bude nepochybně povolán 1. srpna 1914. 
Berní úřad pak vyplatí za něj příslušnou cenu." A při tom upozor- 


9 


Červenec 


není: „Budiž odtrženo a zničeno !“ Atentát v Sarajevě byl tedy jen 
vítanou záminkou. 

V Praze dne 29. června, den pa události sarajevské svolal 
Em. Vosk a českoamerickou kolonii pražskou na přá- 
telský večer, kdež za účasti prof. Masaryka zaháje- 
na řeč o plánech pro případ válečné srážky. Zde již ro- 
dila se v některých bystrých hlavách tajná myšlenka 
na spiknutí proti Rakousku a z toho povstala pozdější 
t. zv. „česká Maffie“, jejíž nitky vedly z Prahy do Vídně, 
do Švýcar, Paříže, Kijeva, Moskvy a Petrohradu, do 
Ameriky, ano téměř do celého světa a jíž nebyly taj- 
ností ani diplomatické noty ministerských kanceláří 
neb velvyslaneckých budov. 

Situace Rakouska po stránce hospodářské i politické jest kri- 
tická a válce nikterak příznivá. Finančnictví ,jest na pokraji 
krachu, a lidé obávají se státního bankrotu, podnikavost slabá, 
kursy rent již od balkánské války klesly o 10 — 20%, stejně státní 
papíry. Rakousko nemůže docíliti v cizině půjčky a přece milita- 
rismus vyžaduje stále nové náklady, jež poplatníci již nemohou 
unésti. Francie stáhla své kapitály z Rakouska. Jest citelný ne- 
dostatek peněz i výdělku; četné závody pracují jen polovici týdne, 
insolvence a konkursy se množí úžasně. 

Politicky jest říše rozeštvána jako málo kdy. Na říšské radě 
obstrukce česká, vyrovnání česko-německé se nedaří pro tvrdošíj- 
nost Němců, snům jejich vinou není svoláván již pět roků a nyní 
již rok suspendována ústava česká, rozehnán zemský výbor proti 
zákonu a dosazena správní komise úřednická s předsedou hra- 
bětem Schónbornem. V Chorvatsku a Uhrách inscenovány vele- 
zrádné procesy proti Slovanům. Ale s vládou nejsou spokojeni ani 
Němci, ani Italové, ani Maďaři, nebof v Uhrách vládne Tisza diktá- 
torsky a vyhání policajty poslance ze sněmovny. 

Vojensky nestojí si Rakousko o nic lépe. Obyvatelstvo dovídá 
se o zradě R e d 1 o v ě, jenž prodal Rusku plány mobilisační a celou 
organisaci, i o jiných podobných zradách. Manévry na podzim 1913 
skončeny předčasně pro neshody mezi veliteli obou armád a chybné 
taktické vedení. 


10 


19U 


A v tomto stavu stojí Rakousko před válkou? Nikdo soudný 
nechce věřit, že by se do tak hazardní hry pustilo, avšak Německo 
přímo štve Rakousko do války, diplomacie pracuje horečně, 
telefon a telegraf mezi Berlínem a Vídní jest v permanenci. Vy- 
šetřuje se terén. 

Bavorský vyslanec v Berlíně hr. Lerchenfeld podává 
tajnou zprávu o situaci. Podání ultimata rakouského v Bělehradě 
zdržuje se proto, že francouzský Poincaré a Viviani dlí teď v Petro- 
hradě a mohli by se dohodnouti o protiakcích. Sečká se tedy asi 
až do 25. července. Zatím Berlín nutí váhajícího hr. Berchtolda, 
min. zahraničí, k rozhodnosti; je třeba Rakousko vzkřísit a slo- 
vanskou propagandu vyhubit. Podmínky proti Srbům mají býti 
příkré, aby je nemohli přijmou ti a nemá býti poskytnut ani čas 
k zadostučinění. Němečtí státníci Jagow a Zimmermann bojí se 
jen nerozhodností Rakouska, tohoto „nemocného muže“. Maršál 
bar. Hotzendorf praví, že jest příhodná doba, jaká ani za ně- 
kolik let nebude. Hr. Lerchenfeld sděluje, že Rusko jen hrozí 
na oko, ostatně Anglie a Francie budou působiti konejšivě, Anglie 
si vzhledeřn na Irsko války nepřeje. 

Situace jest napjatá. Všechny české listy, zejména 
„Právo Lidu“ kategoricky žádají svolání parlamentu. 

Baron Conrád z Ilótzendorfu, šéf generálního štábu, hrabě 
Tisza, hr. Sturgkh a hr. Berchtold podněcováni z Berlína neustá- 
vají štváti do války a připravovat! ji. Oni jsou původci noty po- 
dané Srbsku. 

Persekuce a zatýkání mezi Slovinci. „Slovenec 14 sděluje, že kromě bý- 
valého starosty lublaňského a bývalého poslance Ivana Hri- 
bara byl již propuštěný korutansko-slovinský farář Gabron 
znova zatčen a v Lublani zatčen hostinský a městský rada Bělič. 

„Novosti 14 pojednávající o zprávách, že „Rakousko-Uhersko 
hodlá předložití Srbsku požadavky, mající krátkou lhůtu. Účel 
krátké lhůt.y má býti isolování Srbska. Kdyby se všecky velmoci 
prohlásily neutrálními, vedlo by Rakousko-Uhersko se Srbskem 
válku. To se však nestane. Proto zůstavují všecky hrozby Srbsko 
lhostejným. Partii vyhraje chladný, ale statečný hráč. Tím však 
lidé ve Vídni nikterak nejsou. 44 


11 


Červenec 


„Tribuna" vyličuje, že Bosna a Hercegovina jsou před okol- 
ním světem hermeticky uzavřeny. Ví se jen, že tam zavládcá stanné 
právo a že byly postaveny šibenice. To jsou osvědčené kulturní 
prostředky tak zv. nositelů kultury. Orgány rakousko-uherských 
úřadů páchají vandalské řeže a neslýchané pronásledování, jakož 
i lupičské drancování, pustošení a ničení. Z Bosny volá výkřik 
hrůzy až do nebe. Tisíce rodin zůstaly bez přístřeší a bez chleba 
a sta ůpí v tmavých vězeních. Jejich majetek stal se kořistí luzy 
a cizích vetřelců. Tak kdysi jednali jen Turci a Tataři. Nyní do- 
žili jsme se toho od tak zv. nositelů kultury. To je hrozný a strašný 
obraz Bosny a Hercegoviny, kdysi tak hrdé. To je zákonnost a po- 
řádek, které Rakousko-Uhersko zavedlo v srbských zemích po 
vládě téměř 401eté. 

Dno 23. července podala rakouská vláda Srbsku notu, po- 
žadující zejména toto 

prohlášení: „Král. srbská vláda odsuzuje propagandu proti Rakousku- 
IJhersku směřující, t. j. veškeré snahy, jejichž konečným cílem 
jest odloučiti od rakousko-uherského mocnářství území jemu ná- 
ležející a lituje co nejupřímněji děsných následků těchto zločin- 
ných jednání. 

Královská srbská vláda lituje, že srbští důstojníci a úředníci 
zúčastnili se zmíněné propagandy a že ohrozili tím přátelsko- 
sousedské styky, jež zavázala se udržovati královská vláda svým 
prohlášením z 31. března 1909. 

Královská vláda, která odsuzuje a odmítá jakékoli pomyšlení 
nebo pokus o vměšování do osudův obyvatelstva kterékoli sou- 
části Rakouska-Uherska, považuje za svou povinnost, zcela vý- 
slovně upozorniti důstojníky, úředníky a veškeré obyvatelstvo, že 
napříště s veškerou přísností zakročí proti osobám, které bv se 
provinily takovými činy, jež zamezili a potlačili se vynasnaží ze 
všech sil." 

Nota žádá, aby toto prohlášení bylo současně uvedeno ve zná- 
most král. srbské armádě denním rozkazem královým a klade 
posléz tyto závazné požadavky: 


12 


tm 


1. Potlačiti každou publikaci, která podněcuje k zášti a opo- 
vvrhováníni mocnářstvím a jejíž povšechná tendence čelí proti ter- 
ivitoriální intengritě mocnářství. 

2. Rozpustiti okamžitě spolek „Narodila Obrana'*, konfisko- 
vvati jeho veškeré propagační prostředky a zakročiti stejně proti 
odstátním spolkům a sdružením, jež se zabývají propagandou proti 
IRakousku-Uhersku; král. vláda učiní nutná opatření, aby roz- 
pouštěné spolky nepokračovaly ve své činnosti snad pod jiným 
jiménem nebo v jiné formě. 

3. Odstranili bez průtahu z veřejného vyučování v Srbsku, 
jjak pokud jde o učitelské sbory, tak i o učební pomůcky, vše, co 
sslouží aneb sloužiti by mohlo k tomu, aby živena byla propaganda 
iproti Rakousku-IJhersku. 

i. Odstraniti z vojenské služby a správy povšechně všechny 
dlůstojníky a úředníky, kteří se provinili propagandou proti Ra- 
Mcousku-Uhersku a jejich jména si vyhražuje oznámiti cis. a král. 
wláda král. vládě se sdělením materiálu proti nim. 

5. Svolili, aby v Srbsku spolupůsobily c. a k. orgány při po- 
t, tlačení hnutí, směřujícího proti territoriální nedotknutelnosti 
imonarchie. 

G. Zahájiti soudní vyšetřování proti oněm účastníkům kom- 
pplotu ze dne 28. června, kteří jsou na srbském území. Orgány de- 
legované k tomu c. a k. vládou zúčastní se příslušných šetření. 

7. Se vším urychlením provésti zatčení majora Voje Tankosiče 
aa jistého Milana Ciganoviče, srbského státního úředníka, kteří jsou 
tkompromitováni výsledkem vyšetřování. 

8. Cčinnými opatřeními zabrániti účasti srbských úřadů na 
jpropašování zbraní a výbušných těles přes hranice, ony orgány 
ipohraniční služby v Šabci a T.oznici, které napomáhaly původcům 
zzločinu při přestoupení hranice, propustili ze služby a přísně je 
1 potrestali. 

1). Cis. a král. vládě dáti vysvětlení o neoprávněných výrocích 
wysokých srbských funkcionářů v Srbsku a cizině, kteří bez ohledu 
ina své úřední postavení neváhali vysloviti se po atentátu ze dne 
228. června v interviewech nepřátelsky vůči Rakousku-Uhersku. 


13 


Červenec 


10. Vyrozuměli c. a k. vládu bez průtahu o provedení opa- 
tření, shrnutých v předchozích bodech. 

Připojen k notě řízný rozkaz, aby Srbsko do tří dnů bezpod- 
mínečně notu přijalo, anebo — měly promluviti zbraně. Vídeňský'' 
„Armee-Zeitung 44 v té době apostrofoval Srby „všivácká pakáž“ — 
apostrofou „Bělehrade mluv!“ 

Zatím v celém Rakousku rostlo rozechvění, pocházející z růz- 
ných zvěstí a příprav, které budily strašnou předtuchu, že dojdeš 
k nejhoršímu. Uherská vláda prostřednictvím ministra financí T e- 
leszkyho upozornila peněžní ťistavy na pravděpodobný odchod 
rak. -uher. vyslance z Bělehradu, na následky, jež z toho mohoui 
vzniknouti, aby peněžní trh hyl na vše připraven. 

Rozechvění vzrůstá, když v sobotu 25. července zvláštní vy- 
dání listů sdělují, že: Petrohradská telegrafní agentura oznamuje 
z míst oficielních: „Carská vláda, značně znepokojena překvapu- 
jícími událostmi a ultimatem, daným Rakouskem Srbsku, sleduje 
pozorně vývoj rak. -uh. -srbského konfliktu, v němž Rusko ne- 
může zůstat i i n d i f e r e n t n í m.“ Toto prohlášení vyvolalo 
na bursách paniku. 

Srbsko mobilisuje horečně 150.000 mužů. S napětím očekává 
se odpověď Srbska, jež má téhož dne býti podána. Večer přinesla 
„Bohemia 4 * zprávu, že Srhsko se podvolilo. Nebylo tomu tak. 

Před šestou hodinou odp. v Bělehradě odehrál se již vážný, 
důležitý děj. Min. předseda P a š i č navštívil rak. uher vyslance 
har. Giesla s prohlášením, v němž přijímá téměř všechny po- 
žadavky Rakouska; srbská vláda odsuzuje propagandu proti Ra- 
kousku-Uhersku. pohrozila svým důstojníkům a úředníkům, aby 
se nevměšovali do osudů Rakouska, potlačí publikace s tendencí 
proti Rakousku, rozpustí spolek „Narodna Obrana 44 , vyhoví poža- 
davkům pod čís. 1. až 4., 7. až 10 .. ale nezavazuje se k čl. 5., aby 
rakouské orgány spolupůsobily při potlačení hnutí protirakou- 
ského, nebof by tím utrpěla samostatnost Srbska. 

Avšak bar. Giesl prohlásil vyjádření srbské za nedostatečné 
a opustil Bělehrad s vyslaneckým personálem o 6. hod. 30 min. 
večer. Srbský vyslanec .Tovanovič opustil pak Vídeň o 3. hod. 
30 min. 


14 


19U 


Nadcházejí okamžiky strašlivé nejistoty. Šíří se zprávy, že 
Rusko usiluje o mírumilovné jednání. Veřejnost česká potácí se 
mezi nadějí, že vše se ještě urovná a mezi pochybností. Ve vzduchu 
tkví otázka: „Co učiní Rusko ?“ Nákladní vlaky přivážejí již do 
Prahy vyzbrojené vojsko. Horečná noc nastává. 

Neděle, sv. Anny, dne 26. července 1914 přinesla vyhlášení 
m o b i 1 i s a c e. Velké žluté plakáty vyzývající vojíny osmi urči- 
tých sborů vojenských, aby se do 24 hodin dostavili do svých 
středisk. Obecenstvo vzpomíná výročí anenských patentů, jimiž 
před rokem byla v království českém zastavena ústava. Tábory 
v té příčině na tento den svolané zakázány. 

Pražské večerníky přinášejí sensační zprávu, že chef srbského 
generálního štábu, vojvoda Putnik, byl na nádraží Kellenfóldu 
u Budapešti zajat jako válečný zajatec, když se o 10. hod. vracel 
ze Štýrského Hradce domů. 

IHíoispodářské. Ohlašují se již hospodářské účinky předzvěstí války. 
Peněžní ústavy jsou obléhány davy lidu, jež přichází vyzvednouti 
si své úspory bud, celé, bud z části. Nastal pravý poplach po zla- 
tých — a že těch nebylo — alespoň stříbrných penězích. Vyplácejí 
se obmezené obnosy 100—200 koř. Jest před činží a také vojáci po- 
třebují peněz pro sebe i své rodiny. 

Velká poptávka jest po mouce, soli a jiných poživatinách, 
lidé se zásobují pro příští prý nedostatek a drahotu. Ta se ihned 
také dostavila, nebof někteří nesvědomití obchodníci využili si- 
tuace a zdražili mouku hned o 20 — HO hal. na kilogramu. Rozzuřené 
ženy několik krámů vytloukly, načež místodržitelství vydalo ceník 
poživatin, jenž nesměl býti překročen. Všechny bursy jsou zavřeny. 

Vláda oznámila vydání 300 milionů korun pokladničních po- 
ukázek a vytištění nových dvoukorunových bankovek v náhradu 
za stažené drobné mince. Vyhlášeno moratorium do 15. srpna. Do 
té doby měli jsme býti se Srbskem hotovi! 

Zaměstnavatelé v kancelářích, nakladatelstvích, továrnách, 
bankách, obchodech i divadlech počínají uvažovati o redukci platů 
a ztenčení počtu zaměstnaných. Značná část těchto již narukovala; 
tisíce rodin bude bez chleba. 


15 


Červenec 


Mobilisuje se. Pražské elektrické podniky ztratily 
300 zaměstnaných, vinohradské městské divadlo třetinu 
mužského personálu. Srdcervoucí scény odehrávají se 
na ulicích mezi rodiči a syny, mezi manžely, otci rodin 
i milenci. Ženy s pláčem loučí se se svými drahými, jež 
snad nikdy více neuzří, anebo — jako mrzáky. 

Pravidelná vozba na drahách vázne, aby byla ko- 
nečně úplně zastavena. Cestující a ti, kdož jsou na let- 
ních bytech, nedostanou se domů — tisíce rodin jest roz- 
trženo. Válečná bestie roztahuje své spáry všude i do 
nejposlednějších, míru a práci zasvěcených chat. 

Na ulicích objevují se vojáci reservisté ve vlastních 
šatech civilních, ale s vojenskou čepicí, pásem z nela- 
kované kůže a bodlem po boku, jiní na polovic ve vojen- 
ském a ve svém. Pestrá směsice. Mnoho jich dlí v městě, 
na své útraty se stravují, nocují kde mohou, protože 
vojenská správa nemá pro ně místa ani v kasárnách, 
ani na drahách, kde vozba vázne. Zdá se, že není vše 
v pořádku. 

Vojenská správa odvádí koně, vozy, automobily sou- 
kromé — vše, co je schopno pohybu, musí do váli y. Mi- 
liony vyhazují se plnými hrstěmi — prozatím jen v pou- 
kázkách později splatných. 

Noc co noc prochází městem velké oddíly vojska; 
tišinou noci táhnou v dlouhých kolonách délostřelci se 
svými děly. Děla lomozí po dlažbě, věc nelze utajiti, oby- 
vatelstvo probouzí se ze spánku, rázem otvírá okna a zří 
dojemně smutné divadlo: na dělech, ověnčených rato- 
lestmi, sedí vojáci, při vozech jejich ženy, milenky; drží 
se úzkostlivě chladného kovu děl a pláčí, poslední zále- 
žitosti vyřizují, pozdravují se se svými muži, loučí se 
s nimi snad navždy. Cítí tíhu okamžiku, zoufale hledí 
do budoucnosti a vrávoravými kroky potácejí se až k ná- 
draží, kde je osud nelítostný rozdělí. Shledájí-Íi se kdy? 

Bolno mysliti. Však obecenstvo mává šátky a volá: 
Vraťte se, vraťte se brzo, zdrávi 


16 


19 U 


Ještě válka není vypovězena, hrůzy její však již po- 
ciťujeme všichni, až v kostech mrazí. A všichni se utěšu- 
jeme, že nedojde k nejhoršímu, ke střetnutí válečných 
sil. Ještě jest naděje! 

Na všech stranách činí se přípravy pro Červený kříž a horečně 
se sbírají příspěvky. Zde pracuje milosrdenství, lidskost. 

Úterý 28. července 1914 bude zaznamenáno jako smutně pa- 
mátný den v historii celé Evropy, ba celého světa. Toho dne vy- 
povědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, národů se nikdo ne- 
tázal, prostě jim oznámili toto: 

Mým národům! Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která 
z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru 
a uchránil Svoje národy před těžkými oběťmi a břemeny války. 

V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. 

Platichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na 
obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, 
k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. 

S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království 
srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do 
nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a pod- 
porováno, již před lety cestu otevřeného nepřátelství proti Ra- 
kousku-Uhersku. 

Když Jsem po třech desítiletích požehnané práce míru 
v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto 
země, vyvolalo toto Moje opatření v království srbském, jehož 
práva nižádným způsobem nebyla porušena, výbuchy nevázané 
náruživosti a nejrozhořčenější nenávisti. Moje vláda užila tenkráte 
krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti 
a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska 
na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přá- 
telství. 

Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, 
když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, 
na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto 
jednání děkovalo Srbsko v prvé řadě, že dosáhlo účelu války. 


2 


17 


Červenec 


Naděje, že srbské království ocení shovívavost a mírumilov- 
nost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. 

Stále výše šlehá plamen nenávisti proti M ně a mé m u 
domu (!); stále otevřeněji vystupuje snaha, nerozlučná území 
Rakouska-Ulierska násilně odtrhnouti. 


Zločinné řádění sahá přes hranici, aby na jihovýchodu moc- 
nářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já 
v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti 
k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež 
a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrády. 
Rada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené 
spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce za- 
sáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, 
které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. 


Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, usta- 
vičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, rriá-li čest a vážnost 
Mého mocnářství zůstali neporušena a jeho státní, hospodářský 
a vojenský rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů. 


Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto 
cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím 
k obratu. 

Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády 
a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův 
a státu jest přirozeným a nutným základem míru. 


A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí zbraní 
opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům 
pokoj uvnitř a trvalý mír na. venek. 

V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu Svého 
rozhodnutí a Své zodpovědnosti před Všemohoucím. 

Vše jsem prozkoumal a uvážil (?!). 


S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost 
vykazuje. 

Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jed- 
notě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost 
a moc vlasti k nějtěžším obětem vždy byli ochotni. 


18 


19U 


Spoléhám na statečnost, obětavým nadšením naplněnou bran- 
nou moc Rakouska-Uherska. 

A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje ví- 
tězství. 

František Josef v. r. Stůrgkh v.*r. 

Maďarským a vídeňským něm. listům, jakož i davům na 
ulici stalo se konečně po vůli; starý, slabomyslný, ale zavilý 
císař podlehl naléhání svých rádců a vydal dále manifest, jenž 
nese podpis ministra zahraničních záležitostí, hraběte Berchtolda, 
pána na Buchlově. 

Francouzský text vypovězení války v českém pře- 
kladu zní: Poněvadž královská srbská vláda neodpově- 
děla uspokojivě na notu, kterou jí odevzdal rakousko- 
uherský vyslanec v Bělehradě dne 23. července 1914, je 
c. a k. vláda nucena, aby pečovala sama o ochranu svých 
práv a zájmů a aby za tím účelem apelovala na moc 
zbraně. Bakousko-Uhersko má tudíž za to, že jest od to- 
hoto okamžiku ve válečném stavu se Srbskem. Ministr 
zahraničních záležitostí hr. Berehtold. 

Smýšlení rozhodujících kruhu tlumočily vídeňské listy takto: 
Se slabým Srbskem budeme brzy hotovi; jemu na pomoc nikdo 
nepůjde, Rus si rozmyslí vydati se do války proti nám a Ně- 
mecku, zvláště když jsme nastražili Srbům masku kralovrahů, 
zrádců a buřičů. Francii a Anglii do Srbska ničeho není, a nad 
námi drží ruku císař Vilém. 

Německý císař, spoléhaje na své příbuzenské svazky, psal 
skutečně do Petrohradu i do Londýna, zasazuje se, aby spor zů- 
stal mezi Rakouskem a Srbskem lokal isován. 

Tajná něm. zpráva dí: Té chvíle běží dvě ultimata — Petro- 
hrad 12 hodin, Paříž 18 hodin, do Petrohradu ve příčině důvodu 
mobilisace, do Paříže dotaz ve příčině setrvání v neutralitě. Na 
obě bude samozřejmě odpověděno zamítavě. Mobilisace nejpozději 
dne 1. srpna o půlnoci. Pruský generální štáb hledí vstříc válce 
s velikou důvěřivostí a očekává, že bude moci Francii zdolati 
za čtyři neděle. Ve francouzském vojsku není dobrý duch, málo 
dalekonosných děl, špatnější puška. 


19 


Červenec 


Zatím však již Rusko částečně mobilisuje od 25. července, 
Francie od 26. července, a 30. července nařízena všeobecná mo- 
bilisace v Rusku. 31. července pak ve Francii a — v Rakousku. 
Optimisté, důvěřující ještě v mír, stávají se pessimisty. — Ně- 
mecko podává Rusku ultimatum, protože zbrojí, ačkoliv samo jest 
vojensky úplně připraveno. Německý velvyslanec hr. Lerchenfeld 
podává 31. července ráno telefonickou zprávu, že zajisté poctivé 
snažení Greyovo na zachování míru nezadrží již vývoje věcí. Ně- 
mecko štve do války všemi silami a císař Vilém vydává provolání: 
„Nepřítel nás napadl uprostřed míru!“ 

Chování se Němců k ruskému velkovévodovi 
Konstantinovi na jeho zpáteční cestě do Ruska. Němci 
umístili velkovévodu s jeho rodinou v železničním voze společně 
s vojáky, kteří kouřili a zakázali otevříti okna vozu. Po celou 
cestu až na hranice němečtí úředníci chovali se k rodině velko- 
vévody urážlivě. Velkovévodkyně chtěla telegrafovati německé cí- 
sařovně, která je její přítelkyní z dětství, ale bylo jí v tom bez- 
ohledně zabráněno. Z nádraží v Humbigen až na ruskou hranici 
musel velkovévoda, velkovévodkyně i dítky jiti 12 km pěšky. 
Jednání to vzbudilo v Rusku hněv a represalie. 

A nyní ráz naráz vyvíjí se hrozivé události. Dne 1. srpna 
Rusko odmítá německé ultimatum a Německo vypovídá 
Rusku válku. Anglie zbrojí. 

2. srpna Německo obsadilo neutrální Lucem- 
burk a vtrhlo do neutrální dBelgie, proti mezinárodnímu 
právu, Francie s reservou odpovídá na německou notu. 

Dr. K. Kramář, poslanec, uveřejňuje v „Národních Listech" 
výstižný článek, v němž označuje správně nynější vál- 
ku jako zápas mezi Slovanstvem a Germánstvem. „Ma- 
pu Evropy po válce nepoznáme." Tento článek při po- 
zdějším zatčení dru Kramářovi rakouská vojenská ju- 
stice vytýkala jako panslavistický. 

3. srpna Německo vypovídá válku Francii a 

Belgii. 

Ve zprávě německé ze dne 4. srpna 1914, ze které ostatně 
jest patrno, že Turecko už tehdy se zavázalo připojiti se k Ně- 


20 


19U 


mecku a mobilisovati, praví se o Belgii: Neutralitu Belgie ne- 
může Německo respektovat i. Náčelník generálního štábu prohlásil, 
že dokonce i neutralita anglická by byla za cenu respektování 
Belgie vykoupena příliš těžce, protože útočná válka proti Francii 
je možná jen na linii Belgie. 

4. srpna vypovídá Anglie Německu válku za jeho vtrhnutí 
do Belgie. 

5. srpna Rakousko vypovídá válku Rusku, Černá 
Ilora Rakousku, co projev solidarity se Srbskem. 

6. srpna Srbsko vypovídá válku Německu. Němci obsadili 
Lutych. Na rozkaz francouzská vlády ustoupilo francouzské vojsko 
10 km od hranic a přenechalo tím nepříteli uhelnou pánev u Briegy 
na důkaz, že nechce války. 

V Berlíně zabavil vrchní velitel, jmenovaný pro území Marek, 
pohledávky ruské říše vůči jejím dlužníkům, zejména pohledávky 
z veškerých bankovních a úvěrních obchodů jako vlastnictví ne- 
přátelského státu a přikázal je fisku německé říše. 


V Čechách, jmenovitě v Praze jest dusno, mrtvo k zalknu- 
tí. Časopisy všech směrů přinášejí o válce jen úřední, 
upravené zprávy. Čtenáři svých novin nepoznávají jak 
se změnil duch jejich pod černožlutou persekuění knu- 
tou censorovou. Prof. Masaryk, Eman Voska a j. radí se, 
co dále poěíti, zda by nebylo radno organisovati tajné 
akce ku osvobození vlasti. Voska jede do Ameriky pů- 
sobiti tam sbírkami a agitací. 

Přicházejí zprávy o prvních srážkách na hranicích 
srbských, zprávy ovšem vesměs vítězné. V Praze sebrán 
hlouček asi 20 německo-židovských mládíků, kteří pro- 
vedli „vlastenecké" demonstrace. Obecenstvo je ignoro- 
valo. Zjednaní lidé pak přišli do redakcí listů a ukazo- 
vali peníze — po 3 — 4 korunách — které za své loyální 
projevy dostali od šlechty. 


Hospodářská situace jest krajně napjatá. Následkem moratoria dluž- 
níci neplatí obchodníkům, kteří opět nemohou získati nákupy, 
nelbof velcí dodavatelé prohlásili zásadu: jen za hotové, ba i pře- 
dem. Obchodní grémia vydávají provolání, aby obecenstvo činilo 


21 


Srpen 


zadost svým závazkům, některá města nakupují zásoby mouky, 
krupice, soli atd., jež opět prodávají obchodníkům. Přes to jeví 
se citelný nedostatek mouky a soli; ceny pro konsu menty jsou 
přes různé zákazy až o 30% zvýšeny, ku př. na mouce. 


Zaměstnavatelé většinou snížili pracovní dobu i mzdu o polo- 
vici, Tisíce rodin jest bez prostředků k výživě. Někteří nesvědomiti 
vojenští dodavatelé využili situaci a dodávali pro vojsko zkaženou 
mouku, oves s pískem a smetím; asi pět jich bylo potrestáno. 


V obecenstvu houževnatě udržují se poplašné zvěsti o státním 
bankrotu, které již ostatně trvají stále od války balkánské. Místo- 
držitelství, města a obchodní komory vydávají uklidňující pro- 
hlášení. Vojenská správa v širokém pásu kolem Prahy i jinde na 
velkých statcích zakoupila celou úrodu obilin. Scházejí se různé 
městské aprovisaění (zásobovací) komise, které nemají ani pro- 
středků k nákupu, ani organisace, ani pramenů nákupu. Obecen- 
stvo, pokud může, zásobuje se i za vyšší ceny pro příští doby hladu. 

Žně jsou v proudu a selský lid odešel na vojnu. So- 
kolstvo a skauti organisují výpomocnou akci rolníkům 
na žně. 

Obecenstvo žádá v časopisech pravidelné otevření škol po 
prázdninách. 

Maďaři řádí v Srbsku bestiálně; v Novo Selu vraždili ženy 
i děti, loupili a ostatek vypálili. Školu vytloukli, knihovnu roz- 
trhali před zraky důstojníků generálního štábu bar. G i e s 1 a, ryt- 
rnistra hr. N o s t i t z e, majora hr. Sternberga, kteří se opíjeli 
šampaňským na nádvoří školy. V Crna Báru Maďaři za šera potají 
pochovávali do šachty asi 40 žen a dětí zhanobených, roztrhaných, 
matky s nemluvňaty u prsu, s rozbitými lebkami. Za Kolubarou 
několik honvédů trhalo obraz krále Petra a cpali jej do úst a nosu 
plačícímu starci. Jinde vedou zástup žen, starců a kněze na dlou- 
hém provaze uvázány a plijí jim do očí. 

8. srpna vydalo vrchní velitelství rakouské armády provo- 
lání k ruským Polákům, kde jim slibuje národní samostatnost. 

V Čechách ? ftada narukovavších českých vojáků se vzbouřila 

a byla postřílena. 


22 


ím 


Německo podalo úřední protest proti svobodným střelcům 
v Belgii. Rakousko organisuje v Iíalici a Ruském Polsku legie 
polské. — Na hranicích rusko-rakouských svedeny byly pohraniční 
boje mezi předními strážemi a většími četami obou válčících stran. 
— Anglický křižník „Amphion“ potopil při ústí Temže německý 
parník „Kónigin Luise 11 , který tam kladl miny, ale sám též narazil 
na minu a potopil se. (Podrobný popis bojů v Alsais-Lotrinsku ve 
Vogesách, jak postupovaly od počátku do konce října 1014 nalezneš 
na str. 77 — 78 u 20. října) 

9. srpna: Angličané obsadili město Lome v německé kolonii 
Topro v Africe. — Finský přístav Ilango zničen byl Rusy, aby chrá- 
něn byl příjezd do Petrohradu. 

10. srpna: Vyhlášena rakouská blokáda černohorského po- 
břeží. — U Mýlhúz (v Fdsasku) svedena byla bitva mezi Francouzi 
a Němci, Francouzi ustoupili po tuhém zápase. — Německá vzdu- 
choloď Zeppelin VI., účastnivší se boje u Lutvchu, byla sestřelena. 

11. srpna: Anglie vyhlásila Rakousku válku. 

Anglické loďstvo, operující společně s francouzským, objevilo se 
v Jaderském moři. — Diplomatické styky mezi Rakouskem a Fran- 
cií přerušeny; mezi oběma státy nastal válečný stav. — Německé 
voj.sko odrazilo (?) francouzskou ofensivu u Lagarde v Lotrinsku. 

Nota anglického zahraničního úřadu o vypovězení války Ra- 
kousku zní: 

„Na žádost francouzské vlády, která není již s to, aby se 
příímo s rakousko-uherskou vládou stýkala, mám Vaší Excelenci 
uči niti toto sdělení: Rakousko-uherská vláda uvedla se, když vy- 
pověděla Srbsku válku a zahájila tudíž v Evropě počátek nepřá- 
telství, bez veškeré provokace se strany francouzské vlády ve 
válečný stav s Francií. 

1. Rakousko-IJhersko postavilo se. když Německo vypovědělo 
válku dříve Rusku a potom Francii, v tomto konfliktu na jednu 
stranu, poněvadž se své strany vypovědělo válku Rusku, jež bo- 
jovalo již po boku Francie. 

Dle četných věrohodných informací vyslalo Rakousko-Uhersko 
vojisko na německé hranice za podmínek, jež se rovnají přímému 
ohrožování Francie. 


23 


Srpen 


Se zřetelem na tyto skutečnosti jest francouzská vláda nucena 
prohlásiti vládě rakousko-uherské, že učiní všechna opatření, aby 
mohla čeliti těmto činům a výhrůžkám. 

V souvislosti s tímto sdělením prohlásil sir Eduard Grey na- 
šemu velvyslanci v Londýně: Poněvadž došlo uvedeným způsobem 
k roztržce mezi Rakouskem-Uherskem a Francií, jest královská 
anglická vláda nucena prohlásiti, že počínaje pfilnocí nastal vá- 
lečný stav též mezi Velkou Britanií a Rakouskem-Uherskem.** 

12. srpna: Přístav německé kolonie Východní Afrika bombar- 
dován byl anglickými válečnými loděmi. — Sultán turecký vydal 
proklamaci k armádě. — Vydáno pro Rakousko císařské nařízení 
o volné kolportáži zvláštních vydání listů s poplatkem 2 hal. na 
válečné fondy. — Černá Hora vypověděla Německu 
válku. — Úředně oznámeno, že rakouské sbory vojenské postou- 
pily 60 km za ruské hranice severně od Krakova. 

13. srpna: Srbský dvůr přestěhoval se z Niše do Skoplje. — 
Rakouský parník „Baron Gautsch** potopen. — Francouzský konsul 
v Praze odjel do Paříže. — V Uhrách prodlouženo moratorium na 
dva měsíce. 

14. srpna: V Rakousku bylo prodlouženo moratorium do 30. září. 

Zprávy z bojiště v Praze téměř se hltají; denníky vycházejí 

tři- až čtyřikrát denně a vždy jdou na odibyt, ačkoliv jeví se proti 
přehnaným zprávám o vítězstvích jisté pochybnosti. Zrodily se 
nové dva denníky. Německé listy pražské, zejména „Prager Tag- 
blatt“ přinášejí nejsensačnější zprávy o porážkách Ruisů, Francouzů 
a Angličanů; osm armádních sborů (!) francouzských prý zničeno, 
šedesát tisíc zajatých. Jásot, v Israeli. 

Rakousko vyhrává v Srbsku — dobylo Šabce 15. srpna a den 
na to porazilo Srby u Valjeva. Zde se praví úředně: Postupujeme, 
nechávajíce za sebou (?) poraženého nepřítele. V Rusku naše 
armáda postupuje do vnitrozemí. 

Německo mentoruje Belgii a Rusko. 

17. srpna. Belgie zamítla Německem nabízený mír. — Úspěch ' 
německého vojska u Stolupjan v Ruském Polsku. 

18. srpna. Krvavé boje mezi německou a francouzskou armá- 
dou u Mýlhúz. — V Itálii vyhlášeno moratorium. — Stav obležení 


24 


tm 


v Tunisu a v Egyptě. — Japonské ultimatum Německu. Japonský 
diiplomatický zástupce odevzdal z rozkazu své vlády zahraničnímu 
úiřadu německému notu, ve které s poukazem na anglicko-japonský 
sjpolek se žádá neprodleně odvolání německých lodí válečných z vod 
jsaponských a čínských neb odzbrojení těchto lodí, dále do 15. září 
bezpodmínečné předání celého najatého území v Kiaučau úřadům 
jřaponským a bezpodmínečné přijetí požadavků těch do 23. srpna. 

Turecko oznámilo velmocem, že koupilo německé křižáky 
„<.Goeben“ a „Breslau“, které bombardovaly francouzské přístavy 
JBonu a Philippeville na alžírském pobřeží, načež unikly stíhání 
ai nástrahám anglických lodí a uchýlily se do Dardanel. Konflikt 
nmezi trojdohodou a Tureckem z toho povstalý se přiostřuje. 

Švédsko a Norsko uzavřely pevný spolek na odboj a výboj. 
Prohlásily, že trvají na své neutralitě a žádají zaručení své plavby 
o>bchodní. 

Hruizovláda. Spolky veteránské a měšťanské střelecké sbory byly 
pořidrženy ke konání hlídek a služby bezpečnostní. — Rakouské 
wojsko obsadilo Sandoměř v Rusku. 

18. srpna byli v Šabci probodeni vojáci litomě- 
řřického sanitního sboru Jos. Ebert, Fr. Buzek a Jos. Doublík, aniž 
b)y bylo zjištěno, čeho se dopustili, bez výslechu ano i bez soudu, 
poouze na rozkaz šabackého velitele. Stalo se o 10. hod. dop. před 
k^ostelem; hlídka zdráhala se popraviti vojáky, na kolenou o milost 
pprosící a musila býti komandována hlídka jiná, která katanský 
úúkol před zraky města a posádky vykonala. 

19. srpna. Rakouské vojsko překročilo Sávu u Progaru. 

20. srpna Němci obsadili Brusel. (Zemřel papež Pius X.) 
TDo světa puštěna časopisecká zpráva o protiruské revoluci na Kav- 
kkaze a v Oděsse, kteréž zvěsti později prohlášeny za nepravdivé. — 
IBulharský jenerál Radko Dimitriev, jenž jako konsul v Petrohradě 
ppřihlásil se do vojska ruského, škrtnut byl za trest ze řad bulhar- 
sské aktivní armády. — Rakousko svolává druhou armádní výzvu 
wšech záložníků, nováčků a domobranců až do 42 let stáří. 

Ve Vídni po prvé ztrestán byl Němci hanobitel českého národa, 
jjenž na ulici křičel „Nieder mit die Bóhm! 44 Vojákům Čechům, kteří 
zzpívají svoji národní hymnu „Kde domov můj?“ volají Vídeňáci 


25 


Srjycn 


slávu. Svět se točí dokola; ovšem, vždyť jdou klást životy za matku 
Germanii! 


Persekuce. „Reforma 11 sděluje, že v Bukovině bylo dosud přes tisíc 
rusofilských oi»ob zatčeno, <mezi nimi četní knězi a učitelé. 

Zatčen rusofilský poslanec dr. Markov a dopraven do Vídně, 
kdež jest internován. — Zatčení sedláci počtem 28 ze Sokalu nebyli 
dosud popraveni. Tito sedláci byli zatčeni pro dorozumívání se 
s ruským vojskem. 

C. k. okresní hejtmanství v Brně nařídilo starostovi města 
Král. Pole dne 20. srpna t. r„ aby do 24 hodin dal odstraniti všechny 
orientační a domovní tabulky s názvy: „Všeslovanské náměstí 11 , 
„Ruská třída 14 , „Srbská třída 44 . 

21. srpna hlásí německé listy vítězství u Met. Také v Belgii 
se válčí a Němci postupují. — Rakousko hlásí úspěch zhraní u Vi- 
šegradu — Rudy a u Sokalu na ruském bojišti. — Francouzská ar- 
máda odvolána od italských hranic, což svědčí o její bezstarost- 
nosti vůči Itálii. Rakouské vojsko odvoláno nebylo. — Vláda ra- 
kouská hlásí opevňovací práce na Dunaji (Vídeň a Budapešť), 
jakožto „řešení všech defensi vních problémů, které za nevypočita- 
telné konstelace dlouhé války poskytují jistotu před překvapením, 
která jest nutná k důslednému provádění vůdčí myšlenky našeho 
vedení války, ofensivy. 41 Píše rak. ofic. zpr. — Německo povolává 
domobranu. Vyskytla se pověst, že na belgického krále zosnován 
revolucionáři Francii nepřátelskými atentát, jenž se nezdařil. — 
Rakousko ohlašuje, že trestná výprava v Srbsku dosáhla cíle. 
hlavní bojiště jest v Rusku a tudíž vojsko ze Srbska odvoláno. 
Ve skutečnosti však utíkají pronásledovaní Rakušáci ze Srbska 
tuze nedobrovolně. — První porážka Rakušanů pod gen. Potiorkem 
v Srbsku u Valjeva. Rakušáci táhli bezstarostně s hudbou, když 
začali Srbové stříleti, hudba byla ihned rozbita a vojsko, jemuž 
hrozilo obklíčení, dalo se na překotný útěk. 

„Právo Lidu 11 přináší ve feuilletonu článek „Kombinace o nové 
mapě Evropy 11 . 

V některých listech berlínských kombinuje se o tom, co se 
stane, zvítězí-li Německo. V „Tageszeitungir 1 mluví se o rozdělení 
vnitřní Francie na malé státečky, jež nebudou míti nikdy vojska; 


26 


tm 


pohraniční pak provincie připadnou prý jiným státům. Tak na př. 
Itaiiie, pů jde-li prý s trojspolkem, dostane Tunis, jižní části Fran- 
cie a Korsiku. 

0 rozdělení Huška uvažuje zase „\V. Tagblatť* a „Pester 
Ll(oyrl“. Podle těchto výpočtů má býti vzata Hušku gubernie Ku- 
roinská, Livonská, Estonská, Petrohrad s okolím. Finsko, dále rus- 
ká Polsko a Ukrajina — spousty tedy rozlohy a mnoho milionu 
lid'í. Na tento způsob mají se carská říši na dlouho znemožniti 
všiechny plány na nějakou odvetnou válku. 

1 na druhé straně činí se různá fantastická kombinace. Kníže 
Svatopolk Mirský v „Petěrburských Vědomostech * 1 píše jak Pusko 
blude měnit mapu Evropy. Provincie Východní Prusko, jako i vše, 
co v království pruském je čistě nebo z polovice polské, zvláště 
pak provincie poznaňská a některé sousední kraje, budou při- 
vtíěleny k Hušku. Království hanoverské, jakož i Kurhessensko a 
vévodství nassavské budou znovuzřízeny a budou tvořiti jako dříve 
kliín mezi východní a západní částí království pruského. Konečně 
Holštýnskó bude vráceno Dánsku, Elsasko-Lotrinsko Francii. 
Hlavní protiváha proti Prusku musí býti utvořena z nového, dvoj- 
náisob zvětšeného Bavorska. 

O Francouzech dohadu není, jen se ví, že chtějí zpět Elsasko- 
Lotrinsko, zato o úmyslech Anglie jsou značně smělé kombinace. 
Švýcarský list „Neue Zuř. Zeitung 44 praví: Ve válce v každém pří- 
padě se Huško a Německo nejvíc vyčerpají, příliš silný pád Francie 
se ve vhodném okamžiku dá zadržet i anglickou intervencí. Anglie 
nezadržovala tuto světovou katastrofu, při které může býti rozbita 
náimořní moc Německa a jeho světové postavení, při která může 
býti zasaženo smrtelně Huško a Francie na dlouhou dobu úplně 
učiněna závislou na Anglii. 

Svatopolk Mirský však kombinoval dále, o čemž 
„Právo Lidu 11 pochopitelně nepsalo: „Celá Polska, roz- 
umní se, připadne Rusku. Z Čech, Moravy a snad Slez- 
ska i části Slovenska uherského utvoří se opět bývalá 
říiše Svatoplukova, samostatná, ovšem pod patronátem 
Ruska. Rumunsko za svou neutralitu dostane Sedmi- 
h)radsko.“ Tyto pověsti byly potají živě přetřásány. 


27 


Srpen 


Čechoslováci. V Rusku povoleno zříditi „Československou 
družinu" i počínají se tvofiti československé legie. Ing. 
Husák smluvil se ve Varšavě s jinými Čechy a Slováky, že hudou 
bojovat proti Rakousku a pro samostatnost naši. Vyžádal si od 
rakouského konsula peníze na cestu domů, jimiž založil cestovní 
fond. Jeli do Kijeva, kdež zařáděni do pluku, bojují pod gene- 
rálem Ivanovem. 

Hospodářské. Rakousko-Uherská banka, jež při vypuknutí války zvý- 
šila diskont na 8 procent, nyní jej opět snížila na 6 procent. 

22. srpna oznamují se vesměs rakouské a německé úspěchy. 
Rakouské na ruském bojišti v Tomaszově, u Kamijonky Strumilovy 
a Turinky. 

Německé vojsko postupuje na Verdun, a zvítězilo u Dieuzu. 
— Srbský vyslanec v Dráči protestoval proti stálým vpádům albán- 
ských čet na srbské území. — Anglie vyslala na francouzské a 
belgické bojiště 150.000 vojska. 

V Praze přetřásá se s údivem otázka, když jsou Francouzi 
stále poráženi (u Mýlház, Štrasburku, Met atd.), jak se mohli 
dostat na německé území, kdež řečená místa leží. 

Jest všude nejistota. V Praze kolují pověsti o zatče- 
ní a zastřelení poslance slovenského, kněze Jurigy, na 
Slovensku se mluví o zatčení českých politiků Kramáře, 
Klofáče, Masaryka. Pověsti ukázaly se nepravdivými. 

Hrůzy bitvy u Mýlhúz popisuje jistý obyvatel: Uprchli jsme 
rychle do sklepa a měli jsrne největší čas odnésti tam dětský vozík, 
něco sucharů a pár židlí. Potom rozpoutala se bitva ráz naráz, 
stále silněji hvízdaly střely a stále přesněji praskaly blízko nás. 
A nyní došlo k okamžiku, jeliožto hrůzu pro nás nelze vypsati. 
Náš dům byl zasažen granátem. Seděli jsme tu v černém kouři 
prachu a nevěděli jsme, zdali hoří anebo zdali se všecko nad námi 
řítí. A za kratičkou dobu úzkostného mlčení zase tu téměř nad 
námi zadunělo po druhé a brzy nato po třetí. A my všichni, kteří 
jsme dávno odvykli se modlit, spínali jsme ruce v němé hrůze 
a čekali na další dělovou kouli, která nás snad rozdrtí. A mnoho 
střel ještě nad námi praskalo. Myslili jsme, že musíme se udusit 
v kouři Koule létaly kolem domu a praskaly v listí stromů. 


28 


Í9U 


A dole z města duněl hluk hrozného pouličního hoje až k nám, 

až konečně o 4. hodině ranní znenáhla všecko utichalo . A za 

dvté hodiny později hnaly se četné automobily na bojiště sbírat 
raněné. V městě na mnohých místech ležely mrtvoly na sobě jako 
pyitle brambor. Všechny nemocnice byly přeplněné a rovněž tak 
lazarety z nouze i mnohé domy, které přijaly tolik raněných, kolik 
jen mohly. Viděli jsme zubožené lidi, ale nebudu popisovati tu 
hrůzu a bídu obětí války. O polednách vtáhl celý vítězný německý 
armádní sbor do Mýlhúz. 

23. srpna opět Německo hlásí, že odrazilo Rusy u Gumbinu, 
Francouze u Longwy. — Německo odpovídá záporně na japonské 
ulttirnatum a loďstvo Spojených států amerických pluje k Filipí- 
nám, aby paralysovalo případné pozemní útoky Japonců na Ně- 
nrnecké osady. 

24. srpna. Rakouské vojsko vítězí (prý) nad Rusy u Krasniku. 
— Němci ve Východních Průších ustupují před Rusy. Dob yrtému 
Bruselu uložili Němci válečnou pokutu 200 mil. franků. — Mezi 
Ntemeckem a Marokem vyhlášen válečný stav. — Rakouskému di- 
pl omatickému zástupci doručili v Tangeru průvodní listiny. — 
Ainglie a Francie poskytly Belgii 500 mil. franků. 

Německý velký generální štáb sděluje (doslovně): Vojsko, 
které vedeno korunním princem bavorským, zvítězilo v Lotrinsku, 
překročilo linii Luneville-Beaumont-Cirey. 21. armádní sbor vtrhl 
dnies do Luneville. Stíhání začíná nésti bohaté ovoce. Levé křídlo 
u Voges a ve Vogesách postupující zajalo četné nepřátele, ukoři- 
stilo mnoho praporů a také již 150 děl. Armáda německého korun- 
níího prince pokračovala dnes v boji a ve stíhání směrem k Long- 
wy. Armáda vévody Albrechta Wirtemberského, postupující na 
olbou stranách Neufchateau, porazila dnes úplně francouzskou ar- 
miádu, proniknuvši přes Semois a stíhá ji. Mnoho děl, odznaků a 
Z£ajatců, mezi nimi několik generálů, padlo jí do rukou. Západně 
0 (d Maasy postupuje naše vojsko k Maubeuge. Brigáda anglické 
jíizdy před jeho frontou se vyskytnuvší byla poražena. 

Přítulnost německých žen k francouzským zajatcům velké po- 
bouření způsobila v Německu. Nyní byl dán rozkaz, že k stravování 


29 


Srpen 


francouzských zajatců a k jakékoliv obsluze nesmí býti připuštěna 
žádná žena a v některých místech dán byl úřední zákaz, jakékoliv 
dary dávati zajatcům. Jsou-li vezeni zajatci, bývá nyní nádraží pro 
publikum uzavřeno. 


Do Prahy přivezeni první tři ranění, důstojníci. 

Praha žije pod trapným jhem nejistoty. Novinám 
lid nevěří, ani úředním zprávám o stálých vítězstvích. 
Setkají-li se dva známí, mluví šeptem; kvete špiclov- 
ství placené i dobrovolné. Advokát Bouček při odcho- 
du vojska poznamenal: „Chudáci! 11 což zaslechl jakýs 
Izák Stein od fy s psacími stroji a udal jej. Advoká- 
tovi se nic nestalo. U redakce „Národní Politiky" staví 
se hloučky lidí, pozorují umístěné praporečky na ma- 
pách různých bojišť. Přichází muž, lokty razí si cestu 
blíže a rozhorleně volá: „To není pravda! Němci jsou 
už v Nancy! 1, Někdo odpovídá: „Leda podle „Prager 
Tagblattu". Jakýsi mladík: „Podle Israele!" Provoka- 
tér se jej chápe: „Co? Vy mne urážíte — vy provoku- 
jete! Pojďte se mnou na policii, já vám ukáži!" Na ště- 
stí ujímá se několik vážných mužů bledého mladíka, 
že půjdou s ním a dosvědčí, kdo provokoval. Načež pra- 
vý provokatér — zmizel. — Některé obchody pohledni- 
cemi vyvěsili hanlivé pohlednice, zobrazující pokořené- 
ho cara, anglického krále, presidenta francouzského, 
jimž Vilém s velitelským gestem šlape na šíji, a pod. 

Lidé jsou zatýkáni a souzeni. Šíří se strach a nedů- 
věra. 


Srbská vláda tvrdila španělskému vyslanci v Bukurešti v te- 
legramu, podepsaném ministerským předsedou a ministrem zahra- 
ničních záležitostí Pašičem, že rakousko-uherský hlavní stan na- 
řídil veliteli vojska, proniknuvšímu do Srbska, aby ničil sklizeň na 
polích, zapaloval vesnice, usmrcoval nebo zajímal obyvatelstvo. 
Rakousko-uherští vojáci dopouštěli prý se vůbec nejneslýchanějších 
ukrutností a nešetřili prý ani žen a dětí. Tím jsou prý srbští vojáci 
tak rozhořčeni, že jest těžko zabraňovati jim v odvetě. 


30 


19H 


Naproti tomu uvádí rakouská vláda ukrutnosti, jaké páší 
Srbové. Válečná bestie zuří a vlády navzájem si podstrkují „Čer- 
ného Petra 11 . 

25. srpna. Japonsko vypovědělo Německu a Rakousku válku 
z ohledu na spojenectví s Anglií. — Německé vojsko obsadilo Na- 
mur, obklíčilo Antverpy, vypálilo elsaskou vesnici San Moritz, ob- 
sadilo anglickou kolonii Taweta. — Čína hlásí neutralitu. — 
Němci přinutili belgické listy, aby vycházely v německém jazyku. 


Kulturní. Žurnalistická práce a podnikavost stlačena je na minimum, 
zprávy pro noviny se vyrábějí úředně ve velkém a dodávají všem 
listům, jež je musí beze změny otisknout. Po třínedělním trvání 
války připuštěni zpravodajové blíže k bojišti, kdež je uvítal velitel 
válečného tiskového stanu, těmito zajímavými slovy: „Zatím pá- 
nové, nic o pohybu vojsk, o směru jízdy, o cíli cesty, atd. Nálady, 
do-jmy, krajina — to vám dovoluji! 1 ' Za poslední války balkánské 
Bulhaři již dobyli Drinopol a v tureckých listech ještě stálo, že 
turecké vojsko jest před Sofií. 


Krvežíznivý Vilém píše svému nevolníku, císaři Františku 
Josefovi dopis: „Hve mi to duši, ale musíme všechno 
zaplaviti ohněm a krví, zarduusiti muže, ženy, děti a 
starce. Nesmí zůstati stát ani jeden strom, ani jeden 
dům. S těmito prostředky hrůzy, které jedině jsou způ- 
sobilé přemoci národ tak degenerovaný, jako národ 
francouzský, skončí válka před dvěma měsíci, kdežto 
kdybych bral humánní ohledy, mohla by se prodloužit! 


na léta. Přes všechen svůj odpor, musil jsem zvoliti prvý 
způsob “. 

20. s r p n a po třídenním boji zvítězilo rakouské vojsko u Krás- 
ni ku nad Rusy na frontě 70 km. Rusové ustoupili k Lublinu.*) — 
Goltz paša jmenován guvernérem Belgie. — Lutychu uložena Něm- 
ci válečná pokuta 00 mil. a vzat soukromý majetek bank (mezi- 
národní právo o nedotknutelnosti majetku?) v zástavu; 10 domů na 


*) Vojenské zprávy rakouské a německé dlužno bráti s re- 
servou; v této době kontrolovati je nelze a vyznačují často jen 
militaristickou honosí vost. 


31 


Srpen 


náměstí vypáleno za trest, že někdo vystřelil. — Běda přemože- 
ným! Německý list „Kólnische Ztg.“ radí: „Brusel budiž přidržen 
k těžké válečné kontribuci, musí nésti břemena války, dodávání 
potřeb všeho druhu, až do úplného vyčerpání !“ — Vinice v Cham- 
pagni ve Francii jsou válečnou liticí zničeny na celá desetiletí. — 
Do „válečného 11 francouzského ministerstva vstoupili dva vynikající 
socialisté Jules Guesde a 'Sembart. — Ruský car a bavorský král 
odebrali se ke svým hlavním stanům. 

27. srpna: Němci dobyli Namuru a Longwy. — Francouzi 
opustili Hor. Elsasko. — Naše střely zapálily starý bělehradský 
koňak. — Rakousko vypovědělo válku Belgii. — Rakouský císař 
udělil německému velkokříž řádu Marie Terezie. — V severní Fran- 
cii ustanoven vrchním velitelem francouzského a anglického vojska 
anglický generál French. — Německý křižník „Magdeburg 14 vy- 
hozen do povětří na pobřeží baltickém. 

28. srpna zuří obrovská bitva rakousko-ruská mezi Vislou 
a Dněstrem. Rusové podnikli výpad přes Brody a řeku Zlonč a 
pronikli na čáře Rava Ruska — Zloczow. — Němci dobyli francouz- 
skou tvrz Manomoiller, porazili Angličany u St. Quentinu, zničili 
starobylé belgické městečko Lovaň s drahocennými památkami 
za to, že obyvatelstvo se bránilo. Hrůzy tyto zapisuje s gustem 
„Berliner Tagblatť 4 : Šlo o to, aby veškeré obyvatelstvo města bylo 
nejpřísněji potrestáno, ale poněvadž nebylo možno trestati 45.000 
lidí, byl vydán rozkaz, proměnití jejich příbytky v trosky, a aby 
byl dán odstrašující příklad i jiným, kteří vyhlašovali zákeřnou 
válku jako svátý, vlastenecký čin. Všem obyvatelům bylo nařízeno, 
aby během hodiny opustili město, a jak se tak stalo, vyšlehly 
brzy plameny a stará Lovaň, která trvala téměř 12 století, propadla 
zkáze. To znamená však, že přece nikoliv úplně. Blíže nádražních 
sacíů bylo ušetřeno několik domů, především však stojí dosud 
světoznámá radnice. Byl také úmysl, aby se uchovala universitní 
knihovna s jejími drahocennými starými rukopisy a spisy. Ale 
pohříchu nebylo možno při nepopsatelném zmatku v těchto chví- 
lích najiti budovy knihovny. Teprve, když již plameny ji zasáhly, 
dověděl se o tom velitel a vydal ihned rozkaz, aby bylo hašeno 
a naše mužstvo dalo si všemožnou práci, ale bylo již pozdě. Obraz 


32 


tm 


zkázy v Lovani objevil «e mi již, jakmile jsem přijel vojenským 
vlakem. Vpravo i vlevo na železničním náspu je spálen všechen 
podrost,. Vlak se zastavil na nádraží. Jaký strašlivý obraz zkázy 
objjevil se již zde. Celý peron byl jenom hromada rozbitého skla, 
tro-sek a roztrhaných uniforem. Potom odešel jsem z nádraží a šel 
jsem kousek cesty do města. Na jednom z neporušených domů je 
na domovních dveřích napsáno křídou: „Dobří lidé, ušetřete našeho 
domku, my jsme hotlní!“ Hned první ulice, do níž vcházíte, jeví 
hrůzy zpustošení v celém rozsahu. Jeden dům jako druhý je černý 
od dýmu, stojí zde jen holé čtyři zdi, hromada trosek a sesuté 
stropy uvnitř. Ulice přede mnou je pokryta zdechlinami postříle- 
ných koní, jsou to koně vozatajské dotyčných pluků. Dále je tu 
několik zabitých psů a konečně je viděti hrozný pohled, jsou tu 
i llidské mrtvoly. I.eží tu 3 — 4 civilisté, oči obráceny v sloup, 
mrtvolně bledé tváře jsou divoce znetvořeny. Tak tu padli, jak 
je zasáhla koule anebo probodl bodák. 

Socialistický berlínský list „Vorwárts“ praví, že tu mohlo jít 
o rriýlku, že byly střelecké sbory neuniformované považovány za 
franktiery a ukvapeně souzeno. Bylo také zjištěno, že německé 
vojisko považovalo za výstřely z oken ony střely, které trefily do 
okenních pilířů a při dopaduutí vyvolávaly jiskry a zvířily mračno 
praichu. Německé vojsko se domnívalo, že zde zase bylo na ně stří- 
leno z domů a to bylo příčinou, že v Burgweileru bylo od němec- 
kélno vojska sestříleno a zapáleno 43 domů a kromě toho 2 velké 
továrny. Majitel zničené továrny Bernheim slouží jako dragounský 
důstojník v jednom německém pluku. Přes 1000 dělníků je ná- 
sledkem požáru obou továren bez práce. Šest mužů, mezi nimi 
jedlen soudruh, který nikomu nezkřiví ani vlasu, bylo při té pří- 
ležitosti zastřeleno, 74 osoby byly zatčeny, avšak musily býti 
všecky propuštěny na svobodu, poněvadž nemohlo jim býti nic 
určitě vytknuto. Ženy, děti i kojenci byli v noci v dešti vyhnáni 
pod širé nebe. Městská správa dala o těchto událostech sepsati 
protokol svými právními zástupci. 

29. srpna. „Berliner Tagblatť* sděluje bajku, že Němci za- 
jali u Štítná 30.000 Rusů. — Německá kolonie Samoa byla obsa- 
zena vojskem Nov. Zélandu. — U Ilelgolandu svedena námořní 


3 


33 


Srpen 


bitva, o jejímž výsledku nic se neví. — Na ruského cara spáchán 
nezdařený atentát. — Obrovské boje rakousko-uherské ve vých. 
Haliči a Ruském Polsku trvají. — Spojené státy severoamerické 
prohlašují neutralitu ve válce německo-japonské. — Německý cí- 
sař udělil rakouskému řád ,,Pour le měrite“. — Německé časopisy 
horlí pro vyklízení francouzských slov. 

Čechoslováci v Rusku. Zahraniční ministr Sazonov 
vymohl slyšení u cara deputaci, jež sestávala z továrníka Červe- 
ného, knihkupce Koníčka, správce Tučka, Klecandy a Hraběte. 
(Viz též „Češi za hranicemi 11 v březnu 1028.) 


Hospodářské. Anglie nestrpí, aby pomocí holandských přístavu dělo 
se zásobování Německa a bude za tím účelem postupovati bez- 
ohledně. — Anglické moratorium bylo podle zprávy londýnské 
ze dne 25. t. m. prodlouženo do 5. října 1914. — Veliké italské 
banky vyplatily ze vkladů 25 až 30 procent vkladatelům. 

Válečné ztráty. Asquith oznámil na dotaz dolní sněmovny, že ztráty 
Angličanů činí dosud 2000 mužů. 


Persekuce. V bytě universitního profesora Ilruszewského ve Lvově, 
vykonána byla domovní prohlídka, následkem které byl zatčen 
jako podezřelý z rusofilství. — Popravy ve Lvově. V budově po- 
sádkového soudu popraveno bylo dalších osm velezrádců. — 
121etý žák gymnasia v Kyjově na Moravě, Vladislav Navrátil pro- 
nesl na nádraží k odjíždějícím vojákům jakési „velezrádné“ vý- 
íoky; byl na udání jisté Elsy Czuczkové, při líčení nezvěstné, za- 
tčen, a bez jakýchkoliv svědků odsouzen na 12 let žaláře. 

30. srpna: Německé vojsko obsadilo francouzské město 

Compiegne. — Berlínský „Vorwárts" protestuje proti ukrutnostem 
války a zničení Lovaně. 


Persekuce. Němci vymáhají na Bruselu výpalné 200 milionů franků. 

Kulturní. Belgický, vynikající světový básník Emil Verhaeren byl prý 
v bitvě zastřelen. Políček kultuře. Listy píší, že bojiště obchází lid- 
ské hyeny, jež obírají raněné a mrtvé. 

Vojenské. „Reichsposť 1 žárlí na německá 42 cm obléhací děla a uvádí, 
že taková děla má též Rakousko ze Škodových závodů v Plzni, a že 
některá i Němcům půjčilo. 


34 


tm 


31. srpna: Francouzská pevnost Givet padla do rukou Něm- 
ců. — Angličtí námořníci obsadili Ostende. — Belgická královna 
se svými syny odjela do Anglie. 

1. září: Veliký zápas rakousko-ruský mezi Vislou a Dněstrem 
trvá již sedmý den a budí obrovské rozechvění; všichni s utajeným 
dechem berou ráno i odpoledne své listy do rukou. Jak to dopadne? 
Tuší se ohromné ztráty na životech na obou stranách. Fantasii do- 
sud ponecháno volné pole. Nyní teprve se sdělují slibné úspěchy 
pro rakouské vojsko. Armády Auíenbergova a Danklova zvítězily 
prý nad Rusy. — V Bukovině zničen celý ruský pěší pluk č. 42. — 
Ve Vých. Prusku zajato prý 60.000 Rusů, pak 70.000 a pak ještě 
více podle úřední zprávy. — Němečtí aviatikové vrhají prý pumy 
na Paříž. — Německo dává vojenským sběhům amnestii. — Fran- 
couzské loďstvo „demonstrovalo bezvýsledně* 1 v Boce Kotorské 
v Jaderském moři. — Německá kolonie Togo obsazena Angličany 
a Francouzi. — Kanada dává Anglii k disposici 100.000 vojáků. — 
Porotní soudy v Rakousku zastaveny. — Rychloparník „Císař 
Vilém Veliký** byl anglickým křižníkem „Ilyghflyer** potopen. 


Persekuce. Krakovský „Czas“ sděluje, že v půtek vezeno přes Krakov 
600* maloruských zajatců z východní Haliče. Převezeni jsou na zá- 
padní obvody říše, kde budou souzeni nebo internováni. — Vo- 
jenský soud lvovský odsoudil k smrti pověšením Glletého sedláka 
ruftofilského uniata Moraveckého z Něstanice u Radzěchov. Cestou 
milosti velitel změnil mu trest. smrti v lOletý těžký žalář. Před 
tíin bylo sedm venkovanů pověšeno. 

2. září: Telegrafické spojení Paříže s Londýnem zničeno. 

Hrůzy války. Válečný zpravodaj „Berliner Tagblattu* 1 líčí takto vzhled 
Beígie: Obec Battice a Ilervé jsou srovnány se zemí. Asi z 500 domů 
v Hervé zbylo ještě 19. Všude leží mrtvoly, všude lze cítit zápach 
požárů. Z kostela zbývá hromada trosek. Jsou však také domy, jichž 
bylo ušetřeno, poněvadž se z nich nestřílelo. Jsou na nich štítky 
„Nestřílet**, „Dobře smýšlející**, „Ušetřit, neboť jsou nevinni**. Po- 
dobný obraz jeví se na celé cestě až do Lutychu. Nebylo bořeno vše- 
chno šmahem, neboť mezi domy zcela sestřílenými je viděti domy 
opatrně ušetřené s kvetoucími zahradami a hrajícími si dětmi, jež 
v noci opět se vrátily. Belgická silnice je ve vzdálenosti 39 m, 


35 


Září 


všude vytrhána a jsou tam postaveny barikády. Ze sestřílených 
domu proniká ze sklepů pronikavý puch. Často nemohli jsme se 
ani zastavit. Země je jako vymřelá, belgický dobytek není odehnán, 
ale pase se klidně. Domy zámožných lidí jsou všechny prázdné a 
zavřené. 

Hospodářské. Ministerstvo orby vyzývá rolníky, aby seli letos právě 
to, čeho v příštím roce nejvíce potřebovati budeme, totiž plodiny, 
jež jsou k lidské výživě denní nejnutnější. Rolníci mají síti přede- 
vším pšenici, žito, luštěniny a sázeti brambory, aby lidové potra- 
viny se doplnily. Kde podnebí dovolí, má se síti i kukuřice. 

Persekuce. Národně sociální deník „České Slovo“ úředně 
zastaven. 

3. září: Francouzská vláda přesídlila z Paříže do Bordeaux. 
— • Německý kníže Vilém z Wiedů, albánský mbret, opustil Albánii, 
kdež se utvořila vláda. — Hlásí se nové úspěchy Němců na fran- 
couzském a ruském bojišti. 

Českosloven. družiny v Rusku. V Michajlovském klášteře 
v Kijevě sjíždějí se čsl. dobrovolci; ustaven kádr dů- 
stojníku a poddůstojníků pod velením podpluk. Lotoc- 
kého, co štáb kijevského vojenského okruhu. Utvořena 
I. rota družiny. O organisaci se staral „Svaz čsl. spolků 
na Rusi“ jakožto ústředí spolků z Petrohradu, Moskvy, 
Charkova, Oděssy, Roštová na Donu, Kijeva a j. 

Persekuce. Redaktor „Moravského Jihu 14 , Fr. Bartoš zatčen. — Bý- 
valý správce sklárny Hynek Růckel, který bydlel naposledy ve 
Falknově a býval také zaměstnán v Boru, zatčen pro velezradu a 
dopraven do vojenského vězení v Terezíně. — V kolomyjském 
okresu zatčeno na 20 kněží Rusku přátelských, také ?81etý farář 
Levický z Verbiže. V Mišině zatčen bývalý poslanec Miroňuk Za- 
jačuk. — „Hlasy z Hané 44 oznamují: Na hlavním nádraží v Olo- 
mouci zatčen byl staničním důstojníkem pro podezření z vyzvě- 
dačství farář pan Bohumír Bilík z Valteřic, který se potuloval celý 
týden v okolí olomouckém. Faráři P. Bilíkovi klade se za vinu, že 
sbíral peníze pro Červený kříž, ale vybrané peníze odevzdal státu 
Rakousku nepřátelskému. 


30 


19U 


4. září: Němci obsadili Remeš. — Úsporné vklady rakouské 
pošt. spořitelny klesly za války dosud o 10.450 mil. kor. Vybráno 
bylo 18.4 mil. a vloženo jen 7.05 mil. — Týdenní bitva mezi Zamoš- 
čem a Tyšovcern ukončena vítězstvím rakouským, jež prý ukoři- 
stilo 160 děl a mnoho Rusů zajalo. — Francouzské levé křídlo ustu- 
puje k Paříži. — Němci mají dosud 90.000 zajatých Rusů. Němci 
žádají na belgickém městě Charleroi válečnou náhradu 10 mil. 
franků. — Angličané vyslovují se pro dlouhou válku. — Japonci 
dobyli německý ostrov Tarienu. 

5. září: skončena bitva u Krasniku, vítězstvím rakouské ar- 
mády Aufenbergovy. — Místodržitelství král. českého radí mužstvu, 
jež má narukovat, aby se zásobilo botami, teplým prádlem, při- 
krývkou, po případě vzalo s sebou lyže. — Francouzi vyklidili 
Rouen. — IJ Lublína jest prudký boj. — Belgické vlaky dopra- 
veny do jižní Francie. Francouzský ing. Turpin vynalezl prý novou 
vražednou třaskavinu, jejíž strašný účinek předstihuje vše dosa- 
vadní. 

Persekuce. Poslanec V. Klofáč zatčen byl na letním sídle 
v Dobříkově u Vys. Mýta a dopraven k vojenskému 
soudu. Bude jej bájit i posl. dr. Baxa. — „Pondělník 
Českého Slova“ úředně zastaven. 

Anglický ministrpresident. Asquith řekl ve schůzi na radnici 
londýnské: „Přejeme si raději, ahy země byla škrtnuta z dějin, 
než abychom byli němými svědky vítězství brutální síly nad svo- 
bodou. Porušení belgické neutrality bylo prvním krokem nestoudné 
politiky, která by byla postihla také Holandsko a Švýcarsko. 11 

Persekuce. Pro nepředložené výroky odsouzeni byli Jar. 
Vašátka, 181etý truhl. pomocník a 381etý obuv. pomoc- 
ník Fr. Boušal. Vlád. Havlíček, jenž přijel z Baku a jeho 
dva bratři zatčeni pro podezření z vyzvědačství. 

6. zář í sděluje se úředně, že rakouské vojsko ustoupilo před 
třemi dny ze Lvova z ohledů taktických a Rusové jej obsadili. 
Vpravdě stalo se tak za hrozné paniky mezi rak. vojskem, jež 
z města prchlo. Rozdíly. Když Němci obsadili Brusel, uložili 
mu hroznou válečnou pokutu. Když obsadili Lovaň, zpustošili van- 


37 


Záři 


dalsky město a staré bohaté památky. O tom, jak Rusové obsadili 
Lvov, píše Rusům nepřátelský „N. Pěst. Journ.“: Dne 3. září odpo- 
ledne vtáhli Rusové do Lvova. Velitelem města jmenován generál 
Rudskij. Generál vykonal nejprve návštěvy u všech tří lvovských 
arcibiskupů, katolického Bilczewského, unitského hraběte Šeptic- 
kého a arménského Teodorowicze, jakož i u světícího biskupa Ban- 
durského. Pak povolal k sobě zástupce města, náměstky starostovy 
dra Rutowského, dra Stahla a Scheichra, dra Stahla vzal do pří- 
sahy, svěřil mu správu města a učinil ho odpovědným za pokoj a 
pořádek ve městě. Ve Lvově zůstal jen jeden ruský prapor k udržo- 
vání pořádku. — Patnáct rybářských člunů anglických zajato ně- 
meckým loďstvem. — Anglické parníky „Runa" a „Warrior 14 na- 
razily na .minu a potopily se. — Francouzi stahují se na linii Pa- 
říž-Vogesy, Dijon-Nevers. — Opevnění Bělohradu dělostřelbou zni- 
čeno. — Vyvracejí se pověsti o revoluci v Oděsse. — Na bojišti 
ve vých. Haliči klid. Haličský zem. výbor přesídlil ze Lvova do 
Krymice. — Nový papež Benedikt XV. chce zahájiti mírové jed- 
nání. — Vlády trojdohody ujednaly smlouvu, že žádna neuzavře 
samostatně mír. — V Plzni utraceno 180 holubů, snad poštovních. 

7. září u Lvova počíná nová bitva mezi vojskem rakouským 
a ruským. — Francouzská pevnost Maubeuge se vzdala Němcům. 
— Anglický křižník „Pathfinder 14 zničen na vých. pobřeží anglic- 
kém minou. — Rakouské vojsko po prvním výprasku odvažuje se 
podruhé vpadnouti do Srbska z Bosny. — C. k. tisková kancelář 
zrazuje od posílání peněz za vojáky, kteří jsou v poli „přímo vý- 
tečně zásobeni 44 . Denní normální porce skládá se z 98 g kávové 
konservy, 400 g hovězího masa a 100 g zeleniny (rýže, krupice, 
luštěnin atd.), 400 g chleba (vaječného sucharu), jakož i 18 g ta- 
báku; mimo to má každý muž s sebou dvě záložní porce, jež se 
na zvláštní rozkaz velitele teprve pak snísti smějí, kdyby normální 
porce nedošly včas nebo v nedostatečném množství. Každý muž 
obdrží nad to hotově na ruku pravidelně každých 10 dnů plat a 
polní přídavek (pro mužstvo bez hodnosti nejméně 36 hal. denně). 

8. září. Vítězství Francouzů nad Němci 
na Marně odvážným manévrem franc. generálů Fo- 
cha a Manoury-ho: Němci puštěni klínem do francouz- 


38 


19 li 


ské fronty, pak v bocích sevřeni a obklíčeni, utrpěli 
ohromné ztráty a musili celou svou linií ustoupiti da- 
leko zpět. Tím byla Francie zachráněna již takřka pro 
celou dobu války, neboť Němců plán, rychle do Paříže, 
byl zmařen. Zásluhu o to mají též Rusové, stojící vítěz- 
ně u Lvova, takže Německo muselo tam část své západ- 
ní armády přeložiti. Zprávy německé hlásí podloudně 
velikou bitvu se střídavým (!) štěstím. Nic víc. 

Němci obviňují Angličany, že užívají střel clum-dum. — Ra- 
kousko zajalo u Mitrovce 5000 Srbů. — Dvě německé lodi vlečné 
v Sever, moři zničeny minami. — Švédský parník „St. Paul“ zni- 
čen minou u North Shieldu. — Belgie posílá stížné poselství 
k americké vládě. — Zásoby zlata belgické nár. banky převezeny 
do Anglie. Anglické ztráty odhadují se v Německu na 15.000 
mrtvých a raněných. 

Persekuce. V Praze zastaven úředně státoprávní den- 
ník „Samostatnosti Srbský „Sokol“ v Oseku v Slavo- 
nii úředně rozpuštěn a také ostatní srbské spolky prý 
budou rozpuštěny. 

9. září v Namuru sestřeleni francouzští letci, v Paříži ně- 
mečtí. — Bruselský starosta pod ochranou Ameriky. — Na ochra- 
nu Antverp před Němci celé okolí jižně v rozloze 70 čtver. mil za- 
topeno. — Panamský průplav otevřen. — Italské listy tvrdí, že 
čtvrt milionu ruského vojska přeplaveno z Archangelska do Fran- 
cie na pomoc (?). — Italská legie dobrovolníků pod velením Gari- 
baldiho chystá se na pomoc Francii. — Německý generál Bowith 
žádal na přemoženém městě Gentu 10.000 litrů benzinu, 1000 lit. 
miner. vody, 100.000 kg ovsa a 100.000 kusů doutníků. — Francouz- 
ská vesnice Arden u Vouzieru vypálena Němci. — Japonští letci 
vrhali pumy na Čingtau. — Německé vzducholodi nad Petrohradem 
a Paříží. — Japonci blokují přístav Kiaočau. — Oznamuje se, že 
v Rakousku přihlásilo se 1,250.000 dobrovolníků a bylo sebráno 
205 milionů korun na Červený kříž. Zpráva ta později demento- 
vána. — V Praze různé obchodní školy ohlašují zápis. 

Persekuce. V Českém Brodě zatčen knihtiskař Beneš, 
jenž vytiskl před válkou nějaké dílo, nyní zakázané. 


39 


*•/ » * # 
/Mři 


V Rokycanech zatčen knihtiskař a náměstek starosty, 
Zápotočný, pro vydání brožury v roce 1912, kteráž 
byla zakázána, ale imunisována. Později propuštěn. 
Zatčený redaktor časopisu „Budivoj 44 , Josef I{ r a t o- 
ch ví 1, propuštěn z vazby. 

10. září. Bitva u Lvova trvá za přítomnosti arciknížete ná- 
sledníka. — Část srbské armády vtrhla do Srěmu. — Rakouské 
vojsko překročilo Dřinu na jižním bojišti. — Ve Vých. Prusku 
poraženo prý levé křídlo ruské armády. — Něm. zpráva: „Východ- 
ně od Paříže zuří velká bitva — výsledek neznámý, mluví se 
o střídavém štěstí 11 . — Dva rakouští aviatikové zahynuli na se- 
verním bojišti. — Angličané hájí se z obvinění, že používají střel 
dum-dum; naopak, němečtí důstojníci stříleli vlastní mužstvo, 
aby nepadlo do rukou Angličanů a stříleli též na angl. záchranné 
čluny, které vojáky zachraňovaly. — Anglický křižník „Oceanic“ 
ztroskotal na skotském pobřeží. 

Turecko používá všeobecné války a ruší výsady příslušníků 
cizích států. Státy: Rusko, Anglie, Francie a — Itálie protestují. 

Rakousko vyjednává s Německem o úlevy provozu, jednání 
vázne, jelikož Německo žádá kompensace. 

Obyvatelstvo Haliče prchá do Vídně. 

V Čechách objevilo se několik případů úplavice. Časopisy 
jsou stále zhusta konfiskovány. Na Král. Vinohradech 
pobiti holubi. Farář evang., J. L a n d š t j á k v Hor. Hu- 
běnkách na Moravě vyšetřován pro kázání. „Věštkyně 41 
Urbanová v Praze zatčena. 

13. září. Současně bojuje se na všech bojištích; hlavní bi- 
tevní čáry (bojiště) jsou: rakousko-ruská v Haliči a části Ruského 
Polska, od Lublína dolů jižně pod Lvov až k Bukovině: druhá 
německo-ruská v části Ruského Polska, táhnoucí se asi od Pio- 
trkova severně až ke Královci v Poznaňsku německém; třetí ve 
Francii mezi touto a Německem, od Voges k Paříži; čtvrtá v Bel- 
gii pod Antverpami mezi Německem a Belgií; pátá konečně ra- 
kousko-srbská v blízkosti hranic Srbska, a na ra.kous. území Bosny, 
Hercegoviny a Slavonie. Linie ruská od Baltického m0f§ na jih 
až k Černovicům má délky přes 1000 kilometrů a jesl tu asi mi 


40 


tm 


miliony ruských vojáku, 400.000 německých, jeden a čtvrt milionu 
rakouských. 

U Met bojovalo 310.000 Francouzů s 900 děly a tolikéž asi 
Němců. V boji u Krasniku 200.000 rakouských a tolikéž ruských, 
tedy úhrnem 400.000 mužů. 

Téhož dne ukončena bitva u Lvova, ve které dle souhlasných 
zpráv listů „rakouské voje zvítězily a ustoupily na defensivní čáru 
bezpečnější, kde nebudou nepřítelem obtěžovány”. Při tom zajato 
10.000 ruských vojínů a ukořistěno 80 děl. Armádám gen. Dankla 
a Aufenberga hrozilo nebezpečí, že budou odříznuty od hlavní ar- 
mády arcivévody Bedřicha, proto zaujaly místa příhodnější. O tom 
přikládám následující zprávu, která byla zabavena v „Nár. Poli- 
tice”, „Právu Lidu” a „Našem Slovu”. 

Bývalý ministr vojenství gen. Schónaich píše v „Neue Freie 
Presse” k nynější válečné situaci na východě: V Haliči bojujeme 
téměř s dvojnásobnou početnou převahou a nebyli jsme poraženi, 
nýbrž ustoupili jsme přes nepřízeň situace, ještě vždy po svobodném 
rozhodnutí, neobtěžováni nepřítelem, na velice krátkou vzdálenost, 
přijímajíce vždy opětně boj. Za měsíc odčinila armáda, z níž skoro 
nikdo nezažil vážnou válku, tento nedostatek válečných zkušeností, 
bojovala hrdinsky a houževnatě, jakž skvěleji nedokáží ani sbory 
zvyklé bojovati. Číselnou převahu můžeme sotva vyrovnati, avšak 
udatnost našeho vojska značně zvýšila jeho výkony a značně zmír- 
nila výkony našeho nepřítele, aniž by se pochybovalo o jeho zdat- 
ností. 

Bitvě u Lvova přítomen byl též arcikníže následník Karel 
František Josef. Hušká armáda ve Vých. Prusku byla poražena 
a zajato 10.000 Rusů a 80 děl, tedy právě tolik jako v bitvě u Lvova, 
což je zvláštní shoda okolností. 

13. září. V bojích před Paříží se pokračuje, německé zprávy 
vyvracejí, že by Němci ustupovali neb byli poraženi. 

Na srbském bojišti obsadili Srbové rakouské Mitrovice a 
Srěm; jiných zpráv odtud není. Zamlčuje se, že rakouské vojsko 
poraženo, utíká po druhé ze Srbska pod vůdcovstvím gen. Potiorka. 
— Indické vojsko pluje do Egypta. 


41 


Záři 


Německo nabízí Belgii příměří, za neutrálního pásma linie 
pod Antverpami. 

Vystěhovalectví. Ve Vídni jest 70.000 uprchlíků z vých. Haliče. 

Malý německý křižník „Hela“ potopen. 

Humanita. Ošetřovatelka francouzského Červeného kříže Marcella Jo- 
nyová sdělila toto, nabízejíc se, že potvrdí to přísežně před soudem 
v Nancy: Dne 15. srpna po půtce u Moncel sur Seille byla jsem 
se dvěmi spoluošetřovatelkami poslána do služby na bojiště, jež 
zůstalo v rukou Němců. Na bojišti spatřily jsme, jak bavorský 
důstojník a jeden voják chystali se uříznouti dvěma zraněným 
Francouzům uši. Jeden z Francouzů byl důstojníkem. Když jsem 
chtěla s oběma ošetřovatelkami, jež byly, rovněž jako já, opatřeny 
odznakem Červeného kříže, přispěti nešťastníkům na pomoc, střelil 
po mně bavorský důstojník a zranil mne na ruce. Když jsem se 
probudila ze mdloby, spatřila jsem, že obě spoluošetřovatelkv ležely 
mrtvy po mém boku. Potom přišla jsem do lazaretu v Moncelu. — 
„Hysterická fantasie 11 nazývají to Němci. 

14. září. První mírový pokus Ameriky ztroskotal. 

V jižní Africe Němci poraženi u Steinkopu, Angličané dobyli 
města Herbertshohe v Bismarkově souostroví. — Srbský král Petr 
píše italskému králi Viktoru Emanuelovi. — Anglický parník ztro- 
skotal a zatarasil Dardanely, byl však 18. září odstraněn. — Angli- 
cké loďstvo hlídá Severní moře a Helgoland. 

Do Prahy přivezeno 2200 raněných, ulice oživují již 
sešlé postavy mladých invalidů. 

Konfiskace časopisů jsou na denním pořádku; no- 
viny přinášejí téměř jen zprávy úřední z bojiště a vý- 
ňatky z vídeňských nezabavených listů. Zprávám těm 
už nikdo nevěří. 

Čechoslováci v Rusku. Zahraniční ministr Sazonov přijal dnes po 
druhé deputaci Čechů, vedenou O. Červeným a Jiřím Klecandou, 
domáhající se uznání českého vojska, jež chce bojovati po boku 
Busů za československou samostatnost, i za podporu těchto snah. 
Slyšení trvalo skoro tři čtvrtě hodiny a Sazonov slíbil snahám 
českým podporu, i sám oplatil návštěvu některým deputantům. 
Vymohl i slyšení Čechů u cara Mikuláše. 


42 


Í9l\ 


15. září. Bitva u Paříže trvá již od 5. září; nové boje hlásí 
se z Horního Elsaska. Německo obsadilo ruskou gubernii Suvalki. 

— Srbský vpád do Srěmu a Banátu rakouským vojskem odražen. 

— Z Berlína a z Vídně odvoláni italští vojenští atacheové. — Z Ca- 
řňhradu šíří se zprávy o nepokojích a stavu obležení v Astrachanu. 

— Rusové zatkli ve Lvově řeckokatolického arcibiskupa Szeptic- 
kého. — Vídeň posílá haličské uprchlíky do Čech a Moravy a na- 
bízí válečné kokardy obecenstvu po 30 hal. — Zem. svaz průmysl- 
níků v Pešti vyslovuje se pro obmezení moratoria. 

Porsekuce. Redaktor „Moravského Jihu 11 , Ludv. Bartoš ve Znojmě, 
byl po měsíční vazbě u zeměbraneckého soudu ve Vídni propuštěn 
na svobodu. 

Do Prahy přivezeno 2800 zajatých z Haliče. 

Císař Vilém šel si postěžovat do Ameriky na zlé odpůrce, 
načež odpověděl mu president americký Wilson se zdvořilou od- 
mítavostí: „Den súčtování přijde potom, kdy evropští národové se 
shodnou. Kde bylo spácháno bezpráví, tam dostaví se důsledky 
a zodpovědnost bude uložena vinníku. Bylo by nemoudro a před- 
časno pro jednotlivou vládu, i když na štěstí jest boje vzdálena, 
a bylo by neslučitelno s neutrálním stanoviskem kteréhokoliv 
národa, aby si utvořil a také pronesl konečný úsudek. Vyslovuji 
se tak volně, poněvadž vím, že očekáváte a sobě přejetete, abych 
mluvil jako přítel k jinému, a poněvadž jsem si jist toho, že zdrže- 
livost v úsudku až na dobu po zakončení války, kdy bude lze 
jasněji prohlédnouti poměry, ukáže se Vám býti pravým výrazem 
upřímné neutrality.* 4 

16. září: Rakouské vojsko překročilo na jižním bojišti Dřinu. 

— Wolfova berlínská kancelář oznamuje částečné úspěchy němec- 
kých zbraní ve Francii, na vých. bojišti „sbírá se armáda Ilinden- 
burgova po skončeném pronásledování. V horním Slezsku rozšířené 
pověsti o hrozícím nebezpečí jsou bezdůvodný 44 . — I)o Kolína n. R. 
přivezeno prý 83.000 zajatců, a sice 700 Angličanů, 17.000 Belgičanů, 
50.000 Francouzů. V Novém Srbsku nařízena všeobecná mobilisace. 

— Německý vyslanec v Bukurešti (Rumusko) odjel do Berlína. — 
Ve Vídni zahajují pomocnou akci pro uprchlíky z Haliče a Bu- 


43 


řf t V f 

Zari 
koviny a my všude vyhráli. — Vídeňská obchodní a živnostenská 
komora navrhuje zřízení válečné úvěrní banky s kapitálem 2 mil. 
korun a na poskytnutí nezúročných půjček maloživnostníkům 
500.000 kor. .Jen v Čechách jest na 100.000 maloživnostníků, v celém 
Rakousku jistě přes 500.000, kteří netrží ničeho. — Od Jihlavy, 
Znojma a Štokeravy jede 7000 uzdravených invalidů znovu do boje. 

V Praze i na českém venkově bojí se lidé mluvit. 
Noviny jsou stále konfiskovány. Zprávy z bojiště jsou 
stále nejasnější. Množí se přehnané pověsti, že rakouské 
vojsko ustoupilo již z čáry Krakov — Novi Targ a koncen- 
truje se na linii Olomouc — Budapešť. Bukovina jest prý 
obsazena Rusy pod ruským gubernátorem. Němci byli 
před Paříží úplně potřeni, Mýlhúzy jsou opět v rukou 
Francouzů, a pod. Tyto pověsti, radostně šeptané, jdou 
od úst k ústům a budí ve smutných duších naději, že 
podaří se přemoci černožlutého vraha a domoci se svo- 
body. Toť naše jediná útěcha. 

Časopis „Drau“ sděluje, že v Staré Pazově oběšeno devět tam- 
ních srbských obyvatelů (1 žena) pro zemězradu. 

17. září: V Americe zkvétá živnost „nestranného zprostřed- 
kování míru“. — Na francouzském bojišti se bojuje již dvanáctý 
den, německé listy píší, že není příčiny k obavám; situace němec- 
kého vojska je prý trvale příznivá a boj na Marně skončí jistě 
vítězstvím německým. 13. a 14. armádní sbor francouzský jest prý 
přemožen. — Syn náčelníka generálního štábu Herbert sv. p. Conrad 
z Hotzendorfu padl u Rawy Ruské. — Princ Bedřich Karel Hes.sen- 
ský, švakr německého císaře, v bitvě těžce zraněn. — Syn bavor- 
ského ministra šl. Knittling těžce zraněn. — Německý generál Mor- 
gen vydal proklamaci k obyvatelstvu gubernií lomžské a varšav- 
ské. — Anglické loďstvo před Helgolandem. — Americké loďstvo 
v Tichém oceánu u Filipín zesíleno. — Bulharští komiti poškodili 
pumami trať Gewgheli-Strumice v N. Srbsku. — Ruský generál 
Martoš dopraven spoutaný do ITalle n. S. a bude postaven před 
válečný soud. — Nové odvody rakouské ohlašují se na 21. září, 
pravidelně bývaly až na jaře. 


44 


19U 


Kulturní. Četní francouzští spisovatelé jsou ve vojšté: řed. divadla 
Carró, dramatik (lavault, spis. Hichepin, řed. div. „Dílo" I.ugné- 
Po*e, romanopisec Marguritte, dramatik de Croisset, (Wiener). 


Dle „Agence Jlavas" jest tíseň války citelná i v Jižní Americe. 
V Chile jest na 10.000 nezaměstnaných dělníků. V přístavech uvázly 
německé parníky. — Z Equadoru zakázáno vyvážeti zlato. — Ve 
Vídni stavějí na rychlo baráky pro nakažlivé nemoci o 1000 po- 
stelích nákladem 1 mil. korun. — Krakovský „Czas“ přinesl úřední 
vyhlášku, jíž vyzývá se obyvatelstvo, které se nemůže na tři mě- 
síce zásobiti, aby do tří dnů opustilo Krakov; vlaky že jsou každou 
h<odinu připraveny k odjezdu a jízda jest zdarma zároveň s 25 kg 
zavazadlem. Listy pražské dostaly zprávu, že obyvatelstva krakov- 
ského zmocnila se panika, která však již pominula, když úřady 
oznámily, že není k útěku žádné příčiny! 


V Praze kvete udavačství. Od několika dnů však, násled- 
kem pověstí, že Husové jsou již v Krakově, ba i na Mo- 
ravě, udavačství sekty, o níž vyjádřil se Neruda, že by 
byla dosud vhodnou štafáží krajin palestinských, pře- 
stává. Množí se strach v Israeli. 


Ruské aeroplany zalétají nad Moravu a rozhazují 
lístky s obsahem: „Čechové, hodina vašeho osvobození 
se blíží; neutíkejte před námi, jsme vaši přátelé!" 

Prvních 28 uprchlíků z Haliče přijelo do Prahy a 
ubytováni na obecní útraty; v nejbližších dnech jest 
jich hlášeno na 20.000. 

Hriizy války, hady mrtvol a raněných pokrývaly bojiště na Marně. 
Vlaky jedoucí do Paříže jsou přeplněny zraněnými. Na jednom 
místě hájili se Němci za G stop vysokou barikádou utvořenou 
z mrtvol, za kterou kladli útokům Francouzům houževnatý odpor. 
Bojiště pokryto bylo 7000 mrtvolami padlých vojínů. — V „Arbeiter 
Zeitung“ píše jistý desátník pěšího pluku rakouského: „Bylo to 
12. srpna, když jsme prošli po prvé ohnivým křtem (na srbském 
bojišti). Dne 1,‘J. srpna šlo to již klidněji. Měl jsem se ten den 
velkolepě. Co člověk viděl, bylo jeho, mohl s i to 


jen vžiti' 4 . Jiný voják rakouský píše: „Kozák střelen, spadl 


45 


s koně. Šli jsme k němu a uviděli jsme, že je trefen do oka. Proužek 
krve stékal mu pres obličej. Kozák byl mrtev. Naše četa ihned jala 
se rozebírat jeho věci na památku. Jeden vzal plášf, druhý čapku, 
třetí revolver a jiné maličkosti. 11 

Státy vzájemně si zrušují patenty. 

O Husech, kteří obsadili Vystruč ve Vých. Prusech, píše 
„Xeue Freie Presse“ z pramene berlínského: „Při ruském vpádu 
do Vystruče chovala se posádka celkem dobře. V přemnohých 
obchodech bylo vybrané zboží ihned zaplaceno. Ovšem stalo se 
také ojediněle, že krámy a byty, jež obyvatelstvem byly opuštěny, 
vydány byly drancování. Ruským vojínům byla nakázána přísná 
kázeň a přehmaty byly těžce trestány. Ve mnoha případech byli 
vinníci u přítomnosti svědků důtkami potrestáni a mnoho ruských 
vojáků, kteří dopadeni byli při. drancování, bylo dle stanného práva 
zastřeleno. Starosta vystručský dr. Bierfreund, jenž jmenován byl 
císařským ruským správcem, musil ostatním Husům potvrditi, že 
nedošlo k drancování. K udržení pořádku byla zřízena občanská 
stráž. Velkokníže Mikuláš a generál Rennenkampf ubytováni byli 
v městském hotelu. “ 

18. září v bitvě mezi Oisou a Mosou se pokračuje, Němci 
ustoupili asi 100 km od Paříže k severu, na čáru Noyon-Soissons, 
což bylo nazváno „úspěšným odražením francouzských útoků“. 
Dle gen. štábu německého: Francouzský ‘pokus, podniknutý s ve- 
likou bravurou, proraziti na krajním pravém německém křídle, 
shroutil se konečně bez zvláštní námahy našeho vojska. Dle „Lok. 
Anz.“: „Tyto úspěchy musí nám býti zárukou pro konečné vítěz- 
ství, kterého není ještě docíleno a kteréž zajisté spojeno bude ještě 
s velkými námahami/ 1 Týž list nazývá ústup „těžkým shroueenírn 
útočného postupu Francouzů 11 a levém křídle Noyonu“. — Výpady 
Francouzů z Verdunu byly odraženy. — (len. Mansen, veliteli III. 
armády německé onemocněl prý úplavicí. — Dle „Utra“ byl na 
ruský vojenský vlak spáchán pumový atentát, jemuž padlo za oběť 
150 důstojníků a 1000 mužů, kromě raněných. — Irové vypravují 
dobrovolnickou legii 11 a pomoc Anglii. — Dle vídeňských zpráv ze 
Skandinávie válka přivedla Rusko do velké hospodářské tísně; 
všeobecná nálada v Rusku není nikterak optimistická. Postavení 


46 


191 4 


Francie a Anglie nevzbuzují důvěry. Nebylo v ruském plánu, řešiti 
samo vojenské úkoly (?) a těžké porážky a tvrdošíjný odpor 
v Haliči zmařily úmysly Ruska!? — Rakousko svolává tři nej- 
miladší ročníky z r. 1912 — 14 domobrany. — Minami zničeny 
anglické lodi „Imperialisty „Rivigio 11 a „Ceylon“. Uherský parník 
„Bathory 11 potopen Angličany. 


„Neue Freie Pressc“ a vídeňští Němci začali štváti 
proti Čeclium (pověsti dí, že byli Čechové ve Vídni pio- 


následováni), jakoby tito byli vinni naším nezdarem 
u Lvova a Lublína. Proti tomu vydalo dolnorakouské 
místodržitelství (bar. tíienerth) výnos, v němž se praví: 
„Po dosavadních zkušenostech jest chování se obecen- 
stva od vyhlášení mobilisace až na malé výjimky úplně 
správné, a branci všech národností dostavili se k svým 
praporům ochotně, ba s nadšením. V různých smíše- 
ných místech říše, kde až dosud národnostní protivy 
zvláště ostře vystupovaly, došlo v poslední době k spo- 
lečným vlasteneckým projevům obyvatelstva bez roz- 
dílu národnosti. Aby v nynějších válečných poměrech 
nad míru důležitá vlastenecká shoda obyvatelstva byla 
zachována, je nutno potlačiti co nejrozhodněji a všemi 
prostředky každou národnostní štvanici, nechť čelí pro- 
ti kterékoliv národnosti Rakouska. K tomu cíli budou 
tiskové úřady míti zvláštní pečlivý dozor nad tiskem, 
a bude na polit, úřadech, aby zabránily veškerým schů- 
zím, projevům atd., jež by měly nepřátelský nátěr proti 
některé národnosti Rakouska-Uherska. Ve výnosu se 
dále poukazuje k tomu, že by národnostní a jiné stran- 
nieko-politické záští mohlo vésti k tomu, aby národní 
a političtí odpůrci z pouhého záští byli denunco- 
v á n i. 

Jenerál X. na dotaz o chování Čechů odvětil: „Na- 
rukují jako ovce, bijí se jako lvi a když prohráváme, 
radují se jako děti.“ 


Hospodářské. Rakouský dovoz a vývoz úplně vázne, zahraniční ob- 
chod poklesl v srpnu asi na pětinu, která se obmezuje na Itálii 


47 


NAŠI Za hranicemi: prof. T. G. Masaryk. 


VŮDCOVÉ Doma: dr. Karel Kramář. 


4 V 9 v • 

Zan 


a Německo. V září nastalo prý mírné oživení. — Německo dluží se 
1 miliardu na pokladniční poukázky, která prý jest již přepsána; 
zároveň žádá se 5% říšská půjčka, jež dostoupila výše 3 miliard. 

19. září: Bitva mezi Noyonem (kamž Němci ustoupili od Pa- 
říže) a Verdunem ve Francii, dosud trvá. Chalons prý si Němci 
„opevnili, že nebudou z něho muset hned tak ustoupiti." — Ra- 
kouská armáda v Haliči — dle zprávy zást. gen. štábu Šl. Iloffera 

— „provádí nové seskupení našeho vojska na severním bojišti." 

— Malá východní opevnění splnila svůj úkol a byla dobrovolně 
vyklizena. — Bavorský ikrál Ludvík vyslovil se o válce dle „N. 
W. Tagbl.“: Bohužel, musil jsem se přesvědčí ti o strašlivých smut- 
ných následcích této války. Bylo mi velikou bolestí viděti mnohé, 
přemnohé zraněné a těžce zraněné. Ano, je to krutá válka! Na 
bojišti jsem se teprv přesvědčil opětně o tom, jak velikým štěstím 
nás Bůh obmyslil, když měli jsme dobrých 40 let mír, a proto pro- 
sím Boha, aby také nyní došlo brzy k míru, který by nejméně zase 
tak dlouho, totiž 40 let trval, a aby nám Bůh popřál štěstí. Avšak 
stojíme před novými velkými bitvami a krvavými těžkými boji, 
a bohužel, že válka bude ještě dlouho trvati. — Ve Vratislavi za- 
kázáno používati telefonu. — Francouzské loďstvo veplulo do ja- 
derského moře, bombardovalo přístav v Pulji a zničilo maják na 
ostrově Pelagose. 

20. září: Wolfova kancelář oznamuje z velkého hlav. stanu 

německého: „Situace na západě jest povšechně nezměněna. 

Anglicko-francouzské vojsko zatlačeno do defensivy. Útok proli 
silným, z části v několika liniích za sebou opevněných posicích, 
může postupovati jen zvolna. — Na východě byla 17. t. m. u Augu- 
stova poražena 4. brigáda finských střelců. Při operaci proti Osovci 
bylo po krátkém boji dobyto Grajeva a Szczuczyna." — „Morgen" 
píše: Lijáky za posledních dnů rozvodnily se řeky ve východní 
Haliči tou měrou, že lze řeky přejiti jen s největším namáháním 
a za velké ztráty času. Rakouská vojska mohla tedy klidně pro- 
vést i své nové sešikování a doplnili všecky mezery v mužstvu 
svém a zásobí ti se novým střelivem. — Vlastní úkol, jejž si ra- 
kouská armáda vytkla, se úplně zdařil. Že nyní všecka německá 
armáda může před branami Paříže zápoliti o rozhodnutí s Fran- 


50 


191 4 


couzi, za to jest povinnu díky jen naší armádě, která ohromnou 
brannou sílu ruskou takovou měrou na sebe obrátila, že Rusové 
své ohrožené spojence, Francouze, musili nechati na holičkách. — 
To však znamená, že nás niebelunsky věrní spojenci Němci ne- 
chali na holičkách. — Dle sdělení Heuterovy kanceláře z Washing- 
tonu obrátil se president Wilson na císaře Viléma s dotazem, zda 
by byl ochoten vejiti ve vyjednávání o mír. Německý říšský kancléř 
odpověděl presidentovi Wilsonovi, aby se Amerika obrátila v otázce 
mírové na trojdohodu a její spojence, poněvadž tito se dohodli 
neuzavírati žádného zvláštního míru. — Slavný polský spisovatel 
Henrik Sienkievvicz uchýlil se z Kielců do Vídně. — Ve Vídni 
konáno dětské procesí za zdar války. — V Pešti uzdravil se voják, 
jenž byl sedmkrát střelen z ruské pušky. Jiný voják prý mel 17 ran 
a také se uzdravil. 


21. září: Generální štáb německý sděluje, že „Remeš, která 
nalézá se ve Francouzské frontě, je bombardována 41 . (Remeš, dle 
téže úřední zprávy obsadili Němci bez boje již dne 4. září. O tom, 
jak ji zase ztratili, není zpráv.) — Při bombardování Remeše za- 
pálili Němci kathedrálu, vzácnou gotickou stavbu. — • „Pěst. Lloyd" 
píše: „Němečtí letci sdělují, že ve francouzské armádě, kteráž vzadu 
prchá, jeví se velký nepořádek. Deštivé počasí, které trvá již po 
tři dny, ztěžuje francouzský ústup. Malé francouzské oddíly, které 
v údolích vogeských časem postupují, jsou od Němců denně od- 
ráženy. Opětné pokusy francouzských alpských myslivců vtrhnouti 
na německé území selhaly. 44 — „Daily News 44 píše o bojích ve 
Francii: Chateau Mondemont byl čtyřikráte Němci i Francouzi 
dobyt a vždy znovu vydán. Město bylo střídavě vždy od Němců 
a Francouzů ostřelováno. Bombardování trvalo tři dny. Z města 
jsou nyní pouhé ssutiny. Také skvostný zámek, který tvořil delší 
dobu středisko bojů, byl granáty úplně zničen. — Britský parník 
„Cavirondo 44 potopil dvě německé obch. lodi. Něm. loď „Gebria 44 
byla Angličany zajata se stem záložníků. — O ruském střelivu 
píše zpravodaj „Neues Wiener Tagbl/ittu 44 : „Nebylo pozorováno 
u našich zraněných, kteří bojovali proti Rusům, ani jediného zra- 
nění, z něhož by se dalo souditi na zlomyslně vyrobené střelivo. 
Rány, přivoděné ostrým střelivem ruských pušek kalibru 7*05 mm 


51 


rm t v * 

Zari 


hojí se velmi rychle, jak je všeobecně známo." Německý aviatik 
Landniarm sestřelen ruským vojskem. 

Hospcdářské. V Rakousku byla již předešlá 2—3 léta .stále hubenější, 
podnikavost vázla, nebylo peněz ani úvěru. Poslední státní půjčky 
byly odmítány aneb vyřízeny za krutých podmínek. To vše nyní se 
zhoršilo. Celá odvětví jako zlatnictví, hodinářství, bijouterie úplně 
istojí; mění domácího trhu ani vývozu. Továrny ve Pforzheimu své 
závody zavřely. Stejně jest tomu v oděvnictví, galanterii atd. Cu- 
krovary začínají kampaň za úplné nemožnosti vývozu. 

Hrůzy války líčí český voják v „Právu Lidu": „Vyjdeš z lesa ve stře- 
leckém řetězci — nevidíš nic kromě polí, kopců a návrší. Pojednou 
padne do ticha salva, pak rány, písek před tebou stříká a „Nieder!“ 
zazní povel. Teď to začne. Vlevo, vpravo, nad tebou, všude to 
hvízdá, fiští, praskají granáty, řinčivě proletují šrapnely. Zvuk 
a rachot děl, na který jsi sobě již po několik dní přivykl a který 
činil známou jednotvárnou celodenní hudbu, stává se ostřejším: 
slyšíš před sebou každou jednotlivou ránu. Slyšíš ji za sebou, vedle 
sebe, nad sebou — celý kraj je tím vyplněn. Krev se žene do hlavy, 
z prvního leknutí jsi se vzpamatoval, pocit strachu a úzkosti zmizel, 
zvíře přemohlo člověka a „Auf!“... „Vorwárts!" Ruka pevně třímá 
pušku, ve spáncích to buší, zapomenuls tíhu tornisty, uvědomuješ 
si, že vlevo i vpravo někdo se potácí, padá, ale to vše zůstává zpět. 
„Vorwárts!" Rychlopalba! Oči vypouleny, střílíš a nevidíš, kam. 
Kde že je Rus? Vidíš účinky, ale jej, původce všeho toho, dosud 
ne... „Vorwárts! Zum Sturm! Ilurrá!" A pojednou, na 150 kroků 
před námi i blíže, jakoby ze země vylézají a vyskakují postavy, 
utíkají. Teď teprve míříš, střílíš, běžíš a vedle tebe lidé padají a za 
tebou řev. Všude vřava. Nové a nové tváře vedle tebe, do únavy. 
Ležíš, oddechuješ, druzí tě předhonili. Začínáš teď vidět raněné 
i před sebou. Cítíš, že jsi strašně unaven, nemůžeš dále. Ohlédneš 
se zpět po lese: Ten se ztrácí daleko v obzoru. Zdá se ti to ne- 
uvěřitelné, že jsi takový kus uběhl, a než si vše jasněji uvědomíš, 
vřava už je opět daleko před tebou. Někteří nemohou, sténají 
a šrapnely do toho ještě řinčejí, docela v blízkosti. Utíkáš i ty 
k lesu. Tam jsi v bezpečí. Ponenáhlu se vrací rozvaha a uvědo- 


52 


191 4 


rnuješ si spousty, jaké hlavně šrapnely natropily. Obraz hrůzy 
nikdy nepředstavený stává se jasnější a jasnější." 

22. září o bojích ve Francii píší něm. listy, že „boje jsou 
krajně prudké, nepodařilo se však Němcům nabyti pole". Dle „Voss. 
Ztgu": „Bude Francouzům vždy možno na některém místě s vět- 
šími silami překvapujícím způsobem ze své čáry pevnostní vyraziti 
ai také dočasně obsaditi pohraničné některé místo. Avšak tyto 
události nemají významu." — Situaci na ruském bojišti líčí „Reichs- 
post": „Hindenburgova (německá) armáda, je v nepřátelské zemi, 
kde budou kladeny velké požadavky na zásobování. Podzim s ne- 
ustávajícími lijáky, bezednými, bahnitými silnicemi uloží oběti — 

— Tři anglické křižníky „Abenkir", „ITague", „Cressy" byly v se- 
verním moři potopeny německými ponornými čluny. 

Politické. Dle „Giornalu ďltalia" odmítlo trojdohoda vojenskou po- 
moc Japonska, ježto jest si vědoma nebezpečí pro bílé plémě. — 
Rovné právo národův, či nový klam? V „Pester Lloydu" píše 
poslanec vládní strany maďarské o nutnosti obratu k nemaďar- 
ským (a neněmeckým) národům. „Půda vzájemného dorozumění 

— jest nyní zmrvena krví. — V budoucnosti ve všech částech mo- 

narchie sejde na tom, aby se udržovala správná cesta při pro- 
jednávání otázky národnostní “ — Delcassé protestuje u vlád 

P>roti úmyslnému, barbarskému zničení kathedrály remešské. 

Zdravotnictví. Ve Vídní vyskytl se případ cholery; v Praze-Střešovi- 
cích úplavice. — Vyléčení rakouští důstojníci nastoupí k výcviku 
náhradníků. 

Kulturní. V Berlíně zastaven soc. dem. deník „Vorwárts" na tři dny. 

— „Východočeský Denník" -v Pardubicích byl úředně zastaven. 

Hospodářské. V Olomouci stouply ceny obilí, pšenice 34 K, oves 19 K 
za mt. cent. Žito není. — V Praze zřízena obecní levná jídelna 
s obědy po 20 hal. až pro 800 osob. 

23. září nám. náčelníka gen. štábu šl. Ilóffer oznamuje vtipně 
z bojiště srbského, že u Krupanje zlomen odpor Srbů. „Že při těchto 
bojích jádra našich balkánských vojsk mohlo se podařiti jednotli- 
vým srbským a černohorským tlupám proniknouti na naše území, 
nemůže nikoho překvapiti". 


53 


wm # v t 

Zan 


24. září sděluje hlavní stan německý, že na francouzském 
bojišti „jednotlivé částečné boje byly německým zbraním příznivý 1 *. 

České věci. Prof. Masaryk zajel do Holandska, aby 
tu vyzvěděl více o válečné a politické situaci. Spřádají 
se nitky k tajnému dorozumívání se s cizinou pro lepší 
orientaci a případnou samostatnost českou. Pracuje 
se potají, neboť nad každým visí Damoklův meč. Mini- 
strův lokaj, Čech 1) o u b a ve Vídni, dodává Masarykovi 
relaci místodržitele Thuna, poslanou ministru vnitra, 
že odchod vojska na bojiště děje se dosti klidně. Čechy 
jsou pokojnou zemí vůbec, že ne sice s nadšením, ale 
z povinnosti dávají císařovi, což jeho jest. Douba vy- 
klepával vždy v noci na psacím stroji důležité listiny, 
maje vedle sebe nabitý revolver, aby se zastřelil, kdyby 
byl vyzrazen. Plné kuverty dával třikrát týdně spis. 
Macharovi do Bodenkreditky, jenž je posílal do 
Prahy a současně pronášeli je členové M a f f i e v ruko- 
jeti hole, deštníku, zašité v knoflíku a pod. přes hra- 
nice. Tak zejména prof. českosl. obchodní akademie, dr. 
Beneš, několikrát pronesl důležité zprávy. Dr. Kra- 
mář, Dr. Franta, Dr. Scheiner, Dr. P r e i s a red. 
S í s a jiní byli rovněž od začátku tajnými spiklenci 
a členy „Maffie“, tvoříce jednu skupinu. .Tiž v létě 1914 
zúčastnili se schůzek, z nichž vyslán kurýr do Sofie pro 
informace, jenž po svém návratu sdělil, že dohoda se 
zabývá českou otázkou. Dr. Franta použil svého one- 
mocnění zánětem plic, aby zajel, ,.na zotavenou 11 do Švý- 
car a jednal v Curychu i v Římě; dozvěděl se při ně- 
kterých schůzkách, že dohoda chce rozbiti Rakousko a 
Německo a přeje samostatnosti české. Dr. Franta vrátil 
se z této cesty před vánocemi 1914. Podávány zprávy 
dohodě, v nichž dr. Preis referoval o železe, chefredak- 
tor Sis o munici, dr. Scheiner o Sokolstvu. 

Persekuce. V Ces. Budějovicích zatčeni dva muži B ů ž i č k a a Ne- 
chvátal, že pronesli závadné výroky. — Někteří pekaři a uze- 
náři opět odsouzeni pro zdražování ku 200 — 700 K pokuty. — 


54 


191 4 


U Chocně buduje se nákladem rak. státu nové město dřevěné o 50 
až 00 budovách, pro 22.000 haličských uprchlíků. Podobně i u Mi- 
kulova na Moravě. 

25. září na francouzském bojišti stále se bojuje „beze změny“ 
jak oznamují německé buletiny. Dvě tvrze u obléhaného Verdunu 
padly do rukou Němců. — Angličtí aviatikové ohrožují Kolín nad 
Rýnem a Důsseldorf. — Japonské hlídky obsadily nádraží Kiaočau. 

Zdravotnictví. V Brně vyskytl se případ cholery 

Čechovév Clevelandu konají sjezd všech spolků; 
rokují o pomoci svému národu v Evropě; provedená 
sbírka vynesla 2000 dolarů českému národu, leč není 
radno ji odevzdati. Vždyť by po ní lačná vláda rakouská 
sáhla. Snad později. 

26. z á ř í. Dle francouzských odhadů vymáhají Němci na fran- 
couzských a belgických městech válečnou pokutu (kontribuci) cel- 
kem 751 (!) milionů franků, z čehož byla již zaplacena desetina. 

Francouzi postupují k Bapaume. — Na západním břehu Mosy 
utkalo se německé dělostřelectvo s francouzským vojskem. — Zep- 
pelínova vzducholoď objevila se nad Varšavou. — Rusové vnikají 
karpatskými průsmyky do Uher. 

Zdravotní. V Praze-Žižkově objevila se cholera, přinesená z Haliče 
zřízencem dráhy. 

27. září. Rakouské zprávy hlásí další pokusy Rusů, dostati se 
přes Karpaty průsmykem užskýrn do Uher. — Francouzi učinili gi- 
gantický výpad k Bapaume s úmyslem obejiti pravé křídlo německé 
u Noyonu. — Německé čluny hlásí 30 velkých neznámých váleč- 
ných lodí, plujících Baltickým mořem na jih. Později poznáno 
v nich anglické loďstvo, jež viděno v Kategatu. Mluví se o po- 
rážce německého loďstva. — Podle cařihradského „Ikdamu’ 1 bouří 
se Persie proti Rusku, Afganistan vyslal 180.000 mužů na turke- 
stanské hranice. Jest to výsledek zpráv, že Němci a Rakušané po- 
razili Rusko, čemuž Turci uvěřili. — Turecká vláda uzavřela Dar- 
danely. — Do Paříže vrženy opět z aeroplanů pumy, jež však ne- 
způsobily větších škod. Zeppolin nad Ostendem. — V Holandsku 
byl v 21 obcích vyhlášen stav obležení. — Ve Vídni vyskytly se 


£5 


r# 0 v 0 

Zari 


opět dva případy cholery. — Klerikální spolky uspořádaly v Praze 
procesí za vítězství. 

28. září jest smutně, tragicky památné dvouměsíční jubi- 
leum vypovězení války Rakouskem Srbsku, které se stalo 28. čer- 
vence. Za ony dva měsíce mnoho se změnilo: města s drahocen- 
nými budovami a celé země válkou zpustošeny, kraje vylidněny, 
vypáleny, potoky krve prolity. Mapa Evropy zdá se již dnes pod- 
statně změněna, státní svazky rozervány, jiné ohroženy. 

Zdali uvědomili si oni, kteří před dvěma a třemi měsíci štvali 
do války, těchto výsledků za dva měsíce? Zda byli si vědomi zodpo- 
vědnosti? A chápou je nyní? 

Říšský kancléř B e t h m a n n-H o 1 1 w e g dává rozhlašovati, 
že Německo mohlo by přijmouti jen takový mír, „kdyby postavení 
Německa bylo pro budoucnost úplně nedotknutelno. 41 Na počátku 
války mluvil císař Vilém, že bude diktovati mír on v Paříži. Ně- 
mecké říšské listy donedávna hlásaly, že Německo musí zničiti 
Anglii, Rusko a Slovanstvo! 

Uherský politik hr. Andrássy vyslovuje se, že „my nejsme 
zodpovědní za válku, my ji nechtěli, my bychom byli dali prohlá- 
šení, že nežádáme území na Srbsku “ Škoda, že takhle nemlu- 

vili maďarští a němečtí politikové, maďarské a německé noviny 
před válkou. 

Anglický lord Churchil se vyjádřil: „Ústí Labe jest pečli- 
vě blokováno, německý obchod vázne. V Anglii však dovoz a vývoz 
jde jako dříve. — Podobá se, že Německo učinilo již co nejvýše 
učiniti mohlo, že však Rusko a Anglie teprve začínají. Malí náro- 
dové, kteří mnohdy dali světu největší velikány ducha a nesli po- 
chodeň kultury, jako Čechové, mají býti válkou osvobozeni, nebot 
zasluhují si, aby sami sebe spravovali. 11 — V afric. koloniích sve- 
deny boje mezi Angličany a Němci. (O bojích v Alsasku-Lotrinsku 
viz 28. října.) 

Čsl. družina v Rusku slaví 10. října v Kijevě na So- 
fijském nám. slavnost' převzetí praporu, jejž darovala 
moskevská organisace. Prapor jest v národních bar- 
vách, s korunou sv. Václava a s erby Čech, Moravy, Slez- 
ska a Slovenska. Družina skládá se již ze 4 rot. První 


56 


19U 


díl tvoří rotmistr J. Šeba, obecní tajemník z Polské 
Ostravy. Špaček, redaktor Nár. Listů B o h d. Pavlů, 
Zapletal, Markovič, Ilusárek. Takto tvoří se 
počátky slavných potom legií. 

Vojenské. Dle „Budapester Korrespondenz" překročili opět Rusové na 
některých místech Karpaty, vpadajíce do Uher. — Anglická vláda 
zavedla v Egyptě vojenskou správu. — V Marseile hlášen případ 
cholery. — Na francouzském bojišti hlásí hlavní stan něm. „stav 
nezměněn 11 . — Přístav Southampton uzavřen. — Německý záliv 
Lúderitzův (Angra Pequena) v již. Africe spojenci obsazen. — Fratn- 
couzsko-anglická výprava lodní přistála v Kamerunu a obsadila 
bez boje Duálu. 

29. zář í. „Wiener AUg. Ztg.“ píše o bojích na Maase a Aisně 
ve Francii: „Až bude po bitvě, uslyší svět udiveně o urputnosti boje, 
jakého zde ještě nebylo. Již v prvých dnech nabyla bitva rázu ne- 
slýchané prudkosti. Žurnalista, který se vrátil od řeky Aisny, pro- 
hlašuje, že byly některé dědiny denně až dvanáctkráte od obou 
stran dobyty a pak zase vyklizeny. O každý coul země svádí se 
hrozný boj. V některých vesnicích nezůstal kámen na kameni. 
Kraje mezi řekami Aisnou a Oisou jsou úplně zpustošeny a bitva 
nabývá nyní vrcholu." — O téže bitvě líčí hrůzy války v delším 
článku Luigi Barzini v „Cor. d. Sera", jejž končí: „Co válka za 
sebou zanechává, není více lidské, jest ohromné a bláznivé, plné 
ukrutnosti, rozmarů, zběsilosti, posměchu. A kde jen zůstali oby- 
vatelé celého kraje, který náležel k nejlidnatějším na světě?..." 

— Na bojišti v Haliči ocitli se Rusové již u Blecze. — Na hranicích 
Uher bojuje se u Jasině, Volové, Borové Doliny. — Rumunsko za- 
kázalo vývoz obilí a mouky. — Rakousko vydalo nové pošt. známky 
s přirážkou 2 hal. pro vdovy a sirotky po padlých. 

Kulturní. Censura pro noviny byla opět prodloužena z 1. hod. na 2. 

— Nezaměstnanost a bída zuří též mezi umělci. Svatobor a Aka- 
demie pomáhají, ale nestačí. Lothar Suchý navrhuje v „Nár. Po- 
litice" zřízení pokladny, která by dávala zálohy na rukopisy a díla 
umělecká. 

30. září dle zprávy hlav. stanu německého „postoupili Fran- 
couzi ve středních Vogesách; jejich útoky byly prudce odraženy. 


57 


ftíjen 


Z východního bojiště nic zvláštního.” — Kathedrála v Malině (Me- 
cheln v Belgii), kamž Němci vtrhli, byla značně poškozena. Němci 
nastoupili proti Alostu v Belgii. Začali střílet na tvrze Wachlen, 
St. Catharina a Wowe u Antverp.. — Něm. listy těší se, že rakouské 
a německé vojsko spojilo se proti Rusům a slibují si vítězství. — 
Německý křižník „Ernden” potopil v Indickém oceánu 4 anglické 
parníky. — • Ve Francii dobyli Němci návrší u Roye a Fresnoy. — 
Anglie dala egyptskému khedivovi ultimatum. — Generál Aufen- 
berg, velitel jedné armády proti Rusům stojící, onemocněl prý 
úplavicí. — Ve Vídni jest 120.000 uprchlíků z Haliče, z nich 75% 
židů; v alpských zemích jest 15.000 uprchlíků a část též v Čechách. 
Celkem prchlo z Haliče 300.000 lidí. Ve Vídni prý již více přijímáni 
nebudou. 

Hospodářské. Moratorium v Rakousku prodlouženo do konce listopadu 
s jistými úlevami, resp. přítěžemi, pro velké pohledávky, z nichž 
musí se čtvrtina, nejméně 100 K splatiti 14. října. 

1. října. Anglické a francouzské váleč. loďstvo připlulo 
k ostrovu Gadaro u Tenedu a zanechalo u Dardanel dvě válečné 
lodi. — Německé vojsko prý odrazilo Francouze u Albertu, Toulu 
a ve střed. Vogesách, pokračovalo v útoku v Argonách a pobořilo 
dvě tvrze u Antverp. — Na vých. pobřeží anglickém zakázán ry- 
bolov. — Francouzský socialista Vailant praví, že účelem války jest 
zničení pruského imperialismu, jenž znepokojoval mírumilovný 
svět. — Car ruský vyznamenal srbského vojvodu Putnika (před 
válkou zadrženého v Uhrách) řádem sv. Jiří IV. třídy. — Rusové 
trestají polské legionáře jako komity, buřiče. Rakousko proti tomu 
protestuje. 

Hospodářské. Dle výkazu o obchodech c. k. poštovní spořitelny za 
měsíc září r. 1914, bylo v září uloženo 7,170.517 K, vyplaceno 6,731.356 
K a bylo tudíž uloženo o 439.161 K více, než vyplaceno. V řízení 
chekovém bylo vloženo 1.270,238.368 K, vyplaceno 1.225,274.031 K 
a účet vkladu zvýšil se tedy v řízení chekovém o 44,964.336 K. 
Obraty dosáhly výše 2.509,414.275 K. — Válka stála v prvním mě- 
síci Anglii 1080 mil. kor. — Všecky mocnosti vydají týdně na 
vojska 92 mil. K. 


58 


ion 


2. ř í j n a. Rakouské vojsko postupuje na srbském bojišti a vy- 
kli dilo Bosnu od Srbů, kteří ji znepokojovali. V Novém Srbsku 
vzbouřili se prý Mohamedáni proti Srbům. — Potyčky v průsmy- 
kách karpatských mezi Rusy a Rakušany trvají; rakouské zprávy 
hláisí všude své vítězství a vytlačení Rusů. Na východě postupují 
Rusové přes Němen ke gubernii Suvalki, kdež jsou Němci. — 
5miHionové armádě velí car Mikuláš. Němcům císař Vilém. — Před 
Antverpami dobyli Němci pevnosti Wawre, St. Catharina a redutu 
Dorpweldtskou; pevnost Waelhen obklíčili. — Bruselský starosta 
dopraven do rýnské pevnosti, protože město nedává diktovanou 
válečnou pokutu. Když Rusové obsadili Lvov, nediktovali žádnou 
pokutu a ustanovili městskou správu. — Francouzská vláda vydá 
válečné poukázky na tři miliardy franků. 

Persekuce. Soc. děni. časopis „Východočeský Obzor 44 v Pardubicích byl 
úředně zastaven. 

Zdravotnictví. V Přerově, hlavní křižovatce drah, projíždí denně 10 
až 12 vlaků s raněnými a tolikéž odjíždí na bojiště pro raněné. 
Tito zde jsou převazováni a dále do určitých nemocnic tříděni. 
Rady vozů nesou nápisy: cholera, dysenterie a pod. 

3. ř í j n a. Na francouzském bojišti obrovský zápas trvá již 
čtyři týdny se střídavým štěstím. Němci jsou prý vysíleni. Berlín- 
ský „Lokal- Anzeiger“ píše duchaplně: „Francouzi bombardují svá 
vlastní města a vesnice a zapalují v domnění, že tam jsou naše 
voje (pozn. red.: které tam tedy již nejsou). A hned nato: Němci 
získávají stále na půdě. 41 Jak se to rýmuje? — Na sever od řeky 
Somy vyvíjí se akce čím dále tím více na sever. Mezi řekami Oisou 
a Aisnou podnikl nepřítel prudký útok na Tracy-le-Mont na se- 
verozápadě od lesů Laigieských a byl se ztrátami odražen. Ve stře- 
du panuje klid na celé frontě od Remeše až k Maase. Mezi Argunem 
a Maasou podnikli Francouzové útok. K Voevre postupuje fran- 
couzské vojsko po prudkých bojích na mnohých místech, zvláště 
na východ od St. Mihielu. Na pravém francouzském křídle v Lo- 
trinsku a Vogesách je situace nezměněna. — Srbové prý musili 
opustiti výšiny nad Sarajevem, byvše odtud Rakušany vytlačeni. 
— Rusové vnikli u Jasině do Uher; pohraniční sbor rakouský ustou- 
pil do Dlouhého Pole i vyklidil Marmarošskou Sihoť. Na východě 


59 


Říjen 


poražen u Augustova ruský 3. a částečně 22. armádní sbor. — Do 
Něm. Brodu přijelo 500 haličských uprchlíků. — Správce pešfské 
nemocnice vyslovil se o Rusech jako o „šlechetném soupeři, jehož 
střely se lehko hojí“. 

4. října. Na francouzském bojišti levé křídlo francouzské 
rozvíjí se severně a východně kolem Arrasu. Před Albertem Fran- 
couzi postupují. Mezi Royenem a Lasigny jsou německé útoky od- 
ráženy. — Belgický divoký vlak rozbil v Halu německý pořádací 
vlak. — Z bojiště v Uhrách sděluje vtipně uher. tisk. kancelář: 
„Pro ústup našeho vojska do Dlouhého Pole bylo nutno na čas 
vykliditi Marmarošskou Sihof. Župní správa úřaduje v Cliustu, až 
se po odražení Rusů bude opět. moci vrátit i do Marm. Sihoti." — 
Z Francie hlásí hlav. stan německý, že boj Němců na pravém 
křídle v Argonách úspěšně pokračuje. — Anglie ohlašuje, že po- 
užije rovněž jako Německo, ponorných min. — Trojdohoda podala 
Turecku ultimatum, aby otevřelo Dardanely. — Dvě černohorské 
brigády byly po dvoudenních bojích ve vých. Bosně zatlačeny 
k Foči. Před tím týden, oznámeno bylo úředně, že ani jedna srbská 
noha není na rakouské půdě. — V Ruském Polsku vypudili Němci 
prý ruskou brigádu gardových střelců z opevněné posice mezi Opa- 
tovem a Ostrovcem. — Němci dělají náladu u Poláků: „Východní 
■marka", jež dosud pracovala proti Polákům, se usnesla, že v ny- 
nější válečné době svou nepřátelskou činnost zastaví a věnuje se 
Červenému kříži. Poláci jistě uvěří. 

Zdravotnictví. Cholera jednotlivě se dle úředních zpráv vyskytla na 
Moravě v Pohořelicích, v Olomouci a v Krnově ve Slezsku. Od 
27. září do 3. října roku 1914 bylo v Rakousku 98 onemocnění 
asijskou cholerou. Z případů těch zemřelo 33 osob. Z počtu toho 
připadá na země koruny české 22 onemocnění, a to v Čechách 1 
(Žižkov), na Moravě 5 (v Brně 3, ve Velkých Šfarovicích u Husto- 
peče 1, v Brodci u Jihlavy 1), ve Slezsku 16 (v Bělici 7, v Dědicích 1, 
v Bohumíně 1, v Těšíně 7). Nový lék proti choleře: roztok dvou 
gramů lathanové soli a thoria rozpuštěných v 1 lit. vody, jenž prý 
uzdravuje za 48 hod.; vynalezli mladí francouzští lékaři Formin 
a Budskij. 


60 


19U 


5. ř í j n a o bojích ve Francii vydala vláda francouzská tuto 
zprávu: V území arraském jest boj v plném proudu, aniž bylo 
dosud dosaženo rozhodnutí. Mezi horním tokem reky Ancre a řeky 
Somine, jakož i mezi řekami Sonime a Oise byl boj méně prudký. 
V území soissonském jsme postoupili a ztekli jsme tem střelecké 
přílkopy nepřátel. Téměř na celé fronte' nastala, jak již sděleno, 
v boji přestávka. Ve Wóvre učinili jsme mezi Apremontem a Mo- 
sou, jakož i podél řeky Rupt-de-Mad částečné pokroky. — Zájem 
světa obrácen jest k Antverpám, kde Němci dobyli již tvrzí: St. Ca- 
th&rine, Wavre, Dorfoeld, Liese, Wallshem, Konigshoycht a reduty 
Tallaert a Gisenstraet, jež leží v první opevněné čáře, 20 km od 
města. — O bojích severovýchodních píše „Leipziger Tagblatť 4 : 
„Není vyloučeno, že německá vojska ustoupí z Ruského Polska před 
ruskou přesilou — .“ U Radomě odraženi Rusové k Ivangorodu. Do- 
statek zpráv odtud není, zdá se, že jest velký boj rusko-rakousko- 
nčmecký v proudu. — Několik francouzských křižníků bombar- 
dovalo Boku Kotorskou. — Turecko odmítlo trojdohodou žádané 
otevření Dardanel. 

Zdravotnictví. Další úřední zprávy o případech cholery ve Vídni, Tě- 
šíně (Slezsko). 

Persekace. Úředně zastaven časopis „Naše Menšiny 44 v Mostě. 

(5. října. „Voss. Ztg. 44 uvažuje o bitvě ve Francii, „nejde tu již 
o rychlou, pohyblivou válku ze začátku kampaně, ale o pomalou 
válku posiční. Odborné kruhy varovaly před podceňováním ne- 
přítele francouzského, zdatného a těžce zdolatelného. Nutno stále 
počítati s protiútoky Francouzů, jejichž vedení je ovládáno stálé 
duchem ofensivním. 44 — Angličané vylodili u Ostende vojsko, koně 
a pevnostní děla na pomoc Belgičanům a Antverpám. Anglické 
sbory mezi Linthem a Lierem musily ustoupí ti. Mezi Seldou 
a Lierem a Antverpami se bojuje. — V ruském Polsku bojuje se 
u Opatova a Klimentova. Rusové postupují přes Němen od Kovna 
a Grodna. Podle „Berl. Tagblattu 44 : „Jde tu bezesporu o jakési ne- 
bezpečí pro hranice Německa. 44 — Car ruský Mikuláš a president 
francouzské republiky Poincaré odebrali se do bitevní fronty. Při 
odjezdu cara volal lid: „Do Berlína — do Vídně! 44 , načež car: 
„Žádna lidská síla nám neodolá! 44 — Rakousko bojuje s Rusy 


61 


Říjen 


u Tyrčova. V Ruském Polsku dobylo rakouské vojsko předmostí 
Sandoměře. U Tarnobrzegu odražena ruská pěší divise. — Německý 
sněm svolán. — Německý vrchní velitel vydává v Kongresovce tý- 
denník „Gazetta Wojenna“, v níž líčí na Poláky, že „mohou svo- 
bodu očekávati jen od vítězství Německa a Rakouska! 1 ' — Fran- 
couzská baronka de Baye obvinuje německého korunního prince, 
že na zámku Baye u Champaubertu uloupil drahocenné umělecké 
předměty a šlapal po obrazech cara i carevny. Němci to popírají, 
stejně jako obvinění, že zpustošili statek francouzského presidenta 
Poincaréa, Ribecourt v Lotrinkách. — Anglické „Times" píší 
o Němcích: „Kdyby dovedli věsti váJku slušně, byli by úctyhodným 
nepřítelem." 


V Čechách odbývají se odvody, jež měly býti až na jaře. 
Kdo není mrzák, každý je „tauglich‘\ Y Karlině 11 a př. 
z 266 je odvedeno 1(13 (61.2%), na Král. Vinohradech ze 
217 odvedeno 123 (56.6%). 


7. října. Belgická vláda přesídlila z Antverp do Londýna. 
Němci před Antverpami stojí před zavodněným pásem Nethou, jež 
brání vnitřní obrannou čáru vzdálenou 4 km od Antverp. — Anglie 
vylodila do Ostende na pomoc kanadské vojáky. — Na francouz- 
ském bojišti pokoušejí se Němci stále o proražení čáry spojenecké 
mezi Aisnou a Somou. Na severozápadním křídle kolem Arrasu 
a Roysu obě strany usilují o obejití krajních křídel. — Ruští sapéři 
jeli vlakem přes Rumunsko 11 a pomoc Srbům. — Na ruském bo- 
jišti v gubernii suvalské byl útok Rusů odražen. — Rakouské 
zprávy sdělují, že byli Rusové z Uher vytlačeni, Marmaroš Sihof 
opět jest v rukou rakouských. V Karpatech není prý Rusů. — 
Přemysl se drží proti utokum Rusů. — Portugalsko cnysta se proti 
Německu. — Síla Němců 11 a západě (ve Francii) páčí se na milion, 
na východě proti Rusku 1,200.000 Němců a 800.000 Rakušanů. Proti 
nim stojí v Rusku armáda 5milionová. 


Politické. Pozornost budí schůzky diplomatu; francouzský býv. vel- 
vyslanec v Berlíně Oambon, konferoval s italským ministrem za- 
hraničním. Pověst dí, že císař Vilém jel přes Prahu do Vídně, kdež 
nabízel Itálii za další zachování neutrality jižní Tyroly, což Itálie 
zamítla, že musí dostat celé Tyroly a území Terstské. 


02 


191 4 


K j* i j n a. Úředně se oznamuje, že Husové byli odraženi na 
si lnici do Přemyslu u Haryce a Hešov byl dobyt zpět. Přemysl se 
drží. — Hušká kolona, táhnoucí od Loinže, dosáhla Leku, 20 kin 
ve Východním Prusku. — Na francouzském pravém křídle stojí 
proti sobě vojska až do kraje Lens a La Bassée, jízdy bojují až 
k Armentieres. Útoky Němců ve Voevru Francouzi odrazili. Obrov- 
ská bitva vy vrcholu je. — V Dusseldorfu francouzský aviatik pro 
razil pumou střechu liangaru a zničil obal vzducholodi. — V Bosně 
rakouští zahánějí Srby a Černohorce přes Višegrad a Dřinu ze Se- 
brenice k Bájně Baště. Také na Rovhanské planině Srbové od- 
raženi. — Belgický král opustil Antverpy, kde Němci začali bom- 
bardovati městské čtvrti. — Na západě pokročili prý Němci u St. 
Mihielu a v Argonském lese. — Rusko a Srbsko podalo Bulharsku 
ultimatum pro účast Bulharů na nepokojích v Novém Srbsku. — 
Némecko uložilo dosud tuto válečnou náhradu Belgii: Brussel 
20*0 mil. fr., provincie Lutych 50 mil., město Lutych 10 mil., Lováh 
10*0.000 fr., Lilie 7,200.000, Armentiéres 500 tisíc, Lens 700 tisíc, Rou- 
baix a Tourcoing 1 milion, Termonde 1 milion, provincie Brabant 
45 milionů, Gent 100.000 franků, k tomu 2200 doutníků, 220 soudků 
minerální vody, 100 jízdních a 10 motorových kol, Amiens 1 milion 
franků a 100.000 doutníku. Celkem činí tato válečná kontribuce 
721,500.000 franků, tedy bezmála tři čtvrti miliardy. Splacena prý 
však byla jen malá část.; tak Brussel odvedl dosud jen 30 milionů. 


Kulturní. Němci vydávají sprostě komické pohlednice (na př.: Němec, 
řezník rozsekává své nepřátele na špalku — nebo: Němec stojí 
v jisté intimní budce a dělá na soupeře dlouhý nos), proti čemuž 
ostře se vyslovují „Kólnische Ztg.‘‘. 


Hospodářské. Rakousko zrušilo obilní cla dle tarifů 6. z pšenice, žita, 
směsky, špaldy, ječmene, ovsa, kukuřice, pohanky, prosa, bobů, 
hrachu, čočky, mouky a moučných výrobků. 

1). října. Na francouzském bojišti válečná litice zuří se zvý- 
šenou silou zvláště na severozápadě. Dostup spojenců přes Arras 
čelí postupu Němců přes Armentieres-Tourcoing. — Od nějakého 
času přestala se vyslovovati jména armádních velitelů: Aufenberg 
a Dankl. Co je s nimi? Zmizeli. • V Polsku bojuje se s Rusy 
u Lancťitu. Rakouští postupují prý přes průsmyky vrecský a bez- 


63 Legionáři z Ruska. 

Maršál .1 o f f r e, 

zachránil Paříž prvním vítězstvím na Marně. 
Říjen 


kydský k Tucholce a Slavsku, z Užeckého průsmyku k Turku. — 
Car ruský přibyl s průvodem do pevnosti Brest Litevský. — Kurdové 
prý napadli Rusy v Maratě, obvod urmijský. — Antverpy bombar- 
dovány, hoří a již prý podléhají Němcům. Angličané vyhodili do 
povětří 52 německé parníky v přístavu antverpském. — Anglie 
zakázala vývoz lnu, plátna lodního, juty, konopí, lana, motouzů, 
přikrývek, kůže na vojenské potřeby a vlny. — Essad Paša táhne 
na Skadar se -4.000 muži. — Terst.ský aviatik Wildner uprchl s ra- 
kouským aeroplánem do Říma. 


Čsl. družina v Rusku nastupuje 22. října cestu přes Cholm, 
Radziwitov a odtud pěšky ke Lvovu a Mroslavi na frontu. 
Zde přehlídka generála Radko Dimitrijeva, jenž oce- 
ňuje význam čsl. dohrovolcu. V Lancútu přidělena 1. rotu 
ke 44. ruské pěší divisi, 2. ke 12. armád, sboru, 3. a část 
4. roty k haličskému pluku a ostatek 4. roty ke 42. divisi 
jako „rozvědčíci“, konající důležité výzvědné služby. 

Vandalismus. Rakouský umělecký historik dr. Em. Scháfferv Ber- 
líně radí Němcům, aby část uměleckých pokladů uzmuli Belgii 
a odvezli do Německa. Proti tomu i řiditel berlínského musea 
Bode se ohrazuje. — V Praze česká technika proměněna v lazaret. 

10. října. Němci dobyli Antverpy. — Cernomořské loďstvo 
ruské pluje k Cařihradu. — Loďstvo amerických států odplulo 
k Filipínám. — Rumunský král Karol, záštita neutrality, zemřel 
u věku 75 let. Nástupcem jest korunní princ Ferdinand, iOletý, 
jenž prý má tytéž politické zásady. — Německo má nyní ve zbrani 
27 armádních sborů aktiv a tolikéž reserv, dohromady 54 armád- 
ních sborů v síle 2,100.000 mužů. 24 armádních sborů je ve Francii, 
0 v Belgii a Elsasku, 13 ve Vých. Průších a 11 mezit Toru ní a Kra- 
kovem. V Německu jest dalších 1,150.000 mužů domobrany a 000.000 
nováčků, kteří prý v listopadu půjdou do pole. 


11. října. Mezi lvangorodem a Sandoměří odehrává se velký 
dělostřelecký boj. Spojená rakouská a německá vojska postupují 
k Visle. — Generál Aufenberg dán do příkaznosti. — Ve Francii 
Němci částečně ustoupili severně od Arrasu, rovněž ustoupili na 
výšinách Maasy blíže St. Mihielu. Němci hotoví se k útoku na 


60 


19U 


Bel fořt; u Lilie a Ilazebrouku porazili francouzskou divisi jízdy. 

V Severním moři západně od Šeldy došlo k námořní bitvě. — 
Ruský křižník „Pallada“ zničen torpédem německým u finského 
zálivu. — V Itálii odstoupil ministr vojenství Grandi a jmenován 
jím generálmajor Zupelli. 

Represalie Rusů. Při vniknutí Rusu do Marmarošské Sihoti (Uhry) sdě- 
lil velící gen. náměstku starostovu: ,Mv jsme se také něčemu cd 
Němců naučili: ukládám městu válečnou kontribuci 180.000 IÝ.“ 
Když však zástupce města nemohl tuto částku zaručiti, spokojil 
se dodávkou ovsa, sena, koní, volů a cigaret. — Rusové též zajali 
starostu města Lýku ve Vých. Prusku, Kleina a vzali jej co ru- 
kojmí do Petrohradu. Tento způsob zavedli Němci v Belgii. — 
Rakousko-uherští zákopníci hledají na jižním bojišti prout- 
kem vodu. 

Ve Francii, v Paříži jest čsl. organisace válečná, v níž vý- 
značnou roli má dr. Milán Štefánik, Slovák. Vydává 
časopis „Nazdar", udržuje styky s Čechy ve své vlasti, 
v cizině a na Rusi. 

12. ř í j n a. Rakouské vojsko dosáhlo řeky Sánu. Rusové útočí 
dosud na východní frontu Přemyšlu. Bojuje se též u Chýrova. Ja- 
roslav a Leža rakouští dobyli zpět. — Ruské loďstvo: 10 křižníků 
a 10 torpedovek pluje od Kystendže k jihu. — Ve Francii severní 
stále se bojuje. Střed bitevní linie posunuje se k belgickým hra- 
nicím. — Anglický vyslanec vyzval dámy vyslanectví v Cařihradě, 
aby opustily Cařihrad. 

Cena války. Jeden granát vážící 100 liber anglických, stojí 2000 
marek. Pařížská národohospodářská společnost vypočetla, že půl- 
letá válka stála by Francii 88 miliard franků. Na zpustošení měst 
a krajů musilo by se vydati 40 miliard. Prohraje-li Německo, mu- 
silo by zaplatiti asi 225 miliard válečné náhrady. — Podle berlín- 
ského prof. Jul. Wolfa stojí 1 voják v poli denně 7 Mk., což činí 
při 20 milionech mobilisovaných přes 150 mil. Mk. denně. Námoř- 
ník stojí 20 Mk. denně. 

13. října. Na francouzském bojišti obsadili Němci město 
Lilie, v Belgii Gent. Král Albert vydal k Belgičanům manifest, aby 
zachovali klid; nevzdává se naděje na vítězství. — Rusové odrazili 


07 


Říjen 


německé útoky na Varšavu a Ivangorod. Na jilm od Přemyslu 
a také od Varšavy podél Visly a Sánu a dále na jih až k Dnéstru 
se bojuje veliký zahajovací boj. — Ruský princ Oleg podlehl zra- 
nění, které utrpěl na bojišti. — Car vrátil se z bojiště do Petro- 
hradu. — • Ve Francii bojuje se prudce v Argonském lese. — Fran- 
couzi postoupili mezi Arrasem a Albertem a u Berry Au Bac, též 
u řeky Maasy. — - Nad Karlsruhe v Německu kroužil nepřátelský 
aeroplan. — Srbský král navštívil svého raněného syna Jiřího 
v Krupanji a odjel s ním do Valjeva. — Z Antverp uchýlivších se 
20.000 Belgičanů do Holandska, bylo odzbrojeno a ostatní naloděni 
na anglické parníky. Podél holandských hranic u Moerbeke, Wach- 
tebeke, Exaerde a mezi St. Nikolasem a Centem v Belgii se bojuje. 
Anglické loďstvo stojí před Ostende. Němci prý obsadili Gent. 
Belgická vláda přesídlila do Havru ve Francii. Anglický parník 
„Aurore“ vylodil v Kameruně 5000 Senegalců. Boj tamže trvá. — 
Francouzské ministerstvo práv a vnitra vydalo výnos, že veškerý 
majetek, závody atd. Rakušanů a Němců ve Francii mají býti skon- 
fiskovány. Výnos má tuto doušku: „Těchto opatření nesmí se užiti 
na obyvatelstvo Elsasko-Lotrinska, na Poláky a Čechy. “ 

Absolutismus. Císařským nařízením rozšiřují se následkem války ně- 
která práva žen, pokud se týče listinných opatření a právních 
obchodů, zlepšuje se právní ochrana nemanželských dětí, při- 
puštěny ženy k poručnictví a kuratele a upravuje se dědické právo 
manželky na čtvrtinu pozůstalosti. — Druhé nařízení týká se lichvy 
se zbožím i penězi, jež bude trestána 1 — 51etým vězením, případně 
pokutou až do 20.000 K, nebo zrušením obchodu. 

Politické. Proti opětnému projevu presidenta zavřeného 
rakouského parlamentu, dra Sylvestra, o celní jednotě 
mezi Rakouskem a Německem ohražují se české listy. 
„V r enkov“: — „měl by býti p. president s vlivných míst 
upozorněn na to, aby zbytečně neurážel Slovany a vy- 
stříhal se všeho, co by púsobiti mohlo rozladění. Teď, 
kdy obětujeme své životy, kdy zápolíme za říši a trůn, 
má míti pan president sněmovny jiné starosti, než vy- 
volávati hádky o otázkách — vzdálené budoucnosti / 4 
K tomu poznamenávají „Nár. Listy 44 , které rovněž již 


G8 


tm 


dříve postavily se proti podnětu dra Sylvestra: „Do 

slova souhlasíme. Jen ještě dokládáme, že posl. dr. Syl- 
vestr svými nevčasnými politickými extempores uvádí 
do diskuse nebezpečné otázky, jež dnes z rakouského 
patriotismu měly by být z ní vyloučeny. To však ať si 
s ním spraví jiní . . „Nár. Politika 11 a jiní píší podobně. 

V Sarajevu zahájen proces s původci atentátu na arciknížete 
následníka a jeho chof, Principem, Gabrinovičem, Grabcem, Ču- 
brilovičem, Popovičem, Kranjcevičem, Dukičem, Zagorcem, Peři- 
nou. Kalemberem, Forkapičem. 

Hospodářské. Rakouská vláda změnila výnos o příročí ze dne 31. září, 
o splatnosti místo Čtvrt pohledávky, pouze 10 proč. — Zadává se 
velké množství dodávek kožichů, teplých živůtků a čepic pro vojsko 
(2,400.000 kusů pracuje se ve Strakonicích). 

Angličan lord Ilaldane vyslovil se o válce, že „nutno odhodlati 
se k osvobození všech zemí, jež pod hrozbami německého milita- 
rismu sténají. 11 — V časopisech jest denně množství insertů, jimiž 
přátelé a známí hledají nezvěstné vojíny. 

Vystěhovalectví. Obec Mikulov a jiné na Moravě sdělují, že již nemo- 
hou přijímati více polských uprchlíků. 

14. října na východě byli prý Rusové poraženi u Širvinty 
Němci, kteří dobyli zpět Leku. — Němci uložili zničeným Antver- 
pám kontribuci 400 milionů marek! — Ve Francii bojuje se krvavě 
od Epinalu ke švýcarským hranicím, též u Albertu, Roye, Combles, 
Peronne a Lasigny; tato města prý jsou zničena. Jinak o výsled- 
cích hovorné německé zprávy mlčí. — Rakouský vyslanec v Římě 
projevil italskému ministrpresidentu politování panovníka nad ne- 
štěstím, jež způsobily ital. lodím rakouské miny, jež se v Jaderském 
moři odpoutaly. O tom jsme dosud ničeho neslyšeli. — Bývalý 
„mbret albánský 11 , Vilém z Wiedů odešel jako major k německé 
armádě. Ten ji vytrhne. — Dle anglického listu „Econornisť 1 činí 
průměrné denní útraty války všech válčících mocností i neutrál- 
ních států, které mobilisovalv, od počátku mobilisaee na 200 milionů 
marek, z čehož připadá na Německo 44, na Rusko 42, na Francii 32 
milionů denně. Škody způsobené zpustošením, se nepočítají. Válka 


09 


Říjen 


bude v několika dnech míti lOOdenní trvání. Budou tedy výdaje 
války obnášet již dle tohoto výpočtu na 20.000 milionů marek. 

Hrůzy války. Zpravodaj „Berliner Tagblattu“ Binder píše svému 
listu o hrozné zkáze města Malina před Antverpami: Nejzuřivější 
ryk bitevní, nejdojemnější tragedie umírání, všecka hoře a bída 
válečná není tak těžké a vzrušující, jako příšerný, olověný, šedý 
klid, v jakém jeví se starobylé město Malines vyděšeným zrakům. 
Život v tomto městě vymřel. Město jest mrtvé. 60.000 obyvatelů 
uprchlo. Tmavé domy jsou otevřeny. Ulice jsou prázdné. Tato 
prázdnota je tak nezměrná, tak nepochopitelná, že člověk sám za- 
staví chvatné kroky. Sem tam přecházejí němečtí vojáci na Velkém 
náměstí, na Vlněném tržišti, na náměstí Egmontově, u nádraží 
pracují vojáci ve větších skupinách. Ale obyvatelé prchli. Co lidé 
nikdy neviděli, spisovatelé fantastických povídek, Ilofmann a Poe 
ve svých chorobných snech nikdy nevysnili, to stalo se zde skuteč- 
nosti. Ve velkém městě zmizeli lidé, jakoby byli ničivou hůlkou 
čarodějnickou smeteni v nicotu. Opustili domy a krby. Jistě nevzali 
s sebou ani peněz, ani cenných věcí na svoji strašlivou cestu do ne- 
známa a hrůzy. Ve velkém chvatu zanechali jen zvířata v stájích 
a ptáky v klecích jako jediné živé tvory. Zvířata vlezla, když nikdo 
nepřicházel je nakrmit, do (lomů a hledala potravu. Kanárci, tito 
zpívající přátelé člověka, brzy spadali mrtví s bidélek. Uprostřed 
města trůní katedrála sv. Romualda. Je to gotická stavba obrov- 
ských rozměrů', 100 metrů vysoká věž uzavírá stavbu na západě. 
Nahoře, v závratné výši, jsou 4 ciferníky, v průměru 14 metrů. 
Jsou zohýbané a rozstřílené. Ve zdivu chrámovém zeje 7 děr, jež 
zanechaly tam granáty. Střecha a věž jsou posety výstřely šrapne- 
lovými. Uvnitř chrámu je hrozná spoušť. 

Kulturní. Vláda rak. zrušila vyučování kyrilice na školách v Chorvat- 
sku a Slavonií. 

15. října. Na velikých bojištích ruském a francouzském (vý- 
chodním a západním) den ode dne očekáván jest výsledek hrozného 
masakru marně. Víme jen, že statisíce mrou a mrzáci se, ale k roz- 
hodnutí nedochází. Ti. kdež čekali krátkou válku, smutně vzdávají 
se svých nadějí, vidouce nové a nové přípravy a slyšíce hlasy 
o zimní válce. Rakousko vypisuje znovu odvody všech mužů na- 


70 


191 4 


rozených v letech 1K78 až 18£0, tedy od 24 do 3(> let, kteří při dří- 
vějších odvodech neodvedeni neb superarbitrováni hýli. Tím hospo- 
dářská krise ještě se zvýší. — Husové ustoupili od Přemyšlu na 
východ a soustřeďujíce se k velké bitvě, zakopali se na čáře Starý 
Sambor — Medyka, dlouhé asi 50 km V jižním Polsku jsou Němci 
přes Vislou u Varšavy. — Archiv ruského vyslanectví v Cařihradě 
dopraven do Oděsy, — Výměna ruských a německých zajatců za- 
hájena. — Srbové tísní Rakušany, kteří poráženi ustupují přes 
Dřinu. — • V Belgii Němci obsadili Selzaete a Ascenede; Ypern ob- 
klíčen. — Americká Armáda spásy děrovala belgickým uprchlíkům 

100.000 liber šterlinků. — Francouzi ztratili ve válce do konce září 

150.000 mrtvých, 250.000 raněných, nečítaje zajaté a nemocné. O ně- 
meckých ztrátách se mlčí. — Anglický obrněný křižník „Ha\vke“ 
byl potopen německým torpédem. — Rakouský pavilon na lyonské 
výstavě byl zabaven a zboží prodáno. Zkonfiskovány budou i ob- 
chody rakouských a německých příslušníků. — Veškeré cizí lodi 
v Dardanelách dostaly rozkaz, aby ihned odpluly. — Čína a Severo- 
americké státy uzavřely vojenskou a lodní smlouvu. — italský za- 
hraniční ministr di San Giuliano zemřel. — Pruské království chce 
si vypůjčit 1 miliardu. 

Hospodářské. Klub čes. poslanců národně sociálních se 
usnesl žádati vládu, aby prováděla veřejné stavby k cíli 
odvrácení hrozivé nezaměstnanosti, a žádá kruhy ze- 
mědělské, aby upustili od vývozu zemědělských pro- 
duktů. Podobné usnesení současně učinil Klub čes. po- 
slanců sociálně demokratických. 

Kulturní. V Národním divadle sešlo se dosti předplatného 
na kratší lhůtu a za sníženou cenu, avšak — předplati- 
telů dražších míst, hlavně lóží, ze zámožnějších tříd — 
ubylo! 

Hrůzy války. Kněz Christ. líčí v „Trevírském věstníku 11 ostřelování 
jakés belgické tvrze: Z jedné z pancéřových kopulí tvrze vyšlehl 
v plamenu a v kouři ohnivý sloup, pro míšený mrakem dýmu, ěer- 
ným jako smola. V témže okamžiku umlkla nahoře děla. těžká že- 
lezná brána se rozletěla a v divěm zmatku vyřítili se lidé belgickě 
posádky ven. Tornistrv odhazovali. Malá pruská hlídka, sestávající 


71 


z jednoho poručíka a tří mužů, zastupuje jí cestu a obléhaní běží 
k ní, volajíce: „Tvrz hoří, vzdáváme se!“ Jsou bledí jako mrtvoly, 
zakouřeni prachem a dýmem. Německé granáty létají však dále na 
nešťastné místo. Nyní přispěchá pěchota, ordonance letí šíleným 
letem přes příkopy a překážky k našemu dělostřelectvu. „Část na- 
šich lidí leží zraněna v hořící tvrzi, 11 naříkají zranění Belgičané. 
Viděl jsem raněné, zachráněné z plamenů. Jak byli hrozně zne- 
tvořeni! Tvář a ruce byly jediná černá napuchlá hmota, bolestí 
úpěli, jejich šaty byly sežehnuty, v takovém stavu nesli je kolem 
nás. A což teprve pohled na místo neštěstí! Velmi ochotně dovolil 
nám setník přístup do tvrze. Tu náhle padl paprsek světla na čer- 
nou napuchlou hmotu na zemi ležící. Objevil se nám strašlivě zne- 
tvořený spálený a jako sraženou krví pokrytý obličej mrtvoly. 
To byl první mrtvý nešťastník. Ruce natažené, jakoby hledal po- 
moci, zuhelnatělá mrtvola, tak tu ležel, spálené šaty visely na něm 
v hadrech. Patrony v pasu následkem žáru z části vybuchly, z části 
ležely kolem, a sem tam ještě zazněl na podlaze výbuch. Za touto 
první mrtvolou, která následkem výbuchu byla odhozena nejdále, 
leželo nyní tělo na těle, obličeje zalité krví, vlasy spálené a těla 
zuhelnatělá. Sem tam leskl se na spálené, krvavé ruce snubní 
prsten. Bylo tu asi 50 mrtvých a rovněž tolik raněných. 

Četné transporty rakouského vojska posílané do Tyrol a četné 
požáry v Terstu a okolí, o nichž však se nesmí psáti, podněcují 
ťantasii lidu k pověstem, že Itálie válčí již proti Rakousku. Ovšem, 
přání jest otcem myšlenky. 

Kulturní. Y Praze začal vycházeli časopis „\\ iadomošci 
Polskie z Pragi“, jenž věnován jest polským uprchlíkům. 

Persekuce. C. k. voj. soud v Terezíně odsoudil do 20. září 
24 civilních osoh pro rušení veřejného pokoje a pod. Od 
22. září do 10. října odsoudil dalších 21 osob a sice tyto 
do těžkého žaláře na 84 */> roku! 

Armádní velitel rak. vojsk, arcikníže Bedřich, zasa- 
zuje se u císaře Pranze Josefa o přitužení persekuce 
nad českým národem. Zaslal císaři notu, v níž vyzývá, 
aby pro Halič a Bukovinu jmenován byl generál gu- 
vernérem. 


19U 


16. října boje na ruské i francouzské straně trvají s hroznou 
urputností. Strašlivé krveprolití zuří zvláště v Haliči, odkud stále 
dojíždějí transporty raněných. Školy zařizují se naiazarety, nemoc- 
ných jest všude plno, ulice modrají se uniformami raněných vojá- 
ků invalidů. Do Kolína hlášeno 2300 raněných. — Paskvil na ně- 
mecké podmínky míru vymyslil francouzský poslanec Clémenceau: 
Německo žádá prý na Francii odstoupení všech kolonií, zřeknutí 
se severovýchodní Francie od St. Valey až k Lyonu, 10 miliard 
válečné náhrady, volný dovoz německého zboží na 25 let bez vzá- 
jemnosti, žádné odvody po 25 let, odevzdání 3 milionů pušek a 200 
děl, ochranu Němců bez vzájemnosti, vystoupení z trojdohody 
a spolek s Německem na 25 let. — Mezi francouzskými a německými 
aviatiky dochází k častým půtkám ve vzduchu. — Rakousko vy- 
dalo zákaz, platili účty a dluhy nepřátelským příslušníkům, v od- 
vetu za podobný zákaz v Anglii. 

17. října. Ve Francii započaly boje o Belfort. Na severu táhne 
se akce spojenců Francouzů a Angličanů od belgických hranic 
u Ypern a Courtrai až k St. Omeru a Calais, kdež prudce bojováno. 
Francouzi obsadili Lavantii, východně od Lilie. Francouzská jízda 
dostala se zde Němcům v týl, ale prý byla odražena. — Na Čer- 
ném moři došlo ke srážce mezi ruským a tureckým loďstvem. 
— V Severním moři na holandském pobřeží byly čtyři německé 
torpédky potopeny Angličany. V Deptfordu u Londýna vypukly 
nepokoje proti Němcům. — Japonský křižník „Takaciho“ zničen 
v zátoce Kiaučou minou. 

Hospodářské účinky války pociťují se stále více, zvláště drahotou a 
zmenšováním pekařských i uzenářských výrobků. Chléb za 24 hal. 
váží 60 gr, 1 kg mouky 0 stojí již 68 hal., vejce za kus 14 hal., 
1 litr petroleje 68 hal., 1 q bramborů 12 korun. Cena rakouských 
peněz valně klesla. Frank, jindy v kursu 86 hal. stojí nyní 1'90 K, 
německá marka má kurs 1 korunu 40 hal. Není jinak možno, je- 
likož vláda obsadila státní tiskárnu a tiskne plnou parou papírové 
peníze 2-korunové bez kontroly a záruky. Nedůvěra k těmto se 
množí a lidé mluví o hrozícím státním, bankrotu. — Organisace 
přádelen bavlny sděluje, že ze 4*7 milionů vřeten pracuje asi 45’7 
proč. Výroba obmezena jest pod polovinu výkonnosti. Cena příze 


73 


íiíjen 

stoupla o 30 proč. a zboží bílé i barevné zdraženo o 15 proč. Kau- 
čukové zboží zdraženo o 50 proč. — ftepaři vyslovují se pro ob- 
mezení řepního osevu. Rolníci hromadné odporodávají telata 
a mladý dobytek, avšak maso není levnější. Proti zbytečnému po- 
rážení dobytka zakročuje místodržitelství. — V Budapešti stojí 
metr. cent pšenice 41 K, žita 33‘50 kor. — Rakouské ministerstvo 
vydalo výkaz o zahraničním obchodu za měsíc srpen, kterýž, jako 
první válečný měsíc, přinesl arci velmi ostré stlačení cifer zahra- 
ničního obchodu. Nejen že zámořský obchod i obchod s nepřátel- 
skými státy byl úplně zastaven, ale i obchod s neutrálními státy 
a s Německem utrpěl skorém úplným zastavením dopravy po větší 
část měsíce. Ve styku s celní cizinou činil v srpnu dovoz 94*7 
mil. kor. proti 268*6 mil. kor. před rokem a poklesl tedy skorém 
na třetinu. Vývoz činil pouze 30*4 mil. korun proti 215 mil. kor. 
před rokem a poklesl na méně než sedminu. Pozoruhodno jest, že 
dovoz byl třikráte větší než vývoz, takže přes celkově nepatrný 
ruch v zahraničním obchodu činilo přece pasivum 64*3 milionů 
korun, tedy více než před rokem. Tento výsledek osvětluje nyní 
také jasněji poptávku po cizích valutách a stoupání ažia u nás. 
Pokles dovozu v srpnu vykazují: uhlí a koks o 190*1 mil., 

surová bavlna o 15*9, vlna o 10, semena o 3*8, vejce 5*2, kůže o 5*5, 

peří o 2*1, vydělaná kůže o 5*1, příze o 8*3, textilní zboží o 8*6, 

nedrahé kovy o 7*5, stroje o přístroje o 9*6, chemické výrobky o 4*4 
mil. kor. Vývoz klesl: dříví o 19*2, cukru o 13*2, vajec o 11*7, 
konfekčního zboží o 8*8, příze o 7*9, bavlněného zboží o 7*5, vlně- 
ného zboží o 5*6, skleněného zboží o 7*4, dřevěného zboží o 6*4, 

koženého zboží o 5*2, kovového zboží o 4*4, uhlí a koksu o 6*1, 

dobytka o 5*6, kůží o 6*6 mil. kor. V prvních osmi měsících t. r. 
dovezeno za 2250*4 mil. kor. (+34*6 mil. proti loňsku) a vyvezeno 
za 1600*3 mil. kor. ( — -149*7 mil.). Pasivum činí 650*1 mil. kor. proti 
465*8 mil. kor. před rokem. — - Cifry obchodu Předl it.avska s Uhrami 
dokládají jak za války klesl odbyt zboží na domácím trhu. Dovoz 
z Uhei* do Předlitavska činil v srpnu pouze 58 mil. kor. proti 
115 mil. kor. před rokem a vývoz do Uher činil dokonce jen 35 
mil. kor. proti 130*6 mil. kor. loni. Zajímavo jest, že vývoz z Před- 
litavska do Uher byl větší, než vývoz z celé říše do ciziny. Pokles 


74 


19U 


vývozu do Uher postihl značné rakouský průmysl, který také 
nese převahou pokles vývozu do celní ciziny. Příznaěno jest také, 
že v srpnu byl vzájemný obchod pro nás pasivní, kdežto v nor- 
málních dohácli jest vždy aktivní. 

Kulturní. Ve většině českých měst a na Moravě vesměs 
jsou veškeré školy zavřeny a v nich sténají mrzáci; jen 
v Praze dosud činěna výjimka, že ve velké části škol 
povoleno vyučování. Nyní však se oznamuje, že 26. října 
budou všechny školy proměněny v lazarety. — Knih- 
kupecký trh jest úplně zaražen, celá řada časopisů, jež 
měly nyní nastoupiti nový ročník, byla zastavena, jeli- 
kož expedice dochází zpět z poznámkami: jest na vojně 
— zabit — nezvěstný aneb není peněz na literaturu. 
Vydavatelé tuší, že tyto poměry novým opakovaným 
odvodem starších mužů ještě se zhorší. Mezi literáty a 
umělci se rozmáhá hlad — příšera! Ve válce umlkají 
Musy, ani není nálady, psáti a tvořit i. Autor této knihy 
napsal povídku časovou a zadal jistému listu. Úsudek 
redaktora zněl: „Za normálních poměrů vytisknu ji 
hned, dnes nesmím. Dostal byste rok a já půl roku ža- 
láře, protože jest tam líčen opilý voják. My nesmíme mít 
opilé vojáky, jen samé charaktery, nesmíme prohrávat, 
jen vyhrávat. Udělejte z našeho vojáka Srba a pan cen- 
sor jej smlsne jako malinu. To se smí.“ — Redaktoři ne- 
smějí pod obrázky dává ti tituly: „rozstřílená" ka- 

thedrála v Remeši, ani „poškozené" město a pod., nýbrž 
pouze: kathedrála v Remeši, Antverpy, pohled na město 
atd. 

18. října. Bitvy na severovýchodu i na západě jsou stále 
v proudu, neoznamuje se však nic zvláštního. O srbském bojišti se 
vůbec mlěí. Ačkoli bylo již ohlášeno 11. října, že Rusové ustoupili 
od obléhání Přemyšlu, přiznává se nyní, že jest přece z východní 
strany bombardován a ruská bitevní čára se prostírá u Sánu, 
tedy západně od Přemyšlu. Délka celé ruské bitevní čáry činí přes 
500 km od Varšavy ke Koženicím, Přemyšlu a Černovcům v Bu- 
kovině. 


75 


Rí jen 


Československé družiny bojují pod gen. Brusilo vem 
v ruském vojsku a dobývají si všude vážnosti. Ing. Ota- 
kar II ušák s mnohými jinými krajany v Rusku utvo- 
řili tyto dobrovolnické družiny. Husák napsal k tomu 
cíli brožurky a letáky: „Epištoly zajatcům 41 a „Epištoly 
k vojákům 44 a „Epištoly k občanům 44 . Agitací touto ší- 
řila se propaganda, získáváni noví legionáři, takže po- 
čet jich záhy stoupal. 

Němci v odvetu za včerejší ztrátu čtyř torpedovek zničili 
v zátoce Severního moře anglický ponorný člun. — V Anglii byly 
uspořádány bouřlivé ovace Belgičanům a přísaháno, že Belgii 
bude vráceno její panství. — Dle vydaných dosud 28 seznamů 
ztrát mělo Rakousko celkem 53.913 ztrát na mužstvu, mrtvých 
7690 a zajatých celkem jen 284. Tolik jistě již Čechů uteklo k Ru- 
sům. Jinak by muselo mít. Rakousko pramalinkou armádu. 

19. října. Bitva na severozápadě mezi Ruskem s jedné 
a spojeným Německo-Rakouskem s druhé strany, trvá již přes 
týden, označuje se teprve za „přípravnou 11 . — Francouzské a ang- 
lické vojsko spojilo se s belgickým u Gentu v Belgii a bitvy odtud 
táhnou se k Ypern, Calais i St. Omer v sev. Francii. — Francouzi 
nabyli pole východně od Estaires a obsadili Eavantie. l T Dunker- 
que a jihozápadního Seelandu anglické lodě bojují. — Anglické 
loďstvo ostřeluje pobřeží u Ostende a Nieuportu, jež Němci obsadili. 

— 5000 Belgičanů, kteří se nemohli spojiti s Francouzi ani prchnout 
na anglické lodě, bylo Němci zajato. Obyvatelstvo belgické počtem 
8000 opět se vrací do svých domovů — Srbové vpadli do Albánie. 
Bulharské čety znepokojují Nové Srbsko. — Japonský velitel nabídl 
Kiaučau čestnou kapitulaci, jíž Němci zamítli. 

Hospodářské. Státní zastupitelství v Bordeaux zabavilo 8 německých 
obchodů s vínem. — Porta oznámila, že záliv smvrenský uzavře 
cizím válečným lodím. — Australská vláda zakázala vývoz uhlí. 

— V obyvatelstvu rakouském, zvláště českém, jest nespokojenost, 
že od nás vyváží se uhlí a potraviny do Německa. 

Vojenské. Velké hmoždíře, pořízené z peněz našeho poplatnictva. po- 
užívají Němci proti Belgii. — Nejnovější odvod starých mužů stal 
se na nátlak Německa, které prý si naléhavě žádalo 1 milion vo- 


76 


19U 


jáků na pomoc. Když rakouští odpověděli, že nemají pro nové 
vojáky oděvu a zbraně, odvětil Vilém, že si naše vojáky sami 
oblečou a ozbrojí. Jsme tedy pod komandem Pruska. — Dle po- 
věstí císař František Josef zešílel, chodí a stále salutuje; přišel prý 
v ruských bankách o dvě miliardy. Rakousko jest bez vládce 
a nezodpovědná katnarilla dělá si s národy co chce. — Němci 
činí se co možná směšnými; po zamítání francouzských slov chtějí 
teď vídeňští holiči vypovědět hoj „anglickému vousu' 1 . 

Rakouská justice. Dnes popraveno u Stryje jedenáct sedláků z haličské 
obce Synovrudské Vyžilé na udání jediného svědka, 251etého Semka 
Mussaka ze Synova, že ukazovali Rusům cestu a drancovali. Roz- 
sudek vynesl dr. Zagorski, jenž dal popraviti na sto lidí, a potvrdil 
gen. major Petr Iloffmann. Po popravě zjištěno, že odsouzení byli 
zcela nevinni. 

20. ř í j n a. Rakouští prý dobyli na Rusech výšin Magieru 
a Tyčkovic, dále Stryje, Jasině a Seretu. Rak. úřední zpráva zmi- 
ňuje se teprve nyní o útoku francouzského loďstva dne 17. října 
na dalmatské pobřeží Punta ďOstro a 18. října na přístav Bar, 
při čemž opět jen nepatrné škody byly způsobeny a franc. loďstvo 
prý odtáhlo s nepořízenou. — Francouzi bojují s Němci u Nieportu 
v Belgii. — Anglický král Jiří vrátil německé řády. — Pol. zbroj- 
mistr Potiorek ohražuje se proti „domnělým" vítězstvím Srbů. Kde 
Rakušani ustoupili, stalo se dobrovolně, zvláště u Karjačice, na 
hřebenu Gučevskérn a planině Romaňské. — Švýcarská spolková 
rada povolila další úvěr 250 mil. franků na rnobilisaci. — Norsko 
zakázalo vývoz kaučuku a surové gutaperči. 

21. října. Na ruském bojišti zápas na Sánu trvá; na levém 
břehu Visly u Varšavy Rusové Němce hrozně porazili. — Raku- 
šané obsadili v Karpatech průsmyk jablonický a v Bukovině Seret, 
což se uvádí za důkaz, že Rusové nejsou v Uhrách, i z Bukoviny 
jsou na ústupu. Obléhatel Přemyslu, gen. Dimitriev obdržel od 
cara řád sv. Jiří, z čehož -se soudí, že Přernyšl padl. — Rakušané 
nastupují své třetí tažení do Srbska u Mitrovice přes pon- 
tonový most na Sávě. — Na severu Francie a v západní Belgii 
od Calais až po Gent zuří prudké boje spojených Francouzů, Angli- 
6anů a Belgů proti Němcům. — Francouzské ztráty obnášejí prý 


77 


Říjen 


(lo konce září 150.000 mrtvých, 550.000 raněných. — Od Rusčuku 
pluje po Dunaji do Srbska 21 vlečných lodí s ruskými dobrovol- 
níky a válečným materiálem. — Anglický parník „Glitze" potopen. 

Strašný požár se šíří. Mezi Anglií a Francií s jedné 
a Španělskem i Portugalskem s druhé strany učiněna smlouva, že 
Španělsko vyšle přes Pyreneje 200.000 vojáků a Portugalsko 50 tisíc. 
Pro tyto jest již připraveno v Gibraltaru 10 dopravních lodí. — 
Italové obsadili Valonu. — Mezi italskými socialisty šíří se linuti 
pro válku s Rakouskem; akci vede Musolini, ředitel listu „Avanti". 
— V Čechách časopis agrární „Venkov" píše pro svolání říšské 
rady. — - Vídeňský vojenský list „Danzers Aririee Zeitung" vyslovuje 
se ostře proti německým listům, hanobícím soupeře: „ — nenadá- 
váme (?) velkým vojskům proti nám stojícím, přiznáváme dokonce, 
že tyto armády jsou dobře vedeny, výborně opatřeny, znamenitě 
vyzbrojeny. Tato novinářská válka je úplně bezcenná. Vzdáváme 
se takových povzbuzujících prostředků tím radostněji, že toto pod- 
ceňování nepřítele dosud způsobilo jen škodu a nikdy prospěch." 
List tento však sám před válkou tituloval Srby „všiváky a psy". 
Kdyby byl měl tehdy ten rozum jako dnes, mohlo býti lépe a bez 
války. Jaký to obrat, řízením božím? 

Soukromé zprávy sdělují: Situace Němců na francouzském bojišti je 
zoufalá, na severu jsou obklíčeni a jejich čára jest na dvou mí- 
stech proražena, Francouzi jsou v Lotrinkách. — • Rusové postupují 
v Haliči k Rešovu, jenž dělostřelbou zapálen. Rusové ve vítězné 
bitvě u Radomi zajali 30.000 Němců. Báchorky o německých 42 cm 
dělech se korigují: Němci mají pouze 2 taková děla, která jsou 
již vypotřebována. Rakousko má rovněž 2 podobná, z nichž jedno 
jest v Přemyšlu, druhé v Pul ji. Avšak Rakousko má asi 40 děl 
motorových, ráže 42 cm, z nichž půjčilo Německu 12; z těch jest 
právě 8 u Škodů v Plzni ve správě, takže Němcům zbývají 4. Ra- 
kousko mělo celkem 4600 děl, z nichž ukořistili Rusové a Srbové 
1600; nedostatek ten se doplňuje, ve Škodovce pracuje se dnem 
i nocí a zhotovují se průměrně 1 — 2 děla denně, která po zkoušce 
ihned jdou na bojiště. — Rusko má prý vybraných 40.000 vojáků 
Čechů z Volyňska a pod., kteří po vtrhnutí do Čech zde zůstanou 
jako domácí stráž. — V Německu získalo rakouské vojsko špatnou 


78 


19U 


pověst, zejména co se týče zásob a výzbroje, jež jsou mizerné. Neví 
se, kam ohromné náklady každoroční plynuly. Důstojnictvo ra- 
kouské ukázalo prý se neschopným a Rakušanům velí němečtí 
důstojníci! — Císař František Josef jest prý těžce nemocen. 

Kulturní. Pěvecké sdružení pražských učitelů těžce je ochromeno ve 
své činnosti válkou. Ze 48 členů 31 pěvců povoláno bylo do 
zbraně. Na některých školách jsou mezery ohromné; na pr. z de- 
setitřídní školy obecné na Maninách je 7 učitelů na vojně. 

Zdravotní. Cholera zjištěna dále v liohenemsu (okres Feldkirch, Vor- 
arlberg) a v Josefově (okres. Kr. Dvůr nad Labem, Čechy), dále 
v okresu olomouckém po jednom případě v Černovíře a na Nové 
Ulici, jakož i 3 případy v Ilodolanech. V liohenemsu, Josefově, 
Černovíře a Ilodolanech jde o osoby, které přibyly ze severního 
bojiště. 

22. ř í j n a. Anglie hodlá zakročiti v Holandsku, jež po Rýně 
dopravuje životní potřeby do Německa. Japonsko chce útočiti na 
holandskou Indii. Japonsko prohlásilo Portě, že v případě války 
proti Rusku bude všemi silami státi na straně Anglie a Ruska. 

— Čára bitevní ve Francii posunula se do Belgie a táhne se od 
Nieport — Ostende, Ypres, Lilie, Arras, Albert, Laon, Remeš, Verdun, 
Toul, Epinal až k Belfortu. Němci jsou tudíž na ústupu. Anglické 
lodi bombardují Westeml. Belgičané zakopali se na 30 km, a hájí 
se usilovně. — Na ruském bojišti dle německé zprávy není nic 
nového, Rakušané vtáhli prý s hudbou do Černovců v Bukovině. 

— Rusové vyklidili Kolomyji. (?) — Japonci obsadili německé 
ostrovy Mariánské, Karolinské a Maršálské. — Rakouské vojsko 
vypudilo z Bosny opět nepřátelské srbské čety na silnici Mokro — 
Rogatica. — Itálie mobi lisuje zeměbranu. — 40 anglických váleč- 
ných lodí, podporovaných francouzským dělostřelectvem z Lovčenu, 
bombardují již několik dní rakouský Kotor. — Anglické loďstvo 
manévruje u Dardanel. — Tři anglické parníky obchodní potopeny 
německým „Emdenem ". 

Kulturní. Belgické časopisy přesídlily do Londýna. 

Vystěhovalectví. Na Moravě mezi Kyjovem a Svatobořicemi staví 9tát 
baráky pro 7000 haličských uprchlíků-židů. 


79 


vynikající President Spojených států amerických 
Woodrovv W i 1 s o n. 
HLAVY Francouzský ministerský předseda 
G. Clemenceau. 

Říjen 


Persekuce. Ze Sriemu a. z Dalmácie transportováno do Varaždínu dříve 
1255 a nyní opět 615 srbských „velezrádců". 

Zdravotní. Dle zprávy zdravotního oddělení rak. ministerstva vnitra 
zjištěny 3 případy asijské cholery ve Vídni, 2 případy ve Wolfs- 
bergu (Korutany). Dále vyskytlo se v Haliči ve dvanácti osadách 
úhrnem 120 případu. 

Hospodářské. Rakouská vláda nařídila dozor nad cizími podniky 
a pojišťovnami. 

23. října. Na celé čáře ruské mezi Lyckem (v Německu), 
Varšavou, lvangorodem, jižně k řece Sánu se bojuje. Rusové pře- 
kročili San. — Mezi Severním mořem a La Bassée trvá prudká 
bitva, rovněž mezi Arrasem a Oisou. V Argonách mezi St. Huber- 
tem a Four de Paris získali Francouzi půdu, v krajině Woewre 
odrazili útok Němců, rovněž na Champion. Francouzi zde po- 
stoupili na Montmedy. — Na řece Sávě potopil se nárazem na 
minu rak. monitor „Temes“. — Norský parník „Heimland“ plující 
z Amsterodamu se potopil; též švédský parník „Alice“ s nákladem 
koksu potopil se u Lovestoflu, naraziv na minu. — Dosud prý 
padlo ve válce 21 francouzských generálů. 

Hospodářské. Rakousko nařídilo dozor nad cizozemskými podniky, ze- 
jména, aby nezasílaly přebytky nepřátelským majitelům. 

24. ř í j n a. Xa ruském bojišti západně od Augustova obnovili 
Rusové útoky na německé území. — Italské „Secolo" prozrazuje 
ústup Němců od Varšavy (20. října), stalo se tak proto, že Rusové 
jejich levé křídlo u Novogeorgievska obešli. Náčelník gen. štábu 
německého šl. Moltke „hodil se marod" a nahrazen šl. Falken- 
haynem, dosavadním ministrem vojenství. — Car Mikuláš udělil 
vrch. veliteli velkoknížeti Nikolaji Nikolajeviči řád sv. Jiří. Rusko 
hrozí Bulharsku ultimatem, dovolí-li dále Němcům přes Bulhar- 
sko dopravovali střelivo do Turecka. Bulharským studentům 
v Rusku nařízeno do 24 hodin opustiti Rusko. — Na francouzském 
bojišti u Toulu nabídli Němci Francouzům příměří (pod záminkou 
pochování padlých), jež Francouzi odmítli. Anglie vyslala ke Calais 
a Dunkerku nových 206.000 bojovníků, Francouzi rozmnožují se 
o půl milionu. Na Aisně Francouzi pokročili kupředu, také u Me- 
ninu Francouzi a Angličané značně postoupili. V belgické armádě 


82 


Í9U 


bojuje mnoho Husů. — Německo zajalo 16 belgických starostů. 
Belgický stát zastavil platy, jelikož Němci od 1. října vybírají 
daně v Belgii. — Rak. vláda varuje ty, kdož mluví telefonem, aby 
nesdělovali válečné novinky, jelikož hovory jsou kontrolovány. 

Hospodářské. Pražská obch. komora vyslovuje vzhledem ke hrozící 
drahotě tyto požadavky: 1. aby cla na obilí byla ihned zrušena, tak 
aby ze zemí neutrálních, zvláště z Rumunska, obilím bohatého, 
mohlo se přivážeti obilí — ovšem i jiné potraviny — za dostupné 
ceny přiměřené; 2. aby zakázán byl ihned všechen vývoz potravin 
— masitých jako moučných a jiných — z Rakouska-Uherska do 
všech států sousedních; 3. aby zjištěno bylo množství potravin 
v naší říši, a to, pokud se týká obilí, nejen zrna, nýbrž také obilí, 
dosud v klase chovaného; i. aby stanovilo se, za jaké nejvýše pří- 
pustné ceny smí se prodávat obilí, mouka a jiné potraviny, čímž 
zamezí se jimi lichva ve velkém a v malém; 5. aby všemožně se 
šetřilo potravinami pro lidi, tak sice, aby se nedovolilo přílišné 
zužitkování bramborů k pálení lihu, ani krmení dobytka živnými 
látkami lidu za potraviny sloužícími; 6. aby držitelé potravin — 
výrobci jich, průmyslníci mlýnští i obchodníci vůbec — velcí jako 
malí — byli úředně nuceni prodávati potraviny za ceny nejvýše 
přípustné a nesmějíce je na skladě zadržovat; 7. aby nebyla po- 
rážena zvířata chovu hospodářského nad běžnou nutnou potřebu: 
8. aby se zostřil dozor na prodej potravin ve velkém i v malém 
zřízením stálých komisí úředních, tak aby jednak neprováděla se 
jimi lichva, jednak aby prodávány byly v dobré a cenám jich při- 
měřené jakosti. — Poslanec Steinwender, dříve finanční zpravodaj 
parlamentu poradil vládě rakouské, jak si pohodlně pomůže k pe- 
nězům na válku, totiž, ať tiskne nezaložené bankovky (státovky 
á 2 — 5 kor.?), neboť tiskací stroje státní tiskárny snesou všecko. 
Vláda to skutečně z nouze udělala a vydata t. zv. „pokladniční 
poukázky". Nyní opět týž Steinwender uveřejnil v „Prager Tag- 
blattu" úvahu další. Jde prý o několik miliard a lze prý domysliti. 
jak velké bylo by zúročení takové půjčky. Tiskem „pokladničních 
poukázek", které prý (?) stát uložil u cedulové banky (?) na 1% 
úroků, suspendoval však stát bankovní zákon. Proti tomu vyslo- 
vují se četné české listy: Nár. Listy, Nár. Politika, Právo Lidu, 


83 


Říjen 


Čas atd., které uvádějí, že úrok vlastně (a také škody) platí obe- 
censtvo, jež bankovky vyměňuje a drží v oběhu, a že nelze trvale 
oběh takovýchto bankovek zvyšovati. Steinvvender to také uznává; 
prostředky takto získané stačí prý na 3 — 4 měsíce (!) a proto na- 
vrhuje zase prémiovou (losovou) půjčku a dávku ze jmění jednou 
pro vždy, ve výši 1 — 2% (vlastně 3%), splatnou v několika letech, 
která by jen v Rakousku bez Uher vynesla až dvě miliardy (a zne- 
hodnotila všecky nemovitosti. Pozn. red.). Poslanec Hegedůs sdělil 
vládní úmysl, uvaliti válečnou daň na základě daní z příjmů pro 
zámožnější třídy. — Spolková rada v Německu stanovila maximál- 
ní ceny obilí: pšenice 30 K, žito 26.40 K. 

V Londýně ustavila se strana míru, jež chce působiti k tomu, 
aby tato válka byla poslední. Vůdci jsou bývalí ministři Treve- 
lyan, Morley a Rurns, a dělnický předák Macdonald. 

Kulturní. Jednota výtvarných umělců, aby poněkud po- 
mohla výtvarníkům, uspořádala v Obecním domě praž- 
ském umělecký trh. Dům umělců Rudolfinum jest pro 
takové podniky uzavřen, stal se lazaretem. 

Persekuce. V Praze na magistrátě zatčen rada Matějov- 
ský a 5 jiných úředníků pro rozšiřování válečných zpráv, 
které nebyly Rakousku příznivý. 

Prof. Masaryk zajel potají do Holandska, aby navázal sty- 
ky s vynikajícími osobnostmi zahraničními a získal in- 
formace o mezinárodní situaci ve smyslu osvobození 
Čech. 

23. října. Operace a zuřivé bitvy na ruském bojišti sahají od 
Augustova (Leku), Plocku, Jaroslavi a Samboru. Boje východně od 
Přemyšlu ustaly. 

Československé družiny legionářské v Rusku se množí pří- 
chodem českých zajatců a přeběhlíků, kteří nechtějí 
sloužiti Rakousku. Redaktor Bohdan Pavlů jako 
praporčík přechází s malou četou k Rusům. Byli vřa- 
děni do III. armády ruské, vyznamenávají se husitskou 
chrabrostí, takže gen. Radko Dimitriev v Jaroslavi všem 
tisknul ruce a svěřuje jim nejdůležitější služby hlíd- 
kové. 


84 


191 4 


Na francouzském bojišti zápolí se hlavně v Belgii mezi Nieu- 
portem a Dixmuidem, pak u Arrasu. 0 části jižní (Verdun — Bel- 
fort) německé zprávy mlčí. Francouzské zprávy sdělují franc. po- 
stup na východ od Nieuportu, odražení něm. útoků od moře až 
k Arrasu, postup ve Woevru k mortmartreskému lesu a od Thia- 
courtu k lepréteskému lesu u Po,nt á Moussonu, dále dobytí záp. 
od Argon obce Melzicourtu. Akce belgické a francouzské vydatně 
podporuje anglické námořní dělostřelectvo, jež působí Němcům 
velké ztráty, bombardují pobřeží. 

26. října. V Ruském Polsku u Ivangorodu a v Haliči u Ja- 
roslavi a Přemyšlu zuří strašné boje. Z Vídně hlásí se značné 
ztráty. Německý hlavní stan sděluje útok německý západně od 
Augustova a velké ruské útoky jihozápadně od Varšavy; severně 
od Ivangorodu překročily nové ruské armádní sbory Vislu. — 
O francouzském bojišti týž sdílí pokračování v bojích u ypreského 
průplavu. Francouzské zprávy úřední označují snahy Němců pro- 
niknouti kupředu na frontě Nieuport, — Dixmuiden za bezvýsledné. 
— V Bosně dle rak. zprávy úřední zatlačeny srbsko-černohorské 
sbory u Višegradu a Gorozdě za Dřinu; v Srbsku ztekli Rakušané 
dvě posice u Ravnje v Mačvě. — Papež Benedikt XV. usiluje u cí- 
saře Františka Josefa o mír. — V Praze sociálně dem. poslanec 
Šmeral ostře píše ve Več. Práva Lidu proti snahám předsedy za- 
vřeného rakouského parlamentu o celní unii a područí Rakouska 
k Německu, jež označuje za nevčasné a netaktní. 

27. října hlásí se francouzský postup v kraji Arrasu a řeky 
Sommy, zvi. u Rosierem-Santerre, též u Verdunu a Pont á Mous- 
sonu. — Jihozápadně od Ivangorodu 'bojují rakouské sbory proti 
přesile. Severně od Ivangorodu překročili Rusové Vislu. — Německé 
aeroplany bombardují prý Varšavu, kdež dle něm. zpráv zuří po- 
vstání a jsou četné 10 — 141eté osoby mrtvy a raněny. — V Bosně 
zatlačeni Srbové a Černohorci u Višegradu a Gorozdu za Dřinu. — 
V Jižní Africe v Kapském městě vypuklo povstání proti Angli- 
čanům. 

Persekuce. Zeměbranecký voj. soud v Terezíně odsoudil redaktora za- 
stavených „Hořických Novin“ Jos. Jirku na 9 měsíců do těžkého 
žaláře. 


85 


Zdravotní. Dle úř. zpráv jest v Josefovské nemocnici dvacet nemocných 
cholerou, na Král. Vinohradech čtyři; dále zjištěny tri případy 
asijské cholery ve Vídni, čtyři případy v Schónkirchenu (okres 
Gánserndorf) a dva případy v Kremži v I)ol. Hakousích, dále jeden 
případ ve Walsu v Hor. Hakousích, třu případy ve Wolfsberku Ko- 
rutany), jeden případ v Karlíne (Čechy), dále po jednom případu 
v Černovíře a Hodolanech (okr. olomoucký), v Hranicích a v Ko- 
jetíně (okr. přerovský) na Moravě, dále třináct případů v Opavě 
a pět případů v Těšíně (Slezsko). V Schónkirchenu jedná se 
o uherské zemědělské dělníky, v ostatních případech, vyjímaje 
onemocnění v Hodolanech a v Kojetíně, jakož i jednoho případu 
v Těšíně, o osoby, které přibyly ze severního bojiště. V Haliči vy- 
skytly se, podle zprávy ze dne 27. října, dva případy v Lukanovi- 
cích (okr. Brecko) a tři případy v Podzwierzynci. 

Poláci v Praze. Nový časopis „Wiadomosci Polskie z Pragi“, 
jejž rediguje dr. T. Kowalski, zavádí štvavé útoky proti 
Praze, obecenstvu a osobám v českopolských stycích za- 
sloužilým, a denuncuje: kdyby prý přišli Rusové, jak 
nadšeně by byli vítáni. Proti tomu se ohrazuje protek- 
tor Klubu Polského a senior Polské kolonie v Praze, 
ryt. ze Sasu -T o w a r n i c k i , „Nár. Politika 41 a knihkupec 
Hovorka. 

28. října jest tomu tři měsíce co Rakousko vypovědělo 
Srbsku válku. Rakouský gen. štáb nechal si na tento den ohlášení 
strašné porážky, jež Německo a Rakousko utrpělo již 23. a 24. října, 
což činí těmito slovy: „V Polsku muselo německé a rakouské vojsko 
vylinouti (?) se před novými ruskými silami, jež postupovaly od 
Ivangorodu, Varšavy a Nov. Georgěvska. „Odpoutání od ne- 
přítele bylo provedeno bez velkých obtíží. “ (!?) Něm. hlav. stan 
ohlásil událost stejnými slovy. Ruský hlav. štáb píše o tom takto: 
„Dne 23. a 24. října porazilo ruské vojsko několikráte německé 
předvoje, když obsazovalo posice na řekách Ravce, Skiernievice 
a Rylce. Města Lovič, Skiernievice a Rava byla dobyta bodákovým 
útokem. Rakušané, kteří spolu s Němci jsou na ústupu na cestě 
k Radomu. dostali posily; využívají nyní lesnaté pahorkaté krajiny 
a kladou našemu útočnému pohybu tvrdošíjný odpor. Boj na těchto 


19U 


místech nabyl velkého rozsahu. Na břehu Sánu a jižně od Pře- 
myslu pokračuje se v rozhořčených bojích. Pokus Rakušanů obe- 
jiti levé ruské křídlo jižně od Přemyslu se nezdařil. “ — Němci 
měli jisté vítězství, proto nabídli korun, princi čestné velení. Zatím 
však naběhli do pasti, z níž s holými životy prchli princ i gen. 
štáb a křídla armády. Celé jádro vojska učiněno neškodným. Ru- 
sové zajali 1811000 (?) Němců, ukořistěno přes 1000 automobilů, 
asi tolikéž děl, strojní pušky, celý muniční park. Přes 50.000 Němců 
padlo neb bylo raněno. Tak hrozné porážky neviděl svět. — Na 
tento den ponechala si také rakouská justice vynesení rozsudku 
nad Principem a ostatními spoluvinníky atentátu sarajevského. 
Obžalovaný Ranilo llič, Yeliko Čubriloviě, Nedo Kerovič, Misko Jo- 
vanovič a Jakov Milovic* byli odsouzeni k smrti provazem, Mitar 
Kerovič k doživotnímu těžkému žaláři, (lavrilo Princip, Nedelko 
Cabrinovič a Trifko (irabec k těžkému žaláři na 20 let, Vaso Cu- 
brilovič k těžkému žaláři na. 16 let, Cvjetko Popovič k těžkému 
žaláři na 13 let, Ivo (iraničevič a Lazar Gjukič k těžkému žaláři 
na 10 let, Cvijan ŠtěpanoviČ k těžkému žaláři na 7 let., jakož i 
Branko Zagorač a Marko Peřin k těžkému žaláři na 3 roky. Obža- 
lovaní Jovo Kerovič, Blagoje Kerovič, Nikola Forkapec, Dragan 
Kalember, Mico Misič, Obren Miloševič, Ivan Nomcinovič, Franjo 
Sadilo a Angelo Sadilo byli týmž rozsudkem dle § 271/3 tr. ř. osvo- 
bozeni. — O bojích u Nieuportu — Dixmuidenu sděluje něm. úřední 
zpráva, že obdrželi Belgičané značné posily; 16 angl. lodí bojuje 
proti něm. pravému křídlu, u Ypres situace nezměněna. Londýn- 
ská zpráva však píše: Němci narazili u Liliu na oddíl indického 
vojska, který byl v záloze. Nastal divoký boj, při čemž Indové 
útočně postupovali a. odrazili Němce za těžkých ztrát. Spojenci za- 
jali mnoho Němců. I Soissonu a Berry au Bac skončil dělostřelcký 
boj úspěchem Francouzů, kteří zničili několik nepřátelských ba- 
terií. — Rakouské voj. velitelství rozpustilo černovskou (Bukovina) 
obecní radu a jmenovalo vládního komisaře; šíří se zprávy o hro- 
madných popravách, jež se úředně dementují. Na levé straně Pru- 
tu trvají boje. — Rekové vtrhli do Kpiru. — VI Srbsku dobyli Raku- 
šané osady Ravnje. — Náčelník gen. štábu Conrad šl. z Hotzen- 
dorfu přeje si: „naše úřední zprávy mají býti přesné, jasné a beze 


87 


Říjen 

všech okolků". Konečně! Ale starý švindl v Rakousku nepomine! 
Rakousko nemůže bez podvodu existovati. — Dosavadní ztráty 
Rusů vypočítává „Rundschau" takto: V počátečních bojích 15.000, 
u Krasníka a Lublína 45.000, u Zamošče a Komárová 40.000, v první 
bitvě u Lvova 45.000, v druhé bitvě u Lvova 30.000, u Rawy Ruské 

30.000, při postupu do střední Haliče 15.000, v bojích u Přemyšlu 

40.000, při ústupu od Přemyšlu 15.000, při přechodu do Karpat 

30.000, v bojích na Sánu 25.000, u Medyky-Samboru 40.000, u Stryje 

15.000, u Sandoměře a Ivangorodu 35.000 mužů. Dohromady v bo- 
jích s Rakouskem 420.000, v bojích s Německem pak 340.000 mužů 
(z toho za bojů na Visle 00.000 mužů). K tomu počítá odborník vo- 
jenského deníku vídeňského 380.000 nemocných a odhaduje tedy 
celkově dosavadní ztráty ruské (mrtví, ranění, zajatí, nemocní) na 
více než 1,100.000 mužů. Tím ovšem dává německý list na srozumě- 
nou, že německé a rakouské ztráty na vých. bojišti jsou při nej- 
menším také tak velké. A béřeme-li ještě ztráty rakouské v Srbsku 
a německé v Belgii a Francii, stojíme u ohromných číslic asi 2 Ví 
milionu. Kdybychom počítali ještě ztráty Srbů, Belgů, Francouzů 
a Angličanů nízko na 1 milion, nejsme daleko od 4 milionů ztrát, 
po čtvrtletní válce. A což nemoci, cholera..." 

Zdravotní. Zjištěny byly bakteriologicky 2 případy asijské cholery ve 
Vídni a 2 v Klosterneuburku, 1 případ ve Vid. Nov. Městě, 1 případ 
ve Wolfsbergu v Korutanech. 1 případ v Plzni, 5 případů v Josefově 
v Čechách, po 1 případu v Kroměříži a v Křelově na Moravě, 5 pří- 
padů v Hodolanech na Moravě, 20 případů v Opavě, 1 případ v Or- 
lové ve Slezsku. Vyjma případ v Kroměříži a v Hodolanech jde 
vesměs o osoby, přibyvší ze severního bojiště. V Haliči událo se 
100 případů. 

29. října sděluje něm. hlav. štáb: Na severovýchodním bo- 
jišti pokračuje útok našeho vojska (?). Rak. štáb: Na severových. 
bojišti nedošlo k větším bojům. V minulých dnech byly úspěšně 
odraženy pokusy Rusů proniknouti k Turce (v Karpatech). — Z Bel- 
gie zní zpráva něm. hlav. štábu, že záp. od Lilie učiněny pokroky, 
v argonském lese nepřátelé vypuzeni, jihových. od Verdunu odra- 
žen prudký franc. útok, východně od Moosy rovněž. Naproti tomu 
franc. úř. zpráva dí: mezi Yserou a v okolí Lensu v žádném bodě 


88 


19U 


nebyli jsme zatlačeni, naopak mezi Ypernem a Roulersem jsme 
pokročili. Dělostřelecký souboj u Soissonu dopadl v náš prospěch. 
Východně od Nancy zahájili jsme ofensivu a nepřítele zatlačili, 
jižně od Dixrnuidenu jsme poněkud pokročili. — Anglický parník 
„Manchester 41 potopen minou. — Teprve nyní dovídáme se o bojích 
v Alsasku zpráv, v nichž vysvítá, že Francouzi téměř stále tam 
byli usazeni. „Frankfurter Zeitung" sděluje: „Francouzský gene- 
rální štáb začal v Alsasku s ofensivou. Levé křídlo mělo hájit hra- 
nici, střed měl prorazili linii Mety — Štrasburk a pravé křídlo mělo 
vpadnout částečnou rovinou kolem Belfortu tak zv. „belfortskou 
dírou 14 do Alsaska, provést boční pohyb a vrazit nepříteli do týla, 
Proto vyrojily se silné francouzské oddíly hned po vyhlášení války 
do ■pohoří Vogéz, které spadá do Francie mírným spádem, zatím co 
v Německu spadají srázným úbočím, a německé pohraniční oddíly 
byly nuceny ustupovat. Zadržovaly nepřítele, aby získaly čas. 
K rozhořčeným bojům došlo u Altkirchu a Tagsdorfu. Nepřítel 
vnikl po 7. srpnu do Mýlhúz, usadil se tam se VII. sborem a zá- 
roveň obsadil celou Sundgau a vogezské údolí. 9 srpna byli Fran- 
couzi překvapeni německým útokem a 10. vyhnáni z města. Ně- 
mecké vojsko hledělo je za.tlačiti ke švýcarským hranicím, ale 
nepřítel ustoupil k Belfortu. Došlo k celé řadě bojů ve Vogezách, 
z nichž nejurputnější byla bitva na Dononu, kdež 14. srpna byla 
poražena německá dělostřelba ze Schinnecku. Hned nato začali 
Francouzové znova pronikat do Vogéz. 19. srpna byla poražena 
55. francouzská brigáda až u Weileru, 15 km od Schlettstadtu. 
„Belfortskou děrou vpadly zase dva armádní sbory, proti nim stály 
na čáře Pflirt-Mýlhúzy oddíly německé zeměbrany. Přes to, že se 
tyto oddíly bily statečně, dobyli Francouzové zase Sundgau a Mýl- 
húz. Ale 20. a 21. padlo rozhodnutí v Lotrinsku. Němci zvítězili 
a německá armáda jala se pronásledovat nepřítele. 21. byl dobyt 
Donon a Sundgau až na některá údolí vyčištěna. 28. srpna dostal 
se oddíl německé jízdy až na dostřel východního pásma pevnosti 
u Belfortu. Na jižním úpatí Vogéz bojovalo se téměř denně, boje 
byly celkem Němcům příznivý. U Gebvveileru a St. Amarinu za- 
čali pracovati francouzští alpští střelci a všude se zakopali. 
V prvních dnech září šlo to zase ztuha. V noci z 5. na 6. došlo 


89 


íti jen 


k prudkým srážkám u Gebweileru a u Sulzu. Zatím došlo na bo- 
jišti ve Francii k ofensivě Francouzů a ta se ukázala také v Al- 
sasku. Francouzská alsaská armáda dostala za úkol upoutat na 
sebe větší německé síly, aby uvolnila vojsku ve Francii. Zase 
vnikly „Belfortskou děrou“ francouzské oddíly do Sundgau a ve 
vogézských údolích docházelo k bitkám. Dva sbory daly se na po- 
chod přes Delle, Altmunsterol a La Chapelle, německé oddíly uchý- 
lily se pod ochranu děl rýnských pevností. Francouzi zaplavili 
zase celé jižní Alsasko a postavili svoje hlídky daleko před Mýl- 
húzy. Němci podnikli 9. protiútok a to proti Altkirchu. Boje byly 
neobyčejně tuhé, zejména u Sennheimu a Thannu. 12. mohli po 
zuřivých útocích bodákem postoupit Němci kupředu a po bitvách 
u Burnhauptu a Aspachu nastoupili Francouzi zase ústup. li. a 15. 
září došly nové posily z Francie a na čáře Altkirch-Thann došlo 
zase k novým bojům. Bylo to věčné postupování a couvání. 25. září 
byl Thann opět v německých rukou. Po obtížných operacích v údo- 
lích byli konečně Francouzi vypuzeni zase z jižního svahu Vogéz 
a odtáhli zase známou „derou 41 . V údolích a na horách zůstaly 
menší oddíly a tak začal říjen. Francouzi drželi okolí Col du Bon- 
hoímne až k Sultzenu jakož i Thann, kterého znova dobyli. V po- 
sledních dnech bojovalo se zase v Sundgau až u švýcarských hra- 
nic. — V Bosně proniklo rakouské vojsko k Nové Zastavě a Genši, 
Srbové ustoupili přes Metkovič a Bogutič. 


Nová válka přibyla! Turecké loďstvo napadlo ruské přístavní město 
Feodosii na východě poloostrova Krymu a Novorosijsk, příst, město 
na Kavkaze, a rovněž Sevastopol. Turecké loďstvo při vyplutí z Bos- 
poru bylo napadeno ruským loďstvem, při čemž byly potopeny 
ruská loď kladoucí miny a torpédoborec. 


Hospodářské. Vláda rakouská vydala nařízení o obmezování použití 
chlebovin a zemáků k výrobě lihu. 

30. října. U Přemyslu, Sam boru na Sánu bojuje se již 10. den 
strašlivý boj. — Ústí řeky Temže bylo zavřeno. — V Belgii dobyli 
Němci Dixmuidenu, jež jest zničen, dále útočí jižně od Nieportu, 
vých. od Ypres a v Argonském lese. Z jiných stran není zpráv. 

Hospodářské. Lhůta pro presentaci směnek prodloužena. 


90 


19U 


31. října sděluje něm. gen. štáb: „Západní od Varšavy 
postupují Rusové zvolna za našimi nové seskupujícími se silami. “ 
Ve střední Haliči uhájilo rak. vojsko své postavení u Turky, St. 
Samboru a na Sánu. — V Belgii postupují Němci od Dixmuidenu 
směrem na Calais, dobyvše Ramskapelle a Bixschote, dále Sand- 
woorde, zámek Ilollebeke a Wambeke. Na Aisně a u Verdunu bitvy 
trvají. — Anglický admirál lord Fisher byl jmenován velitelem 
angl. loďstva za odstoupivšího prince Battenberga, jemuž vytýkán 
německý původ. — V Cařihradu vyzvedli si pasy a odjeli vel- 
vyslanci ruský a anglický; francouzský odjede zítra. Několik tu- 
reckých torpedovek podniklo útok na Oděsu a potopilo u vjezdu 
ruský dělový člun ,,Donec“. 


Hospodářské. Vláda rak. vydala nařízení, aby od 1. prosince užívalo 
se k pečení chleba nejvýš 70% pšeničné a žitné mouky, ostatek 
ječmenovou, kukuřičnou a bramborovou mouku nebo bramborovou 
kaši. Zároveň zakazuje se hostincům vracení a výměna chleba. 


1. listopadu. Generálmajor šl. lloffer, jenž podpisuje rak. 
úřední zprávy, hlásí, že několikadenní roztrpčená bitva sev. -vý- 
chodně od Turky a jižně od St. Samboru skončila vítězstvím ra- 
kouským. Rak. vojsko hájí Černovice. V Ruském Polsku rozvinují 
se nové boje. — Německé úřední zprávy podepisoval s počátku gen. 
ubytovatel Stein, po jeho sesazení vycházejí bez podpisu a sdělují 
dnes, že na severových. bojišti bojován s Rusy nerozhodný boj. — 
Rusko vypisuje vnitřní půjčku 500 milionů rublů. — Něm. úř. 
zprávy oznamují, že v Bplgii ztíženy byly operace zátopou, způ- 
sobenou na ypersko-ypresském průplavu, pobořením stavidel 
u Nieuportu. Stržení stavidel a. zátopu provedli Belgičané a Fran- 
couzi a bylo při tom množství Němců potopeno. Francouzská zprá- 
va sdílí, že prudký útok Němců na severu se nezdařil, zato sesilují 
Němci akce proti Remeši a jižně od Fresnes; dále odraženy útoky 
Němců u Ypres a dobyty zpět vesnice Ilollebeke a Messines. — 
Ruskoturecká válka dosud nevvpovězena; turecké loďstvo prý jest 
před Sevastopolem. Anglický a francouzský velvyslanec opustili 
Cařihrad. O ukončení námořní bitvy v Černém moři se nemluví. 
— V rakouské zprávě ze srbského bojiště přiznávají se obtíže na 


91 


Listopad 


Mačvě a hlásí obsazení Crnabara, Banovopolje, Radenkovič, Glušce 
a Tabanovič. 

Politické. Z Bukurešti oznamuje se nezaručená zpráva, že ruský vy- 
slanec odevzdal bulharské vládě ultimatum s krátkou lhůtou tohoto 
znění: 1. Bulharská vláda má se od nynějška zdržeti každé nepřá- 
telské diplomatické akce proti Srbsku. 2. Bulharská vláda má se 
formálně zavázati a dáti jistotu, že nebude v budoucnosti podpo- 
rovat v žádné formě tlupy, vůdce komitů v Makedonii nebude trpěli 
a vůdce tlup postaví bez okolků před válečný soud. 3. Bulharsko 
zavede přísnou censuru proti časopisům, které podávají nepříznivé 
zprávy o událostech v Rusku a Srbsku. 4. Bulharsko vyloví oka- 
mžitě ony miny, jež zabraňují dopravě do Varny a Burgasu. Bul- 
harská vláda se zaváže otevřití okamžitě průplavy pro transportní 
dopravu do Dedeagače a Soluně. Nota ruské vlády končí: Jestliže 
Bulharsko tyto čtyři požadavky nesplní, bude Rusko donuceno 
zahájiti bombardování Varny a Burgasu. — Vůbec se v této válce 
mnoho lže a mnoho — nemluví pravda. — Německý letec vrhnul 
do Varšavy 14 pum. 

Dobročinnost. Na pražských ulicích pořádány sbírky pro raněné a 
nezaměstnané a prodávány kytičky šípkové. Sbírky vynesly prý 
20.000 K. 

2. listopadu zní rak. úřed. zpráva: Boje v Ruském Polsku 
trvají dále, na Sánu u Rozwadowa utrpěli Rusové ztráty. Něm. 
zpráva sdílí, že ruský pokus o průlom u Zikěnu byl odražen, jinak 
situace nezměněna. Ruská zpráva konstatuje, že mezi 28. říjnem 
až dneškem byl odpor nepřítele od Nové Alexandrie k Sandoměři 
úplně zlomen. — • V Belgii u Ypres získali Němci podle úřed. zprávy 
půdu, též v Argonském lese. Francouzští letci napadli německý 
válečný stan u Dixmuidenu a rozprášili jej. Angličtí letci rozbili 
nádraží v Lichterfelde. — Turci bájí, že potopili 17 ruských lodí, 
hlavně obchodních a přiznávají, že v zálivu Češme v Malé Asii po- 
topili sami před útokem anglicko-franc. loďstva dělový člun „Dunak 
Reisse“ a parník „Kinali Aga“. Turecko hledá záminky, aby ne- 
muselo vypovědět válku Rusku. Bulharsko hlásí neutralitu. — 
Srbský vyslanec opouští Cařihrad, turecký velvyslanec obdržel 
v Petrohradě pasy; také z Londýna odjede turecký velvyslanec. — 


92 


Í9U 


Rak. zpráva hlásí dobytí Šabce na srbských hranicích. — Povstání 
v Již. Africe porážkou Burů v okr. lichtenburském a zajetím 
vůdců povstaleckých v Kenhardtu zdá se býti potlačeno. 

Zdravotní. Dne 2. listopadu bylo zjištěno bakteriolocky 12 případů 
cholery ve Vídni, tři případy v Korneuburku (Dol. Rakousy), po 
1 případu v Urfahru {Horní Rakousy) a ve Štýrském Hradci, 3 pří- 
pady v Celovci, po jednom případě v Liberci, v Milovicích (okres 
mladoboleslavský) a v Josefově (okres Dvůr Králové n. L. v Če- 
chách), dále po jednom případu v Tovačově (okres přerovský) a 
Stříbrnících (okres uherskohradištský), jakož i 3 případy v Hodo- 
lanech a jeden případ v Křelově (okres olomoucký na Moravě), 
dále 7 případů v Opavě a jeden případ v Těšíně (Slezsko). Mimo 
oba případy v Tovačově a Stříbrnících jde o vojenské osoby, při- 
byvší ze severního bojiště. V Haliči vyskytlo se podle zprávy ze 
dne 2. listopadu 13 případů. 

3. listopadu. Rakouská zpráva sděluje z ruského bojiště 
tuto pomatenou větu: „V Ruském Polsku překročilo naše vojsko 
(co?), když donutilo silnou nepřátelskou armádu k rozvinutí boje 
na Lysé Hoře, aby pokračovalo v pohybech nařízených po bojích 
u Ivangorodu." To znamená: ustoupili jsme z Lysé Hory u Kielců. 
Ruská zpráva oznamuje tuhé boje s Němci u Vladislavova, ruskou 
ofensivu před Vislou. Car odjel na bojiště. — Němci v Belgii 
u Nieuportu musili vyklidili podle vlastní zprávy zaplavené území, 
kde voda stojí nad výškou muže. Belgičané totiž strhli hráze Ysery. 
Podle téže zprávy záp. od Roye nedaří se Němcům valně. Zato 
obsadili na Aisně Chavonne a Sonpir, rozbili kathedrálu v Sois- 
sonu, odrazili útok francouzský ve Vogézách u Markirchu. Podle 
francouzské zprávy učinili Francouzi pokroky mezi Dixmuidenem 
a řekou Lys, v středu k Tracy a Vatu, na pravém břehu Aisny; 
ve Vogézách v krajině Bant de Sapt. U Roosebeke bojuje se již 
13 dnů. — V nevypovězené válce rusko-turecké bojují Rusové proti 
Turkům na kavkazských hranicích. Car nařídil armádě, aby pře- 
kročila hranice a udeřila na Turky. — Anglicko-francouzské loď- 
stvo bombardovalo Jaffu. — Anglický král prohlásil angl. suvere- 
nitu nad Egyptem. — Japonsko, Černá Hora a Belgie oznámily 
v Havru, že jsou s Tureckem ve válečném stavu. — Japonci 


93 


Listopad 

v Cingtau pobořili pevnost a nabídli guvernérovi čestnou kapitulaci. 
— Turecká latina. Z Cařihradu: Anglické loďstvo bombar- 
dovalo 1. listopadu Akabu na egyptských hranicích, načež po- 
kusilo vyloditi vojsko, když však i angl. vojáci padli, hnali se 
kvapně do lodí. Ač Angličané vystříleli tisíce dělových nábojů, 
byl na naší straně zabit jediný četník. 

Politické. Perský vyslanec odevzdal prý ruské vládě požadavek oka- 
mžitého odvolání ruského vojska z perského území. Ve skutečnosti 
ohlásila Persie neutralitu. — Železniční spojení mezi Srbskem a 
Bulharskem přerušeno. 

4. listopadu. V' Haliči bojuje se v okolí Karmienny; rak. 
zpráva libuje si, že pohyby našeho vojska v Rus. Polsku nebyly 
včera nepřítelem rušeny. Podle německé zprávy není na vých. 
bojišti nic podstatného. — Podle německé i francouzské zprávy 
mají obě strany v Belgii a Francii úspěchy. Francouzi získali 
u Toutt de Paris, St. Hubertu, Le Prétre a zasahují až k Rousse- 
laeru. — V Antverpách poškozeno 777 domů a škoda činí 40 milionů 
marek. — V Srbsku u Šabce se bojuje, též na Románské planině. 
Srbové ustupují postupně od Velkých a Malých Lasavic na Váňovo 
pole, bažiny, kde dostalo se rakouskému vojsku prvního křtu, dále 
přes Bogatič k Lipolisu, kdež se Srbové opět postavili na odpor, ale 
byli odraženi. — V Severním moři odehrála se velká bitva mezi 
anglickým a něm. loďstvem u Yarmouthu, při níž 3 angl. čluny 
se potopily; o něm. ztrátách není zpráv. — Velký něm. křižník 
York potopen minou v Sev. moři u Oldenburska. — Konsulové 
rakouský a německý vypovězeni z Kahiry. 

Persekuce. Časopis „Polabský Obzor 44 v Nymburce úředně zastaven. 

5. listopadu hlásí rak. zpráva úspěchy jižně od ústí Wis- 
loku a v údolí Strvje, Rusové oznamují „hlavní vojska rakouská 
opustila své posice na Sánu, čímž nastává nové období války 41 . — 
Něm. zpráva oznamuje svůj postup u Ypres, jihozáp. od Lilie, jižně 
od Berry au Bac, v Argonách a Vogézách. Vyšlo najevo, že Angli- 
čané podnikli u Ypres nejstrašnější dosud bodákový útok, jímž 
situaci zachránili. — Z Ruska vypovězeni všichni turečtí přísluš- 
níci. — Turecká latina. Z Cařihradu: K prvním bojům mezi 
Rusy a Turky došlo u Kijkina na Kavkaze, kde Rusové utrpěli na 


94 


19U 

třech místech ztráty. — Podle ruské zprávy vtrhli Rusové neoče- 
kávaně širokou frontou pres kavkazské hranice, porazili divisi tu- 
reckou a obsadili Kara-Kilissu (vých. od Erzerumu) i jiná místa. — 
Turci obdrželi od Německa podle „Timesů“ 200 mil. mk.- za vmíšení 
se do války. — Ze Srbska a z Londýna odjeli turečtí vyslanci. — 
Anglie prohlašuje válečný stav s Tureckem. — Anglie anektovala 
Cypr. 

Statistika. Novými událostmi jest 77% veškeré evropské půdy 
zaujato válkou; v asijském Rusku 17 mil. čtver. kilometrů, asijské 
Anglie, Francie, Japonska 24 mil. čtver. kilometrů; Kiaučau 552 
čtver. km., k tomu egyptská Arábie, celkem tedy 53% Asie. Válčící 
státy mají půdy v Africe 25.5 mil. čtver. km čili asi 80%; 
v Austrálii 90%; v Americe 25%. Z veškeré světové plochy 
150 mil. čtver. km zabírají válčící státy skoro 75 milionů čtver. km, 
totiž polovičku celé zeměkoule. V Evropě je 69% lidí ve válečném 
stavu a na celém světě plných 890 milionů, čili 53%. 

Hospodářské. Pokud se obchodu týče, participují válčící státy na 
celkovém světovém dovozu ročním 87 miliardami, vývozu 78.5 mi- 
liardami, čili dovoz 63%, vývoz 60%. Ztráta v obchodu je obrovská. 
Počítá-li se flále, že náklad na jednoho vojáka denně činí 12 K, 
stojí válka za jeden den 250 milionů K, měsíčně 7.5 miliardy, ročně 
90 miliard. Se ztrátami neutrálních mocností bude to hodně přes 
100 miliard, tedy značně víc, než vynáší celkový světový obchod 
a ne o mnoho méně, než činí celkový státní dluh všech do války 
zapletených zemí. Nezaměstnanost je krutá. Jediný svaz českých 
kovodělníků soc. dem. vyplatil na podporách za srpen a září 
dohromady 67.427.08 K, o 50.653.43 Kč více než v roce 1913, jenž 
sám nebyl valně uspokojující. Podle rozsahu války, zdá se, že 
má v této válce nadejiti veliké poklizeni v celém světě, že troj- 
dohoda: Rusko — Francie — Anglie chce vyrovnati účty najednou se 
světem germánským a tureckým, které vždy spolu kuly mjlitaristické 
pikle. Zdaří-li se to, mohl by si svět pak na celá století oddech- 
nouti.*) 


*) Poznámka po válce: jaké to zbožně bláhové sny proti 
skutečnosti! 


95 


Listopad 


Zdravotní. Dne 5. listopadu bylo bakteriologicky zjištěno ve Vídni 
5 případů asijské cholery, po jednom případu v Novém Městě 
u Vídně a v Schónkirchenu (Dolní Rakousy), tři případy v Celovci, Pobořená katedrála v Remeši. (Viz též str. 112.) 

jeden případ ve Wolfsberku (Korutany), dva případy v Pardubicích 
(Čechy), jeden případ v Brně, dva případy v Olomouci, po jednom 
případě v Dambořicích, Zábřehu, l [od o lan ech a Otnicích (Morava) 
a 4 případy ve Slezsku. Kromě onemocnění v Schónkirchenu a jed- 
noho případu ve Slezsku, jde o vojenské osoby, vrátivší se ze 
severního bojiště. V Haliči bylo ohlášeno 172 onemocnění. 

Udavačstvi. Jistý továrník u Brna, jenž dvakrát vyhořel, než zmohl se 


90 
Zpustošená Remeš. 


Listopad 


na velkou továrnu, udal tři občany, že vedli pobuřující řeči. Byl 
sám žalován a přiznal, že ani česky neumí, občanům snad dobře 
nerozuměl a zaplatil pak 300 K ve prospěch rodin mobilisovaných 
a útraty. 

Vojenské. Rakousko svolává nové odvody od 10. listopadu do 31. pro- 
since, k nimž stavěti se musí opětně všichni 24 — 361etí muži, kteří 
již jednou propuštěni byli. To děje se na nátlak Německa, jež 
vymáhá na nás 1 milion pomocných vojáků pro sebe. 

G. listopadu. Rak úř. zpráva dí vtipně: „Pohyby našeho 
vojska mají — poněvadž jim nepřítel nepřekáží (!) — jak v rus. 
Polsku tak v Haliči zamýšlený průběh. Přenechává-li se přechodně 
opět Rusům získaná půda (!) v jednotlivých částech fronty přes 
místně příznivou situaci, jest to zdůvodněno situací celkovou." Ně- 
mecká zpráva praví již čtvrtý den: „Na vých. bojišti neudálo se 
nic podstatného." Soukromě však se sděluje, že Němci a Rakušané 
utrpěli porážky jaké svět dosud neviděl. 180.000 (?) Němců zajato 
u Varšavy — Ivangorodu, 1000 děl ukořistěno. Rusové následovali 
spojence na čáru Kutno— Opočno, soustředili se mezi Koňském 
a Skierniewicemi a v jižním Polsku překročili železnici Plock- 
Ostrovice, postupujíce na území kielecko-klímontovské. V Haliči 
útočí u Bobšova Sinawodska a Nadvorny. — Na Yseře vyklidili 
již před několika dny Němci všechny své posice a též Middel- 
kerke. V Paříži panuje prý dobrá nálada; vláda se sem vrací. 
Podle francouzské zprávy byli Němci v Argonách u St. Iluber od- 
raženi. — U Chilského pobřeží svedena námořní bitva, v níž Němci 
prý potopili 1 velký křižník anglický a dva menší poškodili. — 
O tureckém bojišti málo zpráv. Ruské loďstvo bombardovalo dvě 
hodiny Zunguldak a Kozlu v Černém moři. — V Mexiku zuří nová 
občanská válka. Němci honosí se zajatými; mají prý Francouzů 
3138 důstojníků, 188. G18 mužů; Rusů 3121 dňst., 18G.770 mužů; 
Angličanů 417 důst., 15.730 mužů; Belgů 537 důst., 34.907 mužů; 
úhrnem 7213 důst., 426.034 mužů. Sami nikde zajati nebyli? Výlohy 
Itálie na mobilisovanou neutralitu činí dosud 320 milionů lir. 

7. listopadu úředně z Vídně: Situace na severovýchodním 
bojišti jest nezměněna. Z Berlína: Na východním bojišti (ruském) 
byly tři ruské divise, které překročily Vartu nad Kolem, odraženy 


98 


Í9U 


za řeku. Jinak došlo (aru k malým srážkám. Rusové opět střílí 
na Černovce. — Ve Franci i podle německé úřední zprávy u Vaily 
a Chavonue Francouzi odraženi. Němci musili dobytou osadu 
Sonpir a Sapigneul vyklidit i. — Ze Srbska sděluje rak. úřední 
zpráva: Otoky na nepřítele opevněného záseky a drátěnými pře- 
kážkami v kraji Cerské Planiny a jižně od Šabce ponenáhlu po- 
kraěují. Včera dobyta takticky důležitá návrší Mišarská a zahájen 
útok na velmi dobře volené a zařízené posice u Krupánje. Zajato 
asi 1500 nepřátel, ukořistěna 4 děla, G strojních pušek. — Japonci 
dobyli německý opev. přístav Cingtau a loďstvo japonské stíhá 
německé loďstvo, jež bojovalo u Chile; loď rakouská „Císařovna 
Alžběta 11 byla potopena. — Povstání v Jižní Africe se šíří na celý 
oranžský stát. De Wett. prohlásil neodvislost oranžské republiky 
a porazil anglické vojsko vedené Cronjem. 

8. listopadu jest výročí tragedie bělohorské, 
téhož dne r. 1620 krvavě potřena byla Habsburky samo- 
statnost česká na Bílé Hoře pod branami Prahy. Mstivý 
vítěz popraviti dal na Staroměstském náměstí dvacet- 
sedm pánů českých, tři čtvrtiny Čech zkonfiskoval a 
36.000 českých rodin ze svobodného stavu měšťanského 
vypuzeno ze země. S třicetiletou válkou začaly ukrutné 
bědy ubohému království, nad nímž exulant blahé pa- 
měti Jan Amos Komenský pronesl věštbu: „Jáť pevně 
věřím, že správa osudů se vrátí do rukou Tvých, ó ná- 
rode můj!“ Dnes světová válka mstí krev prolitou a 
křivdy spáchané: a v nás budí nové naděje. 


Z bojiště ruského se hlásí nové seskupení (ústup) rakouské 
armády dle methodv, již tlumočí „Sonn- and Montag-Ztg“: Raději 
se vzdáti dobytých úspěchu, nežli si dáti diktovati rozhodnutí při 
podnikání rozhodných kroků. Moudré, všem efektům se vyhýbající 
vedení opravňuje k nejlepším nadějím — Úředně se oznamuje, 
že zde nebylo bojů. Německá zpráva — mlčí o tomto i francouz- 
ském bojišti. — Za to hlásí z bojiště belgického a francouzského 
zpráva belgická, že Belgové postupují k Saint George a Thervatta, 
dobytí Stoyvekenskerke a Bishote, postup u Ilollebecke a uhájení 
všech posic, - Naku&anp loby li na Kostajniku v Srbsku důležitý 


99 


Listopad 


bod. — Z Koloru hlásí se námořní bitvy. — Angličané obsadili po 
jednohodinném boji Fao v Perském zálivu. — Turci hlásí, že pře- 
kročili egyptské a perské hranice a porazili Husy v dvoudenním 
boji na území kavkazském. Huské lodstvo bombardovalo turecký 
přístav Herakleji v Malé Asii. — Hakouský císař a sultán vyměnili 
přátelské dopisy o válce. 

Pověsti. Italské časopisy oznamují mylné zprávy, že německý voje- 
vůdce llindenburg byl se saskými a pruskými knížaty a celým 
průvodem zajat hLoj a internován v Kovnu. Podobné nezaru- 
čené zprávy kolují v Praze již delší dobu, stejně jako o rakouských 
vojevůdcích Danklovi a Aufenbergovi. — Perská vláda chce prý 
trojdohodě vyhlásiti válku a zrušit smlouvu s Anglií. Tak zní 
alespoň německé přání. 

9. listopadu. Husové postoupili za prchajícími Němci 
k hranicím, obsadili města Szadek a Lask a jižně tlačí se od San- 
doměře ke Krakovu, jejž vyklízejí Hakušané. O tom však se nesmí 
psáti. Huské síly útočí severně od jezera výstyneckého, kdež podle 
německé zprávy odraženi. — Ruský car vyznamenal belgického 
krále velkokřížem řádu sv. Jiří. — - Úporné boje v Iielgii a Francii 
trvají stále mezi Yserou a Dixmuidenem. Němci podnikají zuřivé 
útoky na Arras, jež jsou důsledně odráženy. — Nad Remeší strhla 
se bitva (i francouzských dvojplošníků s (i německými létadly, při 
níž dvě něm. učiněna k boji neschopnými. — Na srbském bojišti 
trvá třídenní boj na čáře Loznica— Křupan je — Ljuboja; Srbové 
ustupují k Valjevu. 


Persekuce. Pražská censura dala pokyn vydavateli „Světo- 
zora“, aby změnil redaktora, sic že „Světozor 11 zastaví, 
že jest vlastizrádně veden. Novému redaktoru pak hned 
v prvém čísle zabavila „vlastizrádnou" větu: „Hrdino- 
vé jsou ve všech armádách 11 . 

Kulturní. O n ě m e c k é k u 1 t u ř e promluvil při večeru lordmayorově 
v Londýně tamější francouzský velvyslanec: Evropa zažila kdysi 
vpády barbarů, ale co doposud nikdy neviděla, jest barbarství, pro- 
hlášené učenci za dogma a učené, jakož i duševní elitou hlásané, 
vědou živené kantorské barbarství. Tito učitelé brutalit se domní- 
vali, že mohou si dovoliti všechno, avšak nepředvídali, že shledají 


100 


19U 


se s odporem jistého civi lisovaného světa. — • Němci uložili Antver- 
pám 50 milionů franku válečné kontribuce. — Němci vrhli na Var- 
šavu z letadel pumy, jimiž zabili 7 osob a 20 těžce zranili. Mezi- 
národní právo zakazuje žabí jeti ve válce neozbrojené oběanv. Roz- 
šiřovány jsou pověsti, že císař rakouský František Josef I. chce 
se vzdáti trůnu, aby následník měl volnou ruku vyjednávat o mír. 

10. listopadu. Potvrzují se výpady Rusů až ke Královci 
u Baltického moře, níže pak německé území k Otčínu a Lubiči. 
Rusové táhnou rychlostí 20 km denně. Německá zpráva hlásí od- 
ražení Rusů u Královce a Konina na hranicích Ruského Polska. 
(Konin leží na řece Vartě asi 20 km od Kola blíže k německým 
hranicím. Předevčírem však Němci porazili tři ruské divise u Kola 
— jak tedy mohli postoupiti dále ke Koninu?) Hrabě Tisza. uh. 
ministr president přiznává, že v Haliči ustupujeme. — Veliký zá- 
pas v Belgii a Francii dosud zuří. odpor Němců zdá se ochabovati. 
Akce jsou nejprudší u Ypern. — Rakouská zpráva opakuje sdělení 
o bojích u Šabce— Lješnice a Ložnice— Ljujbovije. — Diplomaticky 
vyjednává se na podnět Řecka o balkánský spolek s Bulharskem 
a Srbskem. Jednání maří vysoké požadavky Bulharů. — V rusko- 
tu řecké válce dle ruských zpráv obsadili Rusové turecké osady: 
Zarin. Kara-Kilisi, Pasinsku. Achti, Butach. TTarun, Musun, Arzap, 
Ali-Kilisi, Korosan, průsmyk Kara-Dervent, Diadinuja a Kajazet. 
Vojsko ruské energicky postupuje na frontě 100 km. Turci shro- 
mažďují se na výšinách Erzerumu. — Turci naproti tomu básní, 
že zahnali Rusy do druhé čáry posiční a v F.gyptě (proti Anglií) 
obsadili Cheignor a tvrz Fd Ariš. Turkům velí německý důstojník 
Liman Sanders. — Anglické a francouzské loďstvo bombarduje 
Dardanelv. — Turecké loďstvo v Černém moři vyhýbá se utkání 
s ruským. — Spojenci potopili 12 tureckých a německých uhel- 
ných lodí na pobřeží Malé Asie. — Ve východní Haliči a v Be- 
sarabii jest shromážděno silné ruské vojsko. Beduíni napadli ital- 
ské vojsko v Cyrenaice. — Ukrajinci vyslali deputaci k bulhar- 
skému králi a sultánovi, žádající samostatnost. Vede ji rakouský 
vyslanec Čehelskv. 

Zdravotnictví. Dne 10. listopadu bylo bakteriologicky zjištěno 17 pří- 
padů asijské cholery V Polních Rakousích, z toho 1G ve Vídni, jeden 


101 


Listopad 

případ v Salcburku, 8 případů ve Štýrsku, 2 případy v Koruta- 
nech, po jednom případu v Praze a Kostelci nad Labem (okr. 
karlínský), 5 případů v Milovicích okr. mladoboleslavský), 2 pří- 
pady na Král. Vinohradech, 0 případů na Moravě, 3 případy ve 
Slezsku a 80 případů v Haliči. Mimo onemocnění v Praze jedná 
se vesměs o osoby, které přibyly ze severního bojiště. 

11. listopadu. Rakouská úř. zpráva přiznává: ve střední 
llaliěi, jíž jsme dobrovolně opustili, postoupili Rusové přes dolní 
Visloku, přes Rešov a do krajiny u Liská, Přemyšl je opět obklíčen. 
V údolí Strvje musel nepřátelský oddíl prchnouti. — Dle ruských 
zpráv obsadili Rusové Bakalarjevo a zatlačeni u Rialé a Lýku. 
— Německá zpráva hlásí se záp. bojiště: u Ysery učiněny po- 
kroky, Dixmuiden dobyt, 500 zajatců a 0 strojních pušek. Po- 
stoupeno západně od Langemarcku, jižně od Ypres zapuzen ne- 
přítel ze St. Eloi, o nějž bylo několik dní bojováno. Jihozápadně 
od Talie útok pokročil. Severně od Vienne le Chateau, v Argonském 
lese a u Verdunu všude útoky Francouzů odraženy. — Při dobývání 
Albertu uhořelo 1200 lidí! Němci prý dobyli La Rassé. — Proti 
Srbům dobyli Rakušané Mišarské návrší jižně od Šabce a výšiny 
východně od Zavlakv. — Srbsko mobilisuje muže do 50 let. — Ně- 
mecké lodi, jež znepokojovaly Anglii, a sice ,,Emden“ potopena 
angl. loďstvem v bitvě 9. listopadu u Kokosových ostrovů a „Ko- 
nigsberg" blokována na mělčině a zajata v Jižní Africe v řece 
Rufidži. — • Afghánistán mobilisujf 1 a vyhlašuje svátou válku. Požár 
se stále rozmáhá. — Celá dolina Bajazidská v turecké Arménii jest 
v ruských rukou. — O válce vyslovil se francouzský ministrpresi- 
dent Viviani: Pruský militarismus proklamoval kultus moci, ne- 
jsme národem snílků a nikterak neopovrhujeme mocí, stavíme ji 
vždy na její místo, totiž do služeb spravedlnosti. Spojeni v práci 
pro osvobození lidstva jdeme se svými spojenci do boje a neuza- 
vřeme dříve mír, dokud pruský militarismus nebude zničen. 

Hospodářské. Rakousko zahajuje subskripci na válečnou půjčku 5K % 
přístupnou veřejnosti a bankám. O výši půjčky se nemluví. Dlužní 
úpisy á K 100, 200, 1000, 2000 a 10.000 splatný jsou 1. dubna 1920. 

Ústeeko-teplická dráha vykazuje za říjen o 600.000 K méně 
příjmu než v říjnu 1913. 


102 


191 4 


Kulturní. Sochařská škola při Umělecko akademii pražské nemá míst- 
ností pro vyučování, všude jsou lazarety. Veliký počet nezaměst- 
naných herců chápe se svépomoci; v hereckém sdružení „Volné 
divadlo 11 budou pořádati představení. 

Zdravotnictví. Dne 11. listopadu bylo bakteriologicky zjištěno 13 pří- 
padů asijské cholery ve Vídni, jeden v Kremži (Dolní Rakousy), 
jeden v Mariboru, 2 případy v Thalerhofě (okr. Št. Hradec), 2 pří- 
pady ve Volčkově Vsi (Korutany), po jednom případě v Kostelci 
nad Labem a v Březně, dále pak dva případy v Josefově v Če- 
chách, dva v Brně, jeden v Kroměříži, dva v Lipníku, dva v Ilo- 
dolanech, jeden v Topolanech a jeden v Pustoměři na Moravě. 
Mimo onemocnění v Josefově a Pustoměři jde o osoby, které při- 
byly ze severního bojiště. V Haliči událo se celkem 26 případů. 

12. listopadu. O ruském bojišti jest nyní málo zpráv; praví 
se, že Rusové kvapně postupují na saních, denně 20 km. Německá 
zpráva oznamuje pouze srážku jízdectva východně od Kališe. Ra- 
kouská zpráva jízdní boj u Kozminku, východně od Kališe. Ra- 
kouské vojsko ustupuje z Haliče ke Karpatům, směrem jižním. — 
Po dobytí Dixmuidenu. Němci zuřivě útočí u průplavu yserského 
a u Ypres i Arram Ypres je v plamenech, přešel na 4 hod. do rukou 
Němců, ale museli jej opět opustit. Dva němečtí aviatikové vrhli 
pumy na kostel a radnici, jež pobořili. Němečtí aviatikové házeli 
opětně pumy na Dunkerk. — Na srbském bojišti dosáhlo rak. voj- 
sko prý výšin východně od Osečiny — Nakučani — Novosedla u Sávy. 
Turecké vojsko překročilo východní hranici Egypta, Senusité po- 
stupují na západě. Turci chtějí překročiti Suezský kanál, aby se 
dostali do Kahyry. U Suezu se bojuje. — Francouzské lodě střílely 
na Foču na maloasijském pobřeží. — Japonci obsadili čínskou 
dráhu u Šangtunu v délce 100 km. 

Mír? Švýcarsko zakročuje u papeže a presidenta Spojených států 
sev. -amerických, aby dali podnět k jednání mírovému. Soukromá 
zpráva chce tomu, že německá císařovna psala své setře carevně 
ruské o mír, ale marně. 

Politické. Spojené státy sev. -americké sympatisují s trojdohodou, do- 
dávají střelivo, 150.000 pušek, konservy atd., kdežto proti Německu 
zachovávají přísnou neutralitu. 


103 


Uslopad 


Vandalství války. Xezabavená „Neue Freie Presse" přináší seznam 
stavitelských památek, které dosud válkou byly zničeny. Rada kve- 
toucích měst byla z části nebo zcela zničena. Došlo k tomu jednak 
bezděky, jednak z trestu. Z devíti provincií belgických ani jediná 
nezůstala ušetřena litice válečné. Nejvíce ovšem utrpěly krajiny, 
jimiž šel hlavní vpád Němců do severní Francie. V Brabantsku 
město I.ovaň želí překrásného chrámu sv. Petra, slavné druhdy 
památky gotického umění stavitelského. Nádherná stará radnice 
— hned po radnici bruselské nejdrahocennější umělecká památka 
Belgie — má pochroumáno hlavní príičelí. Starobylá lovaňská uni- 
versita jest zničena docela. Z památných prostor, kde učívali nej- 
slavnější hlavy vědy jako papež Iladrian VI., učitel císaře Karla 
Pátého, nezbyly než bídné trosky. Ještě bolněji musí se dotknouti 
každého úplné zničení universitní knihovny. Četné vědecké unikáty 
a důležitě staré rukopisy nenahraditelně přišly v niveč. Zde stojíme 
před ztrátou, kterou oplakávat budou všechny kulturní země. Celá 
moderní část Lovaně jest jedinou zříceninou. Vypadá tu jako po 
zemětřesení. Z krásného divadla nezůstal kámen na kameni. Město 
bylo, jak známo, rozstříleno z trestu, protože v něm bylo stříleno 
na vojáky. Podobně bylo zničeno město Dinant na Móse. Městský 
gotický kostel ční sporou troskou k nebesům nad pohádkovitým 
druhdy, nyní úplně se zemí srovnaným okolím svých rozkošných 
letohrádků. Zde odneslo válku město Charleroi. Mohlo býti pova- 
žováno za vzor města moderního, které se stalo průmyslovým a 
zůstalo krásným. Nádherný bulvár Andent byl dělopalbou smeten 
se země. Z města Visé u Lutychu nezůstalo vůbec nic. Také tam 
byl krásný starobylý kostel, jako zkazky nádherných někdy dob. 
Není ho více. Brabantská města Diest, Wavre, Aerschot a flander- 
ská Alost a Saventhern jsou zničena jen na polovic. V posled- 
ním městě slavný Van Dyckův obraz „Sv. Martin* 4 byl zachráněn. 
V Mariinu kathedrála sv. Bombauta zůstala v celku uchráněna. 
Zaplatila svou daň války pouze svými malovanými okny, která se 
rozsypala otřesem kanonády. Hůře již pochodil arcibiskupský pa- 
lác. Z moderních staveb nespočet mostů bylo vyhozeno do povětří 
a nespočet nádraží byl vyžehnut. Soupisu jejich teprve po válce 
budeme se moci dočkati. 


104 


19U 


Z Prahy. Chystají se některá opatření, aby byli stravováni 
inteligenti, žurnalisté, spisovatelé, umělci, kteří dosta- 
nou prý poukázky pro sebe a rodiny na obědy v Mense 
akademické. — Na Král. Vinohradech zřízeno bylo pol- 
ské gymnasium pro vystěhovalce z Haliče. V Klatovech 
zřízena soukromá škola pro děti polských židů. — Mě- 
sto Vinohrady mají 1113 osob nezaměstnaných; město 
jest sídlem zámožnější inteligence. — Do Čech obrácen 
nyní proud vystěhovalou od Krakova. Včera přijelo jich 
do Prahy 4000; mají své sídlo, baráky atd. za Petřínem. 
Dále ubytováni v Řevnicích, Dobřichovicích, Karlově Tý- 
ně, Klobukách. Stodě, Plzni, Přešticích, na Šumavě, 
v Rakovníku, Ml. Boleslavi atd. Smutný los vyděděnců 
jim připadl. — Vlaky přivážejí stále denně 1000 — 2000 
raněných. 

Zdravotnictví. Dne 12. listopadu byly zjištěny bakteriologicky 4 pří- 
pady asijské cholery ve Vídni, po jednom případě v Kapfenbergu 
(okres Most n. M.), v Dubne a ve Staré Nové Vsi (okres Ijutomer- 
ský), jakož i dva případy v Thalerhofu-Kahlsdorfu (okres štýrsko- 
hradecký) ve Štýrsku, po jednom případě ve WoLfsberku (Koru- 
tany), v Liberci (Čechy), dále po 2 případech v Lipníku (okres hra- 
nický) a Hodolanech (okres olomoucký) na Moravě, dále po jed- 
nom případě v Opavě, Dědicích (okres bílský) a v Šunichlu (okres 
frýštátský) ve Slezsku. Kromě onemocnění v Kapfenbergu a Ljuto- 
meru jde vesměs o osoby, přibyvší ze severního bojiště. V Haliči 
vyskytlo se 8 případů. Jak sděluje zdravotní oddělení c. k. místo- 
držitelství, bylo dnes konstatováno po jednom případu cholery v Li- 
berci a v Kostelci n. Labem. Onen týká se uprchlíka, tento vo- 
jensko osoby ze severního bojiště. 

13. listopadu. Rak. zpráva dí, že na severu neudálo se nic 
závažného, než že do Tarnova, Jasna a Krozna v Haliči vtáhl ne- 
přítel. — Německá zpráva přiznává bitvy s Rusy na pruských hra- 
nicích u Eydtkuhn a východně i jižně od jezer (pod Královcem). — 
U Nieuportu na Yseře, u Ypres, Soissonu, v Belgii a Francii zuří 
stále krvavé boje. — Ze srbského bojiště přinášejí teď rak. zprávy 
mnoho vítězství: u Kostajniku, Krupanje, Zavlaky a na silnici ze 


105 


Listopad 


Šabce do I.ješnice. — V Černém moři potopili Rusové tři turecké 
torpédové lodě „Bezmialen“, „Baeher i Achmer“ a „Michad paša“. 
— Afghánský emir připojil se k válce. — Rakousko zajalo celkem 
867 důstojníků a 92.727 mužů nepřátelských. 

14. listopadu. O ruském bojišti různí se zprávy ruské a 
německé. Dle Němců bojováno nerozhodně u Dzialdova, kdežto 
u Stolupjan a Vloclavku Rusové odraženi, rovněž u Veřbolova. Ru- 
sové hodlají prý postupovati proti Vých. Brusku na železnici od 
Varšavy do Tčev (Dirschan). Rusové hlásí obsazení Dzialdova a 
Pleševa (Plešen). Rusové podnikli vpády do Lýku, Margrabovy 
a romínterské stepi a chtěli zmocnit se silnice Stolupjany — Gum- 
biny, musili prý však ustoupiti. — Boje v záp. Flandřích trvají a 
jsou ztěžovány Němcům deštivým počasím. Dle franc. zprávy táhne 
se linie od Lombaertzyde — Nieuportský průplav k Ypresu, kraj 
u Zonnebeke, vých. od Armentiéres; pokroky franc. jsou u Béry 
au Bac, v Argonách, nezměnitelné posice jsou ve Woevru, Lotrin- 
kách a Vogézách. Němci však hlásí svůj postup u Lilie, Berry au 
Bac i v Argonském lese. — V Srbsku narazil dle rak. zprávy postup 
na odpor i obtíže deštěm. Rakušané dosáhli čáry Skelské na Sávě 
až jižně ke Koceljevu a ke Dřině. — Turecký sultán vyhlásil „Sva- 
tou válku 14 , což značí, že islám jest ohrožen ve svém trvání. Turci 
hlásí úspěch v pásmu lazistanském proti Rusům. — V Kongu 
vytlačili Francouzi a Belgové Němce z území Sangha. — Japonský 
křižník „Itaco 44 potopil se u Karolinských ostrovů. 

Kultura německá a ruská. Němci uložili Antverpám i jiným 
městům válečnou pokutu, jíž sebrali. — • „Neue Freie Presse 44 sdě- 
luje ted, že při obsazení Černovců žádal kozácký generál Arintenov 
kontribuci 600.000 rublů; na prosby slevil polovičku řka, že se 
chová jako Rakušané, kteří v jeho rodišti Kamenci Podolském vy- 
brali pokutu, na níž i jeho dcera musela vydati šperky, aby zachrá- 
nila město. Černovští sháněli celý den, co kde mohli; chudé ženy 
i židé i biskup snesli své skvosty (bohatí prchli) a když to nesta- 
čilo, otevřeny opuštěné klenotnické krámy a sebráno za velkého 
nářku co bylo potřebí. Večer odevzdávali měšťané generálovi po- 
kutu, jenž však velkomyslně prohlásil: „Nechci, vraťte to lidu; 
chtěl jsem jen, abyste pocítili, jak chutnalo vaše počínání oby- 


106 


Í9U 


vatelstvu v Kamenci Podolském... 11 Tak se zachoval „ruský bar- 
bar”. — Jiný kulturní obrázek poskytl velký německý učenec, 
prof. Wernes Sombart, jenž v „Berliner Tagblattu“ takto oceňoval 
nepřátele: „V „království” černohorském vidím špatný vtip světo- 
vé historie. Belgii mám za zrůdný politický porod, „belgická ná- 
rodnost” má nádech komiky; muže nám jich být líto. Srbové a Ja- 
ponci budí mi pocit odporu a hnusu, špiníme $ nimi své poctivé (!) 
zbraně. Srby znám co prodavače pastí na myši (?), Japonce, s ni- 
miž jsem měl co činit, nepokládám za .skutečné lidi, ale za učelivé 
opice, k nimž nelze míti lidského citu, ovšem také ne nenávisti, 
.jako nemáme nenávisti ke psu, jenž se nám na ulici zakousne do 
lýtka, nýbrž ho prostě zmlátíme holí — — ” Dost, stačí. A tento 
německý učenec dle „Arb. Ztgu” nabízel se Japoncům pořádati 
přednáškové turné a cli vál i t jejich vlastnosti — před válkou. — 
Vyskytují se za výkladci další serie „vtipných” německých po- 
hlednic: Němec a Rakušák hrají kopanou, při čemž míčem jsou 
dohodové státy. Aneb: Prušák bije pěstmi do odpůrců a praví: „Sem, 
kdo chce ještě výprask! Stačí pro všecky!” Pruský voják vyplácí 
lískovou Francouze a hrozí „zlodějskému Japonci, že také dostane 
bití”. Němec plvá na „anglického zrádce a japonského darebáka”. 
Vůdci dohody titulováni jsou: „Gauner”, „Ilalunken”, „Schufte”, 
„Schweinehunde”, bestie, skopci. „serbische Wildschweine”,- „bel* 
gische ITyáne”, „Pryč s tím hmyzem!” rozpřahuje se německý vo- 
ják s karabáčem. Ale i vojevůdci mluví ušlechtile: „Mlátit!” po- 
roučí Kaiser Wilhelm, „Mlátí se do toho dál!” telegrafuje Hinden- 
burg svému pánu, „My jsme to rozmlátili!” hlásí voják císaři. „Der 
deutsche Hackspeter” děla z nepřátel salámy, rozsekává je na ně- 
mecký bifstek, „Dnes budeme jíst ruskou medvědí šunku”, — - „Dnes 
je velké zabíjení ruských prasat!” atd. atd. 

15. listopadu sděluje náměstek chefa rakouského generál- 
ního štábu, šlechtic Iloffer, že hájení Přemyšlu děje se s největší 
aktivitou. „V Karpatech byly ojedinělé nápory nepřátel bez ná- 
mahy odraženy.” Německá zpráva dí, že na hranicích východo- 
pruských boje trvají. — Ze záp. bojiště hlásí něm. zpráva jen ne- 
patrné pokroky následkem nepříznivého počasí. — V Bukovině 
Rusové překročili Prut a soustředili se u Torozince a Sulcy. — 


107 


Listopad 


Anglický polní maršálek lord Hoberts zemřel zápalem plic při 
obhlídce vojska ve Francii. — Anglie vřadila do rozpočtu 3 miliony 
lib. šterl. pro Belgii a 800.000 lib. št. pro Srbsko. — Ze Srbska hlásí 
se úředně, že rak. vojsko stojí před Obrenovacem a Ubu. — V Ca- 
řihradě dějí se manifestace pro svátou válku, při nichž řečnil rak. 
velvyslanec hr. iPalavicini o chrabrosti tureckého vojska, o vítěz- 
stvích a morálním vlivu; begové při tom hovořili, jak se car před 
Turky třese, pak se zástup hnul ke kavárně Tokatlian, jejíž maji- 
tel je Rus, tu rozbil a nakonec demoloval ruský pomník u Caři- 
hradu, jenž byl postaven na památku ruského postupu až k sv. 
Štěpánu r. 1878. — Francouzské loďstvo střílelo na Smyrnu a ně- 
která obch. města turecká v Malé Asii. — Anglické a francouzské 
loďstvo blokovalo všecka důležitá obchodní města v Malé Asii. 

Vystěhovalectví. Do Prahy přijelo 5 vlaků, jež přivezly 4000 
a 2236 uprchlíků; jest jich již v Praze na 12.000, v Če- 
chách přes 100.000. Ve Vídni jsou zejména bohatší Po- 
láci a Židé, v počtu 120.000. 

Odvody starých mužů začaly. V Praze z 80 dostavivších se odvedeno 
28, na. Král. Vinohradech ze 230 odvedeno 60, na Smíchově ze 447 
též 60. Procento odvedených kolísá mezi 14 — 35%. 

Válečná půjčka rakouská se schází za veliké agitace novin a směro- 
datných osob. Místodržitel král. českého hr. Thun osobně, navště- 
vuje předsedy velkých bank a menším píše vlastnoruční listy, aby 
upisovaly. Pro rakouskou válečnou půjčku dělá se nálada z Vídně 
a Pešti, Sieghart a j. píší články, že zdařilá půjčka znamená vy- 
hranou bitvu. Banky nabízejí zákazníkům 75% půjčku na válečný 
úpis, jen aby se hodně upisovalo. Upisovatelé budou dlužni ban- 
kám a pak — af přijde potopa. — Anglie chce uzavřití prý 12K>mi- 
liardovou půjčku, Německo 5miliardovou. Rakouská půjčka má prý 
vynésti asi 2 miliardy, vyhlašuje se však za čestný úkol, aby se 
upsalo co nejvíce, neboť se má dokumentovat tím hospodářská 
síla monarchie. 

Hospodářství. Za měsíc říjen znamená odbyt železa rak. kartelu 
310.326 q, o 94.000 q čili skoro o 30% méně než v téže době roku 
loňského. Pbytek tento spadá nejvíce na účet úplného podlomení 
stavebního ruchu, kterýž ani válečné dodávky zbroje nedovedly 


108 


191 4 

nahraditi. — V' uplynulém právo činžovním kvartále uprázdnilo 
se množství bytů, zvláště větších, od .‘i pokojů; není domu, na němž 
by nevisely dvě, tri — čtyři tabulky s nabídkou bytů na hned 
k stěhování. V Žižkově soukromým sčítáním zjištěno 480 prázd- 
ných bytů, 150 krámů, 12 hostinců. Byty tyto pouštějí vdovy po 
padlých živitelích, opuštěné rodiny, rodiny bez výdělku a rodiny, 
které pronajímaly pokoje mládeži studující. Četné rodiny vystě- 
hovaly se na venkov, jiné vzaly menší byty. Značí tedy prázdné 
byty úbytek kapitálu i populace; tím přivodila válka znehodno- 
cení domů. Činže klesají, byty nabízejí se na čtvrt roku zdarma. — 
Ceny potravin stále stoupají. V Praze jest nyní mouka č. 1 za 70 
hal. kg, bělejší nejde do obchodu, žitné vůbec není k dostání; rýže 
za 80 hal., hrách neloupaný 80 hal., loupaný až 1.60 K, vejce 14 hal. 
kus. Sasko — náš spojenec — zakázalo vývoz potravin do Čech. — 
Doprava civilního zboží kromě potravin na státní dráze do Vídně 
a Brna zastavena. Vývoz dříví z Rakouska do Německa obmezen. 
Vývoz petroleje z Rumunska zakázán. 

Zdravotnictví. Dne 16. listopadu bylo bakteriologicky zjištěno 16 pří- 
padů asijské cholery ve Vídni, 2 případy v Kremži a Langenlois 
(okres Kremže), dále ó případu v Thalerhofu-Kahldorfu (okres 
Štýrský Hradec), po jednom případě v Praze, Doksách (okres Dubá) 
a Prachaticích, 8 případy v Josefově (okres Dvůr Králové), dále 
3 případy v Kroměříži, jeden případ v Modřících (okres Brno), 
2 případy v Hranicích, 7 případů v Hodolanech (okres Olomouc), 
jeden případ v Jalubí (okres Uher. Hradiště), konečně jeden pří- 
pak v Opavě, 8 případů v Dziedzicích (okres Bílsko) a 5 případů 
v Šunichlu (okr. Fryštát). Mimo dva případy ve Vídni, jeden pří- 
pad v Josefově, onemocnění v Langenlois, Praze, Modřících a Ja- 
lubí jde o osoby, které přišly z bojiště. V Haliči byl dle zprávy 
ze 16. t. m. zjištěn jeden případ v Krakově a 9 případů v Mysleni- 
cích u vojenských osob. 

17. listopadu. V situaci na severním bojišti nelze se vy- 
znali. Němci hlásají porážku Rusů u Vloclavku a Kutna, Rakušané 
odrazili útoky u Volbromu a Pilice v Rus. Polsku, sev. od Krakova. 
Ruská zpráva zní: na frontě u Stolupjan — Podezře a v okolí Ven- 
genborku a u Jnnsburku postoupilo naše vojsko, bojujíc, vpřed. 


109 


Listopad 


V akci se pokračuje kol Dzialdova a Nýdborku. Přes mocný odpor 
získali jsme půdy. Na lev. břehu Visly vyvíjí se boj od Plocku 
k řece Vartě. V postupu na Krakov se pokračuje. V Haliči snaží se 
Rakušané organisovat hájení. Záp. od Jasno — Tarnov a ve frontě 
Jaslo postupují naše voje ke Karpatům. — Z Francie hlásí něm. 
zpráva celkem klid. „Jižně od Verdunu a sev. vých. od Cirey pod- 
nikli Francouzi bezúspěšné útoky. 44 Francouzi praví, že postoupili 
mezi Lysou a Oisou. — V Srbsku postupují Rakušané ke Kolubaře, 
na Obrenovac, čímž ohrožují Bělehrad; tento byl vyzván aby se 
vzdal, načež bombardován. — Z tureckého bojiště ruská zpráva 
oznamuje bitvy u Keprikeje. — Ruský vyslanec odjel z Teheranu. 

— Angličané obsadili tvrze Šejch-Saidu v jihozáp. cípu Arábie. 

— Německé lodě bombardují ruskou Libavu. 

Odvody. V Praze na Střeleckém ostrově odvedeno ze 193 hlášených 
62 domobranců, na Král. Vinohradech 63 ze 307, Smíchově 64 ze 
293, přibližně celkem 24%. Na venkově však béře se více. V Albrech- 
ticích (Pardubice) odvedeno 42 z 55, v Chorušicích (Mělník) 22 ze 30, 
činí v součtu 75%. 

Zdravotnictví. Dne 17. t. m. bylo zjištěno bakteriologicky 6 případů 
asijské cholery ve Vídni, jeden případ v Mostu nad Litavou v Dol. 
Rakousích, 2 případy v Thalerhofu-Karlsdorfu (okres štýrsko-hra- 
decký) ve Štýrsku, 1 případ ve Wolfsbergu v Korutanech a v So- 
běchlebech u Podbořan v Čechách, po 2 případech v Brně, Kromě- 
říži, Hranicích, po 1 případu ve Velkých Pavlovicích a Nosislavi 
(okres hustopečský), jeden případ v Hodolanech u Olomouce na 
Moravě a 1 případ v Těšíně ve Slezsku. Mimo onemocnění ve Vel- 
kých Pavlovicích jedná se vezkrz o osoby, které přibyly ze sever- 
ního bojiště. V Haliči bylo konstatováno 53 případů. V Sobčchle- 
bích u Podbořan onemocněl cholerou uprchlík přibyvší z Haliče. 

18. listopadu. Dle rak. zprávy bojuje se na celé ruské 
frontě příznivě; „oproti těmto velkým bojům má postup ruských 
sil ke Karpatům jen i>odřízený význam (?). Silná jízda, vyrazivší 
z Grybova, rozprášena palbou našich baterií 44 . Z něm. zprávy vy- 
svítá, že sev. od Lodže jsou nové boje, jihových. od Daldova ustou- 
pili Rusové na Mlavu, na krajním sev. křídle zahnána ruská jízda 
přes Pil kaly. U Stolupjan a Podezře 1 Němci ustoupili V Rus. 


110 


19U 


Polsku linie bitevní táhne se přes Plock — Eenčice — Tunev. — Uher- 
ský min. president hr. Tisza odjel do něm. hlav. stanu zpečetit 
spojenectví. — N T a Černém moři došlo k bitvě německého a ru- 
ského loďstva, o níž se nic nepraví. — V záp. Flandřích, dle něm. 
zprávy situace nezměněna, v Argonském lese, u Verdunu, St. Mi- 
hielu a Cirey byli Francouzi odraženi, zámek Chatillon dobyt. — 
Ostřelování Bělehradu srbského trvá prý od 15. listopadu; boje 
přenesou se nyní do těžce přístupných pohoří. — Z tureckého bo- 
jiště hlásí zpráva ruská, že nástup k Erzerumu je ukončen, turecké 
a kurdské čety zahnány. Na černomořském pobřeží střílely ruské 
lodi u Limani — Sisi a připravily Turkům ztráty. Turecká la- 
tina: Ruské loďstvo se opovážilo ostřelovatí Trapezunt; v boji 
byla vážně poškozena ruská obrněná loď. Zato však, dle ruské 
zprávy, po několika minutách turecké lodě utekly, k boji učiněny 
neschopnými. 

19. listopadu. Upisování válečné půjčky rakouské má vliv 
také na zprávy z bojišť, z nichž buď není zpráv, aneb jen vítězíme. 
Dle rak. zprávy z rus. Polska má bitva příznivý průběh, naše 
vojsko zajalo 7000 nepřátel a ukořistilo 18 stroj, pušek i četná děla. 
Petrohradská zpráva hlásí postup Rusů na Gabin a Vegebork, obsa- 
zení Saugszargenu u Taurog na lev. břehu Němenu. U ruského 
přístavu Libavy strhla se bitva mezi loďstvem německým a ru- 
ským, Němci bombardovali Libavu. — Z Vídně se sděluje obsazení 
Tarnova a Věličky v Haliči rak. vojskem. — Z francouzské zprávy 
vyznívají boje u Ysery, mezi Armentiéres a Arrasem. Němci vy- 
hodili podminovanou obec Cliauvoncourt. — Mezi francouzskými 
aviatiky a německými došlo k bitvě ve vzduchu, z níž němečtí 
letci prchli. — Srbské vedení nařídilo ustup k Takovu na čáře 
Valjevo — Kragujevac. — Dle turecké zprávy obsadili prý Turci 
obec Kalat n 1 Nahl, 120 km za hranicemi v Egyptě. — Portugalské 
vojsko přibylo do Alexandrie k ochraně Suezskélio kanálu. 

Odvody. Na Král. Vinohradech odvedeno bylo 63 starších mužů ze 310 
(20%), v Plzni 110 ze 232 (47%), v Brně 84 ze 187 (44%). 

Válečná půjčka rakouská a uherská dosáhla výše 800 mil. K. Císař 
upsal 5 milionů, listy však dostaly příkaz, aby o tom nepsaly, pro- 
tože jakýsi žid upsal b l /j milionu. 


111 


Listopad 


Zdravotnictví. 18. t. m. zjištěno bylo bakteriologicky 7 případů asij- 
ské cholery ve Vídni, 1 v Kremži, 1 ve Wolfsberku (Korutany) po i 
případě v Josefově, na Král. Vinohradech, v Terezíně a Prachati- 
cích v Čechách, 3 případy ve Šternberku na Moravě a 9 případů 
v Opavě, 1 případ v Bílsku a i případy v Šenichlu ve Slezsku. J<íp 
ve všech případech o osoby, vrátivší se ze severního bojiště. V 11. t - 
liči událo se 5 případů. Pobořená 'katedrála v Bemeši. (Viz též str. 9(1) 

20. listopadu. Bak. a něm. zprávy z ruského bojiště hlásí 
všude úspěchy, jež však nejmenují. Na hranicích Vých. Pruska s< 
situace nezměnila (totiž, Husové tam dosud stojí?). Východně od 
jezer zmocnili se Rusové neobsazeného polního opevnění a v něm 
se nalézajících děl. Jižně od Plocka pokračoval něm. útok. V bojích 
o Lodž a Čenstochovou nedošlo k rozhodnutí. — „V záp. Flandrech 
a sev. Francii žádné změny 14 , dí něm. zpráva: „Vánice a změklá 
polozmrzlá půda působí našim pohybům obtíže. Franc, útok u Com- 
bresu, jihových. od Verdunu byl odražen. “ — Ze Srbska hlásí rak. 


112 Západní ironta; bojiště mezi Francií, Belgií, Anglií a Německem. 
Německá fronta 6. září.VinOD 20. záři, 15.října 1914. 


f ron Z . / Wg/ w.dmn ysirasburg 

s Sz 

'Radzaraw 


7 l8towdř'-^ ^ ' \ 

krájen f(a k *T^^Í Z V 

>ii/ f^C^^ířtóW 

k. \dro6p, 

stezko J Szubin 
;hob/Kr ^.£mocin^Kciny^ 

3uOzyn, 

y" c »l "Í^L 

Rtéozno Miescií 
y JcKoki 

ibornik* 


UsMeKa g 

^mPi M,a " a l> . w»* 

!* Umtmy&Jks tTl 

OPa^iL o MakOW^í. 

wif Rato r # >(^anow 

Pultusk 1 


H 2 &Í,. , 

;rá%T X V| T^f 


j O 1 íutVC Mki^řO^ý f. 

n »sk jnasiels^^: 

^Jícko . v\ oKowai^ / Bod2a * ow - adi 7 

^drzemeszno r^Afrfcnw Lu bránice \ r^uiT ^s/nnrrvi . ,/ak, Tzvm ^ \ 


.; ^-^Nir^rvu - / ^ ^ tL. c # ’, ořNOWdl g 

W.oslind s ~\ zemeszno Lubr^nice l Gosíynin 7^% 

\l PiZedzisl«r^Rnezdno [Sj -**SKd$k /Chodocž °/ oGabih 

WA^vvar.íTSM^Sorní.o^ l?£o p^V 1 ^"/ Osmolin 


3k; jczym 


v l b^biedzj 

>ozha»^ 

— Ť ^ 7 - j tost r/vn 


Osmolin tl 5 w 


.Ornik \ 

‘íim /mys’) Vifcfc- 

a y ovXJUMfi£ťw ( ^ y* ••• i \ 


°Dolsk 


'f^: w toťui uív Wladyíawow^V c : » 

' íTyzdry Tuliszko** °rv : 3b»^ Lenzyca 1 

Av íf " 10 'y* o sjp / ^4 

ro* '^L...../ Mra 5 V*«°«r • 


Bieiaw> 


Krzywin 
M^en 


Posryn 


Bořek, 

Kolmin 


r_4 


■? Síd^iszjuf o-y 

^leszetv y / 

brzyca 


RdS7XOW 


f* 0 Kozminek} Kďsirniers 0 n 0 „ ř '^l7ri by szvv o 

WarM lutorniersk KoníSíhnow / \ , , 7 &L u . Moéelnica Glowachow 

^ yvd M i d r L , Sd íoRv^v / XlJjdzd -ShowiMiasřo 0 ^ . .r JocV 

rlovvřř^i^szki Szadek J^ibídni&^y /.BedzielK 1 w0w JedlmsK 


^^Naofcvn °Piaseono' 
oMszczonQw Gorafe)>varya 
^GJownO ”^ft»rniewice 0 ^ ro i ec , 

Šřierz^^^ykiw / „ r „ (i 

íekMndroiP i LODŽ B^elyny Ur Ra * a B,edotv Ryczywoř 

ř'«^oPn by szw t 


Wark 


»>_— y'iobi t\ -i— — ° 1 ’ \ * i ,íkí Szadek R^bidniit ^ 

{.V 1 "' s^ca 

^V 7 Xrszenm * So bS| ,eW 

iBfdwi 


‘r.^if^ - X 1 n f \c)SřzoV v ♦ 5^0°^ .Widawa ot^dWtwl ''fíuieioiv ^ oB 

y' JflowMilgwalíle °y V YS°^ nikl , t ■/ t>ulej<»v , ohk 

’ '"'t^TvííM ?( Sze2erz0>v W vSŽarrwí \™ ^a'^^ )lzd 

inS^ Juitysbo^X^KěpííSrK^^ ^ Kamifisk^ ?), V^ K ^-/w^nock 

^ ^ R V círal5Av^^ ec %H n oPajean ° í ^ ^ } Vkierzbnik *\ > 

v 0 “ » N ~"~adoms)( 1 /Bodzefyn 


krO 
frzebij 


,, _ Klvvow Jedlmsk 
To.n^^ Drzewca Prz X'* K 
m *y \ t Gieřnlow /P^Z?o>/ 

— - -*- \Cov^rezow Sr/álowicC 


Klid. 


^/»yfzyn)j " *''|raszkaS^ Brzeznica njowofdÚOmsk 

M15LAV s^ío^T^Uorz^ ..., /r^ice /Plď^ta J.. 


VjíniiJíí p’v^ i 

\Hrádef 


rvu jš* pí c * in 


Tty.yOw^^ 

\ Wolcz.yi 
Kanoyíce 

s^ubjast 

\0WCn\nP0LT 


v Pla^a Kurzdow- \ A/ ^ Cf . . . 

\ .V J JbkJLl fhetuiyí^ o 


O 

Wdšmókv 


r Si í ilTO 

row 

0 Stopnu a 


yuftxJrfek) V KíAhí\i ..^ iwa/^ — *4£SSJJl y ) p^iesvce 

Olešná X * Kl0DucFc \ Zczensrocrto**^ Malo^Ty y Rakow 

• ' -t*cr_try ^ — 


Dobrodzieii 

■T®^ luftíí " iec > 


-j~. v 7 T/*k )«'Szelekocinv / ™'ř j) ? a- 
faá&Ěmm 7,trk^ OrMtx , " ZOW ř 

_^*.e ^V. _ , 5f 


J, ns iz:i Falk>nburr '\v TTSJSS^A ^Pi >Í^9I0>S ^ZarT^leč V Bus k ^ 3 

\ - <— \ - ' j^bk^KC "'Tajíte ’ JtoVkmai ^->v %°szyc^ 0 '- v ‘ 

Lesnice \^ S k(wice; « s X W^om JíSS*.., V> Vv-z8řr^,>,„ 


v 1. polovici listopadu 
"***“*••*• v 2. polovici listopadu 
v prosinci 


Kozli^iřfersiacíci^ ^ 

t Ij 


^oKroiil 


..... om Mieclbn slXibmipr/V^^^H 
wko *r ^ ald SlOTfft^E^Mpatowice 


řahhffW^ 

-/ táty 


br/pA0 
o 

I I 10 KllOM 


^RAKOV 

1 r /alor 5 - 


Ji 


Clshawina 


Východní fronta; Nřiiipcko a Rakousko proti Rusku roku 1914. 


19 U 


zpráva hoje na celé frontě a příznivé pokroky u Lazarevce. Ne- 
příznivé počasí, na výšinách 1 ni sněhu, nížiny zaplaveny. Postůj) 
Rakušanů zde zastaven, osmý, čtrnáctý a šestnáctý rak. sbor v ohni. 
— Dle ruské zprávy z tureckého bojiště jest úspěšný boj u Erzeru- Z válečné výzbroje: Německý tank. 

inu, odražena turecká ofensiva u břehu Černého moře, u Dajera 
zahnány 4 pluky Kurdů. Válečné loďstvo způsobilo Turkům škody, 
zásoby jejich zničeny. — Turecká vláda chopila se „kontroly 1 * nad 
Otomansko.u bankou (asi jako v Ha kousku). — Itálie vyšle vojsko 
do Lybie. 

Hospodářské. Podle „Echo de Paris 11 stojí válka Francii již 554 % mi- 
liardy franků. — Káva v Rakousku stoupla v drobném prodeji na 
korun 4*40 za kg nejlevnějšího druhu. Aby nedostatku bylo od- 
pomoženo, zakoupil stát 50.000 pytlů kávy, z níž do Prahy přijde 
12.000 pytlů, za cenu K 4*10. — Pražská obec zakoupila 200 pytlů 
jišeničné, dále žitné mouky, a brambory, jež rozprodává na pytle. 
Brambory v obecních jirodejnách stojí K 5T0, v obchodě 0 kor. 


113 


i 


8 


Listopad 


i více při 100 kg. Obec vinohradská od počátku války prodává 
mouku, brambory a jiné vařivo obchodníkům ve vlastní režii. — 
Na válečnou půjčku upsala zem. správní komise (sesazený 
zem. výbor) král. českého 647.000 kor. z fondů hasičského, sirotčího, 
vysloužilců a z různých nadací. 

Zdravotnictví. Do 19. listopadu byly bakteriologicky zjištěny 3 pří- 
pady asijské cholery ve Vídni, po jednom případu v Thalerhofu- 
Karlsdorfu (okr. Štýrský Hradec) ve Štýrsku a v Josefově (okr. 
Dvůr Králové) v Čechách, jeden případ ve Vracově (okr. kyjovský), 
dva případy v Hranicích, 26 případů v Ilodolanech (okr. olomoucký) 
v Šunichlu (okr. frýštatský), jakož i v Těšíně ve Slezsku. Kromě 
onemocnění ve Vracově jde vesměs o osoby, přibyvší ze severního 
bojiště. V Haliči vyskytlo se, dle zprávy ze dne 19. listopadu 18 
případů. — Dne 20. listopadu bylo bakteriologicky zjištěno 12 pří- 
padů asijské cholery ve Vídni, po jednom případě v Badenu a Mo- 
stě n. L., dále jeden případ v Pirce, jakož i 2 případy v Thalerhofu- 
Karlsdorfu ve Štýrsku, 1 případ v Proboštově-Novosedlici v Čechách, 
dále 3 případy v Kremži, 1 případ v Hodoníně, 2 případy v Hra- 
nicích a 1 případ v Lipníku, 4 případy v Hodolanech (okres olo- 
moucký), 2 případy v Přerově a 1 případ ve Šternberku na Mo- 
ravě. Jde vesměs o vojenské osoby, vrátivší se ze severního bojiště. 
Dle zprávy, došlé dne 20. t. m., vyskytlo se v Haliči osm případů. 

21. listopadu. Po celou dobu trvání války nebyly úřední 
zprávy německé a rakouské tak stručné a skoupé jako dnes. Nej- 
vyšší vojenské velení německé praví, že z Východního Pruska nelze 
nic hlásiti. U Lodže činily naše útoky pokroky. V krajině východní 
od Čenstochové bojuje naše vojsko po boku s vojskem spojence a 
nabylo půdy. — Rakouské zprávy podepisoval dříve Konrád šl. 
z Hótzendorfu, jenž od delší doby již se nevyskytuje, jako zprvu 
německý ubytovatel von Stein. Zprávy rakouské teď podepisuje 
generálmajor šl. Hóffer. Dnes píše, že v bojích u Čenstochové vzdaly 
se dva nepřátelské prapory. — Zato německé časopisy mají plno 
odvahy, obkličují Rusy a chystají jim úplnou porážku. — Na zá- 
padním (francouzském) bojišti dle německé úřední zprávy, „zů- 
stala situace nezměněna; skoro na celé frontě vyvinoval nepřítel 
čilou dělostřeleckou činnost 11 . Dle francouzské úřední zprávy s;kon- 


114 


f 


Í9U 


čily operace mezi Oisou a Aisnou u Tracy pro Francouze příznivé, 
Tracy le Val opčt dobyta, v Argonách postavení udrženo. — O Srb- 
sku náš štáb ted mlčí, ,, nelze (prý) očekávati rychlé rozhodnutí 4 '. 
Soukromé zprávy líčí situaci rakouského vojska v Srbsku po- 
chmurně. Vláda přesídlila do Skoplje. — Dle turecké zprávy vítězí 
Turci všude; proti Rusiím u Limanu, proti Angličanům v Egyptě. 

— Turecký Enver bej, vůdce tureckého vojska a vrchní velitel 
rakouský arcivévoda Bedřich, blahopřejí si k úspěchům. — Ra- 
kouský Červený kříž počítá raněných a nemocných 248.000 mužů. 

— Uherský ministrpresident hr. Tisza navštívil německý hlavní 
stan a byl přijat císařem Vilémem. Agituje prý pro mír. Německé 
a rakouské listy to popírají. 

22. listopadu neudávají úřední zprávy německé a rakou- 
ské nic pozoruhodného než, že na dosavadních bojištích se bojuje. 

Hospodářské. „Sonn. u. Montagsztg. 44 sděluje, že „vzhledem na veliký 
úspěch válečné půjčky, má býti doba k upisování prodloužena 44 . 
Klasické odůvodnění. Pražská předměstí spojila se k úpisu 1 mil. 
korun, z toho připadá na Král. Vinohrady 350.000 K. 

Mír? Dle „Morgen 44 přičiňují se presidenti švýcarský a sev. americký 
pod vlivem milionáře Carnegia o mír a to již po třetí. 

23. listopadu. ,.Ve Východním Prusku situace nezměněna. 
V Polsku odkládá objevení se nových ruských sil od Varšavy do- 
sud rozhodnutí (!). Mezi Čenstochovou a Krakovem se bojuje 44 
(něm. úř. zpráva). „Válečná situace způsobila, že jsme jednotlivé 
karpatské průsmyky přenechali přechodně nepříteli 44 (rak. úř. zpr.). 

— „Boje u Nieuportu a Ypresu trvají dále. V Argon skám lese 
získali jsme půdy 44 (něm. zpráva). „V Argonách byly všecky útoky 
něm. odraženy. Němečtí aviatikové bombardovali Amiens' 4 (franc. 
zpr.). — Z Cařihradu oznamují Turci, že dosáhli Suezského prů- 
plavu. Jinak odehrávají se na pohraničí menší boje. Turci obsadili 
Libanon. 

Poprava. Úředně se oznamuje, že dnes oběšen byl soukr. 
úředník Slavomír Kratochvíl z Přerova proto, že 
rozmnožoval letáky s básní „v níž se vyzývá k činům, 
které zvyšují nebezpečí pro stát zvenčí, a vzpouru 
uvnitř přihodí t i mohou, dále že měl u sebe manifest ca- 


115 


Listopad 


niv k ěes. národu “. Dvě hodiny po tomto ortelu byl 
oběšen. 

24. listopadu. Za tuhé zimy a velkých nočních mrazů 
bojuje se v Ruském Polsku u Volbromu a Pilice, kde naši získávají 
půdu. 'Rak. zpr.) U Čt mstochova a Krakova bitvy trvají; ve Vých. 
Prusku drží se Němci u jezer a severně od nich. (Něm. zpr. úř\) — 
Na západním bojišti trvá prudká střelba u Ypres, Dixmuidenu 

1 u Ysery. Anglické lodi zasahují do bojů ostřelováním německých 
•posic u Lombardzyde a Zeebrůgge, kdež způsobily značné škody na 
pobřeží. V Antverpách zabavili Němci obecní pokladnu s 9 miliony 
franků. — Ze Srbska a Turecka není zpráv. — Francouzské vojsko 
prý bylo v Mamku od Marokánů poraženo, padlo 600 mužů. — 2000 
Rusů zavražděno bylo Kurdy v Tábris, hlavním městě perské pro- 
vincie Asserbeidshan. Turecký parník „Nilufer“ potopil se u Kilie. 
— Hlasy míru odmítají rozhodující kruhy francouzské (ministr- 
president Viviani) a německé denníky. 

Hospodářské. Rak. válečná půjčka. Upisování ukončeno, ale 
přihlášky se přijímají dále. Dosud upsáno v Rakousku VA miliardy, 
v Uhrách 800 000 korun. — Německo schválilo novou půjčku 5 mi- 
liard marek. 

Kulturní. Dosud padlo na bojišti 32 českých profesorů. 

Zdravotnictví. Dne 24. listopadu byly konstatovány 2 případy asijské 
cholery ve Vídni, 5 v ostatních Dolních Rakousích, 1 v Korutanech 

2 v Josefově, po 1 případě v Michli, Proboštově a Novosedlicích 
(okr. Teplice), 2 v Brně, 9 na ostatní Moravě a 1 v Opavě. V Haliči 
vyskytly se 3 případy v Krakově a 1 případ v Živci u vojenskýcl 
osob. Mimo 3 onemocnění jedná se vesměs o osoby, přibyvší zt 
severního bojiště. 

25. listopadu. „Mohutný zápas v Ruském Polsku trvá 
Dosud zajalo naše vojsko v této bitvě 29.000 mužů a ukořistili 
49 strojních pušek. 11 (Rak. zpráva.) „Protiofensiva Rusů od Varšav} 
ztroskotala v kraji Lowicz— Strykow — Březiny. Také východně od 
Čenstochové ztroskotaly ruské útoky. “ (Něm. zpr.) — Rusové v Kar 
patech postupují na hranicích Marmaroš. — Německé loďstvo dh 
anglických zpráv připravuje se k akci proti Anglii. U Soissonu 
Remeše, v Argonách boje trvají se střídavým štěstím. Francouzšt 


116 


19U 


a angličtí aviatikové útočí na Zeppelinovy dílny ve Friedrichsha- 
fenu. — Rakouské vojsko postupuje východně od Valjeva pres 
zasněžené hřbety Maljenu a Suhoru. — Anglická radová loď Bul- 
wark zničena výbuchem u Sheernesu. — Asi 20 km od východního 
pobřeží suezského kanálu jest boj mezi Turky a anglickými vojsky. 

Hospodářské. Rakouské příročí prodlouženo o pozměněno; čtvrt po- 
hledávek jež vypršely v září, činí splatnými v polovici prosince 
neb s datem pozdějším později. 

Zdravotnictví. Do Prahy přijíždí denně velké transporty 
raněných a zvláště pomrzlých, jimž musí býti končeti- 
ny amputovány. Za jediný den včera muselo býti tak 
zmrzačeno v jediné nemocnici 80 mužů. — Cholera. 
Dne 25. listopadu bylo zjištěno 7 případů asijské cholery 
ve \ ídni a 2 případy v ostatních Dolních Rakousích, 1 
případ v Korutanech, 1 případ v Lublani, dále po 1 pří- 
padu na Král. Vinohradech a Michli, jakož i 1 případ 
v Soběchlebích (okres Podbořany) v Čechách, 8 případů 
na Moravě a 15 případů ve Slezsku. 

Konfiskace listů jest na denním pořádku, denníky jsou plny bílých 
stránek. 

20. listopadu. Roje v Ruském Polsku trvají, zejména 
u Lodže a Lovíce, Rusové vnikli do Uher na hornatém pomezí Užok 
— Zemplín, odkud se snaží rakouské vojsko je vytlačiti. — Ve 
Francii „situace nezměněna' 1 . (Německá zpráva.) — Francouzské 
loďstvo znepokojuje Kotor, jeho akce prý ztroskotala. — Rakouské 
vojsko v Srbsku zteklo posice u Lazarevce a zajalo 1200 mužů. — 
Ríšsko-německý osadnický úřad v Berlíně vydal zprávu o něme- 
ckých koloniích zámořských: Angličané přerušili 

všecky německé kabely i jiskrovou telegrafii spojující říši s osa- 
dami. Tak padla 12. srpna jiskrová telegrafie na Japu, pak na 
Nauru, 29. srpna v Tafaigata na Samoji a 12. září v Bitapace 
v Novém Pomořansku. V noci 2í. září musili sami zničiti velkou 
jiskrovou stanici Kaminskou v Tógu, aby nepadla do rukou ne- 
přátelských. O východoněmecké Africe lze souditi, že v září ně- 
mecké ochranné vojsko podniklo útoky na různých bodech do 
anglického území, ale bylo odraženo. V prvních třech měsících 


117 


Listopad 


války, kdy Němci měli úspěch v severním konci Kivu nad bel- 
gicko-konžskými oddíly vpadnuvšími tam, neutrpěla německá 
armáda a vnitřní poměry východoafrického území značnějších 
otřesů. V Kamerunu byly různé boje nepříznivé pro nepřítele, ale 
také Němci měli bolestné ztráty. Dne 27. září anglo-francouzské 
vojsko obsadilo Duálu a zabavilo obchodní lodi. Lze prý očekávati, 
že ve vnitrozemí uhájí Němci německý prapor na západním po- 
břeží africkém. Togo padlo do rukou nepřátel anglo-francouzských 
koncem srpna následkem svého úzkého nešťastného položení mezi 
nepřátelskou državou. O jihozápadní Africe jest málo zpráv. Z ne- 
přátelských zpráv lze souditi, že spojeným Angličanům a jižním 
Afričanům se podařilo obsaditi zátoku Lůderitzovu a tím podle 
všeho také část diamantových polí. — Počátkem září obsadilo 
australské loďstvo Novou Guineu; Japonci obsadili západní Ka- 
roliny a ostrovy Maršalské, dle všeho také ostrovy Palau a Mariany 
a Jalnit. Samoe zmocnili se Angličané 29. srpna. Dle této německé 
úřední zprávy obsadili nepřátelé přístavní města, ale vnitřní území 
jest poměrně nedotčeno, ani Swakopmund dosud není zabrán. — 
Turecko chce v Rakousku sbírat příspěvky na Červený půlměsíc. 
Princ Lichtenštein je předsedou komitétu ve službách tureckých. 
Před dvěma sty lety byli Lichtenšteinové ve službách katolického 
Rakouska a jezoví tů proti národu českému. Vídeň dala na Turky 
200.000 kor. 

Zdravotnictví. Dne 26. listopadu bylo zjištěno bakteriologicky 10 pří- 
padů asijské cholery ve Vídni, jeden případ v Mostě n. L., 5 pří- 
padů v Josefově, jeden případ na Král. Vinohradech, jeden případ 
v Břeclavě, po 2 případech v Černovíře a Hodolanech, po jednom 
případu v Jezernici a Rakodavech na Moravě, dále 4 případy 
v Opavě a 3 případy v Dědicích ve Slezsku. Kromě onemocnění 
v Břeclavě, Jezernici a Rakodavech jde o vojenské osoby přibyvší 
ze severního bojiště. 

Persekuce tajná. Armádní velitel, arcikníže Bedřich, zva- 
ný lidem krvavý markýz Gero, zaslal 26. listopadu hr. 
Stiirgkhovi notu, že byl informován o nedostatečné 
loyalite a nevlastenecl ví českého obyvatelstva a že se 
v něm vzmáhají rusofilské proudy. Čádá tedy: 1. vypo- 


118 


19U 


vězení všech osob jen poněkud podezřelých, jakož i ta- 
kových, kteří v hostincích a kavárnách rozšiřují děsivé 
pověsti; 2. bezohledné domovní prohlídky; 3. zostření li- 
stové censury a dopravování dopisů pouze otevřených; 
4. rozpuštění nebo nejostřejší kontrolu všech spolků', 
které neslouží zjevně patriotickým účelům; 5. zákaz 
všech schůzí; 6. krajně zostřenou činnost tiskové poli- 
cie, kteráž po každém povážlivém novinářském proje- 
vu musí dotyčný list ihned zastaviti a listy, sloužící byť 
zakukleně snahám států nepřátelských, zcela potlačiti 
a nedopustiti, aby zastavené listy mohly pod jiným ná- 
zvem býti opět vydávány; 7. rozpuštění četných obec- 
ních a okresních zastupitelstev a dosazení vládních ko- 
misařů; 8. rozmnožení četnictva. Současně sděluje arci- 
kníže Bedřich, že dožaduje se u císaře vyhlášení císař- 
ského nařízení, kterýmž by politická správa v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku přenesena byla na armádního 
velitele . . . Zároveň zaslal císaři rozklad, v němž sděluje 
své poznatky z anonymních údajů, z policejních zpráv, 
štváčů a štváčských raportů místních velitelů. Vysvítá 
to však plně z rosolu ce, kterouž s osnovou rozkladu 
připojili a kterouž starému císaři uložili, aby podepsal, 
že obsah onoho rozkladu béře na vědomí, že nařizuje 
podřízení vojenské soudní pravomoci vrchnímu armád- 
nímu velitelství, jakož i zavedení polních soudních ří- 
zení pro Čechy, Moravu a Slezsko a že min. předsedovi 
hrab. Stúrgkhovi uděluje příkaz ve smyslu Bedřichova 
podání. 


Počátky legii československých na Rusi. V listopadu utekl 
rotmistr J. Šeba s celou rotou do Ruska; zraněný pře- 
dán do nemocnice a později připojil se s jinými k tvo- 
řícím se legiím českým. Rozmnožují je zejména dobro- 
volně hlásící se Čechové ve Volyňsku usedlí, ti, kteří 
na Rusi v Moskvě, Petrohradu, Kijevě a j. nabyli za- 
městnání, ku př. organisátor jejich ing. Husák a j., 
váleční zajatci čeští a konečně mnoho vojáků českých, 


119 


Listopad 


kteří od rakouského vojska zběhli. Hlásí se houfně a 
s nadšením, leč vojenské kruhy ruské činí našim ho- 
chům obtíže, nedůvěřujíce z neznalosti našich snah, 
vojákům „austrijským". Zprvu došlo k zařaďování 
jen slabších oddílů do ruských formací a když tyto 
oddíly (družiny) všude se osvědčily jako zdatní, inteli- 
gentní a neohrožení vojíni a na mnohých místech se 
proslavili, tu teprve směli utvářeti vlastní šiky čili 
„roty“, jak je podle spisů Aloise Jiráska pojmenovali. 
Nesmrtelné činy jejich vedly pak dále k obměkčení 
vlády francouzské a naposledy italské, že dovolily rov- 
něž, po dlouhém zdráhání, utvoření českých rot. S je- 
jich slavnými činy setkáme se v tomto díle častěji. 


Prof. Masaryk zajel si po druhé do Holandska, kdež se 
setkal s historikem Čech, slavným Francouzem prof. 
Arnoštem Denisem, s anglickým žurnalistou Steadem, 
a Scotem Viatorem. Kladli základy příští samostatnosti 
české. 


Spojenectví. Obyvatelstvo rakouské se pozastavuje nad 
tím, proč se Rakousko tak příliš exponuje pro Německo. 
Vlastní Halič a Uhry jsou slabě obsazeny a bráněny, 
zatím však asi 1 milion našeho vojska bojuje za Němce 
na francouzském bojišti a tolikéž asi v Ruském Polsku. 
Celé vlaky potravin, husí, vajec atd. jezdí od nás do 
Němec, kde je laciněji než zde. 

27. listopadu. „Na východě nebylo rozhodujících bojů.“ 
(Něm. zpráva.) „Na polské frontě minul včerejší den poměrně 
klidně. V záp. Ilaliěi a v Karpatech boje trvají, k rozhodnutí nikde 
nedošlo. Naše vojsko opětně vyklidilo Černovce.“ (Rak. zpráva.) — 
„Na frontě západního (francouzského) bojiště nenastaly podstatné 
změny. “ (Něm. zpr.) Lid věří, že posice Francouzů a Rusů jest 
dobrá. — „Boje u Kolubary Srbsko) mají průběh příznivý. 11 (Rak. 
zpráva.) — Anglický parník „Malachite 11 potopen něm. ponor, člu- 
nem. — Japonsko postoupilo německé ostrovy v Jižním moři 
Austrálii (Anglii). — Portugalsko se připravuje k válce. — Císař 


120 


19U 


\ 


pri jrtl mfstodržitele král. českého, kníž. Thuna, v audienci. — Angli- 
čané obsadili německý ostrov Mokku u Rudého more. 

Zdravotnictví. Dne 27. t. rn. bylo bakteriologicky zjištěno (i případů 
asijské cholery ve Vídni, jeden případ v Korneuburgu, po 2 přípa- 
dech v Doksách a Král. Vinohradech po jednom případě v Brně 
a Hodolanech, jakož i 3 případy v Hranicích, dále po 1 případu 
v Opavě a Těšíně. Vedle onemocnění v Hodolanech jde vesměs 
o osoby, které přibyly ze severního bojiště. V Krakově vyskytly se 
podle zprávy došlé dne 27. listopadu 3 případy cholery u vojen- 
ských osob. 

28. listopadu. „Ve Výeh. Prusku a u I.oviče došlo k ne- 
patrným bojům 1 T Novoradornska Rusové prudce útočí a byli od- 
raženi. V jižním Polsku vše nezměněno. “ ''Něm. zpráva.) — „V Ru- 
ském Polsku jednotlivé útoky Rusů odraženy; boje v Karpatech 
trvají. “ ÍRak. zpr.) „Na západním bojišti situace nezměněna.* 1 
(Něm. zpr.) — „V Srbsku ztečeno dominující postavení u Šiljaku, 
zajato 000 nepřátel, ukořistěna 3 děla.“ (Rak. zpr.) — Kabinet Pa- 
šičův podal demisi. Anglický parník ,,Primo“ potopen německým 
člunem u Mysu IVAutifer. 

Jubileum. Jsou tomu dnes čtyři měsíce od vyhlášení války 
Srbsku (28. července). Ze zamýšlené malé „pokutní“ 
výpravy vyvinula se ohromná válka světová, kteráž 
zasahuje do všech dílu světa zbraněmi přímo, a hospo- 
dářskými důsledky nepřímo. O výsledcích zhraní našich 
mnoho mluviti nelze a mluviti se nesmí. Téměř celá 
Halič, Bukovina a část Uher zabrány jsou nepřítelem. 
Sami nedobyli jsme ani Srbského Bělehradu a teprve 
v posledním měsíci zdařilo se nám vyhnati Srby a Čer- 
nohorce z Bosny a v trhnou ti do Srbska k Valjevu za 
strašlivých obětí na životech a raněných. Kasárny, ne- 
mocnice, veřejné budovy, část škol, tělocvičny i soukro- 
mé domy proměněny jsou v lazarety, jež chrlí denně 
do ulic značně mrzáků beznohých, bezrukých, o jedné 
noze a berlích se plazících aneb na vozících vožených. 
Naše města a vesnice neviděly nikdy tolik ve smutek 
zahalených žen jako teď. Těch vdov a sirotků — - těch 


121 


Listopad 


doživotně zničených existencí! A není dohledu, kdy bude 
těmto bědám konec. 

Drahota roste. Ve Vídni stojí čerstvé vejce 22 hal., vápenné 
16 hal., kg másla 4 kor., mouka 74 hal., mléko litr 38 
hal. V Praze jest poměr skoro tentýž. 1 kg chleba stojí 
zde 60 hal. 

29. — 30. listopadu. Zprávy z bojišť všech vesměs znějí 
zamlkle: „K rozhodnutí ještě nedošlo. “ — V Srbsku postupuje rak. 
vojsko přes Valjevo k Suvoboru a Užici. Zajato 1245 Srbů. — Vá- 
lečná pokuta Německem diktovaná Belgii činí 375 mil. franků. 

Zdravotnictví. Zdravotní oddělení ministerstva vnitra sděluje: Dne 
29. listopadu byly zjištěny 4 případy asijské cholery ve Vídni. 
14 případů v Josefově, 2 případy v Brně, 1 případ v Ilodolanech. 
6 případů v Krnově. Onemocněly vesměs vojenské osoby, které při- 
byly ze severního bojiště. Dále vyskytly se podle zprávy došlé 
29. listopadu 2 případy v Krakově a 1 případ v Žyvci u vojenských 
osob. 30. listopadu byly bakteriologicky zjištěny 3 případy asijské 
cholery ve Vídni, 2 případy v Litoměřicích, po jednom případu 
v Brně a Hodolanech, dále 3 případy v Opavě. Jedná se veskrz 
o osoby, přibyvší ze severního bojiště. 

1. prosince. Zprávy z bojišť hlásí opět: K rozhodnutí ne- 
došlo. — Car Mikuláš odjel na bojiště. — Anglický král sešel se 
s francouzským presidentem Poincarém v anglickém hlavním 
stanu. — Anglické a francouzské lodi opustily Kotor a plují k Dar- 
danelám. 

2. prosince. Výročí 661etého panování císaře 
Františka Josefa. Městské rady vydaly provolání, aby 
majitelé domů vyvěsili prapory. Na hlavních třídách 
pražských skutečně jsou tu a tam domy ověšeny pra- 
pory červenobílými a částečně též černožlutými, zvláště 
na veřejných budovách. Na ulicích vybírá se na sirotky 
a děti postižené. V kostelích jsou mše. Smutné jubileum. 

Hospodářská situace — nelze si mysliti horší. Ruch podnikatelský stojí 
úplně. Stabevnictví utrpělo nesmírně nejistotou doby, nedostatkem 
peněz a úvěru. Krise vleče se již více let, dospěla nyní vrcholu. 
Ve Vídni v září schváleno bylo 45 novostaveb (o 31 méně než loni 


122 


tm 


v září), 7 přestaveb (o 14 méně), 28 přístaveb (o 10 méně). Přibylo 
50 domů (o 47 méně) se 864 byty (o 966 méně). — Do Německa 
vyváží se denně až 26 vagonů husí z Čech. — Výnos státních daní 
činil v království Českém za říjen 36'5 mil. korun, o 5 mil. méně 
než loni v říjnu; o 1*5 mil. jsou menší příjmy celní, pivní daň 

0 1 mil. Dosud v r. 1914 vybráno v Čechách za 10 měs. na přímých 

1 nepřímých daních 133 mil., o 11 mil. kor. méně než loni. 

Persekuce. Úředně rozpuštěny spolky v Praze „Ruský kroužek" a „Klub 
charvatsko-srbských techniků". Ve vyšetřující vazbě jest mnoho 
veřejně činných osob a redaktorů předních listů. — Spolky neod- 
vislých socialistů v Mostě, Li pětině, Kopistech, Zábrži a Chudeříně 
úředně rozpuštěny. 

Z bojišť hlásí úřední zprávy z Berlína: Na záp. bojišti nic nového. 
Ve Východním Prusku a v jižním Polsku celkem klid. Z Vídně: Boje 
v Karpatech trvají. — Dle kodaňské „Politiken" však musili se 
Němci záp. od Lodže zakopati a nemohli jiným kolonám při jí ti 
na pomoc. Kolona, vyslaná k obsazení Vělunu byla Rusy napadena 
a zastavena. Rozhodnutí nemá prý takový význam jak se mu při- 
pisuje. Ztráty Němců jsou značné. Německým oddílům hrozilo 
obejití. — Pátá rakouská armáda obsadila Srby opuštěný Bělehrad. 
— Na francouzském bojišti schyluje se opět k velké bitvě. 

Zdravotní. Cholera jeví se následkem zimy slaběji. 

3. — 4. prosince. „Na obou bojištích neudálo se nic zvlášt- 
ního." (Nejvyšší voj. velení něm.) — Vůdce burských povstalců, 
generál De Wett, byl zajat vládním vojskem anglickým. — Ruský 
generál kozáků Rennenkampf byl zbaven vrchního velení. — Do 
Plymouthu přijela americká Jod vánoční", jež přivezla dětem vál- 
čících národů obrovskou nadílku přes pět milionů dárků. 

5. — 6. prosince. Obrovská bitva řádí v Rus. Polsku, o níž 
něm. zprávy praví, že má pravidelný průběh. Silná dělostřelba 
slyšeti jest v Krakově. 

Třetí útěk Rakušanů ze Srbska od Kragujevace přes 
Obrenovae počíná, pak dále ustupuje 14. a 16. sbor na 
Sabac 75 km a Bělehrad. 

Také ve Flandřích u Met. v Argonském lese a Altkirchu se 
bojuje v silných posicích s obou stran. — Turecké vojsko postou- 


123 


Prosinec 


pilo k Adžadu. — Anglický aviatik vrhl šest pum na Kruppovy 
závody v Essenu. 


Persekuce. „Národní Listy" v Praze byly úředně na 8 dnů 
zastaveny „n a základě su spěn se tiskové a 
čl. 12. stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech občan ů“. — Časopisy varují obyvatel- 
stvo před různými známými i neznámými udavači a 
provokatéry. Všeobecný stav společenských i právních 
řádů jest nejvýš smutný, smýšlení tísnivé, ale vzdorné. 

Persekuce' „Krvavý markýz Gero", arcikníže Bedřich, po- 
dává 5. prosince císaři tajný rozklad, aby místodržite- 
lem v království Českém jmenován byl generál, pově- 
řený mimořádnou pravomocí. Návrh tento odůvodňuje 
vrchní armádní velitelství těšínské líčením o nespoleh- 
livosti českých vojáků, kteří zavinili porážku 21. země- 


branecké divise pražské z prvé ofensivy v Srbsku, kteří 
4. a 95. zeměbraneckou brigádu pražskou a 11. brigádu 
jičínskou učinili neschopnými, aby v Huském Polsku a 
v Krakově s úspěchem mohly operovat. Také 6. praž- 
ská zeměbranecká brigáda selhala v boji proti Srbům. 
Dále se sděluje, že několik setnin 36. pěš. pluku mlado- 
boleslavského a 30. zeměbraneckého pluku vysokomýt- 
ského v boji u Jaroslavi 30. října 1914 Rusům se vzdalo 
bez náležitého odporu. Toto chování se českých vojáků 


bylo zaviněno dlouholetou propagandou říši nepřátel- 
skou, proti níž úřady v Čechách nezakročovaly. Poně- 
vadž od místodržitele a jeho úřednictva nelze očekávati 
odpomoci, poněvadž okamžitá náprava je nutná a po- 
něvadž je třeba bezohledně zakročiti, žádá se na císaři 
působiti rozkazně, aby politická správa v Čechách byla 
vypojena a dosazen vyšší generál, aby všestranně přísně 
bylo na každého dokročeno, aby nespolehliví úředníci 
všech hodnostních tříd byli bez milosti odstraněni, 


duchovní se státem nepřátelsky smýšlející soudně po- 
trestáni, rozšiřovatelé různých provolání a povinností 
nedbalí redaktoři podle stanného práva odsouzeni, aby 


124 


19U 


sbory, zneužívající autonomie, byly této zbaveny, vše- 
chny politické spolky bez výjimky rozpuštěny atd. Ra- 
kouská macecha sklízí ovoce zasloužené. 

7. prosince, ltusové vnikli clo Bezkyd a byli odraženi. (Rak. 
zpr.) Tato zpráva později (v dubnu!) opravena: Rusové dostali se 
na hranice župy šaryšsiké, do Alsópagony a Bardyjova. Rakušané 
ustoupili do Korokrátu. (Berliner Tagblatt.) — Dle něm. zprávy, 
dobyli Němci Lodž. Bitva, jež zde zuří, jest nejkrvavější v této 
válce. — Německo úředně dementuje zprávy anglické a francouz- 
ské, že Němci ustoupili u Yserského průplavu. Není to pravda, 
ale ustoupili jen proto, že zatopené území působilo obtíže. — „Ope- 
race podmíněné dobytím Bělehradu, vyžadují nyní změny v se- 
skupení našich sil, jež přirozeně nemohou býti oznámeny. “ (Rak. 
zpráva.) — „IJniversuP' čítá dosavadní srbské ztráty na 98.734 
mrtvých a raněných. 

Kulturní. Vyučování zastaveno a lazarety na školách v Hranicích, 
Místku, Frýdku, Polské Ostravě. — Agrární týdenník „Český Ven- 
kov" přestal dobrovolně vycházeti, protože dostal úřední výstrahu. 


Hospodářské. Vláda vydala rámec pro nařízení maximálních cen, jež 
mají jednotlivé země provésti. Moravské místodržitelství navrhlo 
za pšenici 40 K, žito 34 K, ječmen 28 K. V Pešti: pšenice K 41' — , 
žito 32*70, ječmen 28' — , kukuřice 22' — za 100 kg, mouka 0 K ti8'68, 
jednomletá pšeničná 50*02, na vařivo 64*58, chlebová 48*13, žitná 
44*24, ječná 44*18, kukuřičná 31*90, bramborová 42* — , rýžová 52* — . 
Nejvyšší cenu pšenice t. j. 44 kot*, mají Tyroly a Dalmácie, po 
nichž následují Solnohrady se 42*50 kor. a pak Čechy, Horní Ra- 
kousy a Slezsko se 42 kor. Nejnižší cenu mají Dolní Rakousy, 
t. j. 40*50 K. Ve všech zemích mimo Dolní Rakousy jest cena vyšší 
než v Pešti, kde činí 41 kor. 

Mezinárodní obchod. V říjnu činil dovoz do Rakouska 
132*5 mil. kor. (v září 111*4 mil. K, v srpnu 94'7 mil. K). Vývoz 
činil jen 107 mil. kor. (v září 01*8 mil. kor., v srpnu 30'4 mil. K). 
Oproti loňsku v těchže dobách dosáhl dovoz pouze 44%, vývoz jen 
40%. Proti loňsku nastal pokles v dovozu surovin o 105*5 mil. K. 
Zvláště jeví se pokles v dovozu bavlny, uhlí, koží a semen. Dovoz 
polotovarů poklesl o 27 mil. korun a to hlavně zmenšením dovozu 


ě 


125 


Prosinec 


vydělaných koží a příze. Pokles dovozu výrobků činí 34 4 mil. Kč 
a stojí tu v prvé řadě pokles strojů, hedvábného zboží, koženého, 
vlněného a bavlněného zboží. Ve vývozu vykazují suroviny pokles 
o 39'8 mil. kor. (chmel, kůže, hnědé uhlí, vlna, vejce), polotvary 
o 36 mil. K (dříví, bavlněná příze, slad), výrobky o 83*9 mil. K 
(cukr, bavlněné, lněné, vlněné, konfekční, kožené a dřevěné zboží, 
petrolej, stroje, skleněné zboží). V prvních desíti měsících roku po- 
klesl dovoz o 287-4 mil. na 2489 7 mil. K a vývoz o 490-3 mil. na 
1768*8 mil. K. Passivum činí 720‘9 mil. K proti 518 mil. K před 
rokem. — Ruské válečné výdaje do 1. prosince činily prý 6047 
mil. rublů. 

8. prosince. Rusové ustoupili z Lodže, již obsadili Němci. 
V záp. Haliči kolem Krakova a v Karpatech trvají boje. — Císař 
Vilém onemocněl v Berlíně. — V Srbsku sestavil Pašič opět nový 
kabinet. — O rakouském vtrhnutí do opuštěného Bělehradu píší 
maďarské listy, ku př. „N. Pester Journal 14 : „Válka mezi naším 
mocnářstvím a Srbskem nebyla válkou evropskou a možno ji ob- 
sazením Bělehradu považovati za skončenou. — Mír a příměří mů- 
žeme poskytnouti jen přemoženému sousedu jako neodvislému krá- 
lovství, t. j. separátní mír. Také po skončené válce můžeme u ze- 
leného stolu vyjednávání o Srbsku kategoricky vyloučiti (?)“ — 
Zatím Srbové obdrželi posily a shromáždili se na čáře Lazarevac — 
Rudnik— Arandělovac, aby připravili chlubným Němcům překva- 
pení. — U Falklandských ostrovů v Tichém oceánu strhla se bitva 
mezi anglickým a německým loďstvem, při níž zahubeny čtyři 
velké německé křižníky „Scharmhorst“, „Gneisenau 44 , „Leipzig“ a 
„Nůrenberg 44 . 

9. — 10. prosince. Rusové zaujali pevné posice východně od 
Miazgy, říčky, která teče východně od Lodže směrem sev. jižním. 
Bitvy na celé čáře od Mazurských jezer, až k Bezkydám trvají. — 
Car Mikuláš přijel do Tiflisu. — Boj na francouzské straně nevy- 
kazuje změn. — Tři franc. aviatikové vrhli na město Freiburg v Ba- 
densku 10 pum. — V Srbsku u Hor. Milanovce narazili jsme na 
silné nepřátelské oddíly a nemohli jsme proniknouti. Aby se vy- 
hnuly připravenému protinárazu nepřátel, byly jednotlivé části 
komandovány do příznivěji ležících úseků. (Rak. zpráva.) — Plavba 
126 


Í9U 


mezi Švédském a Finskem následkem nebezpečí z min byla všude 
zastavena. — Turci obsadili Kedy před městem Batumem, na nějž 
prý táhnou. — Japonci obsadili šantunskou dráhu. — Angličané 
a Francouzi zabrali již celkem téměř všecky německé kolonie. — 
Burské povstání zajetím a usmrcením všech vůdců skončeno. 

Hospodářské. Rakouská válečná půjčka byla již po druhé 
ukončena a přijímají se úpisy ještě u poštovní spořitelny. 

11. — 12. prosince. Rusové ustupují z Karpat. Bitevní fronta 
v západní Haliči sahá východně od Tymberku až do území vých. 
od Krakova, Volička Rusům odňata. (Rak. zpráva.) — Na východo- 
pruských hranicích odrazili Němci ruskou jízdu (něm. zpr.). V Pol- 
sku bitvy pokračují. — Francouzská vláda přesídlila z Bordeaux 
do Paříže. Němci z franc. bojiště stáhli velké massy vojsk proti 
Rusům, čímž posice Francouzů se zlepšily. Na čáre flanderské, 
u Ypres, Arrasu, Sonain — Perthes, v Argonském lese, u Apreinontu, 
St. Mihielu i na hřebenu Voges dle něm. zpráv podnikají Francouzi 
útoky. — Velitel něm. eskadrony admirál hr. Spee zahynul při 
potopeni lodi „Scharnhorsť* u Falklandských ostrovů. 

Nejmlatlší čes. legionář Lumír Březovský, syn 
Em. B., hostinského ve Vršovicích, číšnický učeň v Pa- 
říži, přihlásil se ihned s počátku války do čsl. legie ve 
Francii, podrobil se výcviku v Bayone. 11. prosince 
1914 stál na stráži u lesa blíže Markýzky u Remeše a tu 
za večera zasáhla jej pruská kule do plic. Šestnáctiletý 
hrdina takto se loučil: „Nazdar, hoši — mějte se do- 
bře — pomstěte mne. Pozdravujte doma u nás — neza- 
pomeňte našeho úkolu! — Maminko, kdy tě uhlídám? 
— S bohem, na shledanou!* 4 — Čest jeho památce! 

Maffie. Vyvíjela se zprvu z osobních styků prof. Masary- 
ka s drem Benešem, drem Veselým, drem Š á- 
malem, drem Boučkem, drem Herbenem red. 
Duškem, Dubským, drem Frantou, drem Kra- 
mářem, drem Raší ne m, drem Scheinerem a 
j. Úzký kroužek sešel se asi v prosinci 1914 u Masaryka 
v bytě. Masaryk vrátil se právě z Holandska, kde kul 
pikle proti Rakousku a sezval své straníky, aby se po- 


127 


Prosinec 


děkoval z předsednictví strany pokrokové, která by 
jeho jednáním mohla trpěti. Hesignaci jeho nepřijali 
a dali mu dovolenou. Poté v Akademické kavárně na- 
léhali naň, aby jim sdělil účel a výsledek své cesty. 
Sešli se pak u dra Bouřka. Zde sdělil M. obsah dopi- 
su, jejž mu poslal do Rotterdamu šéfredaktor „Time- 7 válečné výzbroje: Pancéřový vlak. 


sů“ S t. e e (1, že již asi v květnu zasáhnou do války Ita- 
lové a Rumuni co spojenci dohody. M. psal z Amstero- 
damu I) e n i s o v i dopis o setkání neb informace. Steed 
poslal k M-ovi z Londýna Scota Viatora, s nímž 
sešli se v noci v pokoji M-ově, a celou noc i následu- 
jící den bez vycházení *tajně rokovali a shodli se na 
tom, že třeba Rakousko zničiti. Na cestě z Holandska 
stavěl se M. v Berlíně, kdež vyhledal redaktora „Vossi- 
sche Ztgu kt , aby vyzvěděl, jaké smýšlení je v Německu 
a zda bychom mohli od Němců něčeho dosáhnouti, 
kdyby snad válka skončila přece pro Čtyřdoliodu ne- 
příznivě. Odpověď zněla, že Němcům v říši také prý 
záleží na lepší úpravě poměru v Rakousku, ale urči- 


128 Naši věznění předáci. 
Dr. K. Kramář. Dr. AI. Kasin. Dr. J. Seheiner. 


l)r. Jar. Preiss. Prosinec 


tého nechtěli říci nic. Potom jel clo Vídně jednat s ně- 
meckými politiky, se Srby a Chorvaty, zvláště i se Šu- 
pilem. V druhé schůzce, konané u dra Bouěka, před- 
čítal Masaryk spis, který poslal mí.stodržitel Thun mi- 
nistru vnitra Ileinoldovi a v němž vyslovoval se proti 
válečnému dozorčímu úřadu a proti návrhům, jež či- 
nila tato vojenská strana na zdolání národa českého. 
Zvěděli, jaké kroky navrhují se proti velezrádným če- 
ským městům, zvláště proti Badnici, Benešovu a Jindř. 
Hradci, o jejichž „rejdech 11 místní vojenská velitelství 
podávala vždy ihned zprávu. Mohli tak ohrožené osob- 
nosti hned včas varovati, zvláště Dra Lohaře a Dra Le- 
derera v Jindřichově Hradci. Starý pán odpovídal za 
těchto schůzek na všechny dotazy a tak první schůzka 
u dra Boučka trvala přes 1 hodinu v noci, kdy starý 
pán teprve s Dubským odešel. Když Masaryk v prosinci 
1914 odjel zase do ciziny — svolal Maffii několikrát ke 
schůzce dr. Beneš. Masaryk a Beneš setkali se 
pak ve Švýcarsku, kdež zřídili naši tiskovou kan- 
celář. odkudž posílány byly články a informace o če- 
ských snahách do různých časopisů. Zde měli jsme 
přátele: univ. prof. Francoise, posl. Chapuisa- 
t a, Maurice Mu ret a, dopisovatele „Journal des 
Débats 44 , žurnalistu Alberta Bona r d a, Dr. Victo- 
ra K ů h n a z „Tribune de Genéve“ a j. Čtyři cesty vy- 
konal z Prahy do Curychu V. L. F á č e k, jenž donášel 
různé důležité zprávy, jež se dávaly do rukojetí holí neb 
deštníků, do dutinek na cigarety, do krabic od cigaret 
a zápalek, do násadek na pera, do dutých tužek a „sa- 
mopsacích 44 per, do desek cestopisných a zábavných 
knih, do pilulek, do kufříků s dvojitými dny a stěnami, 
v nichž byla prkénka tak zlisována, že nejbystřejší zrak 
nemohl znaménka sklížení postřehnouti. Nejzajímavěj- 
ší však bylo, že „Maffie 44 dorozumívala se s dalekou 
cizinou pomocí „Národní Politiky 44 , „Prager Tagblattu" 


a „Bohemie 44 v části insertní. 


130 


Í9Í4 


13. prosince. V západní Haliči u Lirnanova odraženo jižní 
křídlo Rusů. Zabrán rak. vojskem Nový Sandec, Grybov, Gorice a 
Zmigrod. (Rak. zpráva.) — Y severním Polsku zajali Němci 11.000 
mužů a ukořistili 43 strojních pušek. (Něm. zpr.) — Francouzi 
útočí na oslabené posice německé na Aprémont a Flirey mezi St. 
Mihielem a Pont-a-Mouson. (Dle něm. zpr.) — Francouzští letci 
házeli opět pumy na Freiburg v Badenu. V Arabské Hodejdě vnikli 
Turci násilím do italského konsulátu, zatkli tam anglického a 
francouzského konsula, jež odvedli, italského konsula pak násilím 
isolovali v konsulátě. Itálie žádá satisfakci. — Něm. maršálek 
Goltz vyslán do Turecka a přijat sultánem. — Holandský parník 
„Pogas“ potopil se u Mindella. 

Mír? K podnětu Kateřiny Devereuxové-Blackeové podpisují děti ame- 
rické následující petici, jež má být podána vyslancům cizích států 
ve Washingtonu: „My podepsané, americké děti, prosíme tímto 
vladaře velkých národů, by nařídili hned všeobecné příměří a spory 
válčících národů předložili haagskému tribunálu ,ke klidnému 
a spravedlivému rozhodnutí a spolu slíbili, že příští spory urov- 
nají klidně t-írnže způsobem. Jsme děti a vnukové vašich bývalých 
poddaných, mnozí z nás jsou pokrevně i smýšlením sbratřeni s vo- 
jáky, kteří zápasí. Prosíme vás vroucně, abyste poručili zastavit 
toto hrozné vraždění, nebof jeví se nám jako divoký boj proti 
civilisaci. Prosíme ve jménu bezmocných dětí evropských a asij- 
ských, které jsou zbaveny svých otců a své výchovy a strašlivými, 
válkou způsobenými poměry jsou nenapravitelně poškozeny. 11 
Papež navrhl válčícím státům příměří o vánocích. Souhlas pro- 
jevily: Rakousko, Německo, Srbsko, Belgie a Anglie. Zamítli jej 
Rusko a Francie z vojenských důvodů. 

Persekuce. Němci uložili městu Roubax válečnou pokutu 5 mil. fcň. 

14. prosince. Rakouská úřední zpráva ze Srbska: „Ofen- 
siva, vedena od Dřiny směrem jihovýchodním, narazila jiho- 
východně od Valjeva na silnou nepřátelskou přesilu a nejenom že 
musilo od ofensivv být i upuštěno, nýbrž přivodila také dále saha- 
jící zpětný pohyb našich po kolik týdnů tvrdošíjně, skvěle, ale 
s velkými ztrátami bojujících sil. Oproti tomu stojí získání Běle- 
hradu. Z toho vyplývající celková situace bude míti za následek 


131 


Prosinec 


nová operační rozhodnutí a opatření, jež musí sloužiti k zatlačení 
nepřítele." Čili — opět utíkáme ze Srbska, po třetí. — Rakušané 
opustili opět Bělehrad. — Severoalbánské kmeny vyhlásily Srbsku 
válku. — V západní Haliči obsadilo rakouské vojsko Duklu. 
Podle německé zprávy mezi Masou a Vogesami Francouzi útočí 
a jsou odráženi. — Francouzská zpráva: „Severovýchodně od 
Vailly byla úplně zničena německá baterie. V Deuxnoudsu, zá- 
padně od Vigneulles-les-Ilattonchatel, byly zničeny dvě německé 
baterie, jedna velikého kalibru a jedna určená pro letadla. V téže 
krajině vyhodili Francouzové do povětří strážnici a zničili několik 
zákopů." K tomu podotýká úřední německá zpráva: „Všechny tyto 
zprávy jsou vymyšleny." — Anglický ponorný člun BII. potopil 
v Dardanelách turecký obrněnec „Mesudije". 

15. pros i n c e. Rakouská úř. zpráva ze srbského bojiště: Ope- 
rační situace, utvořená odvoláním vlastního pravého křídla, jež 
stalo se nutným, učinila záhodným vzdáti se též prozatím Běle- 
hradu. Město bylo bez boje vyklizeno. Vojsko sice trpělo přestálými 
námahami a boji, jest však prodchnuto nejlepším duchem. — Srbské 
úřední zprávy vysvětlují včerejší a dnešní zprávy takto: Rakousko 
postavilo velkou přesilu proti Srbům; tito sbírali síly a koncentro- 
vali se zpět, aby mohli čeliti. Boje počaly 5. a 6. prosince v hor- 
natém terénu a trvaly (> dnu, v nichž Rakušané poraženi, obrátili 
se k zmatenému útěku, nechavše 20.000 mužů, 120 důstojníků za- 
jatých, celý muniční a automobilový park s děly, vozatajstvem, 
strojními puškami; kromě toho ukořistili Srbové 700 koní, 15., 10. 
a polovic 17. armádního sboru rak. bylo- téměř zničeno. V Bělehradě 
samém zajato 1200 rakouských vojáků. V Haliči postoupili Ra- 
kušané na čáru laslo — Rajbrot a zajali 01 000 Rusů. — Francouzi 
útočí u Ypres, Suippes, Ornes, A i 1 1 y — Apremont a ve Vogesách a 
jsou podle něm. zprávy všude odráženi. — 7, bojiště rusko-turec- 
kého stále nedostatek zpráv věrohodných. — Německo povolilo 
Lucemburku náhradu na vtržení tam 1,000.000 Mk., na niž dosud 
splatilo 145.000 Mk. 


Hospodářské. V Holandsku bylo v září 31*4% odborově organisovaných 
dělníků bez práce; ve Švédsku 30%, ve Švýcarsku 22% úplně ne- 
zaměstnáno a 34% částečně. — Trhy v Bílsku zakázány pro epi- 


32 


191'f 


demie. — Český akc. pivovar v Plzni vykazuje za r. 1914 ztrátu 
K 4(5.578' — . Na válečnou půjčku rak. upsáno dosud celkem 2135 
mil. K, v Uhrách 1018 mil. K, úhrnem 3150 mil. K. — Následkem 
znehodnocení domů, klesající činží a prázdnými byty očekávají se 
četné prodeje domů. 


Hrůzovláda. Voj. soud v Mor. Ostravě popravil krejčího 
E u g. M a t ě j k u pro urážku císaře a „velezrádu". Týž 
soud v Mor. Ostravě odsoudil malířského pomoc. Ino- 
cence Skabalíka k popravě provazem pro ruso- 
filské výroky a snížil rozsudek z milosti na pět let ža- 
láře. 

Kulturní. V Karvinné zavřeny školy. — Knižní trh jest válkou úplně 
ochromen, vánoční knižní trh jest o polovici slabší než obyčejně. 

10. — 17. prosince. Rakouské a německé zprávy úředně ohla- 
šují, že odpor ruské hlavní moci je zlomen u Limanova, Lodže 
a nyní též na Bzuře. Rusové jsou všude na ústupu. Rakouské voj- 
sko proniklo k Zakliczynu a Bochni. — Německá zpráva hlásí 
odražení francouzských útoků u Nieuportu, Zillebeku a La Rassée. 
— Německé 3 lodě bombardovaly dvě anglická pobřežní města 
Scarborough a Hartlepol, zde usmrceno 55 a raněno 115 obyvatelů, 
zapálen plynojem. 4 anglické torpédoborky hned napadly něm. 
lodě. — Turecké zprávy přiznávají, že ruský křižník Askold po- 
topil u Bejrutu dvě turecké lodě. Anglie vyhlásila svůj protektorát 
v Egyptě, jejž dosud vykonávalo Turecko. 


Populace. Před obsazením města Rusy vystěhovalo se ze Lvova 12.000 
osob. Poněvadž mnoho mužů odvody povinných bylo zařazeno do 
vojska, má nyní Lvov asi 150.000 obyvatelů. — Rakousko vydalo 
dosud 73 seznamů ztrát, v nichž uvedeno celkem 9G32 důstojníků 
a 199.503 mužů. — „Neues Wiener Journal* 1 sděluje, že Belgové 
měli na Iseře ztrát 00.000, Francouzi 75.000, Angličané 80.000, do- 
hromady 215.000. O ztrátách Němců se nemluví. 


Hospodářské. Deputace zástupců varšavských velkých bank a obchod- 
ních domů byla v Petrohradě a žádala o úvěr 50,000.000 rublů pro 
polské banky. Tato částka má býti k obnovení zničených anebo 
váznoucích podniků. V průmyslovém obvodu varšavském pracují 
nyní jen ty továrny, které mají zvláštní zakázky, ale i jejich vý- 


133 


Prosinec 


roba zmenšila se o polovičku. Proti r. 1910 klesla výroba o 65,000.000 
rublů, ze 400.000 dělníků je zaměstnáno nyní jen 50.000. Následkem 
toho trpí dělnictvo měsíční ztrátu 9,000.000 rublů. Ruské úřady 
jsou zásadně ochotny vyhověti přáním varšavských finančníků 
a ministr vnitra Maklakov vyslovil se, aby úvěr byl ihned po- 
volen z prostředků říšských. V gubernii kielské uvázl obchod 
úplně. Velké lomy žulové a mramorové jsou zničeny. 

18. prosince. Husové ustupují na frontě 400 km dlouhé od 
Krocna k ústí lizury. Rakušané a Němci dobyli Piotrkov a Przed- 
borz. — Car Mikuláš navštívil Vladikavkaz. — Na západním bo- 
jišti trvají boje u Nieuportu. — Francouzští letci házeli pumy na 
Sadrburg, liening a Rieding. 

Politické. V Malino sešli se králové švédský, dánský a norský, aby 
stanovili společný postup v zahraniční politice za války. — Zbytky 
burských povstalců potřeny v boji mezi Rustenburgem a Pietrs- 
burgem. 

Prof. Masaryk odjel dnes do Švýcar, aby tam pracoval pro 
českou samostatnost; byl již před tím dvakrát v Ho- 
landsku v říjnu a listopadu sbírati informace. V Ho- 
landsku navázal styky s anglickým žurnalistou Stea- 
dem a Scotem Viatorem, jakož i s prof. Denisem. Pasy 
prý mu obstaral policejní ředitel Olič. S básníkem Ma- 
charem smluvili tajnou korespondenci a s drem šá- 
malem podrobný plán spiknutí. Měly .se zřizovati ve 
všech českých oblastech tajné výbory, které by udržo- 
valy spojení s ústředím, mělo se vše připravit i pro roz- 
hodný okamžik — tento plán byl ovšem sepsán dříve, 
než došlo k nové soustavné persekuci, která jeho pro- 
vedení důkladně znemožnila. Bohužel, tento památný 
historický dokument byl nešťastnou náhodou zničen. 
Při domovních policejních prohlídkách jej ukryli pro- 
stě v jakési dopisní schránce, jelikož tam nejspíše ne- 
bude nikdo hledati velezrádné papíry. Zcela náhodou 
však byl Masarykův náčrt nalezen, i bylo pak nutno 
prohlásit jej za podvrh nějakého agenta provokatéra 
a spáliti jej. V Zenevě setkal se Masaryk s drem Bene- 


134 


191 4 


šem, jenž tam odjel za záminkou vědeckých studií. Tu 
policie dostala sdělení, že došlo ke schůzce Masarykové 
s Benešem. Policie zatkla různé Beneše, ale zatím pra- 
vý Beneš, vyhotoviv si sám pas, na němž napodobil 
podpis Iíunzuv, jak byl na zastavovacím dekretu „Ča- 
su“, ujel do ciziny. Místo projektovaného spiknutí došlo 
k sejití nyní tak zvané „Maffie“. Od Masarykova od- 
jezdu docházely ze zahraničí zprávy o organisační prá- 
ci. Tyto zprávy přinášeli poslové způsobem často nej- 
podivnějším: stočené v tužkách, držadlech kufrů, dešt- 
níkách, vlepené do knižních desek, šifrované (dešifro- 
vání prováděl nynější ministr zahraničí Beneš); zprávy 
ukryty byly dále v obchodních knihách a dopisech, v in- 
sertech holandských a německých novin atd. Ze zpráv 
v Čechách se dovídali, s jakými obtížemi Masaryk za 
hranicemi bojoval. První obtíží byla neorganisovanost 
a neukázněnost českých lidí v cizině. Byly tam kruhy 
zanícené pro československý odboj, ale divně pomísené 
lidmi málo věcnými a nejednotnými. Masaryk správně 
pochopil, že první práci nutno vykonati zde. S neoby- 
čejnou agilností a za pomoci dobrých pracovníků oči- 
stil české kolonie od nespolehlivých živlů. Masaryk na- 
vštívil pak Itálii. 

„Maffie" česká, časem podivuhodně sorganisovaná drem 
Šámalem, předsedou Ústřed. Matice Školské, a v níž 
zejména pracovali prof. dr. Beneš, dr. Štěpánek, býv. 
vicekonsul, dr. Borský, red. Hajšman, dr. Soukup, posl. 
Haberman, dr. Kramář, dr. Bašín, Klofáč, dr. Hajn, dr. 
Scheiner, Jar. Kvapil, posl. Švelila, dr. Vrbenský, red. 
Dušek, red. Šimek a básník Machar ve Vídni, prof. dr. 
Bambousek, prof. Šulc, správce cukrovaru v Dobro vi- 
cích Staněk, dr. Heidler a j. Z těchto znali se vždy jen 
tři pro případ vyzrazení, aby nemohlo býti více posti- 
ženo. Zahraničním přátelům psáno neviditelným inkou- 
stem na obalech, novinách a pod. Telegramy šifrované 
šly na malíře Fillu v Paříži. — Sem patří také kapitola 


135 


Prosinec 


o Emanuelu Voskoví. Kamenický dělník z Kut- 
né Hory, jenž pobyl přes 20 roků v Americe a založil 
tam velký mramorářský závod, byl při začátku války 
v Čechách; dohodnuv se s Masarykem, odejel do Ame- 
riky, kdež vlastním nákladem zřídil rozsáhlou vyzvě- 
daóskou kancelář. Svoji dceru umístil v kanceláři ně- 
meckého vyslance a získal tak přesné a hojné zprávy. 
Na agitaci tuto prodal Voska část svých nemovitostí, 
cestoval z Ameriky do Štokholmu, Petrohradu, Bernu 
a jinam. 

Čsl. družiny v Rusku rozmnoženy byly nyní prvními za- 
jatci našimi v Tarnově. Naši rozvědčíci konali Rusům 
platné služby, přecházeli v rakouském kroji do zdejších 
posic, brali si z rak. kuchyní „menáž“ a čerpali důležité 
zprávy pro ruské velení, zvláště před důležitými akcemi. 

Lichva. Zpravodaj „Tagespostu 1 * stěžuje si na vojenské dodavatele 
obuvi; boty nové dodané jsou prý hanebné a po 20 km pochodu 
jsou podrážky pryč. 

19. prosince. Rakouská zpráva sděluje, že naše oddíly na- 
razily u Krosna — Zakliczyna na silný odpor. Na dolním Dunajci 
se prudce bojuje. Jízda rak. vnikla přes Jedrzejov (Andrejev) 
k Nidě a severněji společně s Němci překročili Pilicu. — Něm. 
zpráva: Na východopruských hranicích odražen ruský jízdní útok 
západně od Pilkal. — Ruský car odcestoval do Vladikavkazu a 
odtud do Voroněžu. — Ze západu německá zpráva: U Nieuportu, 
Bixschoote a severně od La Rassée se ještě bojuje. Západně od 
Lensu, východně od Albertu a západně od Noyonu útoky odraženy. 
— Porta přijala italskou vládou žádané body satisfakce za Po- 
dejdu, ale tamní váli se jí nepodrobil. 

Hospodářské. Vláda rakouská stanovila maximální ceny bramborů 
a sice pro Čechy za brambory kuchyňské 9 K, ke krmení 6 K 
metr. cent. 

20. prosince. V Karpatech v území Latorice zapuzeny nepř. 
předvoje. U Lupkovského průsmyku jsou větší boje. V údolí Bialé 
proniknuto k Tuchovu. Rusové postavili se v Haliči se značnými 
silami (rak. zpr.). V polsku pokouší se Rusové o nové postavení 


136 


19U 


na Ravce a Nidě; všude se na ně útočí (něm. zpr.). — Útoky Fran- 
couzů a Angličanů u Nieuportu, Bixschoote, Givenchy a La Rassée. 
V Argonách učinili Němci větší pokroky. — Spojenci získali asi 
00 m zákopů něm. u Bethunu. (Něm. zpr.). — Němci uložili Belgii 
480 mil. franků válečné pokuty. 

21. prosince. Severovýchodně od Lupkovského průsmyku, 
dále od Krásná — Tuchova a na dolním Dunajci prudké boje. Situace Dr. Přemysl Šánúa;!, 
čelný člen a organisátor Maffie. 

v jižním Polsku se nezměnila (rak. zpr.). — Na západě ohlášené 
boje Nieuport — La Bassée trvají; Francouzi útočí v kraji Sonain — 
Massiges. V Argonách zajali Němci 275 Francouzů. — Německo 
svolává domobranu druhé výzvy. — Francie anektuje Tunis a Ma- 
roko. — Německý aviatik hodil 2 pumy na Calais a Dover. — • Rak. 
ponor, člun XII. vypálil v úžině Otrantské na francouzskou loď 
dvě torpéda. — Ze Srbska není již delší dobu zpráv. — Z Caři- 
hradu sdělují, že „anglická loď“ bombardovala pobřeží u Alexan- 
drette v Malé Asii, sev. vých. od Cypru. 


137 


Prosinec 


Populace. Němci počítají se ztrátou obyvatelstva ve východních Prů- 
ších 200 — 300 tisíc obyv. 

Hospodářské. President „Credit frangais ‘ vypočítává obsah francouz- 
ského území obsazeného Němci na 4 a půl milionu hektarů a 3 
a půl mil. obyvatelstva. Cena pozemků tohoto území činí devět 
miliard, cena investovaného kapitálu 14 l A miliardy a hypoteční 
dluhy jednu miliardu. Z toho náleží „Credit Frangaise“ 55 milionů. 
Válečné škody vypočteny jsou dle statistik z několika obcí, které 
v jižním Alsasku jsou ve francouzských rukou. Dle tohoto měřítka 
činí celková škoda na budovách, továrnách a polní sklizni na 35 
miliard. Materielní škoda v Belgii byla dle poloúřední zprávy 
z Paříže, kterou přinášejí lipské „Nachrichten“, vypočtena takto: 


Lutych a okolí 

Lovaň 

Namur . 

Charleroi . 

Školy v zemědělství . 
Antverpy . 

Škoda na drahách atd 
Škoda na obchodě 


franků 

173,000.000 

97 

180,000.000 

5) 

120,000.000 

yy 

510,000.000 

» 

1.418,000.000 

77 

500,000.000 

79 

1.200,000.000 

97 

1.000,000.000 


Dohromady tedy . . franku 5.313,000.000 


Rakouská vláda nařídila, že nesmí býti při prodeji ovsa ve 
velkoobchodě překročeny následující nejvyšší ceny za 1 metrický 
cent: V Dolních a Horních Rakousích 25 K, v Solnohradsku 25*50 K, 
ve Štýrsku, Korutanech, Krajině, Gorici, Terstu, Istrii 20*50 K, v Ty- 
rolích (mimo zemskou obilní přirážku) a Vorarlberku 27*50 K, v Če- 
chách 23*50 Iv, na Moravě a ve Slezsku 24 K, v Dalmácii 27 K. Na- 
řízení nabude platnosti 25. prosince 1914. 

22. prosince. V Karpatech se bojuje v obvodu řek Velkého 
Agu, Latorice a Ungu. — V Haliči přešli Rusové k útoku, na Du- 
najci utrpěli ztráty. Na Nidě a jižně od Tomášova jsou potyčky. 
V předhradí Přemyšlu trvají boje (rak. zpr.). — V Polsku bojuje se 
prudce o úsek Bzury a Ravky (něm. zpr.). — TJ Richebourgu zdařilo 
se franc. vojsku usaditi se ve svých, starých posicích. V okolí 
Albertu Francouzi odraženi, v záp. části Argon dobyli Němci ně- 


138 


19U 


kolik střeleckých zákopů; sev. od Verdunu útoky Francouzů odra- 
ženy (něm. zpr.). — Nad Strassburkem krouží franc. aviatik. — 


Z Cařihradu píší, že na kavkazské frontě překvapili Turci ruské 


posice u Arlu za noci a Rusové utekli. 


23. prosince. Na celé frontě od řeky lizury až ke Karpatům 
zuří boje. — Na západě v okolí tábora chalonského vyvinuli Fran- 
couzi čilou činnost (něm. zpr.). — Franc. -anglické loďstvo zahajuje 
novou akci proti Dardanelám. — Rakouska zpráva o ústupu ze 
Srbska praví, že pro nepříznivé počasí, nehostinný terén a protože 
nepřítel shromáždil velké síly k útoku, musila býti ofensiva pře- 
rušena. Velitel Rotiorek odstoupil (dle verse byl zajat) a nahražen 
generálem jízdy arciknížetem Fugenem a polním podmaršálkem 
Sarkotičem. 


ospodářské. Ríšskoněmecká banka snížila úrokovou míru (diskont) 
ze 0 na 5%. — Předvánoční ceny potravin v pražské tržnici v drob- 
ném: Hovězí přední 1 kg Iv 1 92 až K 2- — , hovězí zadní 1 kg kor. 
2'08 — 2*20, svíčková s přívažkem 1 kg K 2'20 — 2'60, svíčková bez 
přívažku 1 kg K 3*60 až 4* — , telecí maso přední s přívažkem 1 kg 
K 1’80 — 2* — , telecí maso přední bez přívažku 1 kg K 2*10 — 2'20, 
telecí maso zadní s přívažkem 1 kg K 2*20 — 2*40, telecí maso zadní 
bez přívažku 1 kg Iv 3’G0 — 4* — , skopové přední s přívažkem 1 kg 
K 1*44 — 1*60, skopové zadní s přívažkem 1 kg Iv 1'7G — 2’ — , vepřové 
přední s přívažkem 1 kg K P98 — 2'08, vepřové zadní s přívažkem 
1 kg K 2'20 — 2*30, uzené přední syrové 1 kg Iv 2*20 — 3* — , uzené 
zadní syrové 1 kilogram kor. 3" — až 3*20, uzené přední vařené 
1 kg až Iv 4* — , uzené zadní vařené 1 kg až K 5* — . 

ociální. Dělnictvo sklářské v sev. Čechách trpí neza- 
městnaností. V jablonském okrese ztratilo výdělek 5000 
dělníků. Z tanwaldského okresu odebralo ise 500 sklářů 
na práce pozemní. Berlín přijímá 100.000 dělníků z Čech 
na opevííovací práce. 

II růzovláda. Vojenský soud v Mor. Ostravě od- 
soudil a popravil redaktora prostějovského „Pokroku 41 
Josefa Kotka pro „pobuřující řeč k ‘ v konsumním 
spolku. Před smrtí byl narychlo oddán. 

24. prosince. Vánoce! Svátky míru, lásky a lid- 


139 


Prosinec 


ství, svátky zrození. Vzdělaný věk .slaví je barbarstvím 
a vražděním ve velkém. lile, jaké to šalmaje míru: 

Naše vojsko zahájilo u Ďaldova — Niborku ofensivu a odrazilo 
Rusy. Mlava jest v našich rukou. V úseku Bzury a Radky došlo 
k prudkým bojům. Na pravém břehu Pilice byly útoky Rusů od- 
raženy. Ztráty jejich jsou veliké (něm. zpr.). Rakouská zpráva vy- 
dána nebyla. V Haliči odraženi Rusové k Lisu. — U Bixsehoote 
zajali jsme 230 nepřátel. Útoky francouzské pěchoty u Soudinu a 
Perthesu odraženy. Postavení bylo po tomto zdařilém protiútoku 
vyklizeno, poněvadž části střeleckého zákopu byly nepřítelovou 
palbou takřka srovnány (něm. zpr.). — Na Černém moři strhla se 
bitka mezi loďstvem ruským a tureckým. — V Uhrách nařízeno 
nastoupení nových domobrancú z ročníků 1887 — 90 na 10. ledna. 

25. — 2G. prosince. Rakušané zahnali nepřítele v Haliči 
k Lišku. Mezi Vislokem a Bialou pokračoval nepřítel ve svých úto- 
cích o štědrém večeru a v posvátné noci se zvláštní intensitou. 
Zabrán po 4denních bojích úžocký průsmyk. Rusové pokračovali 
v Haliči v ofensivč a zmocnili se opět kotliny krosenské a jaselské 
(rak. zpr.). — • Car Mikuláš odjel z Moskvy opět do fronty. — Ve Vo- 
gesách a v Hor. Alsasku došlo k menším potýčkám. — V Srbsku 
klid, jen na Sávě a Dřině slabé šarvátky. Černohorci útočí na pev- 
nost Bileču. — Anglická vodní letadla provedla útok na německou 
zátoku a Cuxhaven při ústí Labe do Sev. moře. — Námořníci italští 
z válečné lodi „Sardagna 11 obsadili Valonu. — Španělské vojsko 
vysláno do Maroka z obavy před povstáním ve španěl, území. 

27. prosince. Před ruskou ofensivou mezi Rymanovem 
a Tuchovem byly naše síly v haličském Předkarpatí trochu vzaty 
zpět. Boje na dol. Dunaje i, dol. Nidě a u Tomášova trvají (rak. zpr.). 
Útoky Rusů z jihu na Inowlodz odraženy (něm. zpr.). — Francouzi 
postoupili od moře v zákopech; ve Zwartelen jižně od Ypresu dobyli 
skupinu domů a odrazili nepřítele. Belg. armáda posunula své od- 
díly na pravý břeh Ysery jižně od Dixmuidenu (Íráne. zpr.). 
Úzké pásmo Spiš — Budva bylo obsazeno Černohorci už 9. srpna. 
Východně od Trebinje nalézají se slabší černohorské oddíly na her- 
cegovském území. Konečně nalézají se východně od trati drinské 
Foča — Višegrad srbské síly, které odtud neustoupily ani za naší 


140 


19Í 4 


ofensivv (rak. zpr.). Srbové vyhodili opět zemunský most. — Angli- 
čané a Němci bojují spolu v již. Africe na sev. břehu Oranže. — 
Albánci bouří se proti Esadu Pašovi. — Noví rakouští domobranci 
1887 až 1890 povoláni na 16. ledna. 

28. prosince. Severně od Dukelského průsmyku vyhnulo se 
naše vojsko útoku Rusů do postavení blíže karpatského hřebene 
(rakouská zpráva). — Na levém břehu Visly rozvinují se naše 
útoky dále přes velmi nepříznivé počasí. — Jižně od Ypres dohyli 
jsme nepřátelský střelecký zákop. Útoky nepřítele u Arrasu odra- 
ženy. Jihovýchodně od Verdunu útočil nepřítel bezúspěšně (něm. 
zpráva). — U Scarboroughu potopily se minami i lodě neutrální. — 
Turci hlásí, že franc. torpédový člun střílel na Kykyli proti Tenedu. 
Angličané přistáli v Akabě. — V Kamerunu bojují Němci s Angli- 
čany a Francouzi. 


Persekuce v Praze. Časopis „Kostnické Jiskry“ byl úředně 
na 4 týdny zastaven. 

Dosud vyšlý 83. výkaz ztrát uvádí jména 10.814 dů- 
stojníku, 230.530 mužů. Žeň, již možno zaznamenati po 
pěíiměsíčním trvání války, jest slabá. Žádná z válčících 
mocí po tak dlouhém, krvavém zápolení nemůže říci, 
že docílila nějakého rozhodného úspěchu, všecky jsou 
již značně vyčerpány kromě snad Ruska a Anglie, kte- 
réž stále vyhlašují, že bude válka dlouho trvati. Rakou- 


sko hodlá vydati tak zv. Červenou knihu, jíž chce do- 
kázati vinu na válce na jiné straně. Ti, kdož do války 
štvali, kdož ji vyvolali, sedí si v suchu, ale vinu odnáší 
nevinní národové hladem, bídou, ožebračením a synové 
národů svou krví. Není pera, není úst, které by dovedly 
vyl í čit i hrůzy a útrapy války — potoky krve statisíců 
— na bojištích při 10 — 12 stupních mrazu. Tato válka 
jest en gros ve všem 


Hospodářské. Vláda rakouská zakázala porážeti březí skot a svině, 
též telata a mladý dobytek. — Udržuje se mínění, že zásoby ná- 
sledkem velkých rekvisic pro vojsko a vývozu do Německa budou 
asi ve dvou měsících vyčerpány. — Krav na Moravě napočteno bylo 


v říjnu letošního roku úhrnem 378.681 kusů, o 


112.450 méně než 


141 


Prosinec 


r. 1910. Telat bylo 118.643 kusy, o 43.007 méně než v r. 1910. — Per- 
lefářský průmysl na Žirovnicku a Jindřichohradecku jest ochro- 
men, tovární výroba ustala úplně, ruční jest slabá. Jest nedostatek 
materiálu a finančních prostředků. — V Berlíně zakročila komora 
obch. a polic, ředitelství pro obmezení pečení koláčů. Cukráři budou 
jen jednou denně péci. - — Uhlí zdraženo o 10 — 20 hal. na metr. 
centu. — Uherská vláda vydává nařízení o zastavení platů zlatém. 
— Prádlo jest zdraženo. 

29. prosince. Buská 8. armáda, zahájivší asi před týdnem 
ofensivu přes Karpaty, byla doplněna a zesílena, že zdálo se zá- 
hodno odvolati naše vojsko na průsmykové výšiny a ke Gorlici 
(rak. zpr.). Podle pozdější zprávy „Berl. Tagblattu“ obsadili Husové 
čáru Sarbo — Felsókormánok — Bátorhegy. — Na záp. bojišti všecky 
franc. útoky byly odraženy (něm. zpr.). — Na balkánském bojišti 
rozvinuli Černohorci čilejší ale bezúspěšnou činnost (rak. zpr.). — 
Zahájena válka portugalsko-německá v Kahyře. — Čtyři anglické 
parníky potopeny v Severním moři minami. - Anglie uznala fran- 
couzský protektorát nad Marokem. 

Bez parlamentu. Cis. nařízením povoleno vládě vybírali daně od 1. 
ledna do 30. června 1915. 

30. prosince. Ve východním Prusku byla ruská vojenská 
jízda zatlačena k Pilkalúm (něm. zpr.). — Dvorec St. Georges, jiho- 
východně od Nieuportu musili jsme následkem překvapujícího 
útoku vykliditi (něm. zpr.). — Na balkánském bojišti na srbských 
hranicích klid. Noční útoky Černohorců na Gat u Astovce a na I.a- 
tvu u Trebinje odraženy (rak. zpr.). Huško dopravuje stále do Srbska 
zbraně po Dunaji. — Anglické lodstvo bombarduje lázně Westende, 
Němci obsazené. 


31. prosince. Konec nešťastného roku. Ruská fronta táhne 
se od Pirkalů ve vých. Průších, pak od Sochačeva, Skierněvice 
k Bavě, jižně v Haliči od Krosna ke Karpatům, prús. Dukelskému. 
Zde všude svádějí se boje se střídavým štěstím. — Na záp. bojišti 
Francouzi silně útočí a slabě postupují, hlavně v Belgii na severu 
a ve Vogesách a Angličané na jihu. Sedm něm. aeroplánů útočí 
na Dunkerk. — Srbské bojiště posunuto jest do Bosny a Hercego- 
viny, kdež Srbové a Černohorci útočí. — Z turecko-ruského bo- 


191 4 


jistě dochází jen turecké zprávy, jež tu a tam vybírají některé 
momenty sobě příznivé a jasného stavu neukazují. 

Mír? Ku konci roku dva zajímavé hlasy: o míru a odzbrojení, 
psal si pruský setník, bar. Marschal Biberstein zápisky, v nichž 
napsal: „Kdo tuto válku prodělával v nej přednějších řadách, kdo 
si představil veškerou bídu, všechny útrapy a škody, jež moderní 
válka způsobuje hroznými účinky střel dnešních zbraní všech 
druhů, jakož i nepřímo způsobený hospodářský otřes statisíců 
v dnešním spletitém složení zájmů národů, musí se prodrati, ne- 
učinil-li tak doposud, k přesvědčení, že lidstvo se naučilo válku 
překonati; není pravda, že věčný mír jest nedostižným krásným 
snem, musí nadejiti doba, ve které válka bude neznáma a tato 
doba bude oproti nynější znamenati veliký pokrok. Jako vzděla- 
nost lidská přemohla boj všech proti všem, jako se jednotlivec 
musil podřídili a naučili nalézt i své právo ve společnosti a státu, 
po odstavení krevní pomsty a pěstního práva, tak také nalezne 
i vývoj národů východisko a cesty k odstranění sporů mezi ná- 
rody jinými prostředky nežli válkou, bez ohledu, jak jednotlivci 
budou na to nahlížeti. Až bude mír sjednán, mapa Evropy pře- 
měněna, ,měli by všichni (iermáni působiti k tomu, aby toto 
hrůzostrašné vražděni, jež Evropa viděla, bylo v dějinách lidstva 
posledním — to učinit i mohou, budou-li chtíti.“ — • Spisovatel Fr. 
Molnár uveřejňuje v „Az Estu“ líčení o práci rolníka na opuště- 
ném bojišti: „Tento okamžik je jistě historický nad jiné! Nebyl 
bych oslovil za nic na světě tohoto sedláka, dívaje se naň pouze 
od silnice. Viděl jsem, jak urovnává hroudy, a když díra byla 
takto poněkud zasypána, udupal zemi a potom zase oháněl se lo- 
patou. Odkud přišel? A kdy? Kde byl, když zuřil zde divoký boj? 
Jak se dověděl, že zde je po boji? Není mu líto jeho země? Stojí 
zde chudý sedlák, shýbá se a v potu tváři zahlazuje stopy války. 
Urovnává bojiště. Připadá mi, jakoby zašíval onu dlouhou ránu, 
způsobenou zemi, kterou zde zanechali vojáci, kteří již odtáhli. 
A v létě — • stane se to snad — bude zde zase vlniti se krásné obilí. 
Sedláček prožívá s úzkostí dobu bojů v nějakém sklepě a když 
boj dozuřil, vylézá ven a s otcovskou péčí snaží se zahojiti rány 
svého ubohého políčka. Zasypává střelecké zákopy. Z tohoto 


143 


Leden 


úzkého, krví skropeného lože utrpení, hrůzy a divokých vášní, 
stává se zase tichá ornice. Bude-li znovu zase rozryta, sedlák ji 
opět přikryje. Je to věru dojemný obrázek velké oddanosti k této 
hnědé hroudě, a byl jsem tak dojat, že nemohl jsem od pracují- 
cího sedláka ani očí odtrhnouti. Mezi zákopem a novým krytím je 
hrob, označený vysokým, velmi tenkým křížem. I tento hrob je 
na sedlákovu políčku. Co učiní s ním? Shladí jej také s povrchu 
zemského? 

Hřbitovy. Do čestného hrobu na Olšanech, zřízeného obcí 
Pražskou, pochováno dodnes 284 vojínů cizinců. 

Oběti války. Dosavadní válečné ztráty velmocí: Německo živí prý 
600.000 zajatců; Rakousko 200.000 zajatců, Rusko, zajalo 134.000 
Němců, 225.000 Rakušanů a 1,000.000 Turků. Srbové zajali 50.000. 

1915. Vstup do nového roku jest smutný; obzor zachmu- 
řen, s oblohy po kolik dnů sype se střídavě déšť a sníh, 
jenž mění ulice v městě v blátivé stoky, cesty a silnice 
v bahnitá řečiště a zákopy v poli v smrduté tůně, ne- 
vhodné k obývání ani zvířatům. Válečné zprávy stěžují 
si na špatný průběh operací následkem počasí. Co se 
děje v přírodě, jest obrazem všeho dění ve světě. Ná- 
lada těžká, zoufalá v obyvatelstvu a — doufejme i na 
místech, kde „řídí osudy národů 11 . Jak necítit hrůzu, 
jež nás obklopuje? Drahota — hlad — vraždění a mrza- 
čení en gross, nářek vdov a sirotků, kletby matek, zou- 
falé scény na bojišti, úpění a skřípění zubů v lazare- 
tech . Zle začíná nový rok 1915. 

1. ledna. Rak. vojsko u užeckého průsmyku bylo před po- 
četnějšími nepřátelskými silami vzato s horských hřebenů po- 
někud zpět (rak. zpr.). Něm. útoky na úseku Bzury a Ravky po- 
kračují (něm. zpr.). — Podle různých zpráv listů, jest francouzské 
vojsko na celé linii v ofensivě a dobývá krok za krokem slabých 
úspěchů. — Anglická řadová loď ,.Formidable“ zničena minou 
nedaleko Plymouthu. — Něm. aviatikové bombardovali Fournes 
Condekerque, Zeppelinova vzducholoď Luneville. — Podle turecké 
zprávy jest ruská ofensiva na Kavkaze u Sarafu ohrožena turec- 
kým levým křídlem. — Vojenské a politické osobnosti sdělují si 


144 


Dr. Eduard Beneš, 
náš ministr zahraničních záležitostí. 


145 Leden 


navzájem novoroční gratulace. — Úředně se oznamuje, že obvyklá 
allotria sylvestrovské noci na Příkopech v Praze (a také jinde) se 
neudála. — Úředně nařízeno odložení všech obecních voleb. 

Hospodářské. Vídeň nařizuje spoření pečivem. — Maximální ceny 
mouky na Ostravsku za 1 kg: jemná pšeničná 74 hal., pšeničná 
chlebová 54 hal., pšeničná na vaření 70 hal., žitná 50 hal., ječná 
48 hal., kukuřičná 42 hal. — Francie měla dle „Corriera della 
Sera“ za 5 měsíců ztráty 48 miliard franků. O jiných státech se 
neví. — V Městské spořitelně pražské bylo v prosinci vybráno 
o K 3,400.000 více než vloženo, z toho přišlo na válečnou půjčku 
2,753.439 korun. — Rusko vyváží obilí a cukr do Francie. — V pro- 
sinci ztratila Anglie 35 parních lodí se 119 osobami a 32 plachet- 
ních lodí s 25 osobami. Pět parníků s obsahem 15.795 tun bylo 
německými parníky potopeno a sedm s obsahem 7432 tun a 25 
osobami bylo zničeno minami. 

Zdravotnictví. Dle francouzské úřední zprávy vrací se znovu do fronty 
54*5% raněných vojáků, v rekonvalescenci jest 24*5%, v nemoc- 
nicích trvá 17*4%, trvalými invalidy zůstává 1*40%, ranění pod- 
léhá 3’48%. Podobný poměr jest prý i v jiných armádách. 

2. — 3. ledna. Dle „Times 1 * se Němci před Varšavou odmlčeli 
následkem špatného počasí a pomýšlejí na nový strategický plán: 
zakopali se. — Rusové hlásí úspěchy u Tnovlodže, jež něm. zpráva 
vyvrací. Rusové usilují dobýti zpět Borzvnov. Na Bzuře a Ravce 
pokračuje úspěšné odražení nepřátelských útoků. U Lupušiny uko- 
řistili jsme několik set Němců a 9 strojních pušek (ruská zpráva). 
Němci dobyli opěrný bod Borzynov (něm. zpráva.). Na celé západní 
frontě trvají dělostřelecké boje (něm. zpr.). — Mezi La Bassée a 
Carencv, mezi Albertem a Roye, u Verneuil a Blac Šablon, u Per- 
thes a Beau Sejour Francouzi vítězí. Letadla francouzská ostřelo- 
vala nádraží v Metách; ve Steinbachu postoupeno (franc. zpr.). — 
Ruský křižník „Askold** pokusil se o vylodění vojska u Jafly. — 
Turecké vojsko zabralo Arclaghan. — Maroko prohlášeno za fran- 
couzskou osadu. — Ilusejn Kemal bej, jenž přijal kaliffát, nad 
Persií z rukou Angličanů, byl Tureckem zbaven všech hodností 
a odsouzen k smrti — až ho dostanou. — Anglické lodi bombardují 
Zeebrúgge. — Esacl paša bojuje s povstalci u Dráče, kamž při- 


14G 


1915 


plula též italská loď „Sardequa 14 od Valony, aby chránila cizí pří- 
slušníky. Esad paša musil na výšinách ražbulských ustoupiti. Nad 
Dračí stav obležení. — Belgický kardinál Mercier vydal pastýřský 
list s vyzváním, aby lid zůstal věren svému králi. Německý gu- 
vernér list zabavil. — Papež zakročil u všech válčících států, aby 
vyměňovali zajatce invalidy k službě neschopné, což většinou 
přijato. 

4. — 5. 1 e d n a. Od moře až k Oise zavládl klid. Na Aisně 
v Champagni byla prudká kanonáda, v níž Francouzi měli převahu 
a zmocnili se více opěrných bodů (franc. zpr.) — Ruské a turecké 
loďstvo utkalo se v Černém moři u Sinopu, Turci prchli. — Turci 
obsadili Uririii. — Beduíni srazili se s anglo-indickými strážemi 
u Suezského průplavu. — Spojené státy americké zasílají Mexiku 
ultimatum. 


Persekuce. Zem. správní komise v Praze usnáší se: „aby zí- 
skán byl přehled o účinku upisování válečné půjčky 
okresy a obcemi na hospodářství obecní vyzvali všechny 
okresní výbory, aby předložily zem. správní komisi vý- 
kazy o upisování válečné půjčky 44 . 


6. — 7. ledna. Zesíliv v posledních dnech (v Karpatech) snaží 
se nepřítel n.abýti půdy. Záp. od užockého průsmyku a ve vých. 
Beskydách klid. Severně a jižně od Visly dělostřelecký boj (rak. 
zpr.). Záp. od Visly pnkročeno k úseku Suché. 1400 zajatců a 9 stroj, 
pušek padlo do našich rukou (něm. zpr.). — U Borzynova a u Rav- 
ky střídavé útoky naše a Němců. V Haliči překáží bahno na stopu 
vysoké naším operacím (rus. zpr.). — Něm. vláda zakázala Alsa- 
sanůni a Lotriňanům používat i francouzských nápisů a vyhlášek. 
— Něm. aviatikové bombardují opět Dunkerk a četná města ve 
Flandrech i sev. Francii. — Anglický parník .,A.starte“ se potopil 
po srážce u Mersev. — Řecko vysílá válečnou loď ke Dráči. — Ru- 
sové ustupují před Turky do Merache na silnici k Tebrisu. — Ru- 
ské loďstvo bombarduje Sinope. Rusové obsadili lvimpolung. 

Mír? Američtí kardinálové a holandská královna, každý separátně 
zakročují o mír. 

V Čechách. Poláci z Nového Sanče v Dobřichovicích usedlí 
(Edmond Choroscakowski) lichotivě děkují Čechům za 


147 


Leden 


pohostinství. — Obec pražská dala Polákům k disposici 
domy čp. 1172 a 1217 II., v Klimentské ulici a na Petříně 
v objektu 123 IV. Stát připlácel obci za jednoho vystě- 
hovalce 70 hal. denně na výživu a činil tento příspěvek 
za září a půl října K 3366. — , za druhou polovici října 
K 2852. — , za půl listopadu K 3657. — , za druhou polovici 
listopadu K 10.402. — ; značný ostatek hradí obec. Opa- 
tření kamen, nádobí a pod. stálo K 4000. — , dále topivo, 
léčení, lůžka, oděv atd. Na vánoce dáno přilepšení z obec. 
důchodu. — V Praze jest na 20.000 uprchlých Poláku. — 
V Krakově zůstalo ze 159.000 jen 60.000 obyvatelů. - 
Celkem uprchlo prý z Haliče půl milionu obyvatel, bo- 
hatší jsou ve Vídni; 120.000 jich dostává státní příspěvek 
70 h denně = 34.000 K denně. V Čechách bylo do 26. li- 
stopadu 1914 Poláků 33.248, židů 40.000. Poláci mají ve 
Vídni, v Praze a j. všude školy; v Uher. Hradišti, Hra- 
nicích a j. gymnasia. Čechové ve Vídni školy mít ne- 
smějí. 

Ccnsura dopisů provádí se na voj. velitelství v Mor. Ostravě; dopisy 
jsou otevírány. 

Hospodářské. Z Vídně zakazuje se úředně skrrnování obilí dobyt- 
kem. Následkem vysokých cen obilí dostavuje se ve venkovských 
záložnách větší počet vkladů. 18 okr. hosp. záložen vykazuje vzrůst 
vkladů v listopadu o 858 281 K při celkovém stavu 65.3 mil. K. Zato 
však 84 občanských záložen vyplatilo víc než přijalo o 1, 091.572 K 
při celkovém stavu vkladů 257.0 mil. K. Výkazy za prosinec budou 
konstatovat! značný pokles vkladů vzhledem na válečnou půjčku. 

Doprava kávy do Evropy ztížena. Dopraveno z Brasilie do Nov. 
Yorku 100.000 žoků kávy pro Francii. — Francie boykotuje rakou- 
ské a německé výrobky; výboru, jenž boy kot řídí, poukázal ministr 
financí 50.000 franků. 


Kulturní. Na české méšfance v Místku učí se ob den hoši a děvčata. 
Gymnasium dáno do Nár. domu. — V Chorvatsku zakázáno úředně 
užívati cyrilice. 

8. — 9. ledu a. Na všech bojištích váznou akce pro deštivé 
počasí; vody jest v zákopech na 30 cm. Silnice zatopeny na stopy 


148 


1915 


blátem a bahnem. — Francouzské útoky sev. -východně od Soissonu 
a u Perthesu. Vláda francouzská vrátila se z Bordeaux do Paříže. 

— Japonsko prodalo Anglii všecka něm. děla ukořistěná v Čingtau. 

— Angličané obsadili Velrybí zátoku a kabelovou stanici v Sand- 
fontainu. — Austrálská válečná lotr potopila něm. parník „Eleo- 
noře \Vórmann“. — Na Kavkaze utrpěli Turci velkou porážku u 
Sarakamyše, zajalo asi 30.000 Turků, ostatní utekli. 

10. ledna. Rakouské dělostřelectvo ostřeluje Bělehrad. — 
Persie zaslala Turecku ultimatum, protože turecké vojsko vniklo 
na perské území a porušilo neutralitu. Turecký postup u Suez- 
ského průplavu. 

11. ledna. Podle ruské zprávy vyslali obhájci Přemyslu par- 
lamentáře. Rak. zpráva to vyvrací. Rusové snaží se překročí ti Nidu. 

— Rak. aviatik bombardoval Cetyň. 

12. ledna. Rusové pokouší se překročí ti Nidu, v čemž jim 
rak. viojsko brání (rak. zpr.). Ruské výpady v sev. Polsku neměly 
výsledku (něm. zpr.). — Francouzský útok od Perthes shroutil se 
za těžkých ztrát nepřítele (něm. zpr.). Dobyli jsme posice v Per- 
thesu a okolí, i odrazili jsme protiútok západně od Perthesu (franc. 
zpráva. — Rusové obsadili Šerpec. 

Hospodářské. Vídeňští cukráři žádají vládu, aby jim opatřila 10 va- 
gonů pšeničné nulky, jinak že musí zavřití obchody. 

13. ledna. Remeš bombardována Němci. — Anglicko-franc. 
loďstvo blokuje Dardanely. Rak. aviatikové bombardují Kielce. 

V Římě a střední Itálii strašné zemětřesení; město Avezzano 
a j. zničeny, přes 20.000 mrtvých. 

lí. ledna. Rakouský zahraniční ministr hr, Berchtold od- 
stoupil a jeho místo převzal Maďar bar. Burian. — Ve Vogesách 
dělostřelecké boje. — Turci zatarasili Dardanely potopenými loďmi 
u Nagary. — Turci vtáhli do Tabrisu. 

Kulturní. V Německu jest 40 tisíc učitelů na bojišti, z nicliž padlo 
5100, raněno bylo 10.200. — Z českých umělců jsou ve válce malíři 
Mačatka, Nejedlý, Blažíčeik, Brunner, Ilubschmann, Réliink, Stroff, 
arch. Janák, sochař Opatrný, básník Holý a j. 

15. ledna. Na bojištích začíná mrznouti. V Karpatech klid, 
na Dunajci dělostřelecký boj. — Před 8 dny u Ecurie, sev. od 


149 


Leden 


Arrasu nepříteli odňatý střelecký příkop jsme včera ztratili (něm. 
zpr.). — Francouzi útočí na Aily. — Dva něm. letci byli sestřeleni 
u Dunkerku a Fournes. — Na již. bojišti klid. 

Automobilism. Nejvíce automobilů má ve válce Francie, totiž 18.000 
vojenských, 50.000 rekvirovaných a 2000 nákladních; po ní přijde 
Německo (počet neudává), pak Anglie 20.000 auto, z nich 1000 
omnibusiových. 

Avintika. Francie má ve válce 2600 aeroplanů. 

Vystěhovalci nepřijímají se do Vídně již od 10. ledna, do Prahy od 
15. ledna. 

Lichva s potravinami. V Krakově učiněno za poslední měsíce 700 trest- 
ních oznámení na obchodníky pro vysoké ceny. 

Hřbitovy. Na pražském hřbitove v čestném hrobě pochováni dosud 
322 vojíni. 

10. ledna. Na sever, bojišti opět deštivo. Na Dunajci a jižně 
od Tarnova dělostřelecké boje. — Zvláštní ruské poselství jede do 
Nise a Paříže, staví se též v Bukurešti. — Anglický parník „Ga- 
mara“ ztroskotal u Gavanaspoint Sightu. — Husové zabrali Ivirli- 
babu. 

Mír? Mezinárodní mírová konference sociálně dem. sešla se v Kodani. 
Čeští soc. dem. delegáti, ani žurnalisté na ni nebyli vládou rakou- 
skou puštěni. 

17. ledna. V Karpatech potyčky hlídek. — Francouzi útočí 
sev.-záp. od Pont á Mousson. — Něm. dělostřelectvo pokračuje 
v bombardování Stoissonu. — Antverpy zaplatily Němcům válečnou 
náhradu 40 mil. franků. — Zesílené franc.-angl. loďstvo operuje 
proti Dardanelám. — Americká loď přivezla Srbsku válečný ma- 
teriál do Soluně. — Rusové porazili Turky u Karaurganu. 

18. ledna. Italský parník „Varese u potopen u Pulje minou. 
— Něm. aviatik Falkenhayn, syn něm. ministra vojenství, zastřelen 
v letu u Lilie. — V Soissonu Němci sestřelili franc. aviatika. 
Angl. hlídkový člun „Ghar“ potopil se u Dealu. 

19. ledna. Něm. zeppeliny (G) podnikly noční útok na an- 
glická pobřežní města. — Anglické parníky „Penasth“ a „George 
Royle" ztroskotaly u Sgerningshamu. — Husové zabrali Vorochtu. 


150 


1915 


20. ledna. Něm. letadla bombardovala Varšavu. — Fran- 
couzi dobyli zpět vsi La Boisselle. Severně od Pont á Moussonu 
dobyta čtyři německá opevnění, v lese Le Pretze 500 m něm. zá- 
kopů. — Paříž střeží 550 franc. letadel. — Francouzi útočí jižně od 
St. Mihielu, Němci u Pont á Moussonu. — V Evropě válčí nyní na 
200.000 Indů. — Ruská vláda vyslovila souhlas s obsazením Čing- 
tau Japonci. 

Mužatky. Liberecké ženy žádají místní vojenské velitelství, aby byly 
připuštěny do fronty. 


21. 1 e d n a. Sev. a již. od Visly dělostřelecké boje. — Bitky 
v již. úseku Nidy a Checiny, kdež poškozena ruská doprava. — 

V úseku Suché něm. útoky. — Němci ustoupili ze zákopu u Berry 
au Bac. — Anglický parník „Dur\vard“ a švédský „Drotť 1 potopeny 
minami. — Rusové útočí na Kavkaze. 

Politické. Rak. následník, arcikníže Karel František Josef jest v Ber- 
líně, rak. ministr zahraničí, bar. Burian, odjel do něm. hlav. stanu. 
— Něm. ministr vojenství šl. Falkenhayn odstoupil a jmenován 
generálem pěchoty; ministrem voj. stal se generál lieutnant Wild 
z Hohenbornu. — President Poincaré udělil velkonížeti Nikolaji 
Nikolajeviči a čtyřem rus. generálům voj. vyznamenání. 

Válečná půjčka vynesla v Rakousku 2.13(5, 000.000 K, v Uhrách 1.700 
milionů kor. 

Hrůzy války. Halič má 78.497 čtver. kilometrů plochy a 8,026.000 :obyv., 
zničeno a zpustošeno plochy 55.742 čtv. kilomtrů (pětina území 
celého Předlitavska), totiž 70.7% celé Haliče; 13% jest spálena 
pustina. — Němci nutí zámožné Belgičany, kteří uprchli, k ná- 
vratu tím. že na nepřítomné uvalili desateronásobnou daň z příjmu. 

Hrůzovláda v censuře. „Budweiser kreisblatť 1 v Čes. Budějovicích za- 
staven úředně na čtyři týdny. — Konfiskují sami sebe: V „Nár. 
Politice 11 zabavena úř. vyhláška o narukování nových branců. — 

V „Nár. Listech 11 zabavena vyhláška morav. místodržitele. — Na 
Ostravsku a také jinde řádí spousty anonymních dopisů; sám po- 
licejní správce mior.-ostravský žádal novináře o prohlášení, že 
anonymní udavačství není vítané, ani čestné. 

Hospodářské. Nedostatek hrozí. V Praze není mouky v obchodě. Vláda 
opět nabádá k šetření potravinami. — Pivovarníci chystají se zdra- 


151 


Leden 


žiti pivo o 3 K na hektolitru. — Úbytek městských vkladů spoři- 
telních v prosinci: Celkem referoivalo 87 spořitelen a tyto vykazují 
pokles vkladů o 4,821.399 korun. Z toho arci lví podíl připadá na 
Městskou spořitelnu pražskou, jejíž vklady klesly o 3,460.194 kor. 
(z toho 2,753. 489 kor. na válečnou půjčku). U všech 86 ostatních 
spořitelen činí tedy pokles jen 1,361.205 K. Chrudim vykazuje úby- 
tek 309.122 K, Král. Vinohrady 204.115 kor., Kralupy 178.798 kor., 
Poděbrady 156.673 kor., Domažlice 138.905 kor., Kyjov 159.741 kor. 
Vzhledem k tomu. že v prosinci konány splátky na válečnou 
půjčku, není tento pokles vkladů značný. 

22. led n a. Rusové postupují ke Szpitalu a Gornému. — An- 
glie vyloďuje novou armádu 1 mil. mužů do Francie. — Francouz- 
ští a angličtí letci bombardují Gent a Zeebrúgge. — Francouzi 
útočí ve Vogesách na IlartmansweLlerkopf. — Německo vyplatilo 
Lucembursku 2 mil. marek náhrady za válečné škody. — V Por- 
tugalsku vzpoura monarchistického vojska. — U St. Georgesu a 
Ferme Union zničili Francouzi část něm. opevnění. U Pont á 
Moussonu dobyli Francouzi 100 ni před něm. posicemi. II Thanu 
dělostřelecké boje pro Francouze. (Franc, zpr.) 

23. ledna. V již. Bukovině dobyli Rakušané Kirlibabu. Ruské 
zprávy to popírají. — V sev. Polsku Rusové útočí u Przasnysz, 
Blinna, Gojska a Szpital Gorny. Němci útočí proti úseku Suché; 
na Ravé, zá.p. od Chenciny dělostřelecké boje. 

24. ledna. Událostí dne jest velká námořní bitva u Dogger- 
banka v Severním moři mezi loďstvem anglickým a německým. 
Německé loďstvo bylo napadeno anglickým, jež zničilo a potopilo 
německý obrněný křižník „Blúcher‘\ „l)erffinger“ a „Zeydlitz“, 
Angličanům porouchány lodi „Lien“ a „Tiger“, jež odvlékli. Nato 
německé loďstvo, jemuž hrozilo zaskočení, odplulo. — Fran- 
couzská úřední zpráva o událostech od 15. listopadu do 15. ledna 
konstatuje, že německý nápor selhal. Francouzi postoupili v Ar- 
gonách o jeden kilometr, u Ypres, mezi mořem a Lysém 
Němci ztratili pcsice a levý břeh Ysery. Francouzi rozšířili svou 
posici u Verdunu, pokročili vých, od Nancy, dobyli Arbachu a 
Steinbachu v Elsasku. Celkem: 1. německá ofensiva v Polsku již 
po měsíc je zadržena, 2. ruská ofensiva v Haliči a Karpatech trvá, 


152 Gal. Joťíre. 


V í t é z o v é nad Němci. 

Gal. Maistre. Gal. Foch. 


Gal. de Mauďhuv. 


Leden 


3. Turecká armáda na Kavkaze je většinou zničena, 4. německé po- 
mocné zdroje důstojnických stavů jsou vyčerpány a napříště bude 
moci Německo rozvíjeli pomocné prostředky efektivních stavů 
pouze na škodu nynější jednoty, 5. armády spojenců mají naproti 
tomu dosud v pozoruhodné míře možnost brati si posily. Možno 
tudíž tvrdili, že Francii a jejím spojencům stačí čekati, aby docílili 
plného úspěchu. — Rusové hlásí obsazení obce Borokhty v Bu- 
kovině a zapuzení nepřítele u Kirlibaby. Rak. zpráva dí, že Kirli- 
baba našimi dobyta. Ve vých. Průších útočí Rusové u Tyku a Gam- 
bina. 

25. ledna. Rusové sestřelili u Liba vy německou vzducholoď 
,yParseval“. — Turci poraženi od Rusů na Kavkaze u Sarykamiše. 

— Rakousko svolává další domobranecké ročníky 1891, 1895-6, 1878 
až 1881. — V anglických přístavech zabaveny celkem dosud 284 
něm. obch. lodě. 

Persekuce. Proti censuře v Rakousku ozývají se konečně ostré hlasy. 
Vídeňský živnostenský spolek na podnět posl. Exnera podal vládě 
ostré obražení, které nebylo zkonfiskováno. Klub mladočeský 
usnesl se na obražení ještě ostřejším, jež však bylo zabaveno. Člen 
panské sněmovny, býv. ministr spravedlnosti dr. Fr. Klein v „Neue 
Freie Presse", pokládá nynější censuru za povážlivou a škodlivou 
státu. — Úředně zastaven agrární list na Moravě „Selské Listy". 

— V Prostějově zastaveny na 8 dní , v Hlasy z Hané", dále „Ještědský 
Obzor", „Ještědské Rozhledy" a „Hlasy Severu". 

Nedostatek. Německo zabavilo, resp. monopolisovalo všecky zásoby 
mouky a obilím. Podobně učinilo místodržitelství na Moravě. — 
Rak. vláda nařídila rekvisici uhlí pro Vídeň, Krakov, Linec. 

Kulturní. Ze 25.000 francouzských profesorů, kteří narukovali, padlo 
již 3500. Na franc. vyš. školách klesl počet studujících ze 23.000 na 
10.500, na středních z 98.000 na 73.600. — Na Moravě, ve Slezsku a 
také již v Čechách jsou četné školy zavřeny pro nedostatek uči- 
telstva. — Polákům zřízena reálka v Praze v Truhlářské ulici 
v gymnasijmí budově. 

26. ledna. Fáma praví, že uherští magnáti vypravili k rak. 
císaři deputaci, aby byl nepřítel z Uher vyklizen, jinak, že uzavrou 
separátní mír. Jiná pověst chce tomu, že po odstoupení Berchtolda 


154 


1915 


ze zahr. ministerstva, byla ve Vídni válečná porada za předsed- 
nictví císařova, kde jednalo se o italských požadavcích územních. 
Diplomaté přimlouvali se, aby se Itálii daly země Vlachy obývané; 
císař a vojenská strana to odmítli a stanoveno, aby přibráno bylo 
pomocné vojsko německé k vyhnání Rusů z Uher, Bukoviny a Ha- 
liče, a na to sami vrhnout i se na Itálii. Nato začalo přemísťování 
něm. vojáků do Uher a pozdější akce spojenců v Bukovině a Kar- 
patech. 

27. ledu a. Rusové potopili turecký parník „Georgios 1 * s 19 
letadly na Černém moři. Rusové odrazili Turky u Sulatan Selimu. 

28. ledna. Rusové útočí v Karpatech záp. od užockélio prů- 
smyku a v Průších. — Něm. aviatikové bombardují za noci I)un- 
kerk. — Car vyznamenal vrch. velitele franc. generála Joffrea. 
Generál Pau jede k ruské armádě se zvláštním posláním k carovi. 

Půlletí války. Hrozná světová válka zuří již půl roku a o výsledku 
nelze ještě mluvit i, o ukončení nedovoleno ani sníti. Tušíme jen 
veliké oběti na tisíci mladých životech, -vidíme statisíce raněných 
a mrzáků, zdecimované, vyhladovělé národy, zpustošené země. 

Hospodářské. Drahota vzrůstá vůčihledě. Mouka již není vůbec k do- 
stání; 1 kg rýže italské stojí K 1 04, krupička K 0-96, chléb GG h, 
sádlo K 3 20, 1 vejce 18 hal. Čtyřhaléřový rohlíček v Praze váží 
20 gr, 1 litr petroleje 90 h, liliu 80 li. — Jeví se poptávka po uhlí, 
jelikož větší část české těžby musí do Vídně a do Lince. Vojenská 
správa rekvíruje v dílnách a továrnách měď a cín, jež se spotře- 
buji na plášitě ke šrapnelům. Nedostatek ledku k výrobě prachu a 
třaskavin. — Vláda vídeňská nařizuje míchati mouku z 50% pše- 
ničné, 50% iječné, kukuřičné, brambor, škrobu a pod. V Berlíně 
smějí pekaři vyrábčti už jen % své dosavadní produkce, tolikéž 
hostince. Pro 1 obyvatele stanoveno 2 kg mouky na týden. — Praž- 
ští hostinští trpí nedostatkem mouky a zakročují o ni u aprovisační 
komise. 

Nové příročí v Rak. /vyhlášeno na čtyři měsíce. Dle něho 
mají se na dluhy prošlé v srpnu dít i splátky po 25% v únoru a 
zbytek v dubnu; prošlé v září a říjnu splát. 25% v březnu a zby- 
tek v květnu, v listopadu prošlé platí 25% v dubnu a zbytek 
v květnu. 


155 


Leden 


Sokolstvo má značný podíl na válce. Zřídilo lazarety, cvičenci povo- 
láni do zbraně. Jen z jednoty vinohradské jest na bojišti 400 členů, 
•vesměs se známkou p. v. = politicky podezřelí. 

Válka a alkohol. Dle dra Dušana Makovského, býv. lékaře hr. Lva 
N. Tolstého: Tím, že od počátku války všechny krčmy jsou zavřeny, 
že vodky a piva nikde nelize dostati, jsou bývalí bo-sí a nazí všichni 
nyní obuti, oblečeni; bývalí opilci se vzpamatovali. Mužové sami 
nosí domů výdělek, ženy už nemusejí na ně čekat v den výplaty. 
Přestaly požáry v poměru 4:18, soudy v poměry 1:3; zmrzačených 
v továrnách jest o čtvrtinu méně; o rvačkách, vraždách, krádežích 
není skoro slyšeti. Vrátili ise k rodinám otcové, kteří celá léta o ro- 
dinu nestáli a hýřili někde v Petrohradě. Řemeslníci a továrníci 
chválí si jakost práce svých střízlivých dělníků a přestala „modrá 
pondělí 41 . Výkazy spořitelen za jednotlivé poslední měsíce vyka- 
zují větší přírůstek vkladů, než v minulém roce za tři měsíce. 
Všecko proto, že se přestalo pít. Na vojně zahynulo sotva víc, než 
by bylo zahynulo za tu dobu od pití. Za pět a půl měsíce počítá se, 
že zemřelo padlých, raněných a nemocných v ruském vojsku asi 
300.000. Za stejnou dobu umírá nyní v Hušku asi 3 miliony lidí, 
z nichž každý desátý jistě následkem pití, bud že sám pil, nebo jeho 
rodiče, nebo jeho opatrovníci. 

29. il e d n a. Husové napadli ve vých. Průších předmostí u Dar- 
kějmu a ostřelovali něm. opevnění před jezery. U Lówentinského 
jezera odraženi. — Turci bombardují ruskou stanici Kilie na záp. 
pobřeží Černého moře. — Husové zabrali Sufian v Persii. 

30. ledna. Na Dunajci a Nidě dělostřelecké boje. Ruský útok 
u Borzymova odražen. Hoje v Karpatech, kam Rusové pronikají. 
— Ve Francii dobyli Němci několik metrů zákopů u Cuinchy a Ga- 
rency. — Rakouská vláda vydává nařízeni o obnovení výroby a 
prodeji pečivá. — Husové obsadili Tebris v Persii. 

Persekuce. Ve Štramberku na Moravě zatklo četnictvo býv. starostu, 
obv. lékaře dra Hrstku, hostinského Ed. Pospíšila a Ing. 
Vojt. II r a b o vs k é ho, jež odvedlo k voj. soudu v Mor. Ostravě. 
Příčina neznáma. 

31. ledna. Dle ruské zpr. podnikla ruská jízda zdařilý útok 
na pravém břehu dolní Visly. Němci odraženi na linii Vesleš — Na- 


156 


1915 


sizglevo, severových. od V.loclavku; Němci na ústupu vyklidili 
vesnici Makovo. Němci útočí jižně od Pilice. — Amerika zásobila 
■trojdohodu iválečným materiálem za 135 mil. dolarů. 

1. února. Německo hrozí ineutrálním lodím, že jich nebude 
na blokovaném pobřeží Anglie a Francie šetřili. — Anglie potlačila 
povstání v území Njassa v Africe. 

2. února. lUiské útoky v Beskydech a Polonínskýoli Karpa- 
tech. Němci dobyli Iluminu již. od Visly. Nočiní útoky Rusů na 
Bzuře odraženy. Němci odrazili francouzské útoky u Perthesu. — 
Anglický parník „Ikaria“ potopen něm. člunem v Ilavru. — Něim. 
iletadla bombardují Nancy, Luneville, Hemiremont a Chaufontaine. 
U Vathinemiiu něm. letadlo sestřeleno. 

3. února. O 9. hod. ráno popraveni v Sarajevě spoiluvinníci 
na sarajevském atentátu: Vehko Čubrilevič, Mirko Jovanovič a Da- 
>ti ilo llič; doživotní žalář — případně ,20 let těžký žalář dostali z mi- 
losti Jakov Milovic a Nedjo Kerovič. — Rakousko vydává „Červe- 
nou knihu* 4 , v níž svaluje se sebe vinu války. — Anglie vydala roz- 
kaz, aby obchodní lodě proti případné něm. blokádě vyvěsily neu- 
trální (americkou) vlajku. — Turci pokouší se překročiti průplav 
Suezský, >v čemž jim anglické loďstvo zabránilo. 

4. února. Ruský car odjel na bojiště. — Francouzský letec 
bombarduje Můhlheiím v Bade risku. — V Belgii a u Ar rasu dělo- 
střelecké boje; rovněž ve Vogesách. 

5. února. Rakouský aviatik bombarduje Cetyň. — Turecká 
válka. Angličané a Francouzi chystají se opět proti Dardanelám. 
Turci prchli z Tebrisu do Maragy. — Rusové bombardují Chopu 


V Čechách všeobecně se těšíme na vpád Husů; kdyby v Kar- 
patech prorazili, půjdeme je vítat. Starostové některých 
obcí na Moravě připravují již lid na uvítání. Farář jisté 
hanácké obce doznal, že při předepsané modlitbě za ví- 
tězství rakouských zbraní, modlil se za jejich porážku. 

Sociální. Dělnický sjezd v ŽenevČ vydal manifest pro mír, meziná- 
rodní svobodu, neodvislost národů a aby nynější válka byla po- 
slední. 


(i února. Rak. vojsko obsadilo Kimpalungu v Bukovině. 
Srážky Rusů a Němců ve vých. Průších. — Rak. ministr pro Bosnu 


157 


Únor 


a Hercegovinu, bar. Burian odstoupil a jmenová.n jím šl. Korber. 

— Srážka ruských lodí s tureckou u Batumiu. 

0 náladě vlády ruské píší „Birževyja Vědomosti**: Mír s Ně- 
meckem bude uzavřen jen po definitivním úplném vítězství, neboť 
jen v tomto případě bude zavládati v Evropě skutečně trvalý klid. 
I< tomuto účelu musilo by se však obětovat i 200.000 až 300.000 lid- 
ských životů. Aby bylo zabráněno takovému krveprolití, považuje 
vláda za nutné odročiti lhůtu vítězství, tím spíše, poněvadž jest 
přesvědčena o konečném vítězství našich zbraní. Zvláštní mír s Ra- 
kousko-Uhenskem jest fakticky nemožný. Kdyby mocnářství Hab- 
sburků prosilo o mír, musilo by se prohláslti za poražené. Pod- 
mínky, které by mocnářství v tomto případe musily hýli položeny, 
byly by pro ně nepřijatelný. Dvoj mocnářství musilo by v tomto pří- 
padě počíitati nejen s našimi požadavky, nýbrž i s požadavky Srbů 
a Černohorců. Bezdůvodný jsou též pověsti o zvláštním míru 
s Uherskem samotným a o roztluče Uherska a Rakouska. První a 
nejdůležitější podmínkou takové smlouvy byl by náš a našich 
spojenců požadavek, aby Uhersko se zřeklo nejen Rakouska, nýbrž 
i Německa a aby přistoupilo na naši stranu. Nelze očekávali, že 
Maďaři by přijali požadavek, který by je donutil bojova.ti proti 
Rakousku se zbrani v ruce. 

7. února. Těžké rak. dělostřelectvo ostřeluje kraj u Tarno- 
va. Němci dobyli v Argonách část. franc. opevnění. 

Nedostatek válec, materiálu. Rakouská vláda nařizuje zabavení zásob 
kovů: mědi, zinku atd., na šrapnelové pláště. Provádí se již v to- 
várnách a dílnách, jimž bóře se materiál za nepatrný peníz od- 
škodnění. 

8. února. V Polsku a záp. Haliči dělostřelecké hoje. Němci 
pomáhají Rakousku v Karpatech, kde dobyto sedla Voloveckého. 

— Turecko loďstvo střílí na Jaltu. — Itálie vydává zákaz vývozu 
životních potřeb. 

9. února. Němci hlásí menší úspěchy v Argonách, u Baude 
Septu a v Hirzbašském lese ve Vogesách. — Rakouský císař vydal 
manifest k svým věrným národům, jimž děkuje za obětavost ve 
vnucené válce. — Rusové bombardují Trapezunt. 


158 


1915 


Persekuce. Poprava. Voj. soudem v Mor. Ostravě odsouzen a za- 
střelen rus. příslušník Vine. Pilczewski, katolík, pro vyzvě- 
dačství a protože šířil slovanské vědomi mezi polskými legionáři. 

10. února. Úřední zprávy německé a rakouské jsou velmi 
skoupé. V Karpatech záp. od užockého průsmyku ruské útoky od- 
raženy. Němci provedli výpad severozápadně od Sěrpce. 

Udavačství. Halič, uprchlík Pedro N a k o n e c z n y ze Stanislav! přijat 
byl za písaře ve stanici v Prostějově; denuncoval pak podúředníka 
Lad. P o s p í š i La z vlast i.zrádných výroků. Voj. soud v Mor. Ostra- 
vě však Pospíšila osvobodil. 

11. února. Rakušané dostoupili k Seretu v Bukovině. Rusové 
donuceni Němci k vyklizení vých. od Mazurských jezer. — Ně- 
mecký císař přijel na ruské bojiště a nařídil dobytí posic na Bzu- 
ře „za každou cenu“. — V Uhrách povoláni všichni lékaři do 50 
let stáří do nemocnic. — Rusové zabrali Rabbe v Karpatech. Velká 
porážka Rusů na Mazurských jezerech, 26.000 Rusů zajato Němci. 


Hospodářské. Uhry snaží se zavřití svůj trh rakouskému vývozu. — 
Místodržitel král. českého nařídil péci v obvodu pražském jednotné 
pečivo: žemle 32 gr za i hal., v ostatních krajích 35 gr za 4 hal. 
Na nedodržení stanovena pokuta do 5000 K, neb věizení do 6 měsíců. 

Proti censuře zakročila deputace vídeňských poslanců u ministra 
spravedlnosti Hochemburgera. 

Společenské. V Rakousku a také v ostatních válčících státech není 
o letošním masopustu plesů. Pařížský prefekt zakázal karnevalové 
slavnosti. 

Kulturní. V Německu zaniklo 593 Časopisů. 

Populace. Ve světoznámých lázních Ostende zůstalo ze 45.000 obyva- 
vatelů jen 6000. — V Ruském Polsku zničeno přes 8000 osad, lesy 
jsou spáleny. 


Česká akce. C. k. rakouská persekuce má žně, její vykona- 
vatelé od místodržitele dolů přímo hýří horlivostí, zaví- 
rají se jednotlivci pro pouhé anonymní udání, podezřelí 
velezrádci se věší, statky se konfiskují, celé stavy, j. so- 
kolstvo a učitelstvo šmahem se posílá na vojnu, že nejsou 
dost ěernožlutí. Konfiskace spisů, zpěvníků, ba i modli- 
teb kvete. Udavačství z osobní msty bují. Zakřiknutý 


159 


Únor 


národ mlčí, zatíná pěstě, ale nezoufá. Odnikud nepři- 
chází sice zprávičky o lepší situaci, za hranicemi, jetn 
vítězné fanfáry rakouského tisku zní, my však pohří- 
ženi do sebe, ze sebe čerpáme pevnou víru ve sprave- 
dlnost dějinnou, která nedá zahynouti. Národ provádí 
v odvetu pasivní resistenci proti utlačovatelům, odmítá 
válečné půjčky a různé žebroty, potají kolportuje přítel 
příteli „zaručené 14 zprávy, jak to s námi Rakušany stojí 
a že to musíme prohrát. Opisujeme si manifest cara Mi- 
kuláše, shazovaný prý na Moravě s letadel a slibující 
nám samostatnost. — Američtí Čechové provedli 
vlastní válečnou organisaci; Vojta Beneš, spisovatel 
Karel Horký a j. řadou přednášek a četnými spisy i 
časopiseckými články získaly dobrovolníky a příspěv- 
ky. Utvořeno Národní sdružení, jež má kanceláře hlavní 
v Chicagu, poboční v New Yorku a Washingtonu. Jedna 
sbírka vynesla v Chicagu 40.000 dol., druhá přes 50.000 
dol., v Omaze 60.000, v Texasu v jednom městě 50.000 
dol. Ženy statečně pomáhají. Ze sbírek zřízen tábor legio- 
nářů ve Stamfordu, stát Connecticut; legie vysílány pak 
přes Kanadu do Francie k výcviku (zachovává se neu- 
tralita Spoj. států). — V Čechách tajně pracuje „M a f- 
f i e“ („Kronika 44 I. díl, str. 17, 47, 112, 118, 131, dále 
„Legie 44 str. 66, 73, 105. „Masaryk 44 17, 47, 72, 105, 117.) Ve 
srozumění s drem Scheinerem vymýšlí Sokol, br. 
O č e n á š e k, maj. elektrotechnického závodu v Praze, 
zvláštní model torpéda (okřídlená mima), který lze lehko 
vyráběti, přenášeli i používati proti nepříteli, a zasílá 
výkresy tajně prof. Masarykovi, kterýž je odevzdává vlá- 
dě francouzské. Po několika měsících pak skutečně vy- 
nález český s úspěchem jest používán proti Němcům. 
Tak odplácíme svým tyranům. 


Justiční omyl. Krajský soud v Kutné Moře osvobodil obchodníky Em. 
Seidlovou, Jana Petrů a Fil. Mahlera z přestupku predražování, 
poněvadž cena 56, resp. 58 hal. za 1 kg mouky jest přiměřená. 


160 11 


Maršálek Koch, zadržel druhý útok na Marně a rozhodl 
svou velikou ofensivou osud Němců. 


161 
Únor 


Československá legie ve Francii. Na tisíc Čechů, polovice 
to usedlých ve Francii, přihlásila se ihned na začátku 
války do cizineckých legií francouzských, a dne 9. květ- 
na 1915 při útoku z opevnění Ouvrages Blancs česká set- 
nina od 2. pochodového praporu 1. pluku cizinecké legie 
hned prvním nárazem o 10. hod. ranní prorazila za 50 
minut do hloubi 5 km, dosáhnuvši tak všech vyhlédnu- 
tých cílů, ztratila při tom tři čtvrtiny svého mužstva, 
ale dala tak všemu vojsku nádherný příklad vojenské 
obětavosti a pohrdání smrtí. Měli 42 mrtvých a 50 raně- 
ných. Tato čsl. rota „Nazdar 4 * pojmenována tak samými 
Francouzi podle jejich pozdravu, neboť sestávala vět- 
šinou ze Sokolů. Tábor koncentrační byl v Bayone a 
tamní dámy darovaly jí prapor, na nějž 12. října 1914 
přísahali. 

Sokolstvo. Pobočník plukovníka, Němec, vyslovil se dle „Venkova 44 
o Sokolech: „.Se Sokoly máme nejlepši (zkušenosti. Jsou to lidé, 
vědomí své povinnosti, chápající plně svoji zodpovědnost, lidé 
vskutku bez bázně a hany, spolehliví, zkrátka: vojáci, jakých si 
možno jen přáli 

Politické. Anglický král propůjčil srbskému králi vysoký řád. 

Zemské hospodářství. Na Moravě stoupl letos schodek v rozpočtu 
o 21 mil. kor., proto země zastavila všechny subvence. V Cechách 
jsou zastaveny již třetí rok. — Nařízením zemské vlády Slezské 
byl zastaven prodej zá-sob obilí a mouky u mlynářů a rolníku. 
Rolníkům povoleno ponechání 50 kg mouky na jednu osobu a 200 
kg obilí k setí na každý ha. — Obecní výbor ve Frývaldově kon- 
statoval, že okolní mlýny nepracují, poněvadž se jim nedostává 
obilí. Rylo vysloveno přání, aby zásoby byly zabaveny dříve, než 
bude pozdě. — Některé pivovary zdražují pivo o 4 Iv na hektolitru. 

Hospodářské. Ve Vídeň, skladištích zabaven všechen oves. — Něm. 
vláda zakázala vývoz cukru. — Francouzské ministerstvo financí 
uveřejňuje statistiku o dovozu a vývozu Francie od srpna do kon- 
ce listopadu 1914. Do 31. července 1914 vykazoval dovoz vetší obnos 
o 53,035.000 franků, vývoz úbytek o (>(>,(>19.000 franků vůči stejnému 
období roku loňského. Od 1. srpna do 30. 'listopadu 1914 činil úby- 


162 


1915 


tek dovozu 1.088,650.000 fr., úbytek vývozu 1.564,830.000 franků vůči 
stejnému období roku loňského. V listopadu 1914 činil vývoz do 
Belgie 170.000 proti 102 milionům v listopadu r. 1913, vývoz do 
Ruska 338.000 proti 7,061.000, dovoz z Ruska 2,987.000 proti 39,622.000, 
vývoz do Anglie 66,714.000 proti 109,704.000, dovoz z Anglie 50,688.000 
proti 89.931.000, vývoz do Švýcarska 13,066.000 proti 34,432.000, do- 
voz ze Švýcarska 7,260.000 proti 12,485.000, vývoz do Itálie 10,731.000 
proti 27,861.000, dovoz z Itálie 6,712.000 proti 22,000.000, vývoz do 
Španělska 7,624.000 proti 18,106.000, dovoz ze Španělska 9,829.000 
proti 25,932.000, vývoz do Spojených 'Států 25,467.000 proti 133,712.000 
franků, vývoz do Alžírská 18,343.000 proti 43,927.000, dovoz z Alžír- 
ská 16,868.000 proti 25,123.000 franků. 

Perseknce. Zatýkání. Praž. stav. rada Ant. Matějovský s personálem 
svého oddělení asi 7 osob byli před časem zatčeni, že rozmnožovali 
a rozšiřovali tajné zprávy z bojiště. Dnes odsouzeni voj. soudem 
do vězení na 6 měsíců až li let. 

12. února. I>le něm. zprávy získali Němci u Massige.su a St. 
Menehouldu 1200 im francouzských zákopů. 

Politické. O ponorkové válce. Protest Ameriky proti zamýšlenému 
německému ničení neutrálních lodí: „Americká vláda považuje za 
svoiu povinnost, císařskou vládu německou v upřímné vysoké úctě 
a s nejpřátelštějšími pocity, ale přece docela otevřeně a vážně 
upozornili na velmi vážné následky, které by mohlo přívod i ti její 
patrně zamýšlené jednání (potápění lodí s vlajkami neutrálních 
států v námořní oblastí válečně). Americká vláda hledí na ty 
-možné následky s takovou obavou, že při nynějších poměrech po- 
važuje za své právo, ano za svou povinnost, ipožádati císařskou 
vládu německou, aby před skutečným jednáními uvážila kritický 
stav, který by mohl vzniknouti v poměrech Spojených států k Ně- 
mecku, kdyby námořní síly některou obchodní lod Spojených stá- 
tů zničily nebo způsobily smrt některého státního příslušníka se- 
veroamerického. Kdyby takový stav vznikl, viděli a by se vláda Spo- 
jených států přinucena, uči niti císařskou německou vládu přísně 
zodpovědnu za takové skutky jejích námořních úřadů a učiniti 
všechny kroky, které k ochraně amerických životův a majetku na 


163 


Únor 


širém moři pro Američany jsou nutný. “ Současné podala Amerika 
značně mírnější projev proti používání amer. vlajky (viz 3. února). 

13. února. Rakouské a něm. zprávy znějí vesměs vítězně, 
což se připisuje zamýšleným válečným půjčkám. — Albánci pře- 
kročili hranice srbské v kraji prizrenském. — Rybářská lo<r „Alex 
Hastie“ potopila něm. .poinorku. 

14. února. Rakušané obsadili Nadvornu a zatlačili Rusy ke 
Stanislavu — Němci vytlačili Ruisy z P.iktupdnen k Taurogám. — 
Němci odňali Francouzům u St. Eloi blíže Ypresu 900 m posice. — 
Anglie prohlásila veškeré své přístavy za válečné. 

15. února. V Bukovině zatlačeni Rusové k Prutu. Boje jižně 
od Kolomyje. — Němci obsadili v Polsku sev. od Visly Plock a 
Bielsk. 


Hospodářské. Pražští uzenáři se usnesli, že přestanou vyrá- 
běti uzenice (párky a vuřty po 12 h), ale budou je vyrá- 
běti za 20 h. — Pražská obec má zásoby za 2 mil. K, mou- 
ky, pšenice, žita, rýže, brachu, bramborů a sádla, což 
stačí na 2 měsíce. S prodejem bude začato až v tísni. 
Obec vinohradská má rovněž zásoby. Brambory prodá- 
vala dosud za K 9 60 q, nyní K 12- — . — Elektrické dráhy 
v Mor. Ostravě řídí teď ženy konduktérů, neboť 80% 
personálu mužského muselo narukovat. 

Vláda v Uhrách nařídila soupis všech (i soukromých) zásob 
mouky. — V Německu stát rekviroval všechny zásoby potravin a 
vydává poukázky na hlavu a týden 2 kg chleba. Hosté v restau- 
racích a na dýchánkách nesmějí d asiati chléb, a musí si jej při- 
nésti s sebou. — Vídeňská organisace žen bojkotuje zdražené ve- 
přové maso (až K 3-80 za 1 kg), kteréž teď klesá. 


Politické. Řecký nárnoř. ataché u vyslanectví v Caři hradě byl i.nsul- 
tován agentem 'turecké policie, načež řecká vláda žádala odpro- 
šení a potrestání agenta. Poněvadž zadostiučinění vyvolalo obtíže, 
opuistil řecký vysílanec Panas Caři hrad. Turecká vláda pak dala 
žádanou s.atiisfakci. 

Kulturní. Srbské spolky v Sarajevě „Prosvjeta“ a „Srbsko žensko 
udruženje 11 úředně rozpuštěny a jmění zabaveno. — „Kráilohra- 
decké Rozhledy 11 zastaveny úředně na 4 neděle. — Brněnský „Nový 


1G4 


Í915 


Lid“ byl na oas úředně zastaven. — „Ciablomzer Tagblatť* na tri 
dny úředně zastaven. — V Karpatech raněn povážlivě pluk. lékař, 
ěes. dramat, spisovatel Ant. Dvořák. — Tajemník „Matice Srbské' 1 
v Novém Sadě (Uhry) dr. Ostřič vzat do vyšetřování a sesazen. 


Censura. Vídeňští a pražští novináři žádají za úlevu v censuře. 

Hospodářské. Rak. ministr orby vydal k zemědělcům provolání, aby 
každou píď země oseli obilinami, okopaninami a luštěninami. 
Sázení cukrovky budiž obmezeno, jelikož cukru je nadbytek (a pře- 
ce se zdražuje). Ceny obuvi zvýšeny ve Vídni a také v Praze ná- 
sledkem zdražení koží o 5 — 6 koř. na páru. 

16. února. Rakušané dobyli Kolomyje. — Němci pronásle- 
dují Rusy k Taurogám. — Francouzi a Angličané zahajují útoky 
v Champagni, Němci útočí v Argonách. 

17. února. Prudké boje mezi Stanislav!, Nadvornou a Kolo- 
myjí. Rusové zahnáni za Prut. — Němci vyklidili návrší 365 a ves 
Narroy. — Podmořský kabel Rrest — Nový York byl přerušen. 

Ponorková válka. Německo odpovídá na americkou notu o blokádě, 
obviňujíc Ameriku, že zásobuje trojdohodu a nikoli Německo; za- 
nechá pronásledování neutrálních lodí, jestli bude Amerika dová- 
žeti též do Německa. 

18. února. Na dnes předpovědělo Německo zahájeni slíbené 
blokády anglické a pronásledováni neutrálních lodí. — Rakousko 
v pochmurné době slaví dnes HIMeté jubileum robotního patentu, 
jímž robota zmenšena na polovici, ale nevolnictví zde nikdy ne- 
pominulo. — Rusové útočí u Nadvorny a Kolomyje. Němci zabrali 
Taurogy a skončili pronásledování Rusu u (i rodná a Suché Waly. 
— Srbové zahnali Albánce ze Srbska. — Ze srbského bojiště opět 
po delší době úř. zpráva, že Srbové ostřelovali Zemun a Mitrovici. 
zato Rakušané pálili na Bělehrad. 


Kulturní. Od počátku války slouží u vojska z kruhu členů 
spolku „Máje“ spisovatelé: Václav Krofta, J. Brabec jako 
poručík a Jul. Skarlandt jako poddůstojník sanitního od- 
dělení. Spisovatel .Jan V. z Finberka z Hlinská mešká 
dosud ve Francii, kde byl při prázdninovém zájezdu po 
vypuknutí války internován. — Redaktor olomouckých 
„Selských Listů“ J. Silberský nastoupil službu vojen- 


165 


Únor 


skou. — Redaktor a tajemník moravské strany agrární 
Jaroslav Marcha slouží od začátku války. — Redaktor 
„Samostatnosti" a spis. dr. L. Borský nastoupil službu 
voj. — Red. „Selských Listu" J. Fink byl na sev. bojišti 
raněn. — Narukoval malíř-krajinář Jar. Šetelík k těž. 
houfnicím v Olomouci. — Red. „Národní Politiky" p. M. 
Čtrnáctý, redaktor „Venkova" p. Čvančara a redaktor 
„Samostatnosti" p. G. Směje, narukovali. — Redaktor 
plzeňského „Českého Denníku" p. Fr. líeller, jenž byl na 
jižním bojišti raněn a mešká nyní v Praze, byl povýšen 
na poručíka. — Spisovatelé Karel Šarlih a Karel Bor 
byli na bojišti raněni. — Redaktor „Národních Listu" 
Bohdan Pavlů byl zajat v Haliči. — Redaktor „Našeho 
Slova" a poslanec Jiří Stříbrný slouží v Aši a redaktor 
„Venkova" Jos. Novosvětský leží nemocen ve vojenské 
nemocnici v Rožďalovicích. 


Hospodářské. Dle „Vest. Zálož.“ u 15 okr. záložen hospodářských stou- 
ply v lednu vklady o 215.1)92 korun, kdežto u 04 občanských záložen 
v Čechách nastal pokles o 573.598 korun. Rolnické obyvatelstvo 
ukládá, městské vybírá. 

19. února. Rusové ustupují z Bukoviny ke Stanislavovu. — 
Boje u Lom že, jižně od Myszniecu, Prasznyse a Raczionzu, při 
nichž jsou Rusové v defensivě. — Francouzi podnikají velký útok 
v Champagni, severně od Perthesu a Semesnnillu. Němci ve Vo- 
gesách dobyli posice u Sulzernu a Reichsackerhopfu. — Anglické 
a francouzské lodi bombardují Dardanely po 7 hodin. Jiné ostře- 
lovaly Smyrnu. — Japonci podali Číně požadavky rázu hospodář- 
ského. 


20. února. Ruské útoky od Dukly k Vyškovu. — Francouzi 
útočí u Combres. — • Anglický parník „Carnbank 44 torpedován něm. 
ponorkou u ostrova Anglesey. — Dardanely denně bombardovány 
angl.-franc. loďstvem. 

Persekuce. Ve „Světozoiru“ zabavena v olez rádná věfta: „Nancy jest 
půlmiliónové město a velká tvrz francouzská 44 . — časopis „Pla- 
meny 44 zastaven a redaktor Filip Dobrovolný odsouzen na 14 dní 
pro omeškání povinné péče. — Vojenský soud v Moravské Ostravě 


160 


.1915 


odsoudil nakladatele Frant. Had ouška v Přerově na 8 let těž- 
kého žaláře, protože přechovával carův manifest. — Obecní zastu- 
pitelstvo v Kosticích u Hodonína úředně rozpuštěno a dosazen 
komisař. 

21. února. Desátá ruská armáda ustupuje. — Francouzské 
útoky severně u Verdunu. Němci dobyli ve Vogesách Hohrod a 
Stossvveier. — Americký parník „Evelyn" potopen u holandského 
pobřeží minou. — Veškeré přístavy v průplavu La Manšském 
uzavřeny. 

22. února. Husové útočí v Karpatech; boje jižně od Dněstru; 
Husové útočí u Grodna a na Havce. — Anglický parník, dopravující 
vojsko, byl u Beachy Jleadu potopen německou ponorkou. — Ja- 
ponci odmítli prostředkování Ameriky ve sporu s Čínou. — Anglie 
prohlašuje veškeré potraviny, dopravované po moři, za kontraband. 

2.1. února. Ruský výpad u sedla voloveckého Rakušany 
odražen. — Rusové překročili u Augustova Bobr; jejich útok 
u Sztabínu Něrnci odrazili. — Francouzi podnikli u Perthesu velký 
výpad, jenž „se nezdařil". — Remeš prudce napadána Němci. — 
Francouzský generál Pan na cestě do Ruska navštívil Bělehrad, 
Sofii, Athény, Bukurešť. — Dardanely opět ostřelovány anglicko- 
francouzským loďstvem. 

2í. února. Němci dobyli Prasznysz. — Rusové obsadili 
opevnění Mogily jihovýchodně od Bol i nova. — Francouzští letci 
bombardují Freiburg v Badensku a Mylhúzy. — Jeden americký 
parník potopen minou, dva parníky anglické torpedovány. 

Fersekuce. „Brunner Montagsblatt" zastaven úředně na 4 týdny. — 
„Kladenský Obzor" zastaven úředně na G týdnu. — Jednou již byl 
zastaven na 1 i dní. 

Nedostatek. Rakousko vydalo po způsobu německém nařízení o izá- 
věrce a soupisu všech zásob. — Na dveřích obchodů moukou visí 
pravidelné návěští: „Mouka není"; objeví-li se někde mimořádně 
mouka, tlačí se velké zástupy kupců do krámu a před krámem; 
za asistence strážníků vpouštěni jsou kupci po G — 7, až do vy- 
čerpání zásoby. Pak opět: mouka není. — Německo zastavuje 
vozbu luxusních a soukromých automobilů, kromě nutných ná- 
kladních, pro nedostatek pryže a olejů. 


167 


Únor 


Zajatci. U Jindř. Hradce má být i zřízen koncentrační tábor pro ruské 
zajatce. 

Zdravotnictví. V Pardubicích dostavuje se velký lazaret jako stanice 
pozorovací o 216 až 300 barácích, se 200 lékaři a 1000 ošetřovatel- 
kami. O něco menších jest v Rakousku 28 stanic. 

25. února. Norský parník potopen v ústí Temže. — Anglický 
parník uhelný torpedován v přístavu La Manche. — Japonsko na- 
řizuje všeobecnou mobilisaci. — V Praze začíná opětný odvod koní. 
— Rusové dobyli Stanislavov. 

Nedostatek. Ve Vídni zastavilo 150 pekařů (ze 700) výrobu pečivá pro 
naprostý nedostatek mouky. 

Američtí Čechové utvořili v Clevelandu „České národní 
sdružení“, které získává dobrovolníky do kanadské 
armády, pořádá sbírky, přednášky, agituje. Povstává 


Československá tisková kancelář. Sbírku 2000 dolarů ze 
září minulého roku posílají Masarykovi do Švýcar na 
českou propagandu. 

Končíme již sedmý měsíc hrozné evropské vál- 
ky. Nové a nové odvody se podnikají, nové síly posílají 
se na jatky, nové životy padají za oběť litici. Cítíme 
denně tížící a přituhující tlak nedostatku, mezi chudi- 
nou je bída a hlad. 


26. ú n or a. V úseku Tucholka — Vyškov v Karpatech prudké 
boje. Ruské útoky v údolí oportském Rakušany odraženy. Nové 
ruské síly útočí u Grodna, Lomže a Prasznysze. — Prudké útoky 
Francouzů v Champagni. Francouzský torpédoborec potopen mi- 
nou v barském přístavu. — Anglické a francouzské lodě bombar- 
dují denně Dardanely, zvláště Sed El Bahr. — Čínský kabinet 
podal demisi následkem sporu s Japonskem. 

27. února. Německé vojsko vyhnulo se postupujícím Rusům 
na sever a západně od Prasznysze, kdež Rusové zvítězili, 
zajali 100.000 Němců a ukořistili značný materiál. Podle ruské 
zprávy byla u Grodna ukončena úplná porážka dvou n ě- 
rn e e k ý c h sborů. 

28. února. Němci ustupují od Grodna a Prasnyše. — Fran- 
couzské výpady v Champagni odraženy. — Lodní doprava ze Švéd- 


168 


1915 


ska do přístavu IIullu zastavena. — Francouzské loďstvo zabavilo 
čilský parník „Rancagna“, plující s ledkem do Benátek. Jest citelný 
nedostatek ledku na výbušné látky. — Anglický parník „Harpa- 
lion“ potopil se u mysu ďAntifer. — Francouzští a němečtí pří- 
slušníci vyměněni. — Japonci obsadili severně od Port Arthuru 
čínské osady Mačang a Fučau. — V Itálii jsou demonstrace pro 
válku. Z Masarykova pobytu v Rusku. 

Počasí na bojištích špatné, sněhu místy na metry; utrpení 
mužstva nekonečné. Konce běd a hrůz nikde neviděti, národové 
trpí a mlčí. Výsledky nikde žádné. Rozčilení působí zprávy o bom- 
bardování Dardanel, karnž již anglicko-francouzské lodě a vojsko 
proniká a kde se čeká spojená akce Rusů od Bosporu. 

Sociální. V Orlických horách a na Českomoravské vysočině 
lidé nemají výdělku, živí se bramborami a špatnou 
kávou dvakrát denně. 


169 


Březen 


Vystěhovalectví. Ve Slezsku jest pres 20.000 uprchlíků z Haliče, větši- 
nou bez prostředků. 

Nedostatek. Německému vojsku ubrali chleba, 2 — 3 vojáci dostávají 
již jen jeden chléb, stejné v lazaretech. 

Zajatci. Skoro polovina válec, zajatců Husů jest v německé části Čech. 
V Josefově 23.000, Mostě 25.000, Terezíně 20.000, Milovicích 20.000, 
Německém Jabloň ném 4.500, Chebu 20.000 zajatců. 

V Praze započala opět přehlídka koní pro vojenské účely, 
po několika dnech byla přerušena, neboť vybráno z 1000 jen asi 
40 koní. — Z 594 stavitelů českých jest 89 v poli. 

1. března. Ruské výpady jižně od Augustovského lesa, dále 
severněji od Lomže a od Plocku, stále odráženy. — Hoje v Argo- 
nach a ve Vogesách. — Generál Pau přijel do Petrohradu a přijat 
bvl carem. — Čtyři turecké pevnosti v Dardanelách umlčeny. 


Maffie čsl. V březnu 1915 jednáno v Terstu s Jihoslovany 
o případném zasáhnutí Italů. Rakouští Jihoslované bý- 
vali dobře informováni a docházely od nich příznivé 
zprávy. Četné schůze konány byly u dra Šámala a 
v Agrárním klubu, později z opatrnosti místa schůzek 
měněna, zvláště po zatčení dr. Kramáře; tu utvořen 
malý kroužek „p ě t k a“, v níž byli dr. Ant. II a j n, 
Štěpán, dr. Š á m a 1, J ar. Kvapil a dr. Franta. 
Schůzky pak dály se opatrně, sešli se dva někde na ulici 
za večera, nebo v poledne u policejního ředitelství. 
Schůze celé „pětky 41 určovány na dopoledne někam dále, 
jako do lesů za Závistí, kamž jeden jel drahou, druhý 
parníkem, třetí přes Radotín, jiný zajel až do Černošic 
nebo šel z Prahy pěšky. Na účely Maffie sami přispívali 
až kolika tisíci, a podporovali rodiny internovaných. 
Kladeny naděje do ruské ofensivy, že vnikne i k nám 
a že bude třeba ustaviti vlastní vládu. Pro ten případ 
bylo vše připraveno, dr. P a n t ů č e k vypracoval elabo- 
ráty veřejné správy; byli ustanoveni kandidáti pro 
vládu, učiněna opatření, aby přes noc natisknuto a na- 
lepeno bylo ohlášení převratu a aby byli úředníci vzati 
do slibu. 


170 


1915 


2. března. Hoje v Karpatech, západně od užockého průsmy- 
ku a na celé frontě haličsko-bukovinské. Husové pokouší se pře- 
kročiti Bobr jihovýchodně od Augustova. Němci vzali zpět své 
předvoje jižně od Myszince před ruskou přesilou. — Hoje u Hemeše 
a St. Kloi. Francouzské výpady u Couseuvoye a u Ailly — Aprémont. 

3. března. Husové, postupující na Bialou, jihovýchodně od 
Zaklyczina, Rakušany odraženi. Husové útočí opět u Mysziniecu, 
Chorzelu a sev.-záp. od Prasnysze. — Německé útoky severně 
u Arrasu, francouzské útoky u St. Hubert v Argonách. — Dardanely 
stále ostřelovány. — Rakousko vypisuje nové další odvody k domo- 
branecké službě (!?) mužů 38 — 42letých, rozených r. 1873 — 77. 

Krancouzsk ý a r m á d n í rozkaz praví, že ztráty Něm- 
ců přesahují už 3 miliony. Pluky jsou vyčerpány, mají jen asi 
12 důstojníků. Německo hyne hladem, neboť loďstva anglická a 
francouzská zabavil jí dovážené zboží. Turecko, spojenec Německa, 
je poraženo. Německé loďstvo se bojí opustit přístavy. Německo 
porušilo neutralitu Belgie a opomíjelo všeliké mezinárodní právo, 
střílelo na otevřená města, potopovalo neutrální lodě, nutili v za- 
braných územích ženy, aby se podrobily jejich brutální vůli; se 
zajatci nakládají surově. — V následující bitvě v Charnpagni vy- 
pálilo francouzské dělostřelectvo často až 100.000 ran denně, jimiž 
byly německé zákopy zasypány. 

4. března. Střetnutí Němců a Angličanů jižně od Ypres. 
Francouzské útoky na Loretu a v Charnpagni odraženy. Němci 
bombardují Remeš. — Německý ponorný člun „U S“ potopen angli- 
ckou torpedovku „fíoorkha“. 

5. března. Husové útočí východně od Piotrkova a v Polsku, 
východně od Prasznysze. Hoje v karpatských výšinách při stálé 
vánici sněhové. — Ve Francii boje o návrší Lorette. — Velký roz- 
ruch pro válku s trojdohodou proti Turkům v Řecku. V Athénách 
ministerská rada, ministerský předseda Venizelos a většina vlády 
pro zasáhnutí vojenské proti Cařihradu, král Konstantin rozhodl 
liro neutralitu. Vláda odstoupila. — Jitření v Itálii, Rumunsku a 
Bulharsku pro a proti zasáhnutí do války. Mocnosti tyto chtějí 
získati území a vyčkávají příhodné chvíle. 


171 


Březen 


6. března. Dělostřelecké boje německo-francouzské mezi 
mořem a Sommou. Francouzské výpady východně od Badonvilleru. 
Boje ve Vogesách u Můnsteru a Sennheimu. — Německá ponorka 
potopena parníkem „Alston“. — Demise Venizelova v Bečku. 

Hospodářské. Bak. vláda vyzývá rolníky, aby osívali úhory obilinami, 
obmezili pěstění cukrovky; řídce síti, vydatně hnojiti. 

Kulturní. Učitelské organisace vyslovují se proti předčasnému uza- 
vření škol v květnu. 

7. března. Rusové útočí u Lomže, kdež padl pruský generál- 
major šl. Didfurth. Urputné boje v Karpatech o průsmyky. — 
Francouzský útok u Sennheimu odražen (německá zpráva). — Stálé 
bombardování Dardanel a vnitřních tvrzí Kilid Balir, Kume Kale, 
Galipoli a Bulairu. Angličané a Francouzi bombardují též Smyrnu 
na pobřeží Malé Asie. Vyloděné vojsko na pevninu prý Turci 
zahnali. — Rusové bombardují Sunguldak, Kregli a Kozlux. 

8. března. Francouzský generál Pau přijat carem v Petro- 
hradě a odjel do hlavního ruského stanu. — Francouzský útok 
sev.-vých. od Les Mesniles zmařen (německá zpráva). — Anglický 
parník „Surrey 11 potopil se u Liverpoolu. — Ruský křižník 
„Askold 11 bombarduje Vurlu, jihozápadně od Smyrny. 

9. března. Francouzský generální štáb prohlašuje: 1. Akce 
v Champagni byla nepřetržitým výsledkem místních úspěchů a 
stála Francouze poměrně jenom málo ztrát a málo zajatců. 2. Ne- 
příteli přivodili jsme velké ztráty. 3. Donutili jsme nepřítele, aby 
na tomto bodu soustředil 5 armádních sborů a vyplýtval velké 
množství střeliva. — Francouzští učenci, umělci a literáti prote- 
stují proti německému ničení památek. — Po několikerých poku- 
sech sestavil v Řecku Gunaris novou vládu; lid demonstruje pro 
Venizela a válku. — Ruské loďstvo bombarduje Sunguldak na 
pobřeží Černého moře. — Generál Radko Dimitrijev jmenován 
velitelem ruské armády proti Cařihradu. 

10. března. Ruské zprávy hlásí vlastní postup u Suvalek, 
úspěchy u Pilice a odražení německých útoků u Lopučna. — 
V Champagni odraženy francouzské útoky; u Givenchy anglický 
útok (něm. zpráva). Zahájení bojů o Reichsackerkopf ve Vogesách. 
— Německá ponorka „U 12“ potopena angl. minonoskou „Ariel“. — 


172 


1915 


N čmc i potápějí francouzské rybářské čluny. — Admirál Beresford 
navrhuje, aby zajatí němečtí důstojníci, kteří útočí na civilní lodě, 
byli souzeni jako námořní loupežníci. — Francouzské a anglické 
vojsko vyloděno na ostrově Lemnos. 

11. března. Mrazy a sněhy brání operacím v Karpatech. 
Němci porazili opět Rusy severně od Vugustovského lesa (něm. 
zpráva). — Francouzské loďstvo bombarduje tvrze Hamidieh, Ča- 
nak, Chimikli uvnitř Bardanel. 


Hospodářské. Dle výkazu spolku maj. domů v Praze VII. jest v Ho- 
lešovicích-Bubnech přes tisíc bytů prázdných. V Praze II., ve 
Vodičkově ulici, jedné z nejživějších, jest zavřeno 18 krámů, v Ječ- 
né ulici 17 krámů; na některých zavřených obchodech jsou vy- 
hlášky: „Pro narukování majitele (obou majitelů) obchod dočasně 
uzavřen.** Úřady vyzvaly obchodníky, kteří trpí válkou na svých 
obchodech, aby žádali o odpis neb slevu, ale povolují je velmi 
zřídka. — Pražská obec uložila na Žofíně pro případ nouze 3500 
pytlů bílé mouky, 400 beden gulášových konserv, 1 vagony rýže, 
3 vagony soli a pod. Na Vyšehradě uložen petrolej. Pražská obec 
začíná ve své režii péci a prodá váti chléb. Peče se v obecní budově 
Od kolková mlýnu. — Podle soupisu zásob ve Vídni jest 473 tisíc 
rodin, z nichž má 70 tisíc rodin přes 20 kg zásob, asi 400 tisíc 
rodin nemá ani 20 kg zásob. — Vídni obmezen prodej a spotřeba 
chleba úředně na tri čtvrtiny. — Na jednoho obyvatele v Brně 
připadá podle soupisu 25 kg zásob. — Vídeňský spisovatel Heřman 
Bahr napsal feuilleton, v němž nabádá bohatší kruhy, aby hodně 
utrácely a nemají-li, af dělají dluhy. — Německý poslanec Gotheim 
praví ve „Voss. Ztg.“: „Kdo si teď napere bachor, zrazuje vlast. 11 — 
Uherská úvěrní banka vykazuje čistý zisk za r. 1014 K 12,903 529, 
o 276 000 K větší než roku 1013. 

Nouze a drahota. Pražské mlékárny zvýšily cenu mléka o 4 hal. na 
litru. Ceny vajec stoupaly následkem zimy. Ve Vršovicích dovoleno 
pekařům péci bílé koláče jen ve středu a v sobotu. — Hovězí maso 
ve Vídni stouplo na K 3.60 za kg, svíčková a roštěná K 6. — až 
7. — . Ze 2000 vídeňských řezníků zavřelo 200 své krámy. 

Hrůzy války. V Krakovském listě „Plast 11 líčí jakýs polský dělostřelec 
své dojmy takto: Dívám se po okolí jaksi mně dobře známém — 


173 


fíř ezen 


přijeli jsme v noci — i ptám se, kde vlastně jsme? Povídají: „ve 
V... — Ježíš Maria! To je nedaleko mě rodné vsi. Dívám se — 
opravdu! Za tím vrchem, tam moje víska. Lomcovalo to srdcem 
mým! Co asi tam dělá moje Magda? Co dělají moje děti. Jejej! Tak 
až sem v ity strany vojna se stočila. Bohdejž by nebyli ve vsi. 
neboť jak začnu střílet... Hrůza mne pojala. „Oheň!" Zaznívá 
povel, a dvě naše děla zahrála. Přiskočil jsem ke svému dělu. -• 
„Přímo měřit — ten bod černý nad sněhem pahorku viditelný !“ 
„Kde?“ bezděky jsem se tázal. — „Přímo za nosem! Tam na věži 
kostelní jest jistě pozorovací hlídka ruská. Třeba tu věž sbořit. 
Rychle, aby nás neodkryli!" „Ježíši Nazaretský! 1 ' vykřikl jsem, 
„tot přece věž na kostele v mé vsi, na tom kostele, kde mně křtili, 
kde mne oddali, kde křtěny mé děti." „Hotovo!" slyšel jsem. 
„Pálit!" Jako bludný jsem vykonal rozkaz. Zahouklo to, za chvilku 
černý bod na obzoru zmizel!... Zbořil jsem věž na našem kostele, 
jakoby mi ruka ochromila! V očích počaly se mi dělati mžitky, 
málem byl bych upadl při dělu. Do vlastního kostela, ve vlastní 
Vvsi... Ale musí to být: Je to nezbytné! Tu máte osud dělo- 

střelce . . . dělostřelce Poláka..." — Němci uložili Antverpám 50.000 
franků válečné pokuty proto, že někdo strhl vyhlášku o německém 
vítězství u Augustova. Městu Lilie uložili pokutu 500.000 franků 
za to, že obyvatelstvo činilo projevy při průchodu francouzských 
zajatců městem. 

Zdravotnictví. Vídeňská obec zřizuje neprodyšné přístěnky, v nichž 
budou desinfikovány vozy elektrické dráhy, protože se v nich drží 
vši; z téže příčiny odstraněny plakáty z vozů. 


Kulturní. Vídeňští advokáti zakročili, aby haliotí uprchlí advokáti 
nesměli ve Vídni provozovat i praksi. Haliotí a bukovinští advokáti 
protestuji u dra Bilinského. — Lvovšití herci založili kavárnu ve 
Lvově, kde herečky a herci obsluhovali. — Vláda uherská dovolila 
uherským Slovákům, že saní býti ve školách vyučováni nábožen- 
ství v mateřském jazyku a také křestní jména smí býti tak zapi- 
sována do matrik! — Při novém odvodu musí se stavěli 14 českých, 
7 polských, 4 rusínští poslanci, 29 německých, celkem 64 říšských 
poslanců. Na vojně jest 5 českých poslanců. — Moravským rekru- 


174 


19 í 5 


tum zakázáno úředně zdobit i se kyticemi červenými, bílými a 
modrými. 

Mír? Německé hospodářské svazy, jakož i socialisté v říši žádali vládu 
německou, aby se smělo veřejně diskutovati o míru. Vláda ne- 
povolila. 


12. března. Husové dobyli Kupkova a Smolníka. Podle 
ruské zprávy zastavili Němci noční útoky u Prasznysze. — Ruské 
zprávy oznamují vypuzení Němců od Augustova. — Veliká bitva 
zuří na Narevu r jíž zúčastní se asi 1 milion mužů, Německo má 
zde 8 — 10 armádních sborů. Operace jejich u Osovce zadrženy vel- 
kými ruskými oddíly jízdy, které zasáhly z boku (ruská zpráva). 
— Angličané obsadili Neuwechapelle, odkud útočí na východ, do- 
cílili L’Epinette a linie u Tietreu. Belgické pluky pokročily 500 m 
kupředu u Nieuportu. Německý útok zde odražen. — Francouzi 
útočí v Champagni. 


13. března. Belgičané rozšířili své posice na Yseře. Angli- 
čané pokročili k Fleur líaix, k Rue ďKnfer. Francouzi v Cham- 
pagni postoupili severovýchodně od Les Mesnillu (francouzská 
zpráva). Ro»je ve Vogesách. — Ruské výpady na dolní Nidě a u Gor- 
lice, v Karpatech mezi Lupkovským a Užockým průsmykem, 
v údolí Oporu a u Vyškova. — Ruský státník hr. Witte zemřel. — 
Angličané a Francouzi vylodili na různých místech u Smyrny 
vojsko asi 50.000 mužů. Četné lodě na všech stranách denně jsou 
potápěny; námořní válka v Severním a Středozemním moři jest 
v plinéin proudu. — Křižník „Ametisť 1 vnikl až do středu Da,r- 
danelské úžiny k Xagaře, byl zasažen třemi granáty a vrátil se. 


Čechové v Americe pracují vydatně pro osvobození staré 
vlasti. Ustavili centrální „České národní sdružení 41 s tis- 
kovým propagačním výborem. Sdružení zahrnuje 26 vel- 
kých česko amerických kolonií se 70.000 členy; toto sdru- 
žení má ve dnech 13.- 16. března sjezd v Clevelandu. 
Sídlo jest v Chicagu, předsedou L. Fischer, jednate- 
lem J o s. Kráme r-T vrži cký; vynikajícím pracov- 
níkem jest Eman V o s k a, továrník mramoru a j. Slo- 
vák Osuský pořádá četné přednášky, jimiž nabádá 
ku podpoře československé akce. Provádějí četné sbírky 


175 


Bi ezen 


na udržování československých legií a na „velezrádnou“ 
protirakouskou agitaci. Četní čeští dělníci v dílnách a 
spolcích skládají celotýdenní mzdu na společný účel a 
mnozí hlásí se jako dobrovolníci. Američtí Čechové spo- 
lu s ruskými sami vydržují legie a tiskovou akci. Ja- 
koukoli pomoc od spřátelených států zásadně odmítají. 

14. března. Obrovské boje a útoky Rusů v Karpatech a 
v Haliči v linii Cizna-Baligrod, Užok-Ravka a u Vyškova. Teplejší 
počasí, deště, tání sněhu zhoršují terén. V Polsku a ve východní 
Haliči dělostřelecké boje. — Anglický obrněnec bombarduje pev- 
nosti v Dardanelách: Seddil Bahr a Kum Kale. 

V Čechách vydal místodržitel vyhlášku proti alkoho- 
lismu (zavírání kořalen). 

Prof. Masaryk obdržel v Ženevě od básníka Machara na 
korespondenčním lístku sdělení: „Příspěvek pro „Novou 
I)obu“ dodati nemohu“, což znamenalo „Nejezdi domů, 
pátrají po tobě!“ Téhož dne zemřel Masarykovi v Praze 
syn, malíř Ilerbert Masaryk, jemuž nemohl na pohřeb. 
V ženevské „Besedě Slovan“ konal přednášku s obsahem 
„Češi a přítomná válka“. Z dobrovolného vyhnance stal 
se nucený, neboť černožlutý pták vztahoval po něm již 
drápy. 

15. března. Rusové útočí na rakouské posice jižně od Dně- 
at.ru u Cernovců, Užoku, na horním toku Sánu, k Turce, Cizny a 
Baligrodu, u Sulejova, východně od Lupková, u Vyškova, Na- 
dvorny a Gorlice. Pokouší se o průlom u Ottynie ke Kol omyj i. 
Další trvání bitvy jižně od Dněstru. — Rusko objednalo v Ame- 
rice 10.000 nákladních vagonů. — Car a. zahraniční ministr Sa.zo- 
nov odjeli na bojiště. — Nové francouzské útoky v Champagni. — 
Německý křižník „Dresde,n“ potopen u ostrova Juan Fernandez 
v Tichém Oceánu. — Anglické a .francouzské loďstvo obsadilo 
ostrovy Leinnos, Samothraki, ímbros a Tenedos, dosud v držení 
Beků a. vylodilo 2000 vojáků. 

16. března. Na francouzské straně boje o návrší Lorette, 
dále západně od Perthesu a severně od Le Mesnilu. — Anglický 


176 Lloyd George, anglický zástupce na mírové konferenci. 


12 


177 fífezcn 


parlament zasedal a hvl právě odročen; zasedání německého říš- 
ského sněmu trvá. 


Rakouské sněmy jsou zavřeny, český rozehnán, zde úřaduje 
na místě zemského výboru 1 — správní komise. Vláda a 
císař, kteří svévolně válku začali, bojí se právem kritiky 
zástupců lidu. 


17. března. Rusové vnikli do nejsevernější části Pruska ke 
Klajpedě (německy Memel); město toto obsadili. — Francouzský 
výpad na pohoří Lorette. — Rakousko povolává ke službě mužstvo, 
jež bylo loni superarbitrováno (propuštěno jako neschopné). 

18. března. Zahájen velký postup ruský v Šáryšské stolici 
v Uhrách. — Francouzové útočí s úspěchem u Le Mesnilu, Beause- 
jour, u Verdunu a v rovině woewreské. Němci bombardují Arras. 
Anglická zpráva hlásí postup u Cortrightu a Meninu, postup zde 
o 4000 yardů (% míle) a zajetí 700 Němců. — Velký útek francouz- 
ského a anglického lodstva do Dardanel, poškození tvrzí, při čemž 
potopeny obrněnci „Irrestible“, „()cean“ a „Bouveť*. — Anglie 
ohlašuje částečnou blokádu německého pobřeží, veškeré nákladní 
lodi, i neutrálních států, jež plují k Německu neb odtud, budou 
zadrženy, zboží zabaveno a prodáno, částky po válce vráceny; lodi 
neutrální ihned budou propuštěny. 


Politické. Ruský gubernátor ve Lvově, hr. Bobry nský vydal nařízení 
následkem vyzvědačství židů, jímž se: 1. židům zakazuje přístup do 
Haliče; 2. osobám židovské národnosti zakázáno cestovati z jed- 
noho haličského kraje do druhého a vinníci budou trestáni poku- 
tami do 3000 rublů neb vězením do 3 měsíců. 


Kulturní. Z obecné školy v Hrušově odešlo na ‘vojnu 13 učitelů, z nichž 
3 jsou zajati, 1 mrtev. — Na krakovské universitě byl skončen 
zimní semestr a letní semestr odpadne, přednášky zastaveny. 

Hospodářské. Druhá válečná půjčka v Německu, jež měla vliv na ví- 
tězné zprávy z bojišť, byla právě skončena. Upsáno prý asi 7 .mi- 
liard. — Haličský zem. výbor sbírá materiál o poškozených a de- 
molovaných domech v městech a vesnicích; chystá nový stavební 
plán. — Německá vláda zabaví surový cukr v hamburském pří- 
stavu pro domácí zemědělství, neboť: „doba než se začne krmiti 


178 


ÍDi5 


zelenou pící, asi uprostřed května, je zvláště kritická — — Kurs 
rakouských peněz stanoven poštovní spořitelnou 1(M) marek za 
131.50 K. — Berlín bez předměstí podporuje pres 90.000 rodin vo- 
jínů lOOprocentním přídavkem k podpoře říšské, což vyžaduje mě- 
síčně 8.0 milionů marek. 40.000 marek příspěvků platí Berlín ra- 
kousko-uherskému pomocnému spolku. Zvláštní přídavky (tři 
čtvrtiny požitků) dostávají rodiny narukovavších městských zří- 
zenců a dělníků, 177.000 marek stála výzbroj berlínských dělníků 
na pracích upevňovacích, 185.000 marek dostal ústřední spolek pro 
zprostředkováni práce. Příspěvky na činži byly pouze v únoru po- 
voleny částkou 003.000 marek. Boku 1914 — 15 bylo povoleno na stra- 
vování školních dětí dosud 750.000 marek. Červený kříž dostává 
měsíčně 12.000 marek., „Národní ženská služba 11 dostala dosud 
275.000 marek, dále dostává měsíčně 15.000 marek a za 163.000 ma- 
rek dostala poukázek na jídlo a jiné dary. Na péči o uprchlíky 
platí město 33.000 marek. Zásoby potravin bylo nakoupeno za 17% 
milio.ni] a z toho za 5% milionu rozprodáno. Bylo zabito asi 80.000 
vepřů v ceně 30,000.000 a vyrobeno trvanlivé zboží. Společnosti pro 
opatřování obilí ve válce zúčastní se Berlín se 4,000 000 nik, re- 
gulování spotřeby chleba a mouky , stálo 200.000 marek a je za- 
městnáno 171 komisí pro opatřování chleba. — Hak. vláda zrušila 
cla z vepřů, másla, tuků, ze žacích strojů a -modré skalice. — Pa- 
tenty chrání dosud vynálezy ve všech státech. Uhry, Francie, Ně- 
mecko, Belgie, Anglie, Dánsko, Švýcary, Itálie, Norsko-, Amerika 
atd., povolily lhůty pro zaplacení tax patentních do 30. dubna, 
30. června, července, příp. až do ukončení války. V Ba kou-sku mají 
vynálezci žádá ti shovění a dokázati, že odklad zaviněn válkou. — 
Rusko zrušilo patenty rakouských a německých příslušníku. 


Nedostatek a zásobováni. Obec pražská peče ve své režii 
chléb v Odkolkově pekárně na Kampě; do jedné pece 
sází se najednou 120 — 130 bochníku o váze 1 a čtvrt kg, 
které po vypečení váží právě 1 kg. Při započetí prací pe- 
čeno bylo denně 400 bochníku, nyní peče se jich přes 
2200 denně a závod rozšířen bude od příštího týdne tak, 
že bude možno 4500 bochníku denně vyrobili. Chléb je 
typu jednotného ze smíšené mouky v ceně 50 hal. 


179 


Březen 


Vláda opět izhoršila své nařízení o výrobě pečivá. Smí se na 
chléb používati jen pětina žitné a pšeničné mouky. — Ve Vídni byl 
v tomto týdnu následkem omezení pecnářství na třetinu velký ne- 
dostatek chleba; zástupy čekaly před krámy pekařů od 4 hodiny 
ranní, o chléb byla rvačka, a tento konečně prodáván po kouskách 
za 10 až 20 hal. O 8. hod. ranní nebyl již chléb k dostání, načež 
došlo k výtržnostem, policie rozháněla davy. Podobný obrázek 
jako v Německu. Ve společenstvech rozdílí se pekařům mouka, 
dostane každý člen 1 pytel mouky smíšené a 3 pytle imouky kuku- 
řičné. K disposici dáno 40 vagonů po 118 pytlích pro 700 pekařů. 
Dalších 250 pekařů zde zavřelo krámy. — V Pešti musí obsahovali 
mouka 50 proč. kukuřičné mouky. Pešť žádá od vlády 50.000 metr. 
centů mouky. — Vídeň žádá, aby vláda zabavila ihned celou le- 
tošní sklizeň, aby nepropadla spekulaci. — Ve Vídni odměřena 
denní dávka mléka na dospělou osobu čtvrt litru, pro dítě do dvou 
let 1 litr. Při tom se počítá na denní spotřebu 50.000 litrů, kdežto 
dosavadní přívoz činil 700.000 litrů. — V' Pešti odhaleny velké pod- 
vody s dodávkami vojenského sukna. Zatčeno asi 20 právníků a 
obchodníků, kteří dodávali vojsku lehké ženské látky, mezi nimi 
milionáři, obecní a radní hodnostáři. Z uvězněných obchodníků 
se jmenovitě Sandorovi Váradimu, Mikuláši Ligetimu, I)eszo Vá- 
radimu. Jindřichu Taubesovi, dále L. Neumannovi a Arturu Par- 
tosovi, O. Szászovi, L. Schwarzovi, I). Hechtovi atd. vytýká, že 
dodali na statisíce metrů špatného sukna, nebo vůbec jenom ba- 
vlněného sukna do vojenských skladišť, čímž poškodili vojenský 
erár nejen o peníze, ale také brannou moc ve frontě, kde musili 
vojáci bojovat i v nedostatečném obleku proti nepříteli. J. Taubes 
na př. dodal 1 ,(100.000 m bavlněného sukna intendantuře. — V Be- 
nátkách Vlašských jsou velké manifestace pro válku. 

Persekuce. Slovenský „/Národní Hlasník“ v Turč. Sv. Martině úředně 
zastaven. 

Válečné sňatky vyřizovány jsou nyní urychleně, bez ohlášek. V praž- 
ské arcidiecési uzavřeno bylo 500 sňatků, při nichž ženich-vojín 
nebyl přítomen a zastupoval jej zástupce. 

19. března. Boje v Karpatech, ruské noční útoky u Na- 
dvorny. Posádka v Přemyslu podnikla poslední výpad k východu, 


180 


1915 


aby se vyprostila, byla však Rusy odražena zpět. V pevnosti hrozný 
hlad, každý druhý muž jest v nemocnici, poráží se poslední koně, 
Rakouská vojsko, jež chtělo od Stanislavi a Užoku pevnost vy- 
prostiti, utrpělo velkou poráižku, situace pevnosti je beznadějná. 
— Francouzi útočí severně od Verdunu, v nížině Woewre, u Mosy 
a Combosu. — Do Dardanel vplulo opět 6 bitevních anglicko-fran- 
couzských lodí, ale pro špatně počasí nemohly zahájí ti operace. 
Odklizují se miny. 


20. března. Prudké ruské útoky mezi průsmykem Dukel- 
ským a Užookým a sedlem u Konieczné v Karpatech, dále proti 
Němcům u Jednorožku. Přeinyšlu ničí děla a vyhazují podkopy. 
— Podle ruských zpráv byli Turci odraženi od Čaroku k Artvinu, 
mezi Ardanučí a Oltou. — Rusové vypudili Němce z Taurogg. 


21. března. Rusové zmocnili se průsmyků Dukla a Lupková 
a valí se opět do Uher ke Kosici. 

22. b ř e z n a. P ř e m y š I vzdal se Rusů m p o 4X*m ě s í Č- 
ním .obléhání. Pevnost, jež stála 3 miliardy, označována teď 
německými listy za bezvýznamnou. Zajato 9 generálů, 2593 důstoj- 
níků, 117.000 vojáků, ukořistěno 1025 děl. Mužstvo rozbíjelo svoje 
pušky. V pevnosti nebylo ani mouky, ani chleba, ani zeleniny a 
také poslední konservy byly spotřebovány, zbývalo jen pár koní a 
trochu ovsa. Koně byli zabiti a maso bylo rozděleno vojsku, aby lidé 
měli co jíst do zítřka, až Rusové je zásobí. Oves byl semlet a přidáván 
k masu. Z letecké pošty v Přemyslu bylo zničeno za obléhání 
12 letadel, 12 párů letců (pilot a pozorovatel) zahynulo a 12 bylo 
zajato. V posledním týdnu před vzdáním se pevnosti přemyšlské 
platilo se tam za půl kilogramu cukru 12 K, za půl kg soli 40 K 
a za půl kg chleba 2.50 K, jeden litr mléka stál 2 koruny, jedno 
vejce 1 korunu 50 haléřů. Z toho je patrno, že v pevnosti byla již 
krajní nouze. — Francouzi útočí severně od Reausejour. — Ruské 
loďstvo soustřeďuje se u Oděsy, aby podporovalo akci proti Caři- 
hradu. 


23. března. Francouzi útočí v Kněžském lese. V Cliampagni 
dělostřelecké boje. — Spojené loďstvo bombardovalo pevnost Kilid 
Bahr v Dardanelách a postoupilo až 7 mil před Čanak. Rusové, 


181 


Březen 


soustřeďují u Oděsy 170 dopravních lodí se 250.000 vojska, aby je 
dopravily do Midie proti Cařihradu (XI. armáda). 

24. března. Ruské útoky před Augustovem, u Jednorožku 
a Prasnyče odraženy. — Ze srbského bojiště dlouho již není zpráv, 
až nyní hlásí se ojedinělé dělostřelecké boje na Dunaji a Sávě. 
— Turci odraženi byli Rusi od Seidekianu k Dejaru. 

25. března. Podle ruské zprávy vyklidili Němci na levém 
břehu Němenu Bukiškian mezi Sredníkem a Šorvintou, a kraj 
severozápadně od (irodna. Útoky Němců u Myšince a Kadzidla 
skrouceny. — Francouzi útočí na německé posice na výšinách 
Maasy u Combre.su, ve V'ogesách u Hartmannsweilerkopfu. 

20. března. Německá zpráva přiznává, že Francouzi dobyli 
vrch Hartmannsweilerkopf ve Vogesách blíže města Kolmaru. — 
Francouzští letci bombardovali Bapaume a Štrasburk. — Rakouští 
letci házeli pumy na černohorský Bar a srbské Kladovo a Takov. 

27. března. Prudké ruské útoky v údolí Ondavy a Laborče 
v Uhrách, též v celých Karpatech. Boje mezi Omulevem a Piškern 
v Polsku. — Němečtí aviatikové bombardovali Kovno a (irodno. — 
Francouzské útoky na výšiny maaské u Cornbres a v rovině woe- 
wreské u Macheville. — Ruské válečné lodi bombardují Bospor. 
Ruští letci nad Cařihradern. 

Království České. Místodržitel král. Českého, lir. Thun, od- 
stoupil, prý pro oční neduh. Praví se, že smluvena s ním 
dovolená a že pak předurčen jest pro příští vyjednávání 
o mír, poněvadž osvědčil se v obtížném vyrovnávacím 
jednání mezi Čechy a Němci jako obratný a všestranný 
politik. Jeho nástupcem jmenován dosavadní místo- 
držitel slezský, hr. Max Coudenhove. S ním přitulme 
ještě více dosavadní persekuce, neboť Coudenhove jest 
poslán do Čech, aby národ český zkrotil a držel na uzdě. 
Thun, který byl Habsburkům tak oddán, ale přece byl 
člověkem poněkud spravedlivým, nezdál se Vídni dost 
krvežíznivým. 

28. března. Dvě třetiny roku — osm měsíců — zabrala již 
světová válka a nálada lidu jest čím dále neutěšenější. Německo 
ztratilo téměř všecky osady, pozbylo skoro všech válečných lodí, 


182 


1915 


které meškaly v cizích vodách; do Elsas-Lotrinska postupují V.o- 
gesami Francouzi. Na celé západní frontě páčeni jsou Němci spo- 
jenými Angličany, Francouzi a Belgy zvolna zpět ke hranicím. 
Na všech frontách hlásí německé a rakouské zprávy pouhé od- 
rážení útoků, jako nějakou vymoženost. Rakousko ztratilo větší 
část Haliče, část Bukoviny; padla záštita, pevnost Přemysl a hrozí 
nebezpečí Krakovu a Uhrám. To vše iza statisíce životů, raněných 
a zajatých a za miliardy jmění národů, za hlad a bídu lidstva i za 
zprovození veškeré kultury a lidskosti se světa. — Linie severo- 
východního bojiště jest pohyblivější než linie západní. Ona pro- 
stírá se v ohromné délce asi pres 1370 km v nejsevernější části od 
Klajpedy (Alemel) u Baltického moře k Tylži a Pilkaliim, přechází 
přes hranice Ruska k Marjampoli, běží jižně k Augustovu, vrací 
se k hranicím německým kolem Myšince k Prosmyči, k Racionži, 
na jih k Loviči, kryjíc Varšavu postupuje k Tomášovu po břehu 
Pilice k Turnovu na Dukelský, Lupkovský, Užocký průsmyk, tu 
vybočujíc do Uher a zase ustupujíc kolem hranic uherských jiho- 
východně za Černovce. Celá bitevní fronta spojenců má šířku 
2608 km. Z toho připadá 870 kin na francouzskou, 50 na anglickou, 
28 na belgickou. 1370 na ruskou a 350 km na srbsko-černohorskou 
frontu. Délka 2668 kilometrů jest asi jako z Prahy do Jeruzaléma. 
— Hlásí se prudké boje v celých Karpatech, střední Haliči, Buko- 
vině (východně od Zaleszcyků) a v Ruském Polsku ruský útok na 
dráze Věrbolov — Kovno u Pilvišek. Taurogy opět dobyli Němci. — 
V Argonském lese a v Lot řinkách boje. — Angličané potopili ně- 
meckou ponorku „U 29“. — Albánští povstalci stříleli na Dráč. — 
Dva turečtí vyjednavači, Halil bej a Ali bej jedou do Berlína a 
Vídně, aby se informovali o možnosti míru s Ruskem. 

Kulturní. V něm. říš. sněmu odsuzoval soc. dem. poslanec Ledebour 
ohlášení vojenského velitelství, že za každou od Rusů spálenou ves 
německou dá spá liti tři ruské vsi, jakožto nekulturní čin. Posl. 
Liebknecht, jenž souhlasil s Ledebourem, byl na to povolán na 
frontu, do zákopů. — Němci uložili městu Suvalki válečnou po- 
kutu 11)0.000 Mk a sebrali. 10 vážených občanů co rukojmí. — Ruská 
šlechta na kongresu v Petrohradě schválila resoluci, že „v boji 
proti Germánstvu a turecko-teutonskému barbarství vyžaduje zá- 


183 


Březen 


jem ruský, ai>y se Rusům dostalo Cařihradu“. — Rakouský ministr 
vyučování vydal výnos zemským školním radám, aby dospělejší 
školní dítky byly dovoleny na práci polní. Kde toho třeba, může 
býti školní rok předčasně ukončen. — Na bojišti jest ke stu čes- 
kých kandidátů a tolikéž kandidátů advokacie. 


Persekuce tajná. „Krvavý markýz Géro kt , arcikníže Bedřich, 
žádá dne 28. března opětně a důrazně dosazení generálů 
11 a místodržitelský stolec v Čechách a v Chorvatsku- 
Siavonsku a předkládá zároveň své kandidáty pro tyto 
úřady. Do Čech navrhoval polního podmaršálka Fran- 
tiška Kanika, bývalého přednostu válečné školy vídeň- 
ské. Bedřich doporučil ho císaři těmito slovy: „Polní 
podmaršálek František Ivanik, nynější chef etapního 
vrchního velitelství, dítě české země, české řeči úplně 
mocný, s tamními poměry zcela obeznámený, při tom 
v každém směru neodvislý, všech záležitostí správních 
dopodrobna znalý, muž nejpřísnější správnosti, pravý 
a rozhodný ve vystupování a bezpodmínečně spolehlivý 
a nestranný, kterýž jedině je s to, aby obyvatelstvu 
spory rozervané země vštípil důvěru. 14 Pro Záhřeb na- 
vrhoval arcikníže Bedřich (líčící, jak také mezi Jilio- 
slovany velezrádné hnutí se vzmáhá) generála barona 
Rhema. Císař důvody uznal, ale jmenování nepotvrdil. 
Jeho jménem odpověděl na podání Bedřichovo ze dne 
1. dubna 1915 chef císařské kabinetní kanceláře a ge- 
nerální pobočník císařův, baron Bolfras, zdůrazniv, že 
císař uznal zcela důvody tam uvedené, že nutno jest 
vyrvati z kořene zvlášť nevlasteneckého ducha, vzmá- 
hajícího se v českém obyvatelstvu, kteréž se rozšířilo 
i na mužstvo, že je to však krajně důležitou úlohou 
právě nově jmenovaného c. k. místodržitele, hraběte 
Coudenhove, jehož jmenování dosazení generála na 
místodržitelský stolec nyní vylučuje. Jeho Veličenstvo 
je prý uklidněno, že generální vrchní velení označuje 
v osobě polního podmáršálka Kanika zdatného funkcio- 
náře, jemuž by místodržitelský úřad mohl býti svěřen. 


184 Sir Edward G r e y e, anglický diplomat. Březen 


Jmenování místodržitele v Chorvatsku není nutným, 
poněvadž tamní poměry toho ještě nevyžadují. 

Vystěhovalectví. Časopis „Polen 4 * přináší nejnovější data o polských 
uprchlících z Haliče. Podle toho je uprchlíků těch okrouhle půl 
milionu, z nichž připadá na: Vídeň 150.000, Dolní Rakousy 25.000, 
Slezsko 5000, Horní Rakousy 22.000, Solnohrad 3000, Tyroly 2000, 
Cechy 115.000, Moravu 35.000, Štýrsko 30.000, Korutany 10.000, Kra- 
jinu 4000. Chrněni v Rakousku 381.000. V Uhrách přes 100.000. Po- 
dle národnosti je mezi uprchlíky 250.000 Poláků, 220.000 židů 
a 50.000 llusínů. 

Hospodářské. Rak. vláda vydala nařízení, že 1 osoba nesmí spotře- 
bovati více než 200 g mlecích výrobků. Zřizuje válečný obilní 
ústav a od 11. dubna bude se prodávati jen na chlebové lístky. 
Zásoby jsou pod „uzávěrou 44 a přednostové domácností musejí vy- 
iplniti úřední „předtisk 44 . — Amerika dodává trojdohodě válečný 
materiál a potraviny; za prvních sedm měsíců války bylo pro 
armádu spojenců vyvezeno válečného materiálu a proviantu za 
200, 031.400 dolarů. Vývoz obilí činil 301,315.000 dolarů proti 

111.583.000 dolarů loňského roku. Vývoz výbušných -látek činil 
0,258.000 dolarů, střelných zbraní 5,803.000 dolarů, sedel a koň- 
ských postrojů 0,120.000 dolarů, masa 11,100.000 dolarů, cukru 

18.333.000 dolarů, vlněných látek 13,000.000 dolarů, bavlněných 
látek 0,997.000 dolarů a automobilů a motorových vozů 11,000.000 
dolaru. — Uherská vláda obnovila příročí do 31. července. 
Venkovské záložny v Čechách hlásí vesměs vzrůst vkladů; u 17 
záložen obnáší vzrůst 913.789 K, na Moravě hlásí 17 záložen vzrůst 
138.318 K. Venkovské obyvatelstvo -následkem vysokých cen pro- 
duktů ukládá, zato městské peněžní ústavy mají úbytek vkladů. 
Londýn zavádí v květnu veletrhy jako konkurenci lipským trhům. 

Drahota a nedostatek. Obec pražská zřídila řadu prodejen, kde se na 
poukázky prodává 2 kg rýže, 2 kg hrachu, 1 kg fazolí. Cena 1 kg 
rýže 1 K, hrachu K 1*10, fazolí 1 K, petrolej za 70 hal. litr. — 
Král Vinohrady prodávají ve své režii dávky 3 kg pšeničné a 2 
kg ječné mouky na svátky za úhrnnou cenu K 3*50 onomu obyva- 
telstvu, jež nemá zásob. — Moravská Ostrava vystavuje obyva- 
telstvu chlebové známky, 4 kg chleba a půl kg mouky na hlavu 


180 


1915 


za li dnů. — V Pešti se prodává 1 kg šunky za 5 — G K, husa ve 
váze 12 kg prodává se za 60 K. — V kavárnách v Pešti nesmí se 
odpoledne podávati žádná káva. — V Perlině zakázáno péci 
buchty na velikonoční svátky. 


Zdravotnictví. Denně dováží se do Prahy 400 — 600 raněný cli. 
Objevují se případy neštovic a tyfu. 

29. března. Napínavé boje mezi Lupkovém a IJžockýiin prů- 
smykem. Rusové tlačí se k Humennému, čímž boje zasahují Pod- 
karpatskou Rus a Slovač. Ruské útoky na Skvě u K leníků a v kra- 
jině olšiinské. Snaha Rusů překročili dolní Bzuru. — Německý 
vojenský instruktor v Turecku, Goltz paša, odjel z Cař.ihradu do 
Berlína v nejkritičtější době. Spojené loďstvo opět zahájilo ope- 
race proti Parda nelam. — Japonsko chystá 50.000 mužů do Číny 
a Mandžurie. 


30. března. Francouzsky generál Pau pokračuje ve své 
missi z Ruska zpět do Niše, Soluně a Athén. — Ruské loďstvo 
útočí na uhelné území turecké v Eregli a ostřeluje Zunguldak 
a Koslu u Černého moře. — Francouzsky senát schválil půjčku 
1,330.000 franků Relgii, Řecku, Srbsku a Černé Hoře. 


31. března. Trvají strašné bitvy v Reskydách a Karpatech, 
■zvláště v údolí Laborče, od Dukelského k Užockému průsmyku, 
karnž Rusové posílají značné síly od Přemyslu. Boje u Inovlodže 
na Pilici. Husové snaží se překročili Havku jihovýchodně od Skier- 
niewic. — Ve Francii potyčky předních vojů severovýchodně od 
Lunevilim; ve Vogesách dělostřelecké boje. — V námořních bit- 
vách potápěny jsou stále lodi jednotlivých válčících i neutrálních 
států; poněvadž schází zprávy též o výsledcích s druhé strany, 
neuvádím zde jednotlivé úspěchy z německých zpráv. — V od- 
vetu za bombardování Baru, Kládová a Takova, stříleli Srbové 
na Bšavu, načež opět Hakušané ostřelovali Bělehrad, což jest 
úspěchem po osmi měsících války. 


1. dubna. Boje v Karpatech, dále mezi Prutem a Dněstrem. 
Noční útok Rusů na Nidě. Všeobecná ruská ofensiva u Inovlodže 
na řece Pilici. — Mezi Mosou a Moselou prudké dělostřelecké 
boje, francouzský útok západně od Kněžského lesa. • — Ruské lodi 


187 


Duben 


dovážejí po Dunaji do Srbska střelivo a zásoby. Rusové obsadili 
Taria v Arménii. 

2. dubna. Rakouská úřední zpráva dí: „Nově povolané 

ruské posily donutily, aby po obou stranách Cisny a Berechy bo- 
jující exponované skupiny byly trochu vzaty zpět." Roda-Roda 
a jiní němečtí stratégové vídeňských Listů píší o ohromných ob- 
tížích bojů v Karpatech a hlásí novou taktiku rakouskou: ustu- 
povati, abychom Rusy oslabili. 

Kulturní. Záhřebský denník Starčevieovy strany „Urvat" byl úředně 
zastaven. 

Hospodářské. Svého ěasu vydala vláda rakouská maximální tarif na 
poživatiny, na př. za 100 kg pšenice 42 K, ale nikdo toho nedbá, 
vláda nemá moci své ceny uplatmti. Při líčení v Praze bylo zji- 
štěno, že na pražské Plodinové burse nikdo za maximální cenu 
ničeho nedostane. Nařízení obchází se tak, že kupující musí na- 
před prodávajícímu zaplatili mezi čtyřma očima a bez potvrzení 
tak zvanou prémii 18 i více korun na metrickém centu a pak 
dostane účet na maximální cenu. Tak se podporuje lichva po- 
travinářská. 

Drahota, nedostatek. V Praze opět zdraženo mléko o 4 haléře na flitru, 
maso o 20 — 30 hal. na 1 kg. Před svátky velikonočními nyní ceny 
všeho stouply. — Místodržitelství království Českého vydává na- 
řízení, jímž od 11. dubna zavádí se koupě mouky, chleba nebo 
housek v obchodech na tak zvané „chlebové lístky" a platí jeden 
ústřižek na 35 g chleba, nebo housku, nebo 25 g mouky za 4 hal. 
Lístky vydány jsou na týden a jednu osobu, jest v nich 56 jmeno- 
vaných ústřižků, úhrnem na 1 96 kg chleba, nebo 1'40 kg mouky, 
anebo 56 housek. Kromě toho mají lístky tento text: „Prodej do- 
volen jest jen podle váhy, předloží-li se výkaz a oddělí-li se při- 
měřený ústřižek. — Nepřevodno!(?) Pečlivě uschovat! Patisk za- 
kázán. Pro přestupky trestán bude jak prodávající, tak kupující 
peněžitou pokutou až do 5000 K nebo vězením až do šesti měsíců. 
V případě odsouzení může „se nalézti"(?) na ztrátu živnostenského 
oprávnění." — Kromě těchto vydány jsou těž lístky zmenšené pro 
osoby, které mají zásob mouky neb obi 1 í ( !) více než 2 kg, zní 
pro první týden na 975 g mouky nebo 1365 g chleba. Vydány 


188 


1915 


byly pro české obce v jazyku českém, pro německé v německém 
a pro smíšené obce oboujazyčně, což jest prvý případ nové rovno- 
právnosti v království českém, zároveň pokrok. Jinak český text 
dokazuje, jak /těžko tvoří rakouská byrokracie samostatně, bez 
šimlů. — Rakouské ministerstvo obchodu zakazuje používání 
bramborového škrobu, mouky z bramborového Škrobu a mouky 
všeho druhu k výrobě mýdla. 

3. d u b n a. Ohromné nápory ruské ve východních Beskydách 
a v Karpatech, zejména v průsmycích Dukla — Lupkov — Užok, po- 
kračují. Silně bojuje se též v Bukovině. Ruské útoky u Viravy 
a na severu u Augustovského lesa. 

Deserce. Pražský český pluk čís. 28 přesel záslu- 
hou druhé roty „Družiny 44 u Zborova na Slovensku, aniž 
by vystřelil, s hudbou a zpěvem k Rusům. Tam pak vy- 
tvořil dobrovolnické družiny proti Černožlutému Ra- 
kousku. Zato byl pluk v zázemí rozpuštěn a vojáci roz- 
děleni do různých formací. 

Na Yserském průplavu v Belgii obsadili Němci obec Drie 
Grachten. — Turecký křižník „Medžtdie** nárazem na minu byl 
potopen. 

4. a 5. d u b in a Svátky velikonoční. V údolí Laborče 
pod lupkovským průsmykem v Uhrách jsou prudké boje. V Bu- 
kovině nápor Rusů na jižním břehu Dněstru u Uscie Biskupic 
a rovněž u Otynie, na severu pak boje u Ivalwarje a Augustova. 
— Velký útočný nápor Francouzů mezi Moselou a Mosou nastává. 

Srážka bulharsko-srbského vojska u Vlodjeva na levém břehu 
Yardaru v Srbsku. Bulharská vláda svádí tento výpad na komity; 
vyslanci trojdohody mají uloženo zakročit! pro tento případ v Sofii. 

6. — 8. dubna.*) Pokračují boje v Karpatech, Bukovině, v se- 
verním Polsku s různým štěstím. Německé vojsko bojuje zde 
s rakouským; rakouská správa vydává prohlášení z válečného 
tiskového stanu, v němž pochvaluje si společné operace pod ně- 
meckým velením Hindenbtinkovým. — • Německý křižník „Princ 

*) Poněvadž válka přejímá charakter posiční, vykazuje málo po- 
hybů a změn, shrnuji i zde události vždy za několik dnů. Důležité 

události budu však registrovali vždy s určitým datem. 


189 


Duben 


Eitel Friedrich", jenž poškozoval spojenecké lodi, jsa pronásle- 
dován a poškozen, utekl do amerického přístavu, spraven v Nor- 
folku, a nemoha vyváznout! z obklíčení a.nglicko-francouzského 
loďstva, dal se internovati americkou mocí v přístavu New Port. 
Belgičané dobyli ma Němcích dvorec Drie Grachten. — Němci 
vrhají na Remeš ve Francii zápalné granáty. — Turecko svolává 
všechno zbraně schopné mužstvo. 


Letectví. Aviatikové němečtí a franc.-anglictí bombardují občas ne- 
přátelská místa; šest Němců házelo pumy na Belfort, zato fran- 
couzští letci bombardovali místa u Můhlheimu v Německu. Čtyři- 
cet letadel spojenců anglicko-francouzských bombardovalo prý 
Kruppovu zbrojířskou továrnu v Essenu. Angličtí letci bombardo- 
vali Smyrnu. U Libavy sestřelen byl německý aviatik. 


9. — ill. dubna. Ve východních Beskydách a v Poloninských 
Karpatech občasné boje, zvláště u užockého průsmyku. Ruské 
útoky v Oporském údolí a v prameništi St ryje. V severní části 
polské bojiště Němci odráží ruské útoky jižně od Kalwarje. 

Na francouzském bojišti prudké zápasy mezi Mosou a Moselou, 
Němci vyklidili zákopy u Beausejouru. — Německý křižník 
„Kronprinc Wilhelm" uchýlil se do přístavu New Port News pro 
nedostatek potravin a střeliva. Byl zadržen. — Francouzská vo- 
jenská správa sděluje výsledky posledních dnů: 1. Na frontách 
jihovýchodně od Verdunu získali jsme na jedné frontě 20 km půdy 
až 3 km hloubky. Obsadili jsme návrší, ovládající tok řeky Omelu 
a dobyli jsme vesnic Gussainville a Fronezey. 2. Na návrších Masy 
v Eparges dobyli jsme skoro celého území, zabraného nepřítelem 
na vysočině, přes četné prudké protiútoky. 3. Dále jižně od St. 
Mihielu zmocnili jsme se celé západní části lesa aillyského, kde 
byli Němci silně opevněni. Nepřítel přes prudké protiútoky lesa 
znovu nedobyl. 4. V jižním Woeure mezi lesem Mort Mareským 
a Kněžským dobyli jsme na frontě 7 — 8 km délky, 3 km hloubky. 
Odňali jsme nepříteli vesnice Fey-en-IIaye a Regnieville. Na všech 
těchto místech utrpěli Němci hrozné ztráty, jak jeví se z počtu 
mrtvol, nalezených v Eparges. (Němci tyto výsledky popírají.) — 
Z anglické zprávy dovídáme se teprve nyní o ruském vítězství 
proti Turkům na Kavkaze, o postupu na Erzerum. Koncem února 


190 


1915 


byli poraženi Turci na řece Coroku, pak Rusové napadli město Artin 
a přinutili posádku ke kapitulaci. — V Persii Rusové postupují; 
3000 vojáků ruských opanovalo perskou provincii Enseli. — Turci, 
kteří chtěli se přiblížit i k Suezskému průplavu, musili ustoupí ti 
před Angličany. 

Zdravotnictví. V posledních dnech dopravováno do Prahy 
800 až 1000 raněných denně; do Čech přijíždějí teď 
transporty od Vídně. 

Nakažlivé nemoci. Od 28. března do 3. dubna byly ve Vídni oznámeny 
54 případy onemocnění neštovicemi. Celkem událo se ve Vídni 
od počátku války 1227 onemocnění neštovicemi, z nichž byl 201 
případ úmrtí. Kromě toho událo se v rakouském státním území 
ode dne 28. března do 3. dubna 100 případů neštovic, a to po 
dvou případech v Praze, Vláčících (okres čáslavský), Šobrovicích 
(okres Karlovy Varv) a v Nuslích (okres Král. Vinohrady), po 1 
případu v Opatovi cích (okres česko-budějovický), Veležicích (okres 
Rubá), v Kadani, Chomutově, Kozo míně (okres Kralupy), Brož a- 
nech a Bohatci (okres roudnický) a v Teplicích, 3 případy v Krum- 
lově a 1 případ ve Větří né (okres krumlovský), po 1 případě v Bo- 
hušovicích a v Borci, po 2 případech v Brňanech a v Litoměři- 
cích, jakož i 5 případů v Lovosicích a 3 případy v Lirnberku (okres 
poličský). 

Hospodářské. Světový obchod v r. 1914. „Neues Wiener Tgbt. ‘ 
uveřejňuje přehled zahraničního obchodu řady států v r. 1914 a 
srovnání s výsledky r. 1913. Dovoz osmi zemí vykazuje v úhrnu 
pokles o 1 1 '60 procent. Největší pokles má Rusko, t. j. 35 27 procent, 
pak Švýcarsko 23*87 procent a Egypt 22*04 procent. Rakousko- 
uherský dovoz klesl o 1824 procent, anglický o 9*27 procent, fran- 
couzský o 16 08 procent. Vývoz úhrnem klesl o 2159 procent, 
Anglický vývoz se zmenšil o 17 19 procent, francouzský o 21*59 
procent, ruský o 18 15 procent, Spojených států o 14 88 procení, 
Rakousko-Uherska o 28 07 procent. — Telegramy z Rakouska do 
Ruska, lze posila ti ; zvýšená sazba činí základní taxu 00 hal. a 
38 hal. za. slovo. — Uherská vláda zakázala volný prodej sklizně 
příštích žní r. 1915. — V Anglii utvořena proti německá liga 
s heslem „Britové Britům 11 s působností proti německému zboží 


191 


Duben 


a vlivu. — Rakousko-uherská banka snížila úrokovou míru 

0 půl procenta; eskompt směnek, varantů a cenných papírů má 
úrok 5%, stejně jako válečná půjčka z r. 1914 snížena na 5% 
(nadělení těm, kdož upisovali); státní poukázky a zástavní listy 
Rakousko-uherské banky mají 5 l A%, půjčky na jiné cenné papíry 

6 %. 

Drahota a nedostatek. Dnem 11. dubna nastává nákup mlýnských vý- 
výrobků jen na chlebové lístky, jež jsou majiteli domů nájemní- 
kům rozdávány. K tomu cíli úřadují městské „chlebové komise", 
sestavené hlavně z učitelstva. Den před tím zástupy lidu tlačily se 
již od časného rána před pekařskými obchody, aby se zásobily. 
Pekaři pekli po celý den chléb a žemle. — K týdnímu trhu v praž- 
ských jatkách došlo jen (>000 kg hovězího masa, jindy za normál- 
ních poměrů obsahuje týž kolem 40.000 kg masa. Proto ceny 
stoupají opět. — Ve Vídni stojí 1 kg pečených husích jater 
20 K. syrových 15 K, v drobném prodeji stojí 24 K. 

Sociální. Místo nastoupivších mužů k vojsku jezdí v Perlíme tisíc kon- 
duktérek při elektrické dráze. — Výbor československé sociální de- 
mokracie rozhodl se upustiti letos od pořádání oslav 1. máje 

1 prázdně v týž den. Vydá jen májový list. 

Lidumilství. Uherská vláda nařídila, aby všichni uprchlici z Haliče a 
Bukoviny opustili Uhry a byli dopraveni do Rakouska. — Ruský 
generální štáb obvinil Rakušany, že u Zaleščiku zmučili ruského 
vojáka telefonistu, vyřízli mu jazyk, poněvadž nechtěl prozraditi 
vojenské tajemství. Rakouský tiskový stan to popírá. 

Politické. Poslanec maďarský píše v „Budapest Tagtu": „Bude musit 
po válce nastati doba, kdy státníci zdejší i rakouští budou se 
musit silně přeučiti a budou musit nalézti nové cesty, nebudou-li 
se chtíti před dějinami vydati výtce, že nerozpoznali znamení doby 
a že uprostřed tak mocně účinkujících národních idejí postavení 
našeho tak mnohými národy obývaného státu nezodpovědným způ- 
sobem stížiiti.“ — Anglická vláda dává Belgii měsíčně 25 milionů 
franků na opatření potravin a píce. — - Amerika dodává troj- 
dohodě nově vynalezený stroj na rychlé rytí střeleckých zákopů, 
jemuž připisuje se velký vliv. 


192 Maršálek Petain, chef generálního štábu Kochova, je dle 
jmenovacího dekretu maršálského jeden ze strůjců vítězství. 


13 


193 Duben 


Podvodné dodávky. V Pešti sesazen gen. intendant Eug. Bóra šl. Sze- 
meria u ministerstva honvédů; jeho manželka dostala úplatek od 
obchodníka Lad. Neumanna K 20.000 a skvosty. Také jiné vo- 
jenské osoby byly zatčeny. Ve Štýrském Hradci zatčen továrník 
obuvi Max Aron Engelhard! 

Bezpečnost. Na Moravském Valašsku objevují se vlci, zahnaní dělo- 
střelbou z Karpat. 


12. — 14. dubina. Zuřivé bitvy na karpatské frontě poněkud 
polevily, obě strany sbírají nové síly. Bojuje se na Stryji u Wy- 
socka; Rusové pokouší se o výpady u Cieskowicze na Bialé. — 
Francouzi podnikají prudkou ofensivu na německou výspu mezi 
Mosou a Moselou, krůtě zápasí se o každou píd země, každý 
zákop, zejména jihovýchodně od Verdunu mezi Comhes — St. Mihiel, 
v lese u Aily, na silnici Essey — Hyrej k Pont a Moussonu, v Kněž- 
ském lese. Francouzi znenáhla nabývají půdy. — Anglo-francouz- 
ské lodstvo bombardovalo opět Dardanely a smyrenské tvrze. — 
Rybářský člun „Strahiola“ obdržel prémii 120 liber šterlinků za 
potopení německé ponorky „1137“. Dvě anglické lodi „Henarď* a 
„London 11 vnikly 10 mil do Dardanel. 


Kulturní. Časopis „Olomoucké Proudy * 4 s přílohami „Lito- 
velský Kraj 44 , „Prostějovský Rozhled 44 a „Stráž severní 
Moravy 44 byly úředně zastaveny. 

ló. dubna. Rusové útočí v Polsku u Blogie a Kal var je. Šar- 
vátky v Karpatech, Rusové postupují zvolna. — Na francouzské 
frontě pokračují boje mezi Mosou-Moselou; v Belgii prudké dělo- 
střelecké půtky před Ostende-Nieuport, do nichž zasahuje loďstva 
anglické z moře. — 1'odle ruské zprávy od Kavkazu pokusili se 
Turci o ofensivu v krajině Artvinské, ale byli odraženi; u Olty, 
Čoroku a na pobřeží se bojuje, při čemž Rusové postupují. Car 
Mikuláš odjel na frontu. 

Kulturní. Německo zakázalo užívati ve Štrassburku francouzského 
jazyka; německý guvernér v Belgii zapověděl „Marseillaisu 4 '. — 
„Hlas lidu“ v Prostějově úředně zastaven. — Slovenský časopis 
„Světlo 11 úředně zastaven. 

Zdravotnictví. Pražský fysikát kárá pekare, kteří pekou chléb z drtin, 
brambor se slupkami a svinského bobu; mouky používá se jen 


194 


1915 


k obalení chleba k vůli vzhledu. Jakost chleba je v Praze vše- 
obecně špatná. Stejně horlí starosta vídeňský Weisskirchner. 
V Solnohrade dávají velkododavatelé do mouky jemně mletý písek. 

Hospodářské. Ruské průmyslové kruhy zasazují se o posilu domácího 
průmyslu. — Podle „Tempsu“ vynesly daně ve Francii za březen 
1915 — 234.042.500 franků, t. j. o 58,884.300 méně než loni. Za le- 
tošní čtvrtletí činil úbytek daní proti loňskému 222,872.200 franků. 
O úbytku v jiných státech se neví. — Žurnalistika přetřásá otázku 
hospodářského sblížení se Německa s Rakouskem. — Do konce 
února byla v Rakousku vyhlášeno 1320 obchodních dozorů, z toho 
1174 na návrh dlužníka, 146 na návrh věřitelů. Největší počet ob- 
chodních dozorů byl v Čechách. Rylo tu vyhlášeno 600 obchodních 
dozorů. V Dolních Rakousích činil počet 391, na Moravě 283, ve 
Štýrsku 57. Dozory tyto byly nařízeny vládou, aby zabráněno bylo 
konkursům následkem války. — Japonsko dodalo dosud trojdohodě 
válečného materiálu za 104 miliardy. — V Čechách přibývá vkladů 
též do spořitelen, takže vyplácejí i větší částky než moratoriem 
stanovené. 

Drahota a nedostatek. S výkazy na chléb jest mnoho obtíží, obecen- 
stvo ani obchodníci nemohou jim porozumět, někteří považovali 
lístky za platidlo, jiní stříhali si lístků mnoho nebo .málo. V Praze 
je nedostatek chleba a mouky, v krámech jest pravý zápas o boch- 
níček chleba ve váze 1.4 kg za 92 hal. Kukuřičná mouka se kazí, 
prodává se z ní ztuchlý chléb. Zatím však tajně odváží se obilí 
a mouka, veřejně drůbež, vejce, máslo atd. do Německa, na což 
.obyvatelstvo nesměle žehrá. Na výročním trhu v Pardubicích stála 
průměrná kravka 600 K. 

Všeobecný militarismus. Rakousko-Uhersko zavádí válečnou povin- 
nost pro všechny zbraně schopné muže od 18 do 50 let věku. — Ve 
všech městech Rakouska sbírají se pomocí školních dítek po 
domech kovy k válečným účelům. 

Politické. Slezsko uzavřeno pro haličské uprchlíky, tito dopravováni 
jsou do Čech. Na dveřích některých židovských advokátů jsou ná- 
pisy: „Fůr galizische Flůchtlinge nicht zu sprechen. 11 — Člen ně- 
mecké národní rady Engster stěžuje si v „Berner-Bundu 1 -, že vá- 
leční zajatci spotřebují denně 240.000 kg chleba, jehož je v Ně- 


195 


Duben 


mecku nedostatek a žádá, aby státy nepřátelské své příslušníky, 
zajaté v Německu, sami živili! V německých listech vede se pole- 
mika o tom, jsou-li většími nepřáteli Německa Anglie nebo Rusko. 

10. — 17. dubna. Rusové dále útočí v Poloninských 'Karpatech 
u Vel. Polán, Zlěvců a Telepovce. V jihovýchodní Haliči a Buko- 
vině dělostřelecké boje. — Francouzské bojiště. Němci ztratili 
u loretské výšiny opěrný bod, vyklidili posici severozápadně od 
TJrbeis a stáhli své hlídky od Metzeralu. Prudká dělostřelba mezi 
Moselou a Mosou i ve Vogesách. — Angličané vnikli u Ypres do 
německých posicí a byli opět vytlačeni. — Ruské loďstvo bombar- 
duje Zunguldak na Černém moři. 

18.— 19. dubna. Na ruském bojišti menší boje. — Francouzi 
útočí na combresskou posici Němců a na výšiny severně od Steina- 
brúcku. Němci dobyli zpět vesnici Embermenil západně od Avri- 
courtu. — Z Alexandrie vyplul větší počet parníků s vojskem troj- 
dohody k Dardaneláxn. — Uherská sněmovna schází 3e k váleč- 
nému zasedání; v Rakousku — a v Čechách — zastupitelstva od- 
souzena k mlčení. 

20. — 22. d u b n a. Ruská oíensiva v Karpatech omezuje se na 
menší boje následkem tání sněhu a dešťů. V Ruském Polsku, zá- 
padní Haliči a v Bukovině dělostřelecké boje. — Mezi Moselou 
a Mosou stálá dělostřelba, u Combres, St. Mihiel a Apremontu. 
Němci vyklidili zase vesnici Embermenil. — Prudký dělostřelecký 
boj rakousko-snbský u Tekije. — Angličané obsadili Belháni i, See- 
heim a Keetmanshop v německé jihozápadní Africe. — 20.000 Fran- 
couzů vyloděno u Enosu. — Car Mikuláš navštívil Lvov. — V boji 
u Langermarcku užili Němci po prvé otravných plynů. 

23. — 27. dubna. Na bojišti ruském jsou jen přestřelky na 
frontě v Ruském Polsku, západní Haliči, v Karpatech až k Buko- 
vině. Silnější nápory dějí se jen u Augustova a severně od něho, 
kde Němci vyvíjejí větší činnost. Za frontami, jak se zdá, dochází 
k větším přesunům sil na obou stranách. — Ani na francouzském 
bojišti nedochází k větším převratům. Němci hlásí sice vítězství 
dobytím několika kilometrů u Ypresu v Belgii, ale ukázalo se, že 
nemá valného významu. Zisk docílen pomocí dusivých plynů, jež 
v první chvíli Francouze omráčily, ale vliv jejich pak byl paralyso- 


19 (> 


19 i 5 


ván. — U Dardanel na Galipolském poloostrově a na asijském 
břehu vylodili spojení Angličané a Francouzi vojsko u Kurn Kale, 
u Sedil Bahru, v zálivu Edžel Mař a v Sarošském, pak na turecko- 
bulharských hranicích u Enos v Thracii; všude jsou tam kruté 
boje. — Car navštívil 24. Přemysl. 

Maffie 6sl. Dr. K. Kramář měl s italským konsulem Scabe- 
tou tři tajné schůzky v hotelu de Saxe v Praze, aby jej 
informoval o věcech českých i slovenských a získal od 
něho informace i přízeň Itálie pro nás ve válce a v di- 
plomatických zákrocích, až bude jednáno o mír. Podal 
i získal tak cenné informace o účasti Itálie ve válce. 
Ostražitost policie oklamána tím, že oběma politikům 
přiděleny v hotelu sousední pokoje, aby se mohli sejiti 
beze svědku. 

28. — 29. d u b n a. Dočkali jsme se d e v í t i měsíc u 
trvání této strašlivé vysilující války a vcházíme do de- 
sátého měsíce. V národech jest mrazivý, dusný klid, není 
života; statisíce rodin živoří v hladu. Lid má lístky na 
mouku a chléb, které však nelze koupiti ani za značný 
peníz a „chlebenky“ vrací se opět nepoužité do „chlebo- 
vých kanceláří 11 . Všem visi na rtech otázka: „Kdy bude 
mír?“ Avšak odpovědi není. Situace přiostřuje se den 
ode dne, v lidu rojí se nejdobrodružnější pověsti o Kono- 
pišti, následníkovi a jeho choti, o císaři Vilémovi atd., 
které těžko je zaznamenávati. Pověsti sdělovaly, že 
krvavý Vilém navštívil na Konopišti arcivévodu Karla, 
aby jej získal pro svůj militarismus; při tom prý pohanil 
Zitu, jež se dovolávala manželova zastání. Mělo dojiti 
podle jedné verse k souboji, podle druhé verse prý Zita 
sama Viléma postřelila a na Konopiště byl prý chvatně 
povolán chirurg prof. Kukula z Prahy. Co je na tom 
pravdy, nelze zjistit i. Na Žižkově a v jiných místech do- 
chází ke srocování lidu před pekařskými obchody, ženy 
utýrané se srocují a demonstrantky rozhání policie a 
četníci. Hlad zahání se bodáky. 


197 


Květen 


Na 'bojištích také neveselo. Pro osvěžení oznamuje německý 
gen. štáb vítězství narl Rusy u Kalvarje a Szavle u Augustova. — 
Na francouzské frontě stálé potyčky zvláště u Ypres, v Champagni, 
mezi Moselou a Mosou a ve Vogesách. — Rakouská ponorka tor- 
pedovala francouzský křižník „Leon Gambetta* 1 u Santa Maria di 
Leuca. 

Kulturní. Táborský „Český Jih“ úředně zastaven na 8 dnů. 

Nedostatek. Obec pražská, vinohradská a jiné obce, pekou chléb ve 
vlastní režii, aby odpomohly nedostatku a prodávají jej za 80 hal. 
140 dkg. Citelný nedostatek masa v krámech řeznických. Vejce, ma- 
so a jiné potraviny vyvážejí haličtí židé do Německa. V Táboře 
na trhu stojí vejce 14 hal., 1 kg másla obyč. (i K. Brambory, jež 
hospodáři sázejí, chudina v noci vyhrabává. 

Hospodářské. Vláda uherská a po ní rakouská ohlašují novou vá- 
lečnou půjčkou nucenou. — V Praze zdraženo pivo o 4 hal. na litru. 

V Čechách k zalknutí dusno. Vojensky vládne tu chebský 
pluk 73. ve vršovických kasárnách; v celé Praze jest jen 
několik českých praporů od pluků 11, 88 a 102, mezi ni- 
miž vojenská policie slídí po připravovaném vojenském 
povstání. Persekuce mužstva a stálé chikanovájní. 
Všechni čeští vojíni poněkud inteligentní, Sokolové, 
učitelé atd. jsou proskribováni, na jejich průvodním 
listu vojenském vyznačeno jest P. V. = politicky nespo- 
lehlivý, což na vojně znamená zostřené, přísné jednání, 
zlou službu. 


1. — -3. května. Rakouský gen. štáb ohlašuje velké vítězství 
v záp. Haliči mezi Malastov — Gorlice — Gromnik, o němž však není 
bližších zpráv. Současně ohlašuje se nová válečná půjčka. 


Houfec haličských židů pořádá oslavný průvod 
v Praze; na vyšší pokyn veřejné budovy ověšeny pra- 
pory na oslavu prý nějakého „utrpěného 44 vítězství. Ta- 
kové oslavy aranžovány byly několikrát, zejména vždy 
po zabrání Bělehradu, ale opět s blamáží od nich zase 
upuštěno, když se ukázalo, že to byl pouhý jepicí úsj)ěch. 
Průvodů se účastnilo něco židovských komis, haličtí 
židé a nějaký starorakouský feldvébl. — Vypsány nové 


198 


191 ') 


odvody těch domobranou, kteří již byli u odvodu zproš- 
těni. Odvod starších vykazuje špatné výsledky. 


4. — 8. kvót na jest Rakousko ve znamení druhé válečné 
půjčky a jásotu nad úspěchy spojené rakousko-německé armády 
v západní Haliči. Vojsko překvapilo u Malastova ruské posice a 
tlačí je zpět dvěma směry, prvním Malastov — Goriice — Gromnik — 
Tarnov na sever, druhvím Malastov — Žmigrod — Jaslo severovýchod- 
ně. Tyto akce paralysují Rusové ostrými nápory na Pilici; u Augu- 
stova (zmičení německé setřeny) a Jedvabna, Kialvarje a Šavle. 
Němci rozšiřují bojiště na sever vniknutím k Libavě. — Na fran- 
couzském bojišti stále boje se střídavými malými úspěchy té či 
oné strany u Ypre.su, v Kněžském lese, mezi Mosou a Moselou a ve 
Vogesách u Hartmannsweilerkopfu. Němci opět bombardují Remeš. 

V Dardanelách vyloďuje trojdohoda vojsko za stálých bojů. — 
Ruské loďstvo bombarduje Bospor. — Přestřelky u Bělehradu. 
Rakousko rozšiřuje domobraneckou povinnost na všechny schopné 
muže od 18 do 50 let. 

Německá ponorka „U 20“ potopila blíže irského pobřeží osobní 
anglický parník „Lusitanii“, bez výstrahy; utopilo se asi 1198 lidi, 
mezi nimi 124 Američanů, z čehož veliké diplomatické zánletky. 

— Chladnokrevné potopení velikého množství lidí na Lusitanii 
způsobilo v celém světě ohromné vzrušení. V Anglii vláda dává 
interno viat i na nátlak sněmovny všecky Němce, davy lidu vy- 
tloukají německé místnosti. Y r Americe, Kanadě, Kapsku atd. útoky 
davů na Němce. Potopením Lusitamie způsobili si Němci druhou 
válku ve všech dílech světa. S Lusitanii utonuly též význačné 
americké osobnosti: miliardář Vanderbildt, ,.král vinařský" 

Kessler, vydavatel listu Hearst, řed. divadla Frohmann, dva vy- 
slanci a m. j. 


Persekuce. 7. května byl na rozkaz podplukovníka Pfefky 
od pěšího pluku 88. z Černínských kasáren u Motola za- 
střelen pěšák Jan Kudrna. Plačící vdova a 7 dítek marně 
za něj prosily. Žena si druhý den vzala život. Krvavé- 
mu Bedřichovi jest vraždění málo. Kudrna byl již dva- 
krát ve frontě a po třetí se zdráhal s poukazem, že jest 
zde dosti jiných, kteří nikde nebyli. 


199 


Květen 


9.— 15. k v é t n a. Tento týden jest ve znamení ohromného vá- 
lečného rozruchu, na všech stranách připravují se veliké události. 
Zatím, co na východním bojišti Rusové ustupují na čáru Jaslo — 
Přemysl — Chyrov, podnikají současně veliké ná.pory na severu 
u Šavle, značné sily ruské pronikly přes Obertyn severně k Snia- 
tynu a k Mahale, na jihu u Bukoviny Rusové dobyli llorodenku a 
Zalesčiky. Němci obsadili Lihavu, ale vyhnuli se Rusům u Mihavy. 
— Také na belgicko-francouzském bojišti dochází k silným pohy- 
bům. Francouzi zvítězili jihozápadně od Liliu, u Neuwillu, Ablainu 
a Carency. Dále Not.re dáme de Lorette, vypudili Němce z posled- 
ních posic v Kněžském lese. U Ypres Belgičané a Angličané získá- 
vají půdy. 

6sl. legie. U Carency vydatně zasáhla do hoje Českoslo- 
venská legie a dobyla si vavřínů 9. května. Četní 
legionáři byli vyznamenáni. 

Ruská kavkazská armáda porazila po týdenním boji Turky 
u Dilmanu. — V Dardanelách na Galipolskérn poloostrově vylodění 
Francouzi a Angličané postupují zvolna směrem k Cařihradu, 
z druhé strany od Bosporu blíží se Rusové, za stálého účinkování 
loďstev trojdohody. — Mezi srbským a rakouským dělostřelec- 
tvem jsou boje u Tekie a Ršavy. 

Politické. Pohnutý týden má též Itálie, kde dějí se ohromné projevy 
pro válku s Rakouskem; král váhá a ministerstvo Salandrovo ná- 
sledkem podrývání Giolittiho, jenž nepřeje vá.lce, podává demisi. 
Rozčilení se stupňuje až ve vzpoury. Král nabízí vládu předse- 
dovi sněmovny Maseorovi, jenž odmítá; rovněž odmítá finanční 
ministr Carcana. Rakousko nabízí Itálii čásl Tyrol, v politickém 
ohledu samosprávu Terstu, universitu tamže a drobnější hospo- 
dářské ústupky. Trojdohoda dává kromě Tyrol a Přímoří též 
značná pobřeží moře a ostrovy. 

Kulturní. Úředně zastaveny časopisy: nár. soc. „Naše Slovo" (po 
druhé), a s redaktorem Pichlem zavedeno vyšetřování, aby pykal 
neb prozradil pisatele slov: „naše domnělé úspěchy v Karpatech", 
dále zastaveny „Ostravské Listy", „Hornické Listy", v Mostě. 

Nedostatek. Rakouská vláda vydala nařízení, že smí se prodávati 


^00 


ídliy 


maso jen 5 dní v týdnu. V Praze lze dostati chléb jen v časných 
hodinách a to obmezeně. Četné rodiny jsou bez chleba. 

Dodávky. V Maroš Sihoti zatčeni vojenští dodavatelé Sidor Gliick, 
Jakub Kaufmann, Benjamin Pollak, Heřman Miiller; aféra roste. 

Populace. V Praze samé jest o 100.000 žen více následkem povolání 
mužů do války. Z fronty: Cvičení s vrhači ohně. 

Persekuce. V Praze maďarští vojáci zabili hostinského Perlíka „U tri 
sekyrek 11 v Králodvorské ulici. — Zodpovědný redaktor „Času*. 
Cyril Dušek, odsouzen byl vojenským soudem za ipřečiny tiskem 
spáchané k šestiměsíčnímu těžkému žaláři. 

Vystěhovalectví. Haličských uprchlíků jest v různých zemích podle 
vídeňského listu „Polen 1 * na půl .milionu: ve Vídni 150.000, ve 
Štýrsku na 45.000, v Kraňsku 0000, v Tyrolsku 5000, v Korutansku 
7000, v Čechách přes 112.000. v Dolních Ilakousích přes 30.000, na 


201 


Květen 


Moravě kolem 35.000, v Uhrách 50.000; několik (tisíc jest jich po 
Dalmácii, Istrii a ve Švýcarsku. 

16.— 22. května. Týden politický vyznačuje se ještě horeč- 
nějším napětím než předešlý; zájem poutá k sohě Itálie — roz- 
hodne-li se pro válku či pro neutralitu? V Rakousku dovídáme 
se teprve teď, že Itálie vypověděla Rakousku již i. května spo- 
jeneckou smlouvu. Italská sněmovna za velikých ovací 407 hlasy 
proti 7 socialistů, dává vhádé Salandrově, opčt dosazené, nejroz- 
sáhlejší plnou moc k válce. Taktéž činí pak senát 262 hlasy, 
proti 2 hlasům oposice. Kostky jsou vrženy. Rakousko nepřijímá 
vypovězení smlouvy Itálií. — Válečný týden: Rusové zastavili 

se na čáře od Kielců — Jaroslav — Přemysl — Drohobyč— Kolomyje 
a podnikají útoky proti Němcům a Rakušanům. Velké ofensivní 
ruské útoky jsou též na severu u Šavle, Augustova, Kalvarje 
a Mitavy. Němci ustoupili k Dobromilu a Ugyan před ruskou 
přesilou. Také na Prutu <a v Bukovině Rusové jsou v oíensivě 
a bombardují opět Černovce. Car odebral se do fronty. — Na 
belgicko-francouzském bojišti stálé boje. Němci vzdali se u Steen- 
straate a Hed Sasu svých posic a stáhli se na východ od Iser- 
ského průplavu. Francouzi a Angličané postupují u Neuve Cha- 
pelle, v Kněžském lese u Lorette. — Úžina Dardanelská jest spo- 
jeným loďstvem stále bombardována, postup Angličanů a Fran- 
couzů zvolna pokračuje, obsazeno území od Kilidbary k Suan- 
dere. — V Portugalsku vypuklo povstání proti diktatuře Costově 
a za obnovení monarchie, jež bylo potlačeno. — Amerika podává 
Německu protest proti zničení lodi „I.uisitanie“ a jiných, i utopení 
amerických příslušníků, v němž činí německou vládu odpovědnou 
za pomíjení zásad slušnosti a rozumu a porušení všeobecně uzna- 
ných mezinárodních závazku. — 19. obsadili Rusové Van, Seraj a 
Baškalu v Turecku. 

Persekuce tajná. Krvavý arcikníže Bedřich v dopise císaři 
opět vykládá o nebezpečí v Čechách, Haliči a v Buko- 
vině, poukazuje také na úplné selhání bývalého pěšího 
pluku č. 28 a na vzmáhající se hnutí v Čechách, jež zdo- 
lati lze pouze tím, dostane-li se království pod jho vo- 
jenské správy. — Arcikníže Bedřich naléhá znovu na 


202 


19 L j 


dosazení vojenské správy v království Českém, zdů- 
razňuje, že po zakročení Itálie vzmáhá se v Čechách 
velezrádné hnutí, situace že se zostřuje a že není vy- 
loučeno, že obyvatelstvo Čech se vzbouří a jeho vzpoura 
nebude moci být i zbylým vojskem v království potlače- 
na. Proto je krajně nutno dosazení vojenského místo- 
držitele v Čechách. — V dalším podání sděluje Bedřich 
císaři telegraficky, že také generál jízdy Bohm-Ermolli 
na své poslední cestě na frontě přesvědčil se o nutnosti, 
aby v Haliči dosazen byl vojenský místodržitel. 

Zatýkání. V pátek, 21. května navečer, rozjely se tři 
automobily policejní k bytům poslance dra Kramáře, 
starosty České Obce Sokolské dra Scheinera a tajem- 
níka Národní Rady České Aug. Seiferta, u nichž dlouho 
do noci provedeny byly prohlídky a nakonec dr. Kra- 
mář a dr. Scheiner byli zatčeni a odvezeni do 
vyšetřovací vazby zeměbraneckého soudu ve Vídni. 
A v Čechách mrtvo — nikdo se nehýbe, netroufáme si 
dýchati. Zpráva o tom, ovšem tajná, ohromila celý 
český národ. 

Hospodářské. V posledních měsících loňského roku utrpěla malá 
loterie následkem války úbytek až 40 procent a v tomto roce 
klesla lotynka dále. 

Nedostatek. Místodržitel království Českého zakázal dva dny v týdnu, 
ve středu a v pátek, prodej masa a zakázal skrmení dobytkem 
zeleného obilí. V Olomouci na trhu byly výtržnosti obyvatelů 
proti prodavačům másla, kteří žádali vysoké ceny, 

23:j—28. května. Itálie vypověděla 22. května Rakousku 
válku, vyslanci zúčastněných mocností opouští svá místa, také 
z Vatikánu vyslanci německý a rakouský odcestovali. Hned po 
uplynutí lhůty provedlo rakouské loďstvo a aeroplány útok na 
pobřeží italské, Benátky, až po Barletu. — Mezi bývalými spo- 
jenci v tnojspolku výměna názorů a výčitek diplonvatickvch 
o věrolomnosti Itálie. Známe věrolomné krále z rodu Habsburků! 
— Italové vtrhli do Condina v Tyrolsku, u Padonského průsmyku 
a na více místech v Přímoří, kde všude se bojuje. Itálie vy- 


203 


Květen 


hlásila blokádu rakouského a albánského pobřeží a vtrhla též 
clo Albánie. — Hušká fronta ústupem Rusů zkrátila se značně 
a Husové kladou za Sanern houževnatý odpor spojeným útokům 
německo-nakouským. Husové útočí u Kielců, u Šavle, na Dubici, 
u Jaroslavě, ma horním Dněstru. U Sieůavy ustoupilo rakousko- 
německé vojsko před ruskou přesilou na západní břeh Sánu. 

Deserce. V noci 26. — 27. května měl český pluk 36., mlado- 
boleslavský, držeti díl severní fronty u Sieniavy, ale 
pustil dobrovolně Rusy a dal se s 31 důstojníky a 1543 
muži zajmouti, aby pak v Rusku pomáhal zakládati 
legie. Také český 28. pluk přešel již k Rusům. (Viz kvě- 
ten 1915.) 

Čsl. legie. V Itálii záhy po vypovězení války počal Čech, 
Ing. K. Veselý, ředitel cukrovaru, články v časopisech 
upozorňovati na českou otázku, a působiti pro sesta- 
vení českých bojovných oddílů ze zajatců. 

Na západním bojišti belgicko-francouzském stálé velké boje 
u Givenchy, v Kněžském lese, Ablainu a ve Vogesách. kdež 
u Metzeralu dobyli Francouzi zákopů, Angličané získali půdy 
u Ablainu. — Na s rbs k o - č e r noh o r s k óm bojišti klid. — V Darda- 
nelách ostřeluje spojenecké loďstvo turecké tvrze a u Seddil 
Bahni pozemní boje. — Japonsko a Čína podepsaly dohodovou 
smlouvu. — • V Anglii spojili se libei álosvé s konservativci a utvo- 
řena nová vláda Asquitova. 

Persekuce. Vláda rozpustila obecní zastupitelstva v Terstu a Gorici. 
Rozpuštění prý h.roizí Sokolstvu n Národní radě české. „Ruský 
kroužek 14 v Brně byl rozpuštěn. 

Vojenské. Vypsány nové odvody ISletých na 1(J. června až 1. července. 
V odvodech starších ročníků bére se ohromné procento (až 80%) 
mužů. V Tyrolích jsou nařízeny odvody mužů do 50 let. Násled- 
kem velké dopravy vojska, byla jízda na drahách silně obmezena. 

Druhá válečná půjčka rakouská. V českých časopisech jsou provo- 
lání: „Čechové, vlast volá! — láska k vlasti zachránila dědictví 
svátého Václava — upisujte válečnou půjčku, jak nebezpečí naší 
vlasti vyžaduje, jak svátou povinností jest každého, kdož za- 
chrániti chce v tomto velkém a historickém okamžiku dědictví 


204 


1915 


sv. Václava!' 1 — (O svatováclavské koruně mluviti bylo před lety 
velezradou.) Jiné provolání: „V hodinu dvanáctou — - — položte 
na oltář své vlasti peníz — — Ministr financí apeluje na rolni- 
ctvo, které prý válka podporuje, aby upisovalo více. Město Praha 
upsalo 4,103.000 K. Upsáno dosud přibližně 400 milionů, potřebí 
jsou 4 miliardy (lOkrát tolik), proto upisovací lhůta prodloužena 
do 7. června. 


Američtí Čechové uspořádali 24. května v Chicagu schůzi, 
na níž promluvil J. Tvrzický proti Rakousku a pro 
samostatnost Čech. 

Hospodářské. Prodlouženo moratorium do 31. srpna, kdy dospěje zá- 
konné poshovění ke konci. — Pivovarům rekvirován slad a oves. 
Celá řada, pivovarů zastavila výrobu, ostatní vydávají 75% piva. 

Nedostatek citelný stoupá. Chleba nelze dostati ani na chlebové lístky; 
ženy plačící a ustarané srocují se před obecními prodejnami 
a před radnicemi, žádajíce o chléb a mouku; této vůbec není. Asi 
Že 300 pražských pekařů peče chléb již jen asi 20. Bochníček 
spatného chleba ve váze 130 dkg prodává se za K 1 04. 


Internovaní politikové vyhnanci v Gollersdoriu. Jsou mezi 
nimi národní sociálové Špatný, Trnobranský, Bořek, 
Hatina, Vrbenský, prof. Havelka, Hašek, Havránek, 
Holeš, Čermák, Mogitnický z Lublaně, pošt. úředník 
Čekada, 11 Dalmatinců, 1 Černohorec, z dam: pí. Mar- 
ková, vdova po redaktoru, její dcery provdaná pí. Ilna- 
tyšáková se čtyřměsíčním synáčkem, Olga a liletá 
Xenie, židovka Pfef férová, z Cernovic stará, chorá paní 
Gerovská s dcerou Xenií a m. j. Život smutný jako 
v žaláři. Internovaní nesmějí hleděti z oken, nesmějí 
zpívat, nesmějí se stýkati s jinými odděleními, někteří 
jsou týráni a biti. Těžce nemocný Dalmatinec Ilja 
Denic zešílel; četníci, kteří ho zatkli, strašně ho zbili, 
pochybuje se o jeho životě. Při pádu Přemyšlu inter- 
novaní si zazpívali a dostali od komisaře důtku, že 
oslavovali rakouskou porážku; odpověděli, že zpívají, 
kdy mají k tomu náladu. Vydávají si list „Hlasy z Ču- 
bárova“. 


205 


Květen 


29. května, až 5. června. Vyhlídky na dvanáctý měsíc 
války nejsou potěšitelnější než předešlé. Nejstrašnější zápas světil, 
téměř všech plemen se rozšiřuje. Od historického 28. července 
1914 bylo vypovězeno až do dneška devatenáct válek, a sice 
v tomto pořadu: Válku vypovědělo: 1. Rakousko Srbsku dne 28. 
července 1914. 2. Německo Rusku dne 1. srpna 1914. 3. Německo 
Francii dne 3. srpna 1914. 4. Anglie Německu dne 4. srpna 1914. 
5. Německo Relgii dne 4. srpna 1914. 0. Rakousko Rusku dne 5. 

srpna 1914. 7. Srbsko Německu dne 5. srpna 1914. 8. Černá Hora 
Rakousku dne 8. srpna 1914. 9. Černá Ilora Německu 12. srpna 

1914. 10. Anglie Rakousku dne 10. srpna 1914. 11. Francie 

Rakousku dne 12. srpna 1914. 12. Německo Japonsku dne 19. 
srpna 1914. 13. Rakousko Japonsku dne 24. srpna 1914. 14. Ra- 
kousko Belgii dne 28. srpna 1914. 15. Rusko Turecku 30. října 1914. 
16. Anglie Turecku dne 2. listopadu 1914. 17. Francie Turecku 

dne 5. listopadu 1914. 18. Srbsko Turecku dne 3. listopadu 1914. 

19. Itálie Rakousku dne 23. května 1915. Mimo to není sice for- 
mální, ale faktický stav válečný mezi: 20. Německem a Itálií. 
21. Tureckem a Černou Horou. 22. Tureckem a Belgií. 23. Tu- 
reckem a Japonskem. 24. Tureckem a Itálií. — Obrovské, nikdy 
netušené .masy lidského materiálu shánějí se na bojiště. Němec- 
ko samo honosí se, že má ve zbrani sedm milionů mužů. Ra- 
kousko je chce dohonit i a vypisuje odvody chlapců sedmnácti- 
letých až starců padesátiletých; odvádí se vše, co poněkud žije 
a dýchá; v třídě 17 — 181etých odvádí se 80 — 90%. — Husové, vy- 
rovnávajíce svou ústupní linii, vyklidili Hře myši, jejž Němci 
dne 3. června obsadili. Roje strašlivé trvají od Visly k Sánu, za 
Přemyšleni východně, na řeku I>něs-tr, až do Bukoviny a jsou ve- 
deny armádami v síle 3 milionů. Na Hubici musil se německý 
oddíl vzdáti osady Sawdyniků. — Na západním bojišti jsou ne- 
konečné půtky o cukrovar v Souchezu, jenž několikrá změnil ví- 
těze, pokračuje se v Kněžském lese u Arrasu. — Zamlklé buletiny 
dochází od italských hranic. Bojuje se u Kobaridu, u Hlavy, Go- 
rice a na náhorní rovině Folgaria-Lavarone. Italové pokouší se 
přejiti Soču u Monfalcone. — Také o Dardanely jsou stále úporné 
boje na pozemí po obou stranách průplavu. — Nad znovuzískáním 


206 


19 1. i 


Přemyslu velké ovace v Rakousku, domy úřadů a Němců ověšeny 
prapory, vojenské hudby procházejí městy, v Praze několik mla- 
díků a židů pořádá vítězné průvody na Malou stranu. 

Kulturní. Uprchlí Poláci založili si v Předlitavsku deset časopisů. — 
Plzeňský „Hlahol" zastavil činnost pro nedostatek pěvců, většina 
jich odvedena. 

Populace a zdravotnictví. V týdnu od 9. do 15. května 1915 narodilo se 
v Praze a hlavních předměstích 113 živých dětí, z toho 50 v porod- 
nici. V týdnu od 16. do 22. května narodilo se 123 dětí, z toho 54 
v porodnici. Loňského roku v tutéž dobu byl týdní počet porodů 
okolo 200 i přes 200. Ještě do dubna letošního roku činily porody 
některý týden až přes 200 dětí. Tak od 28. února do 6. března na- 
rodilo se 192 dětí, od 7. do 13. března 103, od 21. do 27. března 202. 
Týdenní počet úmrtí byl ve velké Praze vždy jen o několik 
menší než porodů, tedy mezi 170 — 190. Tento počet se udržuje. Vo- 
jenské osoby se počítají zvlášť. V týdnu od 9. do 15. kvěitna ze- 
mřelo ve velké Praze 179 osob. Od 10. do 22. května. Nápadný je 
počet úmrtí tuberkulosou. V týdnu od 9. do 15. května bylo 40 
úmrtí tuberkulosou, v dalším týdnu 40. Ačkoliv tolik lidí odešlo 
na vojnu, úmrtí tuberkulosou vzrostla. 

Persekuce. Němci uložili Líbavě válečnou pokutu 500.000 rublů. 

O. — 13. června. Amerika poslala 9. června Německu notu 
v záležitosti potopení amerických příslušníků na „Lusitanii". Před- 
cházelo jí odstoupení státního tajemníka Bryana, z čehož se sou- 
dilo na ultimatum Německu; nota však trvá jen na tom, že Ně- 
mecko nesmí topit i bezbranné lidi. — Ruské voje kladou odpor 
v Haliči a Bukovině, na Sánu, Dněstru a Prutu; jejich ústup dři-' 
vější vysvětluje se nedostatkem střeliva. Rakušané opět dobyli 
Stanislavi. Němci ustoupili před Rusy východně od Dubice k Boty- 
gola-Zaginie. — Francouzi podnikají s nebývalým náporem a děsnou 
dělostřelbou ofensivu nad A rrasem a dobyli některých německých 
posic v Kněžském lese, cukrovaru Souchezu, celkem asi 5 km ku- 
předu. — Srbské vojsko obsadilo Elbasan a Tirannu v Albánii a tlačí 
se k Jónskému moři. — Italové vnikajíce zvolna na rakouské území 
u Tolmina, přes řeku Soči u Zagradu, dospěli ke Gradišce, obsadili 


207 


Červen 


Monte Piano; útočí na Freikofl u Wolayerského jezera. — Troj- 
dohoda získává půdy u Seddil Baru v Dardanelách. — Rakousko 
nařizuje soupis 43 — 501etých k domobraně a odvod 17 — 191etých 
hochů. 

Kulturní. „Volná Myšlenka" v Praze zastavena a zapečetěna. — 
V Olomouci zakázáno provedení opery „Carmen“, protože jest od skla- 
datele, jenž jest příslušníkem nepřátelského státu! — Ruský kroužek 
v Přerově úředně rozpuštěn. — V Londýně po prvé od války zastaven 
židovský list „Jewish Times", protože jmenoval ulice bombardo- 
vané Zeppelinem. 

Drahota a nedostatek. Drahota neslýchané stoupá. Tisícihlavé zástupy 
tlačí se již od 3 hodin ranních u těch několika pekařských krámů 
a svádějí bitvy o chléb ze šrotu, jejž platí za každou cenu; bochníček 
130 dkg. stojí již K 1.10—1.20 a polovice jich odchází obyčejně s prázd- 
nem. Hlad v chudých třídách řádí hrozně. 

14. — 19. června. Rusové, jejichž frontu Němci a Rakušané 
prorazili východně a jižně od Jaroslavi, ustupují dále za krvavých 
bojů ve střední Haliči. Na jižní frontě, severně od Sieniavv, pře- 
kročili Rakušané ruské hranice a obsadili Tarnogrod. Na severu 
útočí Rusové na německé posice Mariampol — Kovno. O situaci 
u Varšavy, Kielců v Ruském Polsku, oficielní zprávy mlčí. — 
Francouzi a Angličané provádí dále ofensivu u Ypres, Arrasu a 
ve Vogesách, dobývajíce menších úspěchů. — Italové usadili se 
u Tržíce a Kolaridy a činí výpady na Tiliašské sedlo u Tre Sassi, 
u Buchensteinu a na Monte Coston. — Srbové obsadili nejdůle- 
žitější okresy ve vnitřní Albánii. — Černohorci odraženi u Avtovce 
rakouskou stráží. — V Dardanelách stálé boje, o nichž se doví- 
dáme jen z tureckých zpráv, jiné k nám nepřijdou. 

Kulturní. Při odvodech v Čechách, které provádí maďarští důstojníci, 
vzato mnoho kulturních pracovníků; některá divadla (Plzeň, Vi- 
nohrady) ztratila polovici předních mužských sil íf hrozí jim 
zavření. V redakcích sebrána polovice redaktorů; dále četně lite- 
rátů, malířů atd. — V olomoucké (34) a brněnské arcidiecési dávají 
kostelní zvony na děla. — Zakázány jsou písně: Onam, onamo, 
Hišče Srbstvo njezhubjene, V.šetci sme Slovania, Rudý prapor. 
Milion paží v tmách se vzpjalo, Dělnická, Odbojná, Náš pochod, 


208 


7 Í 

1 Vrhači ohně na frontě. 

Píseň proletáře, Zapadá slunko, My to vždycky vyhrávali, Rekrut- 
ská, My zlatý rodiče, Píšou mi psaní, Celičký jsi, hochu můj, Ide 
Marýna, Ilej hoře háj, dolu háj, Kaplan, Není na světě farára, 
Zítra už nám řeknou, Píseň české omladiny. 

Československé legie ve Francii. Setnina, jež dne 9. května 
byla při vítězném útoku u Ouvrages Blancs decimována, 
takže z ní zbyla jen malá četa, opětně 16. června pokryla 
se na témže místě vavříny slávy a zbytek pak byl roz- 
dělen mezi ostatní setniny cizineckého pluku. 


U 


209 


Červen 


Vojenské. Rakouský ministr zeměbrany, Georgy, vyzývá mladé „muže“ 
od 16. roku, aby se cvičili ve zbrani. 

Hospodářské. Zahraniční obchod Rakouska v prvním čtvrtletí 1915 
vykazuje značné ztráty. Dovoz činil 484 8 mil. kor., t. j. o 393.5 mil. 
kor. méně než před rokem. Vývoz 293.3 mil. kor., čili o 353 4 mil. 
korun méně než loni v téže době. Pokles dovozu činí 45 proč, 
posledního vývozu 55 procent. Schodek obchodní bilance jest 
191.5 mil. K. 

20. — 27. června. Ruské bojiště v tomto týdnu stojí ve zna- 
mení ústupu Rusů ze I.vova a obsazení jej Rakušany dne 22. červ- 
na. Obvyklé oslavy tohoto vítězství v Rakousku. 1'stup Rusu vy- 
světluje se nedostatkem střeliva a zlořády v zásobování. Na se- 
verní frontě Rusové útočí u Šavle a Augustova. Rakouské vojsko, 
jež překročilo Dněstr, muselo opět sev.-záp. od Halicze ustoupiti. 
Mezi Dněstrern a Prutem byla rakouská fronta proražena. — Na 
západním bojišti trvá ofensiva Francouzů, Angličanů a Relgů, 
zvláště ve Vogesách, na rnooských výšinách. Němci vyklidili obec 
Metzeral. — Italové útočí na hranicích tyrolských a korutanských 
a dosáhli předmostí Gorice. — Srbové obsadili v Albánii Dráč, 
Černohorci Skadar a Sv. Jan Medovanský. 

Hospodářské. Císařským nařízením zaveden monopol na veškerou 
úrodu, kteráž zabavena pro válečný ústav; rolníkům dostane se na 
sklizen závdavku do 50% ceny a zbytek po odebrání. Ceny budou 
vydány s ohledem na válečné poměry. 

28. července počíná dvanáctý měsíc od vyhlášení války 
Rakouskem Srbsku. Strašlivé neštěstí drží tedy Evropu a svět již 
jedenáct měsíců v železném objetí. Přehled úspěchů jest pro všecky 
mocnosti nepříznivý a nevyváží ony nespočetné ztráty na životech, 
zdraví, majetku, kultuře atd., jež válka si vyžádala. Jediné, nej- 
rrienší Srbsko, vykazuje úspěchy, docílilo Albánie a jeho půda jest 
prosta nepřítele. Černá llora anektovala Skadar a Medvu 28. t. ni. 

29. června až 3. července. Rusové stále ještě ustupují 
před spojenými Němci a Rakušany; opustili Zavíchost, Zamošč, 
Gniiou, Lipu a Firlejov. Silněji drží se na severní frontě. — - Ruský 
ministr vojenství Suchomlinov odstupuje. — Mezi Francouzi a 
Němci stálé boje u Souchez — Au Noulette, Labyrintu, Les Esperges 


210 


1915 


a ve Vogesách, kde Francouzi útočí. — Italové dobývají se těžce 
na pohraničí Tyrol a Krajiny, zvláště na Soči, předmostí Gorice, 
u Plav, mezi Straussinou a Vermeglianem. Iiitva u Tolmino. — 
Boje o Dardanely neustávají. 

Kulturní. Němci uložili městům Roubaix a Valencienne válečnou 
pokutu 150.000 franku. 

Vojenské. Rakousko oddálilo narukování starších ročníků místo 
15. července na 10. srpna. Nemá již pro ně potravy, ale pod vojen- 
skou disciplinou býti musí všichni čeští muži, mnozí i neduživci, 
jen proto, aby nemohli doma způsobili žádnou vzpouru. Staří, 
choří a špatně živení, chatrně odění hospodáři, řemeslníci, obchod- 
níci, drženi jsou v „hilfskompaniích“, ve studených barácích, v ne- 
činnosti, ale do jejich hospodářství a živností posílají se na vý- 
pomoc lidé vojenští z jiných „hilfskompaniť*, kteří mají jiné po- 
volání a hospodyním v živnostech nejsou nic platní. Škoda je tu 
dvojnásobná, ale jen když rakouský Moloch provede svou podle 
hesla: „Rozděl a panuj“. 

4. — 11. července. Rusové zastavili svůj ústup a stojí pod 
Varšavou v místech u Josefova, Krasniku, Kamionky Strumilovy, 
kdež postavili se s novými silami na odpor a nastaly hrozné řeže. 
Spojené vojsko bylo od Krasniku vzato zpět, když zde bylo Rusy 
zaskočeno a poraženo. Následující pak rakouské a německé zprávy 
jsou skoupé na výsledky. Generál Ruskij jmenován vrchním velite- 
lem na severozáp. bojišti. Rusové útočí na severu u Kovna, Strze- 
gova, Sturozreky a Racionze. — Na francouzské frontě stále velké 
boje s nepatrnými výsledky. Francouzi a Angličané jsou v ofen- 
sivě, zejména u Souchezu, Aprémontu. Němci vyklidili zasypané 
zákopy na Bau de Saptu. — Italové byli odraženi u Gorice a opět 
na ni útočili; letci házeli pumy na Terst. Odražen italský útok na 
Col di Lana. — Černohorci útočí na výšiny u Trebinje. — Německá 
jihozápadní Afrika kapitulovala. 

Kulturní. Němci rozstříleli katedrálu v Arrasu. 

Politické. Německo odpovědělo na poslední americkou notu tónem 
smířlivým. — V' Nov. Yorku podnikl jistý Němec, Frank Holt, vra- 
žedný útok na miliardáře Morgana, načež skokem z okna vězení 
se zabil. 


211 


Červenec 


Hospodářské. Druhá rakouská válečná půjčka byla ukončena s vý- 
nosem 2630 mil. kor. 

Národní. Husovy oslavy na paměť 5001etého upálení mistra 
Jana Husí provedeny tiše a důstojně v různých spolcích, 
výstavkami památek a odhalením Husova pomníku na 
Staroměstském náměstí. Policie okázalé slavnosti a 
přednášky netrpěla. 

Prof. Masaryk a Čechové ve Švýcarsku rozvinuli velkou 
agitaci k oslavě Husově. Přednášel Masaryk před 500 po- 
sluchači. 4. července v Curychu a 6. července v Ženevě 
spolu s Arnoštem Denisem. Masaryk ve francouzské řeči 
řekl, že „každý Čech musí se prohlásit buď pro refor- 
maci, která nyní znamená samostatnost a neodvislost 
zemí koruny české, anebo proti ní“. Nadšený potlesk. 
Masaryk obývá zde v hotelu „Richmonde" vlastní pra- 
covny a je v přímém spojení s českou národní radou pa- 
řížskou a se zástupci neutrálních a dohodových států. 
Sychravá založil v duchu Masarykově „Ústřední kance- 
lář revolučních výborů pro osvobození českých zemí . a 
Slovenska". Pak se píše o „Národním soudě" v Anne- 
mase u francouzských hranic, který prý soudí provinilé 
Čechy. 

12. — 18. července. Na ruské frontě Němci po několikaden- 
ním odpočinku svádějí opět na rázných místech hoje severně 
i jižně od Varšavy, chtějíce tak Husy obchvátiti. Zejména útočí 
u Kolna. Prasnyče, na Pilici, před Radomí a pod Lublinem dobý- 
vají Krasnik a Krasnoslav. — Na anglicko-francouzském bojišti 
střídavé útoky obou stran. Úsilí Němců o Ypres; Francouzi útočí 
u Souchezu, Gombes, v lese Aillyském, u výšiny Bau de Sapt a ve 
Vogesách. — Italské útoky u Redipuglie, Ruffredae a na Soči byly 
odraženy. Na korutanských hranicích a na přímořské frontě dělo- 
střelecké boje. — Černohorci střílejí z děl východně od Trebinje. 
— Bombardování Dardanel trvá. 

Zatýkáni. V Praze zatčen pro „velezradu" vynikající český 
poslanec dr. AI. R a š í n a odvezen do Vídně. 


*>10 


1915 


Kulturní. Německo dalo 50 francouzských důstojníku do pevnostního 
vězení, protože Francouzi uvěznili tolikéž Němců, když odepřeli 
dát čestné slovo, že nebudou více proti nim bojovati. — Na Moravě 
rozpuštěny dám. pěv. spolek „Lyra“ v Brně a Kroužek učících se 
ruštině ve Vizovicích. — Rusko obviňuje tyrolské vojáky, že vyřízli 
zajatému Andreji Mabichovi jazyk, což Rakousko popírá: upadl a 
jazyk si překousl. Pravdu měli však Rusové. 

Politické. Rakousko zaslalo Spojeným Státům americkým notu proti 
zastavení obchodu Ameriky s Rakouskem a Německem. 

Vojenské. Rakousko vypisuje odvody 42 — 501etých mužů na měsíc 
srpen a září. 

Politické. Vůdcové oposičních stran bulharských vyžádali si audienci 
u cara Ferdinanda, aby jej varovali před válkou proti dohodě. 
Stambulinský pohrozil králi: „Pamatujte si, že sázíte na jednu 
kartu nejen svůj trůn, ale i svůj život, pakli provedete toto šílen- 
ství.“ Ferdinand, který dávno byl odvykl takové smělé řeči se 
strany bulharských politiků, zůstal užaslým. Za to dal jej po vy- 
povězení války odsouditi pro velezradu na 20 let do vězení. 

Hospodářské. Rakouská vláda stanovila pro novou úrodu maximální 
ceny za pšenici 100 kg K 34. — , žita K 28. — , pivovarský ječmen 
K 28. — , ječmen a oves K 26. — . 

Zdravotnictví. Jak berlínské listy sdělují, ze všech lazaretů v Ně- 
mecku, na každých 100 mužů, kteří lazaret opustili, bylo: Ke službě 
schopných 

Zemřelých 

Neschopných a 
na dovolené 

V srpnu 1914 .... 

84*8 

3-0 

10.9 

Iv v 

„ září 

88-1 

2.7 

9-1 

„ říjnu 

88-9 

2-4 

8-7 

„ listopadu .... 

87-3 

2-1 

10-0 

„ prosinci 

87-8 

1-7 

105 

„ lednu 1915 .... 

88-7 

1-4 . 

9-9 

„ únoru 

88-6 

1-3 

10-0 

„ březnu 

88-6 

PO 

9-5 

„ dubnu 

91-2 

1-4 

7-4 


88-5 

P9 

9*6 


průměrně od srpna 1914 až do dubna 1915. 


213 


Červenec 


Válka a porody. Vliv na porody v Praze ukazují také tyto číslice po- 
rodů a potratů, jež byly v podporováni okresní nemocenské po- 
kladny v Praze: 

1914 1015 porody 

potraty 

porody 

potraty 

lednu .... 

. . 31 

(i 

12 

O 

únoru 

. . 32 

3 

17 

0 

březnu .... 

. . 20 

4 

18 

(> 

dubnu .... 

. * ,1.) 

2 

19 

0 

květnu .... 

. . 30 

5 

99 

0 

červnu .... 

. . 28 

1 

11 

1 

celkem . 

. . 182 

21 

99 

9 


Jak vid no, klesly porody v prvém pololetí 1915 oproti roku 
předešlému téměř o polovinu, potraty pak ještě více, ač členstva 
ženského vlivem války ubyla jen necelá pětina. Ve Vídni v minu- 
lých třech měsících nastal velký úbytek porodů. Proti loňskému 
roku bylo v dubnu o 519, v květnu o 110(5, v červnu o 125G porodu 
méně než v těchže měsících minulého roku. 

19. — 25. července. Ruské bojiště ovládá stále celou válku; 
Němci a Rakušané snaží se všemi silami přivoditi zde pro sebe 
vítězství, aby měli volné ruce proti západu (Francie, Anglie) a jihu 
(Itálie, Srbsko). — Němci útočí u Mlavy, Prasnyše a Zielony, Ru- 
sové u Zalesčiků a Novogeorgievska. Další německé útoky u Novo- 
grodu, Blonie-Grojec, Radom, Tvangorod, Gora Kalvarja, na Bugu, 
Kamionka Strumikxva — Kratinova — Sokal. — Ve Francii stále 
stejné posice; bojuje se u Ypres, v Argonách a ve Vogesách, kde 
Francouzi získávají půdy. — Itálie pokračuje v dobývání Gorice a 
útočí u Podgory, Straussiny, Polazza, Redipuglie, Vermegliana, na 
Monte Cosi a Monte Piano. V kraji schluderbašském Rakušané 
ustoupili. — V Dardanelách opakují se útoky spojenců, kteří zvolna 
nabývají půdy. 

Česká pasivní resistence. Deserce. Vojenský rozkaz čís. 
op. 130106 z 19. července 1915. C. p. pěší pink čís. 36 ne- 
učinil v posledních měsících zadost svým povinnostem 


191.1 


jakožto bitevní oddíl (Kampftruppe). Stále houfněji pře- 
cházeli jednotlivci a celé hlídky k Rusům, takže pluk 
konečně musil býti z výzvědné služby vyřazen. Při 
útoku dne 6. května byl jeden celý prapor zajat. V noci 
ze 26. na 27. května měly 2 prapory pěšího pluku čís. 36 
držeti díl severní fronty předmostí u Sieniawy. K ránu 
podařilo se silnějším nepřátelským silám proraziti v pře- 
kvapující krátké době téměř bez střeleckého boje po 
mnoho dní všemi prostředky polního opevnění zřízenou 
posici jmenovaných praporů, při čemž těchto 31 důstoj- 
níků a 1543 mužu zajato. Následkem toho byly okolní 
oddíly přesilou vedenými útoky z křídel a ze zad při- 
nuceny k ústupu na západní břeh Sánu, při čemž bylo 
mnoho ztrát. Na prosbu nejvyššího armádního velitel- 
ství ráčilo Jeho c. a k. Apoštol. Veličenstvo nejvyšším 
rozhodnutím ze dne 16. července 11)15 naříditi: „Nařizuji 
prozatímní rozpuštění pěšího pluku čís. 36“ (Mladá Bole- 
slav). 


Politické. V Londýně vydán byl komisí rozsudek pro potopení „l.u- 
sitanie 44 , jímž Německo uzná-no vinníkem a skutek označen jako 
„iP namyšlený vražedný útok na cestující 44 . — Amerika podala Ně- 
mecku novou ostrou notu, v níž odmítá německý návrh ochrany 
pro 2 lodi týdně k přeplutí do Evropy, hájí právo Američanu a ne- 
utrálu. plouti na kterékoli lodi. žádá odsouzení „bezstarostného 
jednání německých námořních důstojníků 44 a „náhradu za ztrátu 
amerických lidských životů, pokud zmaření životů nezákonným 
jednáním nahradit! možno jest' 4 , a končí hrozbou, že by další po- 
rušení neutrálních práv musila pokládali za úmyslně nepřátelský 
akt. — V Haliči ustanoven místo šl. Korytovského -místodržitelem 
generál šl. Golard. — Řecký parlament odročen. 

Sociální. V Anglii zahájilo 200.000 dělníků v uhelných dolech stávku, 
kteráž po čtyřech dnech smírně urovnána. — Četní haličtí židé 
opouštějí Čechy a vrací se domů. 

Hospodářské. Jakmile vláda zabavila veškerou novou úrodu a speku- 
lanti poznali konec svých rejdů, objevilo se všude dostatek chleba 
a mouky; lidé již se netlačí u krámů, neprosí, ale chléJ) jest volně 


215 


Srpen 


v obchodech vyložen a zbývá ho. Také starých brambor je najed- 
nou nadbytek a obchodníkům se kazí. 


20. července ač 1. srpna. Dovršujeme 28. července plný 
rok války s vyhlídkami neutěšenými, neboť nikde nejeví se nej- 
menší známky konce běd a strádání, jež národy evropské a zvláště 
rakouské tísní. Započínají odvody mužů od 42 — 50 let. Na praž- 
ských ulicích zvolna mizí .nevkusné zjevy špinavých polských židů, 
ale za to jest všude viděti ovoce války, zmrzačené, bezruké, bez- 
nohé vojíny. — Stav ruského bojiště vysvětlován jest rakouskými 
a něm. zprávami jako kritický pro Rusy, kteří chystají se opustit 
Varšavu a ustoupiti k Brestu Litevskému. Dosud Rusové útočí 
u Mitavy, na čáře Govorovo — Vyškov — Sěrok, u Gory Kalvarje. 
Němci dobyli Fiasky — Biskupice. Na horním Bugu ustoupili Ra- 
kušané a Němci o několik set metrů. Rakušané vtrhli do Lublína. 
— Francouzi usadili se v něm. zákopech u Laumoisu a u Lingen- 
kopfu. — Italské dělostřelectvo bombarduje Goricko a útočí u Sa- 
gTada, Redipuglie a Monte del Sei Rusi. — I! Dardanel stálé akce 
čtyřdohody. Tato obsadila řecký ostrov Mytileny. 


Persekuce v Čechách přituhuje; vláda vydala nařízení, že 
železniční zřízenci a úředníci smí jednati mezi sebou jen 
ve služebním, německém jazyku; němčiny neznalí nebu- 
dou přijímáni. 

Mír? Papež vydal válčícím národům a panovníkům provolání: „Kdož 
jste božskou prozřetelností ustanoveni k vládě nad národy vedou- 
cími válku, abyste konečně učinili přítrž tomuto hroznému vraž- 
dění. — • Máte před Bohem a lidmi děsnou zodpovědnost *' 


Hospodářské. Rakouský válečný obilní ústav stanovil ceny ve vel- 
kém: pšeničná mouka K 68. — , pšeničná na vaření K 58.—, pšenič- 
ná na chléb K 42. — , jednotná pšeničná K 52.13, žitná jednotná 
K 42. — , otruby K 17. — . 


2. — 0. srpna. Rusko ustoupilo z Varšavy a Cholmu, jež obsa- 
dili Němci. Rakušané obsadili Ivangorod. — Příští fronta ruská 
má býti na čáře Riga — Kovno — Grodno — Bialystok — Brest Litev- 
ský — Sokal — Dněstr. — Francouzi útočí ve Vogesách na Lingen- 
kopfu, Schratzmanrule — Barrenkopf. — Italské útoky jižně od 


21C 


1915 


Straussiny, na Monte del Sei Buši, proti Cellonkofelu a na Col di 
Lana. — U Dardanel vnikli spojenci do zátoky Suvla. 

Kulturní. Soc. dem. listy: hořická „Pochodeň 1 ' a královéhradecké 
„(Rozhledy" úř. zastaveny. — Max Harden, vydavatel „Zukunftu", 
byl z Berlína vypovězen. — Zpráva o činnosti Matice školské v Olo- 
mouci zabavena. 

Politické. Policejní president pražský Křikava odstoupil a na jeho 
místo dosazen vl. rada dr. Bohumír Kurz z Mor. Ostravy. 

Censura pražská zabavila „Světozoru" mapku, již poslalo k uveřej- 
nění c. k. ministerstvo války. Táž zabavila obraz pomníku císaře 
rakouského, který byl v brněnské nemocnici za přítomnosti zá- 
stupců c. k. úřadů odhalen. 


Persekuce. Zatýkání. Policie zatkla 9. srpna dr. Alici 
Masarykovou jako politicky podezřelou, držela ji 14 dní 
v novoměstské věznici, načež ji dopravila do Vídně, kdež 
byla ve vazbě do července 191 C, tedy celý rok, vyslýchána 
tyranem dr. Premingerem, jenž smutně proslul i v pro- 
cesech ostatních českých „velezrad cťi“, dra Kramáře, 
dra Rašína, red. Červinky, posl. Klofáče a j. 


Zdravotnictví. Podle úřední zprávy objevilo se v Čechách po jednom 
případě cholery v Čáslavě, Milovicích a v Terezíně. Častější úkazy 
úplavice: v Praze 325 případů. 

10. — 17. srpna. Rusové ustoupivše z Varšavy kladou odpor 
u Pragy, načež také tuto vyklidili; shroinaždují se na své základní 
linii li Brestu Litevského, aby kladli odpor. Boje u Kovna; Raku- 
šané dobyli buková, Němci Lomže. Rusové bojují podél silnice 
Riga — Mitava. — Francouzi učinili výpad v Argonách, ve Voge- 
sách, na Singekopf. Angličané obsadili zátp. část Ilooge. — Italské 
útoky u Tržíce a Zagory. — - Rakouská ponorka „U XII" byla v Ja- 
derském moři potopena Italy. 

Politické. Itálie podala Turecku ultimatum. — V C.alais konala se vá- 
lečná porada čtyřdohody. — Čtyřdohoda předložila noty Řecku a 
Bulharsku v zajmu účasti na válce. 

Kulturní. Realistický týdenník ,ySměr" v Plzni a Českobrodské „Naše 
Hlasy" úř. zastaveny. — Pohlednice se znaky zemí koruny české 
zabaveny, jako rušení veřejného pokoje. — Na 22 říšskoněm. uni- 


217 


Srpen 


versitách bylo před válkou 53.000 studujících, letos 11.500, takže 
80% studujících je ve zbrani. 

Hospodářské. Výkaz 19 okresních hospodářských záložen v Čechách 
uvádí vzrůst vkladů 348.818 kor., 70 obč. .záložen vykazuje úbytek 
635.753 kor. Na Moravě 20 ohč. záložen vykazuje vzestup vkladů 
o 287.539 kor. — S vypršením přírod množí se obchodní dozory 
a konkursy. — Vláda upravuje znovu četnými nařízeními výdej 
a spotřebu pečivá, mouky, píce atcl. 


18. — 25. srpna. Husové ustoupili dále z Kovna a Novo Geor- 
gievsku a hotoví se k obraně za Brestem Litevským. Ztratili 
Bukovinu. — Na západním bojišti dobyli Francouzi Sondernachu, 
Schratzmaurule a zákopů mezi Augresem a Souchezem. — Italové 
dobývají planinu Doberdobskou, Krn, a útočí na Tři Cimbuří a Val 
Sugano. Potopili rak. ponorku „U III 41 . — Černohorci bojují proti 
povstalým Albáncům. Srbové po dlouhé době opět znepokojují rak. 
hranice. — Dle soukr. zpráv zničili Husové úplně turecké loďstvo 
a jsou pány Černého moře. Anglická ponorka vnikla 24. t. m. do 
Marmarského moře. Cařihrad jest bombardován. — Německá po- 
norka potopila bez vyzvání dopravní parník „Arábie 44 , na němž 
byli Američané. Amerika hrozí zakročením. — V Hakousku 
oslavují se 85. narozeniny císaře France Josefa 

Politické. Kabinet Gunarisův v Bečku podal demisi, vláda svěřena 
opět Venizelovi, jenž přeje čtyřdohodě. — Dne 20. vypověděla Itálie 
Turecku válku a zú část ní se tažení na Cařihrad. 

Kulturní. Historické dílo hraběte z Lůtzowů ,. Čechy 14 bylo úředně za- 
kázáno; dále píseň „Pankrácký trestník ". Týdeník „Jizeran 44 v Ml. 
Boleslavi úř. zastaven; v Liberci zastaven úř. týd. „Naše Hozhledy 44 . 


Hospodářské. 1 kg hříbku stojí v Praze K 2.40 ač jich neobyčejná 
úroda. Cena mouky stanovena úředně na 68 hal. za 1 kg. — Praž- 
ské místodržitelství nařídilo zavírání hostinců ve 12 hod. v noci. 

- Hišský sněm německý povolu je další deseti mil ia.rdovou váleč- 
nou půjčku. — - V Praze jeví ,se již od čtrnácti dnů úplný nedosta- 
tek mouky a chleba; opakují se zjevy z letošního jara: sta a tisíce 
lidí Mači se pod policejním dozorem před obecními prodejnami 
mouky a chleba, aby na konec vyšli s prázdnem. Na venkově rol- 
níci mají obilí, ale nemají již delší čas mouky ani chleba, neboť 


218 


1915 


mlynáři nesmějí jim obilí semlíti bez úředního poukazu a ten ne- 
dostávají, protože 'vyměřenou dávku ztrá vili a z nové sklizně není 
ještě statistika hotova. 

26. — -31. srpna až 2. září. Husové opustiti pevnost Brest Li- 
tevský, Ozověc, města Bělsk, Kamienec I.itevský a Kovel a ustu- 
pují k Minsku. Německé loďstvo bylo poraženo ruským u Hižského 
zálivu. — Francouzské útoky na Barenkopfu ve Vogesách odra- 
ženy. Němci opět bombardují Remeš. — Italové odraženi u Rovce; 
italské pobřežní baterie u Golametta byly rak. palbou zničeny. — 
O Dardanely se stále bojuje. — Na srbské a černohorské frontě 
potyčky u Bílku, Grahova. Rakušané bombardovali Lovčen a Bar. 

Politické. Amerika odpověděla na rakouskou notu (aby neobchodo- 
vala s vítězem na moři), že by zásada ta vedla ku množství zá- 
pletek. Rakousko a Německo samo prý již za burské války dodalo 
Anglii, za krymské války pak Rusku, za italsko-turecké války opět 
Turecku bodně válečného materiálu. „.Právo a povinnost rozhodo- 
vali o tom náleží neutrálům a nikoli válčícím státům.* 4 — Ríš. 
sněm německý zrušil jazykový zákon, čelící proti Polákům. 


Maffie čsl. Dr. Eduard Beneš, potomní zahraniční ministr 
český, zúčastňuje se tajné agitace pro samostatnost. Pod 
záminkou studia zajel již o vánocích 1914 a o velikono- 
cích 1915 do Švýcar, kdež jako Člen tajné Maffie setkal se 
s prof. Masarykem. Zprávy pro tohoto do Švýcar určené 
uveřejňoval dr. Beneš někdy také v Malém oznamovateli 
„Nár. Politiky 41 , zvláště ve formě milostných insertních 
pozdravů. Po zastavení „Času** podal tam na př. hned 
nazítří 27. srpina 1915 zprávu tímto způsobem: „Nebude 
času. Jest nám líto. Srdečný pozdrav. “ Později policie 
nějak vytušila neb zvěděla o tomto tajném insertním 
s<pojení, ale i oni, zvěděvše o jejím podezření, přestali 
také podobná návěští uveřejňovati. Po zatčení redakce 
,,Času“ byl v podezření u policie i dr. Š á m a i. Dokla- 
dem toho jest, že na schodech před bytem Šámalovým 
číhal skorém stále jeden detektiv a jiný dole před do- 
mem. A když někdo od Šámala vyšel, ten tajný nahoře 
udělal mu křídou čáru na kabátě, aby tajný dole věděl, 


219 


rj / * * 

7an 


že jest to Šámalův spiklenec, i šel po případě za ním, 
vypátrat jeho jméno i byt. Ale nemajíce důkazů v ruce, 
zatýkat si přece netroufali. Dne 1. září odcestoval Beneš 
z Prahy, neboť policie již koncem srpna vydala na něj 
tajný zatykaě. 2. září sešel se v Aši s přítelem lékařem 
Amerlingem, jejž žádal o přispění, neboť pasu opatřit 
si již memohl. Amerling provedl jej přes hranice, když 
pojednou uzří bavorského četníka. Beneš uhnul do lesa 
a Amerling šel mu klidně vstříc, legitimoval se a za ho- 
voru provodil jej kus cesty. Beneš zatím dle udaného 
směru prchnul dále a zmizel. Dorazil do Švýcar a později 
do Paříže, kdež s Masarykem pracoval na československé 
akci osvobozovací a diplomatické. — M a f f i e scházela 
se v bytě Benešových na Vinohradech u Riegrových sa- 
dů č. 14, kdež také byla vykonána policejní prohlídka. 
Sem také zavítala v této době pí Linhartová, která při- 
nesla ze Švýcar v knoflíku svého šatu důležité vzkazy. 

Kulturní. Úředně zastaven realistický deník „Čas 44 , dále týdeník ,,Ne- 
odvislé Listy 41 v Pardubicích, časopis „Nový knihařský obzor 41 
v Praze, „Kralovický Obzor 44 v Královicích u Plzně. 

Zdravotnictví. Úředně zjištěn počet nemocných úplavicí v Praze 194. 

3. — 9. září: Husové ustupují ze Zborova, Zločova, Lucku. 
Brodů a Grodna. Němci dobývají záliv a přístav Rigu. Car ujímá 
se vrchního velení nad ruským vojskem a odebral se do fronty. 
Velkokníže Nikolaj Nikolajevič, dosavadní vrchní velitel, jmenován 
místokrálem a vrchním velitelem na Kavkaze. Ruská ofensiva 
u Vilna a Vilkomiru. Ruské úspěchy u Kozlova a Tarnopolu. 
Stálé boje na franc. bojišti, zvláště ve Vogesách. — Italové dobý- 
vají Tonalskou přehradu, Monte Peralbo, Bladenské jezero a Moři. 
— V Dardanelách prudké boje. — Aféra s potopením „Arabicu 44 
byla uspokojivým prohlášením Německa, že nehodlá pokračovali 
v potápění lodí ponorkami, urovnána. — Rakousko dobylo 8. 
Dubno. 

Kulturní. Pro nepříznivé poměry přestaly dobrovolně vycházeli „Pod- 
vysocké Listy 44 v Kutné Hoře. Úředně zastavené časopisy: soc. dem. 
„Obzor českého východu 44 a „Přerovský Obzor 44 . 


220 


1915 


Hospodářské. Na cukr stanoveny maximální ceny: za homole kg 86 až 
96 hal., kostky 92 hal. až K 1.02. — V Praze velké paniky při ná- 
kupu mouky a chleba. 

10. — 17. září. Střed ruské fronty jest stále ještě na ústupu, 
zvláště u Mečilova, Podkamienu, Radziwilova, Wolkovisku; naproti 
tomu přešli Rusové k útoku a porazili Rakušany u Tarnova a na 
Seretu, pravděpodobně drží se též na severu u Rigy, na těchto 
místech spojenci ustupují. Zajato 40.000 Rakušanů a Němců v Ha- 
liči. — Ve Vogesách silné nápory obou stran, Francouzi útočí na 
Freiburg a Sondernach. — Italové usilují o dobytí horských posic 
mezi Burgstallem u Pfanspitzí. V údolí Sextenském zabrali Italové 
naše území. Vyslali loďstvo k Dardanelám. 

Kulturní. Policie sbírá po hostincích pokladničky Ústřední Matice 
Školské, protože mají nátěr červeno-bílo-modrý. — „Stráž Ven- 
kova“ v Chlumíné úředně zastavena. — Němci rozpustili ve Var- 
šavě polský samosprávný měšťanský výbor. 

Vojenské zásobováni. Pro přerušení dovozu sbírá <se v Rakousku 
z podnětu vlády k účelům vojenským kaučuk, dětské míče, staré 
vlněné hadry, mosazné hmoždíře, za něž dávají rodinám železné. 
Vojáci komandováni do polí trhat kopřivy, jež se mají tkát na 
plátno. — Vypsány nové, opětné odvody 19 — 241etých a 38 — 421etých 
mužu od 11. října do 6. listopadu, odvedení narukují v polovici 
listopadu. 

Zdravotnictví. Úplavice v Praze ubývá, napočteno 54 případu. 

Politické. Rakouský velvyslanec dr. D limba ve Washingtone zaslal 
po americkém spisovateli Archibaldovi list pro rak. ministra za- 
hraničí, že by bylo možno zničili závody pro výrobu střel v Betle- 
hemu nebo vyvolat! stávku. Americká vláda list zabavila a Dumba 
musí z Ameriky. 

Hospodářské. Nedostatek vůčihledě stoupá; mouka není k dostání, 
není tuků, maso dražší. 1 kg sádla stojí K 0.80. 

18.— 25. září. Jeví se známky obratu na všech bojištích, ne- 
klid, rozčilení se stupňuje. Rusové pokračují ve své ofensivě ve 
vých. Haliči, na Ikvě a Styru ve Volyňsku, útočí na Smorgon, na 
Dvině a u Novoaleksince. Němci ustoupili u Logišina. — Na zá' 
padni frontě zahájili rovněž Angličané a Francouzi energický po- 


221 


Září 


stup od Ypres až k Vopesám, zvláště u Liliu, Loosu, Arrasu a Sou- 
chezu, kde Němci nepřetržitě 70 hodin bombardováni, ustoupili 
o 3 — 4 km a přiznávají obrovské ztráty na lidech i materiálu. — 
Italové zabrali Monte Coston. — U Bělehradu na Dunaji strhl se 
veliký boj, při němž utrpěli Rakušané veliké ztráty, načež opět klid. 

V Dardanelách boje, trojdohoda ovládá Marmarské moře ponor- 
kami. 

Politické. Ruská duma odročena. Bulharsko vyhlásilo mobiiisaci proti 
Srbsku. Řecko mobil isuje proti Bulharsku. Turecko postoupilo Bul- 
harsku kousek území u Drinopole. 

Kulturní. Zakázány spisy: Macharova čítanka, Sokolský zpěvník, Hus 
a husitismus, Čtení o Husovi ve Květech XXII. — Ve vých. Čechách 
vycházelo na počátku války 37 časopisů, zbylo jich 13; ostatních 
24 úředně nebo dobrovolně zastaveno; také na českém jihu listy 
zdecimovány. 


Krvavý Bedřich podává císaři svůj devátý rozklad 15. září, 
v němž žádá za odstranění vlády Stůrgkhovy a 
vyhlášení vojenské diktatury pro celé Rakousko. 
„Arb. Ztg.“ nazývá tento rozklad nestoudným spisem, 
jaký kdy byl rakouskému císaři zaslán. Svůj požadavek 
odůvodňuje Bedřich mimo jiné takto: „Velezrádné a 
antimilitaristické hnutí, které od mnoha desítiletí v Če- 
chách řádí, přivodilo úplné selhání rozličných vojsk 
před nepřítelem, což mne přinutilo k tomu, abych V. V. 
požádal za rozpuštění c. k. pěš. pluků č. 28 a 36. Kritická 
situace přinutila vrchní armádní velení opětně, aby c. k. 
min. předsedu požádalo o energické zakročení. Zprávy 
o trvalé státu nepřátelské agitaci v Čechách a na Mo- 
ravě a ne bezvadném chování se c. k. zemebran. pěš. 
pluku haličského č. 7, pak pražského č. 28 a budějovic- 
kého č. 29 při posledních bojích ve východní Haliči a ve 
V-olyňsku. 4 * — Tento despota jest úplný nevzdělanec, 
který sotva dovede souvislé věty napsati, jest však zapři- 
sáhlým nepřítelem Slovanu a jinak i vydřiduchem lidu 
na všech statcích na Těšínsku, v Uhrách a j., kde vládl. 
Za největší bídy o lili i cukr musil jeho lihovar a pivo*- 


222 


1915 


var na Těšínsku dostávat! měsíčně 6 q cukru a množství 
lihu na výrobu likérů, které terorem vnucoval výčepní- 
kům, jimž vymáhal koncese. Obohatil se ve válce o 40 
mil. korun. 

Persekuce. Úředně zastaven „Ostravský Deník“. C. k. zem. 
školní rada vydala výnos, jímž české učitele činí zodpo- 
vědnými za všechny české vojíny, kteří zběhnou k ne- 
příteli a za nerakouské smýšlení obyvatelstva. Moravský 
místodržitel Bleileben se vyslovil, že čeští učitelé vycho- 
vali národ v duchu protirakouském. Persekuce učitel- 
stva na vojně i ve vnitrozemí. 

Vojenské. Rakouský lodní spolek zahajuje sbírky na jednu ponorku. — 
V Praze na Císařském ostrově zbudován střelecký zákop pro di- 
váky za vstupné. 

Hospodářské. Ve Vídni nedostatek mléka, oproti normálním 870.000 
litrům mléka dochází sotva 700.000 litrů. Počet krav klesl s 9000 
na 4000. Tíseň hospodářská a nedostatek potravin ve všech smě- 
rech jest stále citelnější. 

20. září až 4. října. Rusové útočí v Litevsku, u Novoale- 
xince, a obsadili ves Lebjedu, Lišci, městys Smorgonu, vsi Gory- 
niče, Omyty, obsadili předmostí u Krásná. — Na západě ustoupila 
německá divise u Loosu. Francouzi zahájili útok na druhou ně- 
meckou čáru, připravují ofensivu proti Alsasku, bombardují Lu- 
cemburk. Prudké boje v Champagni. Francouzi vítězí východně 
od Souchezu. — Italové dobývají Mrzli Vrh, průsmyk Suldenspitz 
a Cividalský. — Na srbské hranici na Dunaji a Sávě přestřelky. 

Politické. Turecká sněmovna zahájena; zasedá parlament anglický. 
Papež zakročil u válčících pro klid zbraní o Všech svátých. Rusko 
podalo Bulharsku notu, aby do 24 hodin přerušilo styky s nepřáteli 
Slovanstva a odstranilo německé a rakouské důstojníky ze své 
armády. Poněvadž nedostalo příznivé odpovědi, zaslalo ultimatum 
a přerušilo s Bulharskem styky, v čemž je Anglie a Francie pod- 
porovaly. 

Zdravotní. Úplavice v Praze zmizela. 

Vojenské. Rakousko povolává do zbraně 1 Slet é mladíky na 15. října. 

Hospodářské. Některé kategorie státních úředníků finančních nedo- 


223 


Říjen 


staly 1. října platy, jen poukázky. Stát zabavuje modrou skalici 
pro vojenské účely, zabavuje mosaz, měď a jiné kovy, též domácí 
nářadí z nich. Jest nedostatek bramborů a mouky; rýže 1 kg stojí 
K 2.40, sádlo Iv 8. — , vejce 20 hal. Chudším třídám a středním hrozí 
hlad. 

Kulturní. Zakázána brožura „Mistr Jan Hus“. Býv. poslanec, profesor 
Masaryk, jenž ze Švýcarska přesídlil do Paříže, suspendován 
z úřadu univ. profesora i z platu a zahájeno proti němu stíhání 
pro nepřípustnou agitaci v cizině. Masaryk byl jmenován učitelem 
na londýnské universitě, která zřídila pro něj školu pro slovanská 
studia. Odebírá se tudíž nyní do Londýna. — Otraty civilisace a 
útraty války: Průplav suezský, průplav kielský, průplav manche- 
sterský, jimiž byl přetvořen světový obchod jako křižáckými vál- 
kami a velikými objevy, stály 1500 milionů franků. Je to částka, 
která sotva by stačila na válčení jeden týden. Americká Unie v po- 
sledních 30 letech, počínajíc Arizonou, vybudovala 100.000 km za- 
vodňovacích průplavů na neúrodné půdě a proměnila tak 5 mili- 
onů hektarů pustých stepí v pole a louky. Tato práce stála 000 mi- 
lionů. Zrovna tolik, jako několik dní války. Mistrovské dílo most- 
ního stavitelství most Forthský, velké vodní přehrady nilské u As- 
suanu, tunel svatogotthardský stály 70 milionů každé toto dílo. 
Mezi polednem a večerem pohltí válka takový výtvor. V r ojenskou 
službou, mírně počítáno, ubere se 20 milionů mužů produktivní 
práci, roční průměr nezaměstnaných činí 5 milionů; počet osab 
odňatých produktivní práci je tudíž 25 milionů. Hodnota vytvo- 
řená roční prací zdravého muže činí 2500 korun — v Německu 
činí aspoň roční mzda dělníkova přibližně tolik — tedy produkce 
Evropy za rok války byla ochuzena o 62 miliardy, 500 milionů. 

Čechoslováci za hranicemi porůznu roztroušení, počali vy- 
dávati v Paříži, rue Bonaparte 18, čtrnáctideník „Česko- 
slovenská Samostatnost^, orgán politické emigrace; red- 
aktorem je dr. Lev Sychravá. Američtí Čechové sbírají 
na utvoření legií československých. 

5. — 14. října. Rusové dobývají úspěchů u Kosjan a Višněv- 
ského jezera, postoupili u Kolků na západní břeh Styru, pokoušejí 
se o průlom v krajině smorgonské; obsadili řadu vesnic: Volsku, 


224 


Í915 


Galuzijskou, Oktovu, Wolczek, Miedvvieze. — Francouzské útoky 
v Champagni, pokusy o průlom u Beausejour, boje severně od Ar- 
rasu ručními granáty, úspěch u Tahure, asi 800 m zákopů, prudká Českoslovenští výzvědcíci na skalách na italské frontě. 

a vytrvalá kanonáda na různých místech. — Silný italský útok 
na rovině Vielgerentské; obsatlili Cempere, Altavolta. — Rakušané 
a Němci překročili znovu v Srbsku Sávu a Dunaj, dobyli Bělehrad 
a postupují k Požarevaci, aby se spojili s Bulharskem, jež chystá 


15 


225 


Říjen 


se útočiti na Srby u Ivnjaževace. Angličané a Francouzi na pomoc 
Srbům vylodili vojsko v řecké Soluni. — Bulharsko vypovědělo 
Srbsku válku. 

Persekuce. 12. října zatčena byla paní Benešová, choť 
potomního ministra zahraničí dra Beneše, jenž propa- 
guje českou věc ve Švýcarsku. 

Politické. Řecký ministerský předseda, přátelský čtyřdohodě, odstou- 
pil a jmenován Gunaris. — Vyslanci čtyřdohody opustili Sofii. — 
Císařským nařízením změněn rakouský znak, po prvé jmenuje se 
tu „Rakousko"; centralismus státoprávně utužen. 

Vojenské. Rekvirují se automobily, gumy, kovy, zlato a stříbro; vlněné 
prádlo atd. Vybízejí se lidé, aby sbírali kopřivy na tkanivo, sušili 
je, dostanou za 100 kg 80 haléřů. Opravdu, rakušácky výdělek! 

Kulturní. Macharovy knihy „Golgatha" a „Confiteor" zabaveny. „Slo- 
venský Deník" zastaven úředně. — „Týdenní Rozhledy" v Chru- 
dimi úředně zastaveny. 

Prof. Masaryk konal v Londýně první přednášku 
jako ředitel slovanského ústavu na londýnské universitě. 
Úvodní přednáška Masarykova vyvinula se ve velikou 
slavnost, Asquith dal se zastupovati lordem Cecilem, 
který přečetl Asquithův projev, v němž stojí o Masary- 
kovi: „Londýn v něm nevítá pouze muže vědy, který nás 
o slovanském světě poučí, ale zdraví také muže, jehož 
osobním vlastnostem, síle a duchu přinášíme s radostí 
povinný hold.“ Místo, kde Asquith tlumočil stanovisko: 
„Anglie především bojuje za svobodu malých národů 14 , 
bylo aklamováno. 

Hospodářské. Zahájena třetí rakouská válečná půjčka, za 100 korun 
93.10; úředně se agituje pro ni nátlakem u korporací, společenstev, 
rolníků atd. Provolání praví, že je vlasteneckou povinností dát 
všecky kapitály a prodat, co lze zpeněžit, pro válečnou půjčku. 
Ubožáci, kteří poslechli! Byli ožebračeni. — Ministerstvo války, 
Lodní spolek, Červený kříž a celá řada nových institucí rozesílá 
denně žádosti o příspěvky, prodává pohlednice, kalendáře, pamětní 
peníze, celé zásilky různých předmětů. — Moravské místodržitel- 


220 


ství zabavilo veškeré zásoby vajec v okolních vesnicích pro Brno. 
— Města nemají másla, vajec, mouky, vše je drahé. 

15. — 23. října. Husové útočí v Haliči západně od Tarnopole, 
u Veselova vnikli do německé posice, dobyli řadu vesnic u jezera 
Demmenského, na Strypě a Pripjetu, vyhráli hitvu u Strypy, již 
překročili. Postup Rusů u Derazna, Čartoryjsku. — Na západním 
bojišti vyklidili Němci posici u Hartmannsweilerkopfu, ztratili ně- 
které zákopy u St. Elois, poraženi u Loosu. — Na italském bojišti 
ustoupili Rakušané v Judikariích. — Y T Srbsku dobyli Němci Sme- 
dereva, Požarevac a postupují údolím Moravy k jihu za houžev- 
naté obrany Srbů. Rakušané tu dobyli Zelený Vrh, Velký Vracar 
a Šabac. Bulhaři prodrali se přes Štip k Velenu, přes Palanku ke 
Kumanovu, ale byli pak zde odraženi spojenými Srby, Angličany 
a Francouzi. Bulhaři postoupili též k Negotinu. Spojenecké loďstvo 
bombarduje Dedeagač. Bulharské pobřeží blokováno. Rusové vy- 
lodili vojsko u Domesnesu. Bulharsku vypovídají válku: Anglie 15., 
Francie 10., Rusko 18. a Itálie 19. října. 

Prof. Masaryk promluvil v protirakouském smyslu 23. října 
na hudebním večeru českém v Londýně, ftekl také: 
„Dnes není v Čechách již rozdílu mezi stranami, všechny 
bojují pro jeden cíl, pro jednu myšlenku. “ 

Politické. Ruský ministr zahraničí, Sazonov, odstoupil, též francouz- 
ský Delcassé. Císař Vilém vyznamenal bulharského krále Koburka. 
Německý soud v Bruselu odsoudil k smrti dámy Angličanky a Bel- 
gičanky pro velezradu, že pomáhaly krajanům přes hranice. Dvě 
hned zastřelili, dvěma byla na přímluvu papeže a španělského 
krále udělena milost. Angličanka Miss Edith Cavellová, ošetřova- 
telka Červeného kříže, byla zastřelena, v Zeebrůgge 12. října. 

Kulturní. Zakázán sokolský zpěvník, časopis klerikální „Mladý 
Křesfan“ v Praze. V Americe zakázány české časopisy „Texan“, 
„Národně Noviny 11 a „Slovensky Hlasnik". — Pražská, obec vypo- 
věděla pravoslavnou církev z kostela sv. Mikuláše, na nátlak 
úřadů. 

Hospodářské. Zavedeny nejvyšší ceny za brambory v Čechách pro 
venkovské obce za metr. cent 9 K, střední města 13 K, Prahu, Plzeň, 
Liberec a průmyslová města li K. v drobném za 1 kg 12 hal., 15 hal. 


Řijcn 

a 17 hal., avšak kromě obecních prodejen nikdo toho nedbá. — 
Pro válečnou půjčku pořádají se přednášky ve školách, ex- 
ponují se společenstva, okresy, města, soudy. Vinohradský soud 
posílá kapitalistům přípisy: „Dává se vám pokyn 

Československé legie ve Francii účastní se v září a říjnu 
útoků v Champagni, dokazujíce zde svoji bujarost a vý- 
tečné vlastnosti válečné (viz 9. května 1915 a 16. června 
1915). 

24. — 31. října. Dne 28. října slavíme jubileum pět čtvrtí roku 
trvání války, na niž budou národové dlouho vzpomínati. Obzor se 
stále více zatahuje, nikde nevidět i konce běd, požár se šíří a kdož 
ví, kam až zasáhne. — Rusové útočí zvláště v Haliči a Rukovině, 
u Sadeve, Vygonovského jezera, Čartoryrjska, Baranovičů a výše 
u Garbunovky. Všichni spojenci hledí zvýšenou činností na svých 
bojištích zaměstnati Němce a ulehčiti tak Srbům. Německé síly 
u Illuxtu „vyhnuly se“ před početnějším nepřítelem na západní 
břeh. — Francouzi útočí v Champagni, kdež často celodenní hřmění 
děl a následující útoky pěchoty setkávají se s malými úspěchy. — 
Veliký nápor provádějí Italové' na rakouské půdě a dobyli konečně 
doberdobské planiny a Col di Lana na dolomitské frontě. — Nej- 
hůře se vede Srbům, kteří tísněni jsou od severu, východu a jihu, 
ustupují k Černé Hoře. Bulhaři dobyli Skoplje, Zajčaru, Kúaže- 
vace, Pirotu a Prizrenu s jihu, Němci a Rakušané Valjevo, Više- 
grad a spojili se s Bulhary u Negotinu — Kavaly. Spojenecká loď- 
stva bombardují bulharské přístavy Dedeagač, Porto I.agos, Ko- 
valu, ruské Varnu a Burgas. 

Politické. Francouzské ministerstvo Vivianiho odstoupilo a zřízeno 
Briandovo. 

Kulturní. Rumunskému listu „Romania \Iare“ a americko-chorvat- 
skému „Sloboda 41 zakázána doprava do Rakouska. 

Vojenské. Nařízen soupis zvonů k účelům vojenským. — • Nařízeno 
rukování právě odvedených 19--201etých a 38 — 421etýeh, kteří jsou 
po třetí u prohlídky, na den 1G. listopadu. 

Dopravnictví. Pošta nepřijímá 4 dny zásilky do Vídně, v Praze za- 
staveno přijímání zboží po 2 dny, nádraží jsou zatlučena zásilkami, 
které se kazí. 


228 


1915 


Hospodářské. Následkem rekvisice ječmene dostávají hostince o 30% 
piva méně, v celé řadě hostinců není již piva v Praze, Táboře a j. 
— Česká města, aby čelila lichvě s potravinami, zařídila společnou 
nákupní ústřednu zásob. — Prodej kořalky opět obmezen. — Lůj 
v Praze stojí až 8 K za kg, sádlo v Brně 10 — 11 K. 

1. — 10. listopadu. Ruské útoky u Dvinska, na Sčaře, Kar- 
minském potoku, na Strypě (kdež nejzuřivější boje), jsou odráženy 
našimi a německými vojsky. Němci ustoupili u Sventenského je- 
zera. Francouzi zmocnili se německého zákopu u Le Mesnilu, jinak 
stálé boje, zvláštně v Champagni. Němci vyklidili před obchvatem 
zákop na souchezskétn potoku. — Italové stále usilují o Gorici a 
Zagoru, pevně se usadili na Col di Lana, vrchu 2464 m vysokém, 
jenž ovládá kraj. — Srbové v hrdinné obraně ustupují směrem 
jihozápadním k Černé Hoře. Ztratili Gor. Milanovce, Ivragujevac, 
Užici a Nis. Angličané a Francouzi, vniknuvší do Bulharska, bo- 
jují u Gevgeli, Dorjanů, směrem ke Strumici. 

Mír? Opět množí se pověsti o míru; mluvil o něm lir. Tisza, vel- 
vyslanci obou stran sešli se prý ve Švýcarsku, francouzské posel- 
ství jede do Haagu. 

Politické. Bulharský král a jeho synové vyznamenáni rakouskými 
řády. — Ministerský předseda Zairnis, poražen Venizellem, odstou- 
pil. Profesoři rumunští vydali provolání pro válku. 

Kulturní. Zakázány tiskopisy: dra Frieda „Obnovení Evropy", spis 
jistého Němce „Žaluji", dra Forella „Spojené státy světa", „Slo- 
vanské Hlasy", „Diskuse mezi socialisty francouzskými a rumun- 
skými", pohádkové drama od Patrného „Červený princ", na 8 dní 
zastaven „Neues Wiener Journal". 

Hospodářské. Ukončena třetí válečná půjčka, jež prý vynesla 3K> mi- 
liardy. — V Pešti zakázán prodej smetany a výroba másla. 
Persekuce. Zatýkání. 9. listopadu odvezena ve dvou 
vagonech řada „velezrádciV 1 českých z Prahy do Vídně 
k zeměhraneckému divisijnímu soudu, mezi nimi dámy: 
dr. Alice Masaryková, pí. Benešová, choť dra Beneše, pí. 
Hájková, choť redaktora, pí. Linhartová, choť typografa, 
dále býv. šéf bezpečnostní policie pražské dvoř. rada 
O 1 i č, vyšetřovaný též pro velezrádné styky s prof. Ma- 


229 


Listopad 


sarykem a dr. Benešem, a dva redaktoři „Času“. Ostatní 
členové velezrádné společnosti později zahrnutí v pro- 
cesu revoluční propagandy švýcarské, red. Dušek a 
Háje k, red T r a p 1 a j., byli před tím i potom v men- 
ších eskortách dopraveni do Vídně. 

11. — 19. listopadu. Rusové zahájili se značnými silami 
ofensivu jižně od Rigy a západně od Dviny. Boje na dolní Strypě 
a západně od Čartorijska. Němci ustoupili z močálovitého území 
u Sloku. Rusové obsadili ves Liemikovec severozápadně od Tarno- 
polu, v Kuronsku kraj u líemmernu a ves Odink, Jakobstadtu ves 
Epuken, na Dvinsku ves Oujenišky, u Zaleščiků ves Wisniatynce, 
u Čartorijska ves Budky. — Na francouzském bojišti pokoušejí se 
Němci v Champagni o ofensivu; na celé frontě boje dělostřelecké 
a ručními granáty. — Italové s nesmírnou prudkostí dobývají Go- 
rici, která jest rozstřílená a sežehnutá; rovněž doberdobskou pla- 
ninu a Maňte del Sei Buši. Dobyli vrch Monte Siefu. 2420 m a Va- 
lone di Acque, severozápadně od Gorice. — Z těchto bojišť jest vů- 
bec málo zpráv, více z Balkánu. — V Srbsku dobylo německé voj- 
sko Kruševac, Kraljevo, Dupce, rakouské Ivanjicu a vtrhlo do No- 
vopazarska, Bulhaři Leskovac, Prištinu a srazili se s Angličany a 
Francouzi u Doiranu, Krivolaku a Strumice na bulharském území. 
Francouzi dosáhli Gradska. — Italové a Angličané vyloďují ve Va- 
loně na pomoc Srbům. Srbská armáda stahuje se na Ko-sovo Pole, 
aby zde za pomoci rojdohody se postavila na odpor. — V Darda- 
nelách občasné bombardování s obou stran. Ruské a italské lodi 
bombardují bulharské pobřeží. 

Mír? Papež zasazuje se o pětidenní příměří o Vánocích. — Rozprava 
o míru neutuchá, živí ji hlavně německé časopisy. 

Politické. Řecký král přijal demisi Zaimisova kabinetu a povolal 
Skuludise, jenž je čtyřdohodě příjemnější. 

Československá Národní Rada v Paříži vydala provolání 
jímž věc dohody prohlašuje za spravedlivou, stojíme při 
ní a s ní chceme vítězit či umřít. Podepsáni Masaryk, 
Dúrich, Voska, Pergler, malíř Kupka, Bohdan Pavlů, dr. 
Beneš, Sychravá a j. — Američtí Čechoslováci vydali 
„České prohlášení neodvislosti“. — Josef Dúrich, posla- 


230 


1915 


nec, mlynář z Kláštera n. Jiz., poslán byl vynikajícími 
politiky českými Švehlou a j. do Ruska, aby v zahraničí 
zastával české zájmy. V Rusku navázal styky s mini- 
sterským předsedou Sturmerem, jenž byl u vesla. V Pe- 
trohradě soustředil české pracovníky a staral se o uplat- 
nění Čechoslováků ve vojsku, leč myšlenka nebyla ještě 
zralá a nerozvíjela se tak rychle, jak si naši přáli. 

Kulturní. Rakouské aeroplány bombardovaly Benátky a poškodily 
některé historické stavby. — Úředně zastaveny časopisy: „Hrvatski 
Pokret“ v Záhřebe, něm. radikální „Neue Trautenauer Ztg.“ v Trut- 
nově, českožidovský týdeník „Rozvoj 14 v Praze, dále tiskopisy: po- 
hlednice s básní „Vzpomínám stále 44 ve Velké Byteši, článek „Co 
jsem viděl v Rakousku 44 (pozorování Němce) v časopise „Allg. Ti- 
roler Anzeiger 44 a „Dělnický zpěvník 44 soc. dem. v Praze s písněmi: 
Rudý prapor, Internacionála, Vy nesčetné miliony... až... písně, 
Pochod socialistů, Vězeňská, Popěvek žen, Když se národ. Zář svo- 
body, To jsme rebelanti, Mučedníkům koruny, Utichni teď, strunko 
lkavá, Naše naprej, Nám patří... až ...bojovat — písně: Hoj, 
druzi, My jsme hoši, Jen dál!, A život můj... až ...musí přec — 
písně: Horníkovy vzdechy, Rekrutská, Nováček, Vojenská, Lou- 
čení s matkou, My zlatý rodiče, Z časů roboty, Vojáci, Vzhůru, 
bratři, Píseň proletáře, Zavři milá očka svoje, Kde domov můj? 
(Leo Kochrnan), Marseillaisa, Už Slovensko... až ...matka Sláva 
— písně: Nad Tatrou se blýská! K (3. červenci 1415: Hranice vzpála, 
Náš pan farář. 

Hospodářské. Kruppova zbrojovka rozděluje z čistého zisku 86.4 mil. 
marek, o 13 mil. marek víc než loni. — V Pešti zakázán prodej 
smetany. — Kursy rakouských peněz: za 100 marek platí 141 K, 
za 100 franků 154 K. 

Persekuce. V Radobě u Lublaně zastřelen kovář Jan Kromar pro 
rušení veřejného pokoje. 

V Čechách od počátku války zahájena po prvé rozprava 
o české otázce a o politické budoucnosti. Podnět dal 
soc. dem. poslanec Němec v „Právu Lidu“, zúčastnil se 
„Union“, „Venkov“, v „Národních Listech 11 posl. Fiedler, 


231 


Listopad 


v „Politice 11 Mattuš (část zabavena) vesměs pro koncen- 
traci stran a sil národních. 

20. listopadu. Ruský útcxk severozápadně od Olyky od- 
ražen. — Italové pronikli do rakouských posic u Zagory, leč hýli 
zahnáni zpět. — Rakouští letci vrhali pumy na Veronu a jiná 
severoitalská města. — Na dalším postupu obsadili spojenci, Ra- 
kušané, Němci a Bulhaři, poslední zbytek půdy Starého Srbska. 
Němci zajali 2800 Srbů a ukořistili čtyři děla. Třikrát vyhnali 
hrdinští Srbové Rakušany ze své země a teprve podlehli veliké 
přesile germánské. Vyhnanství s národem sdílí jejich král Petr 
u víře, že opět slavně se vrátí domů. — Anglické monitory bom- 
bardovaly Westende. — Vyslanci čtyřdohody žádají u řecké vlády 
demobilisaci řecké armády. — Nezdařený atentát na Pašiče. — 
Ruský car odejel na frontu. — Francouzští kapitáni ve Středo- 
zemním moři činí opatření proti útokům ponorek. . — Řecko opev- 
nilo ostrov lvorfu. — Diplomatický sbor ze Srbska se stěhuje do 
Skadru. 

21. listopadu. Prudká dělostřelba na Styru a ve Volynsku. 
— Opětné italské útoky v gorické krajině odraženy. Dva italské 
útoky na Col di Lana ztroskotaly. — Rakouské vojsko přešlo horní 
Dřinu. Němci obsadili Nový Pazar. Spojenci prudce zápasí o vstup 
na Kosovo Pole. — Německá letadla vrhala pumy na nádraží 
v Poperinghe a Fournes. — Čtyřdohoda vyhlásila hospodářskou 
a obchodní blokádu Řecka.. — Řecko soustřeďuje velké vojsko 
v jižní Albánii. Řecký král přijal lorda Kitchenera ve slyšení. — 
Srbská vláda přesídlila do Prizrenu. — Churchill odjel do Francie 
k svému pluku. 

22. listopadu. Nezdar nové italské ofensivy na sočské 
frontě. — bulharská armáda blíží se k Prištině. — Silná fran- 
couzská dělostřelba v Champagni a mezi Mosou a Moselou. 
Ruský výpad proti Jlluxtu. . — Anglické aeroplany bombardovaly 
silnici z Dedeagače do Rudony. — Německé banky povolily Bul- 
harsku válečnou zálohu. — Anglický kontreadmirál Phillimore 
přidělen byl ruskému černomořskému loďstvu. — Rumunsko za- 
držuje zboží, určené pro Bulharsko. 


232 


Í9Í5 


23. listopadu. Veliké boje o předmostí gorické a na 
svahu planiny Doberdobské trvají. — Rakouští letci házeli pumy 
na Arsiero. — Rakouské vojsko útočí na černohorské posice na 
sedle Kozorském. — • Rakouská kolona vtrhla do Prijepolje. — 
Bulhaři zajali 8000 Srbů a ukořistili 22 strojních pušek a 44 děl. 
— Generál Kuropatkin jmenován velitelem ruských branných 
sil proti Bulharsku. — V okolí Reni je soustředěna ruská armáda 
350.000 mužů. — Angličané soustřeďují vojsko proti německé vý- 
chodní Africe. — Spojenci v Srbsku zajali dosud 91.000 Srbů. — 
Ruský car navštívil ruskou armádu v Bessarabii. — Italové obno- 
vili dopravu vojska do Albánie. 

21. listopadu. Italské útoky na Monte San Michele. — 
U Zagory vrhali Italové pumy s jedovatými plyny a bombardo- 
vali nádraží a starou čtvrť města Rivy. — U Priboje vybojovalo 
si rakouské vojsko přechod na jižní břeh Limu. — Rakouské vojsko 
dobylo Mitrovice. — Německé a bulharské vojsko vtrhlo do Pri- 
štiny. — Německý výpad na Bersemůnde. — Císař Vilém u armády 
generála Woyrsche. — Francie zakoupila ponorky zbudované pro 
Japonsko. — Bulharský král přijel do Pirotu. — Rakouští zajatci 
ze Srbska dopravováni jsou z Albánie do Skotska. • — Řecká vláda 
prohlásila, že Řecko přijme požadavky čtyřdohody. — Krutá 
bída mezi srbskými uprchlíky na Kosovu poli, 

25. listopadu. Válečné přípravy v přístavě v Reni. — 
Srbská vláda přesídlila do Skadru. — Anglická vláda dovolila 
odjezd řeckých parníků zadržených na Maltě. — V Albánii bylo 
započato s vyloďováním italského vojska. — ■ 15.000 portugalských 
vojáků dopravuje se na Maltu. 

26. listopadu. Italské útoky proti úseku u Oslavije ztro- 
skotaly. Italské útoky na Monte San Michele a v prostoru u San 
Martina. — Bombardování města Gorice trvá. — Rakouské vojsko 
dobylo Čajnice. — Na Giljevě Planině zahnalo rakouské vojsko 
Černohorce. — Jihozápadně od Mitrovice zahnán srbský zadní 
voj. — Pokus Rusů překročiti Missu u Pulpě zmařen. — Ruské 
útoky u Bersemůnde odraženy. — Mocnosti čtyřdohody uvalily 
na Řecko pokojnou blokádu. Řecký korunní princ, jenž navštívil 
Kavalu a Dramu, vrátil se do Soluně. 


233 


1’roslnec 


27. listopadu. Italské útoky na Mrzlóm Vrhu a u Oslavije. 

— Západně od Mitrovice odraženi Srbové ke hranicím černohor- 
ským. — Velitel srbské jižní armády žádal krále řeckého o volný 
průchod srbského vojska Řeckem do Albánie. — Ruské vojenské 
poselstvo přibylo do Londýna. — V Novém Yorku zahájeno vy- 
jednávání o novém anglickém obchodním úvěru v Americe. 

28. listopadu. Stálé italské útoky s čerstvými silami 
u Oslavije a na západním svahu Monte Piana. — Rakouské vojsko 
odrazilo Černohorce přes sedlo Metalku. — Bulhaři obsadili Góle 
Brdo jihozápadně od Prištiny. — Německé úspěchy v podkopo- 
vých bojích u Neuvillu. — Ruský výpad u Baranovičů odražen. 
Vyslanci čtyřdohody odevzdali řecké vládě novou Tiotu a žádali 
rychlou odpověď. — Nové tři anglické divise přibyly do Soluně. 

— Lord Kitchener odejel na italskou frontu. 

29. listopadu. Četné italské útoky pro.ti gorickému před- 
mostí odraženy. — Dosud bylo odňato Srbům 502 děl, mezi nimi 
mnoho těžkých. Čilá dělostřelba na celé západní frontě. — Černo- 
horský král odcestoval do Skadru, aby tam přijal srbského krále. 

— Něm. císař navštívil ve Vídni císaře rakouského. — Rumunská 
část Dunaje mezi Turtukajou a Galacem uzavřena minami. — 
Lord Kitchener v Paříži přijat presidentem Poincareem. 

30. lišto p a d u. Nové hromadné útoky italské n,a celé soč- 
ské frontě se shroutily. — Bulhaři dobyli Prizrenu, zajali přes 
3000 Srbů a ukořistili 8 děl. — Srbská armáda před Bitoljí Bulhary 
poražena. — Anglický torpédoborec „Fervenť* nárazem na minu 
se potopil. — V Mnichově učiněna opatření proti leteckým útokům. 

— Ruské loďstvo opět křižuje před bulharským pobřežím. — Srbský 
ministerský předseda Pašič odejel do Itálie. 

1. prosince. Italská ofensiva na sočské frontě ochabuje. — 
Rusové zřizují v Réni továrnu na střelivo a vyzbrojil jí dunajské 
monitory. — Anglická vláda zabavila 100 dopravních parníků za 
účelem dopravy vojska do Egypta. — Bulharská armáda překro- 
čila albánskou hranici. — Anglická vláda rozkázala obsadit další 
řecké ostrovy jako oporu pro loďstvo spojenců. — Anglické a fran- 
couzské vojsko na Balkáně zařizuje se pro obranu. 

2. prosince. Tři italské útoky před Mrzlým Vrhem. Italské 


234 


1915 


dělostřelectvo bombarduje v tolmínské kotlině obce za rakouskou 
frontou. — Rakousko vojsko vtrhlo do Plevlje. — Jihozápadně od 
Mitrovice zajaly dvě rakouské setniny 4000 Srbů. — Bulhaři pro- 
následují Srby k Ďakové. — Nedostatečná odpověď Řecka na po- 
slední notu čtyřdohody. — Generál Sčerbatov jmenován vrchním 
velitelem ruského vojska proti Bulharsku. — Černohorská státní 
pokladna dopravena do Itálie. — Rusko svolává druhou výzvu do- 
mobrany. — Venizelos kandiduje v pěti okresích, mezi nimi v So- 
luni. — Čtyřdohodové loďstvo opustilo Dedeagač. — Výroba stře- 
liva v Kanadě byla reorganisována. 

3. prosince. Značné škody způsobeny opětným bombardo- 
váním Gorice. — U Nového Pazaru zajato 3500 Srbů. — Dvía ang- 
lické monitory střílely na okolí Westende. — Srbské vojsko opu- 
stilo Bitolji a ustupuje k Resně — Bitolje obsazena Bulhary. — 
Ústřední velmoci obsadily dosud 470.000 čtver. kilometrů nepřá- 
telského území s 33 mil. obyvatelů. — Srbský hlavní stan přelo- 
žen do Valony. — Nové italské vojsko přistálo ve Valoně. — V Čer- 
ném moři spojilo se bulharské a turecké loďstvo. — Bulhaři za- 
jali u Bitolje 6000 Srbů. — V Santi Quaranta a v Dráči byly vysa- 
zeny na pevninu oddíly vojska čtyřdohody. 

Persekuce. Výnosem ze 24. listopadu rozpustilo ministerstvo vnitra 
„Čes. obec sokolskou 1 * a „Svaz slovan. sokolstva** pro styky s Ji- 
hoslovany. 

Kulturní. Zakázány Macharovy spisy: „Prosa z r. 1906“, „Rím“, „Prosa 
z let 1904 — 1905“. — Na čes. technice zapsáno jest letos asi 700 po- 
sluchačů, před válkou jich bylo na 2800, asi 2100 jest jich na vojně. 

Hospodářské. Jeví se všude nedostatek mléka, piva, též kůží, podešvů, 
gumových plášťů k automobilům. Tabák a cigarety nejsou v tra- 
fikách k dostání. 

Vojenské. Nařízeno rukování odvedenců 19-, 41-, 42-, 431etých na 
6. prosince. 

4. prosince. Útočná činnost Italů na sočské frontě trvá. — 
Rakouské vojsko dobylo výšin jižně od Plevje. — U Nového Pazaru 
a Mitrovice bylo zajato 2000 Srbů. — Prapor srbského vojska při- 
byl z Gevgheli do Soluně. Opustivše domov, deptaný přesilou ne- 
přátel, spálivše vozy a zničivše děla, hladoví a chatrně oblečení 


235 


Prosinec 


táhli vojáci i uprchlíci, starci, ženy >a děti v nekonečných řadách 
pustými, zasněženými horami cizí, často i zákeřné Albánie. Kle- 
sali cestou po stech, umírali bez pomoci. A s nimi putoval tak 
i jejich chorý král, jejich následník, slavní vojevůdci i četní čeští 
dobrovolníci, snášejíce hrozné útrapy. — Čtyřdohoda chce zabez- 
pečiti zásobování srbského vojska v Albánii. — Ruský car vrátil 
se z fronty do Carského Sela. — Rusko opustilo od dalších pokusů 
odvrátit Rumunsko od zachování neutrality. — Spojený dělnický 
výbor v Anglii vyzývá dělníky, aby vstoupili do armády. — Ital- 
ské vojsko soustřeďuje se v jaderských přístavech. 

5. prosince. Na sočské frontě obmezili se Italové na střel- 
bu z děl. — Ojedinělé útoky italské u Oslavije. — V Plevlji uko- 
řistěno mnoho válečného materiálu. — Bulhaři porazili jihozá- 
padně od Prizrenu ustupující srbské vojsko a odňali mu ItX) děl. 
— Německé a bulharské vojsko vtrhlo do Bitolje. — Společná po- 
rada anglických a francouzských ministrů v Calais. — Italský ge- 
nerál Porro přidělen byl válečné radě Čtyřdohody. — Italská sně- 
movna vyslovila vládě důvěru. — Generál Foch jmenován inspek- 
torem francouzských armád na západě. 

G. prosince. Prudká střelba Italů na Gorici. — Italské úto- 

• 

ky na planině doberdobské. — Západně od Nového Pazaru vniklo 
rakouské vojsko na Černou Horu. — Rakouské vojsko blíží se 
k Péči. — Rakouská flotila potopila ve Sv. Ivanu Medovském pět 
dopravních parníků a mnoho plachetních lodí čtyřdohody, jež vy- 
loďovaly válečné zásoby. — Německé oddíly dosáhly řeckých hra- 
nic. — Velkoknížeti Nikolaji Nikolajeviči svěřeno vrchní velení na 
všech asijských bojištích. — Italské válečné lodi připluly do Va- 
lou y. 

7. prosince. Černohorské opevnění u Suhodolu dobyto. — 
Rakouské vojsko vtrhlo po prudkých bojích do Peče. — Bulhaři 
obsadili Ďakovou. — U Auberive v Champagni dobyli Němci fran- 
couzského zákopu. — Itálie zadržuje řecké lodi v italských pří- 
stavech. — Anglický parník „Japanese Prince* 1 unikl obratným 
manévrováním německé ponorce. — Třicet anglo-fnancouzských 
letadel bombardovalo Usunkepri. — Anglická vláda vyslala k srb- 


236 


1915 


skému králi zvláštní poselstvo. — Za předsednictví Joffrova ko- 
nala se první válečná porada čtyřdohody. 

8. prosince. Čilé dělostřelecké boje na sočské frontě. — 
Italské torpedovky střílely na Sistianu. — Úspěch Němců proti 
Francouzům u Souainu. — Dvě rakouská letadla vrhala pumy na 
Cetyni. — Generál Castelnau jmenován pomocníkem Joffreovým. 

— Němci převzali správu města Bitolje. — Černohorská dvorní 
správa přeložena do Skadru. 

9. prosince. Italské útoky v Goricku. — Italské dělostře- 
lectvo bombarduje rakouská opevnění u Lardaru a Rivy. — Ra- 
kouský úspěšný postup proti Černohorcům u Beran a Plevlje. — 
Bulharské vojsko obsadilo Dibru, Strugu a Ochridu. — Rusko ku- 
puje cizí nákladní lodi v rumunských přístavech. — Dalších 22.000 
mužů. čtyřdohodového vojska vysazeno v Soluni. — Černá Ilona, 
byla rakouským a bulharským vojskem úplně obklíčena. — Fran- 
cie chystá novou armádu v západní Africe. 

10. prosince. Italská pěchota napadla rakouské posice na 
Monte Vies a byla odražena. — Generál Pau jede do Petrohradu. 

— Anglické a francouzské vojsko v Makedonii ustupuje k řeckým 
hranicím. — Válečná rada čtyřdohody usnesla se neupustit od so- 
luňské výpravy. — l Kragujevce padl srbský major Tankosiě, jenž 
byl obviněn ze spoluviny na sarajevském atentátu. — Anglicko- 
francouzské vojenské poselstvo přibylo do Petrohradu. — Presi- 
dent Poincaré přijal Greye a Kitchenera ve slyšení. — Velké vzru- 
šení v Americe proti Německu pro zprávy o útocích na americ- 
kou neutralitu. — Srbská armáda táhne podél Ochridského je- 
zera do Albánie. — Bulhaři zahájili u Doiranu útok na severní 
křídlo Francouzů. 

Kulturní. V Německu zakázáno spisovateli Hardenovi vydávání týden- 
níku „Zukunfť*. 

Persekuce. C. k. zemský jako trestní soud v Praze nařídil 
k má vrh u c. k. stát. návladnictví v Praze ze dne 24. listo- 
padu 1915 s. č. Nst. 3998 15 — 4, v trestní věci vedené u c. 
k. zeměbraneckého soudu ve Vídni proti dru Karlu Iv ra- 
m á ř o v i, říšskému poslanci a majiteli továrny, pro zlo- 
čin velezrady podle §§ 58 a) a 59 b) tr. z. a zločin proti 


237 


Prosince 


válečné moci státu podle § 327 v. tr. z. ve smyslu § 2 cí- 
sařského nařízení ze dne 9. června 1915 ř. z. č. 156, k za- 
bezpečení nároku státu na náhradu škody zabavení mo- 
vitého a nemovitého jmění obviněnému dru Karlu Kra- 
mářovi v Rakousku náležejícího. C. k. zemský jako trest- 
ní soud v Praze, odděl IV. dne 29. listopadu 1915. — Rov- 
něž nařídil k zabezpečení nároku státu na náhradu ško- 
dy zabavení movitého a nemovitého jmění obviněnému 
dru Aloisii Rašínovi v Rakousku náležejícího. Dále proti 
Vincenci Červinkovi, tajemníku časopisu „Národní Li- 
sty“ v Praze pro zločin vyzvědačství podle § 321 v. tr. z. 
ve smyslu § 2 cis. nař. ze dne 9. června 1915 ř. z. č. 156 
k zabezpečení nároku státu na náhradu škody zabavení 
movitého a nemovitého jmění, náležejícího v Rakousku 
obviněnému Vincenci Červinkovi. — Obžalovaní tito „ve- 
lezrádci“ stojí právě před voj. soudem ve Vídni (bližší 
viz 3. června 1916). 

11. prosince. Prudké dělostřelecké boje v Tyrolích. — Sla- 
bé italské útoky v Dolomitech a v Goricku odraženy. — Fran- 
couzský útok u Souainu. — Francouzi a Angličané vyklidili Děv- 
děli. — V Srbsku bylo vysvobozeno 25.000 rakouských vojínů ze 
zajetí. — Němečtí velvyslanečtí přidělenci byli z Washingtonu vy- 
povězeni. — Pomocí Čecha Vosky zjistilo se, že němečtí zástupci 
a po nich i rakouští provádějí pikle proti Americe, organisují sa- 
botáž v amerických továrnách na náboje. Tím vzbuzena nálada 
proti Německu a pro válku s ním. 

12. prosince. Čtok italské brigády u San Martina odražen. 
— Rakouské vojsko dobylo Kority a Roža.je. zajalo 0000 Srbů a 
Černohorců a ukořistilo 40 srbských děl. — Anglický útok v Neuve- 
Capelle. — Rusové ustoupili pro nesnesitelné mrazy od Strypy 
k Seretu. — Anglický a francouzský vyslanec v Athénách podali 
řecké vládě ultimatum. — Řecký parník potopen byl německou 
ponorkou. 

13. prosince. Silná italská dělostřelba na rakouské po- 
sice v Tyrolích. Italský útok u Oslavije. — Bulharská armáda 
obsadila Dojran a Děvděli. — Belgická vláda podepsala smlouvu 


233 


1915 


vylučující separátní mír. — Srbský král Petr přibyl do Lješe. — 
Rusové opevňují Ismail a dopravují tam velký .počet děl. — Tu- 
recko doplňuje armádu na 2 miliony mužů, načež zahájí ofensivu. 

li. prosince. Italské útoky v Judikarii v západním Tyrol- 
sku odraženy. — Italové znova bombardovali Gorici. — Rakouské 
vojsko dobylo černohorských posic na Vrané Goře. — Řecká vláda 
rozhodla se odvolati řecké pohraniční vojsko. — Dvě rakouská 
letadla vrhala pumy na Skadar. — Obrovský příval srbských 
uprchlíků do Soluně. — Snahy o těsnější spojení mezi Anglií a 
Ruskem. — Vyslanci čtyřdohody oznámili Skuludisovi, že hospo- 
dářská opatření proti Řecku byla zrušena. 

15. prosince. Rakouské vojsko dospělo do Grabu. — 
Vojska spojenců vstoupila po obsazení Děvděl.i na řecké území. — 
Velitelé čtyřdohodových vojsk převzali funkce řeckých úřadů 
v Soluni. — Čtyřdohoda protestovala u řecké vlády proti vtržení 
Bulharů na řecké území. • — Srbský generální štáb provádí novou 
organisaci srbské armády. — Bulharská vláda usnesla se splniti 
žádost Řecka, aby Bulharsko neporušilo řecké .neutrality. 

16. prosince. Ruský útok v území korminského potoku 
u Drysvjatského jezera a u ústí Be roziny. — Sir Douglas Ilaig 
jmenován nástupcem maršála Frencha. — Čtyřdohoda usnesla se 
rozmnožiti soluňskou armádu na 400.000 mužů. — Anglie dopra- 
vuje do Soluně stále nová vojska a dělostřelectvo. — Bulhaři při- 
blížili se na 24 kilometrů ke Dráči. — Podle zprávy vojvody Put- 
nika čítá srbská armáda 200.000 mužů. — Lord Kitchener jme- 
nován byl velitelem vojsk čtyřdohody na Balkáně. 

17. prosince. Italské útoky proti Monte San Michele a Col 
di Lana odraženy. — Černohorci byli zahnáni z Celebice. > — Ra- 
kouské vojsko zmocnilo se Bjelopolje. — Ruské útoky mezi Naroš- 
ským a Mladzisolským jezerem. — Anglie chystá úplné uzavření 
Suezského průplavu. — Odvolání ruského vojska z Besarabie. — 
Německá armáda 200.000 mužů dospěla ke Strumici. 

18. prosince. V Tyrolsku bylo odraženo několik italských 
útoků na Collo. — Italové opět bombardovali Gorici. — Francouzští 
letci podnikli útok na Mety. — Čtyřdohoda žádá na Řecku pře- 
nechání Ivavaly. — Německý křižník „Břemen" a torpédovka po- 


239 


Prosinec 


topeny ponorným člunem. — Řecko protestovalo proti opevňování 
Soluně vojskem čtyřdohody. — Vojsko středních velmocí a Bul- 
harska dosud nepřekročilo řeckých hranic. ■ — Anglie poskytla 
Itálii půjčku 3 miliard. 

19. prosince. Dva italské útoky na Monte San Michele 
odraženy. — Francouzští letci opětně bombardovali Mety. — Čtyř- 
dohoda soustředila v athénském přístavu třicet válečných lodí, 
aby zdůraznila své požadavky. 

20. prosince. Rakouské vojsko dobylo černohorských posic 
na ohbí Tary a Gedusy. — Anglické monitory střílely na Westende. 
V Soluni bylo dosud vyloděno 200.000 mužů vojska čtyřdohody. 

— Všechno anglické vojsko ze suvalského zálivu a Anaforty bylo 
kvapně do-praveno na jiné bojiště. — Generál Castelnau odejel do 
Soluně, aby stanovil obhajovací plán. — Ruské loďstvo bombardo- 
valo Varnu. 

21. prosince. Na Monte San Michele byly porubány dvě 
italské setniny. — Severně od Beran byla dobyta černohorská opev- 
něná posice. — Bulharsko povolalo do zbraně dalších 150.000 mužů. 

— Druhá americká nota v záležitosti potopení „Ancony" došla 
do Vídně. — Prudký útok Rusů u Toporovce. — Konsulové střed- 
ních mocností odjeli ze Soluně, r — Anglické vojsko od Dardanel 
dopravuje se do Soluně. 

22. prosince. Italský útok u Dolje v tolmínskéin předmostí. 

— Francouzi zmocnili se útokem německých posic na Ilartmanns- 
weilerkopfu. — Francouzský útok u Metzeralu. — V Kavale bylo 
vyloděno anglické vojsko. — Rakouský letec vrhal pumy na 
Skadar. — U suezského průplavu je soustředěno 200.000 mužů 
anglického vojska. — Srbský král Petr se srbskou vládou přijel 
do Caserty. — Za devět týdnů naj hnací činnosti lorda Derbyho 
vstoupilo do vojska dva a půl milionů mužů. — Lord Kitchener 
jede do Egypta. — Sazonov podal Rumunsku nové nabídky. — Vy- 
jednávání o společném bulharsko-něrneckéin postupu proti čtyř- 
doliodě na řeckém území bylo zahájeno. 

23. prosince. Prudké dělostřelecké boje v Iudikariích. — 
U Podgoře na přímořské frontě odražen byl italský útok. — Němec- 
ké vojsko dobylo zpět vrcholu Hartmannsweilerkopfu. — Šebeko 


240 >ov\ SiH 


Innki 


utHoixř 


S* VAfn.* I 


RriiHiftiH 
* řiQMCVl v, 


/mnut 


ttn*< 

Utru* 


\ 1 %g nv ^±nrm 

f K 'Hit. 


• " i CS. n ^ 

V"*" , 


Ranst^i u 


ffrs/t ť<*#s 


t><* Antonu 


a 


F!AnŮin/in 


tni n > 


CíeuJi^ 
,\ +Aiarf.JS! n -*\ 

tí‘ttvJtn> t 

im-inovrlí IfcayujQ^ 


.Y,V/»?0/ři 


'’- n ‘'-'*Tjdi,j 

kulu 


!i x r tilofoi 


ZtjT'tr 


ywuifb 


[Mitra tffjro 


■m r%t^r¥¥ď J 

Sj IMvymdňky^^Dtiint V' v&» 
f o^**ej»r 


Dniylir^ 


myiru 


tnuoi 


ptn-korm 


■ Sxrn *X 


(Joitjvr 


"Lu V, 

* 


^•iAoir \ 
) 
'Wmn 


'kAont* 


'^oiÍKy. 

*C tfctit > 


( W»f 


b( ř/ n y«» 
ai/1TOW**f 


f i i _ • H * r~ d H'->h n c c. 

~. V M S, . ^ -- 

X.Mul"v /"•• nt ' n,, ‘ • 

— 5 .áS*^ 


**!/!*>» 


l»r.\(Í4jřu 


«"•#»/<< ' \rl nr .-"' ' 4nJn *, 

*i»<nifwyj . aAO' 

í>Av« — . <P. VÍ 


A.l\uf^i f < 

\ U** ( ■ 

v 


7\ * v/v 

^ frot(i/n Itixfn &f/oy^hy, 

- / V 'v < H 

\ O í * oe ?*á: \ % 

; nu- , 


,0 

» wr» ^ 

«/ 4rT* n 


S"fcolQi 
R<>yntu/L 


N 


j 

ItUr 

•J \ltfco 


A .Holi 


> Sttfii /. 

C*. <1W V A>(. Af-I 

\tIfvnTn Uwřfctu' 


\r 4 


#^r /*^a,. i 

V A "r -i. / \ 

i. >/.aoío 1 ^ 


ij. Vrv* , " , ‘’ 

r ii 

\ j 

hyU 


v. : Qr 

at-t - -Vjj/ ' w»- 
Sřf 1 * W 


/.a. ř, ' vrn 

HH lunH 

'A^f. Vil A* f y /» 


\ A^r ^^/yi^/zijra 

<ru ‘V‘ V, J 

^ ' Ar»'f 'ht> /»■ ri 

X 


\Wé 


Jižní bojiště srbské, černohorské a rumunské. 


191b 


přinesl rumunskému králi vlastnoruční list ruského cara. — Sir 
Douglas Ilaig ujal se vrchního velení nad anglickým vojskem na 
západní frontě. Českoslovenští legionáři v zákopech. 

Mír? Americký milionář Ford podnikl do Evropy výpravu pro mír, 
ale vrátil se za krátko s nepořízenou do Ameriky. — Švýcarský list 
oznamuje následující mírové podmínky .Německa: Belgie má zň- 
stati samostatnou a platiti dočasnou válečnou kontribuci ve výši 
svého vojenského rozpočtu; do zaplacení zůstala by policejní moc 
v zemi v rukou Němců. Francie dostane nazpět svá území Němci 
obsazená a přenechá 18 miliard svých požadavků za Ruskem Ně- 


16 


241 


Prosinec 


mecku. Ruské Polsko stalo by se samostatným s německým 
králem. Itálie by vrátila turecké ostrovy a zůstala při starém. 
Bulharsko podrží Makedonsko, přístup od Nise k Smederevu a tím 
spojení s Uhry. Staré Srbsko zůstalo by buď samostatné nebo 
sloučeno s Černou Horou. Albánsko bylo by samostatné. Anglie 
musila by vrátit německé kolonie. O jiných nárocích se zatím 
nemluví. — V Německu prohlašují návrhy za smyšlenku. 

Přeď vánocemi zakázáno pekařům -pečení vánoček; také ho- 
spodyním nesmí pekař přinesené vánočky péci. — Nedostatek a 
shon po mléce. 

Prof. Masaryk odebral se o vánocích z Londýna do Paříže, 
kde onemocněl chřipkou a léčil se v obydlí Denisově. 

Dr. Mir. R. Štefánik zajel z rozvrácené srbské fronty do 
ftíma, setkal se tu s některými politiky a aristokraty, 
dávaje podnět budoucím Čsl. legiím. Poněvadž otázka 
dosud nebyla zralá, odebral se po několika dnech do 

I * v / v 

*anze. 

Vojenské. Rusko zahájilo 21. prosince novou velkou ofensivu. 

V Rakousku nařízeno na den 17. ledna rukování 44-, ióletých, na 
den 21. ledna 48-, 49- a 501etých odvedenců. — Zabavování zvonů 
k účelům válečným; v Čes. Budějovicích jich vzato pět. 

Politické. Spojené Státy severoamerické vypovídají německé a ra- 
kouské zástupce, protože osnovali spiknutí německých dělníků 
proti americké výrobě válečných potřeb a prováděli sabotáž. 
Amerika podává Rakousku notu proti torpedování parníku „An- 
cona“; rakouská vláda odpovídá zamítavé. 

24. prosince. Ruské útoky na besarabské frontě. — Italové 
prudce bombardovali opevněný prostor lardarský a tolmínské 
předmostí. — U Souainu odražen francouzský útok ručními gra- 
náty. — Srbský pluk uprchl u Argyrokastra na řeckou půdu. 

25. prosince. Italský útok na severních svazích Altissirna. 
— Srbský král Petr ve Valoně. U Klbassanu trvá boj mezi Bulhary 
a Srby. — V Dráči konala se porada mezi srbským generálním 
štábem a italským velitelstvem. — Pět tisíc rakouských vojínů, 
Srby zajatých, dopraveno bylo na ostrov Asinaru u Sardinie; mezi 
nimi mnoho Čechů. 


242 


191't 


Legie čsl. U vsi Burkanova na Strypě přeběhl k Rusům 
učitel R u d. Mede k, potomní plukovník ruských legií, 
nesa důležité zprávy; sloužil jako tlumočník ve výzvěd- 
ném štábu gen. Sčerbaševa, později po různých obtížích 
dostal se přes Čeljabinsk do Ufy a konečně podle svého 
přání do Kyjeva k České družině, povýšen na praporčíka 
a jako vůdce rozvědky působil rakouskému vedení 
mnoho škod. 

26. prosince. V bažinaté krajině Polesí odraženy silné 
ruské oddíly. — Italské výpady proti planině doberd obské. 
Srbská pěchota spěje rychlými pochody k Valoně, aby se spojila 
s italským vojskem. — Ruský car odjel na frontu. — Ruské vojsko 
bojuje u Teheranu s Peršany. — Sazonov prohlásil, že pověsti 
o vyjednávání mírovém jsou bezdůvodné. 

27. prosince. Velké ztráty italské v boji jižně od Rovereta. 

— Dva anglické dopravní parníky potopily se před Boulogne. 
Poslední válečná rada čtyřdohodv se usnesla, aby poloostrov 
Gallipolský byl vyklizen. 

28. prosince. Ruské útoky na besarabské frontě. — Dělo- 
střelecké hoje na tyrolské frontě. — Anglický monitor střílel na 
Westende. — Francouzské vojsko podniklo výpad na Hirzsteinu. 

— Německé dělostřelectvo bombarduje nádraží soissonské. — Bel- 
gické Národní bance uložena Německem pokuta 3 milionů franků. 

— Čtyřdohoda vysílá další lodi do řeckých vod a chystá blokádu 
řeckého pobřeží. — Anglické vojsko přepadlo arabskou hlavní moc 
u Mersy v Egyptě a rozehnalo ji. 

29. prosince. Ruské útoky na hranicích besarabských. — 
U Burkanova vzaty byly zpět rakouské zajišfovací oddíly; důsle- 
dek Medkova zběhnutí. — Italský útok na Monte Carbonille. Noční 
italské útoky v území Co) di Lana. — Francouzský výpad na Ilirz- 
steinu. — Na Ilartmannsweilerkopfu vnikli Francouzi do němec- 
kých zákopu. — Ruský výpad na pobřeží u Raggasemu. — Asquith 
prohlásil v ministerské radě, že služební povinnost je nevyhnu- 
telná. — Maršál Mackensen přijel do Sofie. — Most mezi Běle- 
hradem a Zemuní obnoven. — Bulharské vojsko porazilo Srby a 
obsadilo Elbassan. — Rusové obsadili v Persii Kashan a postupují 


243 


l*rosincc 


proti Ispahanu. — Burské pluky, určené proti německé východní 
Africe, dopraveny k Suezu. — Čtyřdohoda dopravila do Soluně 
dosud 1200 děl. 

30. prosince. Prudké boje ve východní Haliči. Ruské útoky 
na Kormínském potoku a na Styru. — Italské pokusy o útok u Cor- 
hole a proti Monte Carbonille. — Dva rakouští torpédoborci po- 
topeni minami. — Vojvoda Putnik vzdal se pro nemoc řízení ope- 
rací. — Ruské loďstvo bombardovalo Varnu a Bracu. — Postup 
rakouských a bulharských vojsk k Adrii vzbuzuje v Itálii nepokoj. 

31. prosince. Rusové opětují své útoky na Strvpě za ohrom- 
ných ztrát. — Dva italské útoky u Torbole. — Na korutanské frontě 
pálí italská těžká děla na obec Wolfsbach. — Angličtí letci pod- 
nikli útok na Ostende. — Srbský státní poklad byl dopraven do 
Francie. — Angličané opevnili tři zátoky u Chalkidického polo- 
ostrova. 

Hospodářské. Denní dávka mouky pro osobu bude snížena. — Válečné 
výdaje Rakouska až do konce roku 1914 dosahují částky 
K 5.044,000.000. — a zatěžují stát (prozatím) ročním úrokovým po- 
žadavkem K 180,000.000. — . Rakouský státní dluh činil koncem 
roku 1914 tudíž celkem K 17.900,805.370. — . — Papírníci znovu zdra- 
žují papír o 70%. — Nedostatek uhlí. 

České věci. Stařičký Ital Lnzzati uveřejnil v „Corriere de 
la Sera 44 plamenný projev pro osvobození malých ná- 
rodů a pro samostatnost československého národa. 

Čsl. legie v Rusku musí přemáhati nedůvěru, šířenou ger- 
manofilským důstojnictvem. Dnešním dnem tento stav 
zlepšen. Byl vydán příkaz, jímž jmenován I. Českoslo- 
venský pluk sv. Václava, jehož velení se ujal plukovník 
Trojanov. 

Persekuce. Polní vikář Bjelik podal ministerstvu války 
stížnost na nevlastenectví (černožluté) českého národa, 
na Volnou myšlenku; kněžstvo nemá žádného vlivu, 
mládež nezná patriotického a dynastického smýšlení, lid 
také ne — hrůza hrůzoucí! Navrhl, aby Činnost učitelů 
ve službě i mimo školu byla kontrolována. Hned nato 
„Volná myšlenka 14 rozpuštěna, tiskárna „Pokroku 44 za- 


244 


1915 


vřena, týdeník „Novina 14 zastaven a redaktoři „Času“ 
i „Noviny 44 vyšetřováni, zda nedostávají odněkud pod- 
pory na živobytí. 

Nový rok 1916 nastupujeme opět ve znamení války a vraždění. 

1. ledna. Útoky, jež Rusové podnikli po prudké dělostřelbě 
na Strypě, byly odraženy. — Italské těžké dělostřelectvo bombar- 
dovalo osady Malberet a Vlčí Ves. — Čtyřdohoda vyloďuje vojsko 
na poloostrově Chalkidike. — Čilé boje letadel u Soluně. — Čtyř- 
dohoda zřídila v Soluni novou policii. — Bulharské sobrání schvá- 
lilo půlmiliardový úvěr na válku. — Generál Castelnau vrátil se 
do Paříže. — Řecko protestovalo proti obsazení ostrova Castello- 
rizzu francouzským vojskem. 

2. ledna. Mocný ruský útok proti opevněním u Toporouce. 
Ruské útoky na Strypě a v kormínském území. — TJ Drysvjat- 
ského jezera pronikl ruský oddíl chvilkově do německých posic. 

— Německé úspěchy v podkopových bojích u Hulluchu. — Ra- 
kouské ponorné čluny znemožnily zásobování Černé Hory. — Čtyř- 
dohoda se usnesla město Ypres srovnati se zemí. 

3. 1 e d n a. Rozhořčené boje na besarabské frontě. — Ruské 
výpady na Seretu a Styru. — U Mojkovce zahnalo rakouské voj- 
sko černohorský oddíl, jenž přestoupil Taru. — Němci vyhodili 
u La Bassée podkop. — konsulové rakouský, německý a turecký 
byli gen. Sarailem v Soluni zatčeni a dopraveni na ostrov Mudros. 

— Od Pinska k Chotinu stojí nová ruská armáda 2 milionů mužů. 

— V Elbassanu zařídili si Srbové operační základnu. — Essad paša 
vyhlásil válku Rakousku a Bulharsku. 

4. ledna. Nezdar ruský v nových pokusech o průlom u To- 
porouce. — Dělostřelecké boje v jižních Tyrol ích. — Rakouští letci 
vrhali pumy na italské skladiště v Ale. — Král Petr ubytoval se 
na srbském konsulátě v Soluni. — Bojovný proslov ruského cara 
k rytířům řádu sv. Jiří. — Německá vláda vyzvala Řecko, aby 
řecké území bylo zbaveno anglicko-francouzských vojsk. — Vrchní 
velitel anglický v Soluni stanovil odměnu 50.000 franků na vy- 
pátrání základny německých ponorek. — Na zprávu o potopení 
„Persie“ přerušil president Wilson svou svatební cestu a vrátil se 
do Washingtonu. — Anglický oddíl obsadil Jaunde v Kamerunu. 


245 


Leden 


— V Soluni byly vyloděny nové tři indické pluky jízdy, v zálivu 
Orfanském bylo vysazeno 50.000 mužů vojska od Dardanel. — 
Čtyřdohoda nehodlá zodpověděli protest Řecka proti zatčení cizích 
konsulů. — Anglické vojsko obsadilo celý poloostrov Chalkidiku. 

— U soluňských pevností srazila se německá jízda s předními 
anglickými hlídkami. 

5. ledna. Ruské ztráty v útocích u Toporouce a Raravěe. — 
Řecký následník trůnu připíjel budoucímu vítězství ústředních 
mocností. — Italské vojsko postupuje z Valony do Kpiru. — Zprávy 
o vyklizení Černovců rakouským vojskem. — Mezi italskými a 
bulharskými předními strážemi v Albánii došlo k potyčkám. — 
Generál Sarrail se snaží, aby vehnal Řecko do války. — Ruské lodi 
bombardovaly královský palác v Kuxinografu u Varny. 

6. led n a. U Beran a Rozaje příznivě pokračuje rakouský 
útok proti Černohorcům. — Německý výzvědný oddíl ustoupil 
u Jakobštatu před ruským útokem. — V Albánii bylo vysazeno 
70.000 mužů italského vojska. — Angličané obsadili ostrov Myti- 
lene. — Kanada hodlá postaviti do boje ještě 21 divisí. — Postup 
ruského vojska v Persii. — Francie poskytla Řecku zálohu 10 mi- 
lionů franků. — Itálie požádala Anglii a Francii o pomoc při vy- 
držování uprchlého srbského obyvatelstva. — Angličané zajali 
u Gibraltaru řeckou loď. — V Anglii vyrábí 2242 továren střelivo 
pod dozorem ministerstva. 

7. led n a. Nové ruské útoky u Ručače. Ruský oddíl obsadil 
hřbitov u Čartorijska. — Rakouské vojsko porazilo a zahnalo 
Černohorce u Mojkovce a Gedusy. — Konsulové v Soluni zatčení 
byli propuštěni na svobodu. 

Kulturní. Zakázán prodej balkánských map. 

Hospodářské. Ceny mouky úředně zvýšeny, bílá za K 1.20 l kg. 

8. ledna. Ve východní Haliči a v Bukovině vzplanula nová 
bitva. — Garibaldiové zřizují dobrovolnické čety pro Balkán. — 
Essad paša odjel do Soluně, aby rokoval s generálním štábem 
čtyřdohody. — Další ročníky italských záložníků povolány do 1 
zbraně. — Churchill jmenován byl velitelem praporu skotských 
střelců. 


240 


1916 


9. ledna. Francouzi zatkli na Mytilene rakouského a ně- 
meckého konsula. — Čtyřdohoda objednává v Americe válečný 
materiál na rok 1917. — Anglická posádka v Kut-ul-Amaře obklí- 
čena je Turky. 

Dobytí Lovčenu stalo se v neděli 9. ledna 191(1 rakouským 
vojskem a loděmi „Franz Josef 11 , „Hussár“ a „Aspern“. Po třídenní 
střelbě, již oslabení, vyhladovělí hrdinové černohorští nemohli 
odolati, byl hrdý, nedobytný Lovčen vydán a tím padla celá Černá 
Hora. Posledních 5000 černohorských bojovníků bojuje dále. Král 
Nikola uchýlil se do Itálie. Smutný nový rok pro Slovanstvo! 

10. ledna. Huský útok u Toporouce. — Dělostřelecké boje 
v Goricku a v území C.ol di Lana. — Rakouské vojsko zahnalo 
Černohorce a dosáhlo Bioce. — Na ostrov Asinaru přibylo 
16.000 rakouských zajatců ze Srbska. — Útok Angličanů 
na Turky u Šejk Saida v Mezopotamii byl odražen. — Y r Černém 
moři silně znepokojuje Busy 15 německých ponorek. — Husové 
vyplňují mezery ve svých řadách novými čerkeskými pluky. 

11. ledna. Husové podnikají nové útoky u Toporouce a Ha- 
ranče. — Italští letci vrhali pumy v údolí Adiže. — Rakouské voj- 
sko dobylo Beran. — U Peče bylo vykopáno 13 srbských děl 
s množstvím střeliva. — Francouzské výpady u Massiges. — Prud- 
ký boj mezi ruským a tureckým obrnéncem v Černém moři. — 
V Dublinu bylo zatčeno 43 irských politiků pro velezradu. — Na 
jezeře Tanganjika dobyli Angličané německého ozbrojeného par- 
níku. — Řecká vláda žádá zrušení blokády. — Angličané soustře- 
dili u Suezského průplavu 250.000 mužů. 

12. ledna. Huské ztráty v nových útocích na besarabské 
hranici. — Čilá dělostřelba v úseku rivskérn a na části sočské fron- 
ty. — Zbytky srbského vojska byly zahnány z Dugainu. — Fran- 
couzské úřady nařídily vyzbrojení všech francouzských parníku 
v Středozemním moři. — Ruský útok u Normanu. - Francouzský 
útok u Le Mesnilu. — Francouzské vojsko obsadilo Korfu. 

13. 1 e d n a. Italské dělostřelectvo střílelo na obce Creto a 
Por. — Italští letci vrhali pumy na Hancone. — Černohorci byli 
odraženi jižně od Avtovce a z Budvy. — Němečtí letci bombardo- 
vali kostel v Depaunu, při čemž zabito 50 osob. — Huský car ode- 


247 


Leden 


bral se k vojsku. — Essad paša soustřeďuje proti Bulharům 50.000 
Albánců. 

14. ledna. Mocné ruské útoky u Toporouce a Raranče. — 
Rakouské vojsko zabralo Cetyni. — V řecké Makedonii započaly 
válečné operace. Černohorský král dlí ve Skadru. — Porady ital- 
ského krále s vyslanci čtyřdohody. — Černohorci vzdávají se od- 
poru pro nedostatečnou dopravu zásob. — Konsuláty ve Skadru 
byly přeloženy do Lješe. 

Kulturní. Týdeník „Novina 11 úředně zastaven; dále zakázány: „Pa- 
mátce velkého mučedníka", řada pohlednic Podhajské o zapeče- 
tění české škoiy ve Vídni, americké kalendáře české. Rozpuštěn 
čes. spolek „Květ" ve Varnsdorfu. 

Hospodářské. Frank má kurs 153 K. — Se svolením vlády zdražily 
pivovary pivo o 8 — 10 hal. na litru, prodává se litr obyčejného 
za 52 hal. 

Politická persekuce. Místodržitelství král. Českého vydává 
výnos, jímž stanoví se němčina za vnitřní úřední jazyk 
mezi státními úřady. Chtějí nás zotročit násilím! 

15. ledna. Ve východní Ilaliči a na besarabské hranici trvají 
prudké boje. — Ruský výpad na Kormínském potoce. — Italský 
letec vrhal pumy na Lublaň. — V Cetyni ukořistěno bylo mnoho 
válečného materiálu a 154 děl. — Veškeré dosud nepovolané roč- 
níky řecké armády obdržely povolávací rozkazy. — Srbský král 
navštívil řeckého krále v Athénách. — Černohorci vyklidili Nikšič 
a Podgorici. 

1G. ledna. Rakouský oddíl dobyl ruského předního posta- 
vení u Karpilovky. — Italové silně bombardují rakouské posice na 
sočské frontě. — Pronásledovací boje severně od Grahova. — Ang- 
lický monitor střílel na krajinu u Westende. — Rakousko prote- 
stovalo proti obsazení Korfu vojskem čtyřdohody. — Francouzská 
ponorka potopila loď neznámého původu. — Rakouský konsul na 
Korfu zatčen. — Generál Smith-Dorrien převzal vrchní velení nad 
výpravou proti německé východní Africe. 

17. ledna. Rakouské vojsko vyklidilo Kostelní hřbet u Osla- 
ví je. — Černá Hora požádala za mír a přijala požadavek složení 
zbraní. — Čtyřdohoda vylodila vojsko ve Faleronu, Pieru a v Ko- 


248 


1916 


rintu. — Přívrženci Venizelovi chystají v ftecku převrat. — Turci 
ustupují po prudkém boji východně od Kut-ul-Arnary. — Ústřední 
mocnosti soustředily proti Soluni 800.000 mužů. — Mezi Arrasem 
a Idem ustoupili Turci před ruskou přesilou do svých posic. 

18. ledna. Italské útoky proti tolmínskému předmostí a Mon- 
te San Michele. — Rakouská námořní letadla vrhala pumy na 
Anconu. — Angličané bombardovali znovu Lens. — U Duenhofu 
rozprášili Rusové německé hlídky. — Tři japonské křižníky vy- 
pluly k Suezskému průplavu. — Čtyřdohoda vyzvala v ultimatu 
řeckou vládu, aby diplomatům centrálních mocností doručila pasy. 

— Na Korfu bylo vyloděno 15.000 srbských vojínů. — Čtyřdohoda 
dopravila do Kavaly nové vojenské oddíly a čtyři pancéřové vlaky. 

— Srbské vojsko, které prchlo na řecké území, nastoupilo cestu 
do Egypta. 

19. ledna. Rusové podnikli u Toporouce a Bojaři nové úto- 
ky. — Podkopové boje na frontě od Liliu k Sommně. — Francouz- 
ští letci vrhali pumy na Mety. — Německý císař a bulharský král 
sešli se v Niši. — ■ Anglie, Francie a Itálie odvolaly své vyslance 
od černohorského dvora. — Anglie hodlá holandské přístavy pod- 
říditi blokádě. — Francouzský aeroplan vrhal pumy na Sofii. — 
Ruské listy ohlašují přeskupení ruských armád. — Nčrnecký císař 
udělil vyznamenání bulharským generálům. 

20. ledna. Nové ruské útoky na besarabské hranici. — Ang- 
lický útok u Freilinghienu. — Čtyřdohodové loďstvo bombardovalo 
Dedeagač. — Francouzský oddíl vojska byl vysazen na břeh 
u Xanthi. — Kapitulace Černé Hory vyvolala spor v královské 
rodině černohorské. — První jihoafrická pěší brigáda přibyla do 
Egypta. — Srbská vláda přibyla na Korfu . — Rusko vyjednává 
o novou velkou výpůjčku v Anglii. — Šestnáct anglických letadel 
bombardovalo německé skladiště u Lesarsu. 


Čsl. legie v Rusku dobývají si uznání ruského hlav. stanu: 
Zpráva štábu nejvyššílio velitele z 20. ledna 1916: Na 
jihu od Pripjatijavě Galusie naši vyzvědači, mezi nimiž 
byli Češi, vykonali zdařilé výzvědy, při nichž se zvláště 
vyznamenal praporčík Syrový. Ustaven byl kádr dru- 
hého čsl. pluku Jiřího z Poděbrad. 


249 


Leden 


21. ledna. Ruští letci vrhali pumy na krajinu u Břežan. — 
Italové bombardovali prudce Col. <li Lana a Son Pauses. — Ruské 
výpady mezi Finskem a Čartorijskem. — Válečná rada čtyřdohody 
v Londýně skončena. — Turecké vojsko zahájilo od Sinaje postup 
na Egypt. — Turecké těžké dělostřelectvo bylo dopraveno od Dar- 
danel na řecko-bulharské hranice. — Pověst o tom, že černohorská 
vláda odmítla všechny požadavky Rakouska a na Černé Hoře vy- 
pukl opět boj. — Italští racionalisté ostře vystupují proti královně 
Heleně. — Zámek Achilleion na Korfu sídlem srbské vlády. 

Politické. Němci zřídili svaz býv. poslanců na sněmu českém. 
Američtí Čechové na podnět Masarykův, Tvrzického a Be- 
neše sbírají dále peníze na protiválečnou propagandu. 

Vojenské. Zahájeny odvody starostů. — Povinnost k válečným úko- 
nům rozšířena na muže 50 — 551eté. 

Dne 21. ledna nastoupili musel také autor těchto zápisků 
službu vojenskou, narukovav do Benešova, odtud pak ke pluku 
102 do Bekesčáby v jižních Uhrách. Tam pokračuje potají ve sbí- 
rání materiálu ke „Kronice 11 . Při voj. přísaze přísahá tajně proti- 
klad rakouské formule: „nebudu bojovali — a nevezmu pušku do 
ruky", což také splnil, pasivní resistenci. 

Kulturní. Konfiskace: „České zpěvy 1 '. Sbírka písní národních, vlaste- 
neckých a lidových. Nákladem knihkupectví Maxe Hofmanna ve 
Velvarech, knihtiskárna Fr. Němce, Velvary, a sice: 1. „Hej Slo- 
vané! Slovanská národní hymna" (č. 1), II. „Onam, Onamo. Čer- 
nohorská národní hymna" (č. 20, II. vydání), III. „Bože pravdy! 
Srbská národní hymna" (č. 31), IV. „Bělohorská, vlastenecká píseň 
česká" (č. 51), V. „Hvězdičky, hvězdičky, česká lidová píseň" (č. 00). 
— C. k. krajský soud v Mladé Boleslavi zakázal rozšiřování časo- 
pisu „Sokol v Pojizeří" od roku 1912 — 14: 1. pro místa č. 1, roč. V., 
str. 14, od „tak, jak jen" až do „cizí krví" a od „Za takovýchto" až 
„svobodné země" článku: „Sokolský svaz srbský Dušan Silný"; 
2. č. 5, roč. V., str. 82. pro celý článek „Koho chleba jíš, toho píseň 
zpívej"; 3. č. 11, roč. V., str. 167, pro místo od „Nesmíme toho oče- 
kávati" až „dáli nemohla" článku „Sokolské krédo"; i. č. 4, roč. 
V., str. 77, od „Br. Nejedlý" až „osvětlilo slunce" článku 
„Z Kněžmosta"; 5. č. 6, roč. VI., str. 117, od „Těžce dolehlo" až 


250 


1916 


„obyvatelstvu konati“ článku „Padesátiletí jednoty Mladobole- 
slavské 11 ; č. 6, č. 8, roč. VII., str. 131, od „třebas se úředně 11 až „ně- 
meckých veteránů 1 ’ článku „Besídka 11 . 

22. ledna. Rakouská vojska postupují do. vnitra Černé Hory. 
— Ruské útoky na části besarabské fronty. — Italové střílejí na 
Rivu z těžkých děl. — Dělostřelscké boje u Smorgonu a před Dvin- 
skem. — Rusové obsadili Sultanabad v Persii. — Černohorská 
královna s princeznami jedou do Lyonu. — Generál Martinovič 
velí Černohorcům, kteří chtějí dále bojovati. — V Anglii byli po- 
voláni první branci, najatí dle systému lorda Derbyho. 

23. ledna. Anglický a francouzský vyslanec docílili se Sku- 
ludisem dohody o Korfu. — Nečernohonské obyvatelstvo opouští 
Skadar. 

24. ledna. Italské pokusy o útoky v úseku lafraunském a na 
svahu rombonskóni. — Francouzské vzducholoďstvo vrhalo pumy 
na Mety. — Francouzská letadla bombardovala Ritolji. — Němci 
ustoupili z Kamerunu ke španělské osadě Rio Muni. — Itálie vy- 
lodila v Albánii opět 10.000 mužů. — Černohorský král přijel do 
Říma. — Ve Francii stoupl počet invalidů na milion mužů. — Zprá- 
vy ruského tisku o trýznění ruských zajatců v Rakousku. — Ital- 
ská ministerská rada usnesla se na rozhodne vojenské akci v Albá- 
nii. — V Podgorici zabit byl albánský vůdce Iza Boljetinac. 

25. ledna. Italské dělostřelectvo bombardovalo obce Creto 
a Caldonazzo. — Prudké boje u Oslavije. — Surové německé dělo- 
střelectvo sbo-řilo kathedrálu v Nieuportu. — Němci dobyli před- 
ních francouzských zákopů u Neuville. — Anglická dolní sněmov- 
na schválila předlohu o branné povinnosti ve třetím čtení. — Essad 
paša a vyslanci čtyřdohody přijeli do Valony. — Anglické vojsko 
obsadilo Longido v německé východní Africe. — Italské vojsko 
se odváží z Albánie. — Princ Mirko zůstal se třemi ministry na 
Černé Moře, aby organisoval obranu. 

26. led n a. Útočné pokusy italské u Podgoře a Monte San 
Michele. — Francouzská letadla podnikla útok na Devděli a způ- 
sobila veliké škody. — Černohorský král byl donucen k odjezdu 
do ciziny palácovou revolucí. — Německé dělostřelectvo bombar- 
duje Arras. — Arabové obléhají Aden. — Anglické pomocné vojsko 


251 


Leden 


přiblížilo se na 8 kilometrů ke Kut-ul-Amaře. — Řecká vláda za- 
hájila vyšetřování proti Venizelovi. 

27. ledna. Anglické monitory střílely na krajinu u Westen- 
de. — V Portugalsku byla vyhlášena všeobecná mobilisace. — 
Řecko vyjednává o novou půjčku v Londýně. — Rakouské vojsko 
stojí před Medvou. — O město Erzerum rozpoutal se tuhý boj mezi 
Rusy a Turky. — Theotokis, jenž byl oporou řecké dynastie a od- 
půrcem Venizelovým ! byl dle pověsti otráven. 

28. 1 e d n a. Rakouské vojsko dobylo u Toporouce dopředu 
posunuté ruské posice. — Surové německé dělostřelectvo bombar- 
duje Remeš a památnou kathedrálu. 


Kulturní. Zakázány: časopis „Lid 11 , roč. IX., č. 11., pro článek „Švihová 
zrada a její význam pro český politický živoť*. — „Basilejsky 
sjezd socialistické internacionály*. — „Organisace nár. socialistů" 
(členské legitimace). — „Věstník sokolské župy východočeské 
z 1912“. — „Věstník sokolské župy budečské 1912“. — „Balkánské 
zpěvy“ od Rokyty, v knihovničce „Času** pro básně: „Matka Ju- 
govičů", „Probuzená sila“, „Orlové**, „Matce Jihoslavii**, „Nová 
doba“. — „Za praporem sokolským* r. 1887. — „Písně Bílitiny** od 
Pierre Loays. — „Dějiny pařížské komuny** přeložil J. Skalák. — 
Článek Herm. Balira o Čechách v berlínské „Die neue Rundschau**. 
— Nakladatelské družstvo „Pokrok**, jež vvdavalo Herbenovu „No- 
vinu“, úř. rozpuštěno. 

Hospodářské. Úředně rekvírují se kovy v obchodech, hostincích a 
domácnostech. — V Německu zabavují plátěné zboží, trikotáž, 
sukna. 


Politické. Zabaveno jmění Ant. Královi z Nedochod a Jindř. Procház- 
kovi z Nuslí pro zběhnutí k nepříteli; Václ. Trackovi z Fischeru 
u Karl. Varů pro zločin proti vojenské moci. 

29. led n a. Rusové napadli předmostní opevněni u Uscieczka. 
— • Na Černé Hoře bylo dosud ukořistěno 314 děl a 50.000 pušek. — 
Němci dobyli vesnice Friese a okolních francouzských posic. — Na 
Rodu byly vyloděny dvě italské divise. — Vojsko čtyřdohody obsa- 
dilo poloostrov Karaburnu. 

30. 1 e d n a. — Zeppelin vrhal pumy na Paříž a zabil a zranil 
mnoho osob. — Oddíl anglického vojska vyloděn byl v Rethymně 


252 


1916 


na Krétě. — Protiněmecké výtržnosti v Lausannu. — Anglické ar- 
mády v Mezopotamii se spojily. 

31. ledna. Ruské útočné pokusy u Rigy. — Německý gene- 
rál Goltz jmenován byl -vrchním velitelem tureckých armád. — 
Francouzské obchodní lodi vyzbrojeny proti ponorkám. — Velký 
počet anglických válečných lodí křižuje u pobřeží ronského. — 
Černohorský ministerský předseda Mijuškovič přijel do Paříže. — 
Do Říma přibylo 71 srbských poslanců. — Indové z Flander jsou 
dopravováni na mezopotamské bojiště. 

1. února. Anglický úlok u Messinesu. — Francouzské vojsko 
ze Skadru přibylo do Dráče. — Itálie zahajuje odvody osmnácti- 
letých branců. 

2. února. Rusové bojují u Uscieczka o nejpřednější zákopy. 

— V údolí suganském odraženo bylo několik italských útoků. — 
Rakouské vojsko bojuje na svahu Gol di Lana. — Činnost fran- 
couzského dělostřelectva v Champagni a ve Vogesách. — Turecký 
následník trůnu skončil sebevraždou. — Ruský ministerský před- 
seda Goremykin byl zproštěn úřadu; místo něho jmenován min. 
předsedou Stůrmer. — Francouzští letci vrhají pumy na Mety. — 
Dva černohorští generálové byli zastřeleni svými vojíny. — Čtyř- 
dohoda započala obsazovat Krétu. 

3. února. Ruský výpad u Bojan. — Ruská letadla vrhala 
pumy , na Bučač a krajinu u Lucku. — Rakouští letci bombardo- 
vali prostory u Čortkova a Zbaraže. — U Santa Lucie dobylo ra- 
kouské vojsko italských zákopů. — Bulharské oddíly stojí před 
Valonou a střílejí na vnější opevnění. — Anglie a Francie zamítly 
Wilsonňv návrh o úpravě válčení ponorkami. — Napiatá situace 
mezi Německem a Spojenými státy. 

Prof. Masaryk byl přijat francouzským premiérem Brian- 
dem, jemuž tlumočil požadavky českého národa. 

4. února. Dráč těžce poškozena rakouskými letadly. — Achi- 
leon, zámek německého císaře na Korfu, daly francouzské úřady 
zapečetit. 

Kulturní. Zakázány: Kukaňový „Povinnosti členů sokolské jednoty"- 

— V Americe vydané Krapotkinovy „Mezi venkovany", „Zákon a 
autorita", „Revoluční duch", „Komunismus a anarchie", „Anar- 


253 


Únor 


chie a morálka**. — „Věstník sok. župy Orlické'*. — Čáslavská 
„Pravda** zastavena na 14 dnů. — Na zábavy a kinematogr. před- 
stavení navržena daň ze vstupného. 

Politické. Zabaveno jmění továrníkům Oldř. a Fr. Horáčkovým v Ji- 
lemnici, nyní internovaným ve Francii. 

5. února. Anglický výpad u La Bassée. — Anglické vojsko 
přistálo v zálivu Volo a prohledalo řadu řeckých lodí. — Anglická 
vláda vyslala zvláštní poselství k belgickému králi. — Brusel se 
zdráhá zaplatit pokutu půl milionu marek. — Italští svobodní zed- 
náři hlásají „svátou válku** proti Rakousku. 

6. února. Anglické útočné pokusy u Messinesu byly odra- 
ženy. — Četné požáry továren na válečný materiál založili Němci 
v Kanadě. — Itálie dala Anglii za obdržené zálohy v zástavu Si- 
cílii. — Třináct bulharských poslanců obviněno z přijetí úplatků 
od francouzské vlády.. — Úhrnné ztráty ruské činí tři miliony mužů. 
— Italské veřejné mínění bouřlivě žádá, aby Itálie vyhlásila Ně- 
mecku válku. 

7. února. Srbský korunní princ přijel na Korfu. — Němci 
z Kamerunu přešli do španělské Guineje, kde byli internováni. — 
Bulharské vojsko obsadilo Elbassan. — Turci odložili pro povětr- 
nostní poměry útok na Suezský průplav. — Německo chystá vel- 
kou ofensivu v Baltickém moři. — Jedenáct japonských ponorek 
přibylo do Suezského kanálu. — Egyptští záložníci byli povoláni 
do zbraně. 

8. únor a. Ruský útok severozápadně od Tarnopole. — U Doj- 
rariského jezera došlo k boji mezi francouzskými a německými 
předními hlídkami. — Řecká vláda žádá na Německu náhradu za 
škody, způsobené leteckým útokem na Soluň. — Ruské loďstvo 
bylo rozmnoženo o 4 nové bitevní lodi a 4 velké křižníky. — Ca- 
dorna byl čtyřdohodou pověřen, aby držel sočskou frontu za kaž- 
dou cenu. — V Mezopotamii strhla se bitva mezi Turky a Angli- 
čany. — Na Dunaji došlo ke srážce bulharských námořníků s ru 
munskou stráží. 

9. února. Ruské torpedovky potopily tureckou ponorku. — 
Francouzi obsadili řecký ostrov Fano. Francouzský ministerský 
předseda Briand a ministr Bourgeois odjeli do Itálie. — President 


5:54 


1916 


Poincaré prohlížel opevnění Toulu a Verdunu. — V Soluni bylo 
vyloděno nové čtyřdohodové vojsko. 

10. února. Prudké boje předních stráží na Volyňsku. — 
Francouzské útoky jižně od Sommy. — V Anglii bylo .povoláno 
podle zákona o branné povinnosti 11 ročníků mužů do zbraně. — 
Anglický parník „City of Marseille' 4 unikl ponorce, jež naň úto- 
čila. — Angličané budují řiditelné vzducholodi podle vzoru zep- 
pelinů. — Francouzská letadla bombardovala Smyrnu; — Ředitel 
francouzské vzduchoplavby Besnard odstoupil. 

11. února. Rakouské vojsko v Albánii obsadilo Tiranu. 
Francouzské útoky u Vimy. — Ruský útok u Drysvjatského jezera. 
— Italská vláda vyjednává v Athénách o ústupu italských vojsk 
z Albánie do Epiru. — Ruský car odjel na bojiště. — Německý říš- 
ský kancléř ostře zamítl požadavky Ameriky v příčině ponorek. 
Belgičané pronikají od západu do německé východní Afriky. 
Italské listy vyzývají vládu, aby . použila Briandovy cesty do Říma 
k úplné dohodě s Francií. — Srbský korunní princ a Pašič jedou 
do Paříže. — Všichni Angličané, dlící ve Francii, musejí se zapsati 
do vojenských seznamů. — Protiněmecké hnutí v Kanadě vzrůstá. 

Kulturní. Zabaven Polenského „Společenský zpěvník sokolský 44 a 
to: Hymna Sokolů, Pochod Sok. krnlupského, Hory a lesy, Ten 
chlumecký zámek, Osmnáctá chasa, Mola bratři, Byla vojna vy- 
psána, Ten šáteček, Čtvrtého července, Boleslav, Boleslav, to 
krásné město, Těžko mne matička vychovala..., Což je mi bývalo 
veselo. Překrásné hvězdičky, Na trávničku na zeleném, Nad Ta- 
trou sa blýská, Bratislava, Bratislava, Všetci sme Slovana, Hej 
pod Kriváňom. Zabavení se stalo pro zločin a přečin rušení veřej- 
ného pokoje a řádu. — Dále byl zkonfiskován „Zpěvník Sokolský 44 , 
vvdaný nákladem A. V. Prágra v Kolíně. V tomto zpěvníku shle- 
dány závadnými hymny: lužicko-srbská, ruská, srbská, černohor- 
ská a to pro zločin rušení veřejného pokoje a řádu. — Zakázány 
pohlednice „Za císaře a vlast 44 s mrtvým vojákem a plačícími třemi 
ženami. 

Politické. Zabaveno jmění Jos. Strmisky, 251etého stolaře ze Ždánic 
na Moravě. 


255 


Únor 


12. února. Rakouské vojsko dobylo italského postavení 
u Bovce. — Italské útoky západně od Ti raný v Albánii. — Fran- 
couzi vnikli u Massigesu do německé posice v šířce 200 m. — 
V Anglii nabyl platnosti zákon o všeobecné branné povinnosti. — 
Itálie zabavila 4 řecké lodi. — Bulharsko protestovalo proti ru- 
munským letcům, objevivším se nad bulharským územím. — Di- 
plomatičtí zástupci čtyrspolku jsou připraveni opustit Řecko. — 
Rusové zostřili blokádu dolního Dunaje. — Anglie vyzbrojila ve 
Středozemním moři sto rybářských parníků, aby pronásledovaly 
německé ponorky. 

13. února. Italský noční útok v území rombonském. — Ang- 
lické dělostřelectvo bombardovalo Lilie. — Němci dobyli francouz- 
ské posice v Champagni v šířce 700 m. — Francouzské vojsko pře- 
kročilo Vardar a opevnilo .se v blízkosti Jenidže. — U Bermud 
udál se boj mezi anglickým křižníkem a německou válečnou lodí. 

— Srbské vojsko bylo dopraveno do Bizerty v Tunisu. 

lí. února. Francouzské útoky u St. Marie-á-Py. — Velké 
oddíly anglického loďstva zahájily v Atlantickém oceáně honbu 
na „Mowe“. — Kanadští vojáci zničili německé obchody v Torontu. 

— Belgičané potopili na jezeře Tanganjika německý parník. — 
Bulhaři obsadili Fieri v Albánii. — Francouzští ministři prohlédli 
si za vedení krále Viktora Emanuela Babskou frontu a nastoupili 
cestu do Francie. 

15. února. IJ Ypresu dobylo německé vojsko 800 m anglic- 
kých posic. — Všichni neženatí Angličané povoláni byli králov- 
ským nařízením pod prapory. — 1 ord French byl pověřen obranou 
Anglie proti leteckým útokům. — V Rumunsku byl nařízen odvod 
lBletých mladíků. — Majetek tureckých poddaných v Itálii byl za- 
baven. 

10. února. Rusko zabavilo náklad střeliva, určeného pro 
Rumunsko. — V odvetu za letecké útoky zahájeno bylo v Miláně 
plenění německého majetku. — Anglický konsul v Soluni radí 
tamějším Rekům, aby přijali anglické poddanství. 

17. února. Ruské útoky na Kormínském potoce odraženy. — 
Útoky ruských letců na Strypě. — Otok Italů na Monte San Mi- 
chele byl odražen. — Francouzské vojsko a řečtí dobrovolníci byli 


250 


1916 


vyloděni na anatolskem pobřeží. — Řecko soustřeďuje velikou 
armádu v Epiru. — Rusové dobyli několik tvrzí u Erzerumu. — 
Ruska vláda chystá rozšíření branné povinnosti o dvě léta. — Sokol Jan Čapek, 
organisátor čsl. legionářů v Padule. 

I 

italské listy žádají vypovězení všech Němců z Itálie, poněvadž prý 
konají výzvědné služby letcům. — Francouzská policie zatkla so- 
luňského starostu. 

18. února. Německý velvyslanec odevzdal ve Washingtonu 
definitivní text německé noty o Lusitanii. — Řecký generální štáb 


oty? 


17 Únor 


usnesl se zvýšiti počet řeckého vojska na 500.000 mužů. — Fran- 
couzská letadla podnikla útok na Strumicu. — Válečná rada čtyř- 
dohody usnesla se obsaditi železniční a telegrafní sítě v Thesalii. 
— Francouzské vojsko obsadilo všechny mosty vardarské. — Rusko 
objednalo 32.000 strojních pušek ve Spojených státech. — Italské 
vojenské velení nařídilo vykliditi Dráč. — Německé vojsko bylo 
odvoláno od řecké fronty. — Čtyřdohoda obsadila již tři čtvrtiny 
veškerých řeckých ostrovů. — Ruské vojsko obsadilo Erzerum. 

Kulturní. Zakázány pohlednice „Karel Havlíček loučí se s rodinou 11 , 
pohlednice „La Marseillaise 11 , a „Vítězství Husitů nad Němci u Do- 
mažlic 1431“. Zakázán americký kalendář „Ilias 11 1916. — Zastaven 
časopis „Žďár 11 v Rokycanech. 

Vojenské. 21. února nastupují službu vojenskou muži 47- a 481etí a 
starostové obcí, jimž výhody dosavadní zrušeny. — Portugalsko 
zabavilo celkem 80 lodí německých a rakouských. 

Politické. Zabaveno jmění Roh. Viziny, infanteristy c. k. pěš. pluku 8., 
Raimunda Pospíšila, tesaře z Dědic na Moravě a Vil. Uhra, studu- 
jícího v Tovačovč. Samí velezrádci. 

Hospodářské. Americký vývoz v lednu měl cenu 336 milionů, dovoz 
184 mil dolarů. — Papírny opětně, již po kolikáté, zdražily papír, 
jehož cena stoupla již o 65—100%; následkem toho, a nedostatku 
jeho, zdražily veškeré časopisy o 2 — i hal. na čísle. — Úředně za- 
vedeny lístky na spotřebu cukru, \y K kg na měsíc pro osohu. 
Persekuce. Sokol v Kutné Iloře byl úředně rozpuštěn 
Všechiny sokolské jednoty v Německu zakázány. 

19. únor a. Italské dělostřelectvo opět bombarduje osady 
v Tyrolsku a Korutanech. — Italská létadla napadla Lublaň, jedno 
z nich bylo sestřeleno. — Cadorna svolil, aby se italská armáda 
účastnila akce na Balkáně. — Boj anglických a německých letadel 
nad Centem. — Příspěvek pro černohorského krále v ruském roz- 
počtu byl škrtnut. — V Savojsku chystají se baráky pro 60.000 
srbských a černohorských uprchlíků. 

20. února. Albánci, spojení s rakouským vojskem, obsadili 
Berat, Ljusnu a Pekinj. — Němečtí letci vrhali pumy na Furness 
a Lunéville. — Ruský útok u Zaviče na Berezině. — Další branné 
síly byly povolány v Itálii. — Německá posádka v More v severním 


258 


1916 


Kamerunu se vzdala. — Generál Sarrail v průvodu dvou řeckých 
generálů prohlížel francouzskou frontu v Makedonii. — Spojenci 
zatkli konsuly nepřátelských mocností na ostrově Chiu. 

21. února. Ruské útoky před Dvinskem. — Německá letadla 
napadla anglické pobřeží. — Angličtí arcibiskupové vyslovili se 
proti odvetě za útoky zeppelino-vých vzducholodí. — Čtyřdohoda 
se usnesla obsaditi Krétu. — Řecko vyhlásilo anexi jižní Albánie. 
— Němci usilují o Verdun. 

22. února. Francouzský útok u Tahure. — U Revigny byla 
sestřelena německá vzducholoď. — Řecký křižník přijel do Dráče 
k ochraně řeckých poddaných. — Konsulové čtyřspolku na Krétě 
byli zatčeni anglickým vojskem. — Rakouské těžké baterie za- 
hájily střelbu na italské posice u Dráče. — Rusko podniklo pří- 
pravné kroky k uzavření nové milionové půjčky ve Spojených 
státech. — Loďstvo čtyřdohody bombardovalo turecké posice v zá- 
livu smyrenském. 


Prof. Masaryk zahájil 22. února pod patronátem pařížské 
university cyklus přednášek „Slované ve světě", v nichž 
objasňoval naše požadavky a cíle. Později konferoval 
s korunním princem Alexandrem srbským, Pašičem a 
Jovanovičem, kteří jeho program schválili. 


23. února. Ruské útoky západně od Tarnopole. — Němci 
prorazili francouzské přední posice nad Masou, zajali 3000 mužů 
a ukořistili četný materiál válečný. — Italská vláda zavázala se 
vyslati italskou jízdu do Soluně. 

2i. února. Slabé německé úspěchy před Verdunem. — Oddíl 
vojska čtyřdohody přistál v Pa trasu. — Anglická vláda jmenovala 
lorda Derbvho ministrem obrany proti útokům letadel. — Něme- 
cké listy vystupují prudce proti belgickému kardinálovi Mercie- 
rovi. — Trvalý boj Rusů s Turky u Erzerumu. — Španělská vláda 
odmítla přání černohorského krále, aby se mohl usídliti v San 
Sebastianu. — • Portugalské vojsko obsadilo německé lodi, nachá- 
zející se v portugalských přístavech. 

25. února. Němci před Verdunem dobyli francouzských posic 
až po hřbet Lauvenontský. — Bezvýsledná rozmluva Venizelova 
s králem Konstantinem — Ruské loďstvo bombardovalo Trape- 


25ti 


Březen 


zunt. — Angličtí ministři upsali na válečnou půjčku čtvrtinu svých 
příjmů. — Do Dráče přibylo silné francouzsko-anglické vojsko 
s těžkým dělostřelectvem. — Před Verdunem trvá tuhá bitva, ně- 
mecký korunní princ velí německé útočné armádě. 

26. února. Německé vojsko dobylo tvrze Douaumontu u Ver- 
dunu. — V Champagni vnikli Francouzi do německé přední posice. 

27. února. Výpad rakouského vojska proti Italům u Pevmy. 
— Generál Kuropatkin jmenován byl vrchním velitelem ruského 
vojska na severní frontě. — Turecké a německé vojsko z východní 
Makedonie bylo přeloženo na západ. 

28. února. Německé vojsko dobylo francouzské posice 
v Champagni. — Portugalsko přenechalo Anglii zabavené německé 
parníky. — Angličané prudce bombardují německé posice v okolí 
Ypresu. — Italské vojsko z Dráče dopraveno do Valoiny. — Fran- 
couzská hranice proti Švýcarsku je uzavřena. — Německá po- 
sádka lodi „Westburn 1 * byla zatčena španělskými úřady na Tene- 
rifě. — Veškeré civilní obyvatelstvo bylo odstraněno z Verdunu. 
— • Německá vláda protestovala proti zabavení německých lodí 
Portugalskem. 

29. února. Němci dobyli francouzského opevnění západně 
od Douaumontu. Ve Woevru překročilo německé vojsko čáru 
Dieppe-Blanzée-Manheulles. — Město Verdun je v plamenech. — 
V Německu vzmáhá se mínění, že mezi Anglií a Spojenými státy 
byla uzavřena tajná smlouva proti Německu. — Německá kxf 
„Moewe“ potopila anglických lodí v ceně 1 a půl milionů liber šter- 
linků. — Železniční doprava ve Francii byla obmezena následkem 
veliké bitvy u Verdunu. 

1. března. Ruská armáda pronásledujíc Turky blíží se 
k Trapezuntu — Německé ponorky potopily 4 pomocné křižníky 
čtyřdohody. — U Soluně spustilo se německé letadlo na řeckou 
půdu. — Australská vláda nabídla Anglii své vzďuchoioďstvo. — 
Ruské vojenské velení koná přípravy k ofensivě na celé frontě. — 
Italská vláda značně rozšířila politickou i vojenskou moc vrch- 
ního velitele v Albánii. — Prudký boj u Verdunu polevuje. 

Hospodářské. Obchodnice a zelenářky na pražském trhu stávkovaly 
1. — 4. března pro.to, že jim nařízeno prodávati za maximální cenu. 


260 


1916 


2. březn a. Bezvýsledné francouzské útoky proti tvrzi Douau- 
montu. — Italská vláda vyhlásila nové dodatečné odvody všech 
branců. — Německý letec vrhal pumy na východní pobřeží an- 
glické. — Anglický minolovec byl potopen německou ponorkou. — 
Ruské loďstvo stojí před Trapezuntem a znemožňuje veškerou do- 
pravu. — Do-savadní ofensivou před Verdunem získali Němci 170 
čtverečních kilometrů. — Velké množství ruského vojska shro- 
mažďuje se v Besarabii. — Rozhořčený boj mezi přívrženci čtyř- 
spolku a čtyřdohody v Rumunsku. — Obrovská výroba strojních 
pušek v Anglii. 

3. března. Angličané vpadli do německého postavení „Ra- 
stion“ u Ypresu. — Další pokroky Němců u Douaumontu. — Ruské 
vojsko obklíčilo Trapezunt. — Prescident Poincaré přibyl do Ver- 
dunu. — Němci soustřeďují před Verdunem své síly a chystají se 
k novému útoku. — Němci opouštějí Portugalsko. — Ruští torpé- 
doborci bombardovali Trapezunt. — Čtyřdohoda klade Řecku nové 
požadavky. — Italové ustoupili ze svých předních posic u Valony. 

Politické. Zabaveno jmění pro zločin velezrady profesoru 
PhDru. Tom. M asarykovi z Prahy, jenž t. č. na lon- 
dýnské universitě obdržel místo profesora slovanských 
jazyků, býv. poslanci a maj. mlýna Jos. Důriohovi 
v Klášteře nad ,1 i z . , JUDru. Lvu Sychravo v i, kand. 
advokacie >na Král. Vinohradech a dru. Ad. Brody- 
o v i, sociologovi ve Vídni, nyní ve Švýcarsku. — Ma- 
saryk pomocí Scota Viatora navázal styky s Ruskem a 
podal min. Sazonovu memorandum s požadavky čes- 
kého národa. České kruhy v Rusku přejí si, aby Masa- 
ryk přijel do Ruska a zde záležitosti české vedl. 

4. března. Ruský útok u Dubna. — Italská vláda slíbila 
Briandovi vyslati 250.000 mužů italského vojska do Francie ke 
službě za frontou. — Protiněmecké výtržnosti v Luganu. • — Loď 
„Mo\ve“ vrátila se do Německa. — Francouzská a anglická vláda 
usnesly se zahájiti bezohlednou válku proti Německu. 

5. března. Němci vyklidili zákop u Radonvilleru. — Ruský 
útok u Illuxíu odražen. Francouzské dělostřelectvo prudce bom- 
barduje krajinu u Douaumontu. 


261 


Eřezcri 


6. března. Anglické útoky u Vermelles. — Německé vzdu- 
cholodi vrhaly pumy na IIull v Anglii. — Německé dělostřelectvo 
ovládá tři čtvrtiny okruhu kol Verdunu. — V Tyrrhenském moři 
byly zjištěny německé a rakouské ponorky. — Ruské vojsko po- 
razilo Turky u Masry a dobylo Bitlisu. — Francouzská torpedovka 
zajala na řecké lodi 200 Bulharů. — Vzrůstající napětí mezi Ně- 
meckem a Portugalskem. — Venizelos a Pašič byli přijati ve sly- 
šení králem Konstantinem. — Srbské vojsko s Korfu bylo dopra- 
veno do Valony. 

7. března. Německá vzducholoď házela pumy na železniční 
objekty v Bar-le-Duc. * — Němci bombardují Remeš se vzrůstající 
prudkostí. — Ruská armáda v Persii dobyla města Bitsy. — Por- 
tugalská vláda zahájila válečné přípravy v nejrychlejším tempu. 

— Do Marseillu bylo dopraveno z Korfu 15.000 srbského vojska. 

— V Mezopotamii vzplanuly prudké boje mezi Angličany a Turky. 

— Německá armáda před Verdunem očekává útok Francouzů. 

8. března. Německá letadla vrhala pumy na osady západně 
od Verdunu. — Bitvy u Verdunu účastní se australské dělostřelec- 
tvo. — Francouzská letadla bombardovala Smyrnu. — Italské vý- 
pravě v Albánii velí generál Piacentini. — Bečko prohlásilo, že 
nedovolí obsazení dalších částí řeckého území vojskem čtyř- 
dohody. — Francouzský ministr vojenství, Gallieni, požádal o pro- 
puštění. — Ve Forges dobyli Němci 10 děl a zajali 3300 Francouzů. 
(— Vojenská povinnost v Turecku byla rozšířena do 50 roků. 
Napětí mezi Německem a Portugalskem se priostřilo. 

9. března. Německé vojsko dobylo vesnice a pancéřové 
tvrze Vaux u Verdunu. - • Německo vypovědělo Portu- 
galsku válku. — Čtyřdohoda obsadila dosud 750.000 čtvereč- 
ních mil německých kolonií. — Anglický válečný úřad chystá 
prodloužení vojenské povinnosti do 45 let. — Generál Gallieni 
prohlásil ve vojenské komisi, že dosavadní ztráty Francouzů činí 

2.500.000 mužů. — Francouzské baterie kolem Verdunu vrhají 

25.000 těžkých nábojů za hodinu na německé posice. — Spojené 
státy hodlají rozmnožiti svou armádu na 1,300.000 mužů. — Do 
Francie odjelo 18.000 italských dělníků, kteří budou pracovati 
v továrnách na střelivo. 


262 


mc> 


10. března. Francouzové zmocnili se opět tvrze Vaux mo- 
hutným protivýpadem. 

Kulturní. „Sokolské Besedy 11 dobrovolně zastaveny. 

11. března. V Egyptě nařízena byla všeobecná mobilisace. 

— Anglické vojsko ve východní Africe vypudilo Němce ze Salalty 
a Ta ve ty pod Kilimandžarem. 

12. b ř e z n a. Italské dělostřelectvo bombardovalo opět Gorici. 
Francouzské útoky západně od Mosy. — Všichni Němci v portugal- 
ské východní Africe byli internováni a německé lodi zabaveny. 

13. března. Ruské výpady na besarabské frontě a na Dně- 
stru. — Generál Pau pověřen byl vrchním velením nad ruskou 
ofensivou v Besarabii. — Italská armáda je přichystána k nové 
ofensivě. — Srbský korunní princ převzal vrchní velení nad 
srbským vojskem. — Ruské loďstvo bombarduje Varnu. 

14. března. Italové útočí s velikými silami na sočské frontě. 

— Rakousko přerušilo diplomatické styky s Portugalskem. 

— Italská zeměbrana byla ve vší tichosti vyslána do Francie ke 
službě za frontou. — První transport srbského vojska přibyl 
z Korfu do Soluně. — Italský král dlí u gorického předmostí. — 
Další postup generála Smut-se v německé východní Africe. 

15. března. Ruské útoky na mostní opevnění u Uscieszka. 

— Ztráty italské v útocích proti San Martinu. — Italští letci 
vrhali pumy na Terst. — Prudké boje dělostřelecké v okolí Ver- 
dunu. — Pašič prohlásil, že srbské vojsko čítá 150.000 mužů a za- 
sáhne brzy do boje. — Ruský car přijal deputaci kavkazské 
armády, jež mu odevzdala klíče Erzerumu. — Admirál Tirpitz 
požádal za odstoupenou. . — Všichni španělští příslušníci opustili 
Portugalsko. — Mezi Francií a Itálií bylo umluveno vzájemné 
vydávání vojenských uprchlíků. — Ruský car schválil rozhodnutí, 
aby Suchomlinov byl postaven před soud pro nezákonné jednaní. 

— Anglie a Francie přispěly 40 miliony na řeckou mobilisaci. — 
Nových šest ruských pluků bylo dopraveno do tábora u Reni. 

16. března. Ruské výpady u Kozlova na Strypě. — Fran- 
couzský ministr námořnictví, Lacaze, převzal správu ministerstva 
vojenství. — Holandský parník „Tubantia“ se potopil. — V Anglii 
staví se četné nové továrny na letadla. — \ Portugalsku bylo 


263 


Břczer 


utvořeno nové ministerstvo. — Němci zahájili opět prudkou palbu 
na tvrz Vaux. — Rumunští důstojníci, meškající v cizině, obdrželi 
rozkaz navrátiti se do vlasti. 

17. března. Rakouské vojsko vniklo do ruského postavení 
u Tarnopole. — Angličané vyhodili u Loosu šest podkopů. -- 
Francouzský útok proti výšině „Mrtvý muž“. » — Dva anglické 
armádní sbory a portugalské dělostřelectvo přibylo k Verdunu. 
Generál Roques jmenován byl francouzským ministrem vojenství. 
— Španělsko prohlásilo neutralitu ve válce Portugalska se střed- 
ními mocnostmi. — Do Francie přibylo italské dělostřelectvo 
a italská jízda. — Generál Evert je velitelem všech ruských armád 
na západní frontě. — Austrálie postavila do pole 2G0.000 mužů. — 
Všechny německé strany prohlásily se pro zostření boje ponor- 
kami. — 5000 amerických vojáků překročilo mexickou hranici. — 
Italové zastavili isvou ofensivu na Soči. 

Kulturní. Ve prospěch raněných, vdov, válečné péče atd., pořádány 
jsou v Praze výstavy, na příklad „Výstava Prahy 1750 — 1850“, 
„Dobročinný čaj“ v hotelu „Saský Dvůr 11 . — Úředně zastaven na 
dva měsíce týdeník „Ratiboř" v Hradci Králové. — Rumunské- 
mu listu „Fa Romanie" zastavena doprava. — Čeští spisovatelé 
vydali ve prospěch vdov a sirotků po vojínech „Sborník 1916“. » — 
Spisovatel Karel Vika slouží jako vojín na italské frontě; spiso- 
vatel F. P. Vožický leží ve vojenské nemocnici v Temešváru. 

Hospodářské. Zakazuje se opět vývoz a provoz obilí, sladu, luštěnin, 
mouky, koží, tuků, piva, vína, dříví, uhlí, tkanin veškerých, kau- 
čuku, všech kovů a výrobků kovových, chemikálií, léčiv, škrobu, 
hnojiv atd. — Živnosti musí odváděli kovové nářadí. — Úplný ne- 
dostatek v Praze kávy, kterouž spekulanti schovávají; byly za- 
baveny zásoby u speditérů; nedostatek vajec, mléka, tuků, dout- 
níků, cigaret, tabáku atd. Zdražení všech výrobků, také rakví. — 
Množí se konkursy obchodů a továren. — Kdosi navrhuje jisti 
ondatry, vrány a pod. 

Persekuce. Na Moravě zabaveno jmění Jiljího Rotrekla, obuvníka 
ve Slavkově, Isidora Hrabovského, stolaře v Oznicích, Karla Po- 
mašky, krejčího v Lužicích. Také velezrádci! 

18. března. Boj ruských lodí s německou torpedovkou na 


264 


1916 


Černém moři. — Řecko vyjednává se čtyřdohodou o novou půjčku 
150 milionů drachem. 

19. března. Rusové prudce útočí na mostní opevnění 
u Uscieczka. — Rakouská letadla vrhala pumy na italské baterie 
u ústí Zdoby. — Italové stříleli opětně na město Gorici. — Prudké 
boje zblízka v okolí Douaumontu a Vauxu. — Z francouzského 
vzdušného loďstva, které napadlo Mýlhúzy, byla sestřelena čtyři 
letadla. — Ruské vojsko zahájilo útoky na frontě mezi Drysvjat- 
ským a Naročským. jezerem. — Holandský parník „Paleiribang" 
byl torpedován v Severním moři. — Putilovské závody převzaty 
byly do ruské státní správy. 

20. března. Rakouské vojsko vyklidilo předmostní opev- 
nění u Uscieczka. — Několik italských útoků na Mrzli Vrh a Km. 

— Útok Francouzů proti vesnici Vaux byl odražen. — Rusové po- 
kračují v útocích mezi Naročským a Věšněvským jezerem. — Bul- 
harský parník byl potopen ruskou válečnou lodí. — Protiněmecká 
nálada v Holandsku pro potopení „Tubantie“. — Generál Cadorna 
ipřijel do Paříže. — Doprava 100.000 portugalských vojínů do Fran- 
cie byla zahájena. — Řecko definitivně zabralo horní Epir. — Bul- 
harsko povolalo 191eté mladíky do zbraně. — Do Soluně přijely 
čtyři lodi se srbským vojskem z Ivorfu. 

21. března. Italské útoky na Rombonu a Mrzlém Vrhu. — 
Němci dobyli francouzských posic v okolí Avocourtu západně od 
Mosy. — Prudké ruské útoky u Rigy a Jakobštatu. — Výběžek 
německé fronty u Naročského jezera byl vzat zpět. — Dvanáct 
francouzských letadel podniklo útok na německé vojsko u Dojra- 
nu. — Rusové soustředili na besarabské frontě dvoumilionovou 
armádu. — Na Radoslavova byl spáchán útok revolverem; Rado- 
slavov nebyl raněn. — Holandské paroplavební společnosti za- 
stavily dopravu cestujících. — Ruské válečné výdaje činí dosud 
100 miliard. — Zástupcové čtyrdohody zahájili vyjednávání o no- 
vou půjčku v Americe. — Němci bombardují město Saint Dié. 

— Anglické vojsko v Egyptě chystá ofensivu proti Turkům. 

22. března. Útočné pokusy Rusů na Strypě a v kormínském 
území. — Rusové pokračují v útocích na celé severní frontě bez 
velkého úspěchu. — Boj francouzských a německých jízdních od- 


265 


Březen 


dílů u Děvděli. — V Bruselu byla zatčena vyzvědačská společnost, 
jež byla ve spojení s kardinálem Mercierem. — Xa pařížské kon- 
ferenci bylo ujednáno, že Italové přispějí Francouzům u Verdunu. 
— Portugalská vláda povolala všechny muže od 19 do 45 let 
k nové přehlídce. — V Londýne utvořil se výbor pro zostření blo- 
kády proti Némecku. — Ruský car blahopřál francouzské armádě 
u Verdunu. 


23. března. Rusové podnikli čtyři bezvýsledné útoky proti 
německým liniím u Jakobštatu a Vidsů. Ruská ofensiva u Trape- 
zuntu je zastavena. — Francouzské vojsko v Makedonií podniklo 
úspěšný útok na výšiny iseverně od Mači leva. — Sedm kabelových 
linií mezi Evropou a Amerikou bylo přerušeno. — Rumunsko ob- 
jednalo v Rusku 100.000 koní k vojenským účelům. . — Generál 
Joffre nařídil, aby francouzské zálohy u Verdunu zasáhly do boje. 
— Čtyřdohoda připisuje pařížské válečné poradě rozhodující vý- 
znam pro skončení války. — Agitace pro zostření války ponor- 
kami v N T ěmecku vzrůstá. — Italská jízda chystá se na odjezd do 
Francie. 

Politické. Většina českých listu musila uveřejniti pod po- 
hrůžkou černožluté hydry dne 26. března toto souhlasné 
prohlášení: 


V cizích službách. Ve velké době, ve které nyní žijeme, 
dávají národové našeho mocnářství bez rozdílu nejskvělejší pří- 
klady věrnosti a oddanosti. Zdá se nám, že žijeme opět v dobách 
starých Reků a Římanů, slyšíme-li o výkonech těch statečných 
a hodných vojínů, kleří na hranicích říše a hluboko v nepřátel- 
ské zemi skytají vzorné příklady lásky k vlasli a k panovnickému 
domu. Epocha individualismu vydává v každém směru své nej- 
krásnější květy a ovoce. Déle než dvacet měsíců vidíme všechny 
národy našeho mocnářství v šlechetném zápolení, aby stát i mohly 
v řadách, jež se biti musí za myšlenku silného a mocného Ra- 
kouska-Uherska s celým světem nepřátel na prvním místě. Bez 
rozdílu politického přesvědčení jsou všichni toho názoru, že jen 
největší napětí sil umožnilo, aby důkladně bylo zkříženo pro- 
hnané a až do nejmenších podrobností propracované kejklířství, 
jež nás mělo zbaviti práva a učiní ti žebráky. My jsme to dokázali 


2o6 


im 


a dovedli jsme svoji vlast ochrániti před drzými vetřelci, a jsme 
si toho vědomi, že všichni jsme konali svou povinnost a že ji 
také i nadále konati budeme. Zájmy vlasti jsou příliš povzneseny, 
než aby s nimi mohlo býti nečestně pohráváno. Těžko věřiti, že 
se najdou lidé, kteří v této veliké a vážné době klesnou tak hlu- 
boko, že za mzdu našich nepřátelí?) provozovati budou politiku 
banditů, že se snažit i budou, aby za mrzký peníz (vyložená ne- 
pravda, naši v cizině nepřijali ničeho, leč jako půjčky na účet 
budoucího čsl. státu) lid náš postavili do nejhoršího světla a ozna- 
čili jej tak za zrádce. A přece dokazují nám události posledních 
dnů, že jsou takoví lidé. 


Učinili si to snadné. Místo, aby, jak se na každého sluší, 
ve své domovině snášeli obtíže, plnili povinnosti nynější doby 
a vše podnikali, čím by boj vlasti naší vnucený ulehčili, uprchli 
živlové ti zbaběle přes hranice. Tam dali se najmouti do služeb 
našich nepřátel jako zjednaní vrazi a za mrzký peníz(?) hanobí 
náš národ a naši říši. Za několik stříbrňáků dopouštějí se nej- 
horšího zločinu všech časů: velezrady. 


Oni uveřejňují, nejsouce k tomu nijak oprávněni, jménem 
českého národa manifesty a skrývají se za jakýsi 
výkonný komitét. Klamnými, naprosto vylhanými zprávami 
snaží se živlové ti v nepřátelské cizině získati víru, že jsou opráv- 
něni jednat i jménem českého národa. Jich veškerá snaha má ten 
účel, aby se svým službodárcům — nepřátelským vládám — za- 
líbili a aby získali a také si udrželi jejich další hmotnou přízeň. 
Za tento hříšný peníz zrazují denně nejsvětější zájmy českého 
národa a své vlasti. Zatím co statisíce Čechů udatně v sázku dá- 
vají svůj život za ohroženou vlast a za budoucnost silného a na 
všecky strany neodvislého Nového Rakouska, snaží se tito spře- 
ženci posici vlastního národa zákeřnými činy ne-li oslabiti, tož 
aspoň poškoditi. Frázovitými manifesty, jež beze vší logiky pro- 
hlašují nejzmatenější věci, vykládá se úplně nezasvěcené cizině, 
že český národ si nepřeje nic jiného úsi lovně ji, 
než vítězství čtyř dohody. Pisatelé těchto lživých mani- 
festů mají i tolik drzosti, že tvrdí, že „příslušníci českého 
národa v nynější válce alespoň se snažili v y k o - 


267 


Březen 


návati povinnost svou oproti civilisaci a že svým 
pasivní m odporem Rakousko desorganisovali, 
že Rakousko — tak lžou dále — přestalo existovat i“. 
Poněvadž armády čtyřdohody našimi vojsky všude byly poraže- 
ny, prohlašují živlové ti drze, „že v těchto pro čtyřdohodu tak 
tragických dnech pokládají za svou povinnost, aby jménem če- 
ského národa, jejž zastupují, čtyřdohodě vyslovili důvěru. Uchá- 
zejí se o čest, státi na straně čtyřdohody**. S podivem tážeme se, 
kdo jsou vlastně pánové ti, kteří tak sebevědomým tónem podobné 
manifesty vydávají. Čteme-li pak jména osob na těchto „mani- 
festech 41 podepsaných, a to jména prof. Masaryka, bývalého poslan- 
ce Dúricha, malíře Kupky, Čermáka a Fisliera, pak stává se nám 
ledacos jasným. Prof. Masaryk a Rurich! Mohli bychom skutečně 
srdečně se zasmáti nad těmito dvěma jmény, avšak zájmy, o něž 
se tu hraje, jsou příliš vážné. Velezrada, které se oba proti vlast- 
nímu národu dopouštějí nehodnou činností svou v nepřátelské 
cizině, to spřeženstvo, jež s nimi společně provozuje zločinnou 
hru. otevírají českému národu oči. Vidíme propast a trneme hrů- 
zou. Takoví živlové vnucovali se v míru českému národu za 
vůdce, takoví lidé snažili se pod škraboškou slušnosti strhnouti 
na sebe vedení vnitřní politiky, a když přišla hodina osudu naší 
říše. přidali se rychle k našim nepřátelům. Nyní podezřívají věr- 
nost vlastního národa, šlapou čest českého lidu v bláto a do- 
pouštějí se zločinu za zločinem na nejsvětějších zájmech vlastních 
soukmenovců. Ještě včas byly rejdy jejich odkryty a dříve nežli 
živlové ti mohli příliš mnoho zla napáchati, byli odhaleni. Pan 
Masaryk a soudruzi pozbyli navždy práva, zváti se syny českého 
národa. Strojili svému národu úklady, avšak nebezpečí, na štěstí, 
bylo odvráceno. S Masarykem a s jinými agenty čtyřdohody ne- 
má a nemůže mít i český národ ničeho společného. 

Národ ovšem myslil si o tom své bez rakouského 
poučení. Manifest, o němž byla řeč, vydán byl v Paříži, 
jím se Čechové přihlásili k dohodě v době pro ni ne- 
příznivé a proto způsobil přátelskou náladu dohody 
k Čechům. Na spokojenost Rakouska ovšem nikdo při 
tom nepočítal. — Zabaven majetek Fr. Cvrkal a, tkal- 
1916 


ce v Tasovicích, Fr. Škrabala, zedníka v Tasovicích 
na Moravě. 


Kulturní. Zemská školní rada zakázala školním dětem cvi- 


čiti ve spolkových (sokolských) tělocvičnách (dorost so- 
kolský). — Zakázán ročník 1916 „Malého čtenáře 41 pro 
články „Junák z Port Arturu “ a „O Komenského škole 
ve Vídni 44 . — „Kalendář českoamerických žen 1916. 44 — 
Nálepky se znaky zemí koruny Svatováclavské, tištěné 
u Bayera v Kolíně, zabaveny. 

Persekuce. Obecní výbor v Čimicích u Sušice úředně rozpuštěn. 


Hospodářské. Německo ukončilo 23. března svou čtvrtou domácí 
půjčku jež činí 12 miliard marek. 


24. března. Italové bombarduji města Gorici a Rovereto. — 
Němci dobyli francouzských zákopů u Haucourtu. — Rusové pod- 
nikli v noci prudké útoky na frontě od Dvinska k Vidsůra. — 
Paroplavba mezi Konstancí a Cařihradem byla zastavena. 

25. března. U ostrova l ; 'anó došlo k bitvě mezi anglickým a 
německým loďstvem. • — Ve Valoně je 80.000 mužů italského vojska. 

— Německý pomocný křižník „Frithjo.\v“ zahájil činnost po způ- 
sobu lodi „Mdwe“ a přepadá neozbrojené parníky. — Německé 
ponorky potopily v posledních třech dnech šest anglických parníků. 

20. b ře z n a. Anglická těžká lodní děla byla dopravena k Ver- 
dunu. — Anglické vojsko nahradilo Francouze na části fronty 
Arras-Albert. 

27. března. Rakouské vojsko dobylo prý italského postavení 
u gorického předmostí. — Ruské útoky na frontě od Jakobštatu 
k Naročskému jezeru. — President Poincaré a srbský následník 
•trůnu navštívili francouzskou frontu u Verdunu. — Ruská ofen- 
siva prý byla zastavena pro tuhé mrazy. 

28. března. Ruské útoky u Rojan a ústí Strypy. — Napětí 
mezi Německem a Spojenými státy pro potopení parníku „Sussex“. 

— Tajemník kardinála Merciera byl zatčen německými úřady. — 
Nové ruské vlaky se střelivem a těžkým dělostřelectvem byly do- 
praveny k besarabské hranici. — Sněmovna poslanců ve Spoje- 
ných státech přijala zbrojní předlohu presidenta Wilsona. — Fran- 


269 


Duben 


couzské dělostřelectvo zničilo dřevěný most přes Vardar. — Čtyřdo- 
hoda protestovala proti anexi severního Epiru Řeckem. 

29. března. Rakouští letci vrhali pumy na několik obcí za 
ruskou frontou. — Italové budují na několika úsecích fronty zadní 
posice. — Řecká vláda nařídila vyklízení řecké Makedonie od civil- 
ního obyvatelstva. — Pátý rumunský armádní sbor vyslán byl na 
hranice Dobrudže. — Ruský ministr vojenství Polivanov odstoupil 
a na jeho místo jmenován generál Šuvajev. 

30. března. Prudký boj u gorického předmostí. — Rakouská 
letadla vrhala pumy na Valonu. — Francouzské útoky západně od 
Mosy. — Ruské dělostřelectvo prudce střílí na německé posice u Ja- 
kobštatu a Vidsů. — Francouzští letci bombardovali Mety. — 
Anglická vláda zakázala obchodovat i s 25 firmami v Řecku. — 
Rumunsko koná velké válečné přípravy. — Bouřlivé výjevy v řecké 
sněmovně při debatě o útoku německých letců na Soluň. — 
Anglický křižník potopil německou torpedovku. — Rumunsko do- 
stává z Japonska válečný materiál. — Horníci angličtí byli vysláni 
do Francie k zakládání podkopu. — Telegrafické spojení mezi Ho- 
landskem a Anglií bylo přerušeno. 

31. března. Německé vojsko zmocnilo se západně od Mosy 
vesnice Malancourtu. — Roje jižně tvrze Douaumontu. — Námořní 
boj na Černém moři. 

Politické. Ve Valašském Meziříčí a Zlíně na Moravě musili 
zbaviti prof. Masaryka čestného členství. 


Hospodářské. Zápalky opět zdraženy, krabička stojí 4 hal. — V Ně- 
mecku zavedeny spotřební lístky na maso a to 75 — 100 gr denně 
pro osobu. — Na trhu v Jindř. Hradci prodán pár volů za 6.550 K. 
V Dobříši prodán vepř za 1.540 I\. 

1. dubna. Ruský útok u Siemikovců. — Prudké dělostřelecké 
boje v Argonnách. — Jedna ze vzducholodí německých, jež bom- 
bardovaly Londýn, byla sestřelena. - — Němci bombardují město 
Remeš. 

2. dubn a. Italští letci vrhali pumy na Postojnu. — Němci 
dobyli francouzských zákopů u IJaucourtu. — Francouzské proti- 
útoky u Vaux. — Německé vzducholodi opět bombardovaly tovární 
podniky v Anglii. — Čtyřdohoda usnesla se zríditi reservní armádu 


270 


fc 


1916 

na západní frontě. — Francouzský ministr Denis Cochin byl po- 
věřen úkolem organisovati blokádu Německa. 

3. d u b n a. Dva norské parníky torpedovány Němci. — Srbský 
korunní princ prohlásil, že Srbsko ztratilo válkou milion svého oby- 
vatelstva. — Posledním útokem zeppelinů bylo usmrceno v Anglii 
1(50 nevinných osob. 

4. d u b n a. Rakouské vojsko obsadilo pohraniční hřeben v úze- 
mí adamellském. — Němci dobyli několik francouzských posic 
v okolí Douaumontu. — Do Marseillu přibylo značné množství 
australského vojska. — Prudké útoky Venizelovy na krále Konstan- 
tina. — V anglických továrnách na střelivo zaměstnáno skoro 
195.000 žen. 

5. d u b n a. Prudké boje dělostřelecké v Argonách a v území 
Mosy. — Bitevní Činnost na makedonské frontě znovu zahájena. — 
Francouzové dopravují na frontu nová těžká děla o 24 až 34 cm. 
— Ruský Červený kříž protestoval proti tureckému torpedování 
ruské nemocniční lodi v Černém moři. . — Ruská vláda rozhodla, 
aby všichni váleční zajatci byli použiti k pracím zemědělským a 
pro vojenskou správu. — Italská vojska postupují proti severnímu 
Epiru. — Italský ministr vojenství Zuppeli podal demisi. 

G. dubna. Malé italské útoky u jezera Lederského a v údolí 
Daonském byly odraženy. — Německé vzducholodi znovu bombar- 
dovaly tovární podniky v Anglii. — Anglické křižníky objevily na 
řeckých ostrovech základny pro německé ponorky. — Generál Ma- 
rone jmenován byl italským ministrem vojenství. — Dopravní loď 
„Tubantia 44 byla torpedována. — Francie vyrábí nové náboje, mající 
40 cm v průměru. 

7. dubna. Italský letec vrhal pumy na Postojnu. Italské útoky 
v Lederském a Suganském údolí. — Německé vojsko dobylo anglic- 
kých posic jižně od St. Eloi. — Na frontě bojuje dosud 50.000 
mužů belgického vojska. — Spojené státy odložily rozhodnutí 
o svém postupu stran torpedování obchodních lodí. - Dřívější ital- 
ský ministr vojenství Zuppeli jmenován velitelem třetí italské 
armády na Soči. — Dva dopravní italské parníky potopeny u Va- 
lony rakousko-uherskými ponorkami. 

Kulturní. Zabaveny v knihovně „Volné Myšlenky 44 : „Ďábel 44 , „Otcové 


271 


Duben 


Volné Myšlenky 11 , „Náboženství a škola 11 , „Listy katolického kněze", 
„Sokrates filosof". Zakázána řada anarchistických brožur a pohled' 
nice „Až my domů pojedeme..." a „Tornistro chlupatá...", zaba- 
veny Scheinostovy nálepky na zápalky „Matiční" a „Nejlepší zá- 
palky českého původu" — pro slovanské barvy. 

Hospodářské. Škodova zbrojovka vykazuje za r. 1915 čistý zisk 
kor 9,373.494. — a ještě věnování na válečnou péči 3 mil. K i odpi6 
hodnot přes 7 mil. korun. 

Politické. Zabaveno jmění Fr. Jeřábka, nadhvozdného v Rosicích 
na Moravě. 

8. dubna. Boje o italské postavení na planině doberdobské 
a u Mrzlého Vrhu. — Italské dělostřelectvo střílí na rakouské po- 
sice na tyrolské frontě. — Bouřlivá schůze říšského- německého 
sněmu. — V holandských vodách objevily se japonské válečné lodi. 

— K Verdunu bylo dopraveno 2000 nových francouzských děl a 70 
vlaků s kanadským vojskem. — Anglické vojsko zajalo německý 
oddíl se strojními puškami v arušském území v německé východ- 
ní Africe. — Čtyřdohoda přiznala Rumunsku právo účastni ti se 
mírového jednání. 

9. dubna. Němečtí letci zničili francouzské, anglické a ital- 
ské dopravní lodi v Soluni. 

10. dubna. Na tonalské silnici podařiio se Italům usaditi se 
v zákopech jižně od Sperony. — Do Soluně přibylo 8000 mužů čer- 
nohorského vojska. — Bouřlivé projevy proti válce na ulicích am- 
sterodamských. — Zeppeliny byly vyzbrojeny novými zápalnými 
pumami. — Holandská vláda žádá na sněmovně úvěr 300 milionů 
zlatých na zbrojení. — Na irácké frontě ustoupili Turci do svých 
hlavních postavení pro povodně. 

11. dubna. Anglický noční útok jižně od St. Eloi. — Němci 
dobyli francouzské posice jižně od Douaumontu. — Generál Ayme- 
rich jmenován francouzským generálním komisarem v Kamerunu. 

— Čtyřdohodové loďstvo dopravuje portugalské vojsko do Soluně. 

— španělský parník „Santanderino" byl potopen německou po- 
norkou. — V Itálii byli povoláni další záložníci jízdy a dělostře- 
lectva. 


272 


1916 


12. d u b n a. Francouzský útok u Avocourtu. — Portugalský 
kabinet podal demisi. — Čtyřdohodové vojsko obsadilo Argostoli 
na řeckém ostrově Kefalonii. — Mnoho vyšších důstojníků srbských 
odjelo přes Skandinávii do Huška, aby převzali velení jihoslo- 
vanské legie. — Rumunská vláda povolala do zbraně ročník 1917. Výbor Sokola v Padule (Čapek — třetí od leva, sedící). 

— Anglie prohlásila za bezpodmínečný kontrabant zlaté, stříbrné 
i papírové peníze a všechny cenné papíry. 

13. d u b n a. Čtyřdohoda vyzývá habešskou vládu, aby se účast- 
nila boje proti Turecku. — Německé dělostřelectvo bombarduje 
Remeš ve dne i v nocí. — Bulharsko zastavilo z vojenských důvodů 
železniční spojení s Řeckem. — Anglické loďstvo zahájilo zostřenou 
blokádu holandského pobřeží. — Čtyřdohoda zahájila obsazování 
Kréty. — Rusko vyjednává v Americe o novou půjčku 75 milionů 


18 


273 


Duben 


dolarů. — V Paříži utvořila se liga neutrálů za příčinou obrany 
mezinárodních smluv. — Holandská vláda ustavičně zbrojí. — 
Papež uvažuje o zakročení o mír vzhledem k posledním projevům 
německého říšského kancléře a anglického ministerského předsedy. 
— Německé ponorky potopily v březnu lodí o nosnosti, 207.000 tun 
brutto. 

Politické. Poslanec Di Cesare v italském parlamentu pro- 
náší pozdrav českému národu, jenž bojuje za samostatné 
a svobodné Čechy (poctívala). — Zabaveno jmění Frant. 
Procházky, bank. úředníka z Král. Pole na Moravě. 

Čechoslováci v Itálii. V zajateckých táborech tvoří se 
kroužky Čechu, toužících bojovati proti Rakousku a pro 
svobodu své vlasti. V zajateckém táboře ve Finalmarině 
tvoří organisaci: malíř Bartoš, Jura, Logajý v Gavi: po- 
ručík Mudra; v Porto Ecole: K. Múller, Slovák Papánek; 
v Carini na Sicílii: Václav Červ; v N-ot to: Skobis, Novák, 
Dvořák, Český a j. Mnozí z našich prodělali vyčerpávající 
hladový pochod ze Srbska Albánií, byli internováni 
v Cittá Ducale, v Subnově, v Asinare, Casagiove, v Ter- 
mini Imerese, jiní v Padobě u Assisi, kde organizoval Jan 
Čapek, cvičitel Sokola na Král. Vinohradech, později ná- 
čelník sokolské župy moravsko-slezské v Mor. Ostravě; 
všichni a všude spontánně žádají buď utvoření samostat- 
ných oddílů k boji, buď o připojení k jiným vojskům 
dohody. Bombardují téměř žádostmi těmito různé úřady 
italské i vyslanectva, píší prof. Masarykovi a Národní 
radě v Paříži, aby mohli bojovat za svobodu svého ná- 
roda. Když nyní Štefánik jako důstojník letec francouz- 
ský z aeroplanu házel jim výzvy k činnosti, stala se 
jejich agitace tím živější. Leč snahy jejich rozbíjely se 
o odpor italského zahraničního ministra Sonina, a tak 
naši musili se zatím spokojili cvičením sokolským, hud- 
bou, divadlem, sportem a pod. ušlechtilým způsobem. 
Tu a tam veřejným vystoupením získávají znenáhla 
přízně veřejnosti italské a tím pochopení pro své ideály, 


274 


191 6 


neboť ani Národní rada v Paříži prozatím nemůže 
jim pomoci. 

li. dubna. Ruské útoky u Garbunovky a Naročského je- 
zera. — Správa Britské Indie objednala mnoho střeliva a vý- 
zbroje u japonských továren. — Rakouský ministr zahraničních 
záležitostí baron Burian přijel do Berlina. — Ve Valone bylo vy- 
loděno nové italské vojsko. - — Briand prohlásil, že verdunská 
bitva vstoupila do rozhodujícího období. — Rusko objednalo 
u amerických firem 250 ponorek. — Německá nota vyvolala ve 
Spojených státech dojem nepříznivý. 

Kulturní. V Německu zabila válka 5000 časopisů. 

Vojenské. Zahájeny nové odvody 181etých; odvádí se 00 — 80%. 

Hospodářské. Cis. nařízení zavádí novou daň z válečných zisků a 
to u společností 10 — 35%, u jednotlivců 5 — 45% vyšších výnosů, jež 
válka umožnila. — Rakousko zahajuje čtvrtou domácí válečnou 
půjčku. Upisovací cena za iOletou daně prostou 5 %% umořitelnou 
státní půjčku 03% a za daněprosté 5 J />%, dne 1. dubna 1923 splatné 
státní pokladniční poukázky 95 '/>%. Kupní cena musí býti při 
úpisech do 200 korun zaplacena plně hned při přihlášce, při 
úpisech nad 200 korun třeba zaplatit! při ohlášce 10% jmenovité 
hodnoty, dále dne 15. června a 15. července 1910 po 20%, dne 
10. srpna 25% a dne 15. září 1910 zbytek hodnoty. 

15. (1 u b n a. Italské úioky na Mrzlém Vrhu a na vrchol Col 
di Lana. — Francouzské útočné pokusy po obou stranách Mosy 
— Dvacet francouzských letadel svrhlo 150 pum na německé po- 
sice u Dévděli. — Kurdové provozují proti Rusům záškodnickou 
válku. — Dělostřelecký souboj u Děvděli a Doj ránu byl opět 
zahájen. 

Americké Češky konaly velkou protestní schůzi proti 
zatčení Alice Masarykové v Čechách. 

10. dubna. Prudké boje mezi Douaumontem a Vauxem. — 
Francouzská letadla svrhla několik pum na Cařihrad. 

17. dubna. Ruský výpad na horním Seretu. — Anglická 
fronta ve Francii zabírá pětinu západní fronty. V korintské zátoce 
shromážděno je 80 velkých anglických a francouzských válečných 
lodí. 


£<;> 


Duben 


18. dubna. Italští letci svrhli pumy na Terst. — Rakouské 
vojsko odrazilo italský útok u Zagory. — Italové byli vypuzeni 
ze svých předních posic v údolí suganském. — Ruské útoky v před- 
mostí dvinském. — President Wilson vypracoval poslední notu, 
jež bude dodána Německu. — Ruská vláda pohrozila Rumunsku 
přerušením diplomatických styků, nezastaví-li Rumunsko vývoz 
zboží do středních říší. — Prudké boje v čoryšském úseku na 
kavkazské frontě. — Při poslední ofensivě proti Hindenburgovi 
ztratili prý Rusové 150.000 mužů. 

19. dubna. Trvalé boje na Col di Lana. — Ruské vojsko 
dobylo Trapezuntu. — Ctyřdohoda zaručila Belgii nedotknutelnost 
belgických osad. — Německý velvyslanec ve Washingtonu požádal 
o rozmluvu se státním tajemníkem Lansingem. — Anglie vydala 
nová nařízení,' omezující neutrální plavbu v Severním moři. — 
Spiknutí Němců v Novém Yorku proti lodím čtyřdohody. 

20. dubna. Italské vojsko zmocnilo se vrcholu Col di Lana. 
* — Italské útoky v úseku suganském. — Němci obsadili anglickou 
posici u Ypresu. — Nota Spojených států Německu došla do Ber- 
lína. — Americký senát přijal zákon, jímž má býti americká 
armáda rozmnožena o 540.000 mužů. — Ruská vláda prohlásila 
všechny přístavy Bílého moře za uzavřené. — Přes 5000 fran- 
couzských nákladních automobilů prostředkuje dopravu potravin a 
střeliva na frontu verdunskou. — Spojené státy konají válečné 
přípravy. — Rakouští letci vrhali pumy na Treviso. 

21. dubna. Sedm italských letadel vrhalo pumy na Terst. 
— Němečtí letci bombardovali Tarnopol. — Výměna názorů mezi 
papežem a královnou Vilemínou o možnosti zakročení ve prospěch 
míru. — Německá vláda slíbila své spolupůsobeni ke zjištění to- 
tožnosti torpéda, jež zasáhlo „Tubantii“. — Útok francouzského 
letce na Sofii. 

Kulturní. Zakázána brožura „Papežství, jakožto překážka kulturního 
rozvoje lidstva." 

Politické. Americký president Wilson zaslal Německu 
ostrou notu, v níž žádá: 1. Potrestání velitelů podmoř- 
ských člunů, kteří jsou zodpovědní za útoky na „Sussex“ 
a jiné parníky, které byly bez předchozí výstrahy torpe- 


270 


1916 


dovány, 2. Úplně uspokojující náhradu škody. 3. Záruky 
za jiné vedení války ponornými čluny. Budou-li tyto 
požadavky zamítnuty, byly by ihned diplomatické styky 
přerušeny. 

Hospodářské. V nymburském okresu leží pres 1000 hektorů pozemků 
ladem, následkem nedostatku pracovních sil. 

22. dubna. Italské útoky u Tržiče. — Němci vyhodili pod- 
kopy po obou stranách průplavu La Bassée. — Angličané bombar- 
dují města Lens a Roye. — V Argonách pobořili Němci francouz- 
ské posice na výšině La Fille Mořte. — Ruské útočné pokusy 
u Garbunovky. — Většina německých listů prohlašuje, že po- 
žadavky americké vlády v poslední notě jsou nepřijatelné. 


Kulturní. Zakázány „Slet Sokolstva 1912“ a „Sokolské 
hesedy“; dále kalendář „Amerikán“. brožura „Svatý 
Antonín Paduánský“. 

23. dubna. Italové zahájili útok proti náhorní planině do- 
berdobské. — Rakouské vojsko znova obsadilo opěrný bod na Col 
di Lana. — Němci vyklidili nově dobyté zákopy u Ypresu pro 
příval vody. — Anglické útoky u St. Eloi a Albertu. 

24. dub n a. Na Col di Lana podniknuto pět italských útoků. 
— Francouzské útoky po obou stranách Mosy. — Ruské útoky na 
pobřeží Černého moře. 


Politické. Zabaveno jmění Bohumíra Boreše, studujícího 
z Ivančic. 

25. dubna. Francouzský útok proti německým zákopům 
u výšiny „Mrtvý muž". — Srážka německých a anglických váleč- 
ných lodí před flanderským pobřežím. — Ve Spojených státech 
byla nařízena mobilisace válečného loďstva. — Američtí Němci 
jsou rozhořčeni( !) Wilsonovým postupem proti Německu. . — Ang- 
lická fronta ve Francii byla rozšířena o dalších deset kilometrů. 

Vojenské. V Praze zahájen „Týden Červeného kříže“ zá- 
bavami a veřejnými sbírkami; předseda starosta praž- 
ský dr. Groš. 

26. dubna. V suganském úseku vyklidili, Italové svoje přední 
posice a ustoupili do Roncegna. — - Němci zmocnili se první a dru- 


277 


Duben 


hé francouzské linie u Cel les ve Vogesách. — U Kut-ul-Amary uko- 
řistili Turci anglickou loď. — Anglické lodi potopily loď se zbra- 
němi pro irské povstalce a zajaly její posádku a sira Casamenta. 

— Vyslanci čtyřdohody opět požádali řeckou vládu, aby dovolila 
průchod srbského vojska po řecké půdě do Soluně. 

27. dubna. Anglické výpady severně od Somray. — Nové 
oddíly ruského vojska přijely do Francie. — Americký velvyslanec 
v Berlíně odjel do německého hlavního stanu. — V Turecku byli 
sedmnáctiletí branci vyzváni, aby se hlásili do armády. — Tu- 
recká letadla podnikla útok na Fort Saíd. — President Wilson 
nařídil vyšetřování, zdali podezřelí z velezrady I)iaz a Villa byli 
podporováni s německé strany. — Povstání v Irsku. — Pouliční 
boje v Dublině. — - Velké požáry továren v TI a vru. — V Soluni 
byl vyloděn pluk ruského vojska. — Ženatí muži ve věku od 28 
do 3f> let byli v Anglii povoláni do zbraně. — Norská loď „Car- 
manian“ byla potopena německou ponorkou. 

28. dubna. Vůdce povstání v Irsku sir Casernent byl do- 
dán k odsouzení válečnému soudu. — Prudký dělostřelecký boj 
u Děvděli. — Angličané obsadili řecké telegrafní úřady na Chiu. 

29. dubna. Italové bombardovali rakouské posice na sočské 
frontě a obce za. rakouskou frontou. — Italský útok na rakouská 
postavení na Col di Lana. — Němci dobyli ruských posic jižně 
od Naročského jezera, zajali 5600 Busů a dobyli jednoho děla 
a 28 strojních pušek. — Anglické lodi potopili německou ponorku. 

— Srbsko koupilo válečnou loď „Veliká Srbija“. — Anglické voj- 
sko v Kut.-ul-Amaře se vzdalo. 

30. dubna. Rakouské oddíly u Mlýnová byly vzaty zpět z do- 
bytých ruských posic. — Italové napadli rakouské vojsko na prů- 
smyku Tupete v území Adamellském. — Třetí transport ruského 
vojska přibyl do Marseillu. — > Dnem 1. května zaveden v Rakou- 
sku „letní čas“ postrčením hodin o jednu hodinu kupředu, aby 
uspořilo se svitiva. 

Čsl. legiím v Rusku bylo povoleno utvořiti samostatnou 
brigádu pod velením plukovníka Trojanova; k záložní- 
mu praporu v K i jevě přihlásilo se mnoho čsl. důstoj- 
ní ků-zajatců. 


278 


1016 


Kulturní. Časopis „Zájmy Horní ku“ na Kladně zastaven. 

— Zabaven tiskopis „Tužme se! 1907. V. slet všesokol- 
ský“. Došlo také konečně na nižší literaturu. Zastaveny 
úředně „Echo Prahy 4 , „Mládeneček‘\ „Pikantní svěť 4 , 
„Světová revue 44 pro nepřípustný způsob psaní. 

1. května. Prudké boje u výšiny „Mrtvý muž" u Verdunu. 

— Německé a bulharské vojsko obsadilo město Dojran. — Vůdci 
povstalců v Dublině se vzdali. 

2. května. Podniky německých vzducholodí proti vojenským 
objektům při Moonsundu a na Oeselu. — Francouzský útok jižně 
od Douaumontu. — Anglická vláda usnesla se ihned zavěsti vše- 
obecnou brannou povinnost. — Německé ponorky potopily v Čer- 
ném moři několik ruských lodí. — Angličané zatkli německého 
konsula z Prámy pro vyzvědačství. — Čtyřdohodové vojsko zřizuje 
v Soluni zákopy. — Oddíl ruského vojska přibyl do Anglie. — 
Poslanec Liebknecht byl zatčen na protestní schůzi v Berlíně. 

3. května. Trvalé boje v Adamellském území. — Italský 
útok na Rotwandspitze. — V Irsku bylo 2280 vzbouřenců posta- 
veno před soud pro velezradu. — Tři vůdcové irského povstání, 
Pearic, Clarke a Macdonagh byli popraveni. — Francouzské vojsko 
obsadilo turecké přístavní město Makri v Malé Asii. — Ruský ge- 
nerál Mezenčov byl popraven pro vyzvědačství. — Boj anglického 
parníku „Wandle" s německou ponorkou. — Ruský car slíbil Pa- 
šičovi, že Srbsko obdrží bulharskou Makedonii. — Francouzská 
vláda hodlá část srbské armády dopraviti na francouzskou frontu. 

— Velký boj francouzských a německých letců na švýcarském po- 
mezí. Do Francie byla dosud dopravena jedna brigáda ruského 
vojska. 

května. Srážka rakouských torpédových člunů s ital- 
skými torpédoborci. — Německá vzducholoď „I. 20“ se u Stavan- 
geru zničila. — Ruský ministr financí Bark prohlásil, že válečné 
výdaje v Rusku činí dosud 12 miliard rublů. — Anglický státní 
tajemník pro Irsko odstoupil. 

5. května. Francouzské vojsko obsadilo Florinu, jižně od 
Bitolje. — Japonské válečné lodi provázejí ruské dopravní lodi 


27'J 


Květen 


s vojskem do Marseillu. — Ruský konsul a anglický konsul v Ispa- 
hanu byli zavražděni. 

Politické. Německo odpovědělo 1. května na americkou notu v zále- 
žitosti útoků ponorek, že války ponorkové proti civilním parníkům 
zanechá. — V Berlíně zatkli sociálního poslance Liebknechta, že 
pořádal protestní schůzi. — Bývalý poslanec Fr. Sláma, odsouzený 
na pět let pro velezradu, byl osvobozen a s ním 28 studentů. 

(>. — 13. května. Ruské a balkánské bojiště nevykazují val- 
ných změn. Zvýšená dělostřelecká činnost na volyňské frontě. — 
Na francouzské frontě boje na levém břehu Mosy, a další boje 
o Verdun. — Italové bombardují předmostí a náhorní planinu 
doberdobskou. — Ohlašuje se rakouská ofensiva. 

9. května. Amerika odpověděla nadějí, že pokládá za ujed- 
náno, že Německo ponorkové války zanechá. * 


Česká akce. Na počátku května 1916 byly rozhozeny na 
italské frontě s aeroplánu po rakouských zákopech le- 
táky ve všech slovanských řečech tištěné, ve kterých 
byli vojáci nabádáni k zběhnutí, a ve kterých bylo mimo 
jiné: „Ušlechtilí slovanští vlastenci, Masaryk a Důrich, 
přibyli do Itálie, aby vám poslali tuto proklamaci a jiný 
slovanský vlastenec, Milan Štefánik, shazuje vám ji se 
svého aeroplánu. “ Proklamace, kterou policejní správa 
přičítá Masarykovi, byla podepsána československým 
zahraničním výborem. 


Vojenské. Rukují dne 11. května mladíci 181etí. 

Mír? Otázka míru, dosud všude zakřikovaná, dostává se k veřejnému 
projednávání. Německý kancléř Bethmann-Holweg mluvil o míru 
na základě nynější vojenské mapy. Papež poslal Wilsonovi tajné 
poselství o míru, na něž Wilson tajně odpověděl. Anglický mi- 
nistr Grey mluvil o míru, jen když budou německá válečná strana 
a militarismus poraženy. 

Čsl. Maffie. Profesor Masaryk, dr. Sychravá, dr. Beneš a j., 
za spolupůsobení Arnošta Denisa, vydávají časopis „La 
Nation tchéque“, v němž uveřejňují zprávy, které jim 
různým tajným způsobem dodává Maffie z Čech. Jed- 
notlivé titulky těchto jsou: „Armádní zprávy“, „iVrmád- 


280 


1916 


ní novinky 14 , „Rakouska poslední úsilí 44 (o hromadné 
mobilisaci 18- až 501etých), „Pamětihodnosti a dokumen- 
ty 44 , „Čeští vojáci 44 (o odepření poslušnosti českých plu- 
ku, plzeňského 7. a zeměbraneckého 35. atd.), „Hospo- místo v Assisi). 


dářská situace 44 , „Jak je Rakousko opatřeno potravina- 
mi 44 atd. 

Politické. Zabaveno jmění Vacl. Landovi, řezníku v Jemníkách, okres 
Slaný, dále inž. Viléma Charouse v Nových Hvězdicích, okres 
Vyškov. 

Kulturní. Zakázán „Zpěvník — sbírka písní sokolských, 
lidových, slováckých a valašských 44 pro písně „Nad Ta- 
trou sa blýská! 44 , „Hymna Sokolů 44 a „Ruská hymna 44 . 


281 


Květen 


13. května. Na Vlonte San Michele odrazilo rakouské voj- 
sko několik italských útoků. — Čilé hoje ručními granáty mezi 
Argonami a Mosou. — Francouzské útoky po obou stranách Mosy. 

Italské vojsko obsadilo přistav Soli um v Cyrenaice. — čtyř- 
dohodové vo jsk i opevnilo přístav Sudu na Krétě. Tři američtí 
Němci byli odsouzeni pro domnělé kladení pum do lodí čtyř- 
d o hod v. 

li. května. Italský útok na doberdobské planině. — Fran- 
couzští letci vrhali pumy na Mirovcu u Dojran. — Americká vláda 
zahájila vyšetřování o potopení „CymriouA — V dubnu bylo po- 
topeno německými a rakouskými ponorkami 96 čtyřdohodových 
lodí. 

15. května. Čilé dělostřelecké boje na italské frontě. 
Anglické útoky u Hulluchu. — Husové obsadili Kasriširin na hra- 
nicích Mezopotamie. — Belgické vojsko obsadilo Kigari v němec- 
ké východní Africe. — Velký demonstrační průvod v Novém Yorku 
pro zvětšení americké armády. 

16. května. Několik italských útoků na Dolomitech. — Ra- 
kouské vojsko dobylo italských posic na hřbetu Armenterra v již- 
ním Tyrolsku, zajalo 2500 Italů a ukořistilo 7 děl a 11 strojních 
pušek. — Francouzský útok u Combresu. — Portugalci odrazili 
německý útok na řece Rovu mě v Africe. 

17. května. Postup rakouského vojska v jižním Tyrolsku 
a toto dobylo Zug.nu Tortu jižně od Rovereta. — Rakouští letci 
vrhali pumy na nádraží v Benátkách, Videmu a Trevisu. — Po- 
lovice srbského vojska byla dopravena do Soluně. — Čtyřdoiioda 
znova vyjednává s Japonskem o jeho účasti na válce v Evropě. 
— U belgického pobřeží došlo k boji mezi anglickým a německým 
loďstvem. — Po obou březích Vardaru trvají boje po tři dni. — 
Anglické vojsko ze Soluně se dopravuje do Egypta. 

18. května. Italské útoky v území Col di Lana a Bagni. — 
V Tyrolsku obsadilo rakouské vojsko pohraniční hřbet Maggio. 
— ■ Italské útoky na Zugně Tortě. — Trvalé boje ručními granáty 
v okolí Lensu. — Tři francouzské útoky na výšinu „30i“. — Ruské 
loďstvo vyplulo směrem k Varně. . — Německý parník „IIera“ byl 
torpedován u ostrova Lansortu. — Italští letci zapálili u Terstu 


282 


rakouský letecký hangar. — Z Holandska došly zprávy o velké 
bitvě na Severním moři. 

19. k v ě t n a. Rakouští letci vrhali pumy na nádraží v San 
Giorgio di Nogara a na leteckou stanici u Grada. — V jižním Ty- 
rolsku zmocnilo se rakouské vojsko italských opevnění Campo 
Molon a Toraro. — Italové byli donuceni vykliditi Marco a Moři 
v údolí adižském. — Prudká dělostřelba na východním břehu 
Mosy. — Rusové konají velké vojenské přípravy v Besarabii 
a v Bukovině. — Uplynulý týden jest vojensky ve znamení ra- 
kouského vítězství nad Italy. 

Kulturní. Zakázána divadelní hra „Na pomoc Rusům 44 od K. Fořta 
a Č. Ilráška. 

Politické. Zabaveno jmění Václ. Fandovi, řezníku v Jemníkách, okres 
Vyškov. 

Vojenské. 22. května počínají všeobecné odvody mužů 18 — oOletých. 

Hospodářské. Veliká tíseň nákupní vedla ve Vídni a v Praze ke 
shluknutí žen. Ve Vídni prý bylo stříleno do lidu. 

20. května. Rakouské vojsko dobylo Roncegna v sugan- 
ském údolí. — Od počátku ofensivy v Tyrolsku zajalo rakouské 
vojsko 13.000 Italů a dobylo 107 děl. — V Argon nách vniklo ně- 
mecké vojsko do francouzské linie. — V Soluni bylo vyloděno 
nové vojsko clyřdohodové. — Spor mezi Řeckem a čtyřdohodou 
o dopravu srbské armády byl uspokojivě vyřízen. 

21. května. Němci posunuli své linie kupředu na jižních 
úbočích „Mrtvého muže 44 . 

22. května. Rakouské vojsko v Tyrolsku obsadilo linii Mon- 
te Tormenor— Monte Májo. — Francouzský útok plynem v kraji 
Berry-au-Bac. — Francouzi zmocnili se kamenného lomu u Ilau- 
dromontu. — • Italové chystají oíensivu na korutanských hranicích 
proti Běláku. — Italské listy vyzývají spojence, aby pomohli Itálii 
jednotnou ofensivou. — V Itálii utvořila se nová protiněmecká 
liga. 

23. května. Anglické útočné pokusy u Givenchy. — Prudké 
boje pěchoty u Thiaumontu na pravém břehu Mosy. — Oddíl ruské 
jízdy přirazil k anglickému vojsku v Iráku. — Turci vyklidili 
Bethaiessu a vpřed posunutá postavení na pravém břehu Tigridu. 


Květen 


— President Wilson prohlásil, že Spojené státy 
nabídnou své služby ke zprostředkování míru. — 
Slavnostní uvítání členů ruského parlamentu v Paříži. 

24. května. Rakouské vojsko dobylo italského pancéřového 
opevnění Campolongo. — Italský útok u Tržiče. — Anglické útoky 
u Givenchy a Hulluchu. — Němci dobyli vesnice Cumiéres při 
řece Mase. — Prudké francouzské útoky u Douaumontu. Německé 
vojsko vypudilo Rusy z předního zákopu u Pulkarnů jižně od 
Rigy. — Na celé frontě výšiny „Mrtvý muž“ se rozvířila prudká 
bitva. 

25. května. Rakouské vojsko vniklo do Strigna v sugan- 
ském údolí a zmocnilo se Chiesy. — Italské útoky u Penelsteinu. 

— Boj anglických torpedovek s německými letci u flanderského 
pobřeží. — Tři francouzské útoky na Cumiéres. — Němci dobyli 
francouzských zákopů jižné od Douaumontu. — Sir Grey prohlásil, 
že ještě nepřišel čas k rozpravám o míru. 

26. května. Francouzští letci vrhají pumy na Valeš 
a Skoplji. — V Anglii byli povoláni všechni schopní mužové mezi 
18. a 45. rokem ku praporům. — Holandská vláda zaslala Němec- 
ku protestní notu proti potopení parníku „Berkelstroom“. — Špa- 
nělský parník „Aurora“ byl ponorkou potopen v Egejském moři. 

— Rusové postupují v Persii. 

Mír? Otázka míru přetřásá se živě v časopisech, zvláště německých 
a rakouských. Angličané odpovídají Bethmann-Hohvegovi, na jeho 
poukaz na mapu Evropy, že Německo ztratilo až na jednu vše- 
chny osady zámořské. Kromě Wilsona usiluje o mír papež Bene- 
dikt a jmenováni jsou též španělský král Alfons a holandská cí- 
sařovna Vilemína. V německém říšském sněmu četní poslanci 
mluvili pro mír. 

Kulturní. Rumunští farářii Ladislav a Konstantin Lukaciovi zbaveni 
pro podezření z velezrady svého úřadu v obcích Lacalu a Král. 
Zdravcích. 

27. května. Italské útoky na Monte Sief a Krnu. . — U Fe- 
rasu v Albánii byli Italové zahnáni se severního břehu Vojusy. 

— Podkopovým bojem v Argonách zničeny byly četné francouz- 


284 


1916 


ské zákopy. — Jižně od Sommy na frontě zdélí 15 km bylo fran- 
couzské vojsko nahrazeno Angličany. 

28. května. Boje mezi rakouskými a italskými hlídkami 
na řece Vojuse v Albánii. — Francouzské útoky na německé po- 
sice na „Mrtvém muži“ a u Cumiéres. — Francouzští letci vrhali 
pumy na Smyrnu. 

29. května. Rakouské vojsko zahnalo Italy u Canovy 
a zmocnilo se výšin severně od Asiaga. — Anglické monitory byly 
tza.lmúny od belgického pobřeží dělostřeleckou palbou. — Fran- 
couzské útoky na ves Cumiéres. — Anglické loďstvo bombardo- 
valo řecký přístav Nauplii. — Bulharská armáda překročila řec- 
kou hranici a obsadiia průsmyk rupelský a řecké pevnůstky. — 
Italové zahájili ofensivu u Valony a postupují k Beratu. 

30. května. Prudké dělostřelecké boje na besarabské frontě. 

— Anglické dělostřelectvo znova bombardovalo město Lens a jeho 
předměstí. — Francouzské útoky u Souchezu a Tahure. — Bulhaři 
obsadili nádraží a okolí města Demir Ilissaru v řecké Makedonii. 

— Do Oděsy bylo dopraveno 40.000 mužů srbského vojska. — 
Srážka mezi italským a řeckým vojskem u osady Kalarat. 

31. května. Rakouské vojsko dobylo Asiaga a Arsiera, Gal- 
lia, Monte Baldo a Monte Fiara. — Rakouské vojsko zajalo od 
počátku své ofensivy 30.000 Italů a ukořistilo 300 děl. — Veškeré 
srbské vojsko bylo s Ivorfu převezeno do Soluně. — Demonstrace 
v Soluni proti vpádu Bulharů na řecké území. — Generál Sarrail 
koná přípravy k ofensivě v Makedonii. 

1. června. Rusové prudce bombardují rakouské posice na 
volyňské frontě. — Italské útoky u Chiesy. — Na svahu „Mrtvého 
muže“ vnikli Francouzové do německého předního zákopu. — 
Francouzský útok na jižním břehu jezera Doiranského. — Nezda- 
řený atentát na cara Mikuláše. — Francouzské vojsko obsadilo 
Porroi v řecké Makedonii. — Velká námořní bitva strhla 
se mezi Skagerakem a Kornovým útesem, v niž 
potopeno mnoho anglických a německých lodí, 
křižníků a torpédoborců. Německé, loďstvo po- 
raženo ustoupilo s bojiště. Americká sněmovna repre- 
sentantů zvýšila úvěry, žádané na zbrojení. 


285 


Červen 


2. červ ji a. Rakouské vojsko dobylo Maňte Barca u Arsiera. 
— Velké anglické síly podnikly po prudké dělostřelecké palbě 
útok u Givenchy. — Francouzský výpad u Vaux ztroskotal. — 
Německý výpad proti Rusům u Smorgonu. — Bulharské vojsko 
připravuje útok na Dramu. — V Irsku znovu vypuklo povstání 
na třech místech. — Generál Sarrail jmenován byl anglickou 
a fra.ncouzskou vládou diktátorem území, v Řecku obsazeného, 
a dostal od Joffra rozkaz, aby zahájil ofensivu. 


Kulturní. V Praze ve prospěch různých válečných podpůrných účelů 
pořádány výstavy lidového umění, válečných obrazů, vějířů a „Své- 
rázu“ Tento „Svéráz 44 má čelili cizím módám, fedruje domácí vy- 
šívání, krajky a pod. na ženských šatech. Něco podobného jest 
též v Uhrách, kde vidíme zdrhované blůzky se slovenským a ru- 
muským vyšíváním. — Zakázána brožura „Zeměpisné učení o říši 
Rakousko-Uherské 44 v knihovničce pro žactvo škol obecných. — 
Zakázán Ilolárkův cyklus obrazů „Reflexe z katechismu 44 . 

Hospodářské. V Rakousku zvýšeny již po druhé za války ceny doutní- 
ků, tabáku a cigaret. Kuba stojí \2 hal., portoriko 9 hal., „krátké 14 
7 hal. Sportky dva kusy 7 hal. Trafiky však nemají zboží. 

Politické. Časopisy sdělují, že jistý p. Čermák obstarává 
v Petrohradě protirakouskou podkopnickou práci, hraje 
si na vůdce Čechů, založil „komité** a řečnil, že mezi 
česko-síováckými vojíny dochází ke vzpourám a že bylo 
zde popraveno 1500 mučedníků. 

8. června. Ruské výpady na jednotlivých místech volyňské 
a besarabské fronty. — Německé vojsko dobylo anglických po- 
stavení jižně od Ypresu. — U Vauxu pokusili se Francouzově šest- 
krát vniknouti do německých zákopů. — Ruská duma povolila 
84 milionů rublů na stavbu nových válečných lodí. 

Vynikající čs. politik dr. Karel Kramář a s ním poslanec 
Alois Rašín, redaktoři „Národních Listů“, Červinka 
a Josef Zamazal, účetní sladovny v Brodku, byli odsou- 
zeni k trestu smrti. Zatýkací rozkaz vydal vojenský ve- 
litel arcikníže Bedřich, zvaný „krvavý markýz Géro“ 
(viz I., str. 35). S dr. Kramářem byl tehdy zatčen sta- 
rosta Č. Obce Sokolské dr. J. Scheirier, neboť byl též 


1916 


předsedou banky Bohemie, která měla před válkou 
styky s Čes. bankou v N. Yorku, členem téže byl notář 
Čapek a týž je funkcionářem Národní rady v Americe; 
z toho vyslídil černožlutý detektiv velezradu. Proces 
s dr. Kramářem trval od 6. prosince 1915 do 3. června 
1916; předsedou byl plukovník Gust. Seydl, přísedící set- 
níci Edm. Bedl a Ludv. Klement, nadpor. Hob. Ernst, řid. 
přelíčení nadpod. auditor dr. Hob. Peutelschmied, žalob- 
cem dr. Preminger. Dr. Kramář hájil se ve dnech 7. až 
11. prosince 1915 mužnou, otevřenou řečí, 21 hodin trva- 
jící, v níž žalobu potíral. Žaloba vinila jej celkem z 85 
bodu, souhrnem, že měl styky před válkou se Slovany 
v Rusku, Srbsku (kamž byl poslán císařem), Polsku, do- 
pisoval do francouzského listu ,,La natioin tchéque“, byl 
před válkou vůdcem Novoslovanství, za války prodělal 
pasivní resistenci proti vedení války a válec, půjčkám, 
které neupisoval, měl v dubnu 1915 tři tajné schůzky 
s italským konsulem Sabetou v hotelu de Saxe, pořádal 
slovanské sjezdy v Praze, Rusku, Bulharsku a j., jest 
viněn z toho, co napsali jiní, př. Glěbovický, Brančani- 
nov, měl seznam státních dluhu rakouských atd. I)]*. 
Kaší n měl hlavní přelíčení 13. prosince 1915 a hájil se 
právnicky tři hodiny. Žaloba vytýkala, že si dopisoval 
s chotí dra Kramáře, rozenou Ruskou, přiměl pražského 
starostu dra Groše, aby odvolal v novinách, že krvavé- 
mu Vilémovi neprovolal slávu při demonstracích, jež 
uspořádali v Praze židé obou národností, že nazval vá- 
lečnou půjčku „bankrotářstvímA Redaktor Červinka 
měl styky s Bohdanem Pavlů a Zamazal dopisoval 
„Nár. Listům 11 před válkou i ve válce, cestoval v pro- 
sinci 1914 v Opavě, Ratiboru, Bohumíně, Krakově, Tar- 
novu, N. Sandci, Těšíně, Ostravě a 4. června 1915 byl až 
ve Skavině; zatčen ve Vadovicích. Sděloval pohyby voj- 
ska. K přelíčení povoláno množství svědku: poslanců, 
ministr Stůrgkh, církevní hodnostáři j. — Obžalované 
dra K r amář e, dra R a š i n a a redaktora Č e r v i n- 


287 


Červen 


k u, hájil advokát dr. Koerner z Prahy a obžalovaného 
Zamazala advokát dr. Levit v Vídně. Válečný soud 
vynesl dne 3. června 1916 rozsudek, jímž hýli všichni 
čtyři obžalovaní uznáni vinnými ve smyslu žaloby a od- 
souzeni k trestu smrti. Obhájci ohlásili jménem odsou- 
zených zmateční stížnost k nejvyššímu zeměbranecké- 
mu soudu. — Kromě těchto jsou odsouzeni pro politické 
zločiny poslanci Marko v, Kurylovič a Grafe- 
n a u e r. Do ciziny se uchýlili italští poslanci B a 1 1 i s t i 
a Pitacco. — Odsouzení českého vůdce dra Kramáře 
a ostatních stalo se k podnětu krvavého arcivévody Be- 
dřicha, proti vůli císařově a ministrpresidenta Stůrgkha, 
kteří jeho vinu neuznávali. Vojenská slepá justice ra- 
kouská slaví triumfy nad národy a jeho vůdci. A náro- 
dové mlčí — mlčí i rudé batailony. V procesu souzen jest 
celý český národ. — Rozpuštěny jsou sněmy král. če- 
ského, haličský, terstský a istrijský. — Říšská rada ne- 
zasedá vůbec. Zahájen Chorvatský sněm, parlament 
v Uhrách zasedá a Tisza mluví jménem celého Rakouska. 

4. června. Silná ruská dčlová palba na volyňské a besarab- 
ské frontě. — U Kupy a Povaje v Makedonii došlo ke srážkám 
mezi bulharským a francouzským vojskem. 

5. června. Husové zahájili ofensivu na frontě 
mezi Prutem a ohbím Styru. Prudké boje o rakouská přední po- 
stavení u Okny. Ruské útoky u Kozlova. — Německé oddíly vnikly 
u Altkirchu do francouzských posic. 

G. června. U Okny ustoupilo rakouské vojsko 
z rozstřílených předních postavení. — Francouzové čtyřikrát úto- 
čili na německé posice na fuminském hřbetu. — Anglický ministr 
vojenství, lord Kitchener, zahynul na válečné lodi „IIampshire“, 
která byla potopena u Orkneyských ostrovů. — Nové ruské ofen- 
sivě velí gen. Pau. — Řecké vojsko vyklidilo Kavalu. — Část por- 
tugalského vojska byla dopravena na makedonské bojiště. 

7. června. Rakouské vojsko na Volyiísku bylo 
vzato o G km zpět do prostoru Lucku. — Ruské útoky 
na haličské a besarabské frontě. — Němci dobyli opět část tvrze 


288 


19 W 


Vaux. — Čtyřdohoda vyhlásila blokádu nad řeckým pobřežím. - — 
Deset pluků francouzského osadního vojska obdrželo rozkaz ode- 
brat se do Soluně. 

Maifie pracuje současně dvojím směrem: organisací pasiv- 
ního odporu proti válce a vládě uvnitř Čech, a sdělová- Naši zajatci u mináže. 

ním cenných informací státům dohodovým. Po odchodu 
prof. Masaryka a po uvěznění dru Kramáře, Rašína, 
Scheinera a ostatních, pracuje se tím opatrněji, ale také 
usilovněji; značný podíl na tom má dr. Franta, jenž 
již v listopadu 1914 zajel do Švýcar k důležitému jed- 
nání, a redaktor „Nár. Listů 11 S í s, jenž organisoval 


19 


289 Červen 


práci výzvědnou. Zvláštními důvěrníky v muničních to- 
várnách nabádáno dělnictvo k pasivní resistenci ve vý- 
robě střeliva, kteráž co nejvíce zdržována. Nitky vedou 
do všech továren; prostřednictvím důvěrníků podávány, 
pak dohodě spolehlivé a přesné zprávy o množství, ja- 
kosti a modelech střeliva. Oproti požadavku generála 
Hindenburga, aby dostal z továren 130.000 ran denně, 
bylo docíleno a dohodě konstatováno, že nejvyšší vý- 
konnost jest jen 00.000 ran denně a tím dána dohodě di- 
rektiva pro její přípravy. Podávány jsou plány o druhu 
výzbroje rakouské a německé, kolik jest děl 42 cm, 38 cm, 
35 cm, kolik dalekonosných děl, kolik mořdířů, houf- 
nic, horských děl atd. Vyzvěděno a dále sděleno složení 
dusivých plynů, jež střední mocnosti barbarsky zavedly. 
Mezi horníky působeno rovněž k seslabení výkonnosti a 
tito disciplinovaně řídí se pokyny tajné Maffie. Zjišťo- 
vána vozba železniční, pohyby a změny vlaků, sdělo- 
vány dále podrobnosti hospodářské, zásobovací a vyži- 
vovací, takže dohoda jest vždy bezpečně zpravována 
o stavu nepřítele. 


8. června. Némecké oddíly vnikly u Smorgonu do ruských 
linií. — Anglická vláda objednala v Americe 3 miliony pušek. — 
Německo oznamuje ztrátu křižníků v bitvě u Skageraku. 


9. června. Ruské útoky u Kolků, Tarnopole a na Dnčstru. 
— Na horní rovině asiacké dobylo rakouské vojsko Monte Sise- 
melu a Mone Castelgomborto. — Rakouské těžké moždíře zahá- 
jily palbu na pancéřová opevnění primolanská. — Francouzské 
útoky u thiaumontuského lesa a u Vaux. 


Mír? Německý kancléř Bethman Ilolweg pravil v německém říšském 
sněmu, že nepřátelé nechtějí se sklonit pod mocí skutečnosti, 
chtějí bezvýsledný a pro ně zhoubný hoj vésti dále. Stane se tudíž 
podle jejich vůle. 

Kulturní. Odňata poštovní doprava americkému listu „The Literary 
Digest". — Zakázány tiskopisy „Odvedení" a „Neodvedení", tiště- 
né v Strakonicích. 


290 


1916 

Politické. Zabaveno jmění Jos. Wagenknechtovi, obuvníku z Nové 
Páky, Jos. Pazderkovi, účetnímu tamže, Jul. Fišerovi, obuvníku 
tamže, Ant. Tauchmannovi, domkáfi v Staříkově, Karlu Hanousko- 
vi, řezníku v Libřicíeh, št. Rezkovi, rolníku v Rasořích, okr. Dvůr 
Král. n. L., Jos. Kabelkovi, horníku ve Vys. Veselí, Lad. Nožičkoví, 
učiteli v Cerhenicích, Jos. Jonešovi, rolníku v Libnikovicích-Boro- 
vicích, Václavu Povovi, rolníku v Orasicích, Cyr. Stokláskovi, obuv- 
níku v Holešově, Leop. Šafáře, stav. asistenta v Boskovicích na 
Moravě, Jana Hlavenky, obuvníka v Trnavě Mor., Fr. Pantůčka, 
písaře v Babicích u Brna, dále Aug. Růžičky, úředníka konsulátu 
z Týniště n. Url. — Pro vyzvědačství a velezradu odsouzeni též 
knihař Marcabruni z Rovereta k smrti provazem, sedlář Dolabe- 
ruardino z Itálie, pro totéž na 1 a pul roku těžkého žaláře. Vele- 
zrádci se množí. 

Hospodářské. Německo žádá parlament o novou půjčku 12 miliard. 

— Pivovary zdražily opětně pivo o 4 K na hl. — Soudy odsuzují 
mnohé selky a sedláky, kteří na trzích své produkty přeceňují, 
do vězení až 1 týden. 

10. červ n a. Prudké boje na celé rakousko-ruské frontě. — 
Na dolní Strypě ustoupilo rakouské vojsko na pravý břeh řeky. • — 
Severozápadně od Tarnopole četné ruské výpady. — Německé 
vojsko dobylo francouzského opevnění západně od Vaux. — Ně- 
mecké vzducholodi denně bombardují město Rigu. — Boj anglic- 
kých a německých torpédoborců u Zeebrúgge. 

11. června. Tuhé boje v severovýchodní části Bukoviny. — 
Italské útoky na jednotlivých místech fronty. — Rakouské vojsko 
zmocnilo se Mohte Lemerle. — Rakouští letci vrhali pumy na ná- 
draží v Cividale. — Italský pomocný křižník „Principe Umberto 14 
byl potopen ponorkou. 

12. června. Rakouské vojsko v severovýchodní části Buko- 
viny ustoupilo před ruskou přesilou. Rusové postupují u Bučače. 

— Italské útoky mezi Brentou a Adiží. — Rakouská námořní le- 
tadla vrhala pumy na arsenal v Benátkách. — Silný ruský útok 
východně od Višnovčiku. 

13. června. Jižně od Bojan na Prutu byl odražen ruský 
útok. — Ruská jízda vnikla do Zadagory, Sniatynu a Horodenky. 


291 


Červen 


— Pokusy Rusů o překročení Styru byly zmařeny. — Angličané 
prudce útočí na nová německá postavení jihovýchodně od Yprů. 

— Oddíl ruského vojska překročil rumunské hranice. 

14. června. Ruské dělostřelectvo prudce bombarduje rakou- 
ské a německé posice severně od Baranovičů. — Rakouská námořní 
letadla napadla přístav v Gradu. — Němci ztratili v boji s Angli- 
čany část svých nových postavení jihovýchodně od Zillebeke. — 
Čtyřdohodové vojsko buduje nový kruh polních opevnění kolem So- 
luně. — Anglická admiralita vyzvala všechny válečné lodi v Atlan- 
tickém oceáně, aby se ihned vrátily do Anglie. — Čtyřdohodové 
loďstvo bombardovalo celé pobřeží v Kgejském moři. — Do Moskvy 
přibylo množství japonských důstojníku. — Rusové vyklidili arse- 
nály v Erzerumu. — Německá pomocná loď „Herrmann“ byla 
v Baltickém moři zapálena v boji s ruskými torpédoborci. 

15. č e r v n a. Severně od Černovců a jižně od Bojan ruské 
útoky. — Ruské pokusy o přechod přes úsek Stochod-Styr. — Ital- 
ské útoky na doberdobskou rovinu a gorické předmostí. • — Bitva 
mezi tureckým a ruským loďstvem v Černém moři. 

115. června. Belgické vojsko postupuje v německé východní 
Africe východně od jezera Viktorie na Kitegu. 


Kulturní. Zastaveny čtyři sociálně demokratické německé listy na 
čtyři týdny: „Freiheiiť* v Teplicích, ,,VoLkswille“ v Karlových 

Varech, „Wahrheiť* v Aši a „Volksfreund“ v Brně. — Zakázána 
řada spisů anarchistických a socialistických. 

Populace. V r. 1915 zjištěn v Berlíně úbytek porodů o 10.G90, totiž 
o 28% proti loňsku. 


Společenské. Moravské místodržitelství zakázalo taneční zábavy na 
celé Moravě. Také v Praze nepovolují se taneční zábavy a do 
tanečních síní nastěhováno po stech uprchlíků z Bukoviny, Ha- 
liče, Uher, jichž jest hlášeno do Prahy 45.000. Někteří uprchlíci 
na venkově dělají obyvatelstvu svízel. V Kabátech u Jílového 
stloukli dva dělníci z Istrie dceru domkáře k bezvědomí, protože 
napomenula jejich děti. Uherští vojáci v Praze a v Plzni spá- 
chali řadu vražd na hostinských a chodcích. Svými milostnými 
avanturami se ženami nepřítomných českých vojáků rozrušují se 
rodiny. Četně pohlavních nákaz, prostituce vdaných žen bují 


292 


1916 


všude, kde Uhři usazeni. Policie vyklizuje kavárny a vinárny, kde 
jsou schůzky s vojáky; za jediný den sebrala na 120 žen takových. 

Vojenské. Býv. anglický vyslanec v Berlíne uveřejňuje v „N. Zůrcher 
Ztgu“ zprávu, že střední mocnosti obsadily 110.000 čtverečních 
unii půdy, kdežto čtyřdohoda 070.000 čtv. mil. — Amerika vyvezla 
v druhé polovině r. 1915 střeliva iza 159.50 mil. dolarů, oproti 4.06 
mil. dolarů v r. 1913. Za jiný válečný materiál přijala 284.94 mil. 
dolarů proti 91.51 v r. 1913. 

Hospodářské. Nařízeno úředně, že do chleba smí se dávati jen 40% 
mouky, žitné neb pšeničné, 60% kukuřice, brambor atd. Chléb 
takový jest nechutný, nezáživný. — Zástupci čtyřdohody sešli se 
již po druhé v Paříži k ujednání úzkého hospodářského progra- 
mu svépomoci a bojkotu ústředních mocností. — V Berlíně roz- 
dávají dětem písničky od jisté učitelky: „Máti, nedělej si staro- 
stí, nám .není třeba tuku.“ — Německo nařídilo omezení spotřeby 
papíru o 10—17%. 

Politické. Zabaveno jmění Em. Kobzy, zahradníka v Zábřehu; Ot. 
Dupala, staveb, technika v Drásově; Boh. Kaprála, pianisty v Král. 
Poli; AI. Kaliny, sluhy v Žabovřeskách; Boh. .lílka, zedníka v Brně; 
Leop. Šustla, pod kováře v Nov. Veselí. V Terstu zabaveno jmění 
bývalého říšského poslance dra Pitaca, a vydavatele časopisu 
„Piccolo“. dra Jiř. Mayera a dra Attila Tanara, tajemníka roz- 
puštěného spolku „Universita Populare". V Praze šíří se po- 
věsti, ž. e poslanec Kra m á ř b y 1 dá n d o blázince, po- 
slanec K I o f á č se otrávil; obé se nepotvrdilo. 

Čechoslováci na Rusi. Generál pěchoty Šuvajev podal caru 
Mikuláši 5. června raport, v nčmž přimlouvá se: „ — hylo 
by záhodno prokázati bratrské chování Ruska ke slo- 
vanským zajatcům a v nejkratším čase osvoboditi (pod 
čestným slovem) zvláště ty české zajatce, kteří již svoji 
oddanost k Rusku dokázali. Patří mezi ně především 
vojáci 28. a 88. českého pluku, kteří dobrovolně přešli 
na naši stranu, což je ostatně známo i rakousko-uherské 
vládě, která po zprávě o jich kapitulaci nařídila, aby 
všichni zajatci z uvedených pluků byli při eventuelním 
návratu ihned předáni vojenským soudům. Vzhledem 


293 


Červen 


pak k tomu, že většina českých zajatců v Rusku byla 
zbavena ve své vlasti majetku, jež byly konfiskovány a 
ježto je při návratu čekají surové tresty rakouské vlády, 
měl by být ulehčen takovým zajatcům vstup do ruské- 
ho občanství státního, aniž by bylo čekáno konce války. 
Uskutečnění občanství by jim jistě velmi ulehčilo exi- 
stenci a dalo by jim možnost soukromého výdělku. “ Dne 
27. června poznamenal car na podání toto „Souhlasím 44 . 
Na základě tomto dosáhli Čechové a též ostatní Slované 
různých výhod. Zajatci naši v Taganrogu, pracující 
v továrně na náboje, odváděli 22%, t. j. 75.000 rublů mě- 
síčně na národní daně. Podobné organisace českosloven- 
ské byly v Kijevě, Moskvě, Charkově, Jekatěrinoslavi, 
Carieině, Omsku, Tomsku, Tjumenu a Berozově a všude 
usilovali o to, aby mohli bojovati proti nenáviděnému 
Německu a Rakousku za svobodu vlasti. 


Čechoslováci v Itálii. V Santa Marii pod Vesuvem jest za- 
jatecký tábor se 22.000 Čechů. Zde bývalý důlní pod- 
úředník z Kladna, Sokol vinohradský, .1 a n Čapě k, za- 
kládá legii proti Rakousku, za nedůvěřivé nálady ital- 
ských kruhů i vlastních krajanů. Na první výzvu skládá 
čestný slib Čapkovi jen sedmdesát mužů, kteří prová- 
dějí prostná cvičení a připravují se na důležitý úkol 
další. Zvolna získávají si svým vystupováním přízeň 
Italů. Ze svého zajateckého žoldu, jenž činí 15 centu 
denně, přispívali každý pátý den 10 — 15 centů na vedení 
propagandy; sami vyšili si prapor, pořídili papír, odzna- 
ky a různé rekvisity. Nepatrný zájem italských kruhů 
snaží se povzbuditi Ital, spisovatel Ugo Dadone, Češi: 
E m e r i c o S t e i n e r, průmyslník ; Oskar B r á z d a, 
akademický malíř; Karel Veselý, ředitel cukro- 
varu a F r. Hlaváček, bývalý tajemník Pražské ob- 
chodní komory; dále. V o n d ráče k, Ostr č i l, P á n, 
Studia r, Šárek. Po dlouhých průtazích byly povo- 
leny jen pracovní odbory a byli připuštěni k výzvědné 
službě, v níž mnohé dobré služby vykonali. Poručík čsl. 


294 


19Í6 


družiny z Ruska, Vlád. Vaněk přešel ve výzvědné 
službě z ruské fronty do rakouské, navštívil se zprá- 
vami Prahu, dostal se opět do Ruska a se získaným ma- 
teriálem přijel opět do Itálie, aby jej dále dopravil prof. 
Masarykovi. Hledal spolehlivé krajany mezi internova- 
nými v Sardinii, pomocí ruského vyslanectví osvobodil 
svého strýce Ing. K. V 7 e s e 1 é h o z internace, a utvořili 
v Římě čsl. tiskovou kancelář, jíž Veselý řídil za pomoci 
Boh. Chytila. Brázdas Vaňkem navštívili dra B e- 
neše v Paříži a prof. M a s a r y ka v Londýně, aby po- 
dali zprávy a smluvili postup československé akce. 
Z italských Čechů spolupůsobili: Ing. Dobrkovský 
z Florencie, malíř R é r y c h, Češky Šmí do vy z Plzně, 
pí. Olga F ano, choť italského inženýra v Pegli, pí. 
Lydie Boesgardová, choť dánského majitele nárnoř. 
agencie v Janově, učitelka Hel. Tichá Emerico S t e i - 
n e r, vynikající milánský průmyslník, a j., zde usedlí. 


Československé legie ve Francii. (Viz 9. května, 16. června, 
23. října 1915 a 10. června 1916.) Vyznamenala se opětně 
u Belloy en Santerre. Rozkaz X. francouzské armády, 
čís. 341, shrnuje činnost Čechoslováků takto: Generál 
Mangin uvádí v rozkaze armádním 2. četu 1. setniny po- 
chodového praporu cizinecké legie. „Složena výhradně 
z Čechu při útoku z Belloy en Santerre ukázala 4. a 10. 
června 1916 nejhrdinnější horlivost a nenávist k ne- 
příteli až do krajních mezí. Pověřena 5. července úkolem 
hájiti část bitevní linie jižně od vesnice, vrhla se z ne- 
zdolnou prudkostí na celý prapor nepřátelský, který po- 
stupoval v sevřené formaci proti úseku, prorazila jej a 
vrhla zpět. Když se vrátila zpět do svých zákopů, při- 
vedla s sebou 60 zajatců, jeden ze zajatých poddůstoj- 
níků žasl, když poznal nepatrný počet a národnost těch, 
kteří jej zajali. “ Generál Mangin praví dále: „Toť ně- 
kolik fakt, výmluvnějších než jakékoliv doklady, doka- 
zující vznešeného ducha, který od prvého dne nadchl 
české dobrovolníky a vrhl je do boje. Poslušní svých 


21)5 


Červen 


sympatií k Francii, která byla v jejich očích vždycky 
symbolem odporu k nenáviděnému germanismu a vzo- 
rem tak drahé Svobody, obětovati jí své životy s velko- 
dušností, jíž historie nikdy nezapomene/ 1 

17. června. Ruské útoky u Višňovčiku. — Čilá italská dělo- 
střelba na sočské frontě. — Na dolomitské frontě byly odraženy 
italské výpady u Rufreda a Croda del Ancona. 

18. června. Silné ruské výpady imezi Sokulem a Kolky. — 
Ruské vojsko vniklo do Černovců. Italské výpady proti rakou- 
ským posicím jižné od Asiaga. — Prudké boje pěchoty o zákopy 
na jižním svahu Mrtvého muže. 

19. června. Mocný ruský útok u Lopušna. — Italové pokra- 
čují v útocích na dolomitské frontě. — Prudké boje na frontě 
od thiaumontského lesa k tvrzi Vaux. — Na Volyň bylo dopra- 
veno nové ruské vojsko v počtu 250.000 mužů. — Německý parník 
„Ems“ byl potopen anglickou ponorkou. — V anglickém vojsku 
koná vojenskou službu 340.000 Kanaďanů. 

20. června. Rusové v Bukovině překročili Seret. — Tuhé 
boje u Gruzjatynu. — Ruské útoky u Logišinu. — Francouzské 
loďstvo zabavilo dalších třicet řeckých lodí a dopravilo je do 
Biserty. 

22. června. Řecký ministerský předseda Skuludis podal de- 
misi celého kabinetu. — Generál Bojovič jmenován byl vrchním 
velitelem srbského vojska na soluňské frontě. — - Řecko přijalo 
všechny požadavky čtyřdohody. — Čtyřdohodové loďstvo křižuje 
před Pireem. 

23. června. Rusové postupují v jihovýchodní Haliči na Kuty 
v čeremošském údolí. — Prudké ruské útoky u Radziwilova byly 
odraženy. — Opětované italské výpady na rakouské posice 
u Mrzlého Vrhu byly odraženy. — Francouzské útoky na ně- 
mecké posice západně od Vaux. — Francouzští a angličtí letci 
napadli Karlsruhe, Muhlheim a Trevír. — Husové chystají ofensivu 
proti armádě Hindenburgově. — Francouzští a angličtí důstojníci 
dokončili reorganisaci ruského válečného loďstva. — V holand- 
ských městech došlo k velikým výtržnostem z hladu. 


21 Mi 


>i%cr 


1 . 9/6 


Kulturní. Zabavený tiskopisy „Kronika* 1 , román Tillierův „Můj strýc 
Benjamin 44 , „Kalendář volných myslitelů 1913 44 . 

Rakouská bestiálnost. Kruševacké velitelství chtělo odsoudit 21 starců 
a žen srbských, což soudce pro nedostatečný důkaz odmítl, čet- Život na frontě: Koupel a siesta. 

nický poručík totiž svědčil, že „podle jeho přesvědčení 44 obyvatelé 
této vsi přepadli hlídku rakouskou. Velitel vypeskoval soudce, ale 
tento nepovolil. Proto po odchodu soudce auditora bylo těchto 21 
starců a žen postříleno bez soudu. 

Vojenské. V Praze na Letné uspořádána přehlídka „Junobrany 4 *, žáků 
ze středních škol, učitelského ústavu a obchodních akademií, kteří 
se cvičí pro vojenské účely. — V červnu upadli do ruského zajetí 


297 


Červen 


rakouští šlechtici princ Karel Lobkowitz (Bílina), hrabě Fr. Le- 
debur, rytmistr hulánů, hr. Ferd. Wiltzek a dva z knížat Lichten- 
steinů. — Sbírá se po domech vlna, kaučuk, kovy. 

Politické. Dohoda vyzývá Rumunsko, aby propustilo německé vojen- 
ské instruktory. 

Persekuce. Zabaveno jmění nár. soc. redaktora Emila Špatného 
v Praze pro zločin velezrady, Josefa Svobody, řeznického pomoc- 
níka v Jičíně, Maxe Weintrauba, obchodního cestujícího z Ruska 
pro vyzvědačství. — Pro opuštění Rakouska v době války zbaveno 
bylo advokátského úřadu 10 advokátů z Terstu, 8 jiných z Itálie, 
1 z Gorice, a řada kandidátů advokacie. 

Hospodářské. V Rakousku nařízena závěra kávy, zřízena pro ni 
„ústředna 41 , která bude prodávati 1 kg kávy za 8 K. — V Německu 
ustanoveno úředně na osobu 300 gramů masa neb tuku na týden. 

— Noviny horlí proti vyvážení potravin z Čech do Saska. — Ve 
Slezsku zabavila vláda úrodu třešní. 

24. června. Prudký boj u Kimpolungu v Bukovině. — 
Mocné ruské útoky u Radziwilova. — Italské útoky v plokkenském 
úseku. — Němci dobyli pancéřového srubu Thiaumont a největší 
části vesnice Fleury západně od Vaux. — Ruské výpady u Illuxtu 
a Wisny. 

25. června. Rakouské vojsko vyklidilo výšiny jižně od Ber- 
homenthu a Wisnicze. — Ruské útoky u Berestečka. — Prudká 
italská dělostřelba na přímořské frontě. — Angličané bombardo- 
vali město Lens a jeho předměstí. 

20. června. Ruské útoky severně od Kutu. — Dělostřelecké 
boje na Volyni. — Rakouská fronta mezi Brentou a Adiží byla 
zkrácena. — Francouzské útoky po obou stranách Mosy. — Srbské 
vojsko bojuje v ruské armádě v Bukovině. — Ruský útok u Sermilu 
v jižní Persii. — Bulharské vojsko obsadilo tvrz Novu Petru 
v Makedonii. — Mezi Děvdělí a Bitoljí rozvíjejí se tuhé boje. 

27. června. Italské útoky na hrnu a proti Mrzlému Vrhu. 

— Francouzské útoky západně od Thiaumontu a Vauxu. — Angli- 
čané porazili Němec na řece Lukiguře v německé východní Africe. 

28. č e r v n a. Rusové opakovali své útoky u Kut. — Pět nočních 
ruských útoků u Nového Počajeva ztroskotalo. — Italské nápory 


298 


1916 


mezi Adiží a Brentou. — Živý dělostřelecký boj na přímořské 
frontě. — Angličané podnikali na frontě od La Basse až k Sommě 
výzvědné výpady. — Dělostřelecké boje mezi Vardarem a Doiran- 
ským jezerem. — Poslanec Liebknecht byl odsouzen na dva roky 
a šest měsíců do káznice. — Presidentu Wilsonovi byl doručen 
vlastnoruční list císaře Viléma. 

29. č e r v n a. Část rakouské fronty byla vzala zpět směrem 
ke Kolomyji. Ruské útoky u Nového Počajeva. — Angličané pod- 
nikají četné útoky plynem na západní frontě. — Ruské útočné 
pokusy mezi Dubatovkou # a. Smorgionem. — Rusové podnikli útok 
proti tureckým posicím u Sermilu. — Strašná porážka a šílený 
útěk Rakušanů u Lucku. 

30. června. Rakouské vojsko vyhnulo se ruské přesile do 
prostoru západně od Kolomyje. Útoky ruské jízdy u Obertynu. — 
Boje na planině doberdobské trvají dále. — Italové bombardují 
obce v Pusterském údolí. — Francouzské útoky v Champagni. • — 
Zahájen byl všeobecný útok anglické armády na západní frontě. 
— Od Toulonu přibyla nová francouzská osadní armáda o 200 000 
mužích. — Anglický protektorát nad Soluní. — Rakousko-uherské 
vojsko vyklidilo Kolomyji, aby ji uchránilo poškození. (?) 

Kulturní. V Bavorsku zaniklo válkou padesát časopisů. — Rumun- 
skému časopisu „Revista Bucovinci“ odňata v Rakousku doprava. 

Vojenské. Čtyřdohoda počíná se všeobecnou velkou ofensivou, jíž na 
jaro ohlašovala. Začalo Rusko velikým náporem v Bukovině, již 
zaujalo celou, po něm Francie a Anglie, jež shromáždila na bel- 
gické fronte veliké vojsko a ohromný materiál střelecký. Rovněž 
Itálie útočí. Z české šlechty padl Karel princ Lobkovic, raněni 
byli lir. Bedřich Nostic a Ervín Nostic. 

Hospodářské. Drahota třešní: jánovky, chrupavky, amarelky, stojí 
na trhu K 1.20—1.80 za kilogram. Višně až 2 K, meruňky 2.40 — 3 K. 
maliny 1.60 K, jahody 1.10 K, angrešt 1 K, okurka na salát 50 
až 70 hal. Ilouby lišky 80 hal, hříbky i K za kg. 

1. července pochován tajně ve Vamberku zesnulý zasloužilý 
propagátor české věci v Londýně, hrabě Fr. z Ltitzowa, 
čestný doktor české university. Rakouská vláda pro- 
střednictvím rychnovského hejtmana zakázala správci 


299 


červenec 


panství, faráři a starostovi, jakoukoli veřejnou účast, 
proslovy a podobné pozornosti. Nikdo neměl nic o po- 
hřbu věděti. Starostovi Bednářovi vyhrožoval hejtman 
Wunsch: „Máte rodinu, pamatujte na ni!“ Ani časopisy 
nesměly pohřeb oznámiti, protože hrabě Lutzow černo- 
žluté panstvo nenáviděl, proto tato nízká msta. 

2. července. Západně od Kolomyje a jižně od Dněstru za- 
hájeny prudké boje. — Velký anglicko-francouzský útok mas na 
obou březích Sominy i u potoka Ancre. — Francouzský útok na 
Thiaumont. — Ruské útoky západně 4 jihozápadně od Lucku. 

3. července. Ruský jezdecký útok jihovýchodně od Tlu- 
niače, podniknut na frontě široké půldruhého kilometru. — Sev. 
od Raranovičů silné ruské útoky. — Anglicko-francouzské útoky 
obapol Sommy. Jihovýchodně od tvrze Vaux dobyly německé od- 
díly „Vysoké baterie 11 damloupské. — Lloyd George ministrem vo- 
jenství v Anglii. 

i. července. Ruské útoky západně od Kolomyje a na Vo- 
lyňsku. — Výpady Italů proti posicím rakousko-uherským u Bag- 
ni, na Monte Cosichu a východně od Selcu. — Severovýchodně 
od Ypresu a západně od Lensu silné francouzské útoky. — Jiho- 
východně od Tlumacze byli Rusové zatlačeni v šířce fronty přes 
20 kilometru a až do hloubky přes 10 km. — Prudké boje v Bu- 
kovině. • — Prudký boj na belgické frontě. 

5. července. Rusové zahájili prudké útoky v území štýr- 
ském. — Italské útoky východně od Tržíce a Selce. — Na frontě 
obapol Sommy opakují se velice prudké boje. — Velké boje po 
obou stranách Kostiuchnovky. — Ofensiva anglicko-francouzská 
na celé západní frontě. 

0. července. Rakousko-uherské vojsko jihozápadně od Bu- 
czacze vzalo po prudkých bojích frontu zpět na potok Koropiec. 
— Ruské útoky v krajině východně od Gorodiště a jižně od Da- 
rova. — Dánský parník potopen německou ponorkou. — Velice 
prudké boje na linii Luck — Kovel trvají. — Ruský útok zastaven 
na trati Luck- -Vladimír Volyňský. — Devět německých parníků 
napadeno ponorkou. — V útocích na Verdun se pokračuje. — Ve- 
liké boje v Bukovině, kde Rusové dostali veliké posily. 


300 


1916 


7. července. V jihovýchodní Haliči mocné útoky ruské 
mezi Delatynem a Sadzawkou. — Rakouské vojsko po čtyřneděl- 
ních prudkých bojích severně od Kolků vzalo zpět svoje nejpřed- 
néjší linie, ohrožené dvojitým obchvatem. — Východně od Selce 
prudké útoky italské. — Východně od Masy ztroskotaly silné 
francouzské útoky. — Německé vojsko opustilo úhel fronty u Čar- 
torijska a zvolilo kratší obrannou linii. 

8. července. Ruské útoky západně od Bučače. — Italové 
trvale útočí proti rakouskému vojsku jižně od suganského údolí. 

— Anglické útoky na různých místech západní fronty. 

9. července. Ruské výpady na Volyni. — Francouzské voj- 
sko vniklo do vesnice Hardecourtu severně od Sommy. 

10. července. Tuhá dělostřelba a vzdušné boje na sočské 
frontě. — Italské útoky mezi Brentou a Adiží. — Francouzové 
zmocnili se osady Biaches nad Sommou. — V Austrálii sestaven 
byl nový sbor 10.000 mužů pro evropské bojiště. — Angličané do- 
nutili německého konsula, aby opustil Krétu. 

11. července. Ruské útoky na Stochodu. — Mocný anglický 
útok po obou stranách silnice Bnpaume-Albert. — Anglické vojsko 
obsadilo město Tangu na severním pobřeží německé východní 
Afriky! — Na belgické frontě nad Yserou rozvinuly se prudké 
boje. — Bulharské dělostřelectvo bombarduje tvrz Porroi v řecké 
Makedonii. — V prostoru mezi Dněstrem a Prutem bojuje osm 
ruských armádních sborů. — Německé letadlo svrhlo v noci 
sedm pum na anglické jihovýchodní pobřeží. 

12. července. Trvalý dělostřelecký boj na dolní Vojuse 
v Albánii. — Anglické a německé vojsko pokračuje v bojích se- 
verně od Sommy. — Francouzské útoky na několika místech 
v Champagni. — Ruské torpedovky zadržely ve švédských vodách 
dva německé parníky a dopravily je do Finska. — Francouzská 
sněmovna přijala návrh, aby na dobu války bylo rekvirováno 
celé francouzské obchodní loďstvo. 

13. července. Ruský útok západně od Bučače. — Zpráva 
ruského generálního štábu, že armáda generála Brusilova zajala 
od počátku ofensivy 260.000 mužů. — Noční útok Italů na Pasubiu. 

— Anglické vojsko vniklo do Contalmaisonu. — Rusové, kteří 


301 


Červenec 


vnikli do německých posic u Oleszy, byli rozsáhlým protiútokem 
zahnáni. 

14. července. Tuhé boje západně od Bučače. — Deset 
italských útoků u Monte Kasta. — Německá ponorná obchodní 
lod „Břemen 11 byla na cestě do Ameriky zajata od Angličanů. 

V následujícím týdnu ohlašují rakouské zprávy ústup vlast- 
ních vojů na ruské frontě Szklina, jižně od Lucku zpět za dolní 
Lipu, též u Žabí a Tatarova, území mezi Košovém a Kuty se vy- 
klizuje. Ustupuje se od Berestečka. U Lipy zajali Rusové 2(3.000 
německých a rakouských vojáků a málo střeliva. — Rusové po- 
stupují na Kirlibabu v uherském pohraničí. — Němci přiznávají 
vniknutí Angličanů v Ovilersu, Angličané vytlačili Němce z dva- 
ceti lesů a jižně od Ilardecourtu. — Ilindenburgovy přední stráže 
vyhnuly se Rusům u Smorgonu a Linizingenova armáda ustou- 
pila u Verbenu před obchvatem Rusů. Při těchto vítězných 
bojích používají Rusové s úspěchem vzdušného 
torpéda, jež vynalezl a dohodě předal Čech Oče- 
násek. 

Politické. Zastaven telegrafický styk s Řeckem a doprava poštovních 
balíků do Turecka. 

Hospodářské. Vláda vydala zákaz užívání tuků a oleje k smažení a 
na saláty. Sádlo ani máslo není vůbec k dostání. — Do Vídně 
dováží se týdně 4500 husí českých z Libuše u Prahy. — Děti pod 
sedm let nedostanou v Německu maso. — Anglie vydala „černou 
knihu“ německých firem v Americe k účelům bojkotu. 

15. července. Ruský útok u Delatynu. — Italské výpady 
severně od posinského údolí. • — Angličané vnikli do německé li- 
nie mezi Poziéres a Longuevalein. — Ruské pokusy překročiti 
Dvinu u Lennewaden. — Otok čtyřdohodového vojska na bulhar- 
ské posice u Děvděli. — Ruské vojsko přibylo do Soluně. 

1(5. července. Tuhé boje jihozápadně od Lucku. — Ruský 
útok u Torc.zyna. — Italové bombardují rakouské posice u prů- 
smyku borcolského. — Anglické útoky u Ovillersu a Bazentinu. 

17. července. Jižně od Lucka vzato německé vojsko za lu- 
pu zpět. — Anglická jízda z Egypta byla dopravena do Soluně. 

18. července. Ruské útoky u Radziwilova a Žabí. — Ita- 


302 


# 


19Í6 


lové stříleli na město Rivu. — Francouzové podnikli po silné dělo- 
střelecké přípravě proti Němcům na frontě Biaches — Soyecourt 
útoky. — Rusové pokračují ve svých útocích jižně od Rigy. — 
Anglické listy píší, že Německo má za frontou ještě 4 a půl mi- 
lionu mužů, boje schopných. 

20. července. Trvalé boje u Žabí a Tartarova. — Angličané 
opět vnikli do Longuevalu a byli z části vypuzeni německým 
protiútokem. — Francouzské vrchní velitelství nařídilo vyklidit! 
Remeš. — Anglické vojsko obsadilo Muanzu na jižním břehu je- 
zera Viktorie v německé východní Africe. — Ruské branné síly 
napadly Turky v Sinney v Persii. 

21. červe n c e. Rakouské vojsko dobylo výšin severně od 
průsmyku Prislopského. 

22. července. Rusové dále podnikají jižně od Rigy silné 
útoky. 

23. července. Prudké italské útoky jižně od suganskélio 
údolí. — Ruský ministr zahraničních záležitostí Sazonov odstou- 
pil. ministerský předseda Stúrmer jmenován byl ministrem za- 
hraničním. 

24. července. Přibližování se ruských oddílů jižně od Dně- 
stru bylo zmařeno dělostřelbou. — Flotila rakouských námořních 
letadel vrhala pumy na objekty v Benátkách. — Čtyřdohodové moc- 
nosti se usnesly prozatímně obsaditi severní a jižní Epirus. — 
Válečné loďstvo čtyřdohody opět zahájilo bombardování Dar- 
danel. 

25. července. Ruský útok u Obertynu. — Italové pokračují 
ve svých bezvýsledných útocích jižně od suganskélio údolí. — 
Prudká dělostřelba na sočské frontě. — Mocný francouzsko-ang- 
lický útok na frontě Poziéres — Maurepas. — Francouzský útok 
jižně od Estrées přechodně získal části půdy. — Jižně od Bere- 
slečka dospěli Rusové do přední německé obranné linie. 

2(1. července. Ruské výzvědné výpady u Roziszcze a Lo- 
baczewky. — Rakouské vojsko bylo odvoláno před ruskou pře- 
silou jižně od Lešňova na úsek Boldurky. — Německý císař 
schválil nový řád pro kořistní soud, mezi jiným též dovolení, aby 
německá soldateska zajímala francouzské dívky a ženy pro uká- 


303 


Července 


jení svých choutek, to prý jako odvetné opatření za zrušení lon- 
dýnské deklarace Anglií. — V Řecku utvořila se vojenská liga, 
čtyřdohodě přátelská. 

27. července. Rusové útočili na německé posice na Ščaře. 

28. července. Velmi prudké boje mezi Radziwilovem a Úro- 
dy. — Silná italská dělostřelba v prostoru Paneveggio. — Rakou- 
ská námořní letadla vrhala po způsobu německém pumy na ná- 
draží a továrny v Bari a Otrantu a způsobila veliké požáry. — 
Velmi silné anglické útoky u Poziéres a Longuevalu. — V okolí 
Voděny strhly se menší boje Bulharů s vojskem čtyřdohody. — 
Rusové porazili Turky u Romani Katie v Egyptě. 


Druhý rok světové války ukončen — smutné jubileum, tak 
smutné, že i časopisy pominuly ho téměř mlčením. Na 
všedi bojištích čtyřdohoda podniká strašlivé, krvavé 
nápory; Rusové blíží se ke Lvovu a k Uhrám a útočí 
na severu u Rigy, Bukovina jest celá v jejich rukou. 
Angličané shromáždili dva miliony vojska na belgické 
frontě a soustavně tlačí ohromnými nápory Němce. 
Francouzi drží Verdun, o nějž již od šesti měsíců Němci 
marně usilují. Italové zuřivě vyrovnávají frontu, již 
nedávno Rakousko získalo, nad Soluní začínají Fran- 
couzi znepokojovati Bulhary novou ofensivou, Turecko 
ztrácí svou državu v Asii a Africe proti Rusům a Angli- 
čanům a při tom posílá do světa vítězné zprávy. Řecko 
se přiklonilo k čtyřdohodě a Rumunsko je na skoku do 
války proti Rakousku. Vojenská a politická situace ne- 
utěšená. — Kulturní život udušen, novin vychází 
poskrovnu a s četnými bílými místy od konfiskací. Jen 
divadla a koncerty hrají pro zbylé obecenstvo, které 
nešlo do války a zápasí s finančními obtížemi. — Ně- 
mecko uložilo Bruselu opět pokutu jednoho milionu 
marek za to, že Belgičané oslavovali svého kardinála 
Merciera. 

Politicky vůbec nežijeme, nesmí se mluviti — sotva dýchat. 
Bují udavačství. Zakázány i nálepky kníž. Švarcenber- 
ského piva. Zastaven časopis „Silesia“. A vídeňští, 


304 •. 


19Í6 


pešťští i berlínští šmokové věří, 


že vyhráváme a je nám 


dobře. 

Společenská nedůvěra vládne a tíseň hospodářská a fi- 
nanční přivádí velké starosti otcům rodin a opuštěným Českoslovenští legionáři na frontě. 

matkám. Ulice měst jsou polopusté, vesnice zbaveny 
hospodářů. Plíží se všude vyhublé, bledé, soucliotinářské 
postavy žen a dětí. Nároží a veřejné budovy jsou pře- 
plněny vyhláškami úředními: odvody, rukování, zákazy, 
výstrahy, nařízení a pod. Plochy plakátové až na ozná- 
mení biografů a některých divadel zejí prázdnotou. 


305 


20 


Červenec 
Hospodářsky trpíme nejvíce. Dva měsíce již prší, úroda na polích tlí 
a kazí se. Není vůbec másla, sádla, vajec, nedostatek mléka; 
peníze nemají ani čtvrtinu své ceny, mnohé produkty jsou deset- 
krát dražší, četné ani nejsou k dostání, Řezníci a uzenári v Praze 
a Vídni mají zavřeno. Před krámy mlékáren, s máslem, vejci, 
moukou tlačí se celé dny zástupy žen za asistence strážníků. 
Dražší je vše, i balsamování mrtvol o 300%,. i žížaly pro chytače 
ryb. — A my zvykáme všemu. Zvykli jsme postrádati k snídani 
a svačině bílých rohlíčků a housek, zvykli jsme „odmírkám 44 
mouky dosud obvyklé a míšení její s kukuřičnou, zvykli ztenčení 
komunikace na železnicích a vymizení četných rychlíků z jízd- 
ního řádu. V návyk vešly „moučenky 44 a „chlebenky, 14 „cukřenky 14 , 
„mléčenky 44 a „kávenky 44 zrovna tak jako chtěj nechtěj navykl 
každý zdražování piva. Podrobili jsme se dnům bezmasým, uznali 
nutnost seškrtaného jídelního lístku v restauracích Zvykli jsme 
časnějšímu zavírání hostinců i dřívějším jízdám poslední tram- 
waye, konduktérskému personálu ženského pohlaví, zjevům uprch- 
líků a polských židů, nářkům kuřáků, všelijaké podivné „logice 44 
zdražovatelů, rozsudkům nad pijavicemi lidstva a jiným toho 
druhu „brzdícím 44 opatřením, aby válečné zisky jistých lidí ne- 
rostly do oblak. S jistou zvědavostí chystali jsme se na zavedení 
„letního času 44 , ale zvykli jsme mu také. Vždyť člověk zvykne 
prý i šibenici! 

29. července. Husové zastavili se u Tlumače před naší 
druhou linií. Německé vojsko stojící před Stochodem, ustoupilo 
za řeku. 


30. července. U Kašovky na Stochodu ustoupilo obranné 
vojsko do tětivy oblouku stochodského. — U Paneveggia byl od- 
ražen útok italského praporu. — Anglické dílčí útoky u Poziéres 
a Longuevalu. — Anglická, vláda prostřednictvím velvyslance 
Spojených států vyšetřuje popravu kapitána Fryatta. — Ruské 
loďstvo křižuje před ústím Dunaje. 

31. července. Na výšinách východně od Kirlibaby ruský 
nápor. Husové, kteří se dočasně usadili jižně od Stobychvy na 
levém břehu Stochodu, byli zahnáni zpět. — Na Volyni zajalo 
rakousko-německé vojsko 2000 Husů a ukořistilo tři strojní pušky. 


306 


1916 


— Útok alpinu v tofanském území. Na sočské frontě pálili Italové 
na gorické a tolmínské předmostí. — Nový veliký anglo-francouz- 
ský útok mezi Longuevalem a Sommou. — Malé boje ručními 
granáty jižně od srubu thiaumontskélio. — Bulharsko-rumunská 
a rusko-rumunská hranice byla úplně uzavřena. 

1. srpna. Ruské útoky na Stochodu. — Anglický útok, pod- 
niknutý v osmi vlnách u Maurepasu, byl odražen. — Němci zničili 
vynozením podkopu francouzské postavení severně od Flirey. — 
Německé vzducholodi vrhaly pumy na Londýn. — Angličané 
obsadili Dodonu na ústřední železnici v německé východní Africe. 

— Německé závody v Itálii byly sekvestrovány. — Podle zpráv 
rumunských listů uzavřelo Rumunsko smlouvu se čtyřdohodou. 

— Italští letci vrhali pumy na Rjeku. 

% 

2. srpna. Ruské pokusy o prolomení fronty spojenců mezi 
Turyí a drahou z Rovna do Kovelu. — Ruské útoky jihozápadně 
od Pinsku odraženy. — Německý ponorný člun potopil u angli- 
ckého pobřeží 8 motorových plachetníků a rybářský parník. — 
Maršál Hindenburg pověřen byl velením na celé východní frontě. 

3 . srpna. Ruský oddíl vnikl u Vele3ňova do rakouských 
zákopů. Ruské útočné pokusy západně od Brodů. — Francouzské 
vojsko podniklo sedmerý útok mezi Maurepasem a Sommou, a 
podařilo se mu vniknouti do dvorce Monacu. — Mocný francouz- 
ský útok na frontě od srubu thiamontského k tvrzi Laufée měl 
částečný úspěch. — Joffre a Ilaig odebrali se na verdunskou 
frontu, kdež se chystají rozhodné události. — Sir Casement, od- 
souzený vůdce irských povstalců, byl popraven. 

4. srp n a. Rakouské vojsko v Bukovině zahájilo pod vrchním 
velitelstvím následníka trůnu arciknížete Karla Františka Josefa 
proti Rusům nové boje. — Rusové vnikli u Rudky do rakouských 
linií, ale byli vypuzeni. — Anglická vzdušná flotila, napadla 
Namur. — I)o Petrohradu přijelo japonské vojenské poselstvo. — 
Ve Spojených státech utvořilo 4000 amerických občanu legii, aby 
bojovala ve Francii proti Němcům. 

Zdravotní. Výživa za války, jak lékaři konstatují, jest nedostatečná, 
množí se souchotiny z hladu. Následkem požívání výhradně mouč- 
ných a bramborových jídel dostavují se poruchy zažívání a úbytě. 


307 


Srpen 


5. srpna. Útok proti jižní části planiny doberdobské, pod- 
niknutý nejméně sedmi italskými pluky, ztroskotal v boji muže 
proti muži. — Pokusy Husů o přechod Dviny u Dvetenu byly 
zmařeny. 

6. srpna. Ruské útoky v území kapulském. — Jižně od 
Jablonice a Tartarova postupují německá a rakouská vojska ku- 
předu přes prudkou ruskou obranu. — Rusové dobyli západního 
břehu Seretu u Zalošce. 

7. srpna. Rakouské vojsko dobylo ruských výšinových po- 
stavení u Jablonice, Vorochty a Tartarova. — Po obou stranách 
Delatynu ruské útoky. — Italové zahájili prudké útoky mezi 
tolmínským předmostím a mořem. 

8. srpna. U Tlumaée ustoupili Němci před ná- 
razem ruské přesily do připravených zadních postavení. — 
Ruské útoky u Terczynu na Volyni byly odraženy. — Rakouské 
vojsko v Gorickém předmostí bylo vzato zpět na východní břeh 
Sočí. — Anglicko-francouzské vojsko pokračuje v útocích mezi 
Thiepvalem a Sommou. — Německé ponorky potopily 18 angli- 
ckých rybářských parníků. — Anglické vojsko obsadilo 
přístav v Sada ni v německé východní Africe. 

9. srpna. V Bukovině byli Rusové odraženi na sever u Ka- 
pulu. — Ruské útoky u Kisielinu a Kašovky. — Italské vojsko 
vniklo do Gorice. — Italové dopravili k dolní Soči daleko- 
nosná anglická děla. 

10. srpna. Rakouské vzdušné loďstvo vrhalo pumy na ob- 
jekty v Benátkách a způsobilo tucet požárů. — Mezi Maure- 
pasem a Sommou ztroskotalo osm prudkých francouzských útoků. 
— Rusové provádějí velké přesuny vojsk v Besarabii. 

11. srpna. Jižně od Žabí odraženy byly ruské útoky. — Ra- 
kouské vojsko vyklidilo Bela ty n, Tys měničů a 
Stanislavo v, aby zaujalo zadnější posice. — Italské útoky 
proti úseku piavskému a novým posicím východně od Gorice byly 
odraženy. — Flotila rakouských námořních letadel opakovala 
s úspěchem útok na VI. Benátky. — Ruský útok, jenž získal půdy 
u Bjaloglovy a Ilorodyšče, byl německým protiútokem zastaven. 


308 


19Í6 


— Útoky čtyřdohodového vojska jižně od Doiranského jezera byly 
odraženy. 

Kulturní. Redaktor „Vorwártsu“ dr. Meyer v Berlíně zatčen. 

Politické. Zabaveno jmění: pro zločin zběhnutí k nepříteli: Vilému 
Hofmannovi, strojnímu zámečníku v Ilavlovicích (politický okres 
Trutnov), a Jaroslavu Devátému, rolníku v Libštátě, oběma do- 
mobraneckým pěšákům pluku zeměbraneckého č. 11; dále Josefu 
Jelínkovi, kočímu, naposledy v Ronově nad Doubravkou (okres 
Čáslav), a Františku Piklovi, zemědělci, naposledy v Senožatech 
bydlícímu, oběma domobraneckým pěšákům c. k. zeměbraneckého 
pěšího pluku č. 12; konečně Jaroslavu Pohorskému, v Dvořísku 
(okres Vysoké Mýto), jednor., domobr. četaři c. k. zeměbraneckého 
pluku č. 11. a Václavu Knéblovi, továrnímu dělníku ve Velkých 
ITamrech (polit, okres Semily, soudní okres Železný Brod), domo- 
braneckému pěšáku téhož pluku Jos. Novákovi, čeledínu v Oplo- 
canech, okres Přerov, Morava. 

Hospodářské. Již měsíc není ve velké Praze bramborů; při nedostatku 
mouky, chleba, mléka, úplném nedostatku tuků (másla, sádla) 
trpí nejen chudina, ale i střední stavy hladem, živíf se celé týdny 
špatnou kávou; chléh. pokud jest. není téměř k požívání, drobí 
se — sama kukuřice. V Praze v Kotcích dána do prodeje špetka 
nových hramhorů; na 4000 žen se tam shluklo — ulice s obou 
stran zavřena kordonem strážníků a propuštěno vždy jen několik 
žen, čekajících celé půldne na 1 kg bramborů. Při tom často 
kordon stráže provalen, asi 8 žen omdlelo — zoufalé scény. — 
Úplný nedostatek drobných peněz, zvlášf dvouhaléřů, které sta- 
ženy k válečným účelům. Dány do oběhu železné dvacetihaléře, ' 
které černají. 

Vojenské. Ve všeobecných odvodech odvedení muži narukují. 

12. srpna. Pokusy Italů priblížiti se k rakouským posicím 
mezi mořem a údolím Vipavy. — Italové prudce bombardovali 
Monte San Gabrielo a Monte Santo. 

13. srpna. Francouzské dělostřelectvo zahájilo palbu na 
město Doiran. — Ruské vojsko z Besarabie dopravuje se do Ha- 
liče, poněvadž generál Brusilov žádal posily. 


300 


Srpen 


14. srpna. Angličané vnikli do německého předního zákopu 
u Poziéres. — Ruské výpady u Škrobové a Vygonovského jezera. 

15. srpna. Čtyřdohodové vojsko obsadilo doiranské nádraží 
u přítomnosti srbského korunního prince a generála Sarraila. — 
Ruské vrchní velení shromáždilo nové tři armádní sbory, aby při- 
pravilo útoky na Kovel. — Italové dopravili na frontu východně 
od Gorice 7000 děl. — Město Belfort utrpělo při posledním bom- 
bardování dalekonosnými děly německými těžkou škodu. 

16. srpna. Prudké ruské útoky u Horozanky. — Oddíly 
polské legie, podporující Rakousko a Německo, podnikly výpad 
na Stochodu. Slované proti Slovanům! 

17. srpna. U Relloy podařilo se Francouzům usídliti se 
v německém nejpřednějším zákopu. — Car jmenoval generála 
Russkébo vrchním velitelem armád severní fronty. — Přeskupení, 
vlastně ústup rakouských a německých armád v Haliči bylo skon- 
čeno. — Mocné dělostřelecké boje na frontě od Bitolje k Vardaru. 
— Francouzské vojsko obsadilo několik vesnic u Veleše. — Nové 
ruské vojsko přibylo do tábora Mailly ve Francii. 

18. srpna. Jižně od Ilorozanky dobyto bylo ruského zákopu 
kupředu posunutého. — Trvalá italská dělová palba proti rakou- 
ské frontě v Goricku. — Angličané vytlačili Němce z přední linie 
jihozápadně od Martinpuichu. — Anglické útoky od Poziéres 
k lesu foureauxskému byly odraženy. — Tuhý boj u vesnice Fleury 
napravo od Mosy. 

Kulturní. Vládním nařízením zmenšen v Uhrách rozsah novin pro 
nedostatek papíru. Časopisy, jež stojí 12 hal., smějí míti 8 stran, 
při ceně 8 hal. 6 stran, 0 hal. 4 strany, 4 hal. 2 strany. Chystá se 
prý i v Rakousku. — Zakázány: Učebnice od Schrottra a Zenkla 
„Česká čítanka průmyslová“. — Čáslavská „Pravda 11 a Pardubická 
„Osvěta Lidu“ zastaveny. — - Rozpuštěn „Slovanský spolek pro 
vzdělání a dobročinnost 1 * ve Vídni. 

Politické. Oslavy 86. narozenin císaře Frant. Josefa. — Zabaven ma- 
jetek opět několika vojenským zběhům. 

Hospodářské. Máme teď lístky na chleba, čili „chlebenky**, dále mou- 
čenky, cukřenky, sádlenky, mýdlenky, bramborenky, máslenky, 
vejčenky, kávenky atd., ale nemáme žádný chléb, mouku, cukr — 


310 


íjm 

atd. — Švestky, které stály jindy 12 hal. 1 kg stojí teď zelené 

kor. 1.C0. Mýdlo 1 kg za K 0. — . 

19. srpna. U Žabí vzato bylo kupředu posunuté rakouské 
vojsko zpět. — Bulharské vojsko překročilo Yrundi-Balkán vý- 
chodně od Stru my. 

20. srpna. Buské útoky na Maguře byly odraženy. Německé 
vojsko zmocnilo se hory Kréty. — V nových útocích, jež Francouzi 
podnikli napravo od Mosy, podařilo se jim opět vniknouti do 
vesnice Fleury. — Ruské pokusy o přechod u Bereziny a Dělja- 
ticii. — Némecko-bulharské vojsko dobylo Biklisty a Banice. — 

V Bukurešti zahájena byla rekvisice koní. — Ruské válečné loď- 
stvo vyplulo z Oděsy a Sevastopolu. — Tuhý boj mezi bulharským 
a francouzským vojskem o vesnici Dolzeli. 

21. srpna. Rumunská vláda zabavila obilí, jež bylo určeno 
k vývozu do Rakouska a Německa. — V Soluni zahájeno bylo 
vyloďování italského vojska. 

22. srpna. Ruské torpedovky zahájily bombardování bulhar- 
ských přístavu na. Černém moři. — Anglické vojsko zmocnilo se 
přechodu přes řeku Vámi v německé Africe. — Ve Francii byly 
vyhlášeny nové všeobecné odvody. — Řecká ministerská rada 
usnesla se neklásti překážek postupu bulharského vojska. — 

V Baltickém moři došlo k bitvě mezi německým a ruským loď- 
stvem. — • Bulharské vojsko proniklo přes Sereš ke Kavale, kde 
rozvinuly se boje. 

23. srpna. Trvalé boje v krajině u Kukulu. — Mezi Thiep- 
valein a Poziéresern byly anglické útoky opakovány. — Ruská 
ponorka polapila ve švédských vodách německý parník a dopra- 
vila jej do Aha, — Francouzské paroplavební společnosti odmítají 
dopravu jakéhokoli zboží do Švédská. — V Soluni bylo vyloděno 
přes 20.000 Italů. 

24. srpna. Ruské útoky po obou stranách údolí travignol- 
ského. — Severně od Somv útoky Angličanů a Francouzů. — Ně- 
mecká vzducholoď přeletěla anglické východní pobřeží a shodila 
několik pum. — Železniční trať Okčilar-Drama-Demir Ilisar jest 
v moci Bulharů. — Mezi rumunskou a bulharskou vládou bylo 


311 


Srpen 


ujednáno neutrální pásmo pohraniční, aby zamezeny byly pohra- 
niční spory. — V Itálii byla povolána domobrana od 40 do 45 let. 

25. srpna. Francouzové vnikli do Maurepasu. — Angličtí 
letci vrhali pumy na Mons. — Angličané dobyli části rozstříleného 
zákopu u Ovilliersu. — Čtyřdohodové vojsko na Balkáně zahájilo 
všeobecné přeskupování. — Německá vláda ujistila řeckou vládu, 
že ani bulharské ani německé vojsko nevtrhne do Kavaly, Dramy 
i Séru. Rusové soustředili prý před Kovelem 800.000 mužů. — 
Rusko a Anglie předložily i rumunské vládě nové návrhy o za- 
sáhnutí Rumunska po boku čtyřdohody. — Všichni Bulhaři byli 
carským úkazem vypovězeni z Ruska. 

Politické. „iM usíme protestovat i !“ píší české deníky proti 
bývalému poslanci Důricliovi, jenž nyní prý v Rusku 
sepisuje vládě válečné manifesty k Čechům. Ano, m u s í 
protestovat!*, protože to rakouský censor poroučí. 

Hospodářské. V Německu smí spotřebovati jeden obyvatel týdně 300 
gramů masa. 


Bída. 


\r 


době, kdy obyvatelstvo strádá, hladoví, neboť musí si ode- 


příti i nejnutnějšího sousta, rakušácké panstvo tyje způsobem po- 
horšujícím. Krvavý arcikníže Bedřich, vrchní velitel, rád jezdí na 
„inspekce". Přijel do Futschine v Tymlsku a hned v noci musil 
automobil jeti do Bolzana pro spoustu lahůdek; k obědu pak bylo 
při důstojnické tabuli: polévka á la princesse; mořská štika pro 
labužníky, studená; maršálská svíčková; letošní kuřata pečená, 
salát s majonesou; kompot; omeleta; míchané ovoce; různé 
sýry; káva. Nápoje podávány byly v tomto jmřadu: plzeňské pivo; 
vermut, burgundské, haslašské 1912; benediktinka; „Ofensivgeist" 
(zvláště chutné); višňovka. A při této bujné hostině hrála vojen- 
ská hudba, která musila zvláště přijeti z Inšpruku. Tenlo kvas 
opakoval se ve Futschine vícekrát, u přítomnosti arciknížete Leo- 
polda Salvatora, arciknížete Karla a ministra vojenství. 

2(>. srpna. Německo-bulharské vojsko pokračuje v postupu 
severozápadně od Ostrovského jezera. — Italské vojsko obsadilo 
vrchol Kalaratu a Porto Palermo na albánském pobřeží. 

27. srpna. Italské útoky proti frontě Fasanských Alp. — 
Italská vláda vypověděla Německu válku. — Ru- 


312 


1916 


munsko vypovědělo Rakousku válku. — Anglická le- 
tadla bombardovala Namur. 

28. srpna. V pohraničních průsmycích sedmihradských za- 
hájeny byly boje mezi rumunskými a rakouskými předvoji. — 
Německo vypovědělo Rumunsku válku. — Ruské „Zákop smrti' 4 na Doss’ Altu, dějiště slavného vítězství 
čsl. armády 21. září 1918. 

vojsko vniklo do Dobrudže. -- Čtyřdonoda vyzývá řecké obyvatel- 
stvo, aby kladlo ozbrojený odpor Bulharům. — Vojenské tažení 
proti Rumunsku bylo svěřeno Mackensenovi. 

29. srpna. Vrchol Cauriolu p&dl po tvrdošíjném boji v ruce 
Italů. — V Londýně bylo zavřeno přes tři sta německých obchodů. 
- — V okolí Belfortu soustředěno jest 150.000 mužů italského vojska. 
— V Rusku byla svolána námořní zeměbrana ve věku do 37 let. 


313 


— Maršál Hindenburg jmenován byl náčelníkem německého ge- 
nerálního štábu. 


30. srpna. Severovýchodně od Ršavy rumunské útoky. — 
Rakouské vojsko vyklidilo Petrošeň, Brašov a Kezdi Vasarhely. 
— - Turecko vypovědělo Rumunsku válku. — Demonstrace proti 
centrálním mocnostem v Bukurešti. — Generál Averescu jme- 
nován byl vrchním velitelem rumunských armád. 

31. srpna. Silná dělová palba po obou stranách Sommy. — 
Boje mezi rumunským a bulharským vojskem počaly. 

1. září. U Ršavy a Herkulových Lázní rumunské útoky. — 
Rakouské vojsko vyklidilo Sibiři a Sepsi Szt. Gyórgy. — Rusové 
přešli ve východní Haliči a v Bukovině k útoku. — Ruské výpady 
u Perepelniků a Kašovkv byly zmařeny. — Bulharsko vypovědělo 
Rumunsku válku. 


Politické. „R u s k o j e Slov o“ přineslo zprávu: „Před- 
sednictvo České společnosti v Moskvě, radilo se o uví- 
tání Durichově v Moskvě. Má býti oslaveno banke- 
tem, jehož se zúčastní zástupci všech slovanských orga- 
nisací. Důrich promluví o svých rozhovorech v Paříži, 
Londýně, Petrohradě atd., týkajících se osudu českého 
národa. Díirich byl již jednou v Moskvě jako člen české 
deputace, v jejímž čele stál Kramář. Byl jedním z vůdců 
české strany agrární, vystěhoval se na počátku války 
z Rakouska a zasvětil své síly ochraně českých zájmů. 
Rakouská vláda zkonfiskovala veškeré jmění Důricho- 
vo.“ Maďarská oposice agituje pro svolání delegací a ra- 
kouské říšské rady. 

Kulturní. Tolstojova „Čítanka 11 zakázána. — Pražské zvony snímají 
se s věží pro válečné účely. 


Prof. Masaryk, Beneš aštefá nik zaslali rumunskému 
ministerskému předsedovi Bratianovi telegram při 
vstupu Rumunska do války. V telegramu tomto zdůraz- 
ňují, že „Rumunsko bojuje zároveň za osvobození česko- 
slovenského národa". 


Finanční. Rakouská vláda vyhlašuje nové daně: přirážky k přímým 


daním, poplatky kolkové, ze sázek, ze zápalek, zvýšení poštovních 
poplatků, porta atd. 

Hospodářské. Vláda povolila pivovarům vařiti jen 35% piva, podle 
průměru posledních let. Hostince smějí býti otevřeny ve všední 
dny jen od 7. do 10. hod. večer, ve svátky od 4. hod. odpoledni do 
10. hodiny večerní a smí dostati jednotlivec jen půl litru piva. — 
Stát zabavil také zásoby máku. — Prof. Jakobi navrhuje požívati 
islandský lišejník, je prý dobrý! — Papír opět zdražil. 

2 . září. U Ršavy ustoupilo rakouské vojsko na západní břeh 
Černé. — Londýnské listy sdělují, že řecký král Konstantin vzdal 
se trůnu. — Před Pireus připlulo 30 anglických a francouzských 
válečných lodí. 

3. září. Rumunské dělostřelectvo zaměřilo svoji palbu na 
Sibiři. — Ruské útoky západně od Moldavy byly odraženy. — Ně- 
mecké vzducholodi bombardovaly Londýn. — Čtyřdohodové loď- 
stvo zabavilo před Pireem tři německé lodi. 

4. září. Francouzové vnikli po prudkém boji do Guillemontu 
a Le Forestu. — Obyvatelstvo Kretv usneslo se prohlásiti ne- 
odvislost a zvoliti Venizela presidentem. — Do čtyřdohodové 
armády v Soluni dalo se zařaditi 17.000 řeckých dobrovolníků. — 
— V Rumunsku byla nařízena konfiskace všeho majetku přísluš- 
níků centrálních mocností. — Bulharské vojsko obsadilo Kurl- 
Bunar a Akkadunlar v Dobrudži. 

Německá barbarství. S povolením císaře Viléma po dobytí 
města Lilie (13. října 1914), zavedli Němci odvody žen 
18- až 301etých, jež poslali za armádou k ukájení žol- 
dáckých chtíěů. V městě Douai rozbili kde jaký dům; 
všechny 18- až 601eté muže odvlékli k nejhrubším prá- 
čem. Vyplenili a vypálili města i vesnice; na útěku se- 
brali obyvatelstvo a hnali s sebou, mnozí padli. V Rou- 
lersu postříleli ženy i starce, kteří nechtěli jiti do otro- 
ctví; v Cambrai pokáleli místnosti, odkud museli od- 
táhnout i. V Laonu okradli chudinu o chléb a rýži. 
Němci kradou, loupí a ničí nač přijdou, přímo zběsile 
pro radost ze zla. Lilie, Arras, Albert, Amiens, Lens, 
Cambrai, Douai, St. Quentin, Soissons, Verdun, Remeš 


Záři 


atd. zničená města a jejich stavitelské památky jsou 
pomníkem řádící bestie německé. V Chauny sehnali 
Němci obyvatelstvo do jednoho předměstí a pálili do 
nich při ústupu. Mladíka Francouze, jenž nebyl ještě 
povinen k odvodu, odvedli sami a jako způsobilého 
nositi zbraň, na místě zastřelili. V jiné obci povraždili 
obyvatele, kteří schovali se ve sklepě. V Sommeilles, 
Louppy-le-Chateau, v Gerbévelles a v mnohých jiných 
místech byly na obyvatelích spáchány činy neslýchané 
zdivočilosti: dívky i mladá děvčata byly znásilněny, 
děti ohavně mrzačeny; těla jiných obyvatelů byla po- 
lita petrolejem a u přítomnosti členů rodin zapálena. 
Senátor Reynald uvedl v senátě tuto událost: „Němci 
spustili palbu na stodolu, kde se nalézalo 80 raněných, 
a stříleli jako při honu na ty, kdož se pokoušeli prch- 
nouti. Umučený Séblin, senátor za Aisnu, podlehl zlé- 
mu týrání. Paní Séblinová chtěla zůstati u svého 
mrtvého muže, ale Němci ji donutili jiti se zástupem 
evakuovaných. 

5. září. Prudké boje na horním Ceremoši a jižně od By- 
střece. — Italské vojsko, jež překročilo Vojusu, bylo zahnáno zpět. 

— Rozhořčené boje po obou stranách Sommy. — Francouzské 
útoky východně od Fleury. — Bulhaři zmocnili se Dobriče. — Ang- 
licko-francouzské vojsko obsadilo Athény. — Ruské válečné loď- 
stvo připlulo do Konstance. 

6. zář í. Mezi Zlatou Lipou a Dněstrem podařilo se Rusům 
zatlačiti střed německého vojska. — Rakouští letci vrhali pumy na 
objekty v Benátkách a Gradu. — Po obou stranách Sommy pod- 
niká 28 anglicko-francouzských divisí nové útoky proti Němcům 

— Francouzové zmocnili se Cléry. — Bulhaři zahnali rusko-ru- 
munské vojsko severně od Dobriče. — Bulhaři zmocnili se všech 
opevnění Kavaly. 

7. září. U Valašské Teplice bylo rakouské vojsko vzato zpět 
na výšiny západně od obce. — Silná oboustranná dělová palba 
v Goricku. — Francouzové usadili se ve Vermandovillersu. — Ru- 
sko-rumunské útoky u Dorna Vatry. — Německé a bulharské voj- 


316 


1916 


sko dobylo Tutrakonu a zajalo 28.000 Rumunů a ukořistilo 100 
děl. — Útok silných ruských vojů proti Dobriči. — V Řecku oče- 
kává se všeobecná mobilisace jako následek dohody mezi králem 
a Venizelem. — Bulharské vojsko přiblížilo se k Balčiku. — Ang- 
lické vojsko obsadilo přístavy Kilva Kividže a Kilva Kisivani. 

8. září. Tuhé boje po obou stranách silnice Petrošeň-Hat- 
szek. — Západně od Sikulské Seredy bylo rakouské vojsko vzato 
zpět na pohoří Ilargittu. — Prudké ruské útoky ve východní Ha- 
liči. 

Vojenské. Škodovka v Plzni se rozšiřuje. 

Hospodářské. Jelikož kožených podešví nelze vůbec dostali, zavádí 
se u vojska i v civilu dřevěné podešve a též gumové, zvláště 
v lepších majetných třídách. Průměrné botky stojí dnes 00— 100 
korun. — Z nedostatku drobných trhají lidé papírové dvoukoruny 
na půlky ano i čtvrtky. Tyto po krátkém váhání přijaty do oběhu 
v obchodě, finančních ústavech i u berních úřadů. 

9. září. Rumunské pokusy o proniknutí proti výšinám zá- 
padně od Sikulské Sredy. — Rusové zmocnili se rakouské nej- 
přednější posice východně od Ciboskélio údolí. — Kanadská, vláda 
chystá armádu 500.000 mužu na západní frontu. V' ní jest mnoho 
českých dobrovolníků. 

10. záři. Francouzi dobyli zpět přechodně tvrze Douaurnont 
(i Verdun. — Německé vojsko srazilo se s Rumuny jižně od Dor- 
ny Vatry. — Bulhaři a Němci dobyli Silistrie. 

11. září. Severně od Ršavy ztroskotalo několik rumunských 
útoků. — Italové bombardovali rakouské posice na výšinách mezi 
adižským a astašským údolím. Na Pasubiu vniklo italské vojsko 
do rakouských linií, ale protiútoky bylo vypuzeno. — Angličané 
zmocnili se kupředu posunutých německých zákopů u Longue- 
valu. — Italské vojsko obsadilo několik měst na albánsko-epir- 
ské hranici a odzbrojilo tamní posádku. — Zeppelinova německá 
vzducholoď opětně bombardovala Bukurešf. — Řecký minister- 
ský předseda Zaimis podal demisi celého kabinetu. 

12. září. Ruské útoky v údolí Zlaté Bystřice a v údolí Če- 
remošském. — Anglické vojsko na makedonské frontě zahájilo 
ofensivu nad Strumou. 


317 


* 


r/ t v w 

Zun 


13. zář í. Francouzové vnikli do Bouchavesnes. — Anglické 
přístavy byly uzavřeny neutrální plavbě. — Francouzský mini- 
sterský předseda Briand a ministr vojenství Roques přijeli do 
Kristiánie na své cestě do Petrohradu. 

14. září. Západně a východně od Sibině několik rumun- 
ských útoků. — Rusové podnikají útoky proti rakouským posi- 
cím na Smotrvci, Ludové a Gapulu. — Bulhaři obsadili Kavalu. 
— Rakouské a německé lodi v Athénách byly zabaveny. 

15. září. Rumuni pokročili v jižních Uhrách k Ilatszegu a 
Sibini, a zahájili postup přes řeku Oltu východně od Fogarasu. 

Vojenské. Z jižních a východních Uher děje se hromadné stěhování 
již od vypovězení války Rumunskem. Desítky vlaků demiě vezou 
uprchlíky i s nábytkem a nářadím, celé zešlé a plačící, nahoru 
k Pešti a za PešC. Jiní zapřáhli koníky, naložili na vůz nejskrov- 
nější potřeby, ženu a děti, a po týdny táhnou jako karavany k Te- 
mešváru, Bekesčábě a severněji. 

16. září. Němci dobyli rumunských posic jihovýchodně od 
Ilatszegu. — Útok dvaceti anglicko-francouzských divisí vytlačil 
Němce z vesnic Courcelette a Flers. — Rumunské vojsko ustou- 
pilo na linii od Černé Vody ke Konstanci. — Kalogeropulos pře- 
vzal sestavení řeckého ministerstva. 

17. září. Dlouhotrvající bitva na Sommě pokračuje. — Ita- 
lové obsadili Patras. — Anglické přístavy byly opět otevřeny pro 
plavbu. 

18. září. Rumunské vojsko vniklo bez boje do Kohalomu. — 
Ruské útoky v krajině u Dorny Vatry byiy odraženy. — Na fran- 
couzskou frontu přibylo 13 nových anglických divisí. — Rumun- 
sko přistoupilo k londýnské úmluvě proti separátnímu míru. 

19. září. Rumuni byli od Ilatszegu zahnáni k Petrošeni. — 
Bulharsko-německé vojsko vniklo na několika místech do rusko- 
rumunských posic v Dobrudži. — Francouzové dobyli FJoriny. 

20. září. Rakouské vojsko, zahnavši Rumuny, zmocnilo se 
Petrošeně a průsmyku Szurduckého. — Francouzsko-srbské útoky 
u Floriny a na Kajmakčalanu. — Bulhaři vypudili Italy z vesnic 
Matnice a Poroje. 


318 


1916 

21. září. Tuhé boje ručními granáty severně od Sommy. — 
Boj v Dobrudži se za.stavil. 

22. září. Anglie a Francie provedly v posledních dvou dnech 
úplné uzavření Řecka. 

23. září. Francouzské útoky proti linii Combles — Rancourt 
neměly úspěchu. — V sedmihradských Alpách překročila vojska 
středních velmocí rumunské hranice. 

24. září. Ruské nápory u Kirlibaby a boje mezi Zborovern 
a Seretem. — Na Sommě znova počala tuhá bitva. — Nad Londý- 
nem byly sestřeleny dvě německé vzducholodi. 

25. září. Italové napadli rakouské posice na frontě Fasan- 
ských Alp, a byli odraženi. — Mohutný dělostřelecký hoj mezi 
Ancrou a Sommou. — Yenizelos rozhodl se odebrati se do Soluně, 
aby převzal řízení revolučního hnutí. 

2G. září. Rakouské vojsko vyklidilo Vulkánský a Szurducký 
průsmyk před obchvatem silných rumunských sil. — Ruské vý- 
pady u Dorny Vatry a Ludové byly zmařeny. — Francouzsko-ang* 
lické vojsko obsadilo vesnice na linii Gueudecourt — Rouchave-snes. 
— Australský senát přijal ve třetím čtení předlohu o všeobecné 
branné povinnosti. 

27. září. Rusko-rumunské výpady v jižní části Bukoviny 
byly odraženy. — Angličané dobyli Thiepvalu. — Německá ob- 
chodní ponorka „Břemen 11 připlula do Ameriky. — Nová národní 
vláda řecká s Venizelem v čele usnesla se vyhlásiti válku Bul- 
harsku. — Anglie vystavěla značný počet vzducholodí polotuhé 
soustavy. 

28. září. Oslrov Korfu prohlásil se autonomním a přidal se 
k národní vládě soluňské. — • 7 řeckých válečných lodí přidalo se 
k revolucionářům. 

29. září. Rumuni byli u Sibině poraženi a výšiny jižně od 
města dostaly se do rukou rakouského a německého vojska. — 
Při leteckém útoku bylo Rakušany v Bukurešti zabito a raněno 
150 osob. 

Obrázek z ulice. V celém Rakousku i v Uhrách možno viděti na uli- 
cích dlouhé řady lidí, zvláště žen, před obchody potravinářskými, 
mlékařskými, před trafikami i hostinci atd. Čeká se dnes trpělivě 


319 


Říjen 


na chléb, jako na máslo, kávu, mouku, brambory, doutníky i pivo, 
aby mnohá žena po dvouhodinném čekání se dozvěděla, že už je 
zásoba vyprodána. Z čeho vařit dětem oběd — a kdy? Výživa 
ubohých lidí je příšerně špatná. — Automobily jezdí bez gum, 
rachotí; děti i dospělí, dámy i páni klapou po chodnících v dře- 
věných opánkách. 

Kulturní. Reprodukce Holárkovy „Po bitvě na Bílé IIoře“ a Lessin- 
govy „Hus před hranicí 14 zakázány. 

Hospodářské. Není k dostání brambor. Z letošních bramborů zaká- 
záno vyráběti líh. — Hospodářům sečteno a uzavřeno obilí i do- 
bytek. — V obchodech textilních učiněn soupis všech látek i ho- 
tového prádla a dáno vše pod „závěru 44 . Obchodník nesmí prodati. 
Ceny zboží stouply trojnásob. — Konopné motouzy zabaveny pro 
vojenské účely. — Časopisy vesměs zdražují předplatné. — Do- 
posud bylo v Praze a předměstích odvedeno k účelům válečným: 
na Starém Městě Pražském 41 zvonů ve váze 17.743 kg, na Novém 
Městě Pražském 41 zvonů ve váze 2.3.673 kg, na Malé Straně 
20 zvonů o 8135 kg váhy, na Král. Hradčanech 16 zvonů o 6507 
kg váhy, na Král. Vyšehradě 5 zvonů vážících 5181 kg, v Holešo- 
vicích-Bubnech 4 zvony o váze 2479 kg, v Libni 6 zvonů vážících 
2951 kg, v Karlině 4 zvony vážící 4250 kg, v Žižkově 3 zvony 
914 kg váhy, na Olšanech 3 zvony 210 kg vážící, na Král. Vino- 
hradech 1 zvon o 40 kg, v Nuslích 2 zvony o 260 kg, na Pankráci 
1 zvon 127 kg váhy, na Smíchově 13 zvonů vážících 4113 kg, 
v Košířích 2 zvony o 980 kg váhy, v Bubenči 3 zvony 206 kg vá- 
žící. Celkem odvedeno 168 zvonů o váze 76.029 kg. 

30. září. Západně od Petrošeně byly odraženy rumunské vý- 
pady. — K Venizelovu programu připojilo se přes tisíc řeckých 
důstojníků. — Čtyřdohoda podala v Athénách novou notu. 

1. října. Srbové zmocnili se silným útokem vrchu Kajmak- 
čalanu. 

2. října. Rakouské vojsko vyklidilo Szekely Keresztur. — 
Italské dělostřelectvo rozvinulo živou činnost proti celé přímoř- 
ské frontě. — Mocný nápor anglicko-írancouzský mezi Thiepva- 
lem a Rancourtem byl po tuhém boji odražen. — Rumunské útoky 
po obou stranách Strigy. Jižně od Bukurešti usadilo se rumun- 


320 


1016 


ské vojsko na pravém břehu Dunaje. — Německé vzducholodi 
vrhaly pumy na Londýn, při čemž jedna z nich byla sestřelena. 
— Do Soluně přibyly italské posily. 

3. října. Mezi Sviňuchami a Zaturčemi podnikli Rusové 
mnohonásobné útoky. — U Baranykutu ustoupilo rakousko-ně- Památné bojiště na Doss Altu (s jezírkem Loppio v popředí). 

meckó vojsko před útokem rumunské přesily. — Čtyřdohoda vylo- 
dila v Řecku na několika místech silné oddíly vojska. — V Austrá- 
lii byli povoláni k vojenské službě všichni neženatí mužové ve 
věku od 21. do 35. roku. -• Relgické vojsko dobylo Tábory v ně- 
mecké východní Africe. 

4. října. Rakousko-německé vojsko postoupilo k Fogaraši. 
— Rumuni, kteří přešli Dunaj u Rjahova, vyhnuli se obchvat.né- 
mu útoku bulharsko-německého vojska. — Italové obsadili Argy- 


21 


321 


Říjen 


rokastro a Delvino. -- Z Benátek byly odvezeny všechny umě- 
lecké poklady před rakouským vandalismem. 

5. října. U Ršavy ustoupilo rakouské vojsko směrem na 
západ. — Jižně od Petrošeně zatlačováni jsou Rumuni k pohra- 
ničním průsmykům. — Západně od Para jdu v Sedmihradsku od- 
raženy rumunské útoky. — Anglická vláda zaslala neutrálním 
státům notu, podle níž ponorným člunům v neutrálních vodách 
a přístavech odnímá se všechna ochrana mezinárodního práva. 

(5. října. Rusové podnikli mezi Narajovkou a Zlatou Lipou 
•i pokusy o průlom. — U Ypresu zuří dělostřelecký zápas veliké 
prudkosti. 

7. října. Rumuni ztratili pohraniční hory Sigleu a Surul. — 
Čtyřclohodové loďstvo bombardovalo Dedeagač. 

8. října. Rakousko-německé vojsko vniklo do Brašova. Ru- 
muni byli vypuzeni ze Szekely Udvarhely. •— Italské dělostřelec- 
tvo prudce bombardovalo rakouské posice na krasské náhorní ro- 
vině. — Mocný anglicko-francouzský nápor mezi Ancrou a Som- 
mou. — Německá ponorka „U 53“ připlula do Ameriky. — Po- 
stupem německo-rakouského vojska v Sedmihradsku je třetí ru- 
munská armáda silně ohrožena. 

í). října. Rakouisko-německé vojsko porazilo Rumuny 
u Toerczvaru. — Tuhé boje ve Fasanských Alpách skončily odra- 
žením Italů. — Lambros převzal utvoření řeckého ministerstva. - 
Čtyřdohodová vojska obsadila veškeré řecké přístavy. 

10. října. Rakouské vojisko dobylo pohraniční hory Ne- 
grului. — Italský útok mezi San Grado di Merna a jezerem Do- 
berdobskýrn. — Na Pasubiu jest v proudu větší boj. — Francouz- 
ský letec vrhal pumy na Štutgart. 

11. října. Východně od Vermandovillersu ustoupili Němci 
do připravené zadní linie. — Rakouské vojsko vtrhlo do Predealu. 
— Počátek německého postupu do Rumunska. 

12. října. Italové zmocnili se Nové Vsi. — Četné srbské 
útoky na Černé. — Čtyřdohoda vymohla na Řecku vydání veške- 
rého řeckého loďstva a dráhy Lariské. — Ruský car odejel do 
Reni, kdež se sejde s rumunským králem. 

13. října. Ve východním Sedmihradsku byli Rumuni za- 


322 


1916 


hnáni z údolí horní Olty a horního Maroše do pohraničního po- 
hoří. — Athény byly obsazeny čtyřdohodovým vojskem. — Ital- 
ské vítězství na Krasu. 

Vojenské. Dne 10. října rukují některé ročníky již po čtvrté přebra- 
ných mužů, béře se už kde kdo, jen když má kus údu. Nemoc- 
nice v celé říši jsou přeplněny vojáky starými i mladými a ne- 
duživci nesmí domů, kdež by došli pečlivějšího ošetření, jiní pak 
aspoň částečně by vypomohli a dohlédli při živnostech. Mnozí 
drženi jsou bezúčelně v „pomocných plucích" při zahálce, jež stojí 
národy miliony. Tyto „hilfskompanie" rozdělují práci tak: od- 
vedou hospodáře ze statku a dají ho místo čeledína někam do 
Tyrol, do jeho statku pak komandují za hospodáře třeba pekař- 
ského dělníka, jenž nemá o hospodaření ponětí. Podle hesla: 


rozděl a panuj! Ať žije militarismus bezhlavý. — Rumuni, kteří 
v prvních dnech po vypovězení války překotně hnali se do Uher, 
jsou nyní německou a rakouskou přesilou opět tlačeni zpět. 


14. října. Obnovené srbské útoky v oblouku Černé ztrosko- 
taly. — Německé ponorky potopily v amerických vodách 19 ve- 
likých parníků. — Italská správa v rakouském území, Italy ob- 
sazeném, zabavila statky četných rakouských příslušníků. — Do 
Bukurešti přibylo 47.000 uprchlíků. 

15. října. Ruské dělostřelectvo prudce bombarduje rakou- 
skou frontu na Volyni. — Francouzové usadili se ve vesnici Ge- 
nennontu. — Veliký počet anglicko-francouzských letadel podnikl 
útok na Oberndorf. 

16. října. Jižně od Dorny Vatry zatlačeni byli Rusové zpět 
přes potok Neagru. — Spojené státy hodlají ozbrojiti děly všechny 
obchodní lodi. 

17. října. Anglicko-francouzské dělostřelectvo prudce bom- 
bardovalo německé posice po obou stranách Sommy. — Srbské 
útoky jižně od Bitolje byly odraženy. — Do Archangelska při- 
bylo 11 amerických lodí se střelivem pro Rusko. — Rumunský 
generální štáb nahražen byl francouzským generálním štábem. 

18. října. Východně od Kirlibaby bylo odraženo několik ru- 
ských útoků. — Značné italské síly, jež napadly rakouské posice 
na Monte Těsto, byly odraženy. — Francouzové vnikli do Sailly, 


323 


Řijen 


kde trvá prudký boj. — Do Soluně připlulo nové ruské vojsko. — 
Francouzský štáb pro rumunskou armádu byl přijat rumunským 
králem ve slyšení. 

19. října. Francouzové získali část území mezi Biaches a la 
Maisonette. — Na Černé rozvinuly se nové boje. — V krajině 
n Predealu vniklo rakousko-německé vojsko v hloubce 10 km 
na rumunské území. 

20. října. Rakouské vojsko dobylo Monte Rusului jihový- 
chodně od Dorny Vatry. — Mocné italské útoky v území Pasubia. 
— Anglická dalekonosná děla bombardují město Sěr. — Do Brestu 
přibylo 8500 mužů portugalského vojska. 

Kulturní. Zakázán tiskopis „Ježíš — Bůh a ne člověk 11 od J. Skaláka. 
Politické. Italský ministr Bizolati pronesl v Cremoně skvě- 
lou řeč o nutnosti zničení mnohohlavé rakouské obludy 
a osvobození potlačovaných národů, mezi nimi i českého. 

21. října. Spojené německo-bulharské vojsko vniklo na ně- 
kolika místech do ruského postavení v Dobrudži. 


Dr. Kramář a ministrpres. Stiirgkh. Po odsouzení dra Kra- 
máře inamáhal se hr. Stiirgkh změniti nespravedlivý roz- 
sudek a žádal dra Kramáře, aby psal císaři o milost, 
neboť Franz Josef prý mu řekl, že není o vině Kramá- 
řově přesvědčen. Dr. Kramář však prohlásil, že nic na 
světě nemůže ho příměti k tomu, aby žádal o milost. Pak 
změnil Stiirgkh svůj plán tak, aby dr. Kramář předložil 
císaři podnět, by sám uvážil do jaké míry a za jakých 
okolností došlo k hrubému přehmatu válečné justice, 
a aby císař jako vrchní velitel armády sám se o tom vy- 
jádřil. Hrabě Stiirgkh byl jist, že takový podnět císaře 
uspokojí a že mu dá vítaný podnět, aby rozsudek změnil, 
neboť Stůrgkh i císař věděli, že vykonání rozsudku nad 
Kramářem vykopalo by navždy propast mezi národem 
českým a Rakouskem. Poněvadž se tu jednalo i o vysvo- 
bození jiných: dra Rašina, red. Červinky atd., přijal dr. 
Kramář tento návrh a při koncipování listu s uvedenými 
spolu odsouzenými se radil. Takto zrevidovaný dopis 
dostal obhájce dr. Korner, aby 21. října odebral se s ním 


324 


tm 


ke Stiirgkhovi. Leč na cestě již se dozvěděl, že mimistr- 
president byl drem Adlerem mladším zastřelen. Tím 
z uvedeného podnětu sešlo. 

22. října. Anglické útoky od Ancre až ke Courcelette ztro- 
skotaly. 

23. října. Francouzští letci vrhali pumy na Mety a 'obce v Lo- 
trinsku. — Německo-bulharské vojsko dobylo Kystendže. — V ohbí 
Černé byli Srbové zatlačeni do obrany. — Venizelos hodlá v čele 
revoluční armády nastoupiti pochod na Athény proti králi Kon- 
stantinovi, jenž přeje středním velmocem. — Kardinál Mercier 
vydal nový pastýřský list „štvavého obsahu“, čili: proti německé 
barbarské hrůzovládě. — Kecka vláda přijala požadavek čtyřdoho- 
dy, aby řecké vojsko z Larissy bylo dopraveno na Pelopones. 

24. října. V bojích v Dobrudži ztratili Rumuni 0700 zajatců, 
12 děl a 52 strojní pušky. — Německé vzducholodi vrhaly pumy 
na Bukurešť. — Generál Sanail a srbský korunní princ přijeli do 

. hlavního stanu čtvřdohodového vojska ve Florině. 

25. října. Rakouské vojsko dobylo Vulkánského průsmyku. 

— Italové prudce bombardovali severní část krasské náhorní ro- 
viny. — Francouzské dílčí útoky z linie Lesboeufs-Rancourt „se 
shroutily“. — U Verdunu získali Francouzové půdy až k tvrzi 
Douaumontu. — Vzrušení v Norsku pro potopení nových sedmi 
norských lodí německými ponorkami. 

26. října. Němci vyklidili hořící Douaumont a zaujali nové 
posice severně od tvrze. — Prudké francouzské útoky proti tvrzi 
Vaux se shroutily. — Ruské útoky plynem u Mladziolského jezera 
a Gorodišče. — Rumuni vyhodili do povětří most přes Dunaj u Čer- 
né Vody. — Lord Grey prohlásil řeckému korunnímu princi, že 
řeckou dynastii může zachránili jen povolání Venizela k vládě. — 
Bitva rnezi vojskem řeckému králi věrným a Venizelovci na Chiu. 

— Do Evropy odplulo dosud 238.000 kanadských vojínů. 

27. října. Rusové podnikli dva útoky na Ščaře. — Francouz- 
ské vojsko obsadilo návrší v okolí Athén. — Anglie zabavila dread- 
noughty, „Adm. Cochrane 11 a „Adm. Latore* 4 , které byly v Anglii 
stavěny pro republiku chilskou. 


325 


f(l jen 


Politické. Rak. ministerský předseda hr. Stiirgkh byl sy- 
nem soc. dem. poslance Adlera, drem Adlerem zastřelen. 
Dr. šl. Koerber stal se opět ministrpresidentem a sesta- 
vil „parlamentní 14 vládu. 

Legie v Itálii. Fr. Hlaváček, odmítnuv vyreklamování praž. 
obchod, komorou, dostal se s rak. vojskem na Sočskou 
frontu, zde tajně vypracoval podrobný plán protržení 
rakouské fronty mezi Auzzou a Britefem. V srpnu 1916 
uprchnul k Italům u Salcanu a podal jim tento plán 
a pomáhal jej pak uskutečniti i přes nepochopení ge- 
nerála Cadorny. 

Kulturní. Za vlády Koebrovy censura poněkud povolila. — „Věnec 
slovenských nár. píaní“ zakázán. 

Populace. Za války vylidňují se města od mužů. Na př. Král. Dvůr 
n. Lab. měl roku 1910 obyvatelů 15.051, letos jen 12.084! 

28. ř 1 j n a. Boje jižně od Szurduckého a Červenověžského prů- 
smyku trvají. — Srbská ofensivia v Makedonii se zastavila, poně- 
vadž Bulhaři dostali posily. 

29. ř í j n a. Angličané pokračovali ve svých útocích u Gueu- 
decourtu. — Rusové prudce bombardovali celou stochodskou iinii. 

— Německé vojsko dosáhlo útokem Azury od Tomóšského prů- 
smyku. — Čtyřdohoda poskytla národní vládě v Soluni půjčku 
400.000 liber. 

30. října. U Szurduckého průsmyku ustoupilo rakouské 
vojsko o několik kilometrů zpět. — Prudký ruský útok u Pusto- 
myt. — Francouzské vojsko obsadilo Koricu a spojilo se s ital- 
skými oddíly, přišlými od moře Jaderského. — Švédské strany do- 
hodly se ma sněmu, že Švédsko nesmí dovoliti provoz zbraní do 
Ruska. — Německá obchodní ponorka připlula do amerických vod. 

— Do Soluně přibyl nový kontingent italské pěchoty. — Čtyř- 
dohoda objednala v Americe 200 hlídkových člunů, upotřebitel- 
ných pro širé moře. — Do Archangelska připlulo v těchto dnech 
21 amerických parníků se střelivem. 

31. října. Rumunské útoky u Gemy Havizu a Kampolungu 
ztroskotaly. — Srbové, kteří zprvu získali v oblouku Černé úspěchů, 
byli bulharským protinározem vrženi zpět. 


32(j 


1916 


1. listopadu. Rusové se pokusili zmocniti posic, jež ztra- 
tili na východním břehu Narajovky. — Silná italská dělová palba 
na jižní části sočské fronty. — Italské výpady v údolí Vipavy a na 
krasské planině byly odraženy. — Austrálie zamítla všeobecnou 
brannou povinnost. — Ruské, rumunské a srbské vojsko v Dobru- 
dži přešlo k ofensivě. — Francouzské vojsko pokračuje v zatýkání 
Němců v Řecku. 

2. listopadu. V Gorieku byla zahájena nová italská ofen- 
siva. — Útok sedmi italských brigád na výšiny východně cd Ver- 
tojbice. Italové zmocnili se silným útokem Lokvice. — Francouzské 
útoky v úseku Lesboeufs — Raneourt. — Německé vojsko vyklidilo 
tvrz Vaux, prudce bombardovanou francouzským dělostřelectvem. 
— - Ruské loďstvo střílelo na Kystendži. — Druhá výprava portugal- 
ského vojska přibyla na francouzskou frontu. — Ruské pomocné 
sbory zasáhly do bojů s ústředními mocnostmi jižně od Predealu. 

3. listopadu. Němci byli vytlačeni ze Sailly. — Vojáci Ve- 
nizelovy vlády obsadili město Katerini. — Bitva u Bitolje trvá. — 
V Londýně bylo dovoleno konati schůze stoupenců míru. — K ame- 
rickému pobřeží plují četné anglické a francouzské válečné lodi, 
aby pronásledovaly ponorku „Deutschland“. — Generál Sacharov 
byl jmenován vrchním velitelem rusko-rumunských vojsk v Do- 
brudži. 

4. — 11. listopadu. Na žádném z bojišť není zvláštních změn, 
které by bylo nutno zaznamenávati. Autor těchto poznámek, sám 
ve službě vojenské v Uhrách, používá různých pramenů a vojen- 
ských zkušeností, aby obraz války vylíčil co možná věrně. Opako- 
vati stále tytéž obraty válečných zpráv nemá už smyslu. Válka již 
dávno stala se válkou zákopovou, uvázla na mrtvém bodu, vy- 
čerpává spousty střeliva, ale daleko více vyčerpává síly, nervy i 
mozek lidstva a zasažených států. Malé naděje Německa nejlépe 
značí to, že po mnohaměsíčném dobývání Verdunu nedospěli ani 
k tomu, aby podrželi tvrz Vaux, kterou musili vykliditi. Ohromné 
oběti na životech zde položených na rozkaz Viléma byly marné. 

V ohledu vojenském provedlo nejdříve Německo úplné zmilitarisování 
státu, podrobilo vojenské službě téměř všechny muže 17 — 551eté a 
nyní uzákonilo předlohu, jež zavazuje k válečným úkonům (vý- 


327 


Listopad 

roba střeliva, kancelářské práce, nemocnice atd.) všecky muže, 
•děti, starce i ženy. Za Německem jde Rakousko; odvody prosely 
již čtyřikrát všecky ročníky. Staří muži 45 — 501etí neosvědčili se 
valně, ale přes to užívá se jich jako stráží a v pomocné službě; ale 
největší procento, miliony chorobných a mrzáků s chromýma ru- 
kama atd. drží se v nemocnicích i v leženích neužitečně, aniž by 
je pustili domů, kde by alespoň dítky ohlídali ženám, které shání 
živobytí. Musí býti „stand“ či počet mužstva v evidenci. A za tě- 
mito státy pokulhávají v militarismu ostatní. 

„V civilu" jsou jen ještě ženy, starci, děti, kteří spravují obchody, ho- 
spodářství a platí vysoké pokuty za všecko; omylem oznámí selka 
o metrák pšenice méně — jest souzena, platí pokutu. Obchodník 
má ve výkladci rozsvíceno o 1 lampu více — platí pokutu; v ho- 
stinci měl spolek fnájemce) čtvrt hodiny delší schůzi přes jede- 
náctou hodinu — hostinská platí CO K pokuty. Pak to nemáme vy- 
hrát! 

Města se vylidňují, ulice za večera pusty a úplně bez osvětlení (na př. 
Plzeň); Praha osvětlena sotva na čtvrtinu. Vesnice bez mužů, 
bez tažného dobytka, bez mrvy; ženy slabým potahem (kravami) 
ořou role, které vydaly letos podle toho malou úrodu. A proto se 
rekviruje poslední zrno — je hlad v obyvatelstvu i ve vojsku, je- 
muž ubrána třetina chleba, polední menáž sestává z kousku masa 
a tuřínu, často ze smradlavých mořských ryb a řepy; není knedlík, 
není brambor. Ráno neslazená černá káva, večer šlichtovitá po- 
lévka bez závaru. A vojsko ve frontě má se daleko hůře. Z hladu 
aspoň by vojáci kouřili, ale tabák není žádný, tož řežou a suší 
naf, suché listí atd. a kouří přece. Jiní drobně seřezávají všeliké 
byliny a cpou je do cigaretových dutinek, prodávají je za 4 — 5 Iv 
100 kusů a do obchodu potají pak přichází taková cigareta za 
8 — 10 hal. 

Drahota — co o ní ještě psáti? Stačí-li, že 1 kg rýže, kdysi kolem 40 
haléřů, stojí teď 16 K, pravím šestnáct korun! Krádeže se 
množí. 

Fáma dí, že v Německu jsou poměry mnohem ještě horší. Ženy prý se 
bouří a vojsko je střílí. Pravdu nelze zjistiti. Situace povšechná je 
krajně napjatá. Není drobných peněz; aby tomu vláda odpomolila, 


328 


1916 


vydala železné dvouhaléře, nepatrné velikosti, špatné k počítání a 
železné dvacetihaléře; jsou brzy černé a ražení sotva znatelno. 

Politickou událostí jest, že Německo a Rakousko vydalo 4. listopadu 
manifest, jímž slibují utvoření království Polského ze zabraných 
území Rusku a organisují tam vojsko pro sebe. Haliči slíbena 
samospráva. Čtyřdohoda poukazuje na dřívější manifest velko- 
knížete Mikuláše, jenž totéž již připověděl. — V Čechách utvo- 
řily všechny rozštěpené strany jediný „Česk*ý svaz“. — K smrti 
odsouzený dr. Kramář stojí před odvolacím soudem, který roz- 
sudek smrti potvrdil. — Dr. -Soukup, soc. dem. poslanec a dv. rada 
Olič, red. „Času“ Dušek a jiní mají velezrádný proces. Vězení jsou 
plná! 

11. listopadu. Rakouské vojsko překročilo údolí Bistriciory 
v pohoří Gyergyo. — Německé vojsko dobylo hlavní ruské posice 
východně od Narajovky a odrazilo pět ruských protiútoku. — An- 
gličané vnikli do německého nejpřednějšího zákopu u Courcelette. 
— Mnohonásobné srbské a francouzské útoky jižně od Bitolje 
„ztroskotaly 11 . — Flotila anglických letadel podnikla útok na 
Ostende a Zeebrugge. — Německé torpedovky bombardovaly ve 
Finském zálivu Balt Port, při čemž sedm se jich potopilo. 

12. listopadu. 1 tok srbsko-francouzského vojska proti Bul- 
harům získal půdy u Pologu. — Francouzští letci vrhali pumy na 
osady v území saarském. 

13. listopadu. Mocné francouzské útoky po obou stranách 
Sailly. — Čtyřdohodové vojsko obsadilo řecký arsenál v Larisse. — 
Venizelova vláda povolala do zbraně pět ročníků. — Rumunské 
nejvyšší velitelství vydalo rozkaz, aby se armáda omezila výhradně 
na defensivu. 

14. listopadu. l T Ršavy byli Rumuni zahnáni z pravého 
břehu Černé. — Angličané vytlačili Němce v rozlícených bojích 
z Beaumont-1 lamelu nad Ancrou. — Zásoby střeliva pro řecké loď- 
stvo na ostrovech Leresu a Kyře byly předány Francouzům. — 
Polská armáda byla přičleněna armádě německé. — Německá ob- 
chodní ponorka „Deutschland 14 odplula z Ameriky. 

15. listopadu. Angličané dobyli vesnice Beaucourtu. — 


329 


Listopad. 


Srbové dobyli několika výšin v oblouku Černé. — Německá po- 
norka potopila u Malty čtyřdohodový velký dopravní parník. 

1G. listopadu. Angličtí letci podnikli útok na Ostende. — 
Ruská vláda protestovala proti zřízení království Polského. 
Ruské ministerstvo vojenství zahájilo přípravy pro vedení války 
v roce 1017. — Do Francie bylo dopraveno dalších 5 anglických 
divisí. 

17. listopadu. Němci dobyli Runcul Maře u Soosmezo. — 
Rumunské občanské obyvatelstvo klade ozbrojený odpor němec- 
kému vojsku ve Valašsku. — Nové útoky dohodového vojska na 
makedonské frontě. — Francouzský letec vrhal pumy na Mnichov. 

18. listopadu. Anglické dělostřelectvo bombarduje německé 
posice po obou březích Ancry. — Dělostřelecké boje v Dobrudži. — 
Srbové a Francouzi obsadili Bitolj. 

19. listopadu. U Serre a Grandcourtu byli Němci zatlačeni 
zpět. — Něrnecko-bulharské vojsko zaujalo nová postavení severně 
od Bitolje. 

20 .listopadu. Anglické útoky mezi Serre a Grandcourtem. 
— Posledními odvody získala ruská armáda 1 a půl milionu 
mužů. — Čtyřdohoda požádala řeckou vládu, aby vyslancům cen- 
trálních mocností doručila pasy. — Car povolal velkoknížete Miku- 
láše do hlavního stanu. 

21. listopadu. Nad Oltou bylo Rumunům vyrváno několik 
osad a opevněných výšin. — Rumuni pokračovali ve svých bez- 
výsledných útocích severně od Kampolungu. — Srbské výpady na 
moglenské frontě. — Ruské lodi bombardovaly Kystendži. — V Pi- 
reu bylo vyloděno nové dohodové vojsko. Loďstvo čtyřdohody pluje 
ze Soluně do Athén. — President Wilson upustil od úmyslu pod- 
nikati mírovou akci. 

Dne 21. listopadu v 9 hod. večer zemřel rak. císař Fran- 
tišek Josef 1., nedočkav se konce své války. O něm 
napsal Arnošt Denis: „František Josef I. žií jen tak 

dlouho, aby konečně zaplatil spravedlivou pokutu za své 
chyby a zločiny. V posledních letech se tvořila pošetilá 
legenda o tomto zlovolném starci, který (nastoupil s ru- 
kama krví rudýma a který končí vládu svou uprostřed 


230 


w m 


krveprolití! Tento kavalír uvolil se stát i přívěskem pi- 
rátských Ilohenzollernú, kteří se obořili na jeho sídelní 
město! Tento katolický kníže poslal své pluky na pomoc 
lotrům, vrahům a banditům, kteří pálí katedrály! Jeho 
soukromý život byl bez důstojnosti a jeho veřejný život 
beze cti. Zradil své nejvěrnější služebníky, zrušil své nej- 
posvátnější sliby! Manžel bez -něhy, otec bez srdce, po- 
božnůstkář bez víry, král bez statečnosti, šlechtic beze 
cti a nejúhlavnější nepřítel Čechů a všech Slovanů, před- 
stavuje dobře dynastii Habsburskou, která nezrodila ani 
jednoho velikého panovníka, ani jednoho čestného muže. 
S ním kácí se Rakousko, o němž řekl Gladstome, že plo- 
dilo na -světě vždy jen zlo. V nové Evropě, která se rodí, 
není již pro ně místa! Hrobaři, odneste tu mrchu! Ať na 
těchto zříceninách zrodí se svět míru — svobody — bra- 
trství! Místo pro národ český! !!“ — Na trůn zasedl mladý 
císař Karel I., jenž ve svém manifestu praví: „Chci činiti 
vše, aby hrůzy a oběti války byly co nejdříve zažehnány, 
aby těžce pohřešovaná požehnání míru byla Mým náro- 
dům opět získána, jakmile tomu dovolí čest našich 
zbraní, životní podmínky Mých států a jejich věrných 
spojenců a vzdor našich nepřátel. Svým národům chci 
býti spravedlivým a láskyplným knížetem. Chci jejich 
ústavních svobod a jiných práv vysoko Si váži ti a rov- 
nosti před právem pro všechny bedlivě stříci.“ — Ale 
slibů slyšeli jsme již dost! 


22. listopadu. Po abou-st ranách Olty ustoupili Rumuni 
dále zpět. — V Egejském moři barbaři Němci potopili velikou an- 
glickou nemocniční loď. — Francouzové shromažďují značné síly 
u Verdunu. — Pevnosti Yaux a Douaumont byly znova vybudo- 
vány a vyzbrojeny děly nejtěžšího kalibru. 


23. listopadu. Silná anglická dělová palba po obou stra- 
nách Ancry. — Na východním okraji Sedmihradska dostalo ruské 
vojsko posily. — Mnohonásobné útoky Francouzů a Srbů mezi je- 
zerem Prespou a východním tokem Černé byly odraženy. — Rusko 
určilo ku pomoci Rumunsku 600.000 mužů. — Arcikníže Josef Tlabsr 


331 


Listopad 


burský byl jmenován vrchním velitelem proti Rumunsku. — Vy- 
slanci a konsulové ústředních mocností v Athénách byli odvezeni 
do Kavaly. — Rusko uznalo samostatnost Arabů, vzbouřivších se 
proti Turecku. — Belgická vláda protestovala proti odvádění Bel- 
gičanů do Německa. 

24. listopadu. Bulharské vojsko obsadilo dunajské ostrovy 
u Vidinu. Gigenu, Orehova a Lomu. — Rumuni vyklidili město 
Rimnik v údolí Olty. 

25. listopadu. Rumunská vojska východně od Turnu Se- 
verinu kladou tuhý odpor. — Postup rakousko-německého vojska 
na město Ramnicu Valcea. — Bulhaři překročili Dunaj a usadili 
se na rumunské půdě. — Výpady Italů severozápadně od Bitolje. 
— Rumuni vzali svou dunajskou frontu zpět na linii Alexandria- 
Vidra-Smyrna. — Veniz§los vyhlásil válku centrálním mocnostem. 

20. listopadu. Italské dělostřelectvo bombardovalo obce 
v korutanském pohraničním území. — Falkenhaynova a Macken- 
senova armáda se spojily u Plosiny. 

27. listopadu. Rakouské vojsko pronásleduje Rumuny, p>- 
ražené u Turnu Severinu. Rumunské postavení u Tigveni bylo 
prolomeno, při čemž bylo ukořistěno 7 strojních pušek. — Fran- 
couzský pokus o dobytí lesa St. Pierre Vaast. 

28. listopadu. Rusové zesílili svou dělovou palbu u Dvin- 
ska. — Vyslancové a konsulové čtyřdohody opustili Bukurešť, vlá- 
da přesídlila do Jass. 

29. listopadu. Rumuni vyklidili Pitesti. — Rusové zahá- 
jili ofensivu na celé frontě, aby ulehčili Rumunsku. — Admirál 
Fournet rozmnožil čtyřdohodovou posádku v Athénách na 8000 
mužů. 

30. listopadu. Rusové pokračovali ve svých útocích mezi 
údolím Uzu a Tatarským průsmykem. — Silný dělostřelecký boj 
u Gorice a na Krasské planině. — Anglické útoky u Ypresu byly 
odraženy v bojích muže proti muži. — Vláda Venizelova zabavila 
v Soluni veškerý německý a bulharský majetek. 

Rakouští kati zavraždili ve vsi Jajné nad Stocliodem čes. 
dobrovolce, 381etého skladníka, Josefa Staňka, syna 
obuvníka z Mikulovic na Pardubicku. Ruská rozvědka, 


332 


1916 


jíž byl Staněk členem, byla 19. listopadu zaskočena Ba- 
voráky; Rusové se vzdali a prozradili, že Staněk jest 
Austrijec. Byl tedy postoupen Rakušanům. Ačkoli mu 
obhájce doporučoval, by se ohlásil jako ruský přísluš- 
ník, aneb že byl k ruské službě přinucen, hrdě odepřel 
lháti, a se slovy: „S bohem moje drahá ženo!“ hrdinsky 
skonal. 

1. prosince. Rumuni zahájili útoky východně od Ivézdi 
Vásárhelv. — Bulharská armáda přiblížila sp na jeden a půl den- 
ního pochodu k Bukurešti. — Ústřední mocnosti značně posílily 
soluňskou frontu. — Němci utrpěli u Verdunu úplnou 
porážku. 

2. prosince. V Athénách bouře, řecké vojsko střílí na do- 
hodová vojska, .spojenecké loďstvo bombarduje Athény. 

3. prosince. Rusové pokračovali ve svých útocích v Kar- 
patech. — Císař Karel s císařovnou odjeli do hlavního stanu. 

4. prosince. Německé vojsko dobylo Targoviště. — Desa- 
teronásobné ruské útoky po obou stranách trotusského údolí byly 
odraženy. — Anglické útoky u Ypresu. — Srbové dobyli výšiny 
na východním břehu Černé. 

5. prosince. Anglický ministerský předseda Asquith podal 
žádost za propuštěnou, již král přijal. 

G. prosince. Vojska centrálních mocností dobyla Bukurešti 
a Ploješti. — Silným ruským útokem u Suity zatlačeno bylo ra- 
kouské vojsko do druhé linie. — Anglický král požádal Lloyda 
Georga, aby převzal sestavení vlády. 

Kulturní. Zakázán Havlíčkův „Křest sv. Vladimíra 44 a Vy mazalova 
učebnice „Německy snadno a rychle. 44 

Hospodářské. Rakousko má svoji pátou válečnou půjčku. — Káva smí 
se podávati v kavárnách jen ráno do 8. hod. a večer od 7 — 9 hod. 
— Moravské místodržitelství dalo prý rolnictvu důtku, že seje 
málo krupice a doporučuje zvláště síti ji na meze! 

Prof. Masaryk zřídil v Londýně pro informaci anglického 
a j. tisku Českou tiskovou kancelář. 

V Praze i jinde zavedena vojenská policie, která prohlíží každému 
muži na dráze i na ulici dokumenty. 


333 


Prosinec 


7. prosince. Rakouské vojsko dobylo Campiny. — Němci 
dobyli opevněné výšiny jihovýchodně od Malancourtu na západ- 
ním břehu Mosy. — Bulhaři zahnali Srby u Trnavy, východně od 
Černé. — U ústí Olty vzdalo se rakouské armádě 8000 Rumunů 
s 2G děly. — Rusko-rumunská válečná rada rozhodla, aby ru- 
munská armáda byla přeskupena a zařaděna do ruských vojsk. 

8. prosince. Noční útoky Srbu východně od Černé. — Ru- 
muni zapálili na svém ústupu množství petrolejových pramenů 

— Čtyřdohoda vyhlásila nad Řeckem blokádu. 

9. prosince. Rumunské síly, jež se pokoušely z hor dosíci 
spojení s ustupující rumunskou armádou, byly úplně zničeny. — 
Ruské útoky mezi Kirlibafoou a údolím Bystřice. — Anglické od- 
díly postupují u Le Transloy. — Král Konstantin soustředil své 
vojsko u Larissy. — Německé lodi podnikly výpad do Severního 
moře a polapily dva parníky. — Ruští a italští příslušníci opustili 
Athény. 

10. prosince. Bulhaři dobyli levého dunajského břehu mezi 
Silistrií a Černou Vodou. — Jihozápadně od Suity dobyli. Rusové 
opevněné výšiny. — Francouzsko-srbské útoky u Bitolje a v ohbí 
Černé. — Německá obchodní ponorka „l)eutschland“ vrátila se do 
Brém. — V Anglii utvořil IJoyd George kabinet. 

11. prosince. Na verdunské frontě bylo sestřeleno mnoho 
letadel s obou stran. — Útoky Francouzů a Srbů mezi Dobromirem 
a Makovém. — Spojené státy protestovaly proti dopravování Bel- 
gičanů do Německa. — V Řecku byla nařízena mobilisace veškeré 
branné moci. — Bulhaři odrazili tři anglické útoky jižně od Seru. 

— Rumunská královna se svými dětmi přijela do Petrohradu. — 

— Rozsáhlé zatýkání Venizelistů v Řecku. 

12. prosince. Rakousko-německé vojsko proniklo ve Va- 
lašsku až k linii Urziceni-Mizil. — Rusové pokračovali ve svých 
útocích v Karpatech. — Oděsa byla prohlášena za válečné pásmo. 

— Velké přípravy Řecka k válce. — V Kišiněvě soustřeďují se 
četné ruské armádní sbory, jež budou dopraveny do Rumunska. 

13. prosince. Rumunský odpor na Jalomitě byl zlomen. — 
Anglické lodě střílely na bulharské přístavy v Egejském moři. — 
Generál Nivelle byl jmenován francouzským generál isimem za 


1016 


odstoupivšího Joffrea. — Král Konstantin byl na Krétě prohlášen 
za zbavena trůnu. — Zbytky královských úřadů v Soluni byly 
vyzvány, aby ihned opustily Soluň. 

14. prosince. Rumunský ministerský předseda Brati anu 
odstoupil. — Obyvatelstvo na cykladských ostrovech přidalo se 
k venizelistickému hnutí. — Anglická vláda žádá nový milion mužů 
pro službu v armádě. — Francouzové zahájili výpady na obou bře- 
zích Mosy. 

15. prosince. Delegáti čtyřdohodových vlád se sešli, aby 
se dohodli o společném usnesení vůči mírové nabídce ústředních 
mocností. — Čtyřdohoda podala Řecku ultimatum. — Konsulové 
ústředních mocností na Syře byli zatčeni dohodovým vojskem. — 
Rakousko-německá armáda obsadila již polovinu rumunské pudy. 
— Německo doufá, že president Wilson zprostředkuje mírovou 
konferenci v Haagu. 

Politické. Střední velmoci nabídly čtyřdohodě 18. prosince licoměrné 
jednání o mír. — Rak. ministerský předseda dr. K o e r b e r propu- 
štěn, sestavením kabinetu pověřen dr. S p i t z m ú 1 1 e r, který po 
čtyřdenní námaze úkol složil a vládu sestavil lir. Clam Marti- 
n i c, člen t. zv. historické šlechty české, jenž předtím podal v klu- 
bu návrh, aby konservativní velkostatek vydal ohražení proti če- 
ským politikům, kteří jsou stíháni pro velezradu a odsoudil pluky, 
které prý vzdaly se nepříteli. Tento návrh však ve velkostatku 
jako nepřístojný padl a hr. Clam Martinic ještě asi se šesti kolegy 
vystoupil z voleb, výboru. — Místo bar. Buriana jmenován jiný 
„český“ šlechtic hr. Czernin ministrem zahraničním. 

Hospodářské. Velký nedostatek uhlí následkem špatné dopravy. 

Ve dnech 16. — 20. prosince dopraveni do vídeňského vězení, t. zv. „ku- 
laté věže smrti 11 , kde sedí posl. Klofáč, další Čechové: prof. Ště- 
páne k, obchodníci vinohradští M o o r a a Kroupa, prof. Š a k, 
red. Strakatý, spisovatel D y k, prof. Han ty cli. 

Mír? Americký president Wilson telegrafoval kabelem všem válčícím 
mocnostem, že považuje za důvodné dáti podnět k bezprostřední 
účelnosti výměny názorů o podmínkách míru, která musí před- 
cházeti definitivní mírové ujednání, v němž jsou neutrálové stej- 
ně jako válčící ochotni bráti plný a zodpovědný podíl. Mír jest 


335 


Prosinec 


snad blíže, než se mysií. Podmínky, o nichž myslili válčící, že musí 
na nich nezbytně trvati, nejsou tak .neslučitelný, jak se všichni 
obávali. Výměna názorů uvolnila by aspoň cestu ke konferenci a 
posunula by do nejbližší budoucnosti naději na trvalé dohodnutí 
se národů. President nenavrhuje mír, nenabízí ani svého zprostřed- 
kování, navrhuje pouze, aby se zkoumalo, aby še neutrálové a 
válčící dověděli, kdy lze očekávati mír. Doufá, že odpověď vnese 
nové světlo do světových záležitostí. 


23. prosince. Do Soluně bylo dopraveno dalších 10.000 mu- 
žů francouzského vojska. 

24. prosince. Husové usadili se na výšině Magyaroša se- 
verně od údolí Uzu. — Rakouští torpédoborci potopili dva italské 
ozbrojené parníky. — Ruská armáda v Dobrudži byla zatlačena do 
severozápadního cípu země. — Anglické vojsko útočí mezi Varda- 
rem a Dojranským jezerem. — Německo odňalo nepřátelům ve 
válce dosud asi 11.500 děl s pěti miliony nábojů a 3500 strojních 
pušek. Co sami ztratili, se nechlubí. 


Čeští zajatci v Rusku s počátku prožívali těžké zkoušky. 
Byli internováni v táborech zajateckých s ostatními ra- 
kouskými zajatci: Němci, Maďary, židy a pod. Z těchto 
mnozí stali se udavači; sdělovali do Rakouska jména 
našich zběhů, načež zde následovala persekuce rodičů, 
zabavování jmění atd. Nedostatek inteligence v ruském 
důstojnictvu zavinila nepochopení snah našich hochů, 
hlásících se za dobrovolníky. Nedůvěřováno jim: Ze prý 
čestný člověk nepůjde se zbraní proti vlastnímu vojsku! 
Chtějí vyzvídat a zrazovat! Mezi rakouskými zajatci není 
prý rozdílu! a pod. Ponejvíce byli umístěni v zajateckém 
táboru v Ivurganu, brzo však je poslali na stavbu dráhy 
murmanské, kdež byly hrozné poměry, vysilující práce, 
špatná strava, nezdravé bydlení. Mnoho jich zemřelo, 
zbylí posláni do Semibratova v Jaroslavské gub. k od- 
dechu. Zde bylo 3000 slovanských zajatců, ale přístřeší 
mělo jen 2000, ostatní noclehovali venku. Rozmohl se ty- 
fus. V Tockém táboru v Samařské gub. zemřelo ze 16.000 
zajatců přes 6000 na skvrnitý tyfus. V Trojickém táboru 


336 


1916 


zemřelo tyfem ze 4500 slovaoskýcli zajatců více než po- 
lovic. V táborech turkestanských vymřela rovněž polo- 
vice slovanských zajatců skvrnitým tyfem, úplavicí, mo- 
rem z hladu a hladem. Teprve gen. Suvajev dne 5. června 
(viz v červnu), a nyní opět 24. prosince 1916 zasadil se Italský král na přehlídce čs. divise v Orgianu. 


generál Brusilov podáním k náčelníku gen. štábu, gen. 
Alexejovi o úlevy pro české a slovanské zajatce. Vylíčil 
jejich vroucí slovanské, rusku přátelské cítění, vytrvalost 
v přesvědčení, žádostivost bojovati po boku Rusů. Po- 
ukázal, jak nelidsky s nimi jednají němečtí dozorci, 
štvou a pak udávají je, trýzní nejsurovějším způsobem. 
— Tento generál konečně vymohl na carovi určité úle- 
337 
Prosinec 


vy pro naše zajatce, a dále lepšil se jejich osud, když vy- 
hověno bylo jejich touze, aby mohli bojovati za naši sa- 
mostatnost. 

Politické. Císař Karel I. změnil rozsudek trestu smrti: Kar- 
lu Kramářovi na 15 let těžkého žaláře, AI. Rašínovi 10 
let a Vine. Červinkovi a Jos. Zamazalovi po 6 letech. — 
Stát dále zabavuje jmění různým provinilcům a vojen- 
ským zběhům. — Ministerský předseda Clam Martinic 
zakázal českým poslancům, aby ho oslovovali česky; 
když si stěžovali na persekuci, která v Praze nemile 
působí, řekl: „Jen ať se Praha hne, zbořím ji, že nezů- 
stane kámen na kameni. “ 

Hospodářské. Šetří se topivem; vláda nařídila šetřili při vytápění 
úředních místností a nádražních čekáren. — Není petrolej. 

Zdravotnictví. Rakouská nedbalost povraždila v zajateckém táboře 
v Milovicích v krátkém čase přes 20.000 zajatých Rusu. Zemřeli 
hladem, tyfem, zimou, nečistotou. 

25. prosince. Dva ruské útoky severně od Soozmezó se 
shroutily v obranné palbě. — Německé vojsko útočí na předmostí 
■macinské. 

2(5. prosince. Jižně od Dorny Vatry výpady ruských vý- 
zvědných 'oddílů. — Rakouská a německá vláda navrhly, aby dele- 
gáti válčících států sešli se v některém městě neutrální ciziny. — 
Angličtí letci vrhali pumy na nádraží v Xanthi. — V Kodani mají 
se konati neúřední mírové konference. — Rumunské monitory 
bombardovaly město Tulči. 

27. prosince. Francouzská vláda se rozhodla udělili Joffre- 
ovi maršálskou hodnost. — Španělsko, Holandsko, Švédsko a Nor- 
sko se připojilo k Wilsonově notě. — Yenizelova vláda dala za- 
tknouti royalistické vůdce jako rukojmí. — Francouzský genera- 
lisimus Nivelle provádí přeskupení francouzské armády. — Portu- 
galsko poslalo čtyřdohodě na pomoc celkem 5500 mužů. — Anglické 
útoky severovýchodně od jezera Dojranského. 

28. prosince. V pohoří u Soozmezó rozvíjí se tuhá bitva. — 
Rumunská vláda nařídila mobilisaci ročníků 1918 a 1919. — Do 
Petrohradu přibylo velké množství rumunských uprchlíků. — Čtyř- 


338 


191 6 


dohoda sestavila odpověď na mírovou nabídku ústředních moc- 
ností. 

29. prosince. Generál Brusilov odejel do rumunského hlav- 
ního stanu. — Francouzské útoky proti nově dobytým německým 
posicím západně od Mosy. — Německá vláda odpověděla příkře 
k holandské notě o odvážení belgických dělníků do Německa. — 
Ruský car vydal k armádě a loďstvu denní rozkaz, jímž zamítá 
mírovou nabídku. — Vojenské kruhy v Athénách se usnesly na- 
vrhnouti králi, aby vyhlásil čtyřdohodě válku. — Ruská duma se 
usnesla vyslati řadu poslanců do neutrálních zemí, aby vyslechli 
mínění o mírové otázce. 

Kulturní. Rozpuštěna „Zemská jednota zřízenců drah“. — Úředně 
zastaven evangelický časopis „lllasy ze Siónu 4 *. — Herci a pěvci 
divadel v Rumunsku jsou osvobozeni od vojenské povinnosti. 

30. prosince. Němeeko-rakouské vojsko ve Valašsku do- 
spělo k linii Vizilul-Sutesti. — Předseda ruské dumy prohlásil, 
že německá nota urazila a popudila celé Rusko. — Ve francouz- 
ském senátě byla podána osnova zákona, která zavádí mobi lišáci 
pracovních sil. 

Mír? Odpověď ctyřdohody k mírové notě čtyřspolku byla poslána 
anglickou vládou prostřednictvím severoamerického vyslance lon- 
dýnského presidentu Spojených států severoamerických, který ode- 
vzdá odpověď středoevropským velmocím. Čtyřdohoda v této od- 
povědi prohlašuje, že nehodlá svou důvěru ve své vítězství obě- 
tovati míru, dokud není vojenská moc Německa v otevřeném poli 
zlomena. Velmi obšírně jsou v notě vykládány cíle, pro něž čtyř- 
dohoda bojuje. Teprve potom, až bude nabyto bezpečných záruk 
pro dodržování smluv, může býti zabráněno porušování meziná- 
rodního práva Německem. 

31. prosince. Rakouské vojsko dobylo osad Nereju a Tu- 
lici západně od Foscani. — Bulharsko-německá armáda v Rumun- 
sku blíží se silně opevněné linii Gurguieti-Ciucea. — Anglický 
vrchní velitel Ilaig byl jmenován maršálem. 

Čeští zajatci v Itálii. Sokol Jan Čapek svolal o vánocích 
slavnostní shromáždění do Santa Maria cappo di Vet- 
tero pod Vesuvem a zde (nadšenou řečí vybízel ke vstupu 


339 


Prosinec 


do legie. Leč ještě mnoho nezískal; naopak, na odpor 
postavili se mu někteří rakušáčtí šikovatelé, kteří se 
prohlásili sice jako Češi, ale také jako rakouští občané. 
Vyhrožovali šibenicemi, které se prý již pro legionáře 
v Rakousku staví. Ale jiskru vznícenou tito zbabělci 
přece neudusili; doutnala, sílila, aby v rozhodné chvíli 
vzrostla v mohutný plamen. 


Martyrium českých a rakouských zajatců v Srbsku. Od po- 
čátku války nahromadilo se v Srbsku asi 61.000 zajatců, 
mezi nimi značně Čechů, kteří zakoušet! museli bezpří- 
kladné bědy. Veliký transport hnán byl od září 1916 za 
třeskutých mrazů a o hladu pustými krajinami Srbska 
přes Albánii směrem k Maurovu Tetovu a ke Dračí, kdež 
se měli přeplaviti do Itálie. Otrhaní, později polonazí 
kostlivci s horečnatými vpadlými zraky vlékli se ce- 
stami a bahništi bez pokrmů po celé týdny a měsíce. Jen 
cesta přes Albánii trvala tři měsíce. Padli na česnekové 
pole a vyjedli plody i s natí; trhali durman a v horečném 
omylu, že je to mák, jej pojídali a — umírali. — Lidská 
obydlí byla prázdná a kde obyvatelé byli, utekli před 
zdivočilými, pološílenými kostlivci. Potkali babku, jez 
chtěla jim potravin prodati; sesypali se kolem ní, hla- 
dem bezcitní tloukli se, rvali o sousto a když se rozchá- 
zeli, zůstala stařena na zemi ušlapána v beztvárnou hmo- 
tu. Vedle cesty pocházel kůň — ze živého ještě těla řezali 
kusy masa a dychtivě pozřívali ještě kouřící sousta. Set- 
kal se s nimi v kočáře Enver paša a házel jim zlaté pe- 
níze — servali se o ně do krve. Za zlatý peníz koupil si 
jeden zajatec tykev a druhý sepjatýma rukama prosil 
o sousto, nabízeje hrsť papírových peněz za ně. Prořídlé 
skupiny otrhanou dostaly se do Elbasanu, kdež odpočaly 
si 6 dnů v chladné mešitě, což však již bylo veliké poho- 
dlí, vždyť čtvrt roku nespali pod střechou! Odtud pak 
vlekli se dále do Ti raný a k Dráči. V Dráči však nemohli 
být! přijati, přístav byl bombardován, tedy dále vlekly 
se tyto stíny, jichž cestou po stech umíralo hlady. Došli 


340 


1916 


k řece Voj uze po hloučcích 4 — 5 mužů, zde však sešli 
se tisíce těchto nebožáků, i museli čekati 11 dní i déle 
na převoz. Pološílení rvali se o místa v pontonech a srbští 
vojáci museli je tlouci pažbami, aby nepřepliíovali lodi. 
Každého rána tu pochována spousta hladem zahynulých 
zajatců. Mnozí okousávali si prsty, aby zahnali straš- 
livý hlad. Za řekou dostali převežení od Italů kousek 
isucharu a byli hnáni polonazí v prosinci k Valoně. 
U moře čekalo se tři dny na italskou loď, která dopra- 
vila je na ostrov Asimaro. Zde dostávali od italské vlá- 
dy špatné konservy a kukuřičný chléb, jež slabé kon- 
strukce zažívací snésti nemohly a mnoho jich pomřclo 
na choleru. Konečně z 61 tisíc zbylo 14 tisíc polonahých 
koster, jež internovány na Asinaře v leženích a po ne- 
mocnicích, vlastně jediný to špitál. Bůh ví, zdali byl kdy 
svět svědkem podobných běd, které na lid přivodili krve- 
žízniví imperialisté Vilém — Franz Josef. 

Maffie. 13. ledna vyslána učitelka řečí Milada .1 ar u š k o- 
v á z Ameriky, krajanem E. V o s k o u do Evropy na lodi, 
kterou opouštěl Spojené státy německý velvyslanec 
Bernsdorff. Měla zvědět tajnosti německé diplomacie a 
německého vedení války a zároveň donést i vzkazy Ila- 
brmanovi do Čech. Vyzvěděla důležité věci zejména o po- 
norkách a o tom, kolik jich Německo staví. Věci ty sdě- 
lila v Kodani -na americkém vyslanectví a jela pak dále 
do Čech. V Podmoklí byla však zadržena a léčkou, že 
se jí komisař Janka, jehož neznala, představil jako zna- 
menitý vlastenec český, vylákáno bylo z ní jisté doznání. 
Byla držena ve Vídni ve vazbě. Jarušková nebyla jediná 
česká dívka, kterou během války poslal E. Voska do 
Čech s důležitým sdělením Habrmanovi. Voska poznal, 
že všecky intriky a komploty >na americké pudě, mají 
svůj původ na německém a rakouském konsulátě; chá- 
pal podněty, aby dělnictvo německé v továrnách zbrojíř- 
ských provádělo sabotáž, ničilo materiál aneb dodávalo 
špatné rozměry, ráže nábojů a pod. Viděl kolem sebe ho- 


341 


řečnou činnost amerických Němců, intrikami, zlatém 
pracovati proti vládě Wilsonově, by Francie a Anglie 
musely bez pomoci krváceti proti šelmě, která počala 
rdousiti svobodu světa. Bylo třeba rychle získati nezvrat- 
né důkazy. V několika týdnech zorganisoval špionáž, že 
věděl přesně, co se kuje na německých a rakouských 
vyslanectvích ve Spoj. státech. Své nadšené spolupra- 
covnice zaměstnával jako kancelářské síly ve službách 
rakouských a německých vyslanectví a tak podařilo se 
mu získati pro americkou vládu dokumenty, které pře- 
svědčily presidenta Wilsona o úkladech, které Německo 
v Americe chystalo a přiměly později Ameriku, by vy- 
pověděla válku Němcům. Vedle této činnosti organiso- 
val Voska neúnavně účast amerických Čechů pod pra- 
pory dohodovými. Za války dlel na francouzském bojišti 
a provedl organisaci špionáže proti Německu v největ- 
ších rozměrech. Druhové Voskoví prošli opětovně fron- 
tou do Německa a vraceli se do Francie s nejdůležitěj- 


šími zprávami o vojenských plánech nepřítele. Také spo- 
jení s Čechami udržoval Voska neustále. — Z Prahy do 
Švýcar pronášela českou poštu AI. Linhartová, spoluob- 
žalovaná v procesu Oličově, dále Jan Kyjovský, hor. in- 
ženýr Pav. Barášek a j. 


1. ledna. V horních údolích Zabaly, Naruje a Putny pokra- 
čuje útok rakousko-německého vojska. 

2 . ledna. Ruské létací oddíly u Stanislavova byly odraženy. 

— Angličané donutili Turky vyklidit El Ariš na pobřeží Středo- 

zemního moře. — Do Ploesti přibylo mnoho německých inženýrů 

a zákopníků, aby obnovili zničené petrolejové závody. — Carská 

rodina přijala v ruském hlavním stanu návštěvu rumunské krá- 

lovské rodiny. — Německá loď „Tinto 1 2 * * * * * * * * 11 uprchla z přístavu calbuc- 

ského, kde byla internována. — Rumunské úřady opustily Brailu. 

— Angličtí letci rozvinuli činnost v krajině u Séru a Dramy. 

Část socialistické strany ve Francii žádá okamžitý mír. — Anglická 

vláda jmenovala svého diplomatického zástupce u Venizelovy 


m 7 


vlády. — Kanadská banka poskytla další úvěfjf 50 milionů dolarů 
na zakoupení válečného materiálu. 

3. ledna. Rakouské vojsko dobylo několika výšin mezi údo- 
lím Susity a Putny a obsadilo Barsesc ia Tapesci. — Silné ruské 
útoky proti Ml. Faltucenu. — Král Konstantin žádá, aby čtyřdo- 
hoda odepřela další podporu vládě Venizelově. — Francouzská řa- 
dová loď „Verité“ byla poškozena německým ponorným člunem. 

— Španělsko odmítlo podporovati mírové zakročení Wilsonovo. — 
Francouzský pomocný křižník ,,Rouen“ potopen byl německou 
ponorkou. — Čtyřdohodové vlády se usnesly zřídit společný ge- 
nerální štáb všech svých armád. — Viscount Cowdray byl jme- 
nován anglickým ministrem letectví. — Rusové opevňují celé úze- 
mí jižně a západně od Dněstru. 

4. ledna. Ruské podniky v rumunské rovině. — Rusové usa- 
dili se v předním rakouském postavení severně od Mesticanesti. 

— Čtyřdohoda je odhodlána zakročiti válečně proti Řecku. — Ang- 
lické útoky proti Kupri v rovině sérské. — Rumunsko ztratilo ve 
válce dle úředních záznamů 280.000 mužů. — Rusko jmenovalo 
diplomatického jednatele u soluňské vlády. 

5. ledna. Ruské útoky u Fridrichštatu a Dvinska. — Bul- 
harsko-německé vojsko dobylo Braily. 

fi. ledna. Silný ruský výpad u kirlibaby. — Předvoje němec- 
kého vojska dosáhly Seretu. — * Bulharsko-německá armáda vy- 
pudila Rusy ze zbylé části Dobrudže. — Vrchní velitel belgické 
armády generál Wielemans zemřel. 

7. ledna. Ruský náraz jihovýchodně od Foscani. — Němci 
dobyli hory Odobesci u Foscani. — Anglický útok jižně od Arasu. 
— • Francouzští a angličtí ministři přijeli do Říma. 

8. ledna. Německo-rakouské vojsko dobylo Foscani. — Ru- 
ské útoky západně od Rigy. — Francie objednala ve Švýcarsku 
veliké množství střeliva. 

9. ledna. Čtyřdohodová válečná rada v Římě se usnesla 
zakročiti válečně proti Řecku. — Ruská armáda v Multansku 
obdržela veliké posily. — Německé těžké dělostřelectvo bombar- 
duje město Galac po šedesát hodin. — Anglie zadržela zásoby mo- 
sazi vezené z Ameriky pro Holandsko. 


343 


Leden 


10. ledna. Němci zmocnili se levého břehu Putny severně od 
Foscani. — Soluňská vláda dala na ostrovech Egejského more 
zatknouti několik sel přívrženců krále Konstantina. — Zbytek 
francouzské posádky v Pireu byl odvolán. — Německé ponorky 
potopily v jednom dni 10 anglických a francouzských parníku. — 
Spojené státy odepřely úředně uznat i království polské před kon- 
cem války. — Huský ministerský předseda Trepov byl propuštěn. 


Mír? Briand odevzdal odpověď čtyřdohody na Wilsonovu notu o cí- 
lech války, v níž se uvádí tyto podmínky míru: V prvé řadě ob- 
novení Belgie, Srbska a Černé Hory a povinné jim náhrady, vy- 
klizení obsazených částí Francie, lluska a Rumunska se spra- 
vedlivými náhradami, reorganisaci Evropy, záruky pro trvalý 
režim, jenž založen jest na úctě k národnosti a k právu všech ma- 
lých i velkých národů, jakož i na teritoriálních smlouvách, mezi- 
národních úpravách, jež mohou pozemní i námořní hranice chrá- 
nit! proti neospravedlněným útokům, vrácení provincií a území, 
jež dříve spojencům násilím anebo proti vůli jich obyvatelstva byly 
vyrvány, osvobozeni Italů, Slovanů, Rumunů, Čechů 
a Slovinců z cizího panství, osvobození obyvatelstva, které 
podléhá krvavé tyranii Turků, odstranění otomanské říše z Evro- 
py, protože jest naprosto cizí západní civil isaci. Toto rozhodnutí 
o osvobození Čechů atd. jest z větší části dílem politické činnosti 
prof. Masaryka, dra Beneše a prof. Štefánika za hrani- 
cemi a dílem našich chrabrých legií ve Francii a v Rusku. 


11. led na. Ruské výpady mezi Rigou a Smorgoneni. — Fran- 
couzové zabavili v řeckých vodách veliký německý parník. — Řec- 
ká vláda přijala ultimatum čtyřdohody. — Ruské vojenské velení 
nařídilo zničení zásob dříví a oleje v (ialaci. — Anglie slíbila Itá- 
lii, že ji bude zásobovat i nej těžším dělostřelectvem a uhlím. 

12. ledu a. Ruské útoky nad Sisitou. — Mezi Bac.ilou a Ga- 
lacem byli Rusové zatlačeni k Seretu. — L 7 lsaccey byla dělovou 
palbou potopena rumunská loď. — Anglické útoky po obou stra- 
nách Ancry. — President Wilson připravuje -novou mírovou notu. 
— V italských přístavech Jaderského moře konají se přípravy 
loďstva. 


344 


1917 


Kulturní. Pro tísnivý nedostatek uhlí zastavuje se vyučování na čet- 
ných obecných, pokračovacích i měšťanských školách. 

Hospodářské. Peníze rak. v zabraném Ruském Polsku nejsou vůbec 
přijímány, naši vojáci za ně ničeho nekoupí. Naše koruna má 
v neutrálním Švýcarsku cenu 40 hal. — Ve Vídni obmezují provoz 
na tratích elektr. drah pro nedostatek personálu a uhlí. — Před- 
seda amerického kongresu Iloury sdělil, že německý velvyslanec 
lir. Bernsdorf vydělal na burse 2 mil. dolarů předčasným pro- 
zrazením Wilsonovy mírové noty. 

Výživa. Ve Vídni pekou chléb z ovesné mouky, ale i toho jest nedo- 
statek. 

13. ledna. Silné ruské útoky po obou stranách oitozského 
údolí. — Anglické útoky proti Serre. — Srbské setniny postupo- 
valy východně od Černé proti Strevině. 

li. ledna. Ruský výpad západně od Vaděni. — Francouzské 
útoky na rakouské posice na jižním konci Ochridského jezera. — 
.Anglie půjčila Rumunsku miliardu franků. — Diplomatičtí zá- 
stupcové neutrálních vlád byli vyzváni, aby opustili Bukurešt. 

15. 1 e d n a. Rusko- rumunské útoky na nově dobyté posice ra- 
kouského vojska severně od Susity. — Venizelovci obsadili ostrov 
Cerigo. — Japonská vláda se usnesla vyzbrojiti japonské obchodní 
lodi, plující do Evropy. — Ruské vojenské vedení nařídilo vykli- 
zování všech osad v Multansku. — Osobní tajemník papežův ode- 
jel do Švýcar s důležitým mírovým posláním. — Rusové zahájili 
útok na Mitavu a u Fundeni. 

1(>. ledna. Rusové podnikli se silnými masami výpad u Ne- 
moloasy na Seretu. — Švýcarská spolková rada .nařídila mobilisaci 
nových tří cl i visí. — Čtyřdohodové vlády se dohodly, že král Kon- 
stantin musí být i zbaven trůnu. — Španělští kapitáni žádají vy- 
zbrojení svých lodí na ochranu proti ponorkám. 

17. ledna. Rusům se podařilo mohutnými útoky usadit i se 
na jedné výšině mezi údolím Casinu a Susity. — Turecké oddíly 
kupředu posunuté u Vaděni byly vzaty zpět před ruskou přesilou. 
— Francouzská vláda žádá ve sněmovně nový válečný úvěr 8 mi- 
liard franků. — Ruské oddíly, postupující k La Burtea, byly dě- 
lovou palbou donuceny se zastaviti. — Do Val ony bylo dopraveno 


345 


Leden 


několik nových italských pluků pěchoty s horským dělostřelec- 
tvem. — Veliké přesuny vojska v Hušku. — Anglický ministerský 
předseda měl důležité porady s generálem Nivellem a Ilaigem. 

18. 1 e d n a. Huské dělostřelectvo bombarduje Tulču a Isaeceu. 
— Němci zahájili prudkou ofensivu na Naričském jezeře. — Ně- 
mecká obchodní ponorka „Deutschland*' odejela z Brém do Ame- 
riky. — Zpráva italského tisku o věšení Srbů a bersaglierů ra- 
kouským vojskem. — Ruské vojsko mnohonásobnou přesilou 
vniklo do německé přední posice u Krašinu, bylo však prý opět 


vypuzeno. 


10. ledna Velmi prudké útoky Rusů mezi údolím sisitským 
a oasinským na rumunském Podkarpatí. — Loďstvo čtyřdohody 
před Pireem. — Rumunský král u ruského cara. — Přes 60 za- 
tčených Venizelovců propuštěno na svobodu. — Zahájení bojů 
u Ochridského jezera. 


Kulturní. Sokolské jednoty v Hořicích, Miletíně, Lázních Bělohradě, 
Oubislavicích a .Tičíněvsi byly úředně rozpuštěny, že zabývaly se 
politikou. — Téměř všechny české učebnice pro měšťanské školy 
byly zabaveny. 


Výživa. Následkem nedostatku potravin vydala vláda rozkaz zřizovali 
úředně „válečné kuchyně** pro veškeré občanstvo a chce případně 
zakázati i vaření v domácnostech! 


Politické. Německo zakázalo dovážet! jakékoliv skvosty do Rakouska. 
Kdo sem z Německa cestuje, vezmou mu na hranicích vše: ho- 
dinky, prsteny, náušnice atd. 

20. ledu a. Ruské útoky u Bel boru byly odraženy. — Výpad 
rakouského vojska u Valeputny. — V anglickém kabinetě bylo za- 
mítnuto rozšíření branné povinnosti přes 42. rok. 


21. ledna. Ruské útočné pokusy v úseku Mesticanesti. 

22. led n a. Ruské výzvědné oddíly v pohoří Od ob esc i. — Fran- 
couzský útok jižně od Ochridského jezera. — Admirálové čtyř- 
dohody sjeli se v Londýně, aby se poradili o soustředění námoř- 
ního válčení. — Císař Karel navštívil vojska na tyrolské frontě. — 
Americká vláda vyslala křižník do Beirutu, aby převzal syrské 
uprchlíky. 


m 7 


Mír? President Spoj. států severoamer. Wilson přednesl v senátě po- 
selství, v němž hájí zejména svobodil moří a praví, „že by mělo 
býti ' jednotné, nezávislé a samostatné Polsko a mimo to, že by 
měla býti zaručena nedotknutelná bezpečnost života, bohoslužby, 
individuelního a sociálního rozvoje všem národům, kteří až do ny- 
nějška žili pod mocí vlád, které oddány jsou víře a účelu, které 
jejich víře a účelu jsou nepřátelské. Navrhuji tedy, aby si náro- 
dové jednomyslně osvojili doktrinu presidenta Monroea, jakožto 
doktrinu světa, že žádný národ neměl by usilovati o to, aby svou 
vládní formu rozšířil na některý jiný národ nebo na jinou národ- 
nost a že spíše každý národ, ať malý nebo veliký a mocný, má mí ti 
na vybranou, aby sám určoval bez překážky, bez ohrožení a od- 
hodlaně svou vládní formu a svůj rozvojový postup. Navrhuji, aby 
napříště všichni národové upustili od toho zaplétali se do spolků, 
které vhánějí do soutěže o moc, které je zaplétají do sítě intrik a 
sobeckého sočení a jejich vlastní záležitosti matou vlivy, jež 
zvenčí jsou vnášeny. V koncertě, mocností není zápletkových 
aliancí. Sjednotí-li se všichni, aby v témže duchu a za týmže 
účelem jednali, působí všichni ve společném prospěchu a požívají 
svobody žiti vlastní život za společné ochrany. 11 

23. ledna. Němečtí konsulátní úředníci v San Francisku 
byli odsouzeni na dvě léta do vězení pro spiknutí proti americké 
neutralitě. — Italské vojenské poselstvo přibylo na. návštěvu fran- 
couzské fronty. 

24. 1 e d n a. Bulhaři vyklidili severní břeh ramene svato- 
jirského. — Francouzské a ruské loďstvo přistálo na Athosů a ob- 
sadilo všechny kláštery. — Velké transporty italského vojska od- 
jíždějí každodenně z Janova neznámým směrem. — Anglická vláda 
rekvirovala všechny lodi v londýnském přístavu. 

25. ledna. Francouzský výpad ve Yogesách. — Rusové za- 
hájili vyklizování oblastí u Stanislavova. — Portugalské vojsko 
dopravuje se na francouzské bojiště po španělských železnicích. 
— Bulhaři zastavili palbou postup francouzských oddílů u Poroi. 

2G. ledna. Rumunský výpad v údolí Casinu. — President 
Wilson hodlá dáti novou notu, aby shromáždil zástupce válčících 
států na konferenci. — Do Galace a Reni přibylo nových 10 rus- 


347 


Loden 


kých diviisí. — Italské vrchní velení vykonalo potřebné přípravy 
k dopravě několika italských sborů na Balkán. 

Vojenské. Fabius v „N. F. Presse“ vypočítává, že stojí na západním 
bojišti na tri miliony vojáků: milion Angličanů, dva miliony Fran- 
couzů. Na dvě stě přibližně divisí jejich připadá 20 tisíc polních 
děl, při průměrném zvýšení o 25 proč. — 25 tisíc. Počet těžkých děl 
těžko uhodnout; počet strojních pušek činí přibližně 48 tisíc (zdvoj- 
násobený počet 16 strojních pušek na prapor, všech praporů 
okrouhlé tři tisíce). Tof nejvyšší hranice při výpočtu. Fronta činí 
asi 550 kilometrů: belgická 20, anglická k Sommě 110, zbytek fran- 
couzská. 

Situace vnitrozemská stává se den ode dne neudržitelnější. Uhlí pro 
Prahu jest prý již sotva na měsíc, spotřeba paliva utahuje se, kde 
jen lze. Pražská plynárna zavře plyn denně od 12J4 do 5K> hodin 
odpoledne. Slibuje se též zastavení elektrické dopravy a elektric- 
kého osvětlení. Poněvadž petrolej vůbec není, nebude se svítit ani 
topit; nebude vody z Káraného. 

Ve vojsku se rozmáhá hlad, ba i ve frontě; chebský 75. pluk vzdal 
se Italům z hladu. Dávky chleba vojákům v Plzni na př. stanovené 
na 5 dní, musí vystačit na 15 dní. Vyplácení denních 26 hal. děje 
se nepravidelně. Z rozkazu velitelství statisíce vnitrozemských 
starých a churavých vojáků, kteří byli dosud držáni na vojně zby- 
tečně, dostalo 5 — 6 neděl dovolenou, ale bez příjmů; říká se tomu* 
všeobecně „hladový urlaubA A hned se prohlašuje, že bude jim 
prodloužen, když imají být doma od čeho živi. Dovolenci však záhy 
dostávají od velitelství přípisv, aby se rozhodli, kolik upíšou na 
pátou válečnou půjčku! 

Na bojištích za třeskutých, tři neděle již trvajících, 20° mrazů chystá 
se k veliké akci čtyřdohody. Husové zahájili ofensivu u Mitavy 
a zatlačili Němce na 22 km. V zamrzlé pudě nebylo možno se za- 
kopati. Vůdci čtyřdohody slibují co nejdříve veliký nápor. 

Výživa. Ve většině rodin živi jsou nyní jen nesloženým odvarem do- 
mácího čaje z malin, řídkou bramborovou polévkou a tuřínem. Ji- 
ného není k dostání, aneb pro drahotu koupit! nelze. Fazole a bohy 
jsou již vyčerpány. Káva vaří se ze všemožných náhražek, jako 
duběnek, kávových kostek (bez kávy). Vojáci dostávají černou kávu 


348 


1917 


z praženého turínu ; nemusí prý se sladit. Ve Vídni prodávají na 
ulicích místo pečených kaštanů pečený tuřín, řízek za 4 hal. — 
Nejhůře dolehlo na hostinské, kteří jsou vládou obětováni k ban- 
krotu. Deputace, která žádala u vlády příděl ječmene na pivo, do- 
zvěděla se, že piva není třeba, ale mouky; soudy naopak odsuzují 
hostinské, kteří nedají cizímu hostu piva, k pokutám, poněvadž 
„pivo jest nepostradatelná živina". — Protože měli více než jedno 
masité jídlo na lístku, potrestáno bylo 12 hostinských a zavřeny 
úředně tři velké restaurace v Praze. 


Politické. Vůdci některých slovanských národů vydávají z donucení 
prohlášení, že nepřejí si osvobození čtyřdohodou od Rakouska. 
Slaboši! — K novému císaři dostavují se holdovací deputace krá- 
lovství, měst a vysokých škol. Za království české holduje jedenáct 
správních úředníků, jež vede hrabě Schonborn, předseda správní 
komise, jež úřaduje místo zemského výboru. Národ český s nimi 
nesouhlasí. 

27. ledna. Anglické výpady jižně od průplavu La Bassée. — 
Rusové podnikli pokusy zmocnili se opět území, dobytého němec- 
kým vojskem nad řekou Aa. — Při ústí Girondy byly zpozorovány 
dvě německé ponorky kladoucí miny. — V Mekce byla prohlášena 
samostatnost Arábie. — Řečtí rejdaři pronajali své lodě čtyř- 
dohodě. 

28. ledna. Západně od Valeputny podařilo se ruské přesile 
vniknouti do rakouských nejpřednějších zákopů. — Angličané usa- 
dili se po silné palbě v německé přední linii u Le Transloy. — 
Angličané útočili proti Turkům jižně od Tigridu a získali území 

29. 1 e d n a. Ruský útok v úseku Mesticanesti. — Anglické 
útoky u Armentiéres. — Německá ponorka se potopila v boji s an- 
glickým křižníkem. — Německé dělostřelectvo zničilo třetinu města 
Galace. — Anglie uveřejnila notu, jíž prohlašuje blokádu nad se- 
veromorským pobřežím Německa. 

30. ledna. Italové bombardují osady za rakouskou frontou 
v jižních Tyrol ích. — Francouzské útoky západně od Mosy. — 
Silný dělostřelecký boj mezi Ancrou a Sommou. — Na řece Aa roz- 
vinuly se nové boje. — Spojené státy souhlasí s vyzbrojením ob- 
chodních lodí valčících států. — Veškery zásoby v Řecku byly ná- 


349 


Únor 


sledkem blokády vyčerpány. — Anglie hodlá položití miny u jut- 
ského pobřeží. — Do Petrohradu sjeli se zástupci čtyřdohcdových 
vlád k nové konferenci. 

31. ledna. Ruské útoky v úseku Mesticanesti. — Jižně od 
silnice valeputenské zmocnili se Rusové rakouského opěrného 
hodu. — Německý výpad proti Italům v oblouku Černé. — Ra- 
kouská a německá vláda ohlásily zostřenou ponorkovou válku. — 
Turecké vojsko podniklo útok proti Angličanům nad Tigridem, — 
Turci vtrhli do l)iz Abadu v Persii. — V Anglii zřizují se dobro- 
volnické oddíly z mužů, kteří překročili věk, povinný brannou 
službou. — President Wilson hodlá svolati mírovou konferenci do 
Haagu. — Čtyřdohoda odložila zrušení blokády llecka. — Generál 
Grosetti odejel do Soluně, aby převzal velení nad tamnějším 
vojskem. 

1. února. Čtyřdohodové oddíly postupují po silné palbě u je- 
zera Dojranského. — Francouzský středomořský přístav Cette byl 
vyňat z německé blokády z ohledu na švýcarský dovoz. — Ruské 
vojsko z Finska bylo převezeno na frontu u Rigy. — V Anglii 
byli povoláni pod prapory branci narození v letech 1898 a 1899. — 
Pokus atentátu na anglického ministerského předsedu. — Ho- 
landská vláda zakázala všem lodím opouštěti vody nizozemské 
svrchovanosti. — Ministerská krise v Itálii. — V Anglii bylo dal- 
ších 97 továren podrobeno kontrole muničního ministerstva. 

2. února. Výpady silných anglických oddílů mezi Armen- 
tiéres a Arrasem. — Silný dělostřelecký boj nad Ancrou a Sommou. 
— Výzvědná činnost německých letců v severní Francii. — New- 
yorkský přístav byl uzavřen. — Německá nota o zostřeném ponor- 
kovém válčení vzbudila v amerických vládních kruzích veliké 
rozladění. — Holandská vláda zakázala mužům od 19 do 43 let 
odjezd ze země. — V severní Francii konají se veliká strategická 
opatření. 

Uhelná kalamita. Měsíc trvají již téměř kruté mrazy, jakých od 45 
let nebylo; denně předhání se teploměr ze 16 stupňů na 18, 20 až 
22 stupňů C, ve vyšších polohách i více, na bojišti ruském až 39 
stupňů, italském 24 stupňů. A do těchto mrazů zapadl nyní výkřik: 
není uhlí! Místodržitelství vydává zákaz, dodávali domácno- 


350 


19Í7 


stem uhlí na vozy, každá domácnost má dostati 1 q uhlí. Ale u ob- 
chodníků je prázdno a chudí lidé po několikahodinnéin čekání na 
frontě jsou rádi, když si odnesou 6 kg, dostane-li se na ně vůbec. 
Starci a děti mrznou na ulicích. Jisté ženě zmrzlo dítě v nůši, když 
čekala na uhlí. V rodinách, když seženou konečně špetku vařiva, 
nemají při čem je upraviti. Objeví-li se uhlířský vůz na ulici, hned 
jest obležen zástupem žen, žádajících nebo i plačky prosících o 
pytel uhlí, ovšem za drahé peníze. Také o koks je nouze veliká a 
množství lidí se tísní v nádvoří plynárny s pytly, nůšemi a vozíky, 
ale ovšem mnoho jest těch, na které se nedostane. Mn-oho rodin 
nemá vůbec čím si zatopit. Hladové žaludky a mrazivé studené 
světnice jsou dnes údělem tisíců lidi. Jistě nikdy ještě jsme si tak 
toužebně nepřáli konce zimy jako letos. — V Německu mají našeho 
uhlí dostatek. — Pro nedostatek uhlí zastavuje plynárna plzeňská 
dodávku svítiplynu, Pražské sanatorium zavírá vodoiéčebný ústav, 
zavřeny vysoké školy technické, lékařské, právnické atd., zavřen 
seminář v Klementinu a alumnové puštěni domů; zavřeno tech- 
nické museum, zavírají se divadla a záb. místnosti, kavárny ne- 
vytopeny; zavírají se školy v celých Čechách. Na klinice popra- 
skaly roury ústředního topení, ha i čočka mrazem praskla. Dvoř. 
divadlo ve Výmaru zavřeno, též mošt. školy ve Weku a Solno- 
hradě; ve Frankfurtu zavřeny vyšší školy, divadla a záb. míst- 
nosti; v pešťských úřadech úřaduje se jen dopoledne, také v Pra- 
ze. Plynárna v Šoproni (Uhry) zastavila výrobu. Studenti ve Vídni 
odstraňují sníh z ulic. V Drážďanech zavřeli divadla, musea, lázně, 

- obrazárny; v Praze zavřeny veř. lázně. — Vojáci brněnské posád- 
ky kácejí v okolí Brna lesy k účelům vojenským. — V Prostějově 
obstarávají ženy službu strážníků. 

Kulturní. „Český západ** v Plzni na šest měsíců úředně zastaven. 

Vojenské. Vypisují se odvody — hMetých dle písmeny S, totiž již 
sedmnácté za dva a půl roku. 

3. února. Ruský útok u Bekasu na východní uherské hra- 
nici. — Italský letec vrhal pumy na Nabrezinu. — Americká vláda 
ise rozhodla odepříti americkým občanům pasy k jízdě do Evropy. 

Spojené státy přerušily 3. února diplomatické 
styky s Německem, poněvadž německý cí- 


351 


Únor 


sař odmítl zastavení ponorkové války, jež 
způsobila potopení civilní lodě „L u s i t a n i e“. — V B o- 
stoně a Pana mě bylo zabaveno pět němec- 
kých parníků. — V kongresu Spojených 
států byl podán návrh, aby byla zavedena 
pohotovost armády a válečného loďstva. 
— Německé pikle v Americe jsou velmi rozšíře- 
ny a dějí se za peníze vlády německé. Německá banka 
uložila v newyorkských bankách 50 milionů dolarů, jež 
dány k disposici německému velvyslanci ve Washing- 
toně, lir. Berrusdorfovi. Tyto peníze nyní po přerušení 
diplomatických styků s Německem náhle zmizely a ame- 
rická vláda vypátrala, že byly velvyslanectvím rozdá- 
ny na propagační práce, sabotáž, stávky, ničení továren 
a žhářství. Celá řada bank, (německých listu a osob byla 
kompromitována, mezi nimi také jistý Bolo paša, jenž 
pak ve Francii pro zradu popraven. O zjišťování těchto 
německých piklu získala si zásluhu výzvědná služba 
Maffie, zřízená americkým Čechem, kapitánem Em. 
Voskou. 


4. února. U Beaucourtu vnikli Angličané do německých nej- 
přednějšicn zákopů. — Několik ruských útoku nad řekou Aa. 

5. února. Silná dělostřelba nad Ancrou a Soni mou. — Ame- 
rické Spoj. s l á t y zabavily německé pomocné křiž- 
níky, kotvící v a in e r i c k ý c h p ř í s t a v e c h a i n t e r n o- 
vali jejich mužstvo. — Y Itálii byl nařízen odvod mladíků, 
narozených v roce 1899. — Řecké vojsko opustilo ostrov Korfu. — 
Americký velvyslanec v Her líně požádal o své 
pasy. — Německá dělová loď „Geier“, internovaná v Honolulu, 
byla posádkou zapálena. 


6. února. Francouzové zřídili v obsazené části Epiru samo- 
statnou republiku. 

7. února. Ruský výpad u Kirlibaby byl odražen. — Rakousko- 
německé vojsko vniklo do ruské posice nad Rerezinou. — Fran- 
couzský útok u Sennheimu. — Brasilie sepsala protestní notu proti 
ponorkové válce. — Blokáda Řecka čtyřdohodou byla zrušena. — 


352 


1917 


Zástupci 500 německých a rakouských společností se usnesli v No- 
vém Yorku na projevu proti válce. — Vrchní velitel italského loď- 
stva vévoda Abruzský podal žádost za propuštěnou. 

8. února. Ruský pokus o útok u Casinského údolí. — 
Anglické útoky severně od Sornmy. — Američtí Němci uspořádali Generál Graziani se svými 


čsl. výzvědčíky. 


v Novém Yorku velikou demonstraci pro Německo. — Amoři c- 
k ý s e n á t schválil přerušení diplomatických 
styků s Německem. — Kolem anglického pobřeží koná 4000 
malých motorových člunů hlídku proti ponorkám. 

9. února. Anglický útok u Ser re. — U Raillescourtu ně- 
mecké vojsko ustoupilo. — Severně od Pierre-V aast dobyli Angli- 


?3 


350 


Únor 


čané územního zisku. — Německý výpad mezi Mosou a Moselou 
u Flirey. — Vzrušení v Dánsku pro potopení dánského parníku 
„Lars Kruše 11 . — Americkým rejdařům dovoleno vyzbrojit obchod- 
ní lodi pro válku ponorek. — Všechny továrny na válečný mate- 
riál vzaty v Americe pod státní dohled. — Japonsko vyzbrojilo 
všechny parníky. — Brasilie zastavila obchodní dopravu do 
Evropy. 

Kalamita uhelná. Pražská elektrika zastavila dne 8. února veškerý 
provoz pro nedostatek uhlí. Chudší vrstvy našeho velkoměsta 
a našich městeček i míst, odkázané na denní nákup živobytí, sví- 
tivá a otopu v dlouhých pouličních „frontách 11 , jsou dnes oprav- 
dovými mučedníky. Příšerné dvacetistupříové mrazy dovršily 
muka naší nebohé chudiny. Pouhý letmý pohled na čekající řady 
žen i mužů, promodralých babiček a dědečků, lidí s bledými 
tvářemi a s rysy bídou i soužením ztrhanými, je nevyličitelný. 
A což teprve ty nebohé děti! Vidíme jich tu v řadách vždy dobrou 
třetinu, špatně oděných, nedoživených, s bolestným smutkem 
v očích, dětí zjevně chorobných, žalných a opuštěných. Zimo- 
mřivě se tisknou do zástupu přeskakujíce při tom s nožky na 
nožku, aby se zahrály. Stojí tu s ostatními, čekají, čekají — až 
se vždy ob chvíli vystřídá řada a až se celý ten dlouhý zbědo- 
vaný řetěz lidský o krůček přiblíží vysvobození. Ale vzadu zase 
řetěz narůstá a mohutní. Nové ženy, babičky a dědouškové, nové 
zástupy dětí navazují na ty šťastnější. Až najednou divoká smě- 
sice hlasů, výkřiků a rušných poznámek. Nákup je u konce! 
Potravina došla, kupec vyprodal! — V uhlířských obchodech pro- 
dávají tlačícím se ženám po 6 kg uhlí... 

Drahota stoupá vůčihledě; citron, jenž byl ještě včera za 24 hal. stoupl 
přes noc na K 1.40 — 2 kor.; vejce stojí 50 hal. Úžasných cen dosa- 
hují látky; metr obyčejného kretonu tisknutého, jenž stál před 
válkou 50 hal., stojí teď (5 — 8 kor., látka, kdysi za 10 — 20 kor. na 
celé dámské šaty, stojí teď cenu desateronásobnou, totiž 160 — 200 
kor.; 1 m vlněné látky dámské Kč 100—120. Prádlo a ostatní tex- 
tilní výrobky ve stejném poměru. Korková zátka stojí 20 hal 

Jak je na frontě? Vojín píše z Rumunska: Dříve jsem spal aspoň 
v noci, nyní nespím vůbec; kouříme jetel, seno, jalovcovou kůru 


354 


19Í7 


a vše, jen tabák ne. Největší hody máme, když přijde chleba, což 
je zřídka a to jdem pro něj, rozdrobený, s čepicí; často pořádáme 
honby a běda, přijde-li nám clo cesty divoký pes, jakých tu běhá 
dost, to se máme zas pár dní obstojně. 

Bída a hlad dostupuje takového stupně, že lidé padají na ulicích, děl- 
níci v továrnách a tiskárnách vysílením. — V okolí Tábora pro- 
hlížejí uherští vojáci statký, hledají obilí; vytrhají podlahy, 
shážou seno a slámu se seníků, vyhází hnůj z chlévů, nadělají 
škody a odejdou s nepořízenou. Drancování — — — 

Kulturní. Úředně zakázány spisy: „Doj Slovanstva za svobodu'* (z vál- 
ky proti Turkům). — „Od Krista k papeži Lvu XIII., čili papež- 
ství a klerikalisrnus". — „Z nejmladších". — Vymazalovy slovní- 
ky „snadno a rychle" s názvem „Vojáci", i plakáty k nim. Zasta- 
ven časopis „Východočeské Noviny" v Pardubicích. 

10. února. Francouzské útoky na západním a východním 
břehu Mosy. Prudké anglické útoky na Tigridu. — Anglické par- 
níky, plující do Holandska, jsou provázeny válečnými loďmi. 

11. února. Ruské stíhací oddíly u Bekasu a Zločova byly 
odraženy. — Tuhé boje o zákopy, jichž rakouské vojsko dobylo 
u Gorice. — Italští letci vrhali pumy na Opčinu. — Anglické 
útoky s velikými silami po obou stranách Ancry. — Německé po- 
norky potopily za jediný den 35 lodí. — Senátní výbor pro 
vojenské záležitosti ve Spojených státech vyslo- 
vil se ve prospěch zákona o zavedení všeobecné 
branné povinnosti. 

12. února. Ruský útok ručními granáty v putenském údolí. 

— Rakouské vojsko dobylo italských předních posic v úseku su- 
ganském a valarském. — Ruská admiralita chystá ofensivu v Bal- 
tickém moři. — Německé ponorky potopily nových 21 parníků. — 
Velké německé fondy a zlato byly ze Spojených států dopraveny 
do Jižní Ameriky. 

13. února. Silný dělostřelecký boj v sommském území. — 
Na Dunaji obstarává 400 parníků dopravu rumunské kořisti do 
Rakouska. — Německé dělostřelectvo opětně bombarduje Remeš. 

— Švýcarsko prostředkuje mezi německou a americkou vládou. 


355 


Vnoř 


Persekuce. Rakouská vláda nařídila internování rumun- 
ských státních občanů jako odvetné opatření. — Farář 
Machát z Klentnice na Mikulovsku udán lesním, že řekl: 
„Sazonov promluvil dobře a správně. “ Byl však osvo- 
bozen jen proto, že udání stalo se až po 8 měsících. 

M. R. štefánik jako nadporučík letec francouzské armády 
sloužil v Srbsku ve francouzském letectvu, když Srbové 
na frontě od Dviny až k Timsku tísněni Rakušany, 
Němci a Bulhary, musili ustoupiti Albánií a do skal 
Černé llory bez zásob, hladoví, jen se zbraní v ruce. 
Přechod od Kočaniku k Prizrenu byl ztracen. Těžce ne- 
mocný Štefánik ležel v Mitroviei na Kosovu poli a fran- 
couzští letci nechtěli jej nechati na pospas nepřátel, 
bylo nutno odletěti. Proto naložil si jej proslulý letec 
Paulhan na své letadlo Barmanovo a odletěl s ním 
1(3. listopadu ráno na Prizren a Valonu, přes úžinu 
Otrantskou u Adriatického moře, na italský břeh. Cesta 
byla plna obtíží. Odtud pak naložen Štefánik do rychlíku 
a odvezen — zachráněný — do Paříže. 

14. února. Několik ruských výpadů u Békasu. — Anglické 
útoky u Serre Mihielu. — Přátelské vyjednávání mezi hrabětem 
Gzerninem a americkým velvyslancem ve Vídni. — Ministerští 
předsedové Briand a Lloyd George přibyli do Štokholmu na své 
cestě do Petrohradu. 

15. února. Americká poslanecká sněmovna schválila úvěr 
309 milionů dolarů. — Anglická vláda zabrala všechny uhelné 
doly v Anglii na ěas války. — Italové budují na švýcarských 
hranicích nové zákopy a dělostřeleckou silnici. 

16. února. Ruský útok u Porny Vatry. — Francouzové na- 
padli rakouské posice u Korice. — Čtyřdolioda hodlá zabavit vše- 
chny neutrální lodi v jejich přístavech zakotvené. — Francouz- 
ská továrna na prach v Neuville-sur-Saonne byla zničena požá- 
rem. — Francie zastavila veškerou námořní dopravu ve Středo- 
zemním moři. 

17. února. Rusové útočí na rakouské posice u Herestrau. 
— Silný anglický útok u Miraumontu. — Americký parník „Phi- 


350 


191 7 


ladelphia 11 vyplul z Liverpoolu <lo vod blokovaných německými 
ponorkami. — V americkém kongresu bylo jednomyslně přijato 
ozbrojení amerických obchodních lodí. 

18. února. Ruské útoky severně od údolí Oitozského. — 
Angličané podnikli proti Němcům útok po obou březích Ancry. 
— Francouzové silně bombardovali nově dobyté německé posice 
u Ripontu. 

19. února. Italské dělostřelectvo střílelo na Trbiž. — Ame- 
rický velvyslanec odevzdal ve Vídni notu v záležitosti ponorkové 
války. — Ve Finsku bylo objeveno rozsáhlé politické spiknutí. — • 
Americké ministerstvo vojenství koná přípravy k najímání dobro- 
volníku do armády a loďstva. — Na levém křídle kavkazské 
fronty vnikli Rusové do turecké posice. 

20. února. Ltyřdohodové dělostřelectvo bombardovalo ně- 
mecké posice mezi Vardarem a Dojranským jezerem. — Americké 
parníky „Orleans 41 a „Rochester 44 opustily Nový York směrem do 
Evropy. 

21. února. Italské letadlo vrhalo pumy na několik obcí na 
Krasu. — Výpady Angličanů u Ypresu a průplavu La Bassée. — 
Francouzské přístavy Havre a Rrest byly pro neutrální lodi uza- 
vřeny. — Americký senát schválil vládní předlohu proti vyzvě- 
dačství. — Neutrální státy zahájily vyjednávání za účelem dosa- 
žení dohody v záležitosti ponorek. — Anglicko-francouzské vojsko 
zahájilo ofensivu na západní frontě. — Ruské vojenské velení 
provádí přeskupení ruských vojsk, při čemž zápasí s mnohými 
dopravními potížemi. 

22. února. Německý pomocný křižník „Puyme“ potopil 
v Atlantickém oceáně veliké množství lodí. — Americká vláda 
chystá zavedení všeobecného vojenského výcviku. — Anglický 
ministr národní služby prohlásil, že potřebuje milion mužů. 

23. února. Americký kongres usnesl vybudovati 50 ponorek 
k ochraně pobřeží Tichého oceánu. — Angličané podnikli proti 
Turkům prudký útok na tigridské frontě. — Německý říšský 
sněm přijal předlohu o válečném úvěru 15 miliard. — President 
Wilson se rozhodl podati v kongresu předlohu na zavedení povin- 
né služby vojenské. 


557 


Únor 


Tíseň dopravní vládne na všech drahách, pro množství poškozených 
a opotřebovaných vozů i chátrajících tratí, konečně i nedostatkem 
uhlí. Dráhy slouží v prvé řadě vojenské dopravě; vydána direk- 
tiva, aby obecenstvo své cesty obmezilo, zábavní a turistické jízdy 
se vůbec nepřipouštějí. Do vlaků nasedají předem vojáci a zbude-li 
místo, též civilisté; není-li místa, zůstanou tito zpět. 

Pražská elektr. dráha začíná pomalu opět jezdit; nejdříve od 6 — 8 hod. 
ráno, pak také od 6 — 8 hod. večer. Dostala trochu uhlí. 

Válečné půjčky. Velkými plakáty vyzývá se obecenstvo, aby si dalo 
přepsat I. a II. váleč. půjčku na poslední V. váleč. půjčku. Čili. 
přešívají se staré na nové. 

24. února. President Wilson se rozhodl svolati senát na 
den 5. března k mimořádnému zasedání. — Velitel anglického 
vojska v německé východní Africe. Smuts odstoupil. — Rusko- 
rumunský válečný soud sesadil 12 rumunských generálů. — Při 
potopení parníku „Athen“ zahynuli dva američtí misionáři. — 
V New-Britain vypuklo v muničních továrnách dvacet Němci za- 
ložených požárů. — Americký parník „Philadelphia“ připlu 1 
z Anglie do Nového Yorku. 

25. února. U tartarského průsmyku vnikli Rusové do rakou- 
ských posic. 

26. února. V holandských městech došlo k projevům roze- 
chvění proti potopení 20 holandských lodí německými ponorkami. 
— Němečtí lodníci v Argentině internovaní uprchli. — Osobní 
parník „Laconia 44 byl torpedován bez výstrahy. 

27. února. Holandský vyslanec v Berlíně podal obražení 
proti porušení holandské neutrality německou vzducholodí. 
Anglické parníky plující do Roterodamu unikly německé ponorce. 

28. února. Francouzské útoky u Avocourtu. — V anglickém 
průplavu bylo potopeno německou ponorkou rybářské loďstvo. — 
Anglie přenechala Itálii 140.000 tun dopravních lodí. — • V Petro- 
hradě byl prohlášen stav obležení. — Anglický útok mezi 
Le Transloy a Sailly. — V Calais konala se konference, jíž zúčast- 
nili se Briand, IJoyd George a anglicko-francouzští vrchní veli- 
telé na západní frontě. — Americký list „Assotiated Press 14 odha- 


358 


1917 


luje prostřednictvím Čecha Vosky německý komplot mexicko-ja- 
ponské koalice proti Spoj. státům. 

1. března. Němci vyklidili část svých předních posic po 
obou březích Ancry. — Anglické vojsko obsadilo Kut-ůl-Amaru. 

— Německé ponorky potopily ve Středozemním moři čtyry do- 
pravní parníky. — V N. Yorku byly vypsány dodávky na 2750 
děl k ozbrojení obchodních lodí. — Americký parník „Rochester“ 
připlul do Francie. — Indická vláda nabídla anglické vládě 100 
milionů liber na válečné náklady. 

2. března. Náčelník rakouského generálního štábu svob. 
p. Conrad byl odvolán a generál šl. Arz byl jmenován jeho ná- 
stupcem. — Německé letadlo svrhlo několik pum na Rroadstair. 

— Americká sněmovna representantů se usnesla ozbrojiti ame- 
rické lodi proti ponorkovému nebezpečí. 

Drahota. Rak. tabáková režie opět zdražila tabákové výrobky. Do 
tabáku a doutníků míchají v tab. továrnách březové a bukové 
listí, dodanp větším počtem vagonů do budějovické továrny z lesů 
na Kleti. 

Vojenské. Tak zv. „hladové dovolené 11 vojínům beze zbraně opětně 
byly prodlouženy do 15. března, a sice v poslední chvíli; vojíni 
nastupovali již jízdu a teprve v hlavních stanicích, ba i již na 
místě služebním bylo jim řečeno, aby zase jeli domů. Chaos na 
drahách; není místa k ubytování, ani živobytí vojákům. Ale vy- 
hrát to prý musíme! 

Výživa. Berlínský magistrát ohrazuje se proti štvanicím, které se 
pořádají na nádražích proti každému, kdo z venku si něco potra- 
vin přiveze; mouka atd. bývá zabavována a ještě nositelé poku- 
továni. Totéž děje se v Praze; kde si má občan něco opatřiti? 

Pražské trhy, které jindy tou dobou hýří barvami, zeleninou a drů- 
beží, jsou teď prázdné. Tam, kde jindy vládnul ruch a hemžení, 
zůstávají celé plochy liduprázdné; nalezneme jen několik primi- 
tivních krámků, kde je vyloženo něco kapusty neb tuřínu, kousek 
celeru za „válečnou 14 cenu, takže zůstává jen při poptávce. 

Aprovisace Prahy a měst. vůbec uvázla. Obec pražská žádala potřeb- 
ných 2400 vagonů bramborů, místodržitelství slíbilo dle zásobo- 
vacího plánu 1900 vagonů, válečný obilní ústav dodal však vzhle- 


359 


Březen 


dem k malé úrodě jen 987 vagonů. Proto došlo 21. února k za- 
vření obecních prodejen, neboť není možno brambory, tuto nej- 
hlavnější teď potravinu dostati. Tato kalamita trvala pak celý 
měsíc. Obecní aprovisace zakoupila v roce 1916 potravin za 
21,383.114 K a jen mouky za 7,279.118 Kč, pokladniční obrat činil 
73,688.528 K. 

Persekuce. Proti sedmihradským Rumunům zavedeno rozsáhlé vyše- 
třování pro vpád Rumunů do Sedmihradska. 1000 je jich ve vyše- 
třovací vazbě. 56 osobám zabaveno jmění. 


Kulturní. Rakušáčtí censoři v Čechách nezapomněli ani na 
školní čítanky; cokoli připomínalo český život, českou 
historii, muselo býti vymýtěno. V tom bohužel i někteří 
profesoři horlivě se přičinili. Jistý školní inspektor „se- 
stavil vzornou učebnici: vpředu barevný obraz Franze 
Josefa, za ním tučně tištěná rakouská hymna s císař- 
ským znakem, pak školní cvičení: „Němci dobyli Ant- 
verp 4 *. — „Vytkněte slovesa, jména i zájmena z 1. sloky 
rakouské hymny". — „Vyhledejte slovesné tvary ze 3. 
sloky rakouské hymny." — „Tvořte přechodník přítom- 
ný od sloves rakouské hymny." — „Rozebírejte příkla- 
dy: Přeinohu nepřítele. Chrabré vojsko rakouské nepří- 
tele přemůže a již v mnohých bitvách přemohlo. Jen 
císař může pomoci. Naše vítězné vojsko v jižních Tyro- 
lích zajalo mnoho nepřátel. Zahrajem si na vojáky. 
O vojácích rádi slýcháme. Vojín měl na prsou záslužný 
kříž . . . atd. atd. Samá vítězství rakouská a německá, 
samá příchylnost k císaři Vilémovi, arciknížeti Bedři- 
chovi a Hindenburgovi. Ze školních knihoven musel 
být vyhozen Jirásek, neboť v nich jsou Němci líčeni 
jako nepřátelé Čechů, kteří „krůtě hospodaří" (Ze za- 
šlých dob), „Němci se perou, Čechové půjčte vlasů v" 
(V cizích službách), „Ale Vídeň posloucháš Němce! Ode- 
jdeš za to s hubeným koláčem" (Bratrstvo), „Turci jsou 
psohlavci nekřesťanští" (Bratrstvo). 

Maiíie pracuje současně dvojím směrem: organisací pasiv- 
ního odporu proti válce a vládě uvnitř Čech, a sdělo- 


360 


1917 


váním cenných informací státům dohodovým. Po odcho- 
du prof. Masaryka a po uvěznění dru Kramáře, Kasina, 
Scheinera a ostatních, pracuje se tím opatrněji, ale usi- 
lovněji; značný podíl na tom má též dr. Franta, jenž 
již v listopadu 1914 zajel do Švýcar k důležitému jed- 
nání a red. Nár. Listů Sis, jenž organisoval práci vý- 
zvědnou. Zvláštními důvěrníky v muničních továrnách 
nabádáno dělnictvo k pasivní resistenci ve výrobě stře- 
liva, kteráž co nejvíce zdržována. Nitky vedou do všech 
továren; prostřednictvím důvěrníků podávány pak do- 
hodě spolehlivé a přesné zprávy o množství, jakosti a 
modelech střeliva. Oproti požadavku gen. Ilindenburga, 
aby dostal z továren 130.000 ran denně, bylo docíleno 
a dohodě konstatováno, že nejvyšší výkonnost jen 60.000 
ran denně a tím dána dohodě direktiva pro její přípra- 
vy. Podávány jsou plány o druhu výzbroje rakouské 
a německé, kolik jest děl 42 cm, 38 cm, 35 cm, kolik 
dalekonosných děl, kolik moždířů, houfnic, horských 
děl atd. Vyzvěděno a dále sděleno složení dusivých ply- 
nů, jež střední mocnosti barbarsky zavedly. Mezi horní- 
ky působeno rovněž k zeslabení výkonnosti a tito dis- 
ciplinovaně řídí se pokyny Maffie. Zjišťována vozba 
železniční, pohyby a změny vlaků, sdělovány dále po- 
drobnosti hospodářské, zásobovací a vyživovací, takže 
dohoda jest vždy bezpečně zpravována o stavu nepří- 
tele. — S počátku, hned po vypuknutí války vytvořila 
se v Praze tři střediska: jedno počalo vyvíjeti svou čin- 
nost kol prof. Masaryka, druhé kolem dra Kramáře a 
dra Rašína, třetí středisko bylo sokolské a hlavou jeho 
byl dr. Scheiner. Tato střediska s počátku navzájem se 
neznajíce, pracovala nezávisle na sobě, ale netrvalo 
dlouho a střediska tlakem poměru se spojila v celek. 
Staré rozdíly stranické zapomenuty, soudružnost stis- 
kem ruky zpečetěna bez jakýchkoli přísah. Všichni čle- 
nové navzájem se neznají, jsou známi snad jedině dru 
Šámalovi, jenž sedaje denně v Akademické kavárně ve 


301 


Březen 


Vodičkově ul. v Praze se stejně smýšlejícím státním zá- 
stupcem drem Vorlem, spřádal dohromady nitky, které 
od různých stolku roztroušení jednotlivci nenápadně 
buď mimochodem, při oblékání, na pisoáru a podobně 
mu podávají. Zde určovány zvláštní schůzky a kroky 
potřebné, zde varováni postižení, mělo-li by dojiti k za- 
tčení, tak na př. dru Kramáře, Scheinera, Rašína, Be- 
neše atd. Přijata zásada, nikdy se nevyptávati, ale 
čekati vždy 11a sdělení neb podnět strany informova- 
nější, dále nejmenovati jmen. Pro nutnou potřebu byl 
seznam fingovaných jmen, později spálený, kde zněl: 
Masaryk = Hradecký, Kramář = Holec, Scheiner = Sou- 
kal, Rašín = Šín, atd. Hlavními činiteli v Maffii kromě 
jiných již jmenovaných, jsou: 

Dr. Beneš Eduard, profe-sor v Praze, Benešová M., jeho chof 
v Praze, Beneš Bohuslav v Praze, Lvovská ul. 1, Bělehrádek Fr., 
ředitel kane. Ú. M. Š. v Praze, Bienerth Richard, polic, úředník 
v Praze, Blažek Frant., tajemník v Praze, dr. Butter O., profesor 
v Praze, Doušek Otakar, tajemník Grémia hodinářů v Praze, dr. 
Dušek Cyril, redaktor v Praze, Dušková B., jeho chof v Praze, 
Fáček L., hostinský ve Staré Boleslavi, Fořtová L., choť továr- 
níka na Král. Vinohradech, Fialka Zdislav, profesor v Praze II., 
dr. Franta Boh., soudní rada v Praze III., Frič Josef, továrník 
na Král. Vinohradech, Giu.nio Rudolf, redaktor v Chomutově, 
Hájek Jan, ředitel v Praze, Hájková Pavla, jeho chof v Praze, 
Hájek Josef, v Nové Páce, dr. Hajn Ant., redaktor a spisovalo] 
v Praze, Ilajšman Jan, redaktor v Nové Páce, Hajšmonová 
Marie, jeho choť v Praze, Habrman Gustav, redaktor v Plzni, 
Heinrich Arnošt, chefredaktor „Lid. Novin' 4 v Brně, Ilepner Karel, 
profesor reálky v Plzni, dr. Herben Jan, redaktor v Praze, Holán 
Julius, adjunkt v Praze, Hudec Josef, redaktor v Praze, Janáček 
Otakar, majitel knihtiskárny v Praze, Josková. Božena, úřednice 
v Praze, Kaftan Alois, oficiál měst. úřadu na Kladně, Kalina 
Ant., poslanec v Praze, Klička J., herní správce v Praze, dr. Kra- 
mář Karel, poslanec v Praze, dr. Konrád Jan, profesor v Turnově, 
Kolanda Ant., revident st. drah v Praze, Kovanda Julius, kance- 


362 


1917 


lišta v Praze, dr. Král Rud., nadporučík na Smíchove, Kvapil Jar., 
chef činohry Nár. divadla v Praze, Kvapilová Zdeňka, jeho choť 
v Praze, Kučerová Božena, choť inženýra v Praze, Kyjovský J., 
podporučík v Praze, Machar J. S., v Praze, Mareš J., vrátný 
ve Vídni, Masaryk Jan, v Praze, Moudrý Karel, profesor v Praze, 
MUDr. Mysliveček J., universitní docent v Praze, dr. Nušl Fran- 
tišek, profesor techniky v Praze, Očenášek L., elektrotechnik 
v Praze, Oličová A. na Kr. Vinohradech, Pantoflíček J., profesor 
techniky v Praze, dr. Pantůček Ferd., poslanec v Praze, Pěkný 
Bédi*., úředník na Žižkově, Pešek Josef, inspektor v Praze, Po- 
spíšil Josef, ředitel Českomor. úvěrného ústavu v Praze, dr. Pospí- 
šil Vilém, ředitel Městské spořitelny v Praze, dr. Preís Jaroslav, 
vrchní ředitel Živn. banky v Praze, dr. Rambousek O., člen 
Nár. S. v Praze, dr. Rašín Alois, advokát v Praze, Rašínová Karla, 
choť advokáta v Praze, Rosa J., profesor průmysl, školy na Smí- 
chově, Rosa Arnošt, v Praze, Sis Frant., chefredaktor v Praze. 
Sláma Jindř. ve Vídni, dr. Scheiner Jos. M., advokát v Praze, 
dr. Soukup Frant., advokát v Praze, dr. Sychravá Lev na Král. 
Vinohradech, dr. Šámal Přemysl v Praze, Šimek Emil, redaktor 
v Praze, dr. Štěpánek Bedřich v Praze, Štěpánek Václav, ředitel 
pivovaru v Praze, dr. Veselý Frant. v Praze, dr. Vorel Zdeněk, 
stát. zástupce, v Praze, MUDr. Vrbenský Boh. v Praze, Werstadt 
Jar. v Praze, Zámečník Fr., pošt. kontrolor v Praze, a mnozí jiní. 

3. března. Italský útok u Scurelle. — Rusové zřizují novou 
námořní stanici u Vasy na finském pobřeží. 

4. března. V Anglii byla nařízena vojenská revise všech 
osvobozených mužů do 31 let. 

5. března. Italům se podařilo po střídavě úspěšném boji 
obsadit rakouskou přední posici u Cima di Costabella. — Rusové 
dobyli Hamadanu. — Anglická vláda nařídila, aby holandské po- 
štovní parníky byly doprovázeny anglickými válečnými loďmi. — 
Čtyřdohodová konference v Petrohradě byla ukončena usnesením 
pokračovati ve válce do konečného vítězství. 

6. března. Ruský noční útok u Břežan. — Americká vláda 
hodlá v nebezpečném pásmu organisovati hlídkovou službu tor- 
pédoborců. — Přístavy amerického západního pobřeží byly prohlá- 


363 


Březen 


seny za válečné. — Čínský kabinet se vyslovil, aby byly přerušeny 
styky s Německem. — Angličané podnikli proti Turkům dva 
útoky u Azizje na tigridské frontě. 

7. března. Dva noční útoky Italů na rakouské postavení 
costabellská. — V portugalských přístavech Lagosu a Maritě byli 
dosazeni angličtí admirálové za velitele. — Německé ponorky po- 
topily v posledních dnech ve Středozemním moři 15 lodí. — Ar- 
gentina vyzvala jihoamerické republiky, aby společně podnikly 
kroky ke zprostředkování mezi válčícími. 

8. března. V Champagni rozvinula se prudká dělostřelba. — 
Angličané přejali po Francouzích celou sommskou frontu. — Dva 
americké parníky odpluly z Ameriky do Kviropy. — Hrabě Zep- 
pelin zemřel. — Americký velvyslanec v Londýně vyjednává se 
čtyřdohodou o podmínkách Ameriky pro zasažení do války. 

9. března. Velké demonstrace proti německému vyslanectví 
v Montevideu. 

Kulturní. Švýcarský list „Le (lenevois“ byl v Rakousku zakázán. 

Zdravotnictví v armádě. Ze sta raněných na bojišti umírá průměrné 
v nemocnicích 5; do pole znovu se vrací průměrně 00, ostatních 
35 jsou nezpůsobilí a invalidé. 

Společenské a hospodářské. Vliv války na poměry tyto představovali 
jsme si v začátcích války zcela jinak; bude množství lidu bez za- 
městnání, nebude výdělku, nebude peněz, tudíž byla obava, že na- 
stane nezaměstnanost mezi pracující třídou. Nedostatek peněz při- 
vodí obmezení všech potřeb, následkem toho budou špatné ob- 
chody, zboží luxusní, galanterie nenaleznou vůbec odbytu, sklady 
budou přeplněné, atd. Pravý opak se stal — ovšem, nenadáli jsme 
se tak dlouhé války. Všecky schopné síly starší i mladší jsou od- 
vedeny a na vojně větší část jich nedělá nic. Za to scházejí v živ- 
nostech, obchodech, továrnách, hospodářstvích, mnohde není ani 
pánů ani dělníků. Každá lidská ruka, sebe neschopnější, je ví- 
tána při práci a průměrně placena. Peněz z papíru natištěných je 
spousta — váleční spekulanti a dobrodruzi se obohacují a překot, 
zábavní místnosti, divadla atd. jsou plny. Sklady zboží prázdné; 
textilní zabavil stát pro vojáky a nemocnice, ostatek — uložili 
lidé peníze ve zboží. A není surovin ani rukou k nové výrobě. 


304 


Drahota. Jen potraviny scháizejí, je hlad. Když už není co jíst, ani 
mouka, ani brambor atd., vydala vláda nařízení nejvyšších cen 
masa (snížených) a následek? Není masa k dostání, protože sedlák 
už lacino neprodá, zvykl on i řezník na vysoký výdělek. Hlad 
dvojnásobný. Jen váleční spekulanti mají blahobyt. V Semerinku 
u Vídně povaluje se smečka břichopásků jako v Monte Carlu ve 
společnosti vyšňořených kurtizan, hudba hraje celé noci, šampaň- 
ské teče proudem; platí se za láhev 60—70 kor. a „bar“ tu trží 
denně statisíce. Také — výsledek války. 

Vojenské. Němci soustavně ustupují před Angličany a Francouzi na 
západě. Při tom se chlubí, že za sebou ničí vše, zanechávajíce ho- 
lou poušť; na celé ploše nezůstane keříčku, stromu, stavení ani 
studně, jen rozrytá, neschůdná smrtonosná poušť. A tímto vanda- 
lismem se ještě kulturtrégři němečtí chlubí! 

10. b ř e z n a. Hakouské dělostřelectvo zničilo u Gorice ital- 
ské letadlo. — Americké vládě se nabídlo 39.000 továren k dodá- 
vání válečného materiálu. 

11. března. Silná dělostřelba na přímořské frontě. — Italští 
letci vrhali pumy na Terst, Isolu a Piran. — Francouzské vý- 
pady mezi A vrou a Oisou v Champagni. — Němci a Bulhaři za- 
hájili bombardováni Bitolje. — Angličané obsadili Bagdad. 

12. března. Italský útok před K ostanjevicí. — Chilský vy- 
slanec podal ve Vídni protest své vlády proti ponorkové blokádě. 
— V Petrohradě vypukly pouliční nepokoje, za 
nichž bylo zabito a raněno 400 osob. — Huské vojsko obsadilo Bid- 
žar, Kenghavar a Daulabad v Persii. — Brasilská vláda nařídila 
svým příslušníkům, aby opustili německou říši. 


Persekuce. Divisní zeměbranecký soud v Plzni odsoudil 
dnes ženu zedníka, Janu Hurtovou z Lobez, na (> mě- 
síců do žaláře pro pobuřování, jež spáchala dopisem 
svému muži na frontu — dopisem, jež censura zabavila 
a muži nedodala. Vojenský soud, to je samec! 


18. března. U Bipontu v Champagni rozvinuly se tuhé boje. 
— Na severní mexické hranice přibyly velké oddíly mexické 
jízdy. — V Petrohradě zahájeny byly anglicko-ruské porady o de- 
finitivním rozdělení Persie. — Ruská vláda nařídila zastavení 


Březen 


soukromé dopravy na všech drahách západního Ruska ve pro- 
spěch dopravy potravin. — Ruské útoky na levém křídle kavkaz- 
ské fronty. 

14. března. Francouzové napadli posice ctyřspolkovélio 
vojska mezi Ochridským a Prespaským jezerem. — Anglické 
útoky v území Ancry. — Španělské válečné lodi obdržely 
rozkaz střežit přístavy ostrova Malorky, aby se zamezilo zásobo- 
vání německých a rakouských ponorek. — V továrně na třaska- 
viny v Inglandu v Kanadě udál se ohromný, Němci založený 
výbuch. — Americká vláda oznámila cizím vládám ozbrojení 
amerických obchodních lodí. — Čína přerušila diplomatické styky 
s Německem. 

Revoluce v Rusku. V Petrohradě vypukla revoluce, kterou 
podnítili komunisté Lenin a Trocký. 

15. března. Ruská duma sesadila a u v ě z n i 1 a in i- 
nistry a zřídila zatímní vládu. — Městské správy 
moskevská, k a z a ň s k á, charkovská a o d ě s s k á při- 
pojily se k revoluční vládě. Poslanec dumy Egelhardt 
byl jmenován petrohradským velitelem. — Petrohradské obyva- 
telstvo vydrancovalo většinu potravinářských obchodů. — Ame- 
rický parník „Algankin“ byl potopen německou ponorkou. — 
Čína zabavila 13 německých lodí, kotvících v Šanhaji. — Fran- 
couzský ministr vojenství Lyautey odstoupil. 

Car Mikuláš musel od stoupit i, rovněž velkokníže Michal Ale- 
xandrovič. 

16. března. Mohutné francouzské síly podnikly několik 
útoků proti německo-hulharským posicím u Bitolje. 

Ruský převrat. V celém nčvském okrese byl vyhlášen zostřený vá- 
lečný stav. — Francie a Anglie uznaly zatímní petrohradskou 
vládu. 

18. března. Francouzové obsadili nádraží v Poroj na make- 
donské frontě. — Italský útok na Costabelle. — Angličané a Fran- 
couzi obsadili Bapaume, Peronne, Roye a Noyon, jež německé vojsko 
„podle plánu -4 vyklidilo. — Silné francouzské útoky mezi Ochrid- 
ským a Prespaským jezerem. — Německé vzducholodi vrhaly pumy 
na Londýn a na anglická jihovýchodní hrabství. — Zeppelin „L 39“ 


366 


191 7 


byl sestřelen francouzským dělostřelectvem u Compiégne, severně 
od Paříže. 

Denunciace potrestaná. Na udání pošt. oficiála P. v Jičíně vyšetřoval 
vojenský soud jednoho lékaře a několik studentů, že provedli jakés 
manipulace, aby nebyli odvedeni. Poněvadž udání zjištěno jako 
nepravdivé, odsouzen udavač k 5 měsícům žaláře. 

Ruský převrat. Celý ruský generální štáb se přidal k revoluční vládě. 

Hrdinský čin českého letce. Jan Hofman z Vel. Jesenice, odchovanec 
obecné školy, vyučený kožišnik, byl hned na počátku války mezi 
iprvními dobrovolci ve Francii a jsa raněn a k pěší službě ne- 
způsobilým dává se k letcům. Dne 18. března 1927 při vzletu střeli 
se s německými avitiky a dvě letadla jim poškodil. 

19. března. Italská vzducholoď vrhala pumy na několik 
obcí v adižském údolí. — Francouzský útok u Chrambrette na 
východ od Mosy. — Velitel pevnosti Dvinsku odepřel nové ruské 
vládě poslušnost. — Čínské vojsko obsadilo německá koncesní 
území v llankau a Tiencinu. 

20. března. Italští letci bombardovali Terst. — Prudké fran- 
couzské útoky na německé posice severně od Verdunu. — Silný 
dělostřelecký boj mezi Lensem a Arrasem. — Ribot sestavil nové 
francouzské ministerstvo. — Anglie vystavěla množství malých 
ponorek, jež mají podniknouti honbu na německé ponorky. 

Ruský převrat. Ruské vojsko v Ilelsingforsu se vzbouřilo. — Ruská 
vláda zrušila jmenování velkoknížete Nikolaje vrchním velitelem 
vojska. 

21. března. Ruská vláda vedená knížetem Lvovem nařídila, 
aby bývalý car a jeho choť byli považováni za zajatce a aby byli 
dopraveni do Carského Sěla. — Sociálně demokratická strana 
dumy přijala resoluci pro okamžité skončení války. — Ruská 
vláda vydala manifest, který potvrzuje finskou ústavu. — Německé 
vojsko podniklo výpad na Berezině. — Výbor dumy převzal vrchní 
velení nad ruským vojskem a loďstvem. — President Wilson 
svolal mimořádné zasedání kongresů na den 2. dubna, aby byla 
Německu vyhlášena válka. — Německý dělový člun „Cingtau 1 
byl vyhozen do povětří a potopil se v řece Whanpoa. 


367 


Březen 


22. března. Na Berezině prorazilo rakousko-německé vojsko 
do druhé ruské linie. — Francouzské útoky severně od Bitolje. — 
Veliký americký parník „Vigilantia 11 byl torpedován. — Bývalý car 
Mikuláš vydal reskript, jímž zprošťuje úředníky a vojsko jich 
přísahy. — Americký parník „Healdtoiť* byl torpedován. — Ame- 
rický válečný departement vydal rozkaz k přípravám pro rnobi- 
lisaci milice. 

23. března. Francouzské vojsko postoupilo po obou stranách 
St. Simonn přes Sornmu. — Spojené státy formálně a úplně uznaly 
novou ruskou vládu. — Podle posledních zpráv připojila se celá 
Rus i s Finskem, Turkestanem a Sibiří k nové ruské vládě. — 
Americká vláda objednala v loděnicích v Novém Orleanu (54 ozbro- 
jené šalupy k boji proti ponorkám. — Senát v Ohiu schválil 
zákon, jenž zavazuje všechny muže mezi 18 a 45 lety, aby hlásili 
se k vojenské prohlídce. — Car přibyl do Carského Sěla. — Ruský 
ministr spravedlnosti pracuje o obžalobě proti bývalým mini- 
strům, kteří budou postaveni před válečný soud. 

24. března. U Dorny Vatry pronikly rakouské oddíly ke 
čtvrté ruské linii. — Socialističtí dělníci a vojáci pořádají od ně- 
kolika dnů v petrohradských ulicích mírové projevy. — Ve Spo- 
jených státech konají se přípravy k vyzbrojení armády 1,000.000 
mužů pro zámořskou službu. 

25. března. Italský útok na Monte Scorluzzo v území Stilf- 
ského sedla. — Generál Alexějev převzal vrchní velení nad ruským 
vojskem. — Velkokníže Nikolaj Nikolajevič vzdává se vrchního 
velitelství. 

20. března. Čínský velvyslanec v Berlíně požádal o své 
pasy. — Ve Finsku vznikla nespokojenost, že nejvyšší finské úřady 
byly obsazeny Rusy. — Americká vláda povolala 14 praporů, 
20.000 mužů národní gardy k spolkové službě. — Francouzové ob- 
sadili dvě tvrze u La Fére, jež byly vyklizeny německým vojskem. 

27. března. Ruský útok na rakouská postavení na Magy- 
arosu. — Prudké ruské útoky u Lucku a Břežan. — Xngličané 
obsadili město Boise! na potoku Cologne. — V' Novém Yorku 
konal se veliký meeting pro zasažení Ameriky do války. — Ruští 
generálové Evert a Gurgo byli zatčeni na rozkaz výboru dumy. — 


368 


1917 


V Petrohradě rozvinula se vášnivá agitace pro republiku. — Ve 
Spojených státech bylo povoláno 20 pluků a 5 praporů národní 
gardy do spolkové služby. 

Ďsl. legie v Rusku. Při útocích Rusů u Břežan dosáhla 
úspěchu Medkova rozvědka, o čemž s uznáním zmiňuje 
se hlavní stan vrchního velitelství. Tábořiště řsl. vojska na Rusi. Hrdá buřt Čechie . . .) 

28. března. Rusové pokračovali ve svých útocích proti ra- 
kouským magyarosským posicím. — Americká vláda konala po- 
rady o vyslání pomocného vojska do Francie. — Anglická nemoc- 
niční loď „Asturias" byla torpedována. — Ruský ministr spravedl- 
nosti sestavuje obžalovací spis proti caru a carevně. — Americký 
ozbrojený parník „St. Louis" přijel do Liverpoolu. — - Španělský 
velvyslanec ve Washingtoně snaží se o zprostředkování mezi Spo- 
jenými státy a Německem. 


24 


3G9 


Březen 


29. b ř e z n a. Před carským palácem konaly se velké demon- 
strace proti bývalému caru. — Ruský generál Ivanov byl zatčen. 

— Do Pireu připlula první americká loď s nákladem obilí. — 
Francouzská vláda zabavila všechny měděné předměty. — Francie 
uzavřela ve Spojených státech půjčku 100 milionů dolarů. 

30. března. Německé zajišťovací oddíly ustoupily na čáru 
Ruyaulcourt-Sorel severovýchodně od Peronne. — Všichni členové 
domu Romanovců složili prozatímní vládě přísahu věrnosti. — Ve 
Spojených státech bylo zahájeno najímání vojáků. — Mezi 
washingtonskou vládou a čtyřdohodovými vyslanci se konají roz- 
hodující konference o účasti Ameriky ve válce. 

Hospodářské. V Německu nařízeno, poněvadž asi „šatenky 44 nestačily 
získati dostatek látek — že žádná žena nesmí míti více než dvě 
všední a 1 sváteční celý oblek, 1 sukni, 2 blůzy, nebo kazajky, 
šátek, sukni na ráno, 3 zástěry, 1 pár zimních rukavic, 3 tucty 
šátků; dále 4 denní košile, 3 noční košile nebo kazajky, 4 haihotky, 
3 spodnice, 4 páry punčoch, konečně 3 páry botek nebo střevíců, 

1 pár pantofli. Mužům jest povoleno míti: 1 všední a 1 sváteční 
oblek, 1 svrchník či plášť, 2 haleny pracovní, 2 zvláštní vesty, 

2 pracovní kalhoty, 2 zástěry, 1 pár zimních rukavic, 0 kapesních 
šátků; obuvi totéž množství jako u žen; dále 3 denní, 3 spodní a 
2 noční košile, trojí podvlékačky, 4 páry punčoch. — Nákupní 
fronty žen ve městech se rozmnožují, čeká se od půlnoci již před 
všemožnými krámy, za mrazu, sněhu a nepohody. Ženy i děti 
líhají a sedají na chodnících, krčí se v zákoutích vrat, táboří 
venku a čekají na jakékoli potraviny, maso, mléko, zelí, pivo, 
sacharin, mýdlo škrob, sodu, tabák, uhlí, dříví, obuv — zkrátka 
nic nelze dostati bez „fronty 14 . — Hostince se zavírají; většinou 
nepodávají ani obědů, ani večeří, neboť není možno nic koupit. 

— Na ulici potkáváš jen dvojí druh lidu: téměř napořád vy- 
záblé, bledé tváře a nedokrevné ženy, obličeje ustarané, umořené, 
stejně inteligenty jako prosté; aneb — v menším počtu — vypa- 
sené, bujné blahobytníky, totiž válečné zdražovatele, kteří tyjí 
z jiných. Rozmnožila se kasta zprostředkovatelů, potravinových 
„komisionářů 44 , kteří žádnou živnost neohlásili, daně neplatí — 
muži i ženy — ale inserují a nahízí vše možné, zboží ani nevidí, 


370 


191 7 


ale — bohatnou ze zisků, fiktivních cen, fingovaného zboží. Nebof 
dnes lidé koupí za hrozné peníze všecko, byť i jen slib na papíře, 
ba i svou smrt. 

31. března. Italské dělostřelectvo střílelo na Areo. — Ang- 
lické útoky u Metz. — Angličané postoupili k Ilendicourtu. — 
Rusko se uchází u spojenců o novou půjčku 14 miliard. — Čínská 
vláda nařídila soupis Němců v Číně usedlých. 

Čsl. legie v Itálii obdržely provolání ze sekretariátu Čsl. 
Národní rady v Paříži: „Neobracíme se na Vás, abychom 
Vás vyzývali, kdo ví k jakému revolučnímu jednání. 
Také nás ani nenapadá nutiti někoho k čemukoliv. — 
Nikdy nikoho jsme nenutili k žádnému činu protirakou- 
skému, k žádným proklamacím a projevům nebo k účasti 
na našem hnutí, nebo konečně k vstoupení do armády 
dobrovolnické “ a žádá pouze, aby nikdo nepodpo- 

roval snahy rakouské. Podle časopisu „V boj“, str. 271 
a J. Bořila „Revoluční hnutí v Itálii 11 , str. 20, přivodil 
tento projev rozkol mezi čsl. dobrovolníky, někteří se 
začali vymlouvati, že není snahou Národní rady za- 
sáhno-u ti vojensky. Mezi 1.500 čes. důstojníky v Assinare 
našlo se 300 dobrovolníků, kteří začali uhýbati, že prý 
„čsl. armáda není jediným prostředkem k dosažení ná- 
rodních cílu, má míti účel jen demonstrační a nikoliv 
vybojovati vítězství Dohody — není možno, aby vedoucí 
politikové chtěli obětovati tuto naději národa, eventuelně 
i pro cizí zájmy v případě nezdaru". Hlaváček a Čapek 
hleděli provolání potlačiti a Čapek vydal plakát: „Každý 
Čech vstup do čsl. armády, abys vysvobodil svůj národ 
ze staletého utrpení, z poroby nedůstojné. Chceme a bu- 
deme bojovati po boku nejušlechtilejších národů za 
pravdu a právo, poněvadž jen tak můžeme dosáhnouti 
národní svobody. Ve jménu lidství my nemůžeme jednati 
jinak!" čapek a přívrženci zúčastnili se ustavující schůze 
bezbarvého „Svazu" a ustavení jeho zmařili. 

1. dubna. Severovýchodně od Peronne pošinuli Angličané 


371 


Duben 


své linie dopředu o 2 km. — V ruském baltickém loďstvu vypukly 
nepokoje, za nichž byli četní důstojníci usmrceni. 

2. d u b n a. Ruské výpady v údolí slanickém a uzském. — 
Carští manželé byli zcela isolováni a jejich střežení bylo zostřeno. 

3. dub n a. Útoky ruských výzvědných oddílů na Bystřici 
Solotvinské. — Nucené dopravování belgických dělníků do Ně- 
mecka bylo konečně zastaveno. 

Válka Ameriky s Německem. President W i 1 s o ,n vyzval kon- 
gres, aby prohlásil, že mezi Spojenými státy a 
Německem je válečný stav. — Ve státě Nový York nabyl 
platnosti zákon o zavedení všeobecné branné povinnosti. 

4. dub n a. Ruská vláda dala zatknouti 500 osob, jež agito- 
valy pro mír. — Rozhovory mezi Bethmannem-llollwegem a hra- 
bětem Czerninem vedly prý k úplné shodě ve všech otázkách. 
Czernin ohlásil, že Rakousko dlouho nevydrží válčit. — Ruská 
vláda vydala dekret, jímž stát přejímá všechny statky carské 
rodiny. Velkokníže Nikolaj byl v Livadii zatčen. 

5. dubn a. Italští letci svrhli pumy na Nabrezinu a Sisfanu. 
— Americký senát schválil resoluci, jež prohlašuje válečný stav 
s Německem za existující. 

0. d u b n a. RusKý útok byl podniknut po vyhození podkopu 
u Břežan. — Americká sněmovna representantů schválila váleč- 
nou resoluci. — Wilson zaslal důležitou notu americkým republi- 
kám. — Četné mobilisované pluky americké byly poslány k me- 
xické hranici. 

Nové války. Sev. Amerika vyhlásila Německu dne 3. dubna válku. 
Při tom prohlásil president Wilson mezi jiným o příčinách: Nová 
německá politika upustila od všelikého obmezování. Všeliké lodi 
byly bez okolků a bez výstrahy potápěny, aniž kdo pomýšlel na 
to, aby se přispělo osobám, jsoucím na palubě. Byly potápěny 
spřátelené lodi neutrální stejně jako lodi států válčících. Dokonce 
i lodi nemocniční, jimž německá vláda dala volný průchod, byly 
potopeny se stejnou nemilosrdností a bezzásadovostí. Mezinárodní 
právo s námahou se dopracovalo resultátů, které byly dost nuzné, 
ale německá vláda zrušila i toto minimum práva pod záminkou 
odvety a nezbytnosti, poněvadž neměla zbraně, jichž by mohla 


372 


1917 


použiti na moři, kromě těch, jichž nesmí používati, jak jich nyní 
používá Německo, neberouc v úvahu lidskosti nebo úmluvy, na 
nichž se zakládá světový obchod. Nemyslím nyní na hmotné 
ztráty, nechť jsou sebe vážnější, nýbrž na povšechnou záhubu ne- 
bojujících, mužů, žen a dětí. Nynější německá válka proti obchodu 

jest válkou proti lidskosti a všem národům. Naším motivem 

není pomsta anebo zásada brutální moci, nýbrž my se zastáváme 
lidských práv. — — Německá vláda popírá právo neutrálů po- 
užívati vůbec v uzavřených vodách zbraně na obhájení práv, 
kterých žádný moderní právník nikdy nepopíral. Německo ozna- 
muje, že by s eskortami na ochranu lodí zacházeno bylo jako 
s piráty. Vzhledem k takové neomalenosti jest ozbrojená neutra- 
lita více než neprospěšná. Kdybychom se poddali, dovolili bychom 
porušiti svoje nejsvětější národní práva. Poslouchaje bez váhání 
příkazů své ústavní povinnosti, žádám kongres, aby prohlásil, že 
poslední čin německé vlády ve skutečnosti není ničím menším, 
než válkou proti vládě a lidu Spojených států, a aby formálně 
schválil válečný stav, jpnž Americe jest uložen, jakož i aby učinil 
ihned opatření, jež nejenom uvedla by zemi v úplný stav obrany, 
nýbrž použila také její pomocných pramenů tak, aby Německo 
bylo donuceno přijrnouti podmínky pro skončení války. Válečný 
stav přivodí úzkou součinnost s ostatními vládami, proti Ně- 
mecku bojujícími, neboť jim poskytneme liberální finanční úvěr, 
abychom jim dali k disposici organisaci na zmobilisování všech 
hmotných pomocných pramenů země, dodávali válečný materiál, 
a co nejhojněji, ale při tom nejúsporněji a nejúčinněji sloužil 
ostatním potřebám národů. Válečný stav bude mítí dále za ná- 
sledek okamžité úplné vyzbrojení loďstva, zejména takovými 
prostředky, aby nepřátelské ponorky byly potírány, a jmenovitě 
okamžité rozmnožení armády alespoň o 500.000 mužů se zmocně- 
ním brannou moc podle potřeby dále roznmožiti. Američané 

mají pocit, že naše naděje v příští světový mír byla posílena po- 
divuhodně povzbuzujícími událostmi v Rusku. Tam máme důstoj- 
ného účastníka na čestném spolku (fit partner for league of ho- 
nour). Hodláme nyní podniknouti boj s přirozeným nepřítelem 
svobody a bude-li třeba, použijeme veškeré síly národa, abychom 


373 


Duben 


zmařili jeho mocenské nároky. Nepomýšlíme na žádné dobývání, 
jsme pouze jedním z předbojníků lidských práv a budeme spoko- 
jeni, budou-li tato práva zajištěna." President Wilson dodal k tomu, 
že Rakousko-Uhersko ve skutečnosti nemá účast na námořní válce 
proti americkým občanům. President chce rokování o stycích 
s Vídní odsunouti. President skončil: Amerika bude bojovat i za 
nejdražší statky, totiž za demokracii a za svobodu malých ná- 
rodů. — Po Scv. Americe vypověděla válku Německu též Brasilie, 
Guatemala, Peru, Nigaragua, Honduras, Kostarice, Kuba, Panama, 
Uruguay, v Asii Čína a Siam, v Africe Liberia. 

Politické. Asi před deseti dny, prohlásil německý říš. kancléř na žá- 
dost socialistů po rozšíření volebního práva, že za války není čas 
na opravy, vnitřní otázka musí čekat až po válce. Po zdemokra- 
tisování Ruska hlásají Dohoda, Amerika i neutrálové, že demo- 
kracie celého světa stojí proti autokracii německé. Nato nařídil 
7. dubna císař Vilém dru Bethmann-Hollwegovi, aby co nejdříve 
přetvořil pruský zemský sněm rozšířením volebního práva lidu. 

Mír? Hlasy o míru se množí. Rakouský zahraniční ministr hr. Czernin 
vyhlásil návrh, aby válčící moci se sešly k vyjednávání o míru, 
za současného pokračování ve válce, tedy bez příměří, což jest 
novinkou v dosavadní praxi diplomatické. — Ruští socialisté žá- 
dají, aby prozatímní ruská vláda prohlásila, že nechce válkou 
nabýti území, což přivodí prý jednání mírové. Ruská vláda pro- 
hlášení takové vydala s heslem „bez anexí“. Vláda chce mír na 
základě práva národů, určovati svůj osud sami. 

Hospodářské. Pražský městský zvěrolékař dr. Říha odhalil, že jistý 
obchodník s hadry, Robert Goldberger v Anežském klá- 
šteře prodával chudině maso ze zdechlých koní, které vyhrabá- 
vati dal u Břevnova, kilogram za 1 korunu. Dělo se tak po 6 neděl, 
maso ohyzdně vypadající, smrduté a uválené vydával za zmrzlé, 
z fronty přivežené. Mnoho lidu po požití onemocnělo. Darebák a 
jeho pomocníci byli zatčeni. Bída nutí lid, aby si za peníze ku- 
poval i smrt. — Lázeňská a výletní místa prohlašují v novinách, 
že nemohou přijímati letní hosty a živiti je. Není potravin. — 
Výrobci rakví prohlašují, že nemají materiál na rakve. Ve skla- 
dištích pražské firmy objeven celý poklad kmínu. Jinde bylo na- 


374 


lezeno hraněného cukru takové množství, že nemohlo býti ještě 
ani zjištěno. Se všemi postiženými lichváři zavedeno bylo trestní 
řízení a budou pohnáni před soud. 


Persekuce Sokolstva. Místodržitel hr. Coudenhove chce se 
zavděčiti Vídni a krvavému Bedřichovi; vydal tajný 
rozkaz všem okresním hejtmanstvím v Čechách, aby 
pilně pátrali v Sokolských jednotách po činnosti vele- 
zrádné. Okresní hejtman Kozlanský z Nové Páky proná- 
sledoval Sokoly. Na pražské policii horečné špiclovství 
proti Sokolstvu; nařizovali prohlídky v různých jedno- 
tách, zatím však komisař Bienert vždy upozornil sta- 
rosty postižených jednot, takže se nic nenašlo. 


7. dubna. Turci v Asii jsou stále poráženi. Rusové spojili 
se tam s Angličany u Kizilrobatu v Mezopotamii. — V amerických 
přístavech bylo zabaveno 91 německých lodí a 22 rakouských. 

8. dubna. Anglické útoky u Wytschaete a u Ypresů. — Na 
Aisně a v Champagni rozvinul se silný dělostřelecký boj. — Ra- 
kousko přerušilo diplomatické styky se Spojenými státy. 

9. dubna. U Arrasu rozvinula se po bubnové palbě tuhá 
bitva. — Německý torpédový člun byl potopen ponorkou u belgi- 
ckého pobřeží. — Kuba vyhlásila Německu válku. — Panamská 
republika zajistila Spojených státům pomoc na obranu průplavu. 
— Torpedování parníku „Para.ny“ vzbudilo v Chile a Rrasilii silné 
rozechvěni. — Kanaďané dobyli vrch Virny u Lenzu. 

10. dubna. Angličané vnikli v tuhých bojích do německých 
posic u Arrasu. — Bulharsko přerušilo diplomatické styky se Spo- 
jenými státy. — Americké úřady zabavily všechny rakouské par- 
níky v amerických přístavech. — V Novém Yorku bylo zahájeno 
rozsáhlé zatýkání Němců. — Mezi Rrasilii a Německém byly pře- 
rušeny diplomatické styky. — španělský parník „Sanfulgenois“ 
byl potopen německou ponorkou. — Ve Spojených státech byl na- 
řízen soupis všech německých příslušníků. — Panamský průplav 
byl uzavřen pro obchodní dopravu. — Socialistické kanceláře, jež 
na celém území Spojených států propagovaly mír, byly uzavřeny. 

11. d u b n a. Ruské výpady v bekasském údolí. — Italové bom- 


Duben 


bardují rakouské osady nad Adiží a Gardským jezerem. — Mocné 
anglické útoky po obou stranách silnice Arras-Cambrai. — Fran- 
couzské dělostřelectvo pokračuje v palbě na St. Quentin a La Fére. 
— - Ve Spojených státech přihlásilo se dosud 280.000 mužů k válečné 
službě. — Brasilie zabavila 46 německých lodí. — Wilson vyzval 
Garranzu, aby něm. vyslanci v Mexiku doručil pasy. — V Bio de 
Janeiro se denně konají protiněmecké projevy. — Císař Karel na- 
vštívil sočskou frontu a Terst. — Spojené státy opevňují své nově 
nabyté ostrovy v Západní Indii. — Americká vláda uzavřela 
smlouvu o dodávce 3 milionů plynových pum. 

12. dubna. Anglické útoky u Fampouxu. — Angličané do- 
byli Monchy. — Na frontě od Soissonsu k Remeši se rozvinul silný 
dělostřelecký boj. — Turecko prohlásilo, že jest ve válečném stavu 
se Spojenými státy. — Americký kongres povolil 5 milionů dolarů 
na stavbu 75 vzducholodí. — Anglické vojsko dobylo Beledu, jiho- 
východně od Samary v Mezopotamii. — Ruská vláda nařídila hro- 
madné zatýkání socialistických agitátorů. — Argentinská vláda 
vydala prohlášení, v němž projevuje souhlas s politikou Spoje- 
ných států. 

13. dubna. Živý dělostřelecký boj na Krasské náhorní ro- 
vině. — Úspěchy Angličanů u Arrasu. — Francouzské útoky na 
obou březích Sommy. — Několik anglických jízdních útoků jiho- 
východně od Arrasu. — Část francouzského vojska z armády Sar- 
railovy byla dopravena do Itálie. — Ruská zatímní vláda se do- 
plnila dvěma členy dělnické rady. — Portugalské vojsko zasáhlo 
do bojů na anglické frontě. — Generál Rudolf Stoger-Steiner byl 
za odstoupivšího Krobatina jmenován rakousko-uherským mini- 
strem vojenství. 

Hospodářské a sociální. V sobotu, neděli a pondělí 15. — 16. dubna 
dělnictvo v karlínských strojírnách stávkovalo — z hladu. Slibo- 
vali mu další přídavky, odpověděli: „Což jsou nám platily peníze, 
když si za ně nic nekoupíme? 1 * Namířené strojní pušky vrátily je 
ku práci. — Ústředny, zřízené vládou pro opatřování a organisaci 
životních potřeb, se činí; po ústřední pivovarské (Ivranz), přichází 
na řadu „Všeobecná rakouská společnost pro zužitkování dobytka 1 ' 
ve Vídni, vydělala loni předražováním 5 milionů korun, což se jí 


376 


19 í? 


veřejně vytýká. — V Berlíně zuří stávka, jíž účastní se 250.000 děl- 
níků, z hladu. Vytloukány krámy a okna, pleněny pekařské ob- 
chody. Německá vláda posílá je do fronty. Tímže straší se v Ra- 
kousku dělníci. — Obyvatelstvo žije z náhražek, jsou náhražky za 
kávu, mléko, cukr, kakao, maso, kůži atd., atd. 


Kulturní. Zakázány: „Zápas nár. socialistů proti válečné 
„Katastrofa bělohorská a její následky", z roku 1903. 
časopis „Soldaten Zeitung", jenž štval proti Slovanům. 


předloze". 

Zastaven 


14. dubna. Italská vzdušná loďstva útočí proti rakouským 
posicím na přímořské frontě. — Francouzská a anglická ofensiva 
na západní frontě. — Silné francouzské útoky u St. Quentinu. — 
Prudká dělostřelba na frontě od Soissonsu k Remeši. — Američtí 
torpédoborci polapili v Tichém oceáně škuner vezoucí střelivo 
do Mexika. — Americký válečný departement se usnesl najmouti 
půl milionu mužů na dobu války. 


15. dubna. Bolivia přerušila styky s Německem. 

16. d u b n a. Mezi Soissonsem a Remeší byly zahájeny nové 
francouzské útoky po prudkém boji dělostřeleckém. — Brasilie 
přerušila styky s Německem. — V San Paolo a Paraně se udály 
velké protiněmecké výtržnosti. Anglická vzdušná flotila napadla 
Freiburk v Badensku a zabila 11 osob. — Brasilie zabavila německé 
lodí v brasilských přístavech. Garranza prohlásil, že Mexiko 
zachová ve válce neutralitu. — Na Aisně započal francouzský 
průlomový zápas po desetidenní hromadné palbo. — Brasilská 
vláda nařídila ozbrojení obchodních lodí. 


17. dubna. Francouzové zahájili úton <y v Champagni mezi 
Prunay a Aubérive. — Francouzští a angličtí socialisté přijeli do 
Petrohradu, aby tam agitovali pro válku. — Ve Francii nastoupil 
službu ročník 1918. — Republika Uruguay zahájila mobilisaci a 
uzavřela svou hranici proti Brasilii. — Finanční výbor amerického 
senátu schválil zákon o válečné dani 7 miliard dolarů. 


18. d u b n a. Francouzské útoky v Champagni. — Generál 
Alexějev byl ruskou vládou potvrzen v hodnosti vrchního velitele 
ruských armád. — Francouzská ofensiva byla rozšířena na belgi- 
ckou frontu. — Město Lens bylo bombardováním zapáleno a úplně 


377 


Duben 


vyhořelo. — Francouzské ofensivy účastní se čtvrtiny celé fran- 
couzské armády. 

19. dubna. Německé vojsko vyklidilo přední linii u Le Ville 
aux bois. — Francouzské útoky u Braye a Chemin des I)ames se 
zdařily. — Ruské dělostřelectvo zesílilo svou palbu mezi Pripětem 
a Dněstrem. — Španělská vláda podala žádost za propuštěnou. — 
Čtyřdohoda se rozhodla povaliti státní zřízení v Řecku a dosaditi 
Venizela jako diktátora. — Švýcarské pohraniční stráže střílely 
na německé vzdušné loďstvo, jež letělo nad švýcarským územím. 


— Německá vláda nabídla Španělsku úlevy v ponorkové válce. — 
Jubileum 1 000 dní trvání války. 

20. dubna. Německé vojsko ustoupilo s břehu Aisny mezi 
Condé a Soupirem do nových dlouho budovaných posic. — Fran- 
couzské útoky u Braye a Craonne. — Němci vyklidili Auberive. 

Anglický ministerský předseda odcestoval do Francie. — Fran- 
couzové dobyli v Champagni dvou německých baterií. — Fran- 
couzský a anglický generální štáb sešel se v Ilavru ke společné 
poradě. — Francouzové dobyli několika výšin u Moronvillersu. 
Americký senát se usnesl vyzvati vládu, aby zakázala všechen 
vývoz do skandinávských zemí. — Španělsko svolilo, aby anglická 
vláda najala španělské lodi. 

Mír? Rakouské průmyslové svazy vydaly prohlášení pro mír. o nějž 
se ministr zahraničí hrabě Czernin zasazuje. Rovněž tak socialisté 
němečtí a rakouští. 

Vojenské. Na francouzské frontě zuří největší a prý rozhodná bitva, 
při níž padnou spousty střeliva. — Nový, asi již pátý odvod 
starců 4G — oOletých vyhlášen, ačkoliv tito plní již špitály. Práce 
to maďarského organisátora Hagaye, jenž odvádí obchodníky a 
živnostníky ze závodů, aby jimi naplňoval neduživé „hilfsdienst- 
compagnie“, které nejsou k ničemu. 

Hospodářské. Bída — hlad. Vydáno nařízení — teď jsme jen samo 
nařízení, — jež vyměřuje pro člověka denně 15 dkg masa; dále 
stanoveno pro tři osoby čtvrt litru mléka denně, které ale nedo- 
stanou. — V kavárnách a hostincích nesmí se dávati cukr k ná- 
pojům, kávě atd. Host si musí cukr přinésti. — Ve frontě nákupní 
ušlapána těhotná žena. — Dělnické nepokoje z hladu. — Není 


37b 


1917 


vůbec lněného neb konopného motouzu; místo něho jest papírový, 
křehký. — 1 kg mouky prodává se už za 8 korun, vepřového masa 
12 korun, hovězího 10 korun, ačkoliv úřední ceny stanoveny na 
G — 7 korun, za tuto cenu ho nikdo nedostane: v obchodech není, 
vše se prodává pod rukou. Pěkné mýdlo 20 — 22 korun, cukr 12 ko- 
run kilogram. Slepice stojí 17 korun. 

Kulturní. V období od dubna do června roku 1910 bylo v Rakousku 
úředně zastaveno a soudními rozsudky zakázáno celkem 105 časo- 
pisu, a to: 78 listů českých, 13 italských, 8 německých, 1 francouz- 
ský, 1 anglický, 1 rusínský a 1 hebrejský časopis. Za tu dobu 
byla 0 cizozemským listům odňata poštovní doprava do Rakouska, 
a to dvěma německým (z Holandska a Švýcarska), třem francouz- 
ským (ze Švýcarska a Holandska) a jednomu českému (ze Severní 
Ameriky). 

Politické. Němci v Rakousku domáhali se v posledních měsících hou- 
ževnatě, aby vláda oktrojovala nový jednací řád pro parlament, 
rozdělila království české na část německou se zvláštními právy, 
uzákonila němčinu atd. Vláda hr. Clam-Martinice jim to slíbila 
a nyní, následkem mírové nálady v Rusku, jíž chce využitkovati, 
tuto oktrojírku odřekla. Z toho mezi Němci velké jitřeni. — Wilson 
vydal provolání k Američanům, v němž dí: Musíme opatřiti nad- 
bytek potravin a válečného materiálu nejen sobě, ale také čtyř- 
dohodě. — Dále „aby žádný národ nevládl nad jiným národem 11 . 
— Německá sociální demokracie vydala podobná prohlášení. — 
Praha, Vinohrady a jiná předměstí projevují souhlas, aby volební 
právo do obecních zastupitelstev bylo rozšířeno. 

21. d u b n a. Francouzsko-ruské útoky u Brimontu. — Fran- 
couzové zajali podle zpráv francouzských mezi Soissonsem a 
Auberive dosud 19.000 Němců a ukořistili 100 děl. — Ruský výbor 
delegátů dělnictva a vojska prohlásil, že odmítá myšlenku zvlášt- 
ního míru. 

22. d u b n a. Severně od Scarpy rozvinul se prudký dělostře- 
lecký boj. — Francouzský tisk zahájil prudké útoky proti Řecku. 

23. dubna. Angličané dopravili k Arrasu značný počet 
nových děl. — Členové rodu Romanovců byli zavezeni na Krym, 
kdež jsou přísně střeženi. — V Minneapolis byla podepsána úmluva 


370 


Duben 


o námořní konvenci mezi Spojenými státy a čtyřdohodou. — Ruská 
prozatímní vláda zřizuje polskou armádu a polskou vládu. — 
Anglická vláda svolila k odjezdu anglických socialistů na mírový 
kongres do Štokholmu. — President Wilson pohrozil, že rozpustí 
kongres, nebude-li branná předloha přijata. 

24. d u b n a. Dva mocné anglické útoky východně od Arrasu. 
— Angličané zmocnili se osady Quemappe. — Severovýchodně od 
Arrasu rozvinuly se tuhé boje o vesnici Gavrelle. — Ruský ministr 
spravedlnosti skončil vyšetřování proti carským manželům bez- 
výsledně (viz 28. března). — Turecké vojsko vyklidilo na pravém 
břehu Tigridu posice, na něž Angličané útočili, a ustoupilo k se- 
veru. — Velké ruské posily odešly na rumunskou frontu. — Ang- 
lický zahraniční Balfour. min. Viviani a gen. Joffre, přibyli do 
Washingtonu k úřadě o vedení války. 

25. dubna. Boje o vesnici Gavrelle trvají. — Silná dělová 
palba u Jakobštatu a Postav. — Anglické útoky mezi Vardarem 
a Bojranem. — Anglické vojsko dobylo osad Villers-Ploich a 
Beaucamp. — Francouzské poselstvo přijelo do Ameriky. — V Rio 
de Janeiro koná obyvatelstvo válečné projevy proti Německu. — 
Angličané dobyli tureckých posic mezi Samarou a Istabulatem 
a obsadili Samaru. — Generál Alexějev ohlásil generálu Nivelovi 
novou ruskou ofensivu. — President Wilson podepsal sedmimili- 
ardovou půjčku, kterou americká sněmovna schválila, — Italové 
a Francouzové prohlásili samostatnost částí Albánie. — Americký 
senát se usnesl, aby byl ihned předložen návrh zákona o vojenské 
povinnosti. — Italové a Francouzové odvádějí • Albánce pro vojen- 
ské služby. 

2(1 dubna. Anglické válečné lodi pronásledovaly německé 
parníky v norských vodách. — Angličané ukořistili u Istabultu 
14 děl a množství střeliva. — Angličtí letci podnikli útok na ně- 
mecké torpédoborce při belgickém pobřeží. — Angličané zajali vý- 
chodně od Arrasu v posledních třech dnech 3.000 Němců. 

Bouře a krveprolití z hladu udály se dnes v Prostějově na Moravě. 
Přes půl tisíce dělníků protestuje před hejtmanstvím proti nedo- 
statku, ač prý jest dosti zásob schovaných a vyvážejí se do Vídně. 
Hejtman povolal z Olomouce maďarské vojsko. Hrozivá situace 


380 


1917 


— hejtman tasí šavli, trubač zatroubí — výstřel, a 23 lidí válí se 
v krvi, mezi nimi Í31etý školák, jenž ze zvědavosti vylezl na strom. 
Černožlutá saň se napila krve a hned na to byly v Prostějově 
otevřeny sklady krup, mouky a cukru; bylo všeho dost! 

Čsl. legie v Itálii, ač dosud nepovolené, tvoří se tlakem poměrů samy. 
Velitelství II. a III. armády italské v uznání, že dosavadní sku- 
piny čsl. rozvědčíků se osvědčily a vykonaly dobré služby, obrá- 
tily se na F. Hlaváčka, aby jim zařídil další příliv našich do- 
brovolníků. Po vyžádání souhlasu zajatecké komise poslal Hlavá- 
ček 150 mužů a 15 důstojníků ke II. armádě, 100 mužů a 10 důstoj- 
níků ke 111. armádě, 450 mužů k I. armádě. Oddíly tyto vycvičili 
se v pevnosti Procolo a další pak přiděleny k Vil. a Vlil. armádě. 
Zde i všude jinde působí zdatně „carzanští spiklenci 14 , kteří zosno- 
vali carzanskou akci (víz její výsledek 19. září 1917). Akce tyto pod- 
porovali skutkem i perem plukovník (později generál) Tullio Mar- 
chetti (memorandum ministrům Orlandovi, Sonninovi, Bissola- 
timu, Zupellimu a j.) a major C. Finzi. Důstojníky a muže 
k těmto oddílům doporučoval z Paduly vůdce tamního oddílu 
Jan Čapek, jiní byli ze zajateckých táborů Casagiove a Šala 
Consilina. Hlásilo se vždy dobrovolně k vyhlídce na smrt mnohem 
více důstojnictva i mužstva, než bylo žádáno, a kdož byli vybráni 
jásali radostí, budíce závist těch, kteří ještě zůstali v zajateckém 
táboře a v pohodlí. 

27. d u b n a. ítecká vláda podala demisi. — Wilson ujistil 
Balfoura, že Amerika neuzavře zvláštního míru. — Anglické 
vojsko dobylo bulharských zákopu zdéií 1 km západně od jezera 
Doiranského a odrazilo i protiútoky. — Velké dělnické stávky 
v Německu. — Americká sněmovna representantů schválila zákon 
o vojenské povinnosti. 

Vojenské. Ohromný zápas na francouzské frontě, líčí sama německá 
úřední zpráva ze 24. dubna: Na bojišti u Arrasu vedla britská 
branná moc, stojící na francouzské půdě, včera druhý velký náraz, 
aby prolomila německé linie. Po dny chrlily těžké a nejtěžší 
baterie masy střel všeho druhu na naše postavení. Dne 23. dubna 
časně ráno vzrostl dělostřelecký boj v nejsilnější bubnovou palbu. 
Brzy nato vyrazilo za ohnivou stěnou na frontě široké 30 km 


381 


Duben 


anglické vojsko, vedené namnoze obrněnými automobily, k útoku. 
Západní předměstí Lensu, Avion, Oppy, Gavrelle, Roeux a Gue- 
mappe byla ohnisky tuhého zápolení. Když ztroskotal první útok, 
byl zahájen přes pole mrtvol před našimi liniemi se zvláštní 
zuřivostí na obou březích Scarpy k večeru další veliký útok s no- 
vými masami. Na silnici Arras-Cambrai získal nepřítel o několik 
málo set metrů prostoru, trosky Guemappe mu zůstaly. 


Politické. Od nastolení nového mocnáře a nastoupení nové vlády na- 
stalo poznenáhlé polevení censury. Dříve stíháni byli zodpovědní 
redaktoři, jestliže neumístili rakouské a německé úřední válečné 
zprávy na prvním místě titulního listu způsobem nápadným a 
bez souvislosti s nějakým vysvětlováním. Dnes stačí je umístiti 
na druhé i třetí straně dole, méně nápadně a první strana je 
vyhrazena mírových projevům a politickým úvahám, dříve úplně 
potlačovaným. — Německé říšské listy i vládní píší proti prohlá- 
šení mírovému hr. Czernina, že prý stanovisko Německa je jiné 
než Rakouska. 


Československá samostatnost. V Kijevě na Rusi sešla se 
Národní rada, jež za předsednictví prof. Masaryka pro- 
vedla novou organisaci čes. zastoupení. V čele zdejší 
delegace stál posl. Diirich, jenž udržoval spojení s vlád- 
noucími té doby kruhy, s carem prostřednictvím před- 
sedy ministerstva Stiirmera, jemuž vytýkáno zpátečni- 
ctví, že zdržuje čsl. akci, boje se proticaristického půso- 
bení a vlivu čsl. legií v ruském vojsku. Diirich ve své 
důvěřivosti přijal prý od Sturmera příspěvek na agitaci. 
Po pádu carské rodiny a vlády, nemohl asi Diirich tak 
rychle se přeorientovali k novému režimu, čímž vzbudil 
jistou nespokojenost, a proto byl nyní odstraněn. Posl. 
Diirich vydával v Kijevě list „Čechoslovan“, jenž redi- 
govali Švihovský, a bohém, později bolševik, Jaroslav 
Hašek, literát, humorista, který žádnou věc nedovedl 
bráti vážně. Směr Masarykův začal vydávali proti tomu 
v Petrohradě „Čechoslováka 1 *, redakcí vážného red. B. 
Pavlů. Potyčky mezi dvěma listy a směry působily ne- 


382 


1917 


příznivě na vstupování našich zajatců do legie, když 
tato byla Kerenským povolena. Iverenský totiž po krát- 
kém váhání přesvědčil se o velkém morálním i vojen- 
ském významu našich oddílů a zakládání vojenských 
oddílů. Tento kongres, jehož se v březnu v Kijevě zúčast- 
nilo 360 delegátů, jehož třetina byla z čsl. vojska, tře- 
tina ze zajatců a třetina z Čechů v Rusku usedlých, 
vyhlásil slavnostně válku Německu a Rakousku „jmé- 
nem republiky", a vypsal národní půjčku čsl. ve výši 
20 milionů rublů. Zárukou uvedeno „Veškeré jmění 
československého národa ve vlasti." Zklamaný, ŤOletý 
posl. Důrich opustil Rusko. Zil dlouho doma v ústraní, 
až na sklonku života dostalo se mu satisfakce pro- 
hlášením, že nedopustil se ničeho nečestného, i za- 
řazen a vyznamenán co legionář. Z Kijeva ode- 
bral se prof. Masaryk do Petrohradu začátkem května, 
aby i tam organ isoval. Zde proklamována neodvislost 
Československého státu a Habsburkové prohlášeni za 
zbaveny vlády nad lidem českým. Pavlu podnikl pak 
agitační cestu do Anglie a Francie. 


28. (1 u h n a. Angličané bombardovali německé posice na 
obou březích Scarpy. — Republika Líbena přerušila diplomatické 
styky s Německem. 


29. dubna. Anglické vojsko vniklo do Arieux. — Guatemala 
přerušila diplomatické styky s Německem. — Xěmecko-rakou- 
ské ponorky potopily v březnu celkem 450 obchodních lodí. — Ame- 
rický senát a sněmovna representantů přijaly předlohu o branné 
povinnosti. 

30. d u b n a. Prudký dělostřelecký boj na frontě od Soissonsu 
ke Suippe. — Anglické vojsko dobylo německého zákopového 
systému jižně od Oppy. — Generál Petain byl jmenován náčelní- 
kem francouzského generálního štábu. — Na Krétě byla nařízena 
všeobecná mobilisace. — Bavorský ministerský předseda Hártling 
přijel do Vídně a byl císařem přijat ve slyšení. — Wilson prohlásil, 
že Amerika neuzavře zvláštního míru s Německem. 


383 


Květen 


1. května. Francouzské dělostřelectvo bombarduje Saint 
Quentin. — Silná dělová palba na Aisně a v Champagni. — Fran- 
couzský útok mezi Prosnes a Auberive. — Francouzové dobyli ně- 
kolika zákopových linií u hory Corneilletu v Champagni. — Polští 
členové ruského Sovětu a dumy složili své mandáty. — - Americký 
senát zmocnil vládu, aby zabrala nepřátelské lodi v amerických 
přístavech. 

Je první máj — je lásky čas — — a jaro dosud se nedostavuje, pří- 
roda se letos neprobouzí, jakoby truchlila nad příšernou tragedií 
lidstva ve XX. století. Mrazy, sněhové přeháňky, zimy, studené 
deště, větry se honí po zatopených polích a louky se nezelenají, 
keře ještě nemají pupencň, stromy holými větévkami prosí o zá- 
blesk slunce. A člověk — tvor nejubožejší, horši než otrok, nevol- 
ník, hladoví, bojuje, trpí nejhorší duševní i tělesná muka. 

O míru se mluví, má stále první rubriku denní ve všech časopisech 
rakouských. Vláda prohlásila, že „naše mocnářství nemá naprosto 
žádných agresivních záměrů proti Rusku, ani nechce rozšířiti své 
území na jeho újmu. A ministr prozatímní vlády ruské, Miljukov 
pravil, že rakouští Slované musí dostali svobodu. — Německé 
časopisy z říše nesměly kolem prvního máje do Rakouska. — 
Dělnictvo všude a též v Praze smělo konečně v třetím roce války 
uspořádati schůze, ale bez průvodů; manifestovalo pro mír a větší 
svobodu národů. Řečníci sociálně-demokratičtí prohlašovali, že 
strana jejich jest určena k zprostředkování mírovému a naznačili, 
že s úkolem tímto souhlasí vlády německá a rakouská. Do Štok- 
hoimu svolán mírový sjezd sociálně-demokratický na 15. květen, 
jemuž se přičítá velký význam. 

2. května. Otok ruských oddílů severně od Oitozské silnice. 
— Anglické výpady u Mouchy, Lensu a Fontaine. — Velké pouliční 
nepokoje ve Štokholmu. — Anglické vojsko odrazilo dva proti- 
útoky Bulharů na své dobyté posici u Doiranského jezera. 

3. května. Na obou březích Scarpy byly zahájeny po bub- 
nové palbě nové anglické útoky. — Němci sestřelili 15 anglicko- 
francouzských letadel. — Americká vláda je připravena vyslati do 
Evropy expediční sbor. — Anglické vojsko dobylo tureckých posic 


384 


1917 


na obou březích Šat-el-Edhemu a zahnalo Turky do hor Džebels 
Hamrin. 

4. května. Angličané vnikli do Fresnoy. — Angličané dobyli Generál Graziani a dr. M. R. Štefan ik. 


německých posic severně a jižně od Fresnoy zšíří dvou mil. — 
Rusko vymění všechny válečné zajatce starší 60 let. 

Vojenské. Němci potopili v dubnu 72 norských lodí. 

„Tanky“, anglický vynález obrněných automobilů, přeletí tři až čtyři 
metry široké zákopy a přeříznou hračkou nejrozsáhlejší drátěné 


25 


385 


Květen 


překážky. Lze je přirovnat k Hannibalovým bitevním slonům 
u epirotských králů. Nepřátelé jich užívají nyní při všech bojích. 

Politické. Profesor dv. r. Goll vyslovuje se nepříznivé o censuře, která 
hymnus k svátému Václavu škrtla! — Němečtí sociální 
demokraté navrhují tyto podmínky míru: „Vydání všech území 
Německem okupovaných, uznání práva národů na svobodný vývoj, 
znovuzřízení neodvislosti Belgie a Srbska, jemuž přiznává se 
přístup k Adrii, a možnost přátelského dorozumění o úpravě 
lotrinských hranic. 

Kulturní. Zakázán spis „Balkán po válce roku 1913“, od dra Daneše. 

Výživa. V Německu doporučuje se jisti veverky a zvláště mladý jetel 
prý jest chutný a výživný. — V Rakousku zmenšena dávka mouky 
pro osobu na třetinu. 

Hospodářské. Šestá rakouská válečná půjčka. Podle v\ hlášky mini- 
stra financí budou jako šestá rakouská válečná půjčka vydány 
daně prostá 5 l A% umořitelná státní půjčka a daně prosté 5 l A % 
pokladní poukázky, splatné 1. květnem 1927. Upisovací cena činí 
pro státní půjčku 92 50%', pro státní pokladní poukázky 94%. Díly 
státní půjčky datovány jsou z I. dubna, státní pokladniční po- 
ukázky z 1. května 1917. Dílčí úroky, které bude upisovatel platiti 
při dílčích platech, budou počítány od 1. května 1917. Státní 
půjčka bude splacena za nominální hodnotu a umořena v letech 
192:1 až 1957 na základě vylosování. Ostatní modality a povolené 
výhody jsou stejné jako při dřívějších půjčkách. Upisování za- 
počne 10. května a bude skončeno 8. června 1917. — Nařizuje se 
soupis kulečníků a mantinelů. 

5. května. Anglické útoky u Bullecourtu. — Francouzové 
dobyli Craonne. — Anglické vzdušné lodstvo podniklo útok na 
Ostende. — Opětované německé útoky na Fresnoy Angličané od- 
razili. — Severozápadně od Remeše dobyli Francouzové prvních 
německých linií na frontě 4 km. — Francouzský ministr Thomas 
prohlásil, že dohoda se usnesla odstraň iti království v Řecku, 
poněvadž král jest překážkou vyplnění smlouvy o vojenské po- 
moci Srbsku. 

0. května Silné anglické útoky jižně od Lensu a Cambrai. 

Francouzský pokus o průlom na frontě mezi Ailette a Craonne, 


f 


1917 

— Jihovýchodně od Berry-au-Bac odraženy útotfy Němců za 
těžkých ztrát. — U Fokšan vnikly rumunské oddíly do zákopů 
rakousko-německých a pronikly až ke Kalimane. — Angličané a 
Francouzi ztratili v bojích ve vzduchu 14 letadel, Němci ještě více. 

— Německé ponorky potopily v dubnu skoro milion tun lodního 
prostoru. 

7. k v ě t n a. U Lensu a Arrasu dosáhl dělostřelecký bo j značné 
prudkosti. — Francouzové pokračují v bombardování St. Quen- 
tinu. — Čtyřdonodové vlády zahájily mezi sebou vyjednávání 
o přesném stanovení válečných cílů. — Severovýchodně od Sois- 
sonu získali Francouzové území. — Východně od Bullecourtu od- 
razili Angličané prudké německé útoky. 

8. května. Angličané zmocnili se okraje osady Bullecourtu. 

— Norské obchodní loďstvo pozbylo v dubnu 72 lodí. — Angličané 
vyzývají Itálii k zahájení ofensivy. — Francouzové dobyli severo- 
západně od Remeše německých zákopů. — Generál Dragomirov 
byl jmenován vrchním velitelem ruské severní armády místo ge- 
nerála Rusského. — Němci jižně od řeky Sanchezu odraženi ang- 
lickým vojskem. — Turecký vyslanec v Bernu prohlásil, že Tu- 
recko je ochotno vyplniti ruské přání v příčině otevření Dardanel. 

— Německé vzdušné loďstvo vrhalo pumy na Kpernay a zabilo 
a zranilo mnoho osob. — Čtyřdohodová vojska připravují novou 
ofensivu v Makedonii. 

9. května. Americké válečné lodi připluly do Severního 
moře. — Francouzové dobyli opevněné tvrze severozápadně od 
Prosnesu. — Německé útoky východně od Vauxai lionu odraženy. 

— Následkem zakročení Ameriky šíří se v Řecku republikánské 
hnutí. — Americká vláda rozhodla se věnovat i miliardu dolarů 
na stavbu obchodního loďstva. — V Oděse konaly se demonstrace 
ve prospěch Angličanů. — Italské vojsko obsadilo obec Filiat.es 
v Epiru. — U Bereslava v Makedonii odraženy bulharské útoky. 

— V Itálii bylo povoláno pod prapory mužstvo ročníků 1889 až 
1898. 

10. května. V krajině Cerny-en-Laonnois utrpěli Němci 
dvakrát porážky. — Francouzské vojsko dobylo první linie ně- 
meckých zákopů u Chevreux. — Anglická vláda podala parlamentu 


.‘387 


Květen 


předlohu o úvěru 600 milionů liber. — Brest byl určen za zá- 
kladnu amerického loďstva. — Angličané odrazili prudké ně- 
mecké útoky severovýchodně od Chevreuxu. — Ruská prozatímní 
vláda vyslovila souhlas, aby byl utvořen koaliční kabinet. — 
Čtyřdohodové armády vystavěly silnici ze Soluně k Jaderskému 
moři. — Řecká vláda se usnesla odstraniti z Athén důstojníky, 
čtyřdohodě nemilé. 

11. května. Rada dělníků a vojáků v Petrohradě žádá na 
zatímní vládě všeobecné příměří. — Francouzi sestřelili 9 něme- 
ckých letadel. — Spojené státy činí opatření, aby vláda Venizelova 
byla uznána za jedinou řeckou vládu. — Severně od Sancy dobyli 
Francouzové řady německých zákopů. — Německá ponorka vnikla 
do skotského přístavu a potopila tam norský parník. — V Soluni 
usneseno zbavili trůnu krále Konstantina a celou jeho dynastii. 
— Americká vláda povolila Francii a Belgii společnou půjčku 
75 milionů dolarů. — Bulharská posice v úseku Doiranského je- 
zera směrem na Krastani v délce 3 km byla dobyta. — Francou- 
zové odrazili u Bullecourtu německé útoky. — U Ypresu srazili 
angličtí letci 11 německých letadel. 

Dobročinnost. Pořádají se sbírky po ulicích, zvané „Týden ochrany 
kojenců“; malé ochraňují, aby mohli velké vraždit! 

Vojenské. Při nynější velké ofensivě připadá prý na každých 5 metrů 
1 anglické dělo, totiž jest 4 000 děl, kteréž za 7 dnů vychrlily 9 až 
10 milionů střel. — Denně sestřeleno jest na západní frontě 20 
až 40 letadel s obou stran. — Německé ponorky potápějí týdně až 
50 lodic obchodních i válečných a samy rovněž přicházejí nazmar, 
neboť dohoda vládne ještě dokonalejšími prostředky než Německo 
Tak se ničí majetek národů hromadně. Němci vedou všude válku 
barbarsky, loupí, vraždí, plení, boří a pálí i na ústupu. 

Hospodářské. Německo má zapotřebí na úroky z dluhů 6 — 8 miliard 
ročně. 

Hlad. Průvody žen ubírají se ulicemi k místodržitelství, aby žádaly 
lepší zásobování. Tyto průvody teď jsou zakázány a budou roz- 
háněny. 

Drahota. Vepřové maso prodává se teď jen pod rukou za 12 — 14 korun 
kilogram; cukr za 5 korun. V obchodech není nic k dostání, vše 


388 


1917 


jen soukromě a hlavně výměnou za jiné zboží; peníze nemají 
žádné ceny, jen zboží za zboží. Není mouky, není brambor, zelí, 
vajec, másla, sádla — nic — nic — nic! V Německu kupují boch- 
níček chleba až za 100 Mk! 

12. k v ě t n a. Italové bombardovali rakouské posice na soč- 
ské frontě jižně od Tolmínu. — K Rooseveltovu expedičnímu sboru 
přihlásilo se dosud 200.000 dobrovolníků. — Francouzské vojsko 
zabralo střed německé posice u Chevreux. — Francouzové dobyli 
Skry di Leggen východně od Vardaru a uhájili se tam přes prudké 
bulharské protiútoky. — Srbové zmocnili se dvou tvrzí severně 
od Pazaru. — Angličané odrazili německé útoky jižně od řeky 
Souchezu. 

13. k v ě t n a. Angličané vnikli do Roeuxu a dobyli okolních 
německých posic na frontě přes 1 a půl míle. — Anglické vojsko 
usadilo se v osadě Bullecourt, o níž se dále bojuje. 

14. k v ě t n a. Dělostřelecká bitva na Soci bez přestávky po- 
kračuje. — Italský útok u Plav. — O vesnici Bullecourt trvají 
tuhé boje. — Anglické dílčí výpady u Oppy a F^ampoux. — Prudké 
německé útoky na planině craonské a severně od Remeše ztrosko- 
taly. Ruský ministr vojenství Gučkov podal demisi. — Anglické 
válečné loďstvo bombardovalo Zeebrugge. — Ruské vojsko pře- 
kročilo řeku Djalu u Meydanu a dalo se na pochod na Kifri. — 
Nové oddíly francouzského osadního vojska byly dopraveny na 
frontu. 

15 k v ě t, n a. Italské útoky, zahájeny po třídenní přípravě 
dělostřelecké na frontě od Tolmínu k moři. — Srbské vojsko pro- 
niká proti Dobropolji na makedonské frontě. — Angličané zmoc- 
nili se celé vesnice Roeuxu. — Francouzové odrazili německé vý- 
pady u Craonne a Sapigneulu. — Americká vlada uznala Veni- 
zelovu vládu v Soluni. 

Zajatci čeští (viz 28. prosince 1916). V Asinaře po přemožení 
hrozných útrap začali lidsky žiti. A tu Čechové opět 
projevili se českou písní. Zašli do prázdného kostelíka, 
učitel Fohl sedl k varhanům a pod klenbou zahlaholila 
píseň zbožná, pak „Kde domov můj“. Však, již je tu pan 
farář, obdivuje zpěv, a žádá, aby zpívali při mši; — sli- 


389 


Květní 


bují. Zpívali tedy, a když se nedostávalo písní zbožných, 
zapěli „Já jsem majstr seminářský 11 — nebo „Zelení 
hájové". — Osadníci zbožně poslouchali, pan farář ne- 
rozuměl sice, ale byl spokojen a milý pán Bůh jistě se 
nepohoršil. V dubnu přišla radostná zpráva, že zajatci 
z Asinary dopraveni budou do Francie. Uspořádali tedy 
na rozloučenou pěvecký koncert, kde zapěli „Kdož jste 
boží bojovníci" a Smetanovo „Věno". Získali si tím ge- 
nerála, jenž jim od té doby projevoval různé pozornosti, 
rozlišoval je od Němců a rakousko-uherských zajatců, 
uvolnil censuru dopisů, přilepšil. A dne 15. května 1917 
tito mučedníci vypluli k Toulonu jako příští legio- 
náři! Mnozí však do dobrovolnických legií ještě vstou- 
pit! nemohli, neboť byli přestálými útrapami cesty a 
hladem zesláblí a nemocní. Těm však teprve Francie 
poskytla péči a ošetření v různých nemocnicích, načež 
přišli do Charplane, shromaždiště všech zajatců a byli 
zaměstnáni v tamní muniční továrně, kdež kromě stravy 
dostávali denně 20 centimů mzdy a z této odváděli 
všichni dobrovolnou daň na vydržování „Národní rady" 
v Paříži. 

Legionáře české v Santa Maria v Itálii (viz 27. června a 
25. prosince 1910) navštívil kapitán československých 
vojsk z Ruska, energický a zkušený organisátor, jenž 
vylíčením běd ve vlasti a práce vykonané v Rusku získal 
naráz 800 mužů, za nimiž následovali jiní. Rakouská 
vyznamenání dali psům za přívěsky, vystrojili pohřeb 
Vilémovi a Franz Josefovi, z čehož měli Italové pochopi- 
telnou radost. Také tentokrát austrofilští zupáci, jakýs 
Gregor a Skořepa, zastrašovali české hochy, ale již sklí- 
zeli jen opovržení. 

Politické. Jedno sto padesát českých spisovatelů vydalo po- 
litický projev k poslancům na říšské radě, a žádají, 
není-li možno docíliti zasedání českého sněmu, aby 
aspoň na říšské radě byli pravdivými mluvčími národa 
a pověděli co národ chce a na čem trvá, totiž: volnost 


390 


Í917 


shromažďovací, odstranění censury, svobodu a nedo- 
tknutelnost řečí v parlamentě i v tisku, svoboda a nedo- 
tknutelnost poslanců, všeobecná amnestie pro všecky, 
kdož byli vojenskými soudy pro přečiny politické od- 
souzeni, občanská svoboda života veřejného — čtyřicet 
poslanců je zbaveno mandátu a jen lid může je obno- 
viti. Nutno rozvinouti český program před forem celé 
Evropy a háj iti ho do krajnosti, splnění jeho bez výhrad. 
Nedovedou-li poslanci vyhověti všemu co národ od nich 
žádá, ať vzdají se raději mandátů a odvolají se k národu. 
— První volná slova politická mohla býti promluvena 
v soudní síni. Dr. Adler, jenž zastřelil ministrpresidenta 
dra Stůrgkha, hájil se: Pouze zbědačilé obyvatelstvo 
může si nechati líbiti znásilňování jaké vláda Stůrgk- 
hova prováděla. Nejhůře bylo v Praze. Hrozné předpisy 
udělovány. Předpisovány novinám dokonce litery. Ko- 
nečně se tam něco stalo, co vůbec nemůže býti před- 
stiženo. Policie povolala chefa sociálnědemokratického 
listu a řekla mu: „Jsme ochotni dodávati vám články 
ve smyslu socialistickém. Je pouze třeba, abyste je při- 
jali." Dodává-li policie takové články, je to situace, která 
poličkuje důstojnost žurnalistiky. Nedost však na tom: 
Policie články posílala a noviny musily je otisknouti, 
nechtěly-li býti zastaveny. Byl to ustavičný tlak vy- 
děračský, jenž vycházel z kabinetu Stůrgkhova. Jednoho 
dne bylo poručeno vztyčit na sociálně-demokratickém 
domě černožluté prapory. 


Mír? Německý kancléř odpověděl na nátlak soc. dem. o míru řečí 
vyhýbavou v tom smyslu: nemohu dělat mír, když nás ostatní 
nenechají na pokoji! 

16. května. Italové zmocnili se části levého břehu Soče 


mezi Avčerri a Kamilem. — Německá vzducholoď „L 22“ byla zni- 
čena anglickým loďstvem v Severním moři. — Útoky Němců na 
Bullecourt byly odraženy v prudkých bojích. — Generál Petain 
byl jmenován francouzským vrchním velitelem a generál Foch 
náčelníkem generálního štábu. — V Rusku byla utvořena koaliční 


391 


Květen 


vláda vstupem zástupců socialistických stran do ministerstva. — 
Venizelovské vojsko dobylo dvou bulharských srubů u Ilazibari. 

— Angličtí letci vrhali pumy na město Bejrut. 

17. května. Na Kuku bojuje se se střídavým štěstím ve 
dne i v noci. — Flotila amerických torpédoborců přibyla do Anglie. 

— Francouzově odrazili mohutný německý útok, podniknutý na 
irontě 4 km u Laffaux. — Anglické vojsko postoupilo na frontě 
5 km západně od Doiranského jezera. — Italové dobyli vesnic 
Zagory a Zagomily a vrchu Vodice. — Německé útoky mezi Ga- 
vrele a Scarpou byly odraženy. — Ruský ministr zahraničních 
záležitostí Miljukov podal demisi a Tereščenko nastoupil na jeho 
místo. 

18. května. Francouzové odrazili nové německé útoky v kra- 
jině laffauxské. — Francouzské oddíly obsadily na makedonské 
frontě řadu opevnění, jichž Bulhaři rozhořčeně hájili. — Ameri- 
cká divise pod generál-majorem J. Pershingem obdržela rozkaz 
presidenta Wilsona, aby odplula do Evropy. 

Hlad. Rekvisice na drahách vyvolává hrozné výstupy. Chudé, usta- 
rané ženy, polovyhladovělé děti, mezi nimi jednotlivé i přes dů- 
kladnou zimu bosé, plakaly a naříkaly. Každý měl 5 až 10 kg 
bramborů, 1 až 2 kg bobů a trochu mouky. Vše však bylo zaba- 
veno bez milosti. Ve chvilce slyšeti bylo usedavý pláč, prosby 
a naříkání. Výjevy tyto byly tak dojemné, že i jiné osoby, jež ne- 
byly postiženy, pohnuty byly k pláči. Jedna žena klekla, před 
komisařem na kolena a prosila jej, aby jí dal aspoň pár bramborů 
z 15 kg zabavených, ježto má 12 dítek a muže ve válce. Vše ale 
bylo marné. Desítiletý hoch dostal od tety 10 kg bramborů, jež 
mu rovněž zabaveny. Naříkal žalostně a prosil o navrácení bram- 
borů, jež vezl své nemocné matce a pěti hladovým sestřičkám, 
jichž otec padl na bojišti... Nic mu však nářek nepomohl a hošík 
dostal nazpět — prázdný ranec. Zámožnější lidé na nádraží dávali 
hošíkovi peníze, ten však nepřestal naříkati, a odmítl peníze 
s tvrzením, že za peníze ničeho nedostane. Takové výstupy stávají 
se zhusta v Čechách. 

Kulturní. Na základě § 20 tisk. zákona odňata poštovní doprava do 
Rakouska těmto švýcarským listům: „Courrier de Ge- 


392 


191 7 


néve“, „Courrier de Vevey' 1 , „Journal de Jura“ (v Bielu), „La Dé- 
mocrate" (v Delsbergu), „11 Dovere“ (v Bellizoně), „La Gazzeta 
Ticinese“ a „11 Ragno“ (oba v Lugano). 

19. května. Anglické těžké dělostřelectvo podporuje Italy 
na sočské frontě. — Do Anglie přijel první oddíl americké armády. 
— Honduras přerušil diplomatické styky s Německem. — Fran- 
couzové odrazili německý útok u Auberive. — Rakouské dělostře- 
lectvo bombarduje Gorici. — Japonské válečné lodi připluly do 
Marseillu. — Nigaragua přerušila styky s Německem. 

20. května. Mezi Aeheville a Quéantem byly zahájeny po 
bubnové palbě nové anglické útoky. — Německý noční útok proti 
Francouzům jižně od Courcy ztroskotal. — Francouzové dobyli 
u Lomnice nového bulharského zákopu. 

21. května. Angličané zmocnili se částí německých posic 
mezi Fontaine a Bullecourtem. — Francouzské vojsko dobylo po 
tuhých bojích vrchů jižně od Nauroy a Moronvillersu. — Fran- 
couzové odrazili německé útoky u Sancy. — Ruská dělnická a vo- 
jenská rada schválila resoluci, vyslovující nové vládě důvěru. — 
Americká vláda nařídila svolání národní gardy. 

22. května. Čtyřdohodové dělostřelectvo bombarduje bul- 
harské posice nad V ar darem a Strumou. — Angličané sestřelili 
7 německých letadel. — Turci a Kurdové, kteří přepadli ruské 
vojsko severně od Bitlisu, byli odraženi. 

23. května. Nia krasské planině rozvinula se prudká dělo- 
střelecká bitva. — Angličané zničili německé skladiště střeliva 
západně od Lensu. — Italské vojsko odrazilo rakouské útoky 
mezi Gardským jezerem a Adiží. — V Petrohradě konaly se velké 
projevy pro dohodu a Srbsko. — Brasilský kongres schválil žádost 
presidentovu, aby prohlášení neutrality bylo odvoláno. — Čtyř- 
dohodové vlády vedou mezi sebou vyjednávání o změnách váleč- 
ných cílů. — Francouzové dobyli tří linií německých zákopů 
v krajině chevreuxské. — Do Spojených států přibylo italské a 
ruské poselstvo. — Ve Švédsku vzniklo značné rozechvění pro 
potopení tří švédských obilních lodí německými ponorkami. 

Čsl. legie v Rusku. V Kijevě konán národní sjezd veškeré 
československé veřejnosti, jenž uznal prof. Masaryka 


393 


Květen 


za vůdce našeho odboje proti Rakousku. Delegátem za 
čsl. brigádu byl tu důstojník Medek a zvolen za člena 
Čsl. Národní rady v Rusku. 

24. května. Italové získali územního zisku v úseku Jaml- 
janském. — Německý útok v Champagni ztroskotal ve francouz- 
ské palbě. — Císař Karel nařídil propuštění domobranců ročník 
1865 a 1866 na dovolenou. — Rusové odrazili némecký útok na 
západní hranici Multanska. — Následkem krvavých výtržností 
v Lisabone byl nad městem vyhlášen výjimečný stav. 

25. května. Němci sestřelili 10 anglicko-francouzských le- 
tadel a ztratili 11 letadel. — V bojích na sočské frontě bylo od 
počátku nové ofensivy podle italské zprávy zajato 9.000 rakou- 
ských vojínů. — Německé vzducholodi vrhaly pumy na Londýn 
a anglická města na jihovýchodním pobřeží. — V Oportu bylo 
vyloděno anglické vojsko na přání portugalské vlády. — Italové 
dobyli Jamlje a sousedních výšin. 

Politické. Týden příprav před zahájením říšské rady, která sejde se 
po tříletém mrtvění tichu politickém. Bude to kusý, okleštěný 
parlament, poslanci zbaveni imunity a ve vyšetřování; schází 
14 českých, 3 polští, 3 ze Slezska, a řada jich v zajetí. — Ve Vídni 
a v Budějovicích došlo k velkým nepokojům, zde mnoho lidí 
zraněno a zavedeno stanné právo. — V Bolevci u Plzně nastal 
výbuch v prachárně, asi 200 lidí usmrceno, na 700 raněno. — Svaz 
českých měst vydal projev pro obnovu ústavnosti v království 
českém a pro zlidovění samosprávy. — Z vyšetřovací vazby pro 
„velezradu 11 propuštěni byli Cyril Dušek, býv. odpovědný redaktor 
„Času“ a básník Viktor Dyk. Byli vězněni za to, že burcovali 
český lid a byli mu těšiteli v dobách zlých. 

Mír? Na štokholmskou socialistickou konferenci odjedou čeští sociální 
poslanci Haberman, Šmeral a Němec. — Francouzská vláda tuto 
konferenci neuznává. 

Vojenské Severní Amerika půjčila čtyřdohodě již 750 milionů 
dolarů, posílá do Francie 10 000 lékařů, buduje 3 500 letadel se 
6 000 letci. — Býv. ruský ministr vojenství Suchomlinov obžalován 
pro nedostatečné vyzbrojení vojska; v říjnu 1914 scházelo 870.000 


1917 


pušek, v srpnu 1915 scházelo 12.000 strojních pušek, patron se ne- 
dostávalo 100 milionů. 

Hospodářské. Zásobování je čím- dále obtížnější, není vůbec k do- 
stání potravin. A pokud jsou, schovávají je nesvědomití speku- 
lanti. V Táboře bylo zabaveno pét povozů zásob, z nichž. salámy 
již úplně zkažené, zničeny. Obchodníci vzati do vyšetřovací vazby. 
— V českých okresích podniknuta opětná rekvisice zásob — béře 
se poslední. 

Vojenské. Z nařízení císaře obdrží dovolenou ročníky starých vojá- 
ků 51 — 521etých. — Válka dosud zmrzačila asi 20 milionů lidí, 
7 milionů je mrtvých. 

Zdravotnictví. Německý „Zeitschrift fůr Volkshygiene 11 píše: Nena- 
stane-li konec válčení v době dozírné, bude člověčenstvo proží- 
vati osudné následky války ještě dlouho a dlouho po uzavření 
míru! Svět jde vstříc budoucnosti nejsmutnější. Válka podrývá 
tělesnou zdatnost, odínámá jakoukoli podnikavost hospodářskou, 
ničí důvěru v sebe a jiné, hubí moralitu, šíří pudy zločinné — a 
stačila by jen nedlouhá řada let, aby sémě tohoto přítomného 
stavu své strašné účinky objevilo i v příštích pokoleních. — Ve 
Vídni zemřelo během války 25.000 lidí na souchotiny. — Úmrtnost 
vzrůstá: roku 1914 zemřelo na souchotě 6223, v roce 1915 už 7810 
a v r. 1916 dále 9051. Avšak rok 1917 bude následkem všeobecného 
hladu ještě horší, neboť v prvním čtvrtletí zemřelo již 3076 tuber- 
kulosou, což by vydalo za rok 12.000, ač poslední měsíce budou 
nejzhoubnější. Ale my to vyhraje m! 

Výživa. „Komité pro společné stravování středních vrstev obyvatel- 
stva pražského 11 zřídilo čtyři kuchyně v různých částech Velké 
Prahy, vydává denně na 5000 oběrů podporou obce a dobročinnosti, 
na něž strávníci připlácejí po 70 hal. Jídelní lístek je ve všech 
kuchyních stejný. Od 21. května do 8. června zní takto: 21. polévka 
kroupová, knedlík, zelí; 22. polévka jáhlová, krev s kroupami a 
brambory; 23. polévka z kukuřičné krupice, plíčky a brambory; 
24. polévka hovězí s rýží, hovězí maso a brambory; 25. polévka 
drštková, buchty; 26. polévka rýžová, drštky; 28. polévka jáhlová, 
hovězí guláš, kroupy; 29. polévka rýžová, krev s kroupami; 30. po- 
lévka drštková, míchaná zelenina; 31. polévka jaternicová, plíčky 


395 


Červen 


s brambory; 1. června polévka kroupová, buchty; 2. polévka z ku- 
kuřičné krupice, drátky. — Pražské restaurace, mezi nimi Obecní 
dům, zavírají, není z čeho vařiti. — Němci doporučují jetel a vikev 
jako potravinu. — K tomu kus humoru: děti pokřikují zobecnělou 
průpovídku: „Kupte si jetel — nebude!" 

2G. k v ě t n a. Angličané zabrali další části německých před- 
ních zákopů jihovýchodně od Loosu. — Italská vláda odepřela 
socialistům pasy k cestě do Štokholmu na sjezd. 

27. k v ě t n a. Silná dělostřelba severně od vipavského údolí. 
— Francouzské vojsko rozšířilo svá postavení před vrchem Cor- 
niletem v Champagni. — Italové dobyli rakouských zákopů zá- 
padně od Kostanjevice. 

28. května. Francouzové odrazili německé útoky v Cham- 
pagni. — Italské vojsko dobylo výšin na konci údolí Faliova 
východně od Piavy. — Rusové sestřelili tři německá letadla. 

29. května. Angličané a Francouzové sestřelili 22 němec- 
kých letadel. — Italské vojsko překročilo Timavo a obsadilo San 
Giovanni. — Itálie uzavřela své hranice proti Švýcarsku. — Angli- 
čané odrazili německé útoky u Cerisy a Lensu. 

30. května. Angličtí letci vrhali pumy na několik míst za 
bulharskou frontou v Makedonii. — Americká vláda nařídila wde- 
slati ihned do Evropy 35.000 nákladních automobilů pro americké 
vojsko na západní frontě. — Japonský tisk vyslovuje se rozhodně 
proti míru bez anexí. — Německé vojsko ve Francii připravuje 
nový strategický ústup. — Anglické lodi připluly do terstské zátoky 
a bombardovaly vojenské podniky a železnice, vedoucí do Terstu. 

31. května. Všichni ruští generálové se vyslovili pro oka- 
mžité zahájení ofensivy. — Francouzové odrazili německý útok 
v Champagni. — V království polském byly zahájeny dobrovolné 
odvody. — Silná dělostřelecká bitva jižně od St. Quentinu a 
v Champagni. 

1. června. Němci sestřelili 4 anglicko-francouzská letadla 
a pozbyli 5 letadel. — Německá vláda povolila neutrálním lodím, 
v Anglii uzavřeným, svobodnou plavbu uzavřeným pásmem na 
den 1. července. — Mocné německé útoky v Champagni byly 
odraženy. — Italové v Albánii napadli rakouské vojsko na horním 


396 


1917 


konci potoka Ošumu a obsadili několik vesnic. — Italská ofen- 
siva byla zastavena, aby bylo doplněno vojsko a opatřena munice 
a zásoby potravin. 


Politické. Říšská rada se konečně sešla. „Český svaz“ 
podal poslanecké sněmovně toto prohlášení: Zástupcové 
českého národa ze všech tří zemí koruny svatováclav- 
ské, vstupujíce na radu říšskou v době světodějných 
událostí válečných, kdy sevšeobecnělo hnutí směřující 
k odstranění nadvlády národa nad národem, prohla- 
šují: Opírajíce se v této dějinné chvíli o přirozené právo 
národní na sebeurčení a svobodný vývoj, posíleni nad 
to u nás nezadatelnými právy historickými a státními 
akty, plně uznanými, budeme se v čele svého lidu do- 
máhati sloučení všech větví československého národa 
v demokratický český stát, při čemž nelze opomenouti 
i větve slovenské, žijící v souvislém celku s historickou 
vlastí českou. 41 — Na základě § 8, odst. 4. zák. z 26. led- 
na 1907 uprázdnily se následkem rozsudků, nabyvších 
^ moci práva, mandáty poslanců: Vladimíra Kuryloviče, 
* dra Dimitr. Markova (Starorusové), Fr. Grafenauera 
(Slovince), dra Ces. Batistiho (Itala), Frank Buřivala, 
Václ. Choce, Jos. Netolického, Jana Vojny, dra Karla 
Kramáře a dra AI. Rašína. Podle přípisu c. k. země- 


braneckého divisního soudu ve Vídni byla na říšského 
poslance Václava Klofáče, který jest ve vazbě, podána 
žaloba pro zločin velezrady podle § 58 tr. zák. — 19 če- 
ských poslanců demonstrovalo proti odsouzení poslance 
Kramáře, volíc ho za presidenta sněmovny. — Vídeňské 
dělnictvo demonstruje pro mír a pro všeobecné hlaso- 
vací právo. Pražské dělnictvo pořádá po tři dny prů- 
vody na místodržitelství, jest však rozháněno. Policejní 
ředitel vyhlašuje, že se budou průvody rozhánět zhraní. 
V Karlině táboří vojáci Maďaři na ulicích, pušky v je- 
hlancích. Též plzeňské dělnictvo Škodovky demonstruje. 
Rovněž v Pešti. Hnutí je všeobecné. 

Mír? V šeněmec Volf odhalil, že německá vláda potřebo- 


m 


Červen 


vala socialisty k zahájení mírového jednání; po ní po- 
věřila tím úkolem též rakouská vláda a socialisté si za 
to vyhradili, že nebudou oktrojovány známé německé 
„předpoklady 44 , totiž uzákonění státní němčiny. 

Hlad. Do jihočeských okresů u Budějovic a pod. dojíždí 
Němci z Rajchu a z Dol. Rakous a nabízejí za 1 kg pše- 
ničné mouky 40 až 50 K! Cukr prodává se za 5 I< 1 kg. 
Králík stojí až 30 K. 

2. června. Italové odrazili rakouské útoky u Vodice. — 
Francouzské vojsko zmocnilo se německého stanoviště u Chevreux. 

3. června. Italové posunuli své linie kupředu jižně od Ko- 
stanjevice. 

Čechoslovácký pátý a osmý pluk provedl ve Vladivostoku 
prostná cvičení 800 borců, za nadšené pochvaly doho- 
dového důstojnictva a oficielních zástupců. — Prof. Ma- 
saryk přijel z Petrohradu k přehlídce českých vojsk 
v Borispoli Borijsku a na frontě. Vyjednává s vládou a 
králem v Rumunsku o českých věcech a dalších stycích, 
vrátí se pak opět do Petrohradu. 

4. června. Anglické torpedovky potopily německý parník 
v norských vodách. — Francouzové obsadili řecký ostrov Santa 
Můra u Prevezy. — Německé lodi, zabavené v Brasilii, byly vřa- 
děny do brasilského loďstva, — Francouzské vojsko odrazilo moc- 
né německé útoky na náhorních planinách, vauelereské a californ- 
ské. — Ruské válečné loďstvo podniklo útok na maloasijské po- 
břeží, zničilo četné vojenské i tovární podniky a potopilo 147 pla- 
chetních lodí. — Rakouská torpedovka „Wildfang" byla v Jader- 
ském moři potopena nepřátelskou ponorkou. 

5. června. Generál Brusilov byl jmenován vrchním velite- 
lem ruských armád. — Francouzské vojsko podniklo úspěšný vý- 
pad do německých posic v Champagni a ukořistilo tři strojní 
pušky. — Italové vyhlásili v Argyrokastru neodvislost celé Albá- 
nie pod ochranou Itálie. — Anglické monitory napadly Ostende 
a potopily německou torpedovku. — Angličané dobyli opět své 
ztracené posice u Cherisy. — V okolí Sakizu obsadili Rusové po 
boji s Turky tři výšiny. — Angličtí letci bombardovali pumami 


398 


1917 


čtyři německé vlaky. — V petrohradských továrnách zahájilo stáv- 
ku 85.000 dělníků. 

0. června. U Hoeuxu vniklo anglické vojsko do německé po- 
sice. < — Francouzští letci bombardovali město Trevir. 

7. června. V bojích ve vzduchu bylo sestřeleno 8 anglických 
a 16 německých letadel. 

8. června. Angličané dobyli Wytsehaete a Messines. 
Anglické vojsko zajalo 5000 Němců a ukořistilo mnoho děl. — 
Německá ponorka potopila argentinský plachetník. — Ve Spoje- 
ných státech přihlásilo se dosud 10 milionů branců k vojenské 
povinnosti. 

Politické. V říšské radě přijala slovanská většina návrh 
poslance Franty na protokolování neněmeckých řečí 
v plném znění. Nazítří však k velikému nátlaku Němců 
a vlády návrh byl pozměněn: v protokole bude německý 
překlad, v příloze původní znění. 

Vojenská persekuce. Dělnictvu v strojírnách, jež stávko- 
valo, sděleno bylo komandujícími důstojníky, kteří v to- 
várnách mají dozor a větší právo než majitel, že jsou 
všichni od 15 do HO let odvedeni, a byli hned vzati do 
přísahy a po nějakých projevech půjdou do fronty! 

Prof. Masaryk, „president národního komitétu českých 
zemí“, odejel do Petrohradu k jednání o české otázce. 
Praví se, že čtyřdohoda proklamovala československé 
království. 


Bezpečnost. Y r žižkovské knpslovně udál se výbuch, při němž vy- 
hozeno skladiště se 400 kg třaskaví n. — Velké požáry měst a ob- 
jektů na všech stranách. — V Prostějově byly nepokoje, při nichž 
padlo 23 životů lidských a mnoho raněných; o tom teprve říšská 
rada přinesla známost. (Viz 26. dubna 1917.) 

Hospodářské. Velká reklama pro šestou válečnou půjčku. Inserty: „Co 
čestný muž, to vlastenec — co vlastenec, to upisovatel. Kdo ne- 
upíše, řeže do vlastního masa!“ Naše banky svolávají hejly marně. 

Drahota. Je doba zeleniny; 1 kg cibule stojí 6 korun, mrkve staré 
4 kor., chřestu 2*60, 5 hlíz brukve za K 1 60; 1 kg másla 28 Iv, ve- 
přové maso 18 K, 1 kg jaternic K 4 80 (vše na váhu, ale jakost pra- 


399 


Červen 


mizerná); metr. cent. hornoslezského uhlí 10 K. — Už i na bon- 
bony jsou fronty, jichž se zmocnila spekulace: čiperní kluci za- 
stoupnou u obchodu již z večera a stojí celou noc až do rána, pak 
své místo prodají některé hospodyni za vstupné nějakou tu ko- 
runu obnášející. 

Zdravotnictví. Mezi lidem řádí t. zv. „bramborová nemoc 14 , připo- 
mínající záipal ledvin; otékají nohy, oční víčka i břicho, krev jest 
vodnatá, slabost, bezvědomí, spavost. Příčinou jest podvýživa a ne- 
dostatek tuků. Dnešní obědy nižších a středních tříd sestávají 
z chleba, jehož je málo a je takřka nestravitelný, a ze salátu. 
Úmrtnost dětí v Praze se zdvojnásobila. 

Sokolstvo vydalo provolání pro duševní, tělesnou a mravní zdatnost 
příštího pokolení; stěžuje si, že je zakázáno cvičení dorostu a za- 
vřeny mnohé tělocvičny. 

Vojenské. Angličané používají při útoku hrozné zbraně, pancéřové 
autobomily, tak zv. „tanky 4 , jež pohybují na dřevěných pod- 
kladech, později přejíždějí zákopy, drtí všecky překážky a kácejí 
lesy jako dřívka, mají až 10 děl a 10 strojních pušek, pojmou 2ó 
vojáků. Razí cestu pěchotě a neodolatelně ničí vše kolem sebe. — 
Ve vojenských trestnicích umírají vojáci hladem. 


Kulturní. V době, kdy vládou hr. Stůrkgha, kterého dr. Adler za- 
střelil, byl každý projev censurován a stíhán, český lid tápal bez 
informací, uveřejňovali profesoři Goll, Pekař, Kybal a jiní pří- 
stupné informativní feuilletony a články v denních listech o „če- 
ském právu, české koruně, českých modlitbách 44 a podobné, bá- 
sník Viktor Dyk své básně a články. To byla jediná orientace 
lidu, který pochopil. 

9. června. Do francouzských přístavů připlulo 9000 ame- 
rických vojínů. — Angličané ukořistili za své nové ofensivy dosud 
dvacet děl. 


Československá legie v Rusku dosazena byla v síle 1900 
bodáků do fronty na úsek 6 km k vystřídání 13. fin- 
ského pinku, jenž se stal nespolehlivým zahodiv ná- 
boje; fronta našich jest západně od vesnice Poclirebce. 


10. června. Francouzské vojsko odrazilo německé útoky 
na Chemin-des-Dames. — Po obou stranách řeky Souchezu vnikli 


Í00 


191 7 


Angličané hluboko clo německých zákopů. — Italové obsadili Ja- 
ninu v jižní Albánii. — Čtyři pluky ruské sedmé armády se 
vzbouřily. — Americký parník potopil ve Středozemním moři ně- 
meckou ponorku. 

11. června. Italové zahájili ofensivu na náhorní planině 
Sedmi Obcí a v suganském údolí. — U Nieuportu a Yprů zesílila Slavnost odevzdání praporu čsl. vojsku v Římě. 

(Řsřní minist. předseda Orlando ; v levo ve světlé uniformě dr. M. R. Štefánik . 

dělostřelecká bitva. — Spojené státy přiměly dominikánskou re- 
publiku, aby přerušila diplomatické styky s Německem. — Ruská 
dělnická a vojenská rada se usnesla postaviti se proti novému 
vrchnímu veliteli Brusilovu. — Francouzské vojsko vniklo na 
několika místech do německých zákopů na levém břehu Mosy. — 
Angličané sestřelili šest německých letadel. — Velitel ruské se- 
verní armády, generál Dragomirov, podal demisi. 

12. června. Boje na planině Sedmi Obcí trvají dále. — 
Z Ameriky přibylo do Francie nových 15.000 vojínů. — Ruská 
dělnická a vojenská rada se usnesla, aby bývalý car byl uvězněn 

2G 401 


i 


Červen 


v Kronštatě. — Italské vojsko zmocnilo se průsmyku Agnelly 
a části Monte Ortigara na pláni asiažské. — Angličané dobyli 
německé zákopové soustavy na frontě jedné míle u Messines. — 
Italské vzdušné loďstvo svrhlo pumy na Dráč. 

13. června. Řecký král Konstantin na nátlak čtyř- 
dohody vzdal se trůnu ve prospěch svého syna Alexandra. 
■ — Německý ponorný člun „52“ byl internován v Cadixu. — Do 
Petrohradu přibylo několik tisíc kozáků, aby učinili konec tam- 
ním zmatkům. — Čtyřdohodové vojsko, pověřené dozorem na 
úrodu v Thesalii, proniklo do krajiny elason3ké. — Veškerá na- 
jímací činnost pro polské vojsko byla zastavena. Poláci při- 
cházejí k rozumu a ztrácejí víru ve vítězství Němců. — Ruská 
vláda nařídila nové přehlídky všech mužů dosud osvobozených 
od vojenské služby. — Americký generál Pershing se svým štá- 
bem přijel do Boulogne. — Čtyřdohodové loďstvo vylodilo vojsko 
v Korintě. 

14. června. Dělostřelcký boj na náhorní planině Sedmi 
Obcí. — Němečtí letci vrhali pumy na Londýn, způsobili četné 
požáry a zabili 67 osob. — Francouzské a anglické vojsko ob- 
sadilo Larissu. — Francouzské vojsko bylo vyloděno v Pireu. — 
Angličané sestřelili šest německých letadel. — Čtyřdohodový ko- 
misař zahájil s řeckou vládou vyjednávání o vydání všeho ře- 
ckého dělostřelectva a. muničních zásob. — Italská vláda usnesla 
se podati demisi. 

15. června. Italský útok na Rombonu. - — Prudká italská 
dělová palba na korutanských hranicích. — Angličané zahájili 
útoky po bubnové palbě mezi Ypry a Armentiéres a zatlačili ně- 
mecké zajišťovací oddíly. — Čtyřdohodové vojsko v Thessalii 
vniklo do Trikaly a do Vola. — Italové odrazili rakouské útoky 
na své posice na Monte Ortigara. — Příslušníci středních velmocí 
byli vyzváni, aby do 14 dnů opustili řecké území. 

Politické. Čtyřdohoda v notě Wilsonovi prohlásila, že Čechové, Slo- 
váci a jiné porobené národnosti v Rakousku musí býti osvobo- 
zeni. — Americký žurnalista praví, že po vítězství dohody vznikne 
osm nových států: Arábie, Charvatsko a Slavonie, Polsko, Pale- 
stina, Sýrie, Armenie, Albánie a Čechy. Censura rakouská tyto 


402 


1917 


zprávy propustila. — V parlamentě němečtí poslanci Wolf a ITeine 
denuncují Čechy a české pluky z velezrady. Řeči ěeských poslanců 
jsou konfiskovány. — Poslanec Stránský podal jimónem Českého 
svazu prohlášení: „Chceme si sami určovali formu svého politi- 
ckého života. Chceme si napříště sami dávati zákony, chceme si 
sami vládnouti. Chceme míti sídlo všech svých úřadů na dějinné 
půdě své vlasti a chceme, aby úřady ty vespolek i se všemi in- 
stancemi bez výjimky jednaly naší řečí. Domáháme se obnovy 
politické samostatnosti a svrchovaného státního práva českého 
národa na dějinné půdě zemí koruny české. Ani pro Slováky, 
Poláky, Rusíny, Rumuny, Jihoslovany a Italy neznáme jiného 
národně-politického programu kromě svobodné vůle těchto ná- 
rodů. Usilujeme tedy o přetvoření habsbursko-lotrinského moc- 
nářství ve společenství svobodných, rovnoprávných států.“ (!?) — 
Anglie a Francie podaly Rusku noty o cílech válečných; ne- 
zamýšlí ovládati jiné národy, nechtějí dobývali, ale osvoboditi 
utiskované národnosti; Elsasko-Lotrinky mají býti vráceny Fran- 
cii. — Proti Německu stojí dnes 22 států: Anglie, Rusko, Francie, 
Itálie, Belgie, Srbsko, Černá Hora, Japonsko, Rumunsko, Portu- 
galsko, Brasilie, Čína, Kuba, Panama, Quatemala, Bolivie, Hon- 
duras, Nicaragua, Liberia, Haiti, San Domingo a Spojené státy 
americké. — Německá vláda konečně prohlásila ve svém orgánu, 
že chce s Ruskem uzavřití mír bez anexí a kontribucí. — Zrušeno 
bylo zabavení jmění Vine. Červinky, tajemníka „Národních Listů", 
pro velezradu odsouzeného, poněvadž finanční prokuratura ne- 
podala žádost. — President Wilson odůvodnil vstup Ameriky do 
války tímto obviněním Němců: „Naplnili naše lodi vyzvědači 

a spiklenci, pokusili se o převrat smýšlení našeho lidu, a když 
seznali marnost těchto pokusů, podnítili zástupce Německa v Se- 
verní Americe, aby zde vyvolali povstání. Pokoušeli se o svedení 
amerických občanů ke zradě, o kupování hlasů amerického lidu, 
o násilné ochromení amerického průmyslu a obchodu, o poštvání 
Mexika proti Severní Americe a svedení Japonska ke spolku 
s Mexikem proti severoamerickému soustátí." — Vláda Clam Mar- 
tinicova (český šlechtic) soustavně germanisuje, kde jen může. 
Vydává jen německé jízdní řády, české nápisy na drahách odstra- 


403 


Červen 


ňuje. Ve Slezsku úřady s českými stranami jednají jen německy. 
Na štěstí Clam Martinic odstupuje — dohrál. 

i 

Výživa. Truchlivé obrázky. Bledé, strhané děti klekají přede dveřmi 
bytů a beze slova spínají k hospodyním ruce. Mají hlad! Kdo 
zodpoví toto utrpení nevinných? — U nás je neslýchaná nouze 
o maso, v Německu je našeho masa, vajec, mouky, brambor atd. 
dostatek. — Kilogram lesních jahod prodává se za 8 K. — Panuje 
zhoubné sucho, obilí jest spáleno — špatné vyhlídky na příští 
žně a výživu. 

Persekuce. Čeští poslanci interpelovali vládu pro chikanování české- 
ho studentstva. — Český svaz podal interpelaci o chikanách če- 
ského národa, která obsahuje 400 stran. Poslanci Kramář, Rašín, 
Klofáč, Choc, Buříval, Vojna, Netolický nejsou propuštěni, úpí 
v žalářích. — Poslanec Stříbrný líčil v parlamentě, jak bylo za- 
cházeno na počátku války s internovanými, kteří byli na ano- 
nymní udání politicky podezřelí; starci, ženy, dívky byli odvádě- 
ni v okovech. Týrání zatčených, nedostatečně stravovaných bylo 
všedním zjevem, byli ve skupinách spoutáni, ponejvíce ve zne- 
čištěných dobytčích vozech dopravováni. Na cestě do tábora in- 
ternovaných byli tito lidé ztýráni a jeden transport třiačtyřiceti 
internovaných byl na silnici oddělením honvédů usmrcen. (Bouř- 
livé projevy rozhořčení na lavicích českých.) Řečník pojednává 
potom zevrubně o poměrech v táboře internovaných u Štýrského 
Hradce. První transport bvi převzat vojáky ze Štýrského Hradce, 
jejichž setník se vyslovil bezcitným způsobem o internovaných. 
Jednotliví internovaní byli ihned, kdy vagony opouštěli, do krve 
zbiti a ztýráni. První tři dni tábořili internovaní pod širým ne- 
bem. Na kousku pole byly zaraženy čtyři kůly a nikdo nesměl 
vystoupiti z prostoru vymezeného. Ženy, dívky a. muži spali mezi 
sebou. Teprve čtvrtého dne byli převedeni internovaní do hangárů, 
kde však zase spali na holé zemi. Po pěti dnech byla přinesena 
sláma, byla však v bídném stavu. Vykázaný prostor objevil se ke 
spaní těsným; prádlo nebylo lze převlékati, ježto nikdo žádného 
neměl, a také nikdo neměl peněz. Řečník uvádí další podrobnosti 
o poměrech v táboře internovaných v Talerhofu. Případy smrti 
zaviněny strážními orgány. Právě inteligentní lidé, na příklad 


404 


1917 


duchovní, potom i ženy donucovány k nepnižším pracím a při tom 
k práci poháněni ranami. Když se počet internovaných tak zvýšil, 
že v hangárech nebylo místa, muselo mnoho lidí spáti ve stanech 
při 15 až 20 stupních zimy. Úmrtnost mezi mladými dívkami za 
špatných zdravotních poměrů stále přibývala. Teprve koncem li- 
stopadu 1914 byly na zakročení jistého štábního lékaře vystaveny 
nové baráky. Šatstvo do těchto baráků přestěhovaných bylo des- 
infikováno, při čemž před desinfekcí internovaní, mezi nimi také 
ženy a dívky, museli se venku do naha svléci a takto často i ho- 
dinu státi, než zase obdrželi své šaty. V prosinci 1914 dostoupil 
počet internovaných pěti tisíc. Že při velkém počtu internovaných 
a nedostatku zdravotních opatření epidemické nemoci, také skvr- 
nitý tyfus mnoho obětí si vyžádaly, jest pochopitelno. Nemocní a 
rekonvalescenti byli teprve od února 1915 od zdravých isolováni. 
Epidemiím jediné v Talerhofu podlehlo 1200 lidí, pohřbeno bylo 
2000 lidí. Na doklad přednesených událostí může uvésti výpovědi 
více než sedmdesáti hodnověrných, akademicky vzdělaných svědků, 
jichž seznam říšské radě předloží. Líčení těchto příšerných hrůz, 
jež censura nepropustila, vyvolalo bouři ve sněmovně. Poslanec 
Kratochvíl v bezmezném rozčilení rve si vlasy a tak dlouho křičí 
až omdlévá. 

Mír? Rakousko-uherský zahraniční ministr hr. Czernin podal císaři 
Karlovi pamětní spis, dovozující, že vojenská síla Rakouska-Uher- 
ska dochází ke konci a že válka musí ke sklonku tohoto roku bý ti 
za každou cenu ukončena. Tento pamětní spis byl ve čtyřech exem- 
plářích, z nichž jeden ponechal si Czernin, druhý obdržel císař 
Karel, třetí dostal Vilém II., čtvrtý rakousko-uherský velvyslanec 
v Berlíně. List byl prozrazen dohodě. 

Maďarská bestiálnost stala se ve válce příslovečnou. Netlačí se sice 
do prvních zákopů, aby dali životy za černožluté Rakousko, ale 
raději drží se vzadu, aby v zabraném území dělali „pořádek 41 . Tu 
pak schytají v Srbsku, Rumunsku bezbranné ženy, děti, starce, 
svážou je k sobě, honí polonahé, hladové z místa na místo, ukájí 
na nich své chtíče a konečně pažbami na hromadách utloukají 
bezbranné. Maďarský podplukovník Jarmy dal v okolí Kruševce 
v Srbsku schytati veškeré obyvatelstvo ze 14 vesnic; vesnice zapá- 


405 


Červen 


lény a obyvatelstvo v radách hromadně postříleno. Na posměch 
poručil srbskému knězi, aby dával obětem před smrtí políbiti kříž. 
Kdož utekl a schoval se v lesích, byl později oběšen, prý pro vele- 
zradu! 

Německá hrabivost. Němci z říše nejen vraždí, ale i loupí. Chtějí pře- 
devším všude být první kde nepřítel ustupuje, ať Srb, Francouz, 
Ital nebo Rumun. Předstihnou všude rakouské vojsko a zvláště 
v městech rabují. Kam vniknou, řadějí jako kobylky: vyžerou, 
vykradou, že nezůstane hřebík ve zdi. Hodí se jim peníze a 
skvosty stejně jako obrazy, koberce, nábytek, piana, automobily, 
zboží v obchodech, vše. Sta vlaků odvážejí do Německa ze zabra- 
ných míst. V italských městech chtěli také rakouští Němci něco 
uloviti, ale běda, nesměli! Prušáci postavili stráže a příkře, zbraní 
odháněli smělé „komilitony 44 a bratry od dveří domů. Neboť loupež 
jest výsadou Prušáků. O jiných barbarstvích ani nemluvě. 


Prof. Masaryk v Rusku působí brzy v Moskvě neb zas v Ki- 
jevě, organisuje české vojsko, jež navštěvuje v jeho tá- 
borech, přednáší ve spolcích o nutnosti zlomiti moc Ně- 
mecka a rozbiti Rakousko, má-li být i stvořena nová 
Evropa. Organisace Čechoslováků se upevňuje; na agi- 
taci dějí se pravidelné sbírky, na něž vedle bohatých 
Čechů přispívají i dělníci z továren a dolů řádnými pří- 
spěvky. Na tuto národní daň i vojáci přispívali ochotně. 


23. června. Silná dělostřelecká bitva jižně od Břežan. — 
Anglické výzvědné výpady mezi Armentiéres a Loosem. — Fran- 
couzský oddíl obsadil Převezu. — Německá letadla vrhala pumy 
na Nancy. — Čtyřdohoda nařídila řecké vládě vypovězení téměř 


všech členů řecké královské rodiny. 


24. června. Ruská vláda zrušila instituci hosudarstvenného 
sovětu. — Nad Petrohradem bylo vyhlášeno válečné právo. — Na 
kongresu ruských dělnických a vojenských rad došlo k prudkým 
útokům na členy ruské vlády. 

25. června. Francouzská palba zmařila německý pokus 
o útok u Juvincourtu. — Francouzové odrazili německý útok 
u vrchu Cornilletu v Champagni. — Francouzská vláda žádá od 
sněmovny nový úvěr 15 miiiard, aby mohla pokračovati ve válce. 


40U 


mi 


— U Raiantu donutilo ruské vojsko Turky k ústupu o 4 versty. 

— V Irsku došlo k novým protianglickým projevům a nepokojům, 
jež byly vojskem potlačeny. — Německo nabízí Mexiku státy Nové 
Mexiko a Texas, půjde-li proti Americe. 

26. června. Francouzi bombardovali nové německé posice 
u Vauxaillonu. — Francouzské vojsko odrazilo nemecké útoky ve 
Woevre a u St. Mihielu. — Angličané vyhodili do povětří německé 
ubikace u Vermellesu a ukořistili dva zakopni hmoždíře. — Angli- 
čané získali půdy u Lensu a Varnetonu. — Angličané sestřelili 
11 německých letadel a ztratili 5 letadel. — Čtyřdohodové vojsko 
obsadilo Athény. — President Wilson zřídil radu, aby omezila 
dovoz neutrálům. — Francouzové dobyli první německé linie 
u Hurtebise a zajali 300 Němců. — Japonsko pokračuje v horlivém 
zbrojení. — Před italskou sněmovnou pořádají .stoupenci dalšího 
válčení veliké projevy pro válku. 

27. června. Angličané dobyli německého postavení po obou 
stranách Soucliezu na frontě dvou mil a obsadili Coulotte. — 
Anglické vojsko sestřelilo pět německých letadel. — • Německá 
vláda nahradila Nizozemsku parníky, jež byly německou ponorkou 
potopeny v uzavřené oblasti. — Císař Karel navštívil vojsko, boju- 
jící na italské frontě. — Americké vojsko přistálo ve Francii. 

28. č e r v n a. Prudký boj dělostřelecký severně od Aisny a 
Remeše. — Na východohaličské frontě udržují Rusové prudký dě- 
lostřelecký boj. — Německý prudký útok na vrch Cornilette v zá- 
padní Champagni odražen. — Angličané odrazili německý výpad 
západně od Opky a srazili pět německých letadel. — Venizoles 
organisuje řecké vojsko pro čtyřdohodu. -- Šest anglických letců 
svrhlo 70 pum na horu Olivetskou. 

29. června. Prudké anglicko-francouzské útoky mezi prů- 
plavem La Bassée a Scarpou trvají. — Angličané mezi Oppy a 
Větrným mlýnem u Gavrele dobyli německých posic. — Němci po- 
kračují v dělostřelecké palbě na Remeš a vrhli včera na 
kathedrálu 800 granátů, čímž tento stavitelský 
skvost barbarsky zničili. — • U Grateuilu a jihovýchodně 
od Moronvillersu byly sestřeleny dva německé zeppeliny. — Obecní 
shromáždění kozáků usneslo se na válce do úplného vítězství v do- 


407 


Červen 


hodě se spojenci. — V Petrohradě ustaven výbor pro zřízení revo- 
luční armády dobrovolníků. — Brasilie vzdává se neutrality proti 
Německu. 

Politické. Německý kurýr zatčen v Kristiánii, poněvadž propašoval 
s .sebou do Norska třaskaviny. 

Zdravotnictví ve Vídni je stále horší. Běhe<m války zemřelo tu na 
souchotiny přes 25 tisíc lidí. V měsíci květnu 1917 umíralo denně 
o 37 osob více než v květnu 1914. Celkem zemřelo v květnu civil- 
ních a voijenských osob 4474 proti 3607 v roce 1916. 

Kulturní. Německá vláda zastavila po dobu války nepohodlný tý- 
deník „Zukunfť 4 a vydavatele Hardena povolala k vojenské službě, 
ač je mu již 53 let. 

Vojenské. V muniční továrně v Bolevci u Plzně udál se nový velký 
výbuch — již asi šestý — při němž přišli lidé o život. — llrabátko 
Thurn Salin obvinil v panské sněmovně české pluky 28. z dezerce; 
jej odbyli Goll, Fort, Lobkovic a Lamatsch. Také Poláci denunco- 
váni. - — Rusové za nové ofensivy zajali dosud přes 20.000 Němců a 
Rakušanů. 

Persekuce řádí všude, zvláště však v Prostějově již od začátku války. 
Německá menšina tamní, aby se opět zmocnila radnice, denunco- 
vala kde koho z carofilství, panslávství a pod. Vyráběli anonymní 
denunciace po továrnicku a posílali na ministerstvo vojenství a 
zeměbrany, místodržitelství, na hejtmanství atd. Udávali celé stra- 
ny, učitelstvo, profesorstvo, úřednictvo z velezrady a úřady šly 
denunciantům na lep; následek bylo popravení nár. soc. redaktora 
Kotka již v r. 1914. Město bylo otráveno, zhnuseno. — Podobně 
dělo se českému dělnictvu na Ostravsku. Tyto poměry teprve teď 
přicházejí v říšské radě na přetřes. 

Hospodářské. Zásobování: do Prahy vezeny byly dráhou tři vagony 
vodnice, avšak před Prahou byly vypnuty a vezeny do Vídně 
neb do Němec. — V Písku při dražbě chvoje a dříví nedražilo se 
penězi, ale máslem a vejci. 

Hlad. Veliké bouře v Pešti, obchody rozbity, zboží rozebráno. Po- 
dobně i ve Vídni. Lid v Jindř. Hradci rozbil aprovisační kancelář. 
Také v Německu, ba i v Amsterodamu veliké bouře a drancování. 
V Plzni obrovské bouře dělnictva ze Škodovky. Správa konsumu 


408 


1917 


dělnického ve Škodovce vyvážela potraviny tajně odtud. Na zbou- 
řence povolán maďarský pluk 101. se strojními puškami z Jindř. 
Hradce. 

Humor. Na vlárské dráze kdosi napsal ve vagoně: „Kupte si „diensí- 
sprache 44 , nebude! 44 Němci jsou tím strašně pobouřeni. 

30. června. Mezi Břežany a Zborovem zahájili Rusové velmi 
prudké útoky dělostřelecké. — Ruský pokus o průlom rakouské 
fronty u Koniuchů. — Ve východní Haliči zahájena ruská ofen- 
siva. — Zvýšená ruská činnost střelecká severně a severozápadně 
od Lucka. — Řecko přerušilo diplomatické styky s centrálními 
mocnostmi. 

1. července. Veliká obranná bitva ve východní Haliči za 
mohutných ruských útoků. — Od středního Stochodu až ke Stani- 
slavi trvá prudký střelecký boj. — V Chanupagni ztroskotal ně- 
mecký útok na francouzské posice. — Angličané, obapol řeky Sou- 
chezu zmocnili se německých posic, silně vybudovaných a postou- 
pili přes 1 míli. — Vzpoura 12. a 13. ruské divise potlačena. — 
Maršálek Hindenburg a generál Ludendorff návštěvou v rakou- 
ském hlavním stanu a ve Vídni. 

2. července. Všeobecná politická amnestie 
v Rakousku. — Rusové dobyli Koniuch. — Rozsáhlý ruský 
útok mezi Narajovkou a Strypou zastaven rakouskými, německý- 
mi a tureckými vojsky. — Podél Stochodu a na Dněstru trvá 
prudký boj dělostřelecký. — Výpad rakouského vojska jiho- 
východně od Vertojby odražen. — Silné německé útoky severo- 
východně od Prunayi odraženy francouzským vojskem. — Řecko 
ve válce proti Německu. — Italský ministerský předseda prohla- 
šuje pokračování ve světové válce všemi prostředky. — Řecko ve 
válečném stavu s Bulharskem. 

3. července. Jihozápadně od Zborova zatlačili 
Čechoslováci rakouskou frontu „do připrave- 
ných posic 44 . — Ruský postup nad západním břehem Strypy. 
— Na celé makedonské frontě dělostřelecký boj. — Francouzové 
odrazili jižně od St. Quentinu prudký německý přepad. — Po obou 
stranách silnice Ailles-Paissy byli Němci zahnáni francouzským 


409 


Červenec 


vojskem za zákopovou linii. — Rumunské dělostřelectvo pálilo 
u Lamuntelu v Karpatech na rakouské vozatajstvo. 


Vítězství Československé legie u Zborova. Čechoslováci 
počtem 3000 slavně bojovali u Zborova, prorazivše troj- 
násobné opevnění Němců a získali tím nesmrtelnou 
slávu před celým světem. Českoslovenští dobrovolníci 
s nedočkavostí čekali příležitost, aby se vyznamenali 
jako potomci Husitů. Konečně 2. července v 9.15 hod. 
ráno dán rozkaz k útoku. Nepřítel zběsile ostřeloval 
české posice, bil po reservách, ale že byly malé, nebylo 
velkých ztrát. Jedna četa 8. roty prvého pluku se svým 
velitelem podporučíkem Švecem v čele vnikla do 
prvních nepřátelských okopů a zasypala ho ručními 
granáty. Za několik vteřin přeletěly všechny ostatní 
roty vzdálenost 4 — 600 kroků mezi okopy, úžasná prud- 
kost jejich neznala překážek. Sami Rusové, mistři bo- 
dákového útoku po boji prohlašovali, že tak strašlivého 
boje muže proti muži dosud neviděli. Ztráty nepřítele 
byly hrozné . . . Tímto útokem zaskočena byla celá zahý- 
bající se fronta nepřítele před levým křídlem druhého 
pluku. Rychle postupující části 11. a 10. roty 2. pluku 
dostaly se úplně vzad nepříteli. Jedna část bratří zů- 
stala čelem proti nepříteli vpředu, druhá s křikem 
„hurá! 11 útočila na nepřítele zezadu. Zatím pravé křídlo 
brigády, totiž první a druhá rota 1. pluku octlo se ve 
vážném nebezpečí. Bylo „ve vzduchu" — vpravo byla 
díra. Finští střelci, kteří měli atakovati před Čechy, 
vůbec nevyšli z okopů a šli nerozhodně kupředu teprve 
na volání našich dobrovolníků. Nebezpečný protiútok 


říšských Němců proti pravému křídlu pluku byl ener- 
gicky odražen. Levé křídlo prvního pluku a pravé křídlo 
2. pluku, t. j. střed celé brigády, vnikalo jako klín do 
nepřátelské posice a probíjelo se do hloubky čtyř kilo- 
metrů. Odtud pomohlo obklíčením pravému křídlu, 
které těžce pronikalo první kilometr do hlubiny a vzalo 
společně útokem vrch Mogilu, hájený Němci a Maďary. 


410 


1917 


Vrch ten měli atakovati finští střelci. Nepřítel byl pře- 
kvapen tak prudkým útokem na místě, jež tak slabé 
ostřelovala ruská artilerie, a spolu neznámou dosud tak- 
tikou československých vojínů. — Němci, Maďaři a 
Bosňáci byli drceni vlastními ručními bombami. Rakou- 
ské kulomety byly okamžitě obráceny proti nepříteli a 
zabránily protiútoku. ,.Die weiíiroten Ťeufel" byli ne- 
zranitelní i pro děla 150 mm, která bila po reservách, 
jež u nás vůbec neexistovaly. Jedna linie padala za 
druhou: „nepřemožitelní 11 Germánci našli své mistry. 
V druhé linii nad zemljankou rakouského velitele pra- 
poru byl nalezen německý nápis: „Kdo dobude těchto 
okopů, zničí Rakousko. “ — Jaký to symbol! Kol třetí 
hodiny odpolední byly čtyři linie v rukou vítězů, kteří 
pronikli na šest kilometrů do hloubky. Přes to však 
okopy od nepřítele vyčištěny a 1. praporu umožněn 
pohyb vpřed. Hlídky došly až ke Godovu. Postup byl 
tak rychlý, že rakouští dělostřelci byli překvapeni právě 
u oběda, a byli nuceni prchat bez plášťů a beze zbraní. 
Rakouské baterie koncentrované v údolí před Godovem 
byly vzaty... Slunce již sklánělo se k horám, když ví- 
tězné oddíly počaly se zakopávat . . . Nikdo se nestaral 
o počítání zajatců a kořisti. Nebylo na to lidí, vše bylo 
v boji. Tím se vysvětluje, že úřední zprávou ohlášený 
počet zajatců a dobytého materiálu byl daleko menší, 
než jak byl ve skutečnosti. Sousedním divisím nahnali 
Čechoslováci takové množství zajatců, že možno směle 
říci, že jejich počet byl dvojnásobný, než jak bylo v úřed- 
ní zprávě hlášeno. Rovněž tak tomu bylo s dobytými 
děly a kulomety, jichž bylo asi 80. Naše ztráty byly 
těžké, ale každé jiné vojsko mělo by ztráty mnohem 
větší. Nejvíce utrpěl starý první pluk. Málo kdo vyšel 
z boje bez šrámu. Polovina důstojníků padla, téměř 
všichni byli raněni. Mnozí z důstojníků vraceli se obvá- 
záni v boj, i když byli po dvakráte zraněni. Nadšení a 
obdiv sousedních ruských částí neznal mezí. Největší 


411 


Červenec 


naše vítězství bylo dobyto právě tam, kde se zdálo ne- 
možným. Vítězstvím u Zborova stalo se naše jméno, 
známé dosud jen nepřátelům, známým po celém světě. 
Prakticky nejcennější byl ohromný ohlas v zajateckých 
táborech, kde tisíce našich bratří slzelo a skřípalo zuby 
proto, že bez vlastní viny nemohli se účastnit bitvy před 
Zborovem. V Rusku téměř jediní neztratili hlavu. Dne 
3. července za poslední ofensivy, úřední sdělení jim bla- 
hopřálo, uvádějíce: „že brigáda československá zajala 3150 
vojáků, 62 důstojníků, 15 děl“. Za zkázy, která potom 
přišla, oceňoval Brusilov Čechoslováky slovy: „Byvše 
opuštěni u Tarnopole naší pěchotou, bili se takovým způ- 
sobem, že celý svět by měl padnouti před nimi na ko- 
lena.“ Čechoslováci sami dobyli zde Rusku poslední jeho 
vítězství nikdy nezapomenutelné — vítězství u Zborova! 
V důsledku tohoto vítězství dovolil Kerenský tvoření 
dalších legií. V Borispolu, jižně od Kijeva, tvořila se 
druhá československá divise. Zborov a Tarnopol jsou 
ona bojiště, která nám dobyla uznání dohody a s ním 
i naši budoucí samostatnost. 

4. července. Obrovský náraz ruských sil byl severnč od 
Zborova a u Břežan zastaven vinou desorganisace ruské- 
ho vojska, — V úseku Koniuchy — Zborov, u Brodů a na Sto- 
chodu dělostřelecký zápas. — Nezdar německých útoků na fran- 
couzské posice podél Ailles-Paissy jihovýchodně od lesa Avorcourt- 
ského. — Prudké boje dělostřelecké na belgické frontě u YVoestenu 
a Streenstrate. — V bojích u Koniuch zajali Rusové přes 10.000 
mužů a ukořistili 7 děl a 7 strojních pušek. . — Na frontě kavkazské 
zatlačili Rusové turecké vojsko k Pendžinu a dobyli pevnosti 
Kalmiravanu. 

% 

5. července. Rakouské vojsko dobylo u Břežan zpět části 
posic, jichž Rusové se zmocnili. — Podle ruské vojenské zprávy 
dobylo finské vojsko a Československá brigáda mohutných opev- 
nění na pahorcích západně a jižně od Zborova. — Francouzové od- 
razili německý, velmi rozsáhlý útok v Champagni, při čemž utrpě- 


412 


mi 


lo německé vojsko velké ztráty. — Německé ponorky útočily na 
lodi s americkým vojskem, ale byly odraženy. 

6. července. V haličském bitevním úseku ruské dělostře- 


lectvo obnovilo prudký boj. — Západně od Zborova odražen ruský 
útok. — U Zvičinu, Brodu a Smorgonu prudká palba dělostřelec- 
ká. — Na celé italské frontě prudká palba dělostřelecká. — Jižně 
od Konstanjevice odrazili Italové rakouský útok. — Angličané na 
západní frontě postoupili jihozápadně od Hollebeke. — Ve východní 
Haliči vzplanula opět prudká bitva ve velikých rozměrech. 


Kulturní. Po představení Jiráskova „Jana Husa“ v Ná- 
rodním divadle zazpíval zástup obecenstva před Huso- 
vým pomníkem na Staroměstském nám. „Kde domov 
múj“ a v klidu se rozešel. 

Amnestie. Císařským nařízením z 2. července otevírají se 
brány žalářů politickým odsouzencům. Ale svátá byro- 
kracie otálí propustiti poslance Kramáře, Kasina, Klo- 
fáče a j. Konečně po týdenním zdržování přece propu- 
štěni. Na jakém základě spočívalo odsouzení dra Kra- 
máře odhalil poslanec dr. Fořt slovy nebožtíka císaře 
Františka Josefa, jež pronesl k hr. Sturgkhovi: „Jest odů- 
vodnění toto vám dostatečným? Mně dostatečným neni!“ 
Němečtí poslanci vyhrožují pro amnestii, jež osvobozuje 
18 tisíc obviněných, svojí obstrukcí aneb složením man- 
dátů. 


Bída. V Žatci jsou bouře pro nedostatek potravin. 

Politické. Německý císař Vilém přijel zase hasit mírovou náladu do 
Vídně. — Sněmovna zrušila císařské nařízení, jímž zrušeny byly 
poroty a zavedeny vojenské soudy; proto vojenské soudy pominuly. 

7. července. Na karpatské frontě zahájili Rusové prudké 
dělostřelecké útoky. « — U Stanislavova, Iluty a Solotviny odraženy 
ruské nápory. — V západní Champagni obnoveny prudké boje. — 
Francouzové odrazili jihovýchodně od Taburette německé útoky. 
— Severozápadně od Sela na Krasu odrazili Italové prudký rakou- 
ský útok. — Anglické vojsko odrazilo u Bullecourtu útok němec- 
ký. — Prudký boj pumami na belgické frontě v okolí Hetsasu. 

8. července. Ruské vojsko opakovalo prudké útoky na 


413 


Červenec 


rakouskou frontu u Stanislavova a Kaluse. — Rakouské posice 
v údolí Bystřice Solotvinské a u Huty uhájeny před Rusy. — Nové 
boje dělostřelecké na západní frontě v oblouku ypernském a 
wytschaetském. — Útok 84 francouzských letadel na rýnsko-west- 
fálský průmyslový obvod, na Trevír, Mannheim, Ludwigshafen a 
Rodalben. — Rusové u Stanislavova získali území. — Útok tří 
anglických jízdních brigád u Bir es Saby na frontě sinajské. — 
Útok rakouských aeroplánů na Valonu v Albánii byl italskou 
palbou odražen. 

9. července. Východně od Wytschaete Angličané zatlačili 
německou frontu. — Francouzská bitevní letadla vrhala pumy na 
vojenské objekty v okolí Koblence a na zbrojovky a nádraží v Die- 
denhofenu. — Opětný velký letecký útok německých letadel na 
Londýn. — .Severozápadně od Stanislavova ustoupilo rakouské 
vojsko před Rusy z prvních obranných postavení. — Severně od 
Dněstru trvá prudká dělostřelecká bitva. — Rusové dobyli posic 
německého vojska mezi Ciežovem a Zagwoždžem v Haliči. — Ně- 
mecká letadla přepadena při návratu z Londýna letadly anglický- 
mi. — Rusové obsadili na frontě Jamnica — Pasiečna v Haliči ra- 
kouské zákopy a postoupili na frontě Lachovce — Dywiniacz. — 
Celodenní letecký boj ve vzduchu na západní frontě, 16 němec- 
kých letadel sraženo k zemi. 

10. července. Rakouské vojsko ustoupilo v Haliči za dolní 
tok potoka Lukavice. — Mezi Baltickým mořem a haličskými 
hranicemi trval prudký boj dělostřelecký. — Velmi prudký ně- 
mecký útok proti Panthéonu na západní frontě Francouzové odra- 
zili. — Francouzové zatlačili německé vojsko mezi Bovette a vý- 
běžkem Chevrigny. — V ruské armádě zavedena nová anglická 
děla zvláštní technické dokonalosti. — Další úspěchy Rusů v bitvě 
u Stanislavova. 

11. července. Prudké boje v Karpatech obnoveny. — Ra- 
kousko-uherské a německé vojsko ustoupilo v Haliči jižně od Dně- 
stru. — Reorganisace veškeré rumunské armády francouzskými 
instruktory dokončena. — Rusové obsadili městys Halič. — Švéd- 
sko protestuje u německé vlády proti potopení švédských plavidel. 

Knížka gen. sekretáře československého, dra Ed. Be- 


414 


1917 


neše: „B o e m i a contro V A u s t r i a“ s předmlu- 
vou italského poslance Andrea Torre, budí pozor- 
nost dohody, a prospívá naší věci. 

12. července. Jižně od Dněstru pronikli Rusové k lemnic- 
kým posicím rakouského vojska. — LI Dihova, západně od Bitolje, 
odrazilo srbské vojsko prudký útok Bulharů. — Útok anglických 
letadel na německo-turecké loďstvo ipred Cařihradem a na turecké 
ministerstvo vojenství v Cařihradě. 

13. července. Prudké anglické nápory východně od Nieu- 
portu, jihovýchodně od Yprů, u Hulluchu a jižně od Scarpy. — 
Rusové dobyli města Haliče a přešli na levý břeh Dněstru. — 
V třídenním boji zajali Rusové podle zprávy jejich gen. štábu na 
frontě Bohorodčany — Solotvina 150 důstojníků a 10.000 mužů rakou- 
ského vojska a ukořistili na 80 děl.. 

Drahota. Na Náchodském panství, kde loni tržili za ovoce 19.000 
korun, vydražili ho letos na 120.420 K. — Ba i tráva z tovačského 
rybníka, jež před válkou cenila se 800 K, letos vydražena na 18.000 
korun. — Textilní dělník v Chrastavě zemřel hladem. 

Kulturní. Pamětní deska na staroměstské radnici praž- 
ské, hlásající popravu českých mučedníků pobělohor- 
ských, opět zasazena. — Četní k v 'Telči na Moravě za- 
kázal zpívati „Kde domov můj' 1 . 

Politické. Vláda rakouská navrhuje změnu ústavy podle prohlášení 
ministnpresidenta: „Ústava nevyhovuje svérázu tohoto státu z růz- 
ných národů složeného — jest nedotknutelné svaté právo národů, 
aby své osudy ve svobodě určovaly samy, — ale: jest nepřípustné 
vměšovati se do uherských poměrů (!)“ Tedy pro Slováky svaté 
právo neplatí! — Nato se říšská rada rozešla, aniž by v této otázce 
rozhodla. Během zasedání parlamentu, které mělo rozhodující vliv 
na návrhy, vyšly najevo děsné poměry politické persekuce proti 
národům neněmeckým. Nyní jsme si oddechli, ale jak bude zas po 
uzavření parlamentu? — Persekuce dělnictva v pánvi Ostravsko- 
Karvínské. — Výtržnosti ve Štětině. — V Německu rovněž kvasí, 
říšský sněm usnesl se na resoluci, žádající obmezení práv koruny, 
mír bez anexi a odstoupeni kancléře. Tento, Bet.hmann-ílolweg. 


415 


Červenec 


4 * 


nato propuštěn, ale císař o své újmě jmenoval kancléřem Mi- 
chaelise. 


Ze žalářů následkem amnestie propuštěni kromě poslanců 
Kramáře, Rašína, Klofáěe, Buřívala, Choce, Netolického, 
Vojny, též red. Červinka, taj. Zamazal, dále: Z Terezína 
vyšel p. Jan Bém, bankovní úředník ze Semil a Stan. 
Urban, úředník okresního výboru z Nové Páky. Prvý 
odsouzen byl pro ruské letáky na deset, druhý na dva- 
náct let do těžkého žaláře. Amnestie otevřela brány dále 
p. Mil. Jarému, hostinskému ze Dvora Králové nad La- 
bem, odsouzenému k desetiletému žaláři pro výroky pro- 
nesené ve vlaku při mobilisaci. Pan Jarý ve vězení těžce 
onemocněl. Konečně propuštěn byl i p. Jan Paulík, úřed- 
ník ze Židenice u Brna, odsouzený na tři léta pro rušení 
veřejného pokoje a řádu. Dosud není rozhodnuto o věci 
posl. dra Markova a soudruhů, kteří odsouzeni byli pro 
velezradu a zločin proti válečné moci státu k trestu 
smrti provazem, kterýžto trest proměněn v doživotní ža- 
lář. Poslanec dr. Markov dlí v Terezíně, rada zemského 
soudu poslanec dr. Kurylovič ze Lvova, v Aradě, dr. Čer- 
lučakievič, advokát z Přemyšlu, v Komárně, dr. Drago- 
mireckij, advokát ze Zločova, v Mollersdorfě, starosta 
města Kamionky Strumilové, MulkieviČ a rolník Dákov 
ve Staré Gradisce v Chorvatsku. Sedmý z procesu dra 
Markova, redaktor Nového Vremene, dr. šl. Jančevickij 
z Petrohradu, ruský státní příslušník, který svého času 
k odpykání doživotního žaláře byl dopraven do trestnice 
starogradišťské, byl počátkem roku vyměněn s Ruskem. 
Rovněž není dosud rozhodnuto o osudu gymnasisty Na- 
vrátila z Kyjova, který pro zločin proti válečné moci 
státu (dal vojákovi slovanskou trikoloru), byl odsouzen 
na deset let do těžkého žaláře a dopraven do pevnosti 
terezínské. — Ve vojenských žalářích zůstává však řada 
politických vězňů i nadále, poněvadž jejich delikt spá- 
chán byl již ve vojenském životě a na vojíny amnestie 
se nevztahuje. Tak zůstanou nadále v Terezíně: učitel 


416 


1917 


Vejvoda z Nové Páky (velezrada, 11 let), stavitelský 
asistent Kříž z Plzně (rušení veřejného pokoje, 3 léta), 
kočárník Loutchan z Mašova (2 léta), zedník Link z Ne- 
bušic, v Mollersdorfě: řezník Purš ze St. Benátek (ru- Mussolini jako voják v zákopech. 


šení veřejného pokoje, 3 léta), úředník Wunsch z Ro- 
kycan (3 léta), rolnický syn Blažek z Hostíc (5 let, spolu- 
vina na velezradě), pekař Prusenovský z Moravy (5 let, 
rušení veřejného pokoje), pardubičtí dragouni, dělníci 
Jonáš z Ml. Boleslavi, Starý z Chrudimi, Růžička z Po- 
říčan a j. odsouzení k mnohaletému žaláři v roce 1912 
pro vzpouru (pro známé události při transportu do Ha- 


27 


417 


Červenec 


l 


liče, o nichž svého času v delegacích promluveno bylo 
posl. Klofáčem), v Aradě: tkadlec Polák z Lišně u Brna, 
odsouzený na 15 let pro velezrádné ruské letáky, mimo 
mnoha Italů, Jihoslovanů, Poláků a Rusínů. Snad i těm- 
to nešťastným podaří se, aby jich osud byl ulehčen. 
— Ze Štýrského llradce puštěni ředitel spořitelny Kotík 
z Velké Byteše, úředníci Hladík z Brna, Březanský, 
krejčovský mistr Odehnal, akademik Stochleba. Z Gar- 
stenu mimo jiné evangelický duchovní Řezníček od 
Teplic. Z Aradu posl. Kurylovič, rada Matějovský, 
bankovní úředník Martínek, úředník Kupec, dr. Kyr- 
pek, gymnasista Kuta, Luner z Brna, bývalý starosta 
obce Poštorné Havlíček, poslanec Buříval, starosta 
z Kamionky-Strumilové Mulkiewicz (z procesu Marko- 
vova). Z Terezína posl. Markov. Ze Šoproně, kde je 
filiálka pevnostního vězení komárenského, nosí. Choř. 
lékař dr. Keller z Kyjova, farář Sturm a p. Ze ženské 
trestnice v Neudorfu u Vídně slečna Lunerová, úřed- 
nice z Brna, paní Šeková z Ivančic a j. Ze ženské 
trestnice v Repích u Prahy sl. Kotíková z Brna. Z ví- 
deňské baštily Petr BezruČ, básník. Z trestnice v Gar- 
stenu, Hor. Rakousy, propuštěno 57 politických vězňů, 
většinou Čechů. 

Vojenské. Čeští poslanci žádají, aby kádry vojenské byly přeloženy 
do svých domovů. — Němci stále osočují české pluky č. 28., 36. a 
19. pěší divisi, tuto za Zborov. 

Českoslovenští legionáři byli dne 14. července v Paříži, 
v den Národního svátku, jako dobrovolníci první mezi 
prvními obránci zasypáni v průvodu květinami od tisíců 
francouzského lidu. 

Politické. Císař Karel nabídl tajně vídeňskému profesoru 
Lammaschovi, aby utvořil kabinet; Lammasch odmítl, 
protože jest přesvědčen, že Rakousko a Německo ne- 
může válku vyhrát. Císař vybídl profesora, aby ještě 
o věci uvažoval; pak odejel císař do Haliče, kdež se 
setkal s krvavým Vilémem. — Čeští vojáci inteligenti, 


418 


1917 


zvláště spisovatelé, redaktoři, učitelé atd., jsou označo- 
váni ve svých průvodních listinách písmenou P., totiž 
politicky nespolehliví a nakládá se s nimi na vojně 
krůtě. 70 vojáku 13. domobraneckého pluku, vesměs 
Čechu, posláno bylo podle rozkazu krvavého Bedřicha, 
náčelníka gen. štábu do Albánie, aby tam byli zahu- 
beni malarií. 

14. července. Ruské vojsko zmocnilo se města Kaluse. — 
Angličané odrazili německé létací oddíly u Gavrelle a Nieuportu. 

15. července. Řečtí diplomatičtí zástupci opustili Rakou- 
sko. — Americká sněmovna representantu schválila úvěr 640 mil. 
dolarů na stavbu letadel. — Finský sněm se usnesl o samo- 
statnosti Finska. 

10. července. Francouzové podnikli úspěšný vpád do ně- 
meckých linií jižně od St. Quentinu. — Ruské vojsko překročilo 
dolní tok Lomnice a zmocnilo se okolních výšin. Nové americké 
vojsko přibylo do Francie. — Francouzové dobyli německé záko- 
pové sítě v Champagni v šířce 800 metrů. — Americká vláda se 
rozhodla povolati 1 milion mužů do zbraně. 

17. července. Rusové dobyli rakouských posic u Lodzjan 
- a zajali 1000 rakouských vojínů. — V Lisaboně byl vyhlášen 

stav obležení. — Francouzové odrazili prudké německé útoky zá- 
padně od Remeše. 

18. července. Angličané zmocnili se části německých zá- 
kopů u Bois-du-Vert. — Francouzské vojsko vniklo po roztrpče- 
ném boji do některých zákopů, jichž Němci nedávno dobyli 
v Champagni. — • Angličané sestřelili 9 německých letadel. — 
Francouzové dobyli dvou německých linií po obou stranách sil- 
nice z Esnes do Malancourtu. — Rumunské vojsko jest připraveno 
přejiti k ofensivě. — Ruský pluk gardových granátníků byl roz- 
puštěn, poněvadž se zpěčoval účasíniti se války. — V Petrohradě 
vypukla velká vzpoura vojínů proti zatímní vládě. — Čtyři ruští 
ministři podali demisi pro spory v otázce samosprávy Ukrajiny. 

Prof. Masaryk pronesl v Kijevě na Rusi před tisíci shro- 
mážděnými krajany agitační řeč proti Rakousku a pro 
samostatnost českou. 


419 


Červenec 
19. července. Ruské vojsko zmocnilo se vesnice Dunajevce 
na dunajském rameni Jiřího. — Angličané sestřelili 15 německých 
letadel a ztratili 4 letadla. — Francouzové odrazili německý útok 
u Cerny. — V petrohradských ulicích bylo utábořeno vládní 
vojsko. — Programové prohlášení německého kancléře Michae- 
li sa. — Říšský sněm německý schválil mírovou resoluci. 


20. červenc e. Angličané odrazili německé útoky u Lom- 
bartzyde. — Ruské vojsko, jež obsadilo horu Athos, odtáhlo na 
rozkaz z Petrohradu. — Německé dělostřelectvo vytrvale bombar- 
duje město Remeš. — Německé útoky jižně od St. Quentinu byly 
odraženy. — Říšský sněm německý schválil lomiliardový válečný 
úvěr. — Při odvodech v Americe odvedeno 3,600.000 mužů. 


Vojenské. Vítězící dosud Rusové 'začínají opět ustupovali, prohrá- 
vají, protože vojsko chce mír, debatuje, podléhá svodům agitátorů, 
místo útočení. V ruských zprávách chválí se „československá bri- 
gáda“, která hrdinné kryje ústup a místy útěk Rusů. Za to, a za 
vítězství u Zborova, povoluje ministr vojenství Kerenský rozšiřo- 
vání čsl. formací. Utvořeny kádry 5. praž. pluku T. G. Masaryka, 
6. hanácký pluk, 7. tatranský, 8. slezský, 2 inženýrské roty, 2 dělo- 
střelecké brigády v Rorispoli, Berezani, Jagotině a Pirjatiné. Při 
1. divisi zformován 3. pluk Jana žižky a 4. pluk Prokopa Velikého 
i s I. dělostřeleckou brigádou. — V muniční továrně v Bolevci 
opětný výbuch. — Němci zatkli vůdce polských legií (svých spo- 
jenců) Pilsudského a několik vlivných Poláků, z čehož velké 
vzbouření ve Varšavě. 

Politické. Slovinští poslanci dr. Korošec a dr. Krek zajeli do Prahy, 
aby tu působili na Čechy k obeslání porad o změně rakouské 
ústavy. Poněvadž zde je nedůvěra ve vládu, Češi chtějí většinou 
čekati vyřízeni svých státoprávních požadavků od mírového jed- 
nání, oba Slovinci odjeli rozmrzeni z Prahy. — Český konserva- 
tivní velkostatek vydal prohlášení státoprávní. — Ministr Ke- 
renský v Rusku dal zatknouti anarchistu Lenina ^Zederbiuma) 
pro vzpouru a velezradu. 

Hlad. Žně nastávají, jsou však ubohé, jaké snad nebyly od katastrofy 
bělohorské. Na mnohých polích nutno klásky žitné sbírati, kde 
je kosa roztrousila. — Podle posl. Rychtery dodaly Čechy na 


420 


1917 


frontu letos do května 20.711 vagonů bramborů; za půl roku do- 
daly pro frontu 72 731 kusů dobvtka, na konservy 22 310 kusů, pro 
posádky 14 917, pro Vídeň 12925, pro Prahu jen 4 919; podobně 
i Morava Za to se Čechy utiskují co nejrafinovaněji. — Listí 
z akátů, jež Němci ve Vídni doporučovali k jídlu, uznáno vyživo- 
vacím úřadem za nepoživatelné. — Na Král. Vinohradech došio 
po několik dnů ke srocování žen před radnicí, z hladu. Policejní 
inspektor Krause, Němec, sekl při tom 21eté dítě do hlavy a zranil 
i matku. — Na okurky vydána maximální cena a — ihned zmizely 
s trhu jako třešně. Jdou do Německa. — Lidé sbírají klásky na 
polích a zrnka melou na kávových mlýnkách. — Vystěhovalí polští 
Židé šmejdí po celé zemi, skupují kde co dostanou, čachru jí a 
vyvážejí zásoby. — Úředně doporučuje se káva z vlčího bobu. 

Hospodářské. Vláda zakázala veškeré soukromé stavby. — Do Ně- 
mecka vyvezen prý poslední milion viržinek. 

Persekuce. Obžaloba posl. Choce, Buřívala, Vojny a Netolického spo- 
čívala na obvinění, že nedenuncovali posl. Masaryka! Posl. Staněk 
uved! v parlamentě případy trestání vojáků Čechů, protože znali 
posl. Staňka. Posl. Čech obvinil místodržitele hr. Coudenhovea, že 
vyčistil místodržitelství a policejní ředitelství v Praze od Čechů, 
zahájil vyšetřování proti Živnobance a jiným peněžním ústavům, 
porušil v Čechách mír, jež jsme chtěli dodržeti. — Na pranýř 
stavěny a trestány ženy, jež se usmály neb promluvily se za- 
jatcem. — Redaktor Špatný odsouzen na patnáct let žaláře, že 
oslavoval Husa. 

21. července. Ruské oddíly byly zahnány za dolní Lom- 
nici u Babinu. — Francouzové odrazili prudké německé útoky na 
planině craonnské. — Ruský ministerský předseda kníže Lvov 
podal demisi a Kerenský stal se jeho nástupcem. — Čtvřdohodové 
válečné lodi křižují v nizozemských vodách. 

22. července. Ruské vojsko jihovýchodně od Břežan ustu- 
puje a je pronásledováno směrem na Kozovou. — Ruský útok 
mezi Krevem a Smorgonem ztroskotal. — V Petrohradě byla od- 
halena zrada Leninova a jeho přátel. — Generál Kornilov byl 
jmenován velitelem na jihovýchodní frontě na místě generála 
Gutora. — Ruská ministerská krise byla urovnána a všichni mi- 


421 


Červenec 


nistři zůstávají v úřadech. — Město Tarnopol a četné obce vý- 
chodně od Seretu byly zachváceny požárem. 

23. července. Rakousko-uherské vojsko překročilo dráhu 
Kozová — Ostrov v široké frontě. — Rusové opustili svá postavení 
na Narajrovce. — Ve Flandřích vzplanula veliká dělostřelecká 
bitva. — Francouzové odrazili německé útoky na náhorní planinu 
kasematskou. — Angličané postoupili kupředu u Monchy-le- 
Preux. — Rakouský útok proti italskému přednímu postavení 
u Malgy Valtrv ztroskotal. — Siam prohlásil, že je ve válečném 
stavu s Německem a Rakouskem. — Brasilská vláda se usnesla 
zmocniti se internovaných německých lodí. 

24. července. Rakousko-německé vojsko zahájilo postup 
po obou stranách Dněstru. — Ve Flandrech zuří ve dne v noci 
dělostřelecká bitva. — Německé vojsko obsadilo Tarnopol. — 
Angličané vnikli do německých posic u Avionu na frontě 600 
yardů. — ť T tok turecké jízdy u Berseby na sinajské frontě byl 
odražen. — Spojené státy půjčily Rusku a Francii opět 135 mi- 
lionů dolarů. 

Politické. Císař Karel a císař Vilém se sešli v Podgorzi v Haliči. 
Vilém přemluvil Karla k dalšímu vedení války a smluvili pl.án, 
aby byli Rusové vytlačeni z Haliče, a na Soči aby zahájena byla 
společná ofensiva. Má býti zahájen ostřejší kurs válečný i v poli- 
tice. Karel slaboch slíbil všecko a po svém návratu do Vídně 
zrušil ujednání o vládě s prof. Lammaschem. 

Ruská revoluce. Ruská vláda byla prohlášena za výbor pro obecné 
blaho a obdržela neobmezenou moc k zavedení pořádku v armádě. 
• — Do Vladikavkazu přibyla ruská divise, jež se vzbouřila a opu- 
stila kavkazskou frontu. — Do Petrohradu bylo soustředěno 60.000 
mužů ruského vojska a 1.200 strojních pušek. 

25. července. Rakouské vojsko dobylo Stanislavova a Na- 
dvorné. — Ruské útoky jižně od Tarnopol u byly odraženy. — 
V údolí Susity vnikli Rusové do německých linií. — V Paříži byl 
zahájen veliký kongres dohodový. — Francouzové vypudili Němce 
z posic, jež drželi na planině kasematské. — Americká vývozní 
rada zadržela všechny zásilky obilí a jiných potřeb do neutrálních 


422 


19Í 7 


zemí. — Kerenský povolal všechny muže od 18. do 46. roku k vo- 
jenské službě. — První prapor ruských žen odešel na frontu. 

26. července. Rusové opustili své karpatské posice a ustu- 
pují na východ. — Rakousko-německé vojsko obsadilo Delatyn, 
Ottynie, Tlumač a Bučač. — Dělostřelecká bitva ve Flandřích 
vzrostla v bubnovou palbu. — Litevský sněm prohlásil Litvu za 
samostatnou republiku. — V Petrohradě byli zatčeni četní bolše- 
vici. — Vůdcové polských legií Pilsudský a Sosnovský byli ve 
Varšavě zatčeni a odvezeni do Německa. 

27. července. Rusové zmocnili se obcí Sovoje a Negrilesci 
na horní Susitě. — Rakousko-německé vojsko dobylo Kolomyje. 

— Několik ruských di visí opustilo svévolně své posice u Tarno- 
pole a Romanovky a vzdálilo se do zázemí. — Francouzské vojsko 
odrazilo německý útok na Vysokou horu v Champagni. — Ruské 
vojenské velení dalo rozkaz k vyklizení Bukoviny. — Výkonný 
výbor baltického loďstva se usnesl podrobiti se prozatímní vládě. 

— Ruská 11. a 7. armáda byly vyškrtnuty z vojenské listiny pro 
zbabělost před nepřítelem a jejich pluky rozděleny. — Anglická 
vláda prohlásila, že hlavní podmínkou vyjednávání o mír je odvo- 
lání německého vojska za Rýn. — Na žádost ruských armádních 
velitelů byl na ruské frontě zaveden trest smrti, jenž však brzy 
na nátlak bolševiků odvolán. 

Tříleté jubileum války. Zloduch, který hy nám byl při začátku války 
vštípil vědomí toho, co víme dnes, že válka potrvá přes 3 roky, 
a co v ní zkusíme, přivedl by veškeré slabší charaktery buď 
k sebevraždě, buď k šílenství. A trýzně ještě není konec, ještě ne- 
víme, co vše nás čeká horšího. Vyšly projevy státníků, rakouského 
Černína o vůli k míru, německého Michaelise o možnostech míru, 
Balfoura anglického o míru s Rakouskem, ale ne s Německem, 
anglického Lloyda Georga o vůli k vítězství, francouzského Ribota, 
chtějícího získati Alsasko-Lotrinky, a amerického VVilsona o po- 
tření Německa. Tito mluví otevřeně, kdežto rakouský a německý 
bezbarvě, obojatě. V Rusku diktatura Kerenského a Brusilova 
proti anarchismu zaplacenému Německem. Ubohé ruské vojsko 
ustupuje, štváno německými náhončími, z Haliče a Bukoviny; 
chce prý mír, ale zatím svým ústupem prodlužuje válku — slo- 


423 


Červenec 


vanská nerozhodnost, měkkost. — V Rakousku hledá ministr- 
president parlamentní vládu k velkým prý úkolům, ale nikdo 
ze zástupců českých, jihoslovanských, polských, nechce už věřit i, 
ani křesťanští sociálové němečtí nevstoupí do ministerstva. Slovák 
Matúš Důla vyvrací zprávu vídenských listů, že by se prohlásil 
proti spojení Čech se Slovenskem. Bývalí poslanci Masaryk a 
Důrich, na vyzvání vlády nevrátili se do Rakouska a pozbyli 
mandátů. Z doby hrůzovlády vychází najevo, proč byl vězněn 
básník Petr Bezruč; v jistém francouzském listě otištěna básnička 
s podpisem P. B. Vojenský vyšetřující soudce zavolal si jakéhos 
naivního bohoslovce a tázal se ho, kdo by to mohl býti a ten 
vyslovil domněnku: Petr Bezruč. To stačilo. — Shání se zase vo- 
jáci — vypsány opětné odvody 18 — 201etých. 

Hospodářská tíseň je strašná, vyhlídky na žně chabé; kdo měl na 
poli jindy 050 panáků žita, má ho letos 100 panáků. Zralý dobytek 
vybit pro Vídeň a Německo; živíme armádu i Němce a za to jsme 
týráni. Svíčky jsou pod závěrou, uhlí pod závěrou, chystají se 
„mydlenky“. Není věci potřebné, jež by byla přístupna ke koupi. 
Hlad dohání vídeňské obyvatelstvo, že houfně vyjíždí na venek a 
rve brambory, které jsou jako oříšky, ze země. Trvalá sucha ne- 
dají vůbec vzrůsti bramborům ani řepě, ani zelenině. Ovoce za- 
křiknuto maximálními cenami ztratilo se z trhů, ale v Německu 
ho od nás mají dost. Uhlí zmizelo vůbec v posledních týdnech, 
až teď bylo zdraženo o 60 haléřů, na metrickém centu, trochu se 
zas ukázalo. Pražská obchodní komora zavedla dovoz uhlí po 
Labi a Vltavě pro živnosti, ale vláda je — zabavila pro sebe. Školy 
prý budou v zimě pro nedostatek uhlí zavřeny. Obyvatelstvu 
slibuje se čtvrtina uhlí normální spotřeby! Hlad a mráz dobije, 
co nestačí kanóny. Hrůzné vyhlídky! 

Kulturní. Již v roce 1915 ubylo v Čechách oproti roku 1913 školních 
síní 867, a to v českých okresích 823, v německých jen 44, tedy 
dvacetinu; před válkou bylo učitelů 18.591, za dvě léta války ubylo 
učitelů na 8.000. Také květy války! 

Zdravotnictví. Ve Vokovicích, Olomouci, Žižkově a jinde propukla 
úplavice z hladu. Šíří se po celé Praze a všech městech, nemocnice 
se plní. 


424 


1917 


28. července. Rusové posunuli svou frontu kupředu na 
Putně — Severně od Dněstru ustupují Rusové na Zbruč. — Ra- 
kousko-německá vojska překročila linii Jagelnica — Iforodenka — 
Zablotov. — Francouzové odrazili pět německých útoků v Cham- 
pagni. — Siamský vyslanec v Berlíně oznámil, že je Siam ve 
válečném stavu s Německem a Rakouskem. 

29. července. Ve východní Haliči ustoupili Rusové po obou 
stranách Ilusiatynu za hranice. — Rakousko-německé vojsko do- 
sáhlo Zbruče a překročilo Čeremoš. — Ve Flandřích trvá. prudká 
dělostřelecká bitva. 

30. července. Rusko-rumunské útoky u údolí Susity a 
Casinu. — Ruská vláda uzavřela ruské říšské hranice. — italské 
vzdušné loďstvo vrhalo pumy na vojenské objekty v krajině idrij- 
ské a v lese čepovanském a sestřelilo dvě rakouská letadla. — 
Francouzové podnikli útok mezi Hurtebise a Labovelle a postou- 
pili na mnoha místech. — Ruská vláda rozhodla se zakázati 
všechny noviny, jež píší proti válce. 

31. července. Jižně od Casinu zmocnili se Rumuni rakou- 
ských předních zákopů. — Rumunské vojsko v Karpatech po- 
stoupilo na linii Monastir Casinul — Dragoslavele — Beresci. — Ru- 
muni ukořistili dvě rakouské baterie houfnic a 9 děl. — Kerenský 
sdělil dohodovým velvyslancům, že Rusko bude pokračovati ve 
válce. 

1. srpna. Rakouské vojsko v již Bukovině proniká na Kun 
polung. — Angličané zmocnili se Bixschoote a Steenstraete. — 
Podle anglické zprávy posunuli Angličané svoje linie na frontě 
24 km kupředu a obsadili mnoho vesnic mezi Steentraet a Bas- 
seville a zajali 3.500 Němců. — Německý říšský kancléř přijel 
do Vídně. 

2. srpna. Ruští zběhové uspořádali v Nižním Novgorodé 
protižidovské nepokoje, spojené s drancováním. — Generál Kor- 
nilov byl na místo Brusilova jmenován vrchním velitelem ruských 
armád. — Rakouské vojsko obsadilo Černovce. — Francouzové 
odrazili německé útoky u Avocourtu. 

3. srpna. Rakouské vojsko obsadilo Kimpolung. — Ruské 
ulehčovací nárazy severně od Dněstru. — Anglické těžké dělo- 


425 


Srpen 


střelectvo bombarduje Roulers. — Francouzové odrazili nové ně- 
mecké útoky u Avocourtu. — Koncem července sestřelili Francou- 
zové 20 německých letadel. — Němci pokusili se prudkými bez- 
výslednými útoky znova dobýti území, jež ztratili severovýchodně 
od Yprů. — Spojené státy zakázaly z Ameriky všechen vývoz 
evropským neutrálům. — Americká vláda se usnesla, že neza- 
sáhne do jednání o válečných cílech, dokud Německo nebude 
poraženo. 

Politické. Anglický Lloyd George proslovil řeč o jistém vítězství 
Anglie, jež prý jest blízké a jen výběžek skrývá je našim zrakům. 
— V roce 1916 vydal ministr zeměbrany Georgi k zeměbraneckým 
soudům výnos, aby soudily se vší přísností, jinak hrozí 
soudcům přeložení. Spravedlnost! 

Sociálně-politické. Dělnictvu plzeňské Škodovky zakázáno členství 
politických spolků, nesmí se účastniti veřejných schůzí, demon- 
strací atd., ani vydávání časopisů ani psáti do nich. Členství v ne- 
politických spolcích vázáno jest povolením vojenské správy! — 
Pražská elektrická dráha a veškeré továrny zde stávkují 4 dny 
z důvodů zásobování; dělnictvo žádá zákaz vývozu potravin 
z Čech, což místodržitel přislíbil. 

Hlad a drahota. Podražily mouka, mléko, pivo, víno průměrně o 300 
procent, maso, tuky, uzeniny, kávové náhražky a zboží koloniální 
o 400 — 700%, koření, kuchyňské oleje atd. o 1000%, cín, měcT, zinek, 
volfram přes 1000%., chemikálie a barvy 300 — 3000%, na př. kyse- 
lina dusičná, karnaubský vosk, stearin, jemné oleje, rovněž medi- 
kamenty. — Velké akce poslanecké, měst a okresů proti vývozu 
potravin z Čech. — Zavádějí se lístky na uhlí, 25 kg týdně pro 
rodinu, — co je to? Do Vídně odveze se 5.000 vagonů českého 
ovoce. — Z Nového Města n. Met. odvezeny 2 vagony husí do 
Německa. — V Čechách zrekvírovalo se roku 1916 na 44.000 vagonů 
obilí. — „Arbeiterzeitung“ píše: „Náš celý hospodářský život se 
zhroutil, každý si hospodaří, jak chce, úřady nemají již síly 
zjednati pořádek. Jsme vydáni na pospas anarchii v cenách i do- 
dávce. Každý af si pomůže, jak může. 1 * 

4. srpna. Rusko-rumunské útoky u Casinu a na průsmyku 
tolgyesském. — Čínská ministerská rada se usnesla vyhlásili Ně- 


426 


1917 


mecku válku. — Ruská vláda rozpustila finský sněm. — Rumun- 
ské vojsko zabralo po boji rakouské posice na pravém břehu 
Putny v okolí Bojan. — U Krakova vybuchla dvě skladiště stře- 
liva, při čemž bylo usmrceno 48 mužů. — Kerenský podal demisi, 
jež byla zamítnuta zatímní vládou. 

5. srpna. Italové bombardovali Monte San Gabriele a kras- 
skou planinu. — Italové odrazili rakouské útoky u dolní Vertojby 
a na Monte Rombonu. — U Cerny ztroskotaly dva německé 
útoky. — Americký mírový agitátor Litte by] usmrcen. — V Kra- 
kově konaly se veliké protiněmecké demonstrace. 

6. srpna. Východně od Černovců kladou Rusové prudký 
odpor postupu rakousko-německého vojska. — Italové bombardo- 
vali rakouskou frontu od Tolmínu k moři. — Anglické útoky mezi 
Ypr.y a Lysém. — Rusové zapudili Němce z východního břehu 
Zbruče. — Bezvýsledný německý útok po obou stranách průplavu 
Ypry-Comines. — Italové zmocnili se několika kopců jihovýchodně 
od Boseomalo. — Kanadský senát schválil osnovu zákona o vo- 
jenské povinnosti. — Americký kongres se usnesl propůjčiti Wil- 
sonovi diktátorskou plnou moc. — Císař Karel přijel do Čer- 
novců. 

L srpna. Německé vojsko dobylo ruských posic severně 
od Fokšan. — Angličané odrazili německé útoky u Hollebeke a 
W esthoeku. — Anglické linie západně od Lensu byly posunuty 
kupředu. — Kerenský sestavil nové ruské ministerstvo. — Ke- 
renský vyhlásil v celém evropském Rusku stav válečný. 

8. s r p n a. Prudký dělostřelecký boj na belgické frontě. — 
Francouzové odrazili německý útok na levém břehu Mosy. 
Italští letci vrhali pumy na rakouská ležení v údolí čepovanském. 
— Francouzské vojsko podniklo tři úspěšné výpady do německých 
linií v Cliampagni. — Ve Spojených státech bylo povoláno do 
zbraně 800.G00 mužů. — V Londýně započaly válečné konference 
řtyřdohodových ministrů. 

9. srpna. Francouzové odrazili německé útoky u Vauxail- 
lonu a St. Mihielu. — Americká vláda učinila rozsáhlá opatření 
proti ponorkám na ochranu vojska při dopravě do Evropy. — 
Londýnská porada ctyřdohody usnesla se na revisi válečných 


427 


cílů ve shodě s ruskými návrhy. — Ukrajinské pluky v Kijevě 
se vzbouřily. — Německý parník byl ve švédských vodách torpe- 
dován a potopen čtyřdohodovou ponorkou. 

10. srpna. Angličané podnikli úspěšný vpád do německých 
posic u Lensu. — Carranza zabavil 20 milionů dolarů ve zlatě, jež 
Němci měli uloženy v mexických bankách. — Francouzové od- 
razili bulharský výpad u Prespaského jezera. 

Politické. Tiskový výbor poslanecké sněmovny vyzval vládu, aby 
zrušila politickou censuru. 

Hospodářské. Utvořen „Svaz českých bank“ ke zmožení hospodář- 
ských a finančních úkolu po válce. — Ministr veřejných prací 
dr. Hermann prozradil, že Německo zavázalo se dodati Rakousku 
715.000 tun hornoslezského uhlí měsíčně, ale nedodalo v r. 1915 až 
19 1 G ničeho přes všecky urgence; ministr jezdil do Berlína marně. 
Roku 1917 slíbili nám po různých výmluvách a oklikách 900.000 
tun, ale uhlí nedošlo, slib zůstal na papíře. My však jsme po- 
slušně dodávali do Německa svých 330 000 tun uhlí měsíčně. Zlatý 
náš spojenec' — Vláda, jež zrekvírovala pivovarům roku 1910 až 
17 poslední slad, nyní k velikým nářkům obecenstva uznala, že 
piva jest potřebí k doplnění podvýživy a přiřkla pivovarům v celé 
říši 4 000 vagonů ječmene, což stačí na 8% normální potřeby. — 
Na Král. Vinohradech, v Kroměříži a jinde zvoní už jen umírá- 
čky, ostatní zvony sebrány. Také cínové píšťaly z varhan se za- 
bavují na kanóny! Zavádí se „uhlenky“ na 25 kg uhlí týdně pro 
rodinu. Ti se ohřejí! — Do Uaasphe v Německu dovezeno 500 
centů bramborů, prodávají libru za 15 feniků a nemohou je od- 
býti. V Lipsku pekou bílé housky 05 gr za 5 feniků. 

Hlad. V Aši hrozí, nebude-li město lépe zásobováno, že samosprávní 
funkcionáři se poděkují z úřadů a továrny zavrou. — Tisíce žen 
jezdi každým vlakem z Prahy, Vídně atd. na venkov; tam sedí 
hospodáři na polích s decimálkou, ženy si nakopou brambor, 
zaplatí 00 haléřů za 1 kg a vlekou se s pvtly až 50 kg na nádraží 
— a tam jim to vojáci neb četníci seberou bez náhrady. Chudým 
ženám, které si nasbírali klásků na poli, bylo toto obilí 10 — 20 kg 
bez náhrady zabaveno a děti, které sbíraly, umírají hladem (Va- 
lentová v Zámrzku, 9). — Ženy plzeňských dělníků krmeny jsev 


1917 


těšínskými jablky a mouka nedochází! — Strašný hlad na Kruš- 
nohorsku, kde dostávají lidé místo chleba shnilé okurky. — Na 
brambory stanovena úřední maximální cena 60 haléřů za 1 kg. 
Válečný obilní ústav však nabídl rolníkům z Královéhradecká 
K 1.20 za brambory rohlíčky. Rolníci vydali protest proti tomuto 
přeplácení a prohlašují, že jim 60 hal. stačí. Úřední předražování. 

Persekuce. Vojín 88. pěš. pluku Wúnsch byl r. 1915 odsouzen na tři 
roky těžkého žaláře, protože příteli v dopise napsal „království 
české 11 ; soudce dr. Kónig videi v tom velezradu! 

Mír? Papež Benedikt vydal k náčelníkům států notu mírovou: „Což 
civilisovaný svět nemá býti ničím více, než jediným pohřebištěm? 1 ' 
Navrhuje — „aby místo hmotného násilí zbraní nastoupila mravní 
moc práva, zmenšení zbrojení, rozhodčí soudy, svoboda moří, ne- 
odvislost Belgie, vyklizení francouzského území, vrácení osad 
Německu, smírné vyrovnání územní mezi Itálií a Rakouskem, 
Německem a Francií, rovněž spravedlnost pro Arménii, balkánské 
státy a království polské." O českém království nic. 

Zdravotnictví. V týdnu 5. — 11. srpna narodilo se ve Velké Praze 70 
dítek a zemřelo 253 osob, z nich 50 na tuberkulosu. V Karlině bylo 
13 případů úplavice z hladu, na Vinohradech 19, Smíchově 6. 
Ale „my" to vyhrajeme. 

11. srpna. Mocné německé útoky u Chevrigny byly odra- 
ženy. — Anglicko-francouzské vojsko v Belgii dobylo Westhoeku 
a výšinového pásma westhoeckého. 

12. srpna. Japonské loďstvo spojilo se v Evropě s loďstvem 
člyřdohodovým. — Angličané odrazili šest německých útoků proti 
svým nově dobytým posicím východně od Yprů. — Ruské vojsko 
dobylo osad Boryško\ců a Vygody při ústí Zbruče. — Německé 
útoky u Cornilletu ztroskotaly. — Francouzské hranice byly uza- 
vřeny. 

13. srpna. Ve Finsku byly zastaveny ústavní svobody. — 
Vyslanci cizích mocností opouštějí Jassy\ 

14. srpna. Polské legie byly zařáděny do německé armády. 
— Francouzové značně postoupili východně od Aillesu. — Se- 
verně od Fokšan zahájili Rusové protiofensivu a přešli na jižní 
břeh Susity. 


429 


Srpen 


t 


15. srpna. Italské hranice byly úplně uzavřeny. — Fran- 
couzové odrazili německé útoky u Cornilletu. — Bývalý ruský 
car a jeho rodina byli tajně převezeni z Carského Sěla do To- 
bolska. 

16. srpna. President Wilson jmenoval 200 nových generálů. 
— Kanadské vojsko dobylo první německé linie a několika vesnic 
východně od Loosu. 

17. srpna. Francouzové dobyli německých posic po obou 
stranách silnice ze Streenstraete do Dixmuidenu. Jižně od 
Aillesu zmocnili se Francouzové německého zákopového systému 
a odrazili německé protiútoky. — Srážka německého a angli- 
ckého loďstva v Severním moři. 

Politické. Německý kancléř Michaelis prohlásil ve sněmu o mírové 
notě papežově, že se shoduje s německým stanoviskem; vítá notu 
a radí se o ní se spojenci. — Mezinárodní socialistická konference 
ve Štokholmu rozesílá pozvánky k jednání mírovému. Z českých 
socialistů zúčastni se posl. Haberman, Němec, Soukup, Šrneral 
a sekretáři Bayerle, Pik, Halík a dr. Meissner. — Čtyřdohodové 
státy odpírají ke sjezdu pasy. 

Zdravotnictví. Úplavice řádí v Kladně, Veleslavíně a j. — Podle 
úřední statistiky zemřelo v Praze od 12. — 18. srpna 234 lidí a 
narodilo se jen 80 dětí; úbytek 154. 

Kulturní. V českých školách nebude učebnic, nebot čítanky, země- 
pisy, dějepisy, mluvnice, ba i zpěvníky, schválené kdysi c. k. mi- 
nisterstvem kultu, byly zemskou školní radou bez udání důvodů 
zakázány. 

Stávky a demonstrace z hladu. 14. srpna došlo v Plzni k bouřím, 
při nichž vytlučeno 70 krámů a zastřelena vojskem 191etá dívka. 
Vyhlášeno stanné právo místo potravin. 

Hospodářské. Regály v textilních závodech zejí prázdnotou, některé 
otevírají jen dopoledne, jiné vůbec ne. Bavlněného a lněného zboží 
není, vlněného málo, máme jen něco hedvábí, ale příliš drahé. — 
V Praze konán sjezd českých okresů o zásobování obyvatelstva, 
jenž žádá zjištění zásob a přebytků (?), kontrolu nad aprovisací 
ústředen a protestuje proti vývozu z Čech, stěžuje si, že Uhry 
nepomáhají v této těžké době ulehčiti této polovině říše. — Uhry 


430 


1917 


zapověděly vývoz piva k nám. — Hrobník ve Skorovicích u Ostí 
n. Lab. nechce pochovávati za peníze, leč za živobytí. — Královské 
pruské doly prodají uhlí jen za — zlato! — Zemské přirážky české 
stanoveny na 75%. veškerých daní. 

Sociální. Při stávce v Ringhofferově továrně, jíž zúčastnilo se přes 
4.000 dělníků, honili vojáci dělníky z bytů do továrny. Dělník 
Plavec stěžoval si, že nemůže pracovat pro hlad a slabost; byl 
odsouzen na tři roky do těžkého žaláře. Podobně jiní i v Plzni 
ve Škodovce. — Rakouský censor zabavil píseň Lužických Srbů 
(německých příslušníků) „Hišče Serbstvo nezgubjené“. 

18. srpna. Anglické vojsko dobylo Langemarcku. — Rusové 
odrazili turecké útoky u Čakeje. — Francouzové ukořistili u Bix- 
schoote 15 děl. — Liberia vyhlásila Německu válku. 

19. srpna. Italové zahájili prudké útoky proti rakouským 
posicím na sočské frontě. 

20. srpna. Francouzové obsadili hřbet Talou východně od 
Mosy. — Angličané posunuli své posice kupředu na silnici z Yprů 
do Poelkappelle. — Rusové odrazili německé útoky u jezera Na- 
ročského a Crosesti. — Podle italské zprávy zmocnili se Italové 
rakouské první linie od Piavy až k moři a zajali 7.500 rakouských 
vojínů. — Generál Archinard byl pověřen, aby sestavil polskou 
armádu ve Francii. 


Československá legie ve Francii dobyla dne 20. srpna na 
francouzské frontě Cóte de FOie a Cóte 265, obec Forges 
a Mort Homme. Událost tuto popisuje Emil U. v pařížské 
„Československé samostatnosti 41 takto: „Náš setník se 
zdviženou rukou velí „En avant! 44 V okamžiku povel letí 
od šiku k šiku, všichni vystupují hbitě ze zákopů a mizí 
v husté mlze. Z mlhy sem (do linie) doléhá praskot gra- 
nátů, třeskot pušek a nad hlavami hvízdají nám naše 
dělové náboje, jež čistí terrain před útočícími. Země se 
chvěje, jako bychom byli nad chrlícím jícnem sopky. Tu 
jsem již upoután několika raněnými, kteří přicházejí 
od lesa C . . ., lehce se usmívají a praví: „Útok jde hladce, 
připadá nám to, jako polní cvičení. 44 V tom již vpředu 
třepotá ve vzduchu naše trikolora, znamení, že Legie do- 


431 


Srpen 


sáhla cíle a že nutno prodloužiti palbu. Po několika mi- 
nutách klidu děla opět zahovořila, za chvíli druhý pra- 
porek hlásal, že nový cíl dosažen. Konečně třetí pra- 
porek vlaje vzduchem: Hoši jsou na Cóte 265 a u vsi 
Forges. Hoši již opevňují Forges . . . zůstal jsem se setni- 
nou celých patnáct dní v linii. Během této doby utrpěli 
jsme největší ztráty. Bombardování a protiútoky byly 
toho příčinou . . — Dobrovolnické legie vedeny jsou 
v duchu sokolském, tykají si a oslovují „bratře“, muž- 
stvo i důstojníci volení zaradováni jsou — pokud nebyli 
uznáni za stálé vojsko (stalo se teprve 15. února 1918) — 
do elitních sborů francouzských, a tu jim svěřovány 
nejtěžší úkoly výzvědné a dělání záseků do německé 
fronty, či drobení fronty, podnikali noční boje, náhlé 
přepady, rychlé obchvaty. Přítomnost Čechů pozorují 
Němci, jakmile na některém úseku se v noci ztrácejí 
stráže beze stopy a v noci bývají tam náhlé přepady, tu 
vrhnou svoje nejlepší vojsko, dělostřelectvo a plyn „hy- 
periť 1 na takový úsek. Ovšem obyčejně pozdě, totiž když 
už Češi prolomili německá postavení a udělali zásek do 
německých zákopů. Tu nastala práce obranným oddí- 
lům a Češi rychlými pochody nebo celými kolonami 
automobilů byli již dopravováni na jiný úsek, vydrobit 
frontu. Tak se pohybovali po celé šířce fronty, občas 
odpočívajíce, objevili se tu a tam, kde obyčejně se jich 
Němci nejméně nadáli. Němci měli na mnohých místech 
zákopy i 20 m hluboké, lezlo se v nich po žebřících. Tam 
pracovaly naše zbraně. Legionáři přiblížili se neslyšně 
až k zákopům a pokud bylo možno, bez výstřelu od- 
klidili stráže i ostatní mužstvo pohotové. Než vylezli 
Němci z podzemních svých sklepení, naházeli trhací a 
plynové granáty a již zabrali posice. Zajat byl zřídka 
kdo. Jednou byl zajat dobrý, až příliš odvážný bratr 
a druhý den ho Němci pověsili na drátěné překážky. 
Proto, vědouce, jaký osud je očekává v zajetí, měl každý 
svůj zásobní granát pro sebe, jehož se nezbavil. Po druhé 


432 


Í9Í7 


byli zajati ve zmatku bitevním dva jiní bratři. Ale Němci 
byli současným útokem našich tak otřeseni, že ustupu- 
jíce, neměli času zajistiti si ony bratry a pomstíti se 
za svůj ústup a tito ovšem nepotřebovali mnoho, aby 
se vrátili zpět ke svému praporu. Všeobecně našich pra- Čsl. důstojníci dobrovolci v Casagiove, s Fr. Hlaváčkem (v civilu). 

pórů použito na několik nejnebezpečnějších částech 
fronty, kde sami Francouzi nemohli se udržeti. Tak mezi 
Remeší a Laonem, u St. Quentinu, Epinalu, Eperney, 
Mormelonu, Soissonsu. 

Československá legie v Itálii. Zásluhou poručíka Frant. 
Hlaváčka, jenž bojuje v italském vojsku jako poručík 
„Testolini‘ ; (odvozeno od hlava) a dodal opětně plány 
k novému útoku proti Rakousku, docílili Italové dalšího 
velkého úspěchu. V rozvinuvších se právě bojích dobyli 


28 


i Kí 


Srpen 


na Soci: Altipiano Bainsizzo přes silný rakouský odpor, 
a tím oddálen a zeslaben byl připravovaný rakouský 
útok u Kobaridu. Za to byl Hlaváček vyznamenán ital- 
ským válečným křížem, s tímto odůvodněním: „Spolu- 
pracoval — na morální přípravě pro dobytí Bainšice, 
kterého se zúčastnil s odvahou a nadšením, vrhaje se 
statečně do pásma, zasypávaného střelbou nepřátelskou 
k cíli sjednávání důležitých zpráv o nepříteli a jeho 
pohybech. “ Na frontě italské působí již mnohé výzvědné 
oddíly československé, jichž jednotliví velitelé: generál 
Caviglia, pluk. Finzi, gen. Montanari, nadp. Del Monte, 
a j. o své újmě a bez povolení vlády rádi používali pro 


jeiich dobré služby. V Padule (Padova) čítal dobrovol- 
nický sbor při povolené návštěvě M. Božinova z paříž- 
ské Národní rady, 1.000 mužů, které organisoval a vedl 
Sokol Jan Čapek; v srpnu 1917 bylo organisováno již 
2.326. v říjnu 3.935, v únoru 6.554, a v dubnu 10.299 dobro- 
volníků. — Nemoha získati zahraničního ministra So- 
nina pro uznání našeho vojska, zapůsobil Hlaváček 
v kruzích vojenských a politických a naklonil nám mi- 
nisterstvo války, předsedu ministerstva Orlando. mnohé 
poslance (kníže Lanza di Scalea, Enrico Scodnik, min. 
Bisolati a Comandini, senátory Albertiniho, Salmoiraghi^ 
prof. Amendolu, prof. Borghese atd), generály i četná 
žurnalisty, k posledu pak většinu italské veřejnosti, 
které konečně i Sonino těžko vzdoroval ve svém odporu 
k Čechům. Nachází tudíž čsl. delegát dr. Ed. Beneš při 
svém příjezdu do Říma příznivější půdu, než při svém 
prvním zájezdu. 


21. srpna. Italové dobyli vesnice Sela. — Francouzové do- 
byli Mrtvého muže u Curniěres západně od Mosy. — Napravo od 
Mosy zmocnili se Francouzové několika výšin. — Dva ročníky 
řeckých záložníků povolány do zbraně. 


22 . srpna. Východně od Yprů rozvinuly se nové boje. — 
Francouzové vnikli do Samognieuxu. — Německé protiútoky po 


434 


1917 


obou stranách Mosy ztroskotaly. — Francouzové dobyli vesnice 
Regneville a německého zákopového systému u Samognieuxu. — 
Angličané zabrali německé posice u Lensu v šíři 1800 m. 

23. srpna. Mezi Avčí a mořským pobřežím opakovalo svoje 
útoky 40 italských divisí. — Italové docílili prostorného zisku 
u Vrbu. — Francouzské útoky po obou stranách Mosy měly místní 
výsledek u Beaumontu. — Francouzové zajali ve třech dnech 
u Verdunu 7000 Němců a ukořistili 24 děl. 

24. srpna. Angličané zmocnili se německých posic východně 
a severovýchodně od Yprů. — Italové zajali 20.000 rakouských 
vojínů a ukořistili 60 děl. — Ruské vojsko obsadilo Merizontorský 
průsmyk západně od Asserabadu. — Německá vzducholoď byla 
sestřelena za útoku na anglické loďstvo pri Jutském pobřeží. 

25. srpna. V Itálii byli zatčeni četní socialisté pro protest 
proti sočské ofensivě. — Americká vláda najala 800 dopravních 
parníků k dopravě vojska do Evropy. 

26. srpna. Italové obsadili Svatou horu (Monte Santo), 
kterou rakouské vojsko vyklidilo. — Angličané dobyli německého 
stanoviště u Lombartzyde. 

27. srpna. Angličané zmocnili se německých posic východně 
od Hargicourtu. — Oblouk rakouské fronty na Soči byl zkrácen 
na linii mezi Avčem a horou sv. Gabriela. — Ruská zatímní vláda 
přistoupila k londýnské úmluvě proti separátnímu míru. — Čsl. 
delegát Národní rady z Paříže, dr. Ed. Beneš, přijel po druhé do 
Říma, aby tu popohnal akci k uznání čsl. vojska, promluvil s ge- 
nerálem Garrucio, zahraničním ministrem Soninen, gen. Monta- 
narim a j. K informování jeho dostavil se z fronty nadporučík 
Fr. FIIaváček-Testolini. 

28. srpna. Členové finské prozatímní vlády byli zatčeni. 

29. srpna. Belgičtí socialisté se rozhodli neúčastniti se kon- 
ference ve Štokholmu. — Generál Kornilov povolal k vojenské 
službě všechny členy ukrajinské dělnické a vojenské rady. — 
Japonská vláda se uvolila půjčiti Rusku 100 milionů jenů. 

30. srpna. Německé muniční skladiště v krajině Courteconu 
bylo vyhozeno do povětří francouzskou palbou. — Pres. Wilson 
podopsal nařízení, jímž se zapovídá vyváželi americké produkty 


435 


Srpen 


do neutrálních zemí bez zvláštního povolení. — Nad Moskvou 
byl vyhlášen stav obležení. — Americká vláda zodpověděla pape- 
žovu notu odmítavě. 

31. srpna. Veškeré italské zálohy táhnou ve dne v noci na 
sočskou frontu. — Čínské vojsko a důstojnictvo žádá, aby bylo 
posláno na evropské bojiště. — Angličané odrazili německý výpad 
u Arleux-en-Gobelle. — Italští letci po čtvrté bombardovali Terst-. 

Mír? Rakousko vidí se v koncích, proto zahraniční ministr hrabě 
Czernin v dubnu a nyní opět podal císaři Karlovi a Vilémovi 
rozklad, v němž uvádí, že vojenská potence Rakouska je ta tam 
a nejpozději na podzim musí býti válka skončena. Prostřednictvím 
německého poslance Erzbergera se dověděla o tom dohoda, a dne 
30. srpna na to poslal mnichovský nuncius, arcibiskup Eugen 
Pacelli kancléři Michaelisovi podnět anglického vyslance ve Va- 
tikáně a se souhlasem francouzské vlády, k jednání o mír. Anglie, 
Francie a papež chtěli mír za jediné, pro Německo zcela snadno 
splnitelné a výhodné podmínky. Německo mír nechtělo přede 
dvěma roky, jako ho nechtělo před pěti lety a nechalo tuto pří- 
ležitost nepovšimnutou. Když byl hrabě Bernsdorff, velvyslanec 
v Americe, vrátil se do Berlína, usiloval o slyšení u Viléma, aby 
podal zprávu o Wilsonově mírumilovnosti a ochotě k jednání, ale 
nebyl k císaři celé tři až čtyři neděle připuštěn. Následník ně- 
mecký jest již válkou omrzen a na žádost Czerninovu chtěl pů- 
sobiti na císaře Viléma, aby války zanechal a podnět dohody 
přijal. Karel Habsburk uvolil se k vlastním ústupkům a psal 
následovníkovi by jej upevnil a pobodřil. „Prosím, abys v této 
osudné chvíli pro Německo a Rakousko-Uhersko uvážil celkovou 
situaci a spojil svoje námahy s mými, by válka byla skončena 
rychle a čestně. Setrvá-li však Německo na svém stanovisku za- 
mítavém a zničí-1 i mír přijatelný, stane se situace pro Rakousko- 
Uhersko velmi kritickou. 1 ’ Odpověď německého následníka byla 
sepsána tónem vlídným, však obsahovala toliko všeobecné fráse; 
bylo z ní vidno, že se německým generálům podařilo, udusiti jeho 
snahy v zárodcích. Když hr. Czernin po nějaké době potkal I.uden- 
dorffa v Berlíně, byla tato domněnka potvrzena slovy: „Co jste to 
udělal s naším následníkem? Celý se scvrkl, ale naduli jsme jej 


430 


1917 


opět/ Mra byla vždy tatáž. V Německu ke konci války rozhodo- 
vala vůle jen jedna. Vůle Ludendorffova. — Wilson odpověděl 
papeži na mírovou notu hlavně: „Mír musí spočívati na právech 
národů, ne na právech vlád, na právech národů ať velkých ěi 
malých, slabých či mocných, na jich rovném právu, na svobodě 
a bezpečnosti samosprávy a na účasti, spravedlivými podmín- 
kami odůvodněné, při hospodářských možnostech, které svět 
skýtá., počítaje v to přirozeně německý národ, jestliže uzná rovno- 
právnost a nebude bažiti po panství. Musíme vyčkati několik no- 
vých důkazů úmyslů velkých národů ústředních mocností. 4 * — 
Turecko odpovědělo papeži příznivě. — Anglická sociální demo- 
kracie žádá, aby náhrady na obnovu byly hrazeny ze společného 
fondu, který složí všichni válčící. Národové v Alsasko-Lotrinsku, 
Polsku, zemích balkánských, Arménsku, Indii, Alžírsku, Irsku 
atd., mají míti možnost, hlasováním lidu vol it i si vlády sami. 
Dále žádá anglická socialistická strana, aby Mezopotamie byla 
vracena Turecku a německé kolonie Německu. 

Politické. V Moskvě sešla se státní konference, 2.500 delegátů, v níž 
ministerský předseda Kerenský sdělil: „Před nějakou dobou od- 
mítli jsme s rozhořčením návrh zvláštního míru (z Německa) a 
před několika dny byli jsme svědky nového podobného nedůstoj- 
ného pokusu, jenž byl namířen proti našim spojencům. Ale i oni 
(Rumunsko) odmítli jej se stejným rozhořčením/ 4 Konference 
usnesla se proti zvláštnímu míru, pro další válku do zdolání 
Německa a na potlačení každé protirevoluce. — Německý říšský 
snem usnesl se na zrušení politické censury. 

Vojenské. České pluky 7., 8., 18. a 28. desertují na Soci 
k Italům. — Zmilitarisovaní dělnici Škodovky dostali vojenské 
čepice. — Vypsány nové odvody 18 — 201etých. — „Smíme válku 
prohráti? Ne, nikdy! Proto sbírejme kopřivy — sbírejme kosti! 44 
Toť text nových plakátů. V tom znamení zvítězíme. 

V Rusku znovuzřízena byla na podnět prof. Masaryka, jenž dlí v Ki- 
jevě, česká divise, jež se vyznamenala v bojích ve vých. Haliči. 

Persekuce. Ve Vídni rozpuštěn slovanský „Klub rakouských národ- 
ností 44 . 

Zdravotnictví. V týdnu 19. — 25. srpna zemřelo v Praze 234 osob, na- 


437 


Srpen 


rodilo se 84. Umírají většinou ženy vysílením: na 1000 obyvatel 
připadá 17.64 úmrtí. — Ve Vídni měli v červenci 10.303 případů 
nemoci oproti 8.492 v červnu; úplavice bylo 320 případů, z nichž 
98 skončilo smrtí. 

Hospodářské. V Německu zabavili prádlo v hostincích. — Uprchlíci 
haličtí mají na denních podporách: rodiče po i kor., děti po 2 kor. 
denně. Ilaličtí židé i jiní žádné práce nepřijmou, ale kde jaké 
potraviny a potřeby skupují a s nimi čachrují; ač mají již se 
navrátiti do Haliče, nechce se jim. — Nařízeno nové omezení do- 
pravy železniční, o níž noviny nesmějí psáti. 

Hlad. Zavedeny lístky na mýdlo, kávu, tuky. — Z Čech vyvezeno 
dalších 1.094 vagonů brambor pro Štýrský Hradec. — Fronty žen 
tvoří se již na vše: mizerné mýdlo, ocet, cikorii, bonbony, černé 
vuřty, mléko, umělý med a syrub, uhlí atd., atd. — Do Vídně 
dochází z Albánie želvy místo masa. — V Pešti nechali shniti 
40 vagonů rýže, již musili pak hodit do Dunaje! — V Čechách 
v Lysé sahají četníci lidem i do kapes, zda neodvážejí nějaký 
brambor. — O bídě dalmatských dětí píše prof. Ratkovič: Srdce 
se mi svírá, pomysl ím-1 i si, že sta, ba tisíce těchto krásných, na- 
darých, od narození zdravých dětí určeno je zkáze. Kdo z vás má 
potuchy o hrozné bídě jejich v Dalmácii? Vězte, že bohatí chřad- 
nou, majíce jednou denně co jíst, ale chudí hladověji strašně. Po 
málu skomírají, padají slabostí a přečetní, zvláště na ostrovech 
již — zemřeli. Dalmácie jest plna sirotků. Vězte, že děd, matka 
zemřeli sice hladem, ale měli přec tolik ještě síly, že sehnali pro 
své děti jedno nebo dvě sousta. Sami nejedli, umírajíce, podávali 
ho dětem a vnoučatům. Ale děti po stech potulují se bez otce 
a matky a snad v tisících po zemi. Jejich dům byl prázdný, 
v zahradě vytrhána poslední travička. Utekli a hledali ubožáci 
jako psi bez svého hospodáře — kde by co najít a ukousnout 
mohli! Netroufám si říci, co z nich bude na podzim a v zimě. 
Možno, že budou někde za skálou jako ubohá zaběhlá zvěř... 
V Čechách není lépe. — 74.000 obyvatelů okresu Králohradeckého 
potřebuje na rok 814 vagonů, urodilo se však jen 744 vagonů a 
po osetí zbude jen 370 vagonů plodin. 


438 


19Í7 


1. září. Italové pokračovali ve svých útocích na bainšické 
planině a proti hoře sv. Gabriela. — Angličané odrazili německý 
útok u Gouzeaucourtu. 

2. září. Italští letci vrhali pumy na Terst. — Francouzové 
zmocnili se části německých předních linií u Ilurtebise. — Fran- 
couzové odrazili německé protiútoky u Ilurtebise. — V Petrohradě 
bylo odhaleno protirevoluční spiknutí. 

3. září. Kusové vzdali se všech svých posic západně od 
Dvinv. — Anglické loďstvo zničilo u dánského pobřeží 4 německé 
hlídkové lodi. — Italové zmocnili se opět stanoviště, jež před 
týdnem ztratili na Štilfském sedle. — V údolí Brestovice postou- 
pili Italové na východ po tuhém boji. — Německé vojsko dobylo 
Rigy. — Japonské poselstvo přibylo do Washingtonu. 

4. září. Německé vojsko dospělo k ústí Oviny. — Ruské 
sbory na dvínské frontě opustily svévolně svá postavení a ustou- 
pily k severu. — Ruská vláda zrušila výsadu dělnické a vojenské 
rady. — V Portugalsku vypukla nová revoluce. 

5. září. Na hoře sv. Gabriela trvají prudké boje se střída- 
vým štěstím. — Francouzové učinili úspěšný vpád do německých 
posic v Champagni u Souainu. — Řecká sněmovna se usnesla, 
aby na kabinet Skuludisův byla podána žaloba. — Italové dopravili 
na sočskou frontu nová těžká i střední děla. 

6. září. Na dvinské frontě Rusové pokračují ve spěšném 
ústupu k severu a na severovýchod. — Němečtí letci vrhali pumy 
na Londýn, Southend a Margate. — Německé válečné lodi bom- 
bardovaly ruská pobřežní města při rižském zálivu. 

Vojenské. V Anglii začaly odvody 41—45 letých; ty u nás byly již 
začátkem roku 1915. — Demobilisace ruského vojska trvá a umož- 
nila Němcům dobytí Rigy, o čemž dí ruská úřední zpráva: „Ně- 
kolik našich vojenských těles opustilo svévolně svá postavení a 
ustoupilo k severu/ 1 — V Rusku soudí bývalého ministra vojen- 
ství Suchomlinova, jenž zúmyslně nestaral se o vojenské zásobení 
armády a měl styky s podezřelými německými lidmi. - V Ně- 
mecku béřou kovové pomníky na děla. 

Politické. Vláda zřídila -zvláštní státoprávní oddělení v presidiu mi- 
nisterské rady, aby připravilo materiál pro reformu ústavy. 


439 


Září 


Persekuce. V Mistříně u Kyjova na Moravě četl Tom. Krejčí a listo- 
noš Bimka pověstný ruský leták, načež jej spálili; za to odsoudil 
známý auditor dr. Konig Krejčího k trestu smrti a Bimku k těž- 
kému žaláři na dva roky pro „velezradu 11 . 

Drahota. Cívka strojových nití stojí 7 korun, před válkou stála 18 hal. 

Bída a hlad. Za loňský rok 1916 až 1917, t. j. do letošních žní. pouze 
v českých okresích v Čechách zrekvirováno bylo: pšenice 8.793 
vagonů, žita 9.217 vagonů, ječmene 12.920 vagonů, ovsa 12.916 va- 
gonů, směsky 450 vagonů, dohromady tudíž 44.290 vagonů. Zemá- 
ků za tu dobu zrekvirováno z českých okresů 20.711 vagonů. — 
Vydáno úřední nařízení — bůh ví kolikáté — nesmí se topit až 
od 15. října, nesmí se zřizovat nové plynové a elektrické přípojky, 
hostince budou se zavírat o 10. hod., kavárny o 11. hod. večer, 
cukrářské obchody jen do 10. hod. dop. a od 4. do 7. odp. Nesmí 
se vytápěti biografy, kluby, bary a jiné zábavní místnosti. — 
Pražský starosta dr. Groš prohlásil: „Předměty výživy, kterých 
se nyní obecenstvu dostává, nikterak nepostačují, aby obyvatel- 
stvo udrženo bylo při normální životní síle — úmrtnost obyva- 
telstva stoupá úžasnou měrou...* 1 ■ — Kraj čí jsou bez nití, světla a 
uhlí. — V Uhrách připravují továrny látky z papíru, jíž bude 
stát metr 6 — 7 korun. — Na semilském nádraží sebral četník chudé 
ženě ze šátku brambory, které si nesla z venkova; žena z lítosti 
se na šátku v blízkém lese oběsila; z téže příčiny skočila v Opa- 
tovicích dělnice pod vlak. — V berounském okresu zjištěn schodek 
potravin na 200 vagonů obilí. — V Rudohoří počítají lidé za štěstí, 
seženou-li k jídlu řepné řízky a vikev, koláče z cikorkové usaze- 
niny jsou lahůdkou, taktéž prášek z kokosových slupek s rozemle- 
tou kůrou stromovou; po ulicích potácejí se lidé sešlí podvýživou, 
v obcích jest až pět. pohřbů denně. Proto hrozí zástupci okresu, 
nebude-li zjednána náprava, že se vzdají svých funkcí a průmysl- 
níci zavřou továrny. — V Rochlici odsoudili ženu pro polní pych 
do žaláře, ale nechali ji na svobodě, že nemají pro ni potravy, 
té žena doma také neměla, proto žádala neústupně, aby ji za- 
vřeli. Chtě - — nechtě, museli jí dáti snísti za mřížemi poslední 
konservu, jež měli u soudu v zásobě. — V Čechách sklizeno bylo 
již v r. 1916 o 11 milionů metrických centů méně obilí a 17.5 mi- 


440 


1911 


lionů metrických centru brambor pod průměr. — Zabaveny kašta- 
ny a žaludy pro ústřednu na krmivá. — Zakázáno hospodyním 
páliti kosti, bude se z nich tlačiti olej na stroje. — Z Čech bylo 
vyvezeno podle posl. Itychtery 5.500 vagonů bramborů dříve, než 
směly přijití na trh do Prahy. 

7. zář í. Francouzově odrazili německé útoky severně od 
Aisny. — Francouzský ministerský předseda Ribot podal žádost 
za propuštění ministerstva. 

8. září. Rusové vyklidili svá postavení na Dvině až ke Ko- 
kenhusenu. — Bolševici zmocnili se opět vedení v Kronštatě. — 
Ribot byl pověřen sestavením nového francouzského ministerstva. 

9. zář í. Italské těžké dělostřelectvo bombarduje horu sv. 
Gabriela. * — V albánsko-tmakedonském území rozvinují se boje 
mezi rakouským vojskem a Francouzi. — Na makedonské frontě 
obsadilo francouzské vojsko několik osad západně od jezera Ma- 
líku. — Americká sněmovna representantů povolila 11 miliard na 
půjčky spojencům. 

10. září. Francouzové zatlačili rakouské přední stráže sever- 
ně a západně od jezera Malíku na makedonské frontě. — Angli- 
čané vnikli do německých zákopů východně od Villeretu a Ilar- 
gicourtu. — Kerenský nařídil generalisimovi Kornilovu, aby ode- 
vzdal svůj úřad vrchnímu veliteli severní fronty generálu Klem- 
bovskému. 

11. září. Rusové zatlačili poněkud rakouské linie u Solky 
v Bukovině. — Do Francie připlulo dalších 30.000 mužů americké- 
ho vojska. — Ruští ministři podali demisi, aby Kerenský měl 
úplnou akční svobodu. . — Generál Kornilov s vojskem dal se na 
pochod na Petrohrad. — \ ; K i jevě konal se kongres ruských ari- 
stokratických proti revolucionářů. 

12. září. Nové rusko-rumunské útoky u Okny. — Francouzové 
a Rusové obsadili další vesnice a výšiny podél Ceravy severo- 
západně od jezera Malíku. — Americká vláda obvinila švédského 
vyslance v Argentině z porušení netrality a zastavila vývoz do 
Švédská. — Přední oddíly Kornilovy přiblížily se na 30 km k Pe- 
trohradu. — Ruská vláda nařídila stíhati pro vzpouru generála 
Kornilova a jeho přívržence. 


441 


Záři 


13. září. Italské těžké dělostřelectvo bombarduje rakouské 
posice na hoře sv. Gabriela a východně od Gorice. — Francouzové 
podnikli úspěšné vpády do německých linií v Champagni. — 
Italské vojsko odrazilo mocný rakouský útok severovýchodně od 
Gorice. — Spojené státy prodaly Norsku zabavené rakouské lodi. 

— Kerenský se postavil v čelo petrohradského vojska a vytáhl 
proti Ivornilovu. — Argentinská vláda doručila pasy německému 
vyslanci. * — Xa ruské frontě přidalo se ke Kornilovu 53 generálů. 

— Amerika poskytla Itálii další úvěr 55 milionů dolarů. 

14. září. Francouzové odrazili několik náhlých německých 
útoků v Champagni. — Francouzské vojsko dospělo do Numuiisty 
na západním břehu Ochridského jezera. — Německý útok u Bulle- 
courtu byl odražen. — V Buenos Aires došlo k velikým protině- 
meckým projevům. — V Petrohradě byl utvořen osmičlenný ka- 
binet. 

V Rusku řádí opět vzpoura: generál Kornilov chce vynutit na vládě 
a Kerenském přísnější vojenský řád, žádal o vlastní diktaturu; Ke- 
renský jej sesadil a Kornilov táhl z vojskem na Petrohrad. Před 
ním však jej vojsko opustilo a byl zatčen. 

Politické. Redaktoři soc. dem. Almereyda a Duval ve Francii při- 
jali od Německa úplatky za propagandu mírovou a byli uvězněni. 

— Americká vláda odhalila, že Švédská vyslanectví v neutrálních 
státech zprostředkují zásilky telegramů německých vyslanců, jimiž 
sdělují pokyny ponorkám o pohybu lodí čtyřdohody. — Haličským 
židům, kteří nechtějí vrátit se domů, bude odňata podpora. 

Zdravotnictví. Ve Vídní bylo v srpnu 685 případů úplavice z hladu, 
úmrtí z toho 275. — Od 2. do 8. září zemřelo v Praze 239 lidí, na- 
rodilo se 57 dětí, — větší úmrtnost o 182 případů, to činí 15‘43 na 
1000 obyvatelů. Úplavice hlášeno v té době 855 případů. 

Hospodářské. Pro válečné účely zabavují se hromosvody. — Dráhy 
jsou následkem vojny pasivní; jižní dráha přijala v prvním půl- 
letí 1917 o 1.8 mil. korun méně, vydala vša.k více o 14.7 milionů K. 

Bída. Poněvadž je doba švestek, tyto z pražského trhu vůbec zmizely 
a jdou do Vídně! — Prádelny nepřijímají škrobení prádla » — ne- 
mají škrobu. 


442 


Í9fi 


Mír? Střední volmoci nabídly podle amerického tajemníka Lansinti 
mír, což však posuzováno jako pouhý manévr. 

Justice. Nár. soc. redaktor Jos. Kotek v Prostějově byl v prosinci 
1914 popraven pro velezradu; nyní dostal milost! — Ve Dvoře Krá- 
lové byly odsouzeny tři ženy po měsíci vězení, že chtěly jíst. 

15. září. Rakouský a německý císař vydali patent o státní 
moci v království polském. 

1(5. září. Italské hranice byly uzavřeny. Francouzové odra- 
zili dva německé přepady v Champagni. — Vyhláškou zatímní 
vlády prohlášeno bylo Rusko za republiku. — V Petrohradě byl 
utvořen pětičlenný kabinet. 

17. září. Dělostřelecký boj v Belgii vzrostl v mohutnou bub- 
novou palbu. . — Italové dobyli území na jihovýchodním okraji 
planiny bainšické. — President Wilson považuje roztržku mezi 
Amerikou a Švédském za nevyhnutelnou. — Ve Španělsku byla za- 
hájena nová agitace na prospěch čtyřdohody. — Ruská vláda za- 
bavila všechny parníky, jež sprostředkovaly dopravu mezi Fin- 
skem a Petrohradem. — Ve Finsku byli zavražděni četní vysocí 
důstojníci. 

18. září. Rumunské útoky u Varmity a Muncelulu. — Fran- 
couzské vzdušné loďstvo vrhalo pumy na vojenské objekty ve Štut- 
gartě, Kolmaru a u Met. — Italové odrazili rakouské útoky jiho- 
východně od planiny bainšické. 

19. září. Rumuni dobyli úseku rakouského postavení u Var- 
mity. — Uruguayská vláda zabavila německé lodi v Montevideu. 


Legionáři v Itálii. U Carzana podařilo se Italům bez dělo- 
střelecké přípravy vniknouti do rakouských posic až za 
první baterie. Cestu připravili Slovinec nadporučík dr. 
Pivko a Češi nadpor. .1 i r s a, poručíci: Koho u- 
tek, Zelený, Martinec, šikovatelé M 1 e j n e k, 
K a č i č, desátník Mal činek a dva pěšáci; odstranili 
u Val Sugana ruční granáty a svítivé rakety, vypnuli 
elektrický proud v drátěných překážkách, přerušili tele- 
fonické spojení a opili stráže rumem. Italským důstoj- 
níkům poskytli mapy rakouských plánů a skizzy úkrytů 
strojních pušek atd., provedli je překážkami. — Utvo- 


443 


rj f v 9 

Zari 


ření čsl. vojska naráželo s počátku na nepochopení a od- 
por ministra zahraničí, Sidneye, Sonina. Přes to pra- 
cuje tu vydatně pro českou věc již od r. 1916 F r. Hla- 
váček jako italský nadporučík .Testolini; on vypra- 
coval a italskému velitelství dodal plán na průlom ra- 
kouské fronty v délce 6 km na Soči u Bainšice, jehož 
' úspěch sám pak vydatně pomáhal uskutečniti, a tím 
získal přízeň ve vojenských kruzích. Vydatnou propa- 
gandu prováděl v časopisech i osobními diplomatickými 
styky. Nehynoucí zásluhy získal si dále br. Jan Ča- 
p e k, energický, vytrvalý zajatec, kdys cvičitel Sokola 
vinohradského (na nějž vzpomíná i autor této kroniky, 
cvičící kdys v jeho družstvu), potom náčelník Sokola 
v Orlové. Čapek založil v českém zajateckém táboře 
v Padule Čsl. dobrovolnický sbor, jenž byl vzorem pro 
ostatní tábory. V pevnosti Forte Procolo ve Veroně zcr- 
ganisoval se 70 sokolskými borci výzvědnou službu 
obratným zpovídáním zajatých německých důstojníku. 
Jména: Fr. Jirsa, Kohoutek, Mottl, Pajgr, Sedlecký, Ze- 
lený, Sokol-Slovinec Pivko, Mlejnek, Malčánek, Lahvič- 
ka, Jančič, Walter, Maťátko vykonali pěknou práci, 
takže ještě před povolením čsl. armády zorganisovali 
dobrovolnický sbor 1000 mužů. Organisace dála se v du- 
chu sokolském, cvičena sokolská prostná, která získala 
obliby u italských důstojníků, duch sokolský stejně 
jako v Rusku, ve Francii, také v Itálii vedl naše legie 
v práci osvobozovací. Br. Fr. Hlaváček stal se pak ředi- 
telem Národní rady v Římě, bratr Jan Čapek později 
jako prostý vojín padl v bitvě na půdě Itálie. Čestná mu 
paměť ! 

Československá národní rada v Paříži dává stále * rozlia- 
zovati z aeroplánů do českých řad letáky, jimiž vybízí 
k zběhnutí od rakouského vojska. 

20. září. Po mohutné bubnové palbě zahájili Angličané 
v Belgii útoky na široké frontě. — Ruská vláda prohlásila samo- 
statnost Finska v rámci ruské říše. — Německé útoky u dvorce 


444 


m 


Frodemontského byly odraženy. — Francouzové zmocnili se výšiny 
u Mumulisty na východním břehu jezera Ochridského. — Rumuni 
dobyli rakouské posice jiné od Grosesti. — V Costarice byl vydán 
rozkaz, aby byli všichni tamější Němci internováni. — Argentinský 
senát přijal návrh na přerušení diplomatických styků s Ně- 
meckem. 

21. září. Severně od silnice Ypry-Menin získali Angličané část 
území. — Kongres italských dělnických komor v Římě byl policií 
rozehnán. — Na rižské frontě odrazili Rusové německý útok 
u Lemburgu. — Francouzové dopravují technický personál a vá- 
lečné prostředky na sočskou frontu. 


Mír? Rakouský císař Karel odpovídá na mírovou notu papežovu, že 
„příští světové uspořádání musí s vyloučením moci zbraní spočí- 
vali na panství mezinárodní spravedlnosti a zákonnosti — sní- 

ži ti zbrojení na zemi, na vodě i ve vzduchu — podrobiti mezi- 
národní sporné otázky rozhodčímu soudu 14 . — Německý kancléř 
odpovídá vyhýbavě jako vždy. 

Zdravotnictví. V Praze zemřelo od 9. do 15. září 210 lidí, narodilo se 
83 dětí. 


Hospodářské. V Pardubicích není uhlí. nesvití elektrika, nemají pe- 
troleje ani svíček, panuje egyptská tma. — Rakousko nasekalo již 
válečných dluhu 42.150,200.000 k; u rakousko-uherské banky má 
„podezřelý" dluh 10.240,800.000 K, to jsou vydané papíry bez záruky 
a hodnoty, kteréž snižují rakouskou valutu. 


české věci. Dr. Rašín promoval dne 21. září znovu na 
doktorát (již po třetí); po druhé to bylo před 20 lety po 
rozsudku nad Omladinou. Přiznal se opětně k české- 
mu právu sebeurčení, pro svobodu českou i všeho Slo- 
vanstva; za tyto myšlenky jsme trpěli a bojovali a jsme 
všichni opět ochotni trpět a bojovat až do smrti. Nad 
tímto vyznáním, učiněným jménem všech českých vele- 
zrádců, velké zklamání černožlutých despotů a Němců; 
cizina povšimla si neoblomnosti, statečnosti a hrdého 
chování našich nenapravitelných velezrádců, a české 
věci tím velice se prospělo za hranicemi. — Česko-ame- 
ričtí učenci, spisovatelé a umělci, vedení dr. Aleš. 


145 


*v * v * 

Zari 


Hrdličkou, prof. Šimkem, prof. Pressigem, Růžičkou, br. 
Ondříčky, vydali veřejný projev důvěry svému vůdci 
prof. Masarykovi, Československé národní radě, České- 
mu národnímu sdružení a Slovenské lize v Americe. — 
„Československá Samostatnost", orgán politické emi- 
grace a legionářů, vycházející v Paříži již druhý rok 
redakcí dra Lva Sychravý, přináší podrobné zprávy 
z Čech a z parlamentu vídeňského, zejména sebevě- 
domou řeč poslance Zahradníka, jenž ke konci prohlásil, 
že česká otázka musí býti projednána na mírovém kon- 
gresu. Výtah řeči propašován tajně českou Maffií a 
prospěl nám u dohody. — Hrdinná dívka, 211etá Aurelie 
Kotíková, vyslýchaná drem Koenigem u válečného 
soudu a odsouzená po celoroční vazbě k smrti, odepřela 
sděliti přes všecko trápení, kdo jí dal ruský leták. 

22. záři. Němci podnikli proti Angličanům východně od 
Yprů bezvýsledné protiútoky. — Anglické vojsko zajalo u Yprů 
.‘1.000 Němců. — General llliss bvl jmenován n t áčelníkem ame- 
rického generálního štábu. 

21. září. Německé vojsko dospělo ke Dvině na frontě od 
Livenmujži ke Stockrnannshofu. — Angličané odrazili mocný ně- 
mecký útok východně od .St. Julienu. . — Němci podnikli v noci 
bezvýsledné útoky po obou stranách silnice Ypry— Menin. 

24. září. Rumuni odrazili tři německé útoky severně od 
Muncelu. — Italské vojsko vniklo do dvou rakouských předních 
postavení v krajině Marmolaty. — Východně od Langemarcku do- 
byli Angličané části německého obranného systému. 

25. září. Francouzové odrazili v prudkém boji německý 
útok severně od lesa Chaumeského. 

26. září. Anglické vojsko zahájilo po bubnové palbě nové 
útoky východně od Yprů. — Němečtí letci opětně vrhali pumy na 
jihovýchodní Anglii. — Rusové odrazili dva německé útoky na 
své nově dobyté posice u Rumenu na rižské frontě. — Argentin- 
ská sněmovna schválila návrh na okamžité přerušení styků s Ně- 
meckem. — Bývalý ruský ministr vojenství Suehomlinov byl pro 


446 


1917 


velezradu odsouzen k doživotní káznici. — Rusko žádá na svých 
spojencích patnáctimiliardový úvěr. 

27. září. Angličané vnikli u lesa Polygonského do němec- 
kých posic v hloubce 1 km. — Anglické vojsko zmocnilo se ně- 
meckých opevnění jižně od silnice Ypry-Menin a odrazilo mocný 
německý protiútok. 

28. září. Ruští ministři Tereščenko a Kartašev podali de- 
misi. — Republika Kostarika přerušila styky s Německe-m. — 
V Petrohradě byla zahájena všeruská demokratická konference. -- 
Německý říšský kancléř popřel pověsti o vyjednávání o mír. — 
Amerika povolá do zbraně letos 2,300.000 mužů. 

Politické. Tlakem válečných poměrů uveden ve skutek v rámci 
českého svazu „Český klub státoprávní", v němž jsou Mladočeši. 
Národní socialisté a Neodvislé sdružení z Čech a Moravy; před- 
seda posl. Klofáč. 

Hospodářské. Žebrá se prádlo pro vojíny v poli. — V českých 
okresích zabaveno zelí pro jiné rakouské země. — Zavedeny „ša- 
tenky" když už není kus látky nikde k dostání. — Cívka strojo- 
vých nití stojí již 24 koruny! — Ovocný syndikát v Ústi n. Lab. 
má při vagonu ovoce až 4.800 K čistého zisku, což znamená 
35 — 40 milionů K za rok. 

29. září až 14. října. Mezi německými a anglickými tor- 
pedovkami strhl se na flanderském pobřeží boj. — Francouzští 
letci vrhali pumy na štutgart, Trevir, Koblenc a Frankfurt nai 
Moh. — Dohoda zostřila blokádu Německa zákazem dovozu do 
Švédská, Norska, Dánska a Holandska, protože tyto dodávaly Ně- 
mecku mnoho tuku. — Ruští vojáci, určení na frontu, se vzbou- 
řili. — Jihoamerické republiky Peru a Uruguay přerušily styky 
s Německem. — Amerika zhotovuje 20.000 válečných letadel. -- 
Německý státní sekretář námořnictví přiznal se v říšském sně- 
mu, že v námořnictvu propukla vzpoura, pro níž bylo několik 
námořníků zastřeleno, ostatní dostali celkem 200 let žalářů. — 
Němci přistáli na ruských ostrovech Oeselu a Dagó. 

Vojenské. Ministr zeměbrany Czapp ohlašuje povolávání neodvede- 
ných mužů ke službě beze zbraně. 


447 


Říjen 


Kulturní. Bezručovy básně, jež byly do němčiny přeloženy a v Ně- 
mecku bez závady vydány, v Rakousku zakázány. 


České věci. Československé družiny oslavují 28. září na 
Berezině tříleté své jubileum šachovou hrou na velkém 
poli. Prof. Masaryk proslovil v Kijevě (Rusko) velkou 
agitační řeč, v níž objasnil roli Čechů v této válce a 
vyzýval k energickému boji proti Němcům. — Sjezd od- 
borových organisací dělnických v Bernu odepřel českým 
socialistům samostatné autonomní zastoupení. 

7. října vyjíždí první vlak v Žitomíru v Rusku s český- 
mi dobrovolníky, kteří po zhroucení ruské fronty od- 
jíždí přes Vladivostok a Ameriku na francouzskou fron- 
tu, bojovati za českou samostatnost. 

Česká samostatnost. Cizina očekávala v Čechách revoluci 
proti Rakousku; nyní uveřejňuje italský poslanec di 
Cesare v „Giornale die Sicilia“ články, v nichž vysti- 


huje, že otevřená revoluce v Rakousku nebvla možná, 
ale že provádíme revoluci pasivní, sbíháním s fronty, 
zadržováním finančních a životních prostředků, opomí- 
jením válečných půjček a pod. — 30. září uspořádána 
z podnětu dra Beneše v ftímě manifestace pro českou 
samostatnost, pro rozdělení Rakouska a proti jakému- 
koli kompromisu. V místnostech „Unione economica 
nazionale“ sešli se s Benešem ministr U. Gomandini, 
mnozí senátoři, poslanci, advokáti, vojenští hodnostáři, 
žurnalisté, spisovatelé atd. Telegram poslali čeští za- 
jatci: „Na půdě přátelské Itálie pozdravujeme Vás 
srdečně jako zástupce našeho národa, přejíce plného 
zdaru vznešeným cílům, ve kterých jsme plně s Vámi. 
Českoslovenští dobrovolníci v Cittaducale.“ Nadšené řeči 
pronesli posl. Andrea Torre, jménem italského komi- 
tétu pro samostatnost československou Ugo Danone, dr. 
Beneš a poslanec vévoda Colanna di Cesaro. Dr. Ed. 
Beneš dlí v fiímě od 27. srpna, aby dokončil jednání 
s italskou vládou o uznání čsl. vojska, připravovaná Fr. 
Hlaváčkem. Ačkoli veškeré kruhy byly akci příznivý, 
1V17 


přece přičiněním ministra zahraničí Sonina povoleno 
bylo 4. října pouze utvoření „pracovních sboru ‘ se znav- 
nou samostatností. Benešovi povolena návštěva táborů 
v Citta Ducale, Polle a Padule, o níž se vyslovil: „Zde 
jsem viděl, jak se rodí svoboda a jak se tvoří stát.“ 
(U Čapka.) Naše delegace jede do Švýcar. 


V Rusku prožívají Čechové pohnuté doby. Celá Rus kvasí, 
o vládu usilují komunisté (bolševici). Prof. Masaryk na- 
vštívil za revoluce Moskvu a bydlel v hotelu „Mbnopol“, 
jenž byl týden obléhán; podařilo se mu tajně hotel opu- 
stiti. V Kijevě prožil 14denní obléhání místa a chodil 
do kanceláře Národní rady, zatím co třeskaly po ulicích 
dělostřelecké náboje. 


29 


149 Ří jen 


Američti Čechové od počátku války postavili se proti Ra- 
kousku; Sokolstvo a velké shromáždění lidu v Chicagu 
hned po vyhlášení války roztrhali prapor rakouský a 
německý a snažili se organisovati legie, leč pro neutra- 
litu Ameriky nebylo to možno. Až 11 a jaře 1916 připojili 
se někteří k armádě kanadské (asi 200). V srpnu 1917 
drží větší české oddělení první sektor proti Sensu, kdež 
se nyní právě vyznamenalo, že udrželo své posice proti 
nepříteli, což v divisním rozkaze uznáno bylo; v září 
bije se statečně u Arrasu a Béthune. 

Persekuce. Z Ringhofferovy továrny souzeno 3G kovářů pro stávku. 


Mír? Hrabě Czernin ohlásil v Pešti tyto mírové podmínky: 1. zne- 
možnění odvetné války postupným odzbrojováním a zřízením me- 
zinárodního soudu; 2. svoboda moří; 3. žádné znásilnění, žádné 
náhrady, vyklizení zabraných území; 4. vyloučení hospodářské 
války. — Občané v Kansasu v Americe vypsali cenu 5 mil. franku 
za hlavu císaře Viléma. 

Hospodářské. Rakouská valuta je na mizině; 1 frank stojí našich 
7 korun, rubl 1G.50 K, proto vyvážíme české ovoce, abychom 
získali cizí platidla a zlepšili svou valutu. — Obmezují se opět 
vlaky, cestující se na nádražích odpočítávají, přebyteční se vra- 
cejí domů. — Stát přejímá od producentů 1 metrický cent kuku- 
řice za K 38, prosa 40, polanky 40, hrachu 80, čočky 120, svinských 
bohů G0, oziinního obilí 35. 

Hlad. Hrozné scény na nádražích, kde zabavují lidem brambory, ženy 
lehají před vlaky — jiné se usmrcují nemajíce čeho .přivésti domů, 
ženy štvány jsou policejními psy! 

Zdravotnictví. V týdnu 16.— 22. září zemřelo v Praze 208 lidí, naro- 
dilo se 89 dětí; ztráta 119 životů. 

Persekuce. Od 26. září nesmějí české časopisy do ciziny, aby se tam 
nedozvěděli co chceme. 

15.— 28. října. Baltické námořnictvo ruské při německém 
útoku 11 a Oesel slabě odporovalo. — Německé Zeppeliny, počtem 
12, zalétly nad Anglii, utrpěly však porážku, neboC sestřeleno 
jich G. — Velká ofensiva francouzská u Allemantu a Malmaisonu 
na pravém břehu Mosy a severně od Aisnv, kde zabrali frontu do 


450 


1917 


hloubky 3 a pul km, zajali pres 8000 Němců a ukořistili 160 děl. 
— Rakušané za pomoci Němců iprovedli ofensivu na Soci a proti 
Tolmínu, dobyli Gorici; úspěch umožněn plynem, proti ně, muž 
škraboška nechrání. 24. října citelná porážka Itálie u Cappo- 


retta. 

Českoamerické legie, itéž z Kanady, počtem 300, účastní 
se ofensivy východně od Ypres v Belgii. Za tři týdny 
ofensivy zajali zde 8.700 Němců a ukořistili na 100 děl 
a asi 300 strojních pušek a hromady jiného válečného 
materiálu. Zatlačili tu Němce na 6 anglických mil na 
východ. 

Kulturní. Rakouská vláda škrtla v rozpočtu položku na školní 
knihovny a učebné pomůcky. — Přednášky na české filosofické 
fakultě v Praze na Karlově náměstí byly zastaveny pro nedo- 
statek uhlí. - — \ Německu byly zakázány Hardenovi — jehož „Zu- 
kunfť* zastavena — přednášky v celé říši. — Zabaveno „Politická 
závěť gen. Garibaldilio“. 


Politické. Norští badatelé Amumlsen a Sverdrup vrátili německé 
řády a Námořní spolek v Kristiánii vyslovil nejhlubší pohrdání 
•Německu pro „vraižeduictví německých lodí, které bezbranné ná- 
mořn